LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde"

Transkript

1 Tønder Kommune og Tønder Forsyning A/S LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Rekvirent Tønder Kommune Tønder Forsyning A/S Teknik og Miljø Håndværkervej 4 Kongevej Bredebro 6270 Tønder Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls vej Viby J Projektnummer Projektleder Kvalitetssikring Godkendt Per Lorentsen Mette Skov Per Ørskov Revisionsnr. 01 Udgivet 20. april 2016

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Alment Forurenet jord Tilbudslistens poster Arbejdsplads Jordarbejder Bundsikrings- og stabilt grus arbejder Brolægningsarbejder Spildevandskloakarbejder Grundvandssænkning Stikledninger med skelbrønde LAR anlæg Beplantning Diverse ydelser... 12

3 1. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) 1.1. Alment I nærværende Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG, angives generelle forudsætninger for fastlæggelse af mængder i tilbudslisten samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte poster. Uanset at forskellige ydelser ikke udtrykkeligt er nævnt i tilbudslisten, skal tilbuddet inkludere samtlige ydelser, der er nødvendige til den fuldstændige færdiggørelse af entreprisen i henhold til de krav, der fremgår af aftalegrundlaget for entreprisen. Alle mængder er fastsat som nettomængder (fast mål, uden spild) i henhold til udbudsmaterialet med mindre andet er defineret under den enkelte post/underpost. Spild skal være indregnet i de afgivne enhedspriser. Mængdeændringer bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. Alle jordmængder er opgivet i fast mål. Alle mængder er vejledende og kan variere i udførelsesfasen. Intet ekstraarbejde må iværksættes uden, at der foreligger skriftlig rekvisition fra bygherren. Det påhviler entreprenøren nøje at dokumentere omfanget af udførte ekstraarbejder Forurenet jord Såfremt der opdages forurenet jord inden for entrepriseområdet, skal entreprenøren øjeblikkeligt kontakte tilsynet. Hvis der på trods af de forberedende undersøgelser findes forurenet jord, med deraf følgende ekstra omkostninger for entreprenøren, vil disse blive afregnet som en særskilt ydelse uden for tilbuddet Tilbudslistens poster I det følgende gennemgås ydelser der ønskes tilbud på i nærværende projekt. Nummereringen for de enkelte poster følger tilbudslisten Arbejdsplads 1.1 Indretning, drift og rømning af arbejdsplads Ydelsen omfatter indretning og afrigning af arbejdsplads, oplagspladser, adgangsveje til arbejdsplads m.m., herunder skur for afholdelse af bygge- og sikkerhedsmøder og velfærdsforanstaltninger. Inkl. er samtlige udgifter til alle egenkontroller, afsætninger, opmålinger, nivellementer, ajourføring af KS-materiale, dokumentation mv. 3 / 13

4 Ydelsen omfatter udgifter til drift af arbejdspladsen i anlægsperioden. Ydelsen omfatter desuden entreprenørens udgifter til entrepriseledelse i anlægsperioden, herunder indhentning af ledningsoplysninger og tilladelser, myndigheds- og borgerkontakt, deltagelse i opstarts- og ledningsejermøde samt byggemøder, daglig ledelse af anlægsarbejdet, sikkerhedsarbejde samt generelt koordinering og planlægning. Tilbud afgives som fast sum og afregnes jævnt fordelt over anlægsperioden. Summen af post 1.1 må maksimalt andrage 5 % af den samlede entreprisesum. 1.2 Rydning af arbejdsarealer Ydelsen omfatter alle arbejder ved rydning af alle beplantninger på det angivne arbejdsareal, herunder bortskaffelse og efterfølgende retablering. Ydelsen afregnes som fast sum. 1.3 Trafikregulerende foranstaltninger Den faste sum skal dække alle nødvendige udgifter til afspærring og afmærkning, herunder alle udgifter til opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af afspærring, afmærkning. Ydelsen afregnes som fast sum. 1.4 Udgifter til komprimeringskontrol Ydelsen dækker alle udgifter i forbindelse med udførelse af komprimeringskontrol ved etableringen af befæstelser og ledningsarbejder. Hvis komprimeringskontrollen udføres som egenkontrol, skal enhedsprisen ligeledes indeholde entreprenørens bistand ved udførelse af eventuelle stikprøvekontroller udført af et andet firma. Ydelsen afregnes som antal serier komprimeringskontroller af 5 stikprøver Jordarbejder De angivne mængder er vejledende, og ydelserne vil blive afregnet efter faktiske opmålinger. 2.1 Afrømning af muld Ydelsen omfatter afrømning af muld gennemsnitlig cm på alle fremtidige vej-, sti- og øvrig befæstede arealer samt LAR områder. Ydelsen er inkl. transport til entreprenørens depot og evt. mellemdeponering. Muld som skal genindbygges skal sikres mod udblødning. Ydelsen afregnes pr. m 3 rømmet muld. 4 / 13

5 2.2 Afgravning af råjord Ydelsen omfatter afgravning og genindbygning af råjord under fremtidig vejkasse for veje, stier og øvrig befæstede arealer. Inkl. etablering af plantehuller. Ydelsen afregnes pr. m Levering og udlægning af sandfyld under veje, stier og øvrig befæstede arealer Ydelsen omfatter alle arbejder i forbindelse med levering, udlægning, afretning og komprimering af sandfyldet. Sandfyldet skal overholde samme krav som til bundsikringsgrus. Herunder den krævede kontrol og dokumentation. Materialer til nødvendig overbredde samt sidestøtte skal være inkluderet. Ydelsen afregnes pr. m Opgravning og bortkørsel af overskudsjord Ydelsen omfatter alle arbejder i forbindelse med opgravning og bortkørsel af overskudsjord inkl. evt. deponeringsafgift. Ydelsen afregnes pr. m Udlægning af muld Ydelsen omfatter alle arbejder i forbindelse med udlægning af afrømmet muld i rabatter samt terrænregulerede LAR områder inkl. afhentning fra depot, afretning, afrivning for større sten og regulering af tilstødende terræn. Ydelsen afregnes pr. m 2 udlagt muld Bundsikrings- og stabilt grus arbejder De angivne mængder er vejledende, og ydelserne vil blive afregnet efter faktiske opmålte arealer. 2.6 og 2.7 Levering og udlægning af bundsikring i veje, stier og øvrig befæstede arealer Ydelsen omfatter alle arbejder i forbindelse med levering, udlægning, afretning og komprimering af bundsikring. Herunder den krævede kontrol og dokumentation. Materialer til nødvendig overbredde samt sidestøtte skal være inkluderet. Ydelsen afregnes pr. m 3 i de angivne tykkelser. 5 / 13

6 2.8 og 2.9 Levering og udlægning af stabilt grus i veje, stier og øvrig befæstede arealer Ydelsen omfatter alle arbejder i forbindelse med levering, udlægning, afretning og komprimering af stabilt grus. Herunder den krævede kontrol og dokumentation. Materialer til nødvendig overbredde samt sidestøtte skal være inkluderet. Ydelsen afregnes pr. m 2 i de angivne tykkelser Brolægningsarbejder De angivne mængder er vejledende, og ydelserne vil blive afregnet efter faktiske opmålinger, bortset fra de underposter, der skal gives fast pris på belægningssten Ydelsen omfatter alle arbejder ved etablering af belægningssten BBS inkl. afretning af underlag samt efterfugning med egnet fugesand. Skæringer skal undgås og må kun udføres efter aftale med tilsynet. Ydelsen afregnes pr. m 2 efter opmåling af de udførte arbejder Kantbegrænsning Ydelsen omfatter alle arbejder ved levering og sætning af kantbegrænsning langs sidevej, i min. 0,1 m 3 /m jordfugtig beton. Alle udgifter til skæring i eksisterende vej og bortskaffelse af materialer, som ikke kan genindbygges skal være indeholdt. Skæringer skal undgås og må kun udføres efter aftale med tilsynet. Ydelsen afregnes pr. meter Kantsten Ydelsen omfatter alle arbejder ved levering og sætning af kantsten langs fordelingsvej, i min. 0,1 m 3 /m beton. Alle udgifter til skæring i eksisterende vej og bortskaffelse af materialer, som ikke kan genindbygges skal være indeholdt. Alle udgifter til tilskæringer skal være indregnet. Kantstenen skal sættes som kurve uden skarpe kanter. Ydelsen afregnes pr. meter Brosten Ydelsen omfatter alle arbejder ved udlægning af afretningslag samt levering og lægning af Brosten. Fugerne mellem brostene skal opfyldes med egnet fugesand. 6 / 13

7 Ydelsen afregnes pr. m² Levering og udlægning af asfalt Ydelsen omfatter levering, udlægning og komprimering samt øvrige nødvendige ydelser, inkl. rensning af dæksler, riste eller andet inventar efter udførelsen. Mængderne er beregnet ude fra de teoretiske arealer i overfladen. Materialer til evt. overbredde og sidestøtte skal være inkluderet i enhedspriserne. Der ydes ikke betaling for merforbrug ud over tolerancerne Arealerne af brønddæksler og lign. fradrages når de enkelte arealer er større end 2 m². Efter udført arbejde skal arealerne af det udførte arbejde opmåles. Ydelsen afregnes pr. m 2 i de angivne tykkelser (mængde kg/m²) Mer- eller mindreforbrug af asfalt Ydelsen dækker mer eller mindreforbrug iht. AAB. Bemærk, at afvigelser må ikke være ensidige. Ydelsen afregnes pr. ton Levering og opsætning af skilte Ydelsen omfatter levering og opsætning af skilte samt øvrige nødvendige ydelser. Ydelsen afregnes som en fast sum iht. tegning Etablering af vejafmærkning Ydelsen omfatter etablering af vejafmærkning samt øvrige nødvendige ydelser. Ydelsen afregnes som en fast sum iht. tegning Levering og udlægning af aktivitetsafmærkninger på vej Ydelsen omfatter levering og udlægning af præfabrikeret termoplast afmærkninger. Ydelsen afregnes som en fast sum Spildevandskloakarbejder De angivne mængder er vejledende, og ydelserne vil blive afregnet efter faktiske opmålinger, bortset fra de underposter, der skal gives fast pris på. Ydelserne for kloakarbejder skal indeholde alle udgifter til håndtering af jord samt transport til og fra entreprenørens midlertidige jorddepot. 7 / 13

8 Entreprenøren skal på grundlag af de oplyste jordbunds- og grundvandsforhold medtage alle de ydelser og foranstaltninger, herunder afstivning af udgravninger og ledningsgrave, der måtte være påkrævet. Bemærk at alle udgifter til gravekasser skal være indeholdt under kloak og afvandingsarbejdet. Gener fra andre langsgående og krydsende ledningsanlæg skal være indeholdt i tilbuddet i det omfang, de er angivet i LER-oplysningerne Lægning af ledninger Ydelserne omfatter alle arbejder i forbindelse med etablering af korrekt fungerende afløbsledninger, herunder udgravning, levering, lægning, montering af bøjninger og fittings, tilslutning til brønde, omkringfyldning, tilfyldning, komprimering. Levering af sand til udjævningslag og omkringfyldning ved plastrør skal være indregnet i ledningsprisen. Der afregnes pr. lbm Sætning af brønde Ydelsen omfatter alle arbejder i forbindelse med etablering af brønde til et korrekt fungerende afløbssystem, herunder udgravning, levering, sætning, omkringfyldning, tilfyldning, komprimering. Inkl. montering af støbejernskarm og dæksel eller betonkegle og dæksel. Levering af sand til udjævningslag skal være indregnet i prisen Sætning af pumpestation. Ydelsen omfatter alle arbejder i forbindelse med etablering af komplet pumpestation ø1300 til et korrekt fungerende afløbssystem, herunder udgravning, levering, sætning, omkringfyldning, tilfyldning, komprimering. Inkl. montering af støbejernskarm og dæksel eller betonkegle og dæksel. Levering af sand til udjævningslag skal være indregnet i prisen Sætning af oppumpningsbrønd Ydelsen omfatter alle arbejder i forbindelse med etablering af brønd til et korrekt fungerende afløbssystem, herunder udgravning, levering, sætning, omkringfyldning, tilfyldning, komprimering. Inkl. montering af støbejernskarm og dæksel eller betonkegle og dæksel. Levering af sand til udjævningslag skal være indregnet i prisen. 8 / 13

9 1.3.6 Grundvandssænkning 3.29 Anstilling og afrigning af nødvendigt sugespidsanlæg Ydelsen omhandler alle omkostninger til nødvendige anstillinger og afrigninger af sugespidsanlæg. Der afregnes som en fast sum Drift af sugespidsanlæg Ydelsen omhandler alle omkostninger til drift og flytninger af sugespidsanlæg i forbindelse med etablering af kloak og afvanding. Inkl. forbrug af drivmiddel. Der afregnes pr. lbm Tillægspris filterkastning af sugespidser Ydelsen omhandler alle omkostninger til filterkastning af 200 spidser. Tillægspris filterkastning af sugespidser. Der afregnes efter forbrug Stikledninger med skelbrønde 3.32 Sætning af skelbrønde inkl. stikledning Ydelsen omfatter alle arbejder ved sætning af skelbrønde på ny grundparcel samt tilslutning til ny hovedledning inkl. udgravning, levering, sætning og lægning af indtil 6 meter ø110 pvc stikledning, tilfyldning, komprimering og retablering. Inkl. levering og montering af betonkegle og -dæksel. Ydelsen afregnes pr. etableret og tilsluttet skelbrønd Ekstra meter stikledning, ø110 pvc Ydelsen omfatter alle entreprenørens udgifter pr. meter ekstra stikledning i tillæg til den inkluderede længde ved sætning af skelbrønde inkl. udgravning, lægning, omkringfyldning, tilfyldning, komprimering og retablering på privat grund til eksisterende stand. Afregnes efter opmåling LAR anlæg De angivne mængder er vejledende, og ydelserne vil blive afregnet efter faktiske opmålinger, bortset fra de underposter, der skal gives fast pris på. Ydelserne for kloakarbejder skal indeholde alle udgifter til håndtering af jord samt transport til og fra entreprenørens midlertidige jorddepot. 9 / 13

10 Entreprenøren skal på grundlag af de oplyste jordbunds- og grundvandsforhold medtage alle de ydelser og foranstaltninger, herunder afstivning af udgravninger og ledningsgrave, der måtte være påkrævet. Gener fra andre langsgående og krydsende ledningsanlæg skal være indeholdt i tilbuddet i det omfang, de er angivet i LER-oplysningerne Lægning af ledninger Ydelserne omfatter alle arbejder i forbindelse med etablering af korrekt fungerende afløbsledninger, herunder udgravning, levering, lægning, montering af bøjninger og fittings, tilslutning til brønde, omkringfyldning, tilfyldning, komprimering. Levering af sand til udjævningslag og omkringfyldning ved plastrør skal være indregnet i ledningsprisen. Der afregnes pr. lbm Levering og indbygning af vejdræn ø113/128 Ydelserne omfatter alle arbejder i forbindelse med etablering af korrekt fungerende drænledninger, herunder udgravning, levering, lægning, montering af bøjninger og fittings, tilslutning til brønde, omkringfyldning, tilfyldning, komprimering. Levering af sand til udjævningslag og godkendt filtersand til drænkasse skal være indregnet i ledningsprisen. Der afregnes pr. lbm Sætning af brønde Ydelsen omfatter alle arbejder i forbindelse med etablering af brønde til et korrekt fungerende afløbssystem, herunder udgravning, levering, sætning, omkringfyldning, tilfyldning, komprimering. Inkl. montering af støbejernskarm og dæksel eller betonkegle og dæksel. Levering af sand til udjævningslag skal være indregnet i prisen. Der afregnes efter forbrug Profilering af regnvandsgrøft/areal Ydelsen omfatter alle arbejder i forbindelse med udgravning, afretning, profilering af råjordsplanum på regnvandsanlæg mm. Arbejdet udføres i henhold til koter angivet i tegningsmaterialet. Evt. ekstra håndteringer af jorden, midlertidige depoter etc. skal være indeholdt i posten. Herunder den krævede kontrol og dokumentation. Materialer til nødvendig overbredde samt sidestøtte skal være inkluderet. 10 / 13

11 Ydelsen afregnes pr. m Profilering af VR1 vandrende Ydelsen omfatter alle arbejder i forbindelse med udgravning, afretning, profilering af råjordsplanum på vandrende VR1. Evt. ekstra håndteringer af jorden, midlertidige depoter etc. skal være indeholdt i posten. Herunder den krævede kontrol og dokumentation. Materialer til nødvendig overbredde samt sidestøtte skal være inkluderet. Ydelsen afregnes pr.lbm Udlægning af filtermuld Ydelsen omfatter alle arbejder i forbindelse med levering og udlægning af filtermuld i bunden af regnvandsbede i henhold til tegninger inkl. afhentning fra depot, afretning, afrivning for større sten og regulering af tilstødende terræn. Ydelsen afregnes pr. m 2 udlagt muld Udlægning af muld Ydelsen omfatter alle arbejder i forbindelse med udlægning af afrømmet muld i rabatter inkl. afhentning fra depot, afretning, afrivning for større sten og regulering af tilstødende terræn. Ydelsen afregnes pr. m 2 udlagt muld Rørudløb og rørindløb Ydelsen omfatter alle arbejder i forbindelse med levering og indbygning af materialer i henhold til tegningsmateriale, herunder tilpasning til det omkringliggende terræn. Ydelsen afregnes en fast sum Beplantning Alle poster skal indeholde pleje frem til afleveringen i henhold til SAB Beplantning, herunder: Pleje af plantearealer indtil aflevering Pleje af græsarealer og græsslåning indtil aflevering. Løbende ukrudtsbekæmpelse Beplantning Underposterne skal indeholde alle udgifter til afsætning, kontrol, midlertidig opbevaring af planter og til plantedepot. 11 / 13

12 Levering og plantning Enhedspriserne i underposterne omfatter levering og plantning af planter efter anvisningerne i SAB, AB og planteliste på tegn. L_N_TE_1_03_ROS. Plantningen er inkl. levering, udførelse af opbinding til opbindingsstokke, afstandspæle, sikkerhedsseler med afstandsklods og etableringsbeskæring. Afregnes som samlet sum Levering og såning af plænegræs, blomstergræs Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved etablering af græs med sået græs, inkl. forberedende arbejder samt levering og udsåning af græsfrø og blomsterfrø. Afregnes efter antal m². De angivne mængder er vejledende, og ydelserne vil blive afregnet efter faktiske opmålinger års pleje af beplantning og græsarealer Et års pleje af al beplantning og alle græsarealer. I tilbuddet skal være indeholdt gange græsslåning af alm plænegræsarealer samt 2-3 gange slåning af blomstergræsarealer. Omkring træer, buske og stauer skal renholdes for ukrudt efter behov. Ydelsen afregnes som en fast sum Diverse ydelser For alle underposter til diverse ydelser gælder, at afregning sker efter faktisk udført mængde i henhold til opmåling eller optælling. Variationsprocent: ± 100 %. 6.1 Udgravning til vandledning Ydelsen omfatter udgravning, nedlægning, afmærkningsbånd og reetablering for ø63 mm vandledning. Levering af ledning samt samlingsarbejde er en bygherreleverance af Tønder Forsyning. Ydelsen afregnes pr. lbm. 6.2 Forstærkning af ledningsgrav med singels Ydelsen omfatter udgravning, levering og lægning ad singels samt udgifter til bortskaffelse af bortgravet jord. Ydelsen afregnes pr. m / 13

13 Gener ved fremmedledninger Ydelsen skal indeholde alle entreprenørens udgifter ved gener ved krydsning/-parallelgravning med fremmedledninger. Bemærk dog at gener fra ledninger og kabler angivet på tegning 1.01 skal være indeholdt i de afgivne enhedspriser for kloakarbejder. Hvor to eller flere ledninger/kabler ligger inden for en indbyrdes afstand på op til 1 meter, afregnes med én krydsning. 6.5 Opgravning og bortkørsel af ikke indbygningsegnet jord Ydelsen omfatter alle arbejder i forbindelse med opgravning og bortkørsel af overskudsjord inkl. evt. deponeringsafgift. Ydelsen afregnes pr. m Ilægning af tomrør Ydelsen omfatter alle arbejder i forbindelse med opgravning og ilægning af tomrør efter tilsynets anvisninger. Ydelsen afregnes pr. stk. 6.7 Levering og lægning af ø drænledning Ydelserne omfatter alle arbejder i forbindelse med etablering af korrekt fungerende drænledninger, herunder udgravning, levering, lægning, montering af bøjninger og fittings, tilslutning til brønde, omkringfyldning, tilfyldning, komprimering. Levering af sand til udjævningslag og godkendt filtersand til drænkasse skal være indregnet i ledningsprisen. Der afregnes pr. lbm Maskinel og mandetimer Ydelserne indeholder alle tillæg, mestersalærer, driftsmidler m.m., således at det er bruttotimelønnen, der afregnes. Ydelsen afregnes pr. time. 13 / 13

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

TAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

TAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG KLOAKFORSYNINGEN SEPTEMBER 2007 AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 2 0. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG... 4 0.1 Indledning... 4 0.2 Enheder... 4 0.3 Mængdefastsættelse...

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG)

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Ref R:\2013\1100004092\10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser Version 0 Dato 2013-04-17 Udarbejdet af RWJ

Læs mere

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1150.51 Beplantning af nabohaver Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tønder Spildevand A/S Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tilbudsliste (TBL) for Anlægsentreprise April 2011 Bygherre: Rådgiver: Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

Firmastempel: Underskrift

Firmastempel: Underskrift Tilbudsliste ENTREPRISE: Kongevej - Etape 1 - revision 1 Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise for de i omstående tilbudsliste anførte enhedspriser i henhold til udbudsgrundlaget

Læs mere

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A065978 DOKUMENTNR. A065978-012 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Ringkøbing Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern Tilbudsliste

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H Belægning og belysning

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H Belægning og belysning Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H106.07.75 Belægning og belysning H106 Hillerød - Frederiksværk H106.07 Rundk. 5-Benet i Frederiksværk April 2017 01 01 01 Indretning, drift og rømning Tilbudslistens

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

T I L B U D S L I S T E (TBL)

T I L B U D S L I S T E (TBL) Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører FRI Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 E-mail: fjerring@fjerring.dk T I L B U D S L I S T E (TBL) Sagnr.: 15110 Maj 2016 , tro og

Læs mere

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE 01 ARBEJDSPLADS 01 01 ARBEJDSPLADS 01 01 01 Indretning, drift og rømning sum 1 01 01 02 Færdselsregulerende foranstaltninger til nærværende entreprise sum 1 Post 01.01 Total Hovedpost 01 Total 02 JORDARBEJDER

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1435.500 Beplantning, Vejarealer 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 1 af 12 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds-

Læs mere

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ENTREPRISE 11910.200 Jord- og belægniningsarbejde 11910 Elverdam - Regstrup >>> 11910.200 Samkørselsplads ved Hjortholmvej FEBRUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1220.500 Beplantning 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N September 2015 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

Til samtlige tilbudsgivere

Til samtlige tilbudsgivere Til samtlige tilbudsgivere COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Byggemodning Tune Nordøst, Rettelsesblad nr 2 Nærværende rettelsesblad nr 02 er fremsendelse

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Skærbæk renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise August 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tønder Kommune og Tønder Forsyning A/S LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde BILAG 2 - ACCEPTKRITERIER FOR NY KLOAK Rekvirent Tønder Kommune Tønder Forsyning A/S Teknik og Miljø Håndværkervej 4 Kongevej

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1052.500 Beplantning og hegn København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

ENTREPRISE DH

ENTREPRISE DH TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE DH522.04.20 Jord- og belægningsarbejder Krydsombygning Frederikssundsvej/Hovevej JANUAR 2014 Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Udbud Rev.

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Byggemodning Terndrup syøst Projekt nr.: Dato:

Byggemodning Terndrup syøst Projekt nr.: Dato: Side 1 TILBUDSLISTE Undertegnede tilbyder at udføre entreen på det i betingelser og beskrivelser angivne grundlag for en betaling af: 1 ARBEJDSPLADS M.V. kr. 2 FORBEREDENDE ARBEJDER/ JORDkr. 3 KLOAKARBEJDER

Læs mere

Side A Tilbud Delentreprise Vej

Side A Tilbud Delentreprise Vej Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Side A Tilbud Delentreprise Vej EAN nr.: 5798003743059 Projektnavn Projektnummer Kidholm, Langholt - Byggemodning 3. etape 2014-185810

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Tønder renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Tønder renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Tønder renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise Juni 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Ferskvandscentret Stationsvej 5 Vejlsøvej 23

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn Favrskov Spildevand A/S Entreprisebeskrivelse Entreprisebeskrivelse Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Entreprisebeskrivelse (EB)... 2 1.1 Tilbudsgrundlag... 2 1.2 Beskrivelse af entreprisen... 3 1.3 Tildelingskriterier...

Læs mere

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY MAJ 2017 MARIAGERFJORD KOMMUNE RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Init.: BEF EAN nr.: 5798003743059 Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Projektnavn Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning Tilbudsliste (TBL) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier Projektnummer Entreprise 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400

Læs mere

Nr. Spørgsmål Besvarelse

Nr. Spørgsmål Besvarelse DATO SAGSBEHANDLER EMAIL TELEFON 22. marts 2010 Niels Brock nbr@vd.dk 7244 3732 Til de bydende på entreprise 10903.76 109 NYRUP - HELSINGØR ENTREPRISE 10903.76 UDBYGNING AF KONGEVEJEN I HELSINGØR Rettelsesblad

Læs mere

Skriver kroner: Tilbuddet er afgivet i henhold til rettelser anført i rettelsesbladene nr.:.

Skriver kroner: Tilbuddet er afgivet i henhold til rettelser anført i rettelsesbladene nr.:. TBL Hovedtilbudsliste Side 1 af 1 Tilbudsliste Undertegnende entreprenør tilbyder hermed i henhold til beskrivelse, betingelser og tegninger samt øvrigt udbudsmateriale og på grundlag af specifikationerne

Læs mere

Projekt : Vandledning. Lambæk - Hover. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern. 7.Dec. 2011

Projekt : Vandledning. Lambæk - Hover. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern. 7.Dec. 2011 7.Dec. 2011 Projekt : Vandledning Lambæk - Hover Bygherre : Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern INDHOLDSFORTEGNELSE Vandledning Lambæk -Hover Indholdsfortegnelse Side 2 Entreprise

Læs mere

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt.

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt. Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Att.: Mogens B. Nielsen Dato: 02.04.2014 Projekt nr.: 4789-022 T: +45 2540 0083 E: mpm@moe.dk BYGGEMODNING RÅBJERGVEJ, ETAPE 3, SØRUP I forbindelse med indhentning

Læs mere

Bilag 1, Udbudskontrolplaner

Bilag 1, Udbudskontrolplaner ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 1, Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold til Kontrolplan, Vejledning.

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Entreprise 1210.27 Jordarbejder

Entreprise 1210.27 Jordarbejder Entreprise 1210.27 Jordarbejder Tilbuds- og afregningsgrundlag Frederikssundmotorvejen Motorring 4 - Motorring 3 Anlægsdivisionen - December 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS-

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H206.12.20 Jord- og belægningsarbejde H206.12 Kanalisering ved Bjerreby Juni 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR Hovedkontor: Aarhus Kontakt: Viborgvej 1 Silkeborgvej 620 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016 FORSIDE Side A Bygherre: Byggesag: Tilbud: Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik og Veje Omdannelse af arealer ved Rendsburggade Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Kontrolordning for styret boring og gennempresning Paradigme for Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Januar 2012 SAB styret boring og gennempresning _ november 2011.doc Kontrolordningen for styret boring og

Læs mere

Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune.

Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune. Tønder Kommune, Ombygning, Kongevej Etape 2 Rettelsesblad 1 Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune. PSS Vedhæftet nærværende rettelsesblad er bilag

Læs mere

Byggemodning Tune Nordøst

Byggemodning Tune Nordøst Greve Kommune Byggemodning Tune Nordøst TAG - Tilbuds- og afregningsgrundlag November 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Greve Kommune Byggemodning

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype UKP Udbudskontrolplaner Dato Februar 0 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-00 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE UDBUDSKONTROLPLANER (UKP) ØSTLIG FORDELINGSVEJ

Læs mere

FFL. Ud- og ombygning. Opsummering

FFL. Ud- og ombygning. Opsummering Opsummering Pos. Betegnelse Enhed Mængde Enhedspris Miljø Sum FASE 1 sum - - - 10.874.357 Heraf deponeringsafgift og miljøtekniske undersøgelser 2.742.082 FASE 2 sum - - - 18.417.854 Heraf deponeringsafgift

Læs mere

Entreprise H50.08.20. Jord- og belægningsarbejde. Tilbuds- og afregningsgrundlag. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel ved Kolding V

Entreprise H50.08.20. Jord- og belægningsarbejde. Tilbuds- og afregningsgrundlag. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel ved Kolding V Tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise H50.08.20 Jord- og belægningsarbejde H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel ved Kolding V Juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: TAG H50.08.20 Rundkørsel

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE APRIL 2016 SYDDJURS KOMMUNE UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. juli 2012 Per Øster pbos@vd.dk 7244 2513 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6751.200 Entreprise 6751.200 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Entreprise 1150.07. Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Tilbud- og afregningsgrundlag

Entreprise 1150.07. Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Tilbud- og afregningsgrundlag Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej Tilbud- og afregningsgrundlag Holbækmotorvejen (M11) Fløng Roskilde Vest Anlægsdivisionen December 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etablering af cykelstier Projektnummer 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Rådgiver: Trafik

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbudsliste Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: TILBUD - Samleside 1 TBL - H415.04 Rev.

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 02 Dato 2011-03-23 Udarbejdet

Læs mere

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 ENTREPRISE H13.14.45 Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - H13.14.45 Nedenstående arbejder vedrørende

Læs mere

ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE

ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE Til Tønder Kommune Dokumenttype Rapport Dokument HB000163-2-HMP Dato 12. december 2014 Udbudsmateriale Anlægsarbejder ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE TILBUDSLISTE TILBUDSLISTE I henhold

Læs mere

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-LOLL-BRO SIDE 2 af 31 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING UDBUDSKONTROLPLAN SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 UKP STANDARD I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING LEVERANCER Bundsikring, Leverance Sigteanalyse pr. 1000 m3 Vejdirektoratets

Læs mere

TAG. Tilbuds- og afregningsgrundlag for byggemodning i *PROJEKTNAVN* Esbjerg Kommune Marts 2014

TAG. Tilbuds- og afregningsgrundlag for byggemodning i *PROJEKTNAVN* Esbjerg Kommune Marts 2014 TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag for byggemodning i *PROJEKTNAVN* Esbjerg Kommune Marts 2014 TAG Indholdsfortegnelse Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)... 1 Generelt... 1 Tilbudslistens poster...

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø.

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø. Tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise H50.08.50 Beplantningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø august 2013 TAG H50.08.50 Rundkørsel ved Kolding V Beplantningsarbejder

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Bro 030-066/68, Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC November 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Vejdirektoratet

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 00 Dato 2011-02-16 Udarbejdet

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

TILBUD side 1 Dokument nr. A Ver 2.0 April 2014 TILBUD (side 1) Samlet tilbudssum ekskl. moms (overført fra side 2) kr 0,00

TILBUD side 1 Dokument nr. A Ver 2.0 April 2014 TILBUD (side 1) Samlet tilbudssum ekskl. moms (overført fra side 2) kr 0,00 TBL: - Jord og belægning TILBUD side 1 April 2014 TILBUD (side 1) Nedenstående arbejder vedrørende entreprise: " - Jord og belægning - marts 2014" tilbydes udført på de i "Særlige betingelser og beskrivelser"

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Tilbuds- & afregningsgrundlag (TAG)

Tilbuds- & afregningsgrundlag (TAG) Thisted Drikkevand A/S samt Spildevand A/S Tilbuds- & afregningsgrundlag (TAG) Ramme- udbud/aftale Version 1 februar 2011 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse Generelt 3 Afregningsform 3 Afregningsgrundlag

Læs mere

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) i Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Tilbudsliste (TBL) Undertegnede tilbyder at udføre de med entreprisen forbundne arbejder på det grundlag, som er angivet i udbudsmaterialet med

Læs mere

Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq

Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq T I L B U D S L I S T E N R 1 Undertegnede tilbyder vedrørende: ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 at udføre nedenfor nævnte entreer for de angivne er i henhold

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise H34805.20 Jord- og belægningsarbejder Cykelsti Sandvadvej-Hærvejen Maj 2016 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) TAG tekster til udbud H34805.20 Generelt Tilbuds-

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Grøfteoprensning...

Læs mere

FREMRYKKEDE AKTIVITETER

FREMRYKKEDE AKTIVITETER FREMRYKKEDE AKTIVITETER Femern Bælt-Forbindelsen TBL Tilbudsliste RAT B9G-304-4 TBL.xls TILBUD (side 1) I henhold til udbudsmateriale vedrørende Paddehegn, tilbyder undertegnede at udføre de i nærværende

Læs mere

Københavns Kommune HOFOR A/S. Udbudsdokument. Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Renovering af brønde og ledninger i København

Københavns Kommune HOFOR A/S. Udbudsdokument. Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Renovering af brønde og ledninger i København Københavns Kommune HOFOR A/S Udbudsdokument Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Udbudsdokument Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Udarbejdet af: Godkendt: Udgave: 0 Revision nr: 0 Side 2 af 33 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TOTALENTREPRISE 6717.002

TOTALENTREPRISE 6717.002 MÆNGDELISTE TOTALENTREPRISE 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Holstebromotorvejen >>> Aulum Snejbjerg SEPTEMBER 2014 Bygværk 68-0-083.00 UF af Bane Holstebro Vejle (Gødstrup) samt sporarbejder, afvandingsledning

Læs mere

Præsentation af Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE A/S) Brunchmøder 2014

Præsentation af Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE A/S) Brunchmøder 2014 Præsentation af Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE A/S) Brunchmøder 2014 35 ansatte Nøgletal Et renseanlæg, 420.000 PE 1000 km ledninger 690 km hovedledninger - 70% separeret og 30% fællesledninger

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

Entreprise H522.06.20

Entreprise H522.06.20 Tilbudsliste Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Thomas Helsteds Vej

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbudsliste (TBL)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbudsliste (TBL) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik & Veje - Veje og Infrastruktur Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2017 2020 Tilbudsliste (TBL) Udbud

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 Belægning (BEL) Side 2 af 9 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG BELÆGNINGER (BEL)

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse . Kapitel : 1 Hovedentreprise Side : 1/6 Arbejdsbeskrivelse -Jordarbejde Dato : 2015-10-20 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 (10).001 Jord... 2 BPS Basisbeskrivelse jord, publikation B207,

Læs mere

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A032967 DOKUMENTNR. A032967-4B-D02 VERSION

Læs mere

Bro 030-0066/68 Farøbroerne

Bro 030-0066/68 Farøbroerne Vejdirektoratet Bro 030-0066/68 Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC Tilbud og afregningsgrundlag (TAG) December 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE:

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE: UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: SIDE: 1 Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations Udført Godkendt af Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Læs mere

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig Tilbudsliste (TBL) Januar 2011 -------------------------------------------- (Tilbudsgiver) Dokument nr.: 59501B-101 Revision nr.: 1 Udgivelsesdato: December 2010

Læs mere

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder 2015 20. februar 2015 INTRODUKTION: Disse almindelige arbejdsbetingelser for anlægsarbejde (AAB) angiver de generelle standarder, fremgangsmåder og

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012

ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1435.800 Ledningsarbejder M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANEAFMÆRKNING

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2 Bilag 2 Generelle bestemmelser Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen, jfr. SB ad 11, stk. 1. Kontrolplanen skal udarbejdes på grundlag af: - Udbudskontrolplan for entreprisen - Resultater

Læs mere

ENTREPRISE H427.01.20

ENTREPRISE H427.01.20 TILBUDSLISTE ENTREPRISE H427.01.20 Jord- og belægningsarbejde H427 Thisted - Fjerritslev >>> H427.01 Stikrydsning ved Gøttrup DECEMBER 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: # Vedrørende Vejcenter Nordjylland

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 31.marts 2014 14/01294-5 rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmeriale vedrørende udbud H05012.20 H05012 Nord om Kolding, kørsel i nødspor ENTREPRISE

Læs mere

Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Ombygning af Kongevej etape 2

Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Ombygning af Kongevej etape 2 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Ombygning af Kongevej etape 2 Oktober 2016 Revision 0 Indholdsfortegnelse TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)... 3 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt TAG

Læs mere