Kuwait Petroleum (Danmark) A/S Årsberetning 2001/2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kuwait Petroleum (Danmark) A/S Årsberetning 2001/2002"

Transkript

1 Årsberetning 2001/2002

2 Indhold Side Forord... 3 Året der gik... 4 Hovedtal... 5 Grafer Beretning 2001/ Revisionspåtegning Anvendte regnskabsprincipper Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Direktion & Bestyrelse Adresser i Q

3 Forord Resultatet for 2001/2002 blev et minus på 116,1 millioner kroner mod et underskud på 129,8 millioner kroner i forrige periode. De internationale oliepriser har igen haft en turbulent periode, især efter 11. september, hvor vi oplevede meget store prisfald på olie helt frem til årsskiftet. Det har medført betydelige tab på vores varebeholdninger. Nok så væsentligt er ligeledes priskonkurrencen på det danske marked, som har været meget intens, og året har været præget af priskrige på både servicestationsområdet og på andre markeder. Det var således i perioden ikke muligt at realisere et tilfredsstillende dækningsbidrag på baggrund af stigende prisfølsomhed hos vores kunder og en skærpet priskonkurrence. Endelig har to store forureningssager medført betragtelige ekstraudgifter. De høje oliepriser og stigende offentlige afgifter har skærpet vores kunders opmærksomhed på prisen, og det generelle fald i efterspørgslen har medført et mindre salg, især på Det Direkte Marked, som er præget af en intens konkurrence og sammenlægninger inden for mange kundesegmenter. Den samlede indtjening på disse områder er langt under budget og klart utilfredsstillende. Betaling ved QvikTanken, som er Q8s alternativ til automatanlæg, er en succes. Næsten halvdelen af vores benzinkunder betaler i dag direkte ved QvikTanken og benytter alligevel vores butikker, som har oplevet et stigende salg. Q8 er i dag det benzinselskab med størst butiksomsætning og har fortsat den ledende markedsposition inden for bilvask. Q8 vil fortsat investere i disse aktiviteter både i form af uddannelse af medarbejdere og udbygning af vore anlæg. Markedsandelen på fyringsolieområdet har, trods den meget hårde konkurrence og overgang til fjernvarme og naturgas, været svagt stigende, hvilket blandt andet kan henføres til den positive udvikling i antallet af kunder på QvikNet. QvikNettet blev introduceret i sidste regnskabsperiode og er online-bestilling af fyringsolie til privatkunder på internettet. I februar introducerede vi et nyt fyringsolieprodukt, Comfort, som er tilføjet en række additiver, der giver mindre forurening, en renere brænding og en længere levetid til oliefyret. Salget af dette produkt de første måneder er gået over al forventning. Til trods for det utilfredsstillende resultat, er der således alligevel grund til svag optimisme. Vores initiativer bliver godt modtaget af kunderne, vores investeringsniveau er højt og vores medarbejdere er både veluddannede og motiverede. Med afsæt i en klar vision vil vi fortsat arbejde på at være en attraktiv leverandør, en god arbejdsplads og en succesrig forretning. 3

4 Året der gik 2001 April Maj Juni August Q8 flytter til nyt hovedkontor i Birkerød, der markeres med nabo- og familiedage. Konkurrencestyrelsen iværksætter en undersøgelse af indicier på ulovlige prisaftaler i oliebranchen. Q8s hjemmeside kåres til branchens bedste. Årets QvikTankkampagner: Kør længere for pengene. September Den avancerede motorolie Q8 Formula Excel ED SAE OW-30 godkendes efter skrappe internationale VWnormer. Miljøopgradering af Q8s servicestationer til et trecifret millionbeløb påbegyndes, et projekt der strækker sig over de næste fire år. Oktober A/S Bioteknisk Jordrens, som Q8 har 31 pct. af aktierne i, sælges til De Sammensluttede Vognmænd (DSV). November Med udgangspunkt i Disney og New8 processen introducerer Q8 Kundeløftet, der omfatter alle aspekter af forretningen - fra basis til 'good show'. December 2002 Januar Februar Marts Konkurrencestyrelsen konkluderer, at der ikke er hold i mistænkeliggørelsen af den danske oliebranche om prisaftaler. Q8s bilvaskeanlæg lancerer nyt eksklusivt vaskeprogram ved navn Platinvask. Q8 lancerer ny fyringsolie ved navn Comfort, der giver renere forbrænding, bedre beskyttelse af oliefyret og mindre olieforbrug. Nyt design til Q8s hjemmeside toner frem på skærmen. Q8s butikker lancerer QvikMenu til sultne og travle bilister. 4

5 Hovedtal (Mio. kr.) 2001/ / /00 Omsætning Afgifter og moms (6.058) (4.485) (6.034) Nettoomsætning Driftsresultat (29) (55) 195 Årets resultat (116) (130) 212 Aktiver i alt Egenkapital Ændring i likviditet 17 (11) 75 Antal medarbejdere (gennemsnitlig) Investeringer Likviditetsgrad 106% 113% 121% Forrentning af ansvarlig kapital -22% -20% 28% Soliditetsgrad 21% 24% 28% 5

6 Grafer På niveau med sidste år korrigeret til 12 måneder. Markedsandelen på autobenzin er stabiliseret via vores prisinitiativ på QvikTanken. Konkurrencesituationen reducerer fortsat indtjeningen fra olieprodukter. 6

7 Grafer Det negative resultat dækker over en fortsat intensiv konkurrence, fald i de internationale oliepriser samt miljøoprensning. Fortsat utilfredsstillende niveau i forhold til investeringsbehovet. Investeringsniveauet er fortsat højt og koncentreret omkring udvikling af servicestationerne, herunder miljøopgradering. 7

8 Beretning 2001/2002 Årets resultat blev et underskud på 116,1 mio. kr. mod et underskud på 129,8 mio. kr. i forrige periode, der kun omfattede ni måneder. Det er primært driftsresultatet, der er årsag til dette utilfredsstillende resultat. Det negative driftsresultat på 28,9 mio. kr. kan primært henføres til tre forhold. Det generelle fald i efterspørgslen efter olieprodukter, der har medført et mindre salg, og den fortsat intensiverede priskonkurrence i oliebranchen er begge faktorer, som har resulteret i et utilfredsstillende dækningsbidrag. De internationale oliepriser har igen haft en meget turbulent periode, og da priserne er lavere ved udgangen af året end tolv måneder tidligere, er der betydelige tab på vores varebeholdninger. Endelig har to større forureningssager medført store ekstraudgifter. Afviklingen af vores tidligere raffinaderi forløber planmæssigt. Vi har besluttet at ophøre med at anvende området som olielager, og det er nu udbudt til salg. I den anledning er der foretaget en ekstraordinær nedskrivning af anlægsaktiverne på 25 mio. kr. I øvrigt vurderes det, at hensættelsen til nedlukningen, der blev foretaget i 1996/97 regnskabet, med senere reguleringer er tilstrækkelig. Sammen med de øvrige ejere i A/S Bioteknisk Jordrens blev det besluttet at sælge aktierne i selskabet. Baggrunden herfor var at sikre virksomhedens videre vækst, hvilket blev vurderet ikke at være muligt med den daværende ejerkreds. Salget blev effektueret i oktober 2001 med en betydelig gevinst. Salgs- og marketingaktiviteterne Konkurrencen på benzinmarkedet om specielt privatkunderne, hvor prisfølsomheden er stor, er fortsat i årets løb. I januar 2001 tog Q8 et skridt mod en styrkelse af sin konkurrenceposition på benzinmarkedet. Benzinprisen på QvikTanken blev nedsat med 10 øre pr. liter. Initiativet har været en succes. Næsten halvdelen af benzinkunderne betaler i dag ved QvikTanken. Det har med QvikTanken været muligt at reducere afgangen af kunder, som skifter til automatselskaber. Målinger har vist, at kunderne, selvom de betaler ved pumpen, fortsat foretager køb i butikkerne. Det overordnede mål for Q8 er at opnå en fremgang på salg af benzin ved fortsat at reducere prisforskellen mellem automatstationer og Q8s bemandede stationer. Det er positivt, at Q8 har kunnet øge indtjeningen på butiksområdet. Q8 er i dag det benzinselskab med størst butiksomsætning. Dette skyldes ikke mindst medarbejderne på servicestationerne og deres store indsats for at fastholde salg og kundekontakt. Q8s motto i servicen over for kunderne er "Altid Qvikkere". Der er i året arbejdet med, hvorledes medarbejdere, butikker og processer skal bakke denne profil op. Dette arbejde vil fortsætte i de kommende år. Implementeringen omfatter alle de små og store men helt konkrete ting, der skal sikre fundamentale opstramninger og ændringer af systemer og adfærd. Ud over "Altid Qvikkere" service har Q8 introduceret to andre koncepter i året. "Altid Indpakket", som betyder, at kunderne kan få gaver pakket ind, og "QvikMenu", som er en frisk sandwich og sodavand i pose til de sultne og travle. Begge initiativer er blevet godt modtaget. Q8 har fortsat den ledende markedsposition på bilvask. I januar 2002 lanceredes et nyt eksklusivt vaskeprogram ved navn Platinvask, der forsegler lakken og giver bilen en blank og slidstærk overflade. På miljøområdet har Q8 haft et par større forureningssager i Brøndby og i Broager. For i fremtiden at undgå lignende forureningsulykker er procedurerne for overvågning af lagerbeholdningerne på servicestationerne blevet skærpet. Sideløbende er Q8 i fuld gang med at opgradere alle tank- og rørinstallationer i tilknytning til servicestationer, herunder at etablere elektronisk overvågning af lagerbeholdningerne. Et anlægsarbejde, der først er tilendebragt om tre år, og som til den tid vil have krævet en investering på mere end 150 mio. kr. I Det Direkte Marked har perioden været præget af stigende konkurrence og sammenlægninger inden for en stor del af vores kundesegmenter. Dette har sammen med den øgede konkurrence olieselskaberne imellem været årsag til, at der er sket et fald i indtjeningen på olieprodukter på stort set alle de markedsområder, vi betjener. Set under ét er den samlede indtjening i Det Direkte Marked betydeligt under det budgetterede niveau og kan betegnes som meget utilfredsstillende. På villamarkedet falder antallet af olieopvarmede husstande fortsat til fordel for naturgas og fjernvarme. Konkurrencen er stadig intens, og indtjeningen i markedet er under stærkt pres. Q8 har over året haft en svag stigning i markedsandelen, hvilket blandt andet kan henføres til den positive udvikling i antallet af kunder på QvikNet, som er online-bestilling af fyringsolie for privatkunder på internettet. Q8s hjemmeside blev i juni 2001 kåret til branchens bedste af Center for Elektronisk Handel. I februar 2002 indførte Q8 "Comfort" fyringsolie. Det er en ny fyringsolie, som kan få oliefyret til at yde mere og forurene mindre, fordi den brænder renere og soder mindre end normal fyringsolie. Kunderne har taget meget positivt imod produktet, og salget er gået over forventning de første måneder. 8

9 Sammenlægningerne inden for landbruget fortsætter, og vi går fortsat mod færre og større brug med en intensivering af konkurrencen på olieprodukter til følge. Markedet er kendetegnet ved meget høje rabatter primært drevet frem af Grovvareselskaberne. Q8 har fastholdt sin position i landbrugssegmentet blandt andet som et resultat af to vellykkede salgskampagner. På Industrimarkedet er konkurrencen også intensiv, hvilket har lagt yderligere pres på indtjeningen. Fraværet af større anlægsprojekter - som f.eks. bro- og motorvejsbyggerier - har haft en negativ indvirkning på oliebranchens samlede salg til segmentet. Q8s kontrakt med Statens Indkøb udvikler sig stadig positivt, og der er over året sket en stigning i samhandlen. Ligeledes har en udvidelse af sortimentet inden for hydraulikolier bidraget positivt til indtjeningen inden for salg af smøremidler til industrien. Transportmarkedet er fortsat præget af store udfordringer. Vognmændene er presset af lavere fragtrater blandt andet forårsaget af konkurrencen fra østeuropæiske vognmænd med et lavere omkostningsniveau. Tab som følge af betalingsstandsninger og konkurser blandt vognmænd er - trods en mindre forbedring i forhold til året før - stadig en væsentlig årsag til den manglende indtjening. En udvidelse af samhandlen med busselskabet Arriva har været medvirkende årsag til en mindre stigning i det samlede volumen, men den samlede indtjening er stadig utilfredsstillende for segmentet. Værkstedsmarkedet er i stadig stigende grad præget af sammenlægninger både inden for personvogns- og lastvognsforhandlere og undergår i disse år meget store strukturelle forandringer, som også lægger et pres på Q8s indtjening fra segmentet. Indtjeningen er dog fortsat tilfredsstillende, og Q8 har over perioden været i stand til at fastholde sin position som markedsleder på dette vigtige område. Som et nyt tiltag har Q8 introduceret et fuldt sortiment af smøremidler til motorcykler med baggrund i en stor erfaring fra vores italienske søsterselskab. Finansielle og øvrige forhold Pengestrøm fra driften udgjorde 58,8 mio. kr. i forhold til -146,0 mio. kr. sidste år. Denne positive udvikling er dog langt fra tilstrækkelig til at dække et fortsat højt investeringsniveau på 148,6 mio. kr. Det gennemsnitlige antal medarbejdere er 1.377, hvilket er en reduktion på 52 i forhold til 2000/2001. Årets underskud på 116,1 mio. kr. foreslås overført til næste år. Aktiekapitalen ejes 100% af Kuwait Petroleum B.V., Holland, der indgår i koncernregnskabet for Kuwait Petroleum Corporation, Kuwait. Begivenheder efter årsafslutningen Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning, der påvirker selskabets økonomiske situation. Under forudsætning af stabile oliepriser samt forbedrede oliemarginer forventes driftsresultatet for 2002/2003 at blive væsentligt forbedret. 9

10 Revisionspåtegning Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab (side 3-25) for KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S for regnskabsåret 1. april marts Den udførte revision Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat og pengestrøm. Revisionen er afsluttet den 30. april ARTHUR ANDERSEN Ved: Per Erik Johannessen Pernille L. Erenbjerg Statsautoriserede revisorer 10

11 Anvendte regnskabsprincipper Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven, selskabets vedtægter og god dansk regnskabsskik. Der er ikke sket ændringer i disse principper i forhold til sidste år. På grund af tidligere foretaget omlægning af regnskabsåret omfatter forrige regnskabsperiode kun 9 måneder mod 12 måneder for indeværende regnskabsår. Indtægtskriterium Selskabet anvender faktureringskriteriet som indtægtskriterium, og nettoomsætningen omfatter således værdien af årets leverede varer og tjenesteydelser med fradrag af moms og afgifter og prisnedslag, der er direkte forbundet med salget. Materielle og immaterielle anlægsaktiver Materielle og immaterielle anlægsaktiver er optaget til anskaffelsessummer med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningerne på anlægsaktiver foretages lineært med satser, der anses for at være tilstrækkelige til at afskrive aktiverne over deres forventede restlevetid. Goodwill amortiseres over 5 år. Rettigheder, der vedrører en tidsbegrænset aftale, afskrives over kontraktåret. Øvrige rettigheder afskrives over 5 år. Nedskrivninger foretages i fornødent omfang. Ved salg eller skrotning fragår anskaffelsessummer og akkumulerede afskrivninger under anlægsaktiver, mens fortjeneste og tab er indeholdt i resultatopgørelsen. Aktiver der leases på lånelignende vilkår aktiveres på erhvervelsestidspunktet til den kapitaliserede værdi af de fremtidige leasingbetalinger. Samtidig medtages en tilsvarende regnskabspost under langfristet gæld. Aktivposten afskrives efter samme satser som andre tilsvarende anlægsaktiver. Passivposten nedskrives med de årlige leasingydelser fratrukket en beregnet rente på grundlag af restgæld og kapitaliseringsfaktoren. Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomhed og associerede selskaber opgøres efter equity-metoden, således at andelen af deres resultat løbende medtages i resultatopgørelsen. Dette medfører, at den bogførte værdi af investeringerne svarer til andelen af disse selskabers indre værdi opgjort efter Kuwait Petroleum (Danmark) A/S's anvendte regnskabsprincipper. Andre værdipapirer og kapitalandele er optaget til anskaffelsesværdi. Pantebreve, der er indeholdt i balancen, er optaget til kursværdi under hensyntagen til de enkelte pantebreves rentefod og restløbetid. Varebeholdninger Varebeholdninger er værdiansat til laveste værdi af kostpris eller nettorealisationsværdi. Kostprisen er opgjort efter FIFO-princippet. Der er foretaget nedskrivninger på langsomt omsættelige varer og ukurante varer. Mellemværender med andre olieselskaber vedrørende exchange aftaler (mellemværender der afregnes i olieprodukter) er medtaget i posten varebeholdninger. Exchange mellemværender er værdiansat som varebeholdninger i øvrigt. Varedebitorer Varedebitorer er optaget med de nominelle tilgodehavender med fradrag for hensættelser til forventede tab. 11

12 Transaktioner i udenlandsk valuta Transaktioner i udenlandsk valuta er omregnet til de gennemsnitlige valutakurser for transaktionsmåneden. Mellemværender, der er betalbare i udenlandsk valuta, er omregnet til de valutakurser, der var gældende på balancetidspunktet. Kursgevinster og -tab, både realiserede og urealiserede, indgår i resultatopgørelsen. Til imødegåelse af selskabets valutakursrisiko anvendes terminsforretninger, optioner samt kombinationer af optioner. Disse finansielle instrumenter benyttes alene til reduktion af den underliggende valutarisiko. De anvendte finansielle instrumenter optages til markedsværdien på statustidspunktet, og gevinst eller tab bogføres over resultatopgørelsen. Forurening Det er virksomhedens politik at hensætte til oprensning af forurening, når denne er konstateret ved tekniske analyser. Hensættelsen afsættes efter et skøn over den forventede samlede forureningsomkostning, i det omfang forureningsomkostningerne ikke forventes dækket af tredjemand. Senere revurdering af en hensættelse medtages løbende i regnskabet. Skat Årets skat består af årets aktuelle skat og bevægelsen i årets udskudte skat. Rentetillæg og -godtgørelse medtages under finansielle poster. Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf. Udskudte skatteforpligtelser indregnes i balancen som en hensættelse. Den udskudte skatteforpligtelse er indregnet som skatten af alle midlertidige forskelle. Den udskudte skatteforpligtelse beregnes med den aktuelle skatteprocent. Udskudte skatteaktiver indregnes i balancen som et finansielt anlægsaktiv i det omfang, det skønnes at kunne anvendes baseret på den budgetterede indtjening inden for selskabets strategiske planlægningshorisont. 12

13 Resultatopgørelse (1.000 kr.) Noter 1/4/01-31/3/02 1/7/00-31/3/01 Nettoomsætning Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling 292 (75.951) Andre driftsindtægter Udgifter til råvarer og færdigvarer Andre eksterne udgifter Personaleudgifter Af- og nedskrivninger Andre driftsudgifter Driftsresultat (28.900) (54.547) Resultat af dattervirksomhed Indtægter af andre kapitalandele m.m Renteindtægter Valutakurstab (4.115) (4.275) Renteudgifter 4 (66.577) (51.522) (63.662) (46.264) Resultat før ekstraordinære poster og skat (92.562) ( ) Ekstraordinære poster 5 (11.266) (3.295) Resultat før skat ( ) ( ) Årets skat 6 (12.243) (25.664) Årets resultat ( ) ( ) 13

14 Balance, aktiver (1.000 kr.) Noter 31. marts marts 2001 ANLÆGSAKTIVER Immaterielle anlægsaktiver: Edb-programmel Rettigheder Goodwill Materielle anlægsaktiver: Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Anlæg under opførelse Finansiel leasing Finansielle anlægsaktiver: Kapitalandel i dattervirksomhed Kapitalandele i associerede virksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Andre tilgodehavender Deposita Værdi af skatteaktiv ANLÆGSAKTIVER I ALT

15 Balance, aktiver (fortsat) (1.000 kr.) Noter 31. marts marts 2001 Råolie, halvfabrikata og hjælpematerialer Raffinerede olieprodukter og handelsvarer Tilgodehavender: Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

16 Balance, passiver (1.000 kr.) Noter 31. marts marts 2001 EGENKAPITAL Selskabskapital Overkurs ved emission Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat EGENKAPITAL I ALT HENSÆTTELSER LANGFRISTET GÆLD Kreditinstitutter Gæld til tilknyttede virksomheder Finansiel leasing LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Kortfristet del af langfristet gæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Periodeafgrænsningsposter KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT EVENTUALFORPLIGTELSER 14 REVISIONSHONORAR 15 16

17 Pengestrømsopgørelse (1.000 kr.) 1/4/01-31/3/02 1/7/00-31/3/01 Periodens resultat ( ) ( ) Af- og nedskrivninger Gevinst ved salg af anlægsaktiver (9.553) (8.853) Urealiseret valutakurstab Ændring i værdi af skatteaktiv Ændring af hensættelser (5.918) Ændring i tilgodehavender (36.048) Ændring i varebeholdninger Ændring i leverandører og anden kortfristet gæld (48.313) ( ) Pengestrøm fra driften ( ) Investering i immaterielle og materielle anlægsaktiver ( ) ( ) Salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver Pengestrøm fra investeringer ( ) (92.447) Ændring i finansielle anlægsaktiver Ændring i langfristet prioritetsgæld (47) (31) Ændring i finansielle mellemværender med tilknyttede virksomheder Ændring i langfristet finansiel leasinggæld (7.280) (8.155) Pengestrøm fra finansielle poster Pengestrøm i alt (11.493) Likviditet primo Likviditet ultimo

18 Note 1 - Nettoomsætning (1.000 kr.) 1/4/01-31/3/02 1/7/00-31/3/01 Indenlandsk salg Eksport Note 2 - Andre driftsindtægter (1.000 kr) 1/4/01-31/3/02 1/7/00-31/3/01 Lejeindtægter Oliefyrsservice Øvrige driftsindtægter Note 3 - Personaleudgifter (1.000 kr.) 1/4/01-31/3/02 1/7/00-31/3/01 Medarbejdere: Lønninger Pensionsbidrag Andre udgifter til social sikring Direktion: Lønninger Pensionsbidrag Personaleudgifter i alt Lønninger og pensionsbidrag til direktionen omfatter de i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen registrerede direktører, i alt 6 personer (7 personer i 2000/01). Der er ikke udbetalt vederlag til bestyrelsen. Der har i regnskabsåret 1. april 2001 til 31. marts 2002 gennemsnitligt været beskæftiget ansatte (1.429 ansatte i 2000/01). 18

19 Note 4 - Renteindtægter/(Udgifter) (1.000 kr.) 1/4/01-31/3/02 1/7/00-31/3/01 Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder Eksterne renteindtægter Renteindtægter i alt Renteudgifter til tilknyttede virksomheder (63.237) (48.579) Eksterne renteudgifter (3.340) (2.943) Renteudgifter i alt (66.577) (51.522) Note 5 - Ekstraordinære poster I posten indgår forøgelse af hensættelse til nedlukning af raffinaderiet, nedskrivning af anlægsaktiver vedrørende raffinaderiet samt gevinst ved salg af forretningsområde. Note 6 - Selskabsskat (1.000 kr.) 1/4/01-31/3/02 1/7/00-31/3/01 Årets aktuelle skat 0 0 Bevægelse i værdi af skatteaktiv (12.243) (25.664) Årets skat (12.243) (25.664) Værdi af skatteaktiv fremkommer som forskellen mellem den skattemæssige og regnskabsmæssige værdi af følgende poster: Materielle og immaterielle anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser Regnskabsmæssige hensættelser Skattemæssigt underskud Beregningsgrundlag før værdiregulering Værdiregulering ( ) ( ) Beregningsgrundlag Værdi af skatteaktiv, 30% Værdiregulering omfatter den del af skatteaktivet, som ikke skønnes at kunne anvendes baseret på den budgetterede indtjening inden for selskabets strategiske planlægningshorisont. 19

20 Note 7 - Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr.) Edbprogrammel Rettigheder Goodwill Total Anskaffelsessum: 1. april Årets tilgang Årets overførsler Årets afgang (973) 0 0 (973) 31. marts Af- og nedskrivninger: 1. april 2001 (14.166) (32.736) (30.830) (77.732) Årets afskrivninger (7.369) (3.051) (2.205) (12.625) Årets overførsler (140) 8 0 (132) Årets afgang marts 2002 (20.709) (35.779) (33.035) (89.523) Nettoværdi: 31. marts Nettoværdi: 31. marts Afskrivningsprocent 25% 7-20% 10-20% 20

21 Note 7 - Materielle anlægsaktiver (fortsat) (1.000 kr.) Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Anlæg under opførelse Finansiel leasing af driftsmateriel Total Anskaffelsessum: 1. april Årets tilgang Årets overførsler (54.362) (10.070) (8.460) Årets afgang (22.610) (2.383) (33.283) 0 (1.661) (59.937) 31. marts Af- og nedskrivninger: 1. april 2001 ( ) ( ) ( ) (2.258) (68.996) ( ) Årets afskrivninger (39.005) (2.653) (78.008) (12.990) ( ) Årets nedskrivninger (14.956) (9.497) (547) 0 0 (25.000) Årets overførsler (12) 0 (9.778) Årets afgang marts 2002 ( ) ( ) ( ) (1.248) (70.403) ( ) Nettoværdi: 31. marts Nettoværdi: 31. marts Afskrivningsprocent 0-25% 4% 5-25% 0-4% 8-25% Kontantværdien af grunde og bygninger udgjorde t.kr. ifølge den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. januar 2002 ( t.kr. pr. 1. januar 2001). 21

22 Note 8 - Kapitalandele i dattervirksomhed og associerede virksomheder (1.000 kr.) DATTERVIRKSOMHED Saldo pr. 1. april Resultat for året 1. april 2001 til 31. marts Saldo pr. 31. marts Pålydende værdi af aktier i den 100% ejede dattervirksomhed De Fælles Olielagre A/S, Birkerød, udgør t.kr. ( t.kr. pr. 31. marts 2001). De Fælles Olielagre A/S er i årsregnskabet medtaget efter indre værdis metode, hvorved udarbejdelsen af et koncernregnskab for Kuwait Petroleum (Danmark) A/S er udeladt. Udeladelsen er begrundet i, at såvel de enkelte regnskabsposter som balancesum, egenkapital og resultat i De Fælles Olielagre A/S er uvæsentlige i forhold til de tilsvarende poster i Kuwait Petroleum (Danmark) A/S. ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER M.M. Saldo pr. 1. april Årets resultatandel 253 Afhændelse af kapitalandel i A/S Bioteknisk Jordrens (11.959) Saldo pr. 31. marts Navn Hjemsted Andel af kapital Pålydende Egenkapital Årets resultatandel Bogført værdi Det Grønlandske Olieaktieselskab København 33,33% Stigsnæs Vandindvinding I/S Stigsnæs 50% Resultat fra associerede virksomheder Tab på obligationsbeholdning (71) Indtægter af andre kapitalandele m.m. 182 Stigsnæs Vandindvinding I/S er i Kuwait Petroleum (Danmark) A/S's anlægsaktiver medtaget med værdien 0 kr., idet Kuwait Petroleum (Danmark) A/S's regnskabsprincipper er anvendt ved værdiansættelsen af aktiver og passiver i Stigsnæs Vandindvinding I/S. 22

23 Note 9 - Øvrige finansielle anlægsaktiver (1.000 kr.) Andre værdipapirer og kapitalandele Andre tilgodehavender Deposita Anskaffelsessum: 1. april Årets tilgang Årets afgang (26) (8.201) (1.571) 31. marts Op- og nedskrivninger: 1. april 2001 (179) (2.774) 0 Årets tilgang 0 (703) 0 Årets afgang (17) marts 2002 (196) (2.721) 0 Nettoværdi: 31. marts Nettoværdi: 31. marts Indeholdt i "Andre værdipapirer og kapitalandele" er en obligationsbeholdning på nominel t.kr. (1.620 t.kr. pr. 31. marts 2001), som ligger til sikkerhed. Årets tilgang består af køb af to selskaber til erhvervelse af en servicestation i Esbjerg. Q8 har valgt ikke at udarbejde koncernregnskab men udelukkende inkludere dem som en kapitalandel, da selskaberne forventes likvideret i næste regnskabsår. Note 10 - Egenkapital (1.000 kr.) Aktiekapital Overkurs ved emission Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Egenkapital i alt Saldo pr. 1. juli Periodens henlæggelse (1.070) Periodens tab ( ) ( ) Saldo pr. 1. april Årets overførsel - - (8.399) Årets tab ( ) ( ) Saldo pr. 31. marts

24 Note 11 - Hensættelser (1.000 kr.) I posten indgår hensættelser til nedlukning af raffinaderiet således: Saldo pr. 31. marts Forøgelse af hensættelse til nedlukning af raffinaderiet Årets forbrug (9.397) Saldo pr. 31. marts Endvidere indgår bl.a. hensættelser til forureningsoprensning. Note 12 - Mellemværender med tilknyttede virksomheder Af den samlede gæld til tilknyttede virksomheder forfalder 0 t.kr. mere end 5 år efter balancetidspunktet ( t.kr. pr. 31. marts 2001). Tilgodehavender hos og gæld til tilknyttede virksomheder er udelukkende nomineret i USdollars, Euro og danske kroner. Alt salg af olieprodukter til koncernforbundne selskaber faktureres til markedspriser. Q8 i Danmark deltager på markedsvilkår i forsknings- og marketingaktiviteter samt finansielle aktiviteter på international koncernplan. Note 13 - Anden gæld (1.000 kr.) 31. marts marts 2001 Statsafgifter Skyldig moms Skyldig løn, feriepenge, A-skat m.m Skyldige rabatter og bonus Andet Note 14 - Eventualforpligtelser (1.000 kr.) 31. marts marts 2001 Garanti- og kautionsforpligtelser Udover de leasingforpligtelser, der er opført som gæld i balancen, udgør de samlede lejeforpligtelser t.kr. pr. 31. marts 2002 ( t.kr. pr. 31. marts 2001), og de samlede operationelle leasingforpligtelser udgør t.kr. pr. 31. marts 2002 ( t.kr. pr. 31. marts 2001). Mange af selskabets lejemål er attraktive, og vores eventuelle opsigelse vil normalt medføre genudlejning. Derfor er den realistiske lejeforpligtelse væsentlig lavere. Det er sandsynligt, at selskabet i de kommende år påføres udgifter til afhjælpning af forurening opstået i tidligere år. Det er selskabets politik at hensætte til dækning af sådanne forpligtelser, når disse konstateres. 24

25 Note 15 - Revisionshonorar (1.000 kr.) 1/4/01-31/3/02 1/7/00-31/3/01 Det samlede honorar til de generalforsamlingsvalgte revisorer kan specificeres således: Honorar for udførelse af den lovpligtige revision Andre honorarer

26 Direktion & Bestyrelse Direktion: Steffen Pedersen (Administrerende direktør) Peter Stigsgaard (Det Direkte Marked & Marketing) Mads H. Rønnov-Jessen (Personale, Kommunikation, Indkøb & Jura) Chrilles-Zibrandt Svendsen (Finans & IT) Jens A. Alstrup (Q8 ServiceStationer) Bruno Helboe (Drift & Forsyning) Bestyrelse: Jamal Al-Nouri (Formand) Steffen Pedersen Chrilles-Zibrandt Svendsen Bettina Helligsøe Charlotte Bendtsen (medarbejderrepræsentant) Ib Guldberg Hansen (medarbejderrepræsentant) 26

27 Adresser i Q8 Marketing & salg: Kuwait Petroleum (Danmark) A/S Banevænget Birkerød Telefon: Telefax: Internet: Smøreoliefabrikken: Kuwait Petroleum (Danmark) A/S Lüdersvej Frihavnen 2100 København Ø. Telefon: Telefax: Kundeservice: Kuwait Petroleum (Danmark) A/S Banevænget Birkerød Kundeservice Privat: Telefon: Telefax: Kundeservice Erhverv: Telefon: Telefax: Produktservice: Telefon:

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014 JJ BYG VVS CONSULT ApS c/o Ole Engelsen Søndermarken 27 3060 Espergærde CVR-nr. 32068375 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS HUNDSBÆK PLANTAGE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2015 Finn P. Nielsen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

OSTED SLAGTERFORRETNING ApS

OSTED SLAGTERFORRETNING ApS OSTED SLAGTERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/05/2014 Kennet Hansen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/02/2015 Erik Hübertz Sørensen Dirigent Side 2

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Aalborg Trading ApS CVR-nr

Aalborg Trading ApS CVR-nr CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.11.13 Thomas Olesen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår Bygmann Gruppen ApS Sneppevang 5 3450 Allerød CVR-nr. 29815062 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2015,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Dansk Bygningskontrol Midtsjælland A/S 1. Indholdsfortegnelse. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer på årsregnskabet 3

Dansk Bygningskontrol Midtsjælland A/S 1. Indholdsfortegnelse. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer på årsregnskabet 3 Dansk Bygningskontrol Midtsjælland A/S 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr )

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr ) Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr. 30281683) Årsrapport for 2013 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. marts 2014 Preben Buhl

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 7. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 7. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 7. regnskabsår Bygmann Gruppen ApS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 29815062 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016, hvor

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

BOLIGHANDEL ApS. Stationsparken 37, Glostrup. Årsrapport 1. juli juni 2015

BOLIGHANDEL ApS. Stationsparken 37, Glostrup. Årsrapport 1. juli juni 2015 BOLIGHANDEL ApS Stationsparken 37, 6 2600 Glostrup Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/09/2015 Frank Visti Møbjerg

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

CITY AUTOSERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CITY AUTOSERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CITY AUTOSERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2014 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Shima Ali Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

DANSK TAGRENOVERING ApS

DANSK TAGRENOVERING ApS DANSK TAGRENOVERING ApS Årsrapport 14. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2015 Helle Dam Knudsen Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS Vestersig 90 6052 Viuf CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2016 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2016 Christian Petri

Læs mere

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MA ROMA INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2015 Gursel Celep Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NEHM VVS ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2014 Poul Neumeyer Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

PROTICA INVEST A/S. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. maj Dirigent

PROTICA INVEST A/S. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. maj Dirigent Årsrapport for 2015 PROTICA INVEST A/S CVR-nr. 31 36 83 08 8. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. maj 2016 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport Protica

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C CVR-nr. 36 40 89 28 Årsrapport 16. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11 2016 Michael Thorup

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROFIL REVISION A-S Korskildeeng Greve Strand

PROFIL REVISION A-S Korskildeeng Greve Strand ES ÅRSRAPPORT 2011/2012 PROFIL REVISION A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Strand CVR nr. 59051318 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMERICAN ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2014 Carsten Kristiansen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere