Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 128. årgang. 2007-02-07 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Pant og udlæg Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Kommunevåben Statsemblemer Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CSO (730) Indehaver: Jonathan Ussing Magyar, Vejlegade 9 4 th, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Konsulentbistand i form af kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser med henblik på udnyttelse af intelligent vidensdatabase. (511) Klasse 41: Konsulentbistand i form af undervisning i brug af intelligent vidensdatabase. (511) Klasse 42: Design og udvikling af intelligent vidensdatabase. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Marketingbasen (730) Indehaver: Zornig A/S, Hillerødgade 30 A, 2200 København N, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, internetbaseret annoncebygger-system (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (730) Indehaver: Tue Skilte A/S, Huginsvej 17, 4100 Ringsted, Danmark (511) Klasse 06: Reklamesøjler af metal. (511) Klasse 09: Fladskærme, informationsskilte med integreret skærme; software, her-under sådant indeholdende tekst, grafik, præsentationer, undervisningsmateriale, film m.m. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 37: Installation og vedligeholdelse af hardware. (511) Klasse 42: Udvikling, installation og vedligeholdelse af software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HØOST (730) Indehaver: NATURMÆLK a.m.b.a., Gerrebækvej 24, Broderup, 6360 Tinglev, Danmark (511) Klasse 29: Mælk og mælkedrikke overvejende bestående af mælk og mejeriprodukter (ost) (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PeopleInnovation (730) Indehaver: Vibeke Pakkenberg, Nørrevang 19, 2670 Greve, Danmark (511) Klasse 28: Spil. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed herunder, konsulent og rådgivningsvirksomhed om kompetenceudvikling, læringsaktiviteter; underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; forfattervirksomhed, herunder artikler, bøger, undervisningsmateriale. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BANJO (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Makhteshim Chemical Works Ltd., P.O. Box 60, Beer-Sheva 84100, Israel (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 05: Svampe- og ukrudtsdræbende midler til anvendelse i landbrugsøjemed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Quick (730) Indehaver: Scanox AS, Postboks 904, Brakerøya, N 3002 Drammen, Norge (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak; rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler; farvestoffer; bejdsemidler; naturlig harpiks i rå tilstand; bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører. (730) Indehaver: Ditas A.m.b.A., Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; engros- og detailhandel med byggematerialer, også via internettet; import- og eksportagenturer. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. 159

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ISS (730) Indehaver: ISS A/S, Bredgade 30, 1260 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; konsulentbistand vedrørende sikkerhedsspørgsmål, vagt- og alarmvirksomhed; sikkerhedskontrol af personer og ejendom; adgangskontrol; nattevagt; overvågning af tyveri- og sikkerhedsalarmer; civilbeskyttelse; overvågning af ejendom og mennesker; eftersøgning af savnede personer; bodyguardvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tegnepigen (730) Indehaver: Tegnepigen v/jonna S Iversen, Torslev Kær 26, 9460 Brovst, Danmark (511) Klasse 37: Tilsyn med og information vedrørende bygningskonstruktion. (511) Klasse 42: Teknisk tegnestue, herunder ombygning, tilbygning og nybygning, samt udarbejdelse af byggeplaner og rådgivning vedr. byggevirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TWISM (730) Indehaver: LOADED v/maria Skotte-Nielsen, Vesterbrogade 196, 1800 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (730) Indehaver: Gastech-Energi A/S, Sindalsvej 8, 8240 Risskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner; motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land); landbrugsredskaber (ikke hånddrevne); rugemaskiner; pumper til varmeinstallationer. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater; styreenheder til regulering af varmekedler, varmepumper og vandvarmeinstallationer. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer; varmekedler; varmepumper; vandvarmeinstallationer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: kostpilot (730) Indehaver: HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE, Hoverdalvej 2, 6971 Spjald, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bendt ApS, Åbogade 15, 8200 Århus N, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MACE-BALL (730) Indehaver: Bjarke Wilckens, Hermelinløkken 110, 5210 Odense NV, Danmark (511) Klasse 28: SPIL (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DENVIRO (730) Indehaver: Biovarme ApS, Industrivej 1, 5792 Årslev, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til opvarmning, nemlig træpillefyr, oliefyr, kedler for opvarmning, træpillebeholdere, kombianlæg til biobrændsel og opvarmning, træpilleovne, brændeovne, solvarmepaneler og -anlæg, varmepumper, akkumuleringsbeholdere (som del af opvarmningsinstallation), varmtvandsbeholdere, ekspansionsbeholdere (som del af centralvarmeinstallationer). (730) Indehaver: Intrum Justitia Licensing AG, Alpenstrasse 2, CH-6300 Zug, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Juridisk bistand inden for inkassovirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 160

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Intrum Justitia Licensing AG, Alpenstrasse 2, CH-6300 Zug, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Juridisk bistand inden for inkassovirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SUPREME AAGE (730) Indehaver: Musikhuset Aage Jensen A/S, Åbenrå 3, 1124 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 06: Beholdere af metal til lagring eller transport. (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, elektriske kabler og ledninger, elektriske stikdåser og stikkontakter, batterier, sikringer, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, elektroniske lydkort, databehandlingsudstyr, software, convertere, controllere, DVD'ere, videoer, elektriske og elektroniske apparater og instrumenter til lydforstærkning og lydgengivelse, herunder metronomer, højttalere, mikrofoner og mixerpulte, forstærkere, forstærkerkabinetter, comboer, harddiskrecordere, CD'ere samt etuier eller tasker hertil, CD-ROM'er, minidisks, digiboxe, samplere, effektprocessorer, equalizere, kompressorer, båndoptagere, hovedtelefoner, tasker specielt designet til lydudstyr, dele af og tilbehør til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 11: Lysanlæg, pærer til belysning, tasker specielt designet til lysanlæg og lysudstyr. (511) Klasse 15: Musikinstrumenter, strenge til musikinstrumenter, synthezisere, trommemaskiner, trommestole, stativer til musikinstrumenter, nodestativer, remme til musikinstrumenter, pedaler til musikinstrumenter, tasker og kasser til musikinstrumenter, plektre, pick-up'er til musikinstrumenter, dele af og tilbehør til alle de førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 20: Beholdere, ikke af metal, til lagring eller transport. (730) Indehaver: Fysio-Line ApS, Holbergsgade 13, 9000 Aalborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Hjulmand & Kaptain, Vestergade 1, 9300 Sæby, Danmark (511) Klasse 41: Helsecentre, herunder helseklubber til fysisk træning, undervisningsvirksomhed, herunder undervisning i legemsøvelser- og træning. (511) Klasse 44: Sundhedspleje; fysioterapi. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BIG BEAT AAGE (730) Indehaver: Musikhuset Aage Jensen A/S, Åbenrå 3, 1124 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, elektriske kabler og ledninger, elektriske stikdåser og stikkontakter, batterier, sikringer, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, elektroniske lydkort, databehandlingsudstyr, software, herunder software til elektriske trommesæt, convertere, controllere, DVD'ere, videoer, elektriske og elektroniske apparater og instrumenter til lydforstærkning og lydgengivelse, herunder metronomer, højttalere, mikrofoner og mixerpulte, forstærkere, forstærkerkabinetter, comboer, harddiskrecordere, CD'ere samt etuier eller tasker hertil, CD-ROM'er, minidisks, digiboxe, samplere, effektprocessorer, equalizere, kompressorer, båndoptagere, hovedtelefoner, tasker specielt designet til lydudstyr, dele af og tilbehør til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 15: Musikinstrumenter, strenge til musikinstrumenter, synthezisere, trommemaskiner, trommestole, elektriske trommesæt, stativer til musikinstrumenter, nodestativer, remme til musikinstrumenter, pedaler til musikinstrumenter, tasker og kasser til musikinstrumenter, plektre, pick-up'er til musikinstrumenter, dele af og tilbehør til alle de førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MAN B&W (730) Indehaver: MAN DIESEL A/S, Teglholmsgade 41, 2450 København SV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 07: Dele og tilbehør til motorer; turboladere og udstødsgasdrevne turbiner til skibe og stationære anlæg; brændstofblandingsindretninger, aksler, drev, koblinger og pumper som dele til motorer til skibe og stationære anlæg. (511) Klasse 37: Information vedrørende reparation af motorer til skibe og stationære anlæg; installation, vedligeholdelse og reparation af motorer til skibe og stationære anlæg; genopbygning af slidte eller delvist ødelagte motorer til skibe og stationære anlæg. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Fraas (730) Indehaver: Erik Fraas, Øresundsvej 56, 3. sal, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. 161

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COMWELL SPADESIGNER (730) Indehaver: Comwell A/S, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter; sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, arrangering og afholdelse af kurser, møder og konferencer. (511) Klasse 43: Hotel-, restaurations- og anden cateringvirksomhed. (511) Klasse 44: Sundheds- og skønhedspleje af mennesker, bade- og kuranstalter, spa- og kurbadsvirksomhed, tyrkiske bade, massage. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Cathrine Legardh Madsen, Linnésgade 26, 4. th, 1361 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: ADVOKAT ULF SVEJGAARD POULSEN & ADVOKAT HANS CHRISTIAN GALST I/S, Gammel Strand 44, 1202 København K, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: rød, sort og grålige nuancer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fionia Bank A/S, Vestre Stationsvej 7, 5100 Odense C, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed; finansiering herunder købsfinansiering, lånefinansiering, finansiering af afbetalingskøb, joint venture finansiering, finansiering af afbetalinger, finansiering af loyalitetsordninger, finansiering af terminslån, finansiel clearingvirksomhed, og finansiel sponsorering; factoring; finansiering og lån imod sikkerhed, herunder i form af pant, ejendomsforbehold, garanti, kaution og sikkerhed i aktiver; kreditgivning herunder afbetalingslån og - kredit, kreditkontrakter, udvikling og strukturering af finansielle serviceoperationer og finansielle produkter; analyse og tilvejebringelse af finansiel information med henblik på kreditstyring, risikostyring samt kredit- og forsikringsvurdering; finansiel information, rådgivning og analyser; finansielle og økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); risk management; valutarisk virksomhed, herunder valutahandel og valutavekslings-tjenester; valutaudstedelse; ejendomsmæglervirksomhed; forvaltning af fast ejen-dom, formuer og kapital; garantistillelse og kautionering; forvaltning af fast ejendom, formuer og kapital; låne-, kredit- og finansieringsvirksomhed; formidling af lån, kredit og finansiering; investering af kapital; information om finansiering og investering af kapital; information og rådgivning om alternative og equity investeringsstrategier; in-vesteringsfonde og -foreninger, inklusive alternative investeringsfonde og -foreninger, herunder hedge fonde, venture kapital fonde og private equity fonde; analyse og til-vejebringelse af finansiel information med henblik på kreditstyring, risikostyring samt kredit- og forsikringsvurdering; bankvirksomhed herunder administration, kontrol og behandling af betalinger; betalingsservice til brug på et globalt computernetværk; fondsbørsmæglere, fondsbørsvirksomhed, informations-, rådgivnings-, konsulent-, mægler og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; kommunikation via computerskærme og globale computernetværk; elektronisk post; afsendelse, videresendelse og modtagelse af meddelelser og billeder om finansielle og forsikringsmæssige forhold via mobiltelefo-ner, andre ikke-stationære kommunikationsapparater og globale computernetværk, herunder via Internettet, via world wide web og andre computernet, samt via on-line tjenester og bulletin boards (åbne databaser, der er tilgængelige via modem); frem-skaffelse af adgang til on-line informationstjenester om finansiel virksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindel-se dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer software; juridisk bistand, herunder i forbindelse med bank-, valuta-, investerings-, realkredit-, forsikrings-, ejendomsmægler- og finansieringsvirksomhed; udarbejdelse og design af computer software til brug i finansiel virksomhed; computerprogrammering; vedli-geholdelse og ajourføring af computer software til brug i finansiel virksomhed, råd-givnings- og konsulentvirksomhed vedrørende alle de førnævnte ydelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JetLogo (730) Indehaver: EuroForm A/S, Riskær 15, 2765 Smørum, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 09: Optaget computer software, herunder software til databasesystemer, overvågning, dokumentstyring og printere. (511) Klasse 38: Tilvejebringelse af brugeradgang til et globalt netværk, etablering af forbindelse til computernetværk, computerunderstøttet transmission af meddelelser, data og billeder. (511) Klasse 42: Udvikling og design af software, programmering af computere, udlejning af computere og computerprogrammer vedligeholdelse af computersoftware, installation af computersoftware, rådgivning vedrørende computerhardware og computersoftware, kopiering af computerprogrammer, design af computersystemer. (730) Indehaver: NeedSupport.dk, P W Tegners Vej 18, 3070 Snekkersten, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (591) Farvetekst: NeedSupport.dk 162

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Den rullende kagemand (730) Indehaver: Den Selvejende Institution Mødrehjælpen af 1983, Studiestræde 21, 1455 København K, Danmark (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HRDpartner (730) Indehaver: Hans Fogh Laustsen, Gasværksvej 8, 3. th, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 35: 35 Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BoneXpert (730) Indehaver: Hans Henrik Thodberg, Søllerødvej 57C, 2840 Holte, Danmark (511) Klasse 09: Computerprogrammer og computersoftware (downloadable) uanset optagemedie eller måde disse udbredes på, dvs. software lagret på medier eller nedtaget fra et computernetværk. (511) Klasse 10: Ortopædiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater der ved brug af røntgenstråling eller ultralyd og billedanalyse undersøger knogler med henblik på screening, diagnose, behandling eller opfølgning i relation til knogle eventuelt i samspil med muskler og led samt specielt bestemmelse af knoglemodenhed, knoglemængde og leddegigt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MULGREY (730) Indehaver: MULGREY ApS, Bregnevej 8, 8400 Ebeltoft, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer, knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster; hårpynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Bilka Shop (730) Indehaver: Dansk Supermarked A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 35: Detailhandel med dagligvarer via internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Flexdata M2M Global (730) Indehaver: TDC Mobil A/S, Telegade 2, 2630 Taastrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable), herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, elektriske akkumulatorer og batterier, transformatorer og elektriske omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, simkort, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Telefonsvarerservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som reklamemedier og som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation herunder af telefoniapparater samt drift heraf, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf. (730) Indehaver: Peter Michael Jensen, Perlevej 5, 2650 Hvidovre, Danmark Lars Fabiansen, Fredericiagade 47, 5, 1310 København K, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske og digitale medier med musik. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, herunder produktion af musik; udgivelse af musik; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. 163

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Flexdata Global (730) Indehaver: TDC Mobil A/S, Telegade 2, 2630 Taastrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable), herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, elektriske akkumulatorer og batterier, transformatorer og elektriske omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, simkort, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Telefonsvarerservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som reklamemedier og som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation herunder af telefoniapparater samt drift heraf, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf. (500) Bemærkninger: ses ikke undersøgt i encyklo, pol, eng.o, cvr (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Simply improve your services (730) Indehaver: ISpoc A/S, Rahbeks Allé 11, 1 sal., 1749 København V, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TripleNano (730) Indehaver: TRIPLENANO ApS, Stenbukvej 65, 4623 Lille Skensved, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: No noise. Only your voice (730) Indehaver: Nextlink.to A/S, Sandtoften 10, 2820 Gentofte, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Telekommunikationsapparater, -instrumenter og udstyr, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, apparater, instrumenter og udstyr (ikke til medicinske formål) til opfattelse af lydindtryk, nemlig ørepropper, headsets, trådløse og ikke-trådløse, hovedtelefoner samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer. (511) Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter til opfattelse af lydindtryk, herunder høreapparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Promonitor (730) Indehaver: PROMONITOR v/lars Lindenberg, Ellegårdvej 36, 6400 Sønderborg, Danmark (511) Klasse 35: Markedsanalyse, markedsresearch, meningsundersøgelser, ledelsesrådgivning, strategirådgivning, kommunikationsrådgivning; annonceog reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (730) Indehaver: Development Center for Teaching Chinese as a Foreign language of the Ministry of Education P.R.C., 17th Floor, Fangyuan Mansion B 56, Zhongguancun South St., CN Beijing, Kina (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 16: Trykte magasiner og publikationer; bøger; tidsskrifter; instruktions- og undervisningsvægkort og -plancher; tryksager herunder certifikater og attester; hæfter; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); papirhandlervarer herunder konvolutter og papir; poser (punge, lommer) af papir eller plastik til emballage; annoncerings- og opslagstavler af papir eller pap. (511) Klasse 41: Eksaminering; akademier (undervisning); uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder instruktionstjeneste; oplysning vedrørende uddannelse, arrangering og gennemførelse af konferencer, arrangering og gennemførelse af seminarer; arrangering og gennemførelse af workshops; produktion af videofilm, produktion af radio- og fjernsynsprogrammer; online publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STEP, Copenhagen Logistics and Distribution (730) Indehaver: Jesper Laugesen, Slimminge 1012, Skurup, Sverige (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed herunder landevejstransport og flytransport, distribution af forsendelser, kurér og bud service, forsendelse af stykog flygods; pakning og opbevaring af varer; konsulentvirksomhed vedrørende transportvirksomhed ; arrangering af rejser. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. 164

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Development Center for Teaching Chinese as a Foreign language of the Ministry of Education P.R.C., 17th Floor, Fangyuan Mansion B 56, Zhongguancun South St., CN Beijing, Kina (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 16: Trykte magasiner og publikationer; bøger; tidsskrifter; instruktions- og undervisningsvægkort og -plancher; tryksager herunder certifikater og attester; hæfter; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); papirhandlervarer herunder konvolutter og papir; poser (punge, lommer) af papir eller plastik til emballage; annoncerings- og opslagstavler af papir eller pap. (511) Klasse 41: Eksaminering; akademier (undervisning); uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder instruktionstjeneste; oplysning vedrørende uddannelse, arrangering og gennemførelse af konferencer, arrangering og gennemførelse af seminarer; arrangering og gennemførelse af workshops; produktion af videofilm, produktion af radio- og fjernsynsprogrammer; online publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MariSoft (730) Indehaver: MariSoft v/poul Jensen, Rønne Alle 109, 7451 Sunds, Danmark (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COMPROMISE IS NOT AN OPTI- ON (730) Indehaver: Lars Findsen, Vejenbrødvej 62, 2980 Kokkedal, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, rygsække, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BLOODYCUTS (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CASA FIESTA (730) Indehaver: Santa Maria A/S, Ringager 4C, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Teglholm Allé 13, 4. sal, 2450 København SV, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, tørrede, marinerede eller tilberedte grønsager inklusiv chili, jalapenos, peberfrugt, bønner, løg, bambusskud, kastanie, hvidløg, tomater, ingefær og wokgrønsager; kød-, fisk-, eller oste-konserves; tomater i olie; æg, spiselig olier inklusiv olier til grill og glasering til grill; spiselig fedt; chips hovedsageligt bestående af kartofler. (511) Klasse 30: Ris, tapioka, sago; nudler; pasta; pitabrød; tortillas; tacoskaller; tortilla chips, chips hovedsageligt bestående af majs; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, sovse (krydrede) inklusiv tomat-, soja-, wok-, fisk-, taco-, korma-, chili-, dip-, teriyaki-, jalfrezi- og fajita-sovse; sovseblandinger; salsas; pesto; soja; salat dressing; marinader, marinadeblandinger; mango chutney; krydderi; krydderiblandinger; sambal oelek. (511) Klasse 31: Grønsager; naturlige planter inklusiv friske urter; malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BetItCard (730) Indehaver: GetItCard A/S, Rentemestervej 69 A, 2., 2400 København NV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokaterne Németh & Sigetty A/S, Frederiksgade 21, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Printstation (730) Indehaver: Inkstation Frederiksberg ApS, Falkoner Alle 71 kl, 2000 Frederiksberg, Danmark (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere; tonerkassetter, tonerpulver. (511) Klasse 09: printere og printer tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, herunder, visitkort, rapporter, plakater, bannere, prisskilte, brochurer, annoncer; bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer, blækpatroner, blæk. (730) Indehaver: Jonas Falke Bjørk, Nylandsvej 141, 4600 Køge, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 165

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FamilieChef (730) Indehaver: M1 A/S, Hasserisvej 139, bygning 2, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: House of Human Values (730) Indehaver: CENTER FOR KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI ApS, Søborg Hovedgade 221 C, 1., 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokat T Storm Nielsen, Buddingevej 289, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 41: Undervisning i psykologi. (511) Klasse 44: Psykologisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nat-Art (730) Indehaver: Natalia Nielsen, Ridevænget 27, 9230 Svenstrup J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hammelsvang Consult v/ole Hammelsvang, Vestervang 1, 9362 Gandrup, Danmark (511) Klasse 16: Malerier [indrammede eller uindrammede], malerlærred, malerpensler, malerruller, mamoreringskamme, modeller (arkitektur), modellering (ler til), modellering (plasticmateriale til --), modellermaterialer, modellerpasta, modellervoks, ikke til tandlægebrug (511) Klasse 20: Kunstgenstande af træ, voks, gips eller plastic, kunstværker af træ, voks, gips eller plastic, rammer (billed --- ), buster af træ, voks, gips eller plastic, (511) Klasse 35: Detailhandel med malerier, kunstværker, kunstgenstande og skulpturer. (511) Klasse 41: Galleri-virksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Harboes Bryggeri A/S, Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, herunder læskedrikke, energidrikke, valledrikke og isotoniske drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater tilfremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl), herunder cider. (591) Farvetekst: mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Wind Power Academy (730) Indehaver: Rudbjerg Kommune, Rudbjergvej 21, 4983 Dannemare, Danmark; Erhvervsråd Lolland-Falster, Maribovej 9, 4960 Holeby, Danmark (511) Klasse 37: Reparations- og installationsvirksomhed, herunder tjenester ydet af entreprenører eller underentreprenører ved bygning eller fremstilling af permanente bygninger, såvel som tjenester ydet af personer eller organisationer, der påtager sig restaurering af genstande til dissesoprindelige tilstand eller påtager sig deres konservering uden ændring af deres fysiske eller kemiske egenskaber. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed i sikkerhedsøvelser, der sigter mod en sikker arbejdsplads. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer hardware og computer software. (730) Indehaver: Pompidou v/jannie Due Grandt, Gallerierne 26, 3400 Hillerød, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af beklædningsgenstande, sko og smyk-ker, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, herunder via Internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 32: Øl. 166

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: socialkortet (730) Indehaver: SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND., Brolæggerstræde 9, 1211 København K, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DATO (730) Indehaver: Det Berlingske Officin A/S, Pilestræde 34, 1147 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer (downloadable) (dog ikke kalendere) herunder aviser, magasiner, tidsskrifter og bøger, alle i elektronisk format, eller distribueret online eller via multimedienetværk. (511) Klasse 16: Tryksager (dog ikke kalendere) herunder aviser, tidsskrifter, magasiner og bøger, fotografier. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; administration, redigering og sortering af arkiver, herunder datastyrede arkiver; systematisering, sortering og redigering af informatio-ner, også ved hjælp af EDB; informationer vedrørende forretningsvirksomhed, udlejning af reklameplads, avisabonnementer; Tv-reklamer; omdeling af reklamepublikationer; salgsfremstød for andre, strategisk rådgivning, nemlig forretningsmæssig rådgivning vedrørende anskaffelse af computerhardware og -software. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; information om telekommunikation, nyhedsbureau-er, radio- og fjernsynsudsendelser; udsendelse af lyd, tekst og billeder via datakom-munikationsnetværk. (511) Klasse 39: Udbringning og distribution af aviser, publikationer og andre tryksager. (511) Klasse 40: Trykkerivirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, organisering af sportsbegivenheder, arrangering af kulturelle arrangementer, forlagsvirksomhed, udgivelse af bøger og aviser, klubvirksomhed (underholdning eller undervisning), bogklubvirksomhed, produktion af fjernsyns- og radioprogrammer, herunder fjern-syns- og radioprogrammer til brug på datanetværk; journalistik, nemlig nyhedsformid-ling og skrivning af tekster. (511) Klasse 42: Leasing af adgang til computerdatabaser; leasing af computere til brug ved bear-bejdning af data; genfinding af data; strategisk rådgivning vedrørende anvendelse af computerhardware og -software, nemlig teknisk rådgivning vedrørende computer-hardware og -software; computerprogrammering; udvikling, design og programme-ring af interaktivt software til brug på netværker og i kombination med fjernsyns- og radioudsendelser; informationsservice i form af elektroniske søgemaskiner tilbudt på Internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Sammenslutningen Københavns Taxa, Rosenlunds Alle 8, 2720 Vanløse, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 39: Transportkørsel af enhver art, især taxikørsel. 167

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 126. årgang. 2005-05-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 126. årgang. 2005-05-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 126. årgang. 2005-05-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 913 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 815 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 128. årgang. 2007-07-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 128. årgang. 2007-07-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 128. årgang. 2007-07-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1177 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1117 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2157 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1017 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1343 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 795 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 742 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 331 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1793 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2193 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1417 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1093 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 129. årgang. 2008-07-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 129. årgang. 2008-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 129. årgang. 2008-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 665 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 130. årgang. 2009-04-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 130. årgang. 2009-04-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 130. årgang. 2009-04-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1069 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere