Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06. Årsrapport 2011/12"

Transkript

1 Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. oktober 2012 Dirigent

2 Viborg Håndbold Klub A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Aktionærinformation 14 Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv 15 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 18 Balance pr Egenkapitalopgørelse for 2011/12 21 Egenkapitalopgørelse for 2011/12 21 Pengestrømsopgørelse for 2011/12 22 Noteoversigt 23 25

3 Viborg Håndbold Klub A/S 1 Selskabsoplysninger Selskab Viborg Håndbold Klub A/S Tingvej 7, Viborg CVR-nr.: Hjemstedskommune: Viborg Telefon: Internet: Bestyrelse Ove Kloch, formand Hans Erik Lund, næstformand Bent Simonsen Claus Vang Madsen Johnny Nim Per Albæk Lars Mikkelsen Carsten Stenrøjl Direktion Peter Cassøe Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes d. 25 oktober 2012

4 Viborg Håndbold Klub A/S 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli juni 2012 for Viborg Håndbold Klub A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012, samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2011 til 30. juni Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og koncernens og moderselskabets finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Viborg, den 26. september 2012 Direktion Peter Cassøe administrerende direktør Bestyrelse Ove Kloch Hans Erik Lund Bent Simonsen Formand Næstformand Claus Vang Madsen Johnny Nim Per Albæk Carsten Stenrøjl Lars Mikkelsen

5 Viborg Håndbold Klub A/S 3 Den uafhængige revisors påtegning Til kapitalejerne i Viborg Håndbold Klub A/S Påtegning på koncernregnskab og årsregnskab Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Viborg Håndbold Klub A/S for regnskabsåret 1. juli juni 2012 omfattende totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for henholdsvis koncernen og selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli juni 2012 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet.

6 Viborg Håndbold Klub A/S 4 Den uafhængige revisors påtegning Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Viborg, den 26. september 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Allan Søborg Olsen statsautoriseret revisor Kenneth Biirsdahl statsautoriseret revisor

7 Viborg Håndbold Klub A/S 5 Ledelsesberetning Koncernens hoved- og nøgletal Hovedtal 2011/ / / / /08 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Nettoomsætning Driftsresultat (EBIT) (8.155) (8.187) (8.340) (13.649) (1.562) Resultat af finansielle poster Årets resultat (7.930) (7.740) (11.989) (8.451) (996) Totalindkomst (7.930) (7.740) (11.989) (8.451) (996) Egenkapital Balancesum Investeringer i materielle aktiver Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Regnskabsrelaterede nøgletal EBITA-margin (%) neg. neg. neg. neg. neg. Afkast af investeret kapital (%) neg. neg. neg. neg. neg. Egenkapitalforrentning (%) neg. neg. neg. neg. neg. Aktierelaterede nøgletal Totalindkomst/resultat pr. aktie (kr.) (14) (13) (20) (14) (2) Udbytte pr. aktie (kr.) Indre værdi pr. aktie (kr.) Gennemsnitligt antal aktier Udvandede nøgletal er lig almidelige nøgletal og er derfor ikke gengivet.

8 Viborg Håndbold Klub A/S 6 Ledelsesberetning Koncernoversigt Segment oversigt for koncernen Segmentet Viborg Sport og Event var tidligere navngivet Sport Direct, Viborg. Segment Sports Academy Viborg var tidligere navngivet udvikling. Hospitality er et nytilkommet segment. Hovedaktivitet Aktiviteten er udførelse af dame- og herrehåndbold på professionelt niveau. Til understøttelse og styrkelse af det økonomiske fundament for udførelse af håndboldaktiviteter driver selskabet Sports Academy Viborg (tidligere Viborg HK college).

9 Viborg Håndbold Klub A/S 7 Ledelsesberetning I løbet af regnskabsåret 2011/12 blev aktiviteterne udvidet med hospitalityafdelingen, hvis primære opgave er drift af Viborg Lounge og Cafe i Viborg Stadionhal. Viborg Sport og Event A/S er et 100% ejet datterselskab. Resultatet for dette selskab, der driver handel med sports- og gaveartikler til virksomheder og klubber, er fuldt indregnet i de økonomiske oplysninger. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold I forbindelse med årsrapporten for 2010/11 blev der udmeldt et forventet resultat på minus 6 mio. kr. med en udsvingsramme på +- 50%. før skat og en koncernomsætning på ca. 29 mio.kr. for regnskabsåret 2011/12. Koncernen opnår en koncernomsætning på 30 mio.kr., heraf udgør 1,2 mio.kr. den nye aktivitet i Hospitalityafdelingen. Resultat før skat blev på minus 7,9 mio.kr. Resultatet ligger inden for de udmeldte rammer for regnskabsåret 2011/12. Resultatet vurderes at være utilfredsstillende, da der som minimum skal opnås balance i driften af selskabet. Selskabets bestyrelse foreslår, at årets underskud overføres til egenkapitalen. I håndboldsegmentet vandt dameholdet pokalturneringen og nåede finalerne i Cup Winners Cup og Danmarksturneringen, som holdet desværre tabte. Herreholdet nåede med en række spændende kampe at spille sig i slutspillet, hvor holdet ydede en godkendt indsats. Begge hold har dermed leveret de sportslige forventninger, som var opsat inden sæsonstart. De sportslige resultater har samtidig betydet, at holdene har opnået en markant tv-dækning og er blevet vist på tv mere end 30 gange i løbet af sæsonen. Dette har sikret, at selskabet har nået den forventede omsætning. Samtidig understreger antallet af viste kampe, samt det markante antal tvseere, at holdene udgør en markant reklamesøjle, som fremadrettet vil medvirke til at styrke hovedsponsorgrundlaget. Omkostningssiden blev påvirket negativt i forbindelse med afvikling af kvalifikationsspillet til Champions League i Grenå. Ydermere betød vores deltagelse i Champions League gruppespillet og efterfølgende deltagelse i Cup Winners Cup, at vi fik væsentlig flere internationale kampe med tilknyttede rejseomkostninger end forventet. Samtidig blev det besluttet at styrke organisationen omkring holdene yderligere i forhold til det oprindeligt forventede.

10 Viborg Håndbold Klub A/S 8 Ledelsesberetning Sports Academy Viborg opnåede det forventede resultat for året. Selskabet vurderer, at der er yderligere potentiale indenfor dette område, hvorfor selskabet i løbet af regnskabsåret 2011/12 organisatorisk har styrket området, med henblik på fremadrettet at udnytte potentialet. Der arbejdes, i tæt samarbejde med andre sportsgrene end håndbold, på at udvikle et produkt, så flere unge mennesker kan få glæde af et ophold på Sports Academy Viborg. Effekten af disse tiltag vil først have fuld effekt fra regnskabsåret 2013/14. Vores datterselskab Viborg Sport og Event A/S (tidligere Sport Direct Viborg A/S) havde et positivt driftsresultat på 0,2 mio.kr., hvilket er lidt lavere end oprindelig forventet. I løbet af regnskabsåret er aktiviteten i datterselskabet droslet yderligere ned, hvilket har betydet, at selskabet også har valgt at udtræde af Sport Direct-kæden. Segmentet vil fremover have sit primære fokus på at servicere eleverne på Sports Academy Viborg. Primo 2012 erhvervede Viborg Håndbold Klub den store lounge i Viborg Lounge for 13,7 mio.kr., der er finansieret ved priorietsgæld med 8,0 mio. kr. og træk af selskabets likvide beholdninger med 5,7 mio.kr., samt forpagtningen af Cafeen i Viborg Stadionhal med henblik på at kunne udvikle omsætningen omkring kampene i Stadionhallen, samt at kunne tilbyde optimale fest- og mødefaciliteter til vore samarbejdspartnere. Den nye aktivitet er blevet vel modtaget. Hospitalityaktiviteten bidrager allerede med et mindre positivt driftsresultat til regnskabsåret, hvilket er særdeles tilfredsstillende. Ydermere leverer Hospitalityafdelingen også maden til Sports Academy Viborg og selskabets VIP Club arrangementer. For at styrke aktiviteten har selskabet i juli måned 2012 erhvervet den sidste del af Viborg Lounge. Desuden indgik selskabet en lejeaftale med Viborg Kommune omkring Viborg Stadionhal. Begge tiltag sikrer selskabet optimale muligheder for at udvikle området gennem de kommende regnskabsår. Usikkerhed ved indregning og måling Selskabets ledelse vurderer, at forudsætningerne for indregning af skatteaktiv fortsat ikke er til stede, hvorfor skatteaktivet ikke er indregnet pr. 30. juni Skatteaktivet udgør pr t.kr. mod t.kr. sidste år. Usædvanlige forhold Der er ikke i regnskabsåret konstateret usædvanlige forhold, der har påvirket drift mv.

11 Viborg Håndbold Klub A/S 9 Ledelsesberetning Særlige risici Koncernen er afhængig af indtægter genereret via antallet af tilskuere samt antallet af sponsorer og samarbejdspartnere. Disse parametre vurderes til i høj grad at være afhængige af den generelle økonomiske situation. Såfremt den økonomiske situation i koncernens nærområde ændres markant, kan det få en negativ indflydelse på koncernens indtjening. Koncernen tilstræber at have håndboldhold af tilstrækkelig høj kvalitet til at sikre forretningsgrundlaget og indtjeningen. Branchespecifikke risikofaktorer Koncernens aktiviteter er i elitesportsbranchen inden for håndbold og dertil nærtbeslægtede aktiviteter, og koncernen konkurrerer således med andre elitesportstilbud. Virksomhedsspecifikke risikofaktorer Koncernens indtjening er i høj grad afhængig af de sportslige resultater, hvor en topplacering i ligaerne vil give ekstraindtægter i form af øgede TV-indtægter, flere tilskuer- og sponsorindtægter. Koncernens indtægter er primært sikret ved tidsmæssige aftaler med samarbejdspartnere, hvor der ved indgåelse er fokuseret på kontrakter med løbetid på op til 3 år. Herudover er aktiviteterne baseret på kontrakter med spillere og trænere, som følger reglerne i de respektive idrætsretslige organer. Reglerne for indgåelse og ophør af ansættelseskontrakter inden for idrætten adskiller sig fra reguleringen på det almindelige arbejdsmarked. Koncernen er således særlig afhængig af de reguleringer af reglerne, der måtte komme inden for idrætsorganet. Finansielle risici herunder risici knyttet til ændringer i valutakurser Moderselskabet styrer de finansielle risici i koncernen centralt og koordinerer koncernens likviditetsstyring, herunder kapitalfrembringelse og placering af overskudslikviditet. Som følge af koncernens drift, investeringer og finansiering, er denne ikke i væsentligt omfang eksponeret over for ændringer i valutakurser og renteniveau. Renterisici Koncernen har ingen rentebærende nettogæld, opgjort som bankgæld fratrukket beholdning af omsættelige værdipapirer og likvide midler. Placeringen af likviditet sker i danske pengeinstitutter, hvorfor udviklingen i niveauerne for indlånsrente kan have indflydelse på selskabets resultat.

12 Viborg Håndbold Klub A/S 10 Ledelsesberetning Kreditrisici Den maksimale kreditrisiko knyttet til finansielle aktiver svarer til de i balancen indregnede værdier. Koncernen vurderer løbende alle sine tilgodehavender og foretager i fornødent omfang nedskrivning herpå. Likviditet Det er koncernens politik, at kapitalfrembringelse samt placering af overskudslikviditet styres centralt af moderselskabet. Koncernen har et mål om at have et likviditetsberedskab i form af overskudslikviditet og uopsigelige kreditter, som koncernen på ethvert tidspunkt kan have til rådighed. Omfanget af koncernens likviditetsberedskab vurders løbende af koncernens ledelse. Kapitalforhold Pr. 30. juni 2012 udgør koncernens egenkapital 22,9 mio.kr. bestående af aktiekapital på 35,2 mio.kr. og overført resultat på -12,3 mio.kr. Det er koncernledelsens opfattelse, at kapitalgrundlaget er tilstrækkeligt til at sikre koncernens fortsatte drift og, at selskabets aktie- og kapitalstruktur dermed dækker selskabets og aktionærernes interesse. Miljøforhold Der er ingen specielle miljømæssige forhold. Forsknings- og udviklingsaktiviteter Der udøves ikke nogen forskningsaktivitet i koncernen. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Som meddelt i fondsbørsmeddelelse nr har selskabet erhvervet den resterende del af Viborg Lounge, samt indgået aftale med Viborg Kommune om leje af Viborg Stadionhal med virkning fra 1. juli Forventet fremtidig udvikling Den sportslige målsætning for igangværende regnskabsår er: at dameholdet når finalen om det danske mesterskab. at herreholdet bliver en del af slutspillet i Herreligaen. Grundet et usikkert sponsormarked vil koncernens omsætning kunne svinge væsentligt i både positiv og negativ retning, afhængigt af specielt antal og størrelse af dragtsponsorater og antal af tvkampe samt prissætning af produkterne i forbindelse med tv-kampene.

13 Viborg Håndbold Klub A/S 11 Ledelsesberetning Med baggrund heri forventer koncernen en omsætning på ca. 41 mio.kr. og et resultat på mellem +1 mio.kr. og -3 mio.kr. før skat for regnskabsåret 2012/13. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse NASDAQ OMX Nordic Exchange Copenhagen har udsendt anbefalinger for god selskabsledelse, der omhandler aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse, politik for selskabets forhold til interessenter, politik for information og kommunikation, bestyrelsens opgaver og ansvar, bestyrelsens sammensætning, bestyrelsens og direktionens vederlag, risikostyring samt revision. Som børsnoteret selskab skal Viborg Håndbold Klub A/S enten følge disse anbefalinger eller forklare, hvorfor anbefalingerne helt eller delvist ikke følges. Viborg Håndbold Klub A/S retningslinier for god selskabsledelse, herunder fravigelser til anbefalingerne, fremgår af selskabets hjemmeside på følgende adresse: Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Viborg Håndbold Klub A/S ønsker at leve op til lovgivning og regler i de lande og lokalsamfund, hvor der opereres. Der er dog ikke vedtaget politikker for frivillig integrering af samfundsansvar som en del af selskabets strategi og aktiviteter. Derfor afgives ikke en særskilt redegørelse om samfundsansvar. Interessenterne og Viborg Håndbold Klub A/S Koncernen Viborg Håndbold Klub A/S søger løbende at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessegrupper, idet sådanne relationer vurderes at have væsentlig og positiv indflydelse på koncernens udvikling. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Redegørelsen for virksomhedsledelsen for Viborg Håndbold Klub A/S er en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten 2011/12. Der henvises til afsnittet omkring Corporate Governance på følgende adresse: Hovedelementer i koncernens interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for koncernens risikostyring og interne kontrol i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelsen af relevant lovgivning og anden regulering i relation til regnskabsaflæggelsen.

14 Viborg Håndbold Klub A/S 12 Ledelsesberetning Koncernens risikostyrings- og interne kontrolsystemer vurderes alene at skabe rimelig, men ikke absolut sikkerhed for at uretmæssig brug af aktiver, tab og/eller væsentlige fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen undgås. Bestyrelsen og direktionen vurderer løbende væsentlige risici og interne kontroller i forbindelse med koncernens aktiviteter og deres eventuelle indflydelse på regnskabsaflæggelsen. Kontrolmiljø Bestyrelsen vurderer årligt koncernens organisationsstruktur og bemandingen på væsentlige områder. Herunder vurderes specifik på direktion, salg-, Sports Academy Viborg-, hospitality- og økonomiledelse. Bestyrelsen og direktionen fastlægger og godkender overordnede politiker, procedurer og kontroller på væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Grundlaget herfor er en klar organisationsstruktur, klare rapporteringslinjer, autorisations- og attestationsprocedurer og funktionsadskillelse. Risikovurdering Bestyrelsen foretager en gang årligt samt ved større ændringer i koncernen en overordnet vurdering af risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, herunder risikoen for besvigelser, misbrug af aktiver samt risikoen for tilsidesættelse af kontroller. Kontrolaktivitet Koncernen har en formel månedlig rapporteringsproces bestående af resultatopgørelse og kommentarer. Herudover modtager bestyrelsen kopi af ledelsens regnskabserklæring til revisor, og der sker gennemgang og underskrift af revisionsprotokollat. Overvågning Bestyrelsen overvåger, at direktionen reagerer effektivt på eventuelle svagheder og mangler, og at aftalte tiltag i relation til styrkelse af risikostyring og interne kontroller i relation til regnskabsaflæggelsen implementeres som planlagt. Politik for egne aktier Selskabet besidder egne aktier. Selskabet forventer ikke, at beholdningen afhændes i det kommende regnskabsår. Selskabet sikrer løbende bemyndigelse fra generalforsamlingen til opkøb af egne aktier.

15 Viborg Håndbold Klub A/S 13 Ledelsesberetning Særlige begrænsninger knyttet til aktier i selskabet Der er ikke knyttet særlige begrænsninger eller forpligtelser til selskabets aktier. Særlige regler for valg af bestyrelsesmedlemmer Selskabets vedtægters 12, stk. 1 angiver, at selskabet ledes af en bestyrelse på op til 9 medlemmer. Selskabets vedtægters 12, stk. 2 angiver, at bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, dog har foreningen Viborg Håndbold Klub ret til at udpege 1 bestyrelsesmedlem, hvis generalforsamlingen vælger op til 5 personer, medens de har ret til at udpege 2 bestyrelsesmedlemmer, hvis generalforsamlingen vælger mere end 5 personer. Selskabets vedtægters 11, stk. 1 angiver, at beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpel stemmeflerhed. Vedtægtsændringer I selskabets vedtægters 11, 4. afsnit m.fl., er der følgende tekst vedrørende vedtægtsændringsforhold: Til vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer eller om selskabets opløsning kræves dog, at forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital. Særlig kompetence til bestyrelsen Bestyrelsen er bemyndiget til inden den 16. april 2013 at udvide aktiekapitalen af en eller flere gange med indtil nom kr. ved kontant indbetaling. Bestyrelsen har den 17. juni 2008 udnyttet i alt kr. af den udstedte bemyndigelse. Væsentlige aftaler Selskabet har ikke indgået væsentlige aftaler, som afhænger af kontrollen med selskabet. Selskabet har heller ikke indgået aftaler med ledelse og medarbejdere om kompensation i tilfælde af fratrædelse eller afskedigelse uden gyldig grund eller nedlæggelse af deres stilling.

16 Viborg Håndbold Klub A/S 14 Aktionærinformation Aktieinformation Fondsbørs Aktiekapital Nominel stykstørrelse Antal aktier Aktieklasser Antal stemmer pr. aktie Ihændehaverpapir Stemmeretsbegrænsning Begrænsninger i omsættelighed Fondskode NASDAQ OMX Nordic Exchange Copenhagen kr. 60 kr stk. En En Ja Nej Nej DK Finanskalender 2012/ september 2012 Offentliggørelse af revideret årsrapport for 2011/ oktober 2012 Generalforsamling indkaldelse følger. 7. november 2012 Periodemeddelelse 1. kvartal regnskabsåret 2012/ februar 2013 Delårsrapport for 2012/ maj 2013 Periodemeddelelse 3. kvartal regnskabsåret 2012/ september 2013 Offentliggørelse af revideret årsrapport for 2012/13. Kontaktperson Formand Ove Kloch tlf. nr eller Direktør Peter Cassøe tlf. nr

17 Viborg Håndbold Klub A/S 15 Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv Ove Kloch, Formand Direktionsposter: Dalgasgroup A/S, administrerende direktør og koncernchef Det Danske Hedeselskab, administrerende direktør Bestyrelsesposter Viborg Håndbold Klub A/S, formand A/S Jysk Landvinding, formand Plantningsselskabet Steen Blicher A/S, formand Kongenshus Mindepark, formand Datterselskaber og associeret selskab i Dalgasgroup A/S, formand Larsen og Ibsen Holding A/S Fonden Naturvidenskabernes Hus A/S Sparbank A/S Karup Lufthavn Skovselskabet Skov-Sam Holding ApS og dets datterselskaber Skovselskabet Skov-Sam Holding II ApS og dets datterselskaber A/S Plantningsselskabet Sønderjylland Legater administreret af Hedeselskabet Hans Erik Lund, Næstformand Direktionsposter Boligselskabet Sct. Jørgen Bygge- og projektdirektør Boligkontoret Danmark Bestyrelsesposter Bedre Boligbyggeri ApS Viborg Håndbold Klub A/S ABF-NYT ApS, formand Johnny Nim Direktions- og ledelsesposter Formand og forretningsfører Det Faglige Hus - A-kasse Formand og forretningsfører Fagforeningen Danmark Formand og forretningsfører 2B Bedst og Billigst Formand og forretningsfører Foreningen Danske Selvstændige Formand og forretningsfører FK/TS JN Holdingselskab ApS, administrerende direktør DFH Ejendomme ApS, administrerende direktør Bestyrelsesposter Dansk Forsikrings-Agentur ApS, formand Dansk Forsikrings Mæglerhus A/S, formand Danskpensionsrådgivning ApS, Formand Esbjerg forenede Boldklubber Elitefodbold A/S Viborg Håndbold Klub A/S Stiftelser JN Holdingselskab ApS

18 Viborg Håndbold Klub A/S 16 Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv Bent Ejnar Juul Simonsen Direktionsposter Koncerndirektør Dalgasgroup A/S Koncerndirektør Det Danske Hedeselskab DDH Forests A/S, Administrerende Direktør Enricom A/S, Administrerende Direktør President of the management Board for Hedeselskabet Sp z.o.o, Polen President of the management Board for Silvapol Serwis Sp z.o.o, Polen Bestyrelsesposter Viborg Sport og Event A/S HedeDanmark A/S Orbicon A/S A/S Jydsk Landvinding DDH Forests A/S Enricom A/S JS CJS Rindibel, Hviderusland Viborg Håndbold Klub A/S Claus Vang Madsen Direktionsposter Dansk ForsikringsAgentur ApS, adm. direktør Bestyrelsesposter Næstformand i Fagforeningen Danmark Viborg Håndbold Klub A/S Viborg Sport og Event A/S Per Albæk Direktionsposter PN Beslag A/S Albæk ApS Bestyrelsesposter Viborg Håndbold Klub A/S Creativ Company A/S Creativ Company Holding A/S Stykgodscentret Skive A/S Stykgodscentret Skive Holding A/S Viborg Sport og Event A/S, formand Salling Bank A/S, formand

19 Viborg Håndbold Klub A/S 17 Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv Lars Mikkelsen Viborg Håndboldforening, daglig leder Bestyrelsesposter Viborg Håndbold Klub A/S Carsten Stenrøjl Carsten Stenrøjl Rådgivning Bestyrelsesposter Bolignet-Aarhus F.M.B.A Viborg Håndbold Klub A/S Peter Cassøe Direktionsposter Viborg Sport og Event A/S Viborg Håndbold Klub A/S

20 Viborg Håndbold Klub A/S 18 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 Moderselskab Koncern 2010/ / / /11 t.kr. t.kr. Note t.kr. t.kr Nettoomsætning (37) Ændring i lagre af handelsvarer (137) Andre driftsindtægter (12.378) (12.848) Andre eksterne omkostninger 6, 7 (13.576) (13.567) (23.599) (23.679) Personaleomkostninger 8 (23.849) (23.883) (3.977) (974) Af- og nedskrivninger 9 (974) (3.985) (8.280) (8.328) Driftsresultat (EBIT) (8.155) (8.187) 0 0 Indtægter af kapitalandele i datterselskab Andre finansielle indtægter (21) (70) Finansielle omkostninger 12 (79) (31) (7.798) (8.084) Resultat før skat (7.930) (7.740) 0 0 Skat af årets resultat (7.798) (8.084) Årets resultat / totalindkomst (7.930) (7.740) Fordeling af årets resultat / totalindkomst Moderselskabets aktionærer (7.930) (7.740) Resultat pr. aktie (EPS) Resultat pr. aktie (kr.) 14 (14) (13)

21 Viborg Håndbold Klub A/S 19 Balance pr Moderselskab Koncern t.kr. t.kr. Note t.kr. t.kr. 0 0 Kontraktrettigheder Øvrige immaterielle aktiver Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under opførelse Materielle aktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Andre tilgodehavender Finansielle aktiver Udskudte skatteaktiver Langfristede aktiver Varebeholdninger, handelsvarer Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos dattervirksomheder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver

22 Viborg Håndbold Klub A/S 20 Balance pr Moderselskab Koncern t.kr. t.kr. Note t.kr. t.kr Selskabskapital (27.421) (12.029) Overført resultat (12.282) (27.828) Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Prioritetsgæld Langfristede forpligtelser Leverandørgæld Prioritetsgæld Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Passiver Øvrige noter 28-36

23 Viborg Håndbold Klub A/S 21 Egenkapitalopgørelse for 2011/12 Koncern Egen- Selskabs- Overført kapital kapital resultat i alt t.kr. t.kr. t.kr. Egenkapital (20.088) Årets resultat 2010/11 0 (7.740) (7.740) Totalindkomst 0 (7.740) (7.740) Egenkapital (27.828) Egenkapital (27.828) Kapitalnedsættelse, oktober 2011 (23.476) Årets resultat 2011/12 0 (7.930) (7.930) Totalindkomst (23.476) (7.930) Egenkapital (12.282) Moderselskab Egen- Selskabs- Overført kapital kapital resultat i alt t.kr. t.kr. t.kr. Egenkapital (19.623) Årets resultat 2010/11 0 (7.798) (7.798) Totalindkomst 0 (7.798) (7.798) Egenkapital (27.421) Egenkapital (27.421) Kapitalnedsættelse, oktober 2011 (23.476) Årets resultat 2011/12 0 (8.084) (8.084) Totalindkomst (23.476) (8.084) Egenkapital (12.029)

24 Viborg Håndbold Klub A/S 22 Pengestrømsopgørelse for 2011/12 Moderselskab Koncern t.kr. t.kr. Note t.kr. t.kr. (8.280) (8.328) Resultat af primær drift (EBIT) (8.155) (8.187) Af- og nedskrivninger (4.152) (1.835) Ændring i nettoarbejdskapital 30 (341) (4.219) (8.455) (9.179) Pengestrømme vedrørende primær drift (7.512) (8.421) Modtagne finansielle indtægter (21) (70) Betalte finansielle omkostninger (79) (31) 0 0 Betalt selskabsskat 0 0 (7.973) (8.935) Pengestrømme vedrørende drift (7.287) (7.974) (11.726) Deponering af likvider (11.726) (1.428) 0 Køb mv. af immaterielle aktiver 0 (1.428) (833) (14.903) Køb mv. af materielle aktiver (14.903) (833) (5) 0 Køb af værdipapirer 0 (5) Salg af materielle anlægsaktiver Salg af immaterielle aktiver (12.971) (3.177) Pengestrømme vedrørende investeringer (3.177) (12.971) Optagelse af prioritetsgæld (18) Afdrag prioritetsgæld (18) Pengestrømme vedrørende finansiering (20.944) (4.030) Ændring i likvider (2.382) (20.945) Likvider Likvider

25 Viborg Håndbold Klub A/S 23 Noteoversigt Side 1. Anvendt regnskabspraksis Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder Segmentoplysninger for koncernen Nettoomsætning Andre driftsindtægter Andre eksterne omkostninger Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder Andre finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat pr. aktie Immaterielle aktiver Materielle aktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Andre tilgodehavender Varebeholdninger, handelsvarer Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Likvider Selskabskapital 47

26 Viborg Håndbold Klub A/S Prioritetsgæld Leverandørgæld Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Operationelle leasingforpligtelser Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser og kontraktlige forpligtelser Ændring i nettoarbejdskapital Finansielle risici Finansielle risici og finansielle instrumenter Nærtstående parter Aktionærforhold Begivenheder efter balancedagen Godkendelse af årsrapport til offentliggørelse 54

27 Viborg Håndbold Klub A/S Anvendt regnskabspraksis Koncernregnskabet og moderselskabets regnskab for 2011/12 for Viborg Håndbold Klub A/S aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav for regnskabsklasse D, jf. IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. Koncernregnskabet og moderselskabets regnskab opfylder tillige International Financial Reporting Standards (IFRS) udstedt af International Accounting Standards Board (IASB). Koncernregnskabet og moderselskabets regnskab aflægges i danske kroner (DKK), der anses for at være den funktionelle valuta for koncernens aktiviteter. Koncernregnskabet og moderselskabets regnskab aflægges på basis af historiske kostpriser. Anvendt regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i øvrigt som beskrevet nedenfor. Ændringer til regnskabspraksis i forhold til tidligere år. Implementeringen af ikræfttrådte nye og ændrede standarder samt fortolkningsbidrag i koncernregnskabet og moderselskabet for 2011/12 har ikke medført ændringer i regnskabspraksis. Standarder og fortolkninger, der ikke er trådt i kraft. På tidspunktet for offentliggørelse af denne årsrapport foreligger der herudover en række nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag, som endnu ikke er trådt i kraft, og som derfor ikke er indarbejdet i moderselskabets årsregnskab. Det er ledelsens vurdering, at disse ikke vil få væsentlig indvirkning på årsregnskabet for de kommende regnskabsår. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter Viborg Håndbold Klub A/S (moderselskabet) og den virksomhed (dattervirksomhed), som kontrolleres af moderselskabet. Moderselskabet anses for at have kontrol, når det direkte eller indirekte ejer mere end 50 % af stemmerettighederne eller på anden måde kan udøve eller faktisk udøver bestemmende indflydelse. Konsolideringsprincipper Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for Viborg Håndbold Klub A/S og dets dattervirksomheder. Koncernregnskabet udarbejdes ved at sammenlægge regnskabsposter af ensartet karakter. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis.

28 Viborg Håndbold Klub A/S Anvendt regnskabspraksis, fortsat Ved konsolideringen elimineres koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100 %. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Ved beregning af årets aktuelle skat anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og - regler. Udskudt skat indregnes efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, bortset fra udskudt skat på midlertidige forskelle, der er opstået ved enten første indregning af goodwill eller ved første indregning af en transaktion, der ikke er en virksomhedssammenslutning, og hvor den midlertidige forskel konstateret på tidspunktet for første indregning hverken påvirker det regnskabsmæssige resultat eller den skattepligtige indkomst. Den udskudte skat opgøres med udgangspunkt i henholdsvis den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv og afviklingen af den enkelte forpligtelse. Udskudt skat måles ved at anvende de skattesatser og -regler, der baseret på vedtagne eller i realiteten vedtagne love på balancedagen forventes at gælde, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver til modregning i fremtidige positive skattepligtige indkomster. Det vurderes på hver balancedag, om det er sandsynligt, at der i fremtiden vil blive frembragt tilstrækkelig skattepligtig indkomst til, at det udskudte skatteaktiv vil kunne udnyttes. Moderselskabet er sambeskattet med alle danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster.

29 Viborg Håndbold Klub A/S Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Totalindkomstopgørelse Nettoomsætning Nettoomsætning omfatter sponsorindtægter, entre- og TV-indtægter, salg af merchandise, Sports Academy samt Café og Lounge mv. Sponsorindtægter indregnes lineært over aftaleperioden, med mindre en anden metode bedre afspejler indholdet af den enkelte aftale. Entreindtægter indregnes ved gennemførelse af den pågældende begivenhed. TV-indtægter indregnes forholdsmæssigt baseret på indholdet af de indgåede kontrakter og under hensyntagen til de parametre, der indgår i opgørelsen af TV-indtægterne. Som udgangspunkt indregnes TV-indtægterne lineært over aftaleperioden, med mindre en anden metode bedre afspejler aftalens indhold. Salg af merchandise Sports Academy samt Café og Lounge mv. indregnes, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning måles til dagsværdien af det modtagne eller tilgodehavende vederlag. Nettoomsætning opgøres eksklusive moms, afgifter og lign., der opkræves på vegne af tredjemand samt rabatter. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter regnskabsårets resultatførte løn og gager, omkostninger vedrørende pensionsordninger samt andre sociale omkostninger mv. Andre driftsindtægter og driftsomkostninger Andre driftsindtægter og driftsomkostninger omfatter indtægter og omkostninger af sekundær karakter set i forhold til koncernens hovedaktiviteter, herunder gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle langfristede aktiver, herunder kontraktrettigheder. Offentlige tilskud Offentlige tilskud indregnes, når der er rimelig sikkerhed for, at tilskudsbetingelserne er opfyldt og at tilskuddet vil blive modtaget.

30 Viborg Håndbold Klub A/S Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Tilskud til dækning af afholdte omkostninger indregnes i resultatet forholdsmæssigt over de perioder, hvori de tilknyttede omkostninger resultatføres. Tilskuddene modregnes i de afholdte omkostninger. Offentlige tilskud, der er knyttet til et aktiv, fratrækkes aktivets kostpris. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger. Renteindtægter og -omkostninger periodiseres med udgangspunkt i hovedstolen og den effektive rentesats. Den effektive rentesats er den diskonteringssats, der skal anvendes til at tilbagediskontere de forventede fremtidige betalinger, som er knyttet til det finansielle aktiv eller den finansielle forpligtelse, for at nutidsværdien af disse svarer til den regnskabsmæssige værdi af henholdsvis aktivet og forpligtelsen. Udbytte fra investeringer i kapitalandele indregnes, når der er erhvervet endelig ret til udbyttet. Dette vil typisk sige på tidspunktet for generalforsamlingens godkendelse af udlodningen fra det pågældende selskab. Balancen Immaterielle aktiver og øvrige immaterielle aktiver Erhvervede kontraktrettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kontraktrettigheder afskrives lineært over den resterende kontraktperiode på op til tre år. Øvrige immaterielle aktiver i form af hjemmeside afskrives over 5 år. Immaterielle aktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi, jf. nedenfor. Materielle aktiver Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Renteomkostninger på lån til finansiering af fremstilling af materielle aktiver indregnes i kostprisen, hvis de vedrører fremstillingsperioden. Øvrige låneomkostninger resultatføres.

31 Viborg Håndbold Klub A/S Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Afskrivningsgrundlaget er aktivets kostpris fratrukket restværdien. Restværdien er det forventede beløb, som vil kunne opnås ved salg af aktivet i dag efter fradrag af salgsomkostninger, hvis aktivet allerede havde den alder og var i den stand, som aktivet forventes at være i efter afsluttet brugstid. Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i mindre bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden er forskellig. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar år 2-10 år Afskrivningsmetoder, brugstider og restværdier revurderes årligt. Materielle aktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi, jf. nedenfor. Nedskrivning af materielle og immaterielle aktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder De regnskabsmæssige værdier af materielle aktiver og immaterielle aktiver med bestemmelige brugstider samt kapitalandele i dattervirksomheder gennemgås på balancedagen for at fastsætte, om der er indikationer på værdiforringelse. Hvis dette er tilfældet, skønnes aktivets genindvindingsværdi for at fastslå behovet for eventuel nedskrivning og omfanget heraf. Hvis aktivet ikke frembringer pengestrømme uafhængigt af andre aktiver, skønnes genindvindingsværdien for den mindste pengestrømsfrembringende enhed, som aktivet indgår i. Genindvindingsværdien opgøres som den højeste værdi af henholdsvis aktivets og den pengestrømsfrembringende enheds dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger og kapitalværdien. Hvis henholdsvis aktivets og den pengestrømsfrembringende enheds genindvindingsværdi skønnes at være lavere end den regnskabsmæssige værdi, nedskrives den regnskabsmæssige værdi til genindvindingsværdien, idet det enkelte aktiv dog ikke nedskrives til en værdi, der er lavere end dets dagsværdi fratrukket forventede salgsomkostninger.

32 Viborg Håndbold Klub A/S Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Kapitalandele i dattervirksomheder i moderselskabets årsregnskab Kapitalandele i dattervirksomheder måles til kostpris i moderselskabets årsregnskab. Hvis kostprisen overstiger kapitalandelenes genindvindingsværdi, nedskrives til denne lavere værdi, jf. ovenfor. Andre værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer under anlægsaktiver, som er klassificeret som finansielle aktiver disponeret for salg, omfatter unoterede værdipapirer, der ikke handles på et aktivt marked. Værdipapirerne måles derfor til kostpris. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Kostprisen for handelsvarer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget. Tilgodehavender Tilgodehavender indgår i kategorien udlån og tilgodehavender, der er finansielle aktiver med faste eller bestemmelige betalinger, som ikke er noteret på et aktivt marked, og som ikke er afledte finansielle instrumenter. Tilgodehavender måles ved første indregning til dagsværdi og efterfølgende til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivningen foretages på individuelt niveau og indregnes på en samlet nedskrivningskonto. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Udbytte Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

33 Viborg Håndbold Klub A/S Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Egne aktier Anskaffelses- og afståelsessummer for egne aktier samt udbytte fra disse indregnes direkte på egenkapitalen under overført resultat. Leasingforpligtelser Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatet over leasingperioden. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser, herunder leverandørgæld og anden gæld, måles ved første indregning til dagsværdi. Efterfølgende måles forpligtelserne til amortiseret kostpris ved at anvende den effektive rentes metode, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over låneperioden. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som driftsresultatet, reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændringer i driftskapital samt finansielle indtægter og omkostninger, fratrukket den i regnskabsåret betalte selskabsskat. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder og finansielle aktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle aktiver. Endvidere indregnes pengestrømme vedrørende finansielt leasede aktiver i form af betalte leasingydelser. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i moderselskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed, samt optagelse og indfrielse af lån, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier samt udbetaling af udbytte. Likvider omfatter likvide beholdninger. Segmentoplysninger Der gives segmentoplysninger på forretningssegmenterne Håndbold, Viborg HK Udvikling, Hospitality og Viborg Sport og Event (tidligere Sport Direct). Segmentoplysningerne følger koncernens risici, koncernens regnskabspraksis og interne økonomistyring. Koncernens aktiviteter foregår udelukkende på et geografisk segment, hvorfor der ikke gives oplysninger om geografiske segmenter.

34 Viborg Håndbold Klub A/S Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Segmentindtægter og -omkostninger samt segmentaktiver og -forpligtelser omfatter de poster, der direkte kan henføres til det enkelte segment, og de poster, der kan fordeles på de enkelte segmenter på et pålideligt grundlag. Aktiver i segmenterne omfatter de aktiver, som anvendes direkte i segmentets drift, herunder immaterielle og materielle aktiver, varebeholdninger, tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser, andre tilgodehavender, periodeafgrænsningsposter og likvide beholdninger. De ikke-fordelte poster vedrører primært aktiver og forpligtelser, der er forbundet med koncernens administrative funktioner, investeringsaktiviteter, indkomstskatter o.l. Forpligtelser tilknyttet segmenterne omfatter de forpligtelser, der er afledt af driften i segmentet, herunder gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser og anden gæld. Transaktioner mellem segmenterne prisfastsættes svarende til vurderede markedsværdier. Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Nøgletal Beregningsformel Bemærkninger EBITA-margin (%) EBITA * 100 Nøgletallet er udtryk for en virksomheds Nettoomsætning driftsmæssige rentabilitet forstået som virksomhedens evne til at skabe overskud af de driftsmæssige aktiviteter. Egenkapitalforrentning (%) Årets resultat *100 Nøgletallet er udtryk for en virksomheds Gns. koncernegenkapital evne til at generere et afkast til moderselskabets aktionærer, når der tages højde for virksomhedens kapitalgrund lag. Afkast af investeret kapital EBITA *100 Nøgletallet er udtryk for en virksomheds Gns. investeret kapital evne til at generere et afkast af investorernes midler gennem de driftsmæssige aktiviteter. Indre værdi pr. aktie Egenkapital Nøgletallet er udtryk for værdien af Antal aktier ultimo egenkapital pr. aktie iflg. selskabets årsrapport. Beregning af resultat pr. aktie og udvandet resultat pr. aktie er specificeret i note 14. EBITA (Earnings Before Interest, Tax and Amortisation) er defineret som driftsresultat (EBIT) tillagt årets af- og nedskrivninger på goodwill.

35 Viborg Håndbold Klub A/S Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på balancedagen. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages blandt andet ved opgørelsen af af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver, hensatte forpligtelser samt eventualforpligtelser. De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer er forsvarlige, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Endvidere er virksomheden underlagt risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater afviger fra disse skøn. Væsentlige regnskabsmæssige vurderinger I forbindelse med regnskabsafslutningen har koncernen foretaget vurdering af nedskrivningsbehovet ved immaterielle og materielle anlægsaktiver samt moderselskabets kapitalandele i dattervirksomhed. Vurderingen har ikke medført behov for at fortage nedskrivninger. I sidste regnskabsår blev der foretaget nedskrivning af immaterielle anlægsaktiver for t.kr. til 0 t.kr., som følge af, at genindvindingsværdien var lavere end den bogførte værdi. I forbindelse med tilbagekaldelsen af garantien for en kommende arena byggeri, blev det vurderet, at de aktiverede omkostninger i forbindelse med et arena byggeri, på i alt t. kr. 266 skulle udgiftsføres, hvilket er sket i regnskabsåret. Ledelsen har endvidere vurderet, at forudsætningerne for at indregne koncernens skatteaktiv på i alt t.kr. ikke er tilstede. 3. Segmentoplysninger for koncernen Primær segmentopdeling Ledelsesmæssigt og rapporteringsmæssigt er koncernen opdelt i 4 forretningsmæssige segmenter, der anses for at være koncernens primære segmentopdeling. Segmentopdelingen følger selskabets rapportering til selskabets ledelse og koncernens anvendte regnskabspraksis. Aktiviteten i de forretningsmæssige segmenter er følgende: Håndbold Sports Academy Viborg Hospitality Viborg Sport og Event (tidligere Sport Direct)

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 30 61 52 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2013 Lars

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg CVR-nr. 33 74 65 98 Årsrapport 1. januar

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Brunico ApS Brennerpasset 98, 6000 Kolding Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 31 18 17 98 Årsrapporten er

Læs mere

FC Roskilde A/S CVR-nr. 21 85 60 88

FC Roskilde A/S CVR-nr. 21 85 60 88 FC Roskilde A/S CVR-nr. 21 85 60 88 Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2012 Thomas Fogt Dirigent Himmelev

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Transformervej 9B, 2730 Herlev CVR-nr. 29 17 01 34 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. maj 2013 Som dirigent:... Per Wildbork-Hansen

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Øbro Elektric ApS CVR-nr

Øbro Elektric ApS CVR-nr CVR-nr. 30 71 95 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Isaak Ter-Vardanian Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 30 69 04 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5 /11 2015 Søren Ladefoged

Læs mere

Design Cykler Esbjerg ApS

Design Cykler Esbjerg ApS CVR-nr. 24 23 96 24 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/12 2014 Kristian Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

EURO MANACO A/S 2011/12

EURO MANACO A/S 2011/12 Euro ManaC c/o Dansk C A/S9230 Svenstrup 25814401 EURO MANACO A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. november 2012 Steen

Læs mere

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78 Grafisk Arbejde ApS Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg CVR-nr. 29 20 87 78 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 14. april 2015 Som dirigent:... Bastian Dreier Jessen

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den

Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland

Læs mere

Paritas Interactive ApS

Paritas Interactive ApS Paritas Interactive ApS Havnegade 22 C, 3600 Frederikssund CVR-nr. 15 84 14 94 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Carsten Gram Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

Ny Kongensgade ApS CVR-nr

Ny Kongensgade ApS CVR-nr Ny Kongensgade ApS CVR-nr. 33 06 00 76 Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. september 2012. Casper Moltke-Leth Dirigent

Læs mere

KJ Bolig ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2013

KJ Bolig ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2013 KJ Bolig ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 33 23 90 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2013 Dirigent: Poul Jensen Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere