Kuwait Petroleum (Danmark) A/S Årsberetning 2001/2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kuwait Petroleum (Danmark) A/S Årsberetning 2001/2002"

Transkript

1 Årsberetning 2001/2002

2 Indhold Side Forord... 3 Året der gik... 4 Hovedtal... 5 Grafer Beretning 2001/ Revisionspåtegning Anvendte regnskabsprincipper Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Direktion & Bestyrelse Adresser i Q

3 Forord Resultatet for 2001/2002 blev et minus på 116,1 millioner kroner mod et underskud på 129,8 millioner kroner i forrige periode. De internationale oliepriser har igen haft en turbulent periode, især efter 11. september, hvor vi oplevede meget store prisfald på olie helt frem til årsskiftet. Det har medført betydelige tab på vores varebeholdninger. Nok så væsentligt er ligeledes priskonkurrencen på det danske marked, som har været meget intens, og året har været præget af priskrige på både servicestationsområdet og på andre markeder. Det var således i perioden ikke muligt at realisere et tilfredsstillende dækningsbidrag på baggrund af stigende prisfølsomhed hos vores kunder og en skærpet priskonkurrence. Endelig har to store forureningssager medført betragtelige ekstraudgifter. De høje oliepriser og stigende offentlige afgifter har skærpet vores kunders opmærksomhed på prisen, og det generelle fald i efterspørgslen har medført et mindre salg, især på Det Direkte Marked, som er præget af en intens konkurrence og sammenlægninger inden for mange kundesegmenter. Den samlede indtjening på disse områder er langt under budget og klart utilfredsstillende. Betaling ved QvikTanken, som er Q8s alternativ til automatanlæg, er en succes. Næsten halvdelen af vores benzinkunder betaler i dag direkte ved QvikTanken og benytter alligevel vores butikker, som har oplevet et stigende salg. Q8 er i dag det benzinselskab med størst butiksomsætning og har fortsat den ledende markedsposition inden for bilvask. Q8 vil fortsat investere i disse aktiviteter både i form af uddannelse af medarbejdere og udbygning af vore anlæg. Markedsandelen på fyringsolieområdet har, trods den meget hårde konkurrence og overgang til fjernvarme og naturgas, været svagt stigende, hvilket blandt andet kan henføres til den positive udvikling i antallet af kunder på QvikNet. QvikNettet blev introduceret i sidste regnskabsperiode og er online-bestilling af fyringsolie til privatkunder på internettet. I februar introducerede vi et nyt fyringsolieprodukt, Comfort, som er tilføjet en række additiver, der giver mindre forurening, en renere brænding og en længere levetid til oliefyret. Salget af dette produkt de første måneder er gået over al forventning. Til trods for det utilfredsstillende resultat, er der således alligevel grund til svag optimisme. Vores initiativer bliver godt modtaget af kunderne, vores investeringsniveau er højt og vores medarbejdere er både veluddannede og motiverede. Med afsæt i en klar vision vil vi fortsat arbejde på at være en attraktiv leverandør, en god arbejdsplads og en succesrig forretning. 3

4 Året der gik 2001 April Maj Juni August Q8 flytter til nyt hovedkontor i Birkerød, der markeres med nabo- og familiedage. Konkurrencestyrelsen iværksætter en undersøgelse af indicier på ulovlige prisaftaler i oliebranchen. Q8s hjemmeside kåres til branchens bedste. Årets QvikTankkampagner: Kør længere for pengene. September Den avancerede motorolie Q8 Formula Excel ED SAE OW-30 godkendes efter skrappe internationale VWnormer. Miljøopgradering af Q8s servicestationer til et trecifret millionbeløb påbegyndes, et projekt der strækker sig over de næste fire år. Oktober A/S Bioteknisk Jordrens, som Q8 har 31 pct. af aktierne i, sælges til De Sammensluttede Vognmænd (DSV). November Med udgangspunkt i Disney og New8 processen introducerer Q8 Kundeløftet, der omfatter alle aspekter af forretningen - fra basis til 'good show'. December 2002 Januar Februar Marts Konkurrencestyrelsen konkluderer, at der ikke er hold i mistænkeliggørelsen af den danske oliebranche om prisaftaler. Q8s bilvaskeanlæg lancerer nyt eksklusivt vaskeprogram ved navn Platinvask. Q8 lancerer ny fyringsolie ved navn Comfort, der giver renere forbrænding, bedre beskyttelse af oliefyret og mindre olieforbrug. Nyt design til Q8s hjemmeside toner frem på skærmen. Q8s butikker lancerer QvikMenu til sultne og travle bilister. 4

5 Hovedtal (Mio. kr.) 2001/ / /00 Omsætning Afgifter og moms (6.058) (4.485) (6.034) Nettoomsætning Driftsresultat (29) (55) 195 Årets resultat (116) (130) 212 Aktiver i alt Egenkapital Ændring i likviditet 17 (11) 75 Antal medarbejdere (gennemsnitlig) Investeringer Likviditetsgrad 106% 113% 121% Forrentning af ansvarlig kapital -22% -20% 28% Soliditetsgrad 21% 24% 28% 5

6 Grafer På niveau med sidste år korrigeret til 12 måneder. Markedsandelen på autobenzin er stabiliseret via vores prisinitiativ på QvikTanken. Konkurrencesituationen reducerer fortsat indtjeningen fra olieprodukter. 6

7 Grafer Det negative resultat dækker over en fortsat intensiv konkurrence, fald i de internationale oliepriser samt miljøoprensning. Fortsat utilfredsstillende niveau i forhold til investeringsbehovet. Investeringsniveauet er fortsat højt og koncentreret omkring udvikling af servicestationerne, herunder miljøopgradering. 7

8 Beretning 2001/2002 Årets resultat blev et underskud på 116,1 mio. kr. mod et underskud på 129,8 mio. kr. i forrige periode, der kun omfattede ni måneder. Det er primært driftsresultatet, der er årsag til dette utilfredsstillende resultat. Det negative driftsresultat på 28,9 mio. kr. kan primært henføres til tre forhold. Det generelle fald i efterspørgslen efter olieprodukter, der har medført et mindre salg, og den fortsat intensiverede priskonkurrence i oliebranchen er begge faktorer, som har resulteret i et utilfredsstillende dækningsbidrag. De internationale oliepriser har igen haft en meget turbulent periode, og da priserne er lavere ved udgangen af året end tolv måneder tidligere, er der betydelige tab på vores varebeholdninger. Endelig har to større forureningssager medført store ekstraudgifter. Afviklingen af vores tidligere raffinaderi forløber planmæssigt. Vi har besluttet at ophøre med at anvende området som olielager, og det er nu udbudt til salg. I den anledning er der foretaget en ekstraordinær nedskrivning af anlægsaktiverne på 25 mio. kr. I øvrigt vurderes det, at hensættelsen til nedlukningen, der blev foretaget i 1996/97 regnskabet, med senere reguleringer er tilstrækkelig. Sammen med de øvrige ejere i A/S Bioteknisk Jordrens blev det besluttet at sælge aktierne i selskabet. Baggrunden herfor var at sikre virksomhedens videre vækst, hvilket blev vurderet ikke at være muligt med den daværende ejerkreds. Salget blev effektueret i oktober 2001 med en betydelig gevinst. Salgs- og marketingaktiviteterne Konkurrencen på benzinmarkedet om specielt privatkunderne, hvor prisfølsomheden er stor, er fortsat i årets løb. I januar 2001 tog Q8 et skridt mod en styrkelse af sin konkurrenceposition på benzinmarkedet. Benzinprisen på QvikTanken blev nedsat med 10 øre pr. liter. Initiativet har været en succes. Næsten halvdelen af benzinkunderne betaler i dag ved QvikTanken. Det har med QvikTanken været muligt at reducere afgangen af kunder, som skifter til automatselskaber. Målinger har vist, at kunderne, selvom de betaler ved pumpen, fortsat foretager køb i butikkerne. Det overordnede mål for Q8 er at opnå en fremgang på salg af benzin ved fortsat at reducere prisforskellen mellem automatstationer og Q8s bemandede stationer. Det er positivt, at Q8 har kunnet øge indtjeningen på butiksområdet. Q8 er i dag det benzinselskab med størst butiksomsætning. Dette skyldes ikke mindst medarbejderne på servicestationerne og deres store indsats for at fastholde salg og kundekontakt. Q8s motto i servicen over for kunderne er "Altid Qvikkere". Der er i året arbejdet med, hvorledes medarbejdere, butikker og processer skal bakke denne profil op. Dette arbejde vil fortsætte i de kommende år. Implementeringen omfatter alle de små og store men helt konkrete ting, der skal sikre fundamentale opstramninger og ændringer af systemer og adfærd. Ud over "Altid Qvikkere" service har Q8 introduceret to andre koncepter i året. "Altid Indpakket", som betyder, at kunderne kan få gaver pakket ind, og "QvikMenu", som er en frisk sandwich og sodavand i pose til de sultne og travle. Begge initiativer er blevet godt modtaget. Q8 har fortsat den ledende markedsposition på bilvask. I januar 2002 lanceredes et nyt eksklusivt vaskeprogram ved navn Platinvask, der forsegler lakken og giver bilen en blank og slidstærk overflade. På miljøområdet har Q8 haft et par større forureningssager i Brøndby og i Broager. For i fremtiden at undgå lignende forureningsulykker er procedurerne for overvågning af lagerbeholdningerne på servicestationerne blevet skærpet. Sideløbende er Q8 i fuld gang med at opgradere alle tank- og rørinstallationer i tilknytning til servicestationer, herunder at etablere elektronisk overvågning af lagerbeholdningerne. Et anlægsarbejde, der først er tilendebragt om tre år, og som til den tid vil have krævet en investering på mere end 150 mio. kr. I Det Direkte Marked har perioden været præget af stigende konkurrence og sammenlægninger inden for en stor del af vores kundesegmenter. Dette har sammen med den øgede konkurrence olieselskaberne imellem været årsag til, at der er sket et fald i indtjeningen på olieprodukter på stort set alle de markedsområder, vi betjener. Set under ét er den samlede indtjening i Det Direkte Marked betydeligt under det budgetterede niveau og kan betegnes som meget utilfredsstillende. På villamarkedet falder antallet af olieopvarmede husstande fortsat til fordel for naturgas og fjernvarme. Konkurrencen er stadig intens, og indtjeningen i markedet er under stærkt pres. Q8 har over året haft en svag stigning i markedsandelen, hvilket blandt andet kan henføres til den positive udvikling i antallet af kunder på QvikNet, som er online-bestilling af fyringsolie for privatkunder på internettet. Q8s hjemmeside blev i juni 2001 kåret til branchens bedste af Center for Elektronisk Handel. I februar 2002 indførte Q8 "Comfort" fyringsolie. Det er en ny fyringsolie, som kan få oliefyret til at yde mere og forurene mindre, fordi den brænder renere og soder mindre end normal fyringsolie. Kunderne har taget meget positivt imod produktet, og salget er gået over forventning de første måneder. 8

9 Sammenlægningerne inden for landbruget fortsætter, og vi går fortsat mod færre og større brug med en intensivering af konkurrencen på olieprodukter til følge. Markedet er kendetegnet ved meget høje rabatter primært drevet frem af Grovvareselskaberne. Q8 har fastholdt sin position i landbrugssegmentet blandt andet som et resultat af to vellykkede salgskampagner. På Industrimarkedet er konkurrencen også intensiv, hvilket har lagt yderligere pres på indtjeningen. Fraværet af større anlægsprojekter - som f.eks. bro- og motorvejsbyggerier - har haft en negativ indvirkning på oliebranchens samlede salg til segmentet. Q8s kontrakt med Statens Indkøb udvikler sig stadig positivt, og der er over året sket en stigning i samhandlen. Ligeledes har en udvidelse af sortimentet inden for hydraulikolier bidraget positivt til indtjeningen inden for salg af smøremidler til industrien. Transportmarkedet er fortsat præget af store udfordringer. Vognmændene er presset af lavere fragtrater blandt andet forårsaget af konkurrencen fra østeuropæiske vognmænd med et lavere omkostningsniveau. Tab som følge af betalingsstandsninger og konkurser blandt vognmænd er - trods en mindre forbedring i forhold til året før - stadig en væsentlig årsag til den manglende indtjening. En udvidelse af samhandlen med busselskabet Arriva har været medvirkende årsag til en mindre stigning i det samlede volumen, men den samlede indtjening er stadig utilfredsstillende for segmentet. Værkstedsmarkedet er i stadig stigende grad præget af sammenlægninger både inden for personvogns- og lastvognsforhandlere og undergår i disse år meget store strukturelle forandringer, som også lægger et pres på Q8s indtjening fra segmentet. Indtjeningen er dog fortsat tilfredsstillende, og Q8 har over perioden været i stand til at fastholde sin position som markedsleder på dette vigtige område. Som et nyt tiltag har Q8 introduceret et fuldt sortiment af smøremidler til motorcykler med baggrund i en stor erfaring fra vores italienske søsterselskab. Finansielle og øvrige forhold Pengestrøm fra driften udgjorde 58,8 mio. kr. i forhold til -146,0 mio. kr. sidste år. Denne positive udvikling er dog langt fra tilstrækkelig til at dække et fortsat højt investeringsniveau på 148,6 mio. kr. Det gennemsnitlige antal medarbejdere er 1.377, hvilket er en reduktion på 52 i forhold til 2000/2001. Årets underskud på 116,1 mio. kr. foreslås overført til næste år. Aktiekapitalen ejes 100% af Kuwait Petroleum B.V., Holland, der indgår i koncernregnskabet for Kuwait Petroleum Corporation, Kuwait. Begivenheder efter årsafslutningen Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning, der påvirker selskabets økonomiske situation. Under forudsætning af stabile oliepriser samt forbedrede oliemarginer forventes driftsresultatet for 2002/2003 at blive væsentligt forbedret. 9

10 Revisionspåtegning Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab (side 3-25) for KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S for regnskabsåret 1. april marts Den udførte revision Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat og pengestrøm. Revisionen er afsluttet den 30. april ARTHUR ANDERSEN Ved: Per Erik Johannessen Pernille L. Erenbjerg Statsautoriserede revisorer 10

11 Anvendte regnskabsprincipper Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven, selskabets vedtægter og god dansk regnskabsskik. Der er ikke sket ændringer i disse principper i forhold til sidste år. På grund af tidligere foretaget omlægning af regnskabsåret omfatter forrige regnskabsperiode kun 9 måneder mod 12 måneder for indeværende regnskabsår. Indtægtskriterium Selskabet anvender faktureringskriteriet som indtægtskriterium, og nettoomsætningen omfatter således værdien af årets leverede varer og tjenesteydelser med fradrag af moms og afgifter og prisnedslag, der er direkte forbundet med salget. Materielle og immaterielle anlægsaktiver Materielle og immaterielle anlægsaktiver er optaget til anskaffelsessummer med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningerne på anlægsaktiver foretages lineært med satser, der anses for at være tilstrækkelige til at afskrive aktiverne over deres forventede restlevetid. Goodwill amortiseres over 5 år. Rettigheder, der vedrører en tidsbegrænset aftale, afskrives over kontraktåret. Øvrige rettigheder afskrives over 5 år. Nedskrivninger foretages i fornødent omfang. Ved salg eller skrotning fragår anskaffelsessummer og akkumulerede afskrivninger under anlægsaktiver, mens fortjeneste og tab er indeholdt i resultatopgørelsen. Aktiver der leases på lånelignende vilkår aktiveres på erhvervelsestidspunktet til den kapitaliserede værdi af de fremtidige leasingbetalinger. Samtidig medtages en tilsvarende regnskabspost under langfristet gæld. Aktivposten afskrives efter samme satser som andre tilsvarende anlægsaktiver. Passivposten nedskrives med de årlige leasingydelser fratrukket en beregnet rente på grundlag af restgæld og kapitaliseringsfaktoren. Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomhed og associerede selskaber opgøres efter equity-metoden, således at andelen af deres resultat løbende medtages i resultatopgørelsen. Dette medfører, at den bogførte værdi af investeringerne svarer til andelen af disse selskabers indre værdi opgjort efter Kuwait Petroleum (Danmark) A/S's anvendte regnskabsprincipper. Andre værdipapirer og kapitalandele er optaget til anskaffelsesværdi. Pantebreve, der er indeholdt i balancen, er optaget til kursværdi under hensyntagen til de enkelte pantebreves rentefod og restløbetid. Varebeholdninger Varebeholdninger er værdiansat til laveste værdi af kostpris eller nettorealisationsværdi. Kostprisen er opgjort efter FIFO-princippet. Der er foretaget nedskrivninger på langsomt omsættelige varer og ukurante varer. Mellemværender med andre olieselskaber vedrørende exchange aftaler (mellemværender der afregnes i olieprodukter) er medtaget i posten varebeholdninger. Exchange mellemværender er værdiansat som varebeholdninger i øvrigt. Varedebitorer Varedebitorer er optaget med de nominelle tilgodehavender med fradrag for hensættelser til forventede tab. 11

12 Transaktioner i udenlandsk valuta Transaktioner i udenlandsk valuta er omregnet til de gennemsnitlige valutakurser for transaktionsmåneden. Mellemværender, der er betalbare i udenlandsk valuta, er omregnet til de valutakurser, der var gældende på balancetidspunktet. Kursgevinster og -tab, både realiserede og urealiserede, indgår i resultatopgørelsen. Til imødegåelse af selskabets valutakursrisiko anvendes terminsforretninger, optioner samt kombinationer af optioner. Disse finansielle instrumenter benyttes alene til reduktion af den underliggende valutarisiko. De anvendte finansielle instrumenter optages til markedsværdien på statustidspunktet, og gevinst eller tab bogføres over resultatopgørelsen. Forurening Det er virksomhedens politik at hensætte til oprensning af forurening, når denne er konstateret ved tekniske analyser. Hensættelsen afsættes efter et skøn over den forventede samlede forureningsomkostning, i det omfang forureningsomkostningerne ikke forventes dækket af tredjemand. Senere revurdering af en hensættelse medtages løbende i regnskabet. Skat Årets skat består af årets aktuelle skat og bevægelsen i årets udskudte skat. Rentetillæg og -godtgørelse medtages under finansielle poster. Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf. Udskudte skatteforpligtelser indregnes i balancen som en hensættelse. Den udskudte skatteforpligtelse er indregnet som skatten af alle midlertidige forskelle. Den udskudte skatteforpligtelse beregnes med den aktuelle skatteprocent. Udskudte skatteaktiver indregnes i balancen som et finansielt anlægsaktiv i det omfang, det skønnes at kunne anvendes baseret på den budgetterede indtjening inden for selskabets strategiske planlægningshorisont. 12

13 Resultatopgørelse (1.000 kr.) Noter 1/4/01-31/3/02 1/7/00-31/3/01 Nettoomsætning Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling 292 (75.951) Andre driftsindtægter Udgifter til råvarer og færdigvarer Andre eksterne udgifter Personaleudgifter Af- og nedskrivninger Andre driftsudgifter Driftsresultat (28.900) (54.547) Resultat af dattervirksomhed Indtægter af andre kapitalandele m.m Renteindtægter Valutakurstab (4.115) (4.275) Renteudgifter 4 (66.577) (51.522) (63.662) (46.264) Resultat før ekstraordinære poster og skat (92.562) ( ) Ekstraordinære poster 5 (11.266) (3.295) Resultat før skat ( ) ( ) Årets skat 6 (12.243) (25.664) Årets resultat ( ) ( ) 13

14 Balance, aktiver (1.000 kr.) Noter 31. marts marts 2001 ANLÆGSAKTIVER Immaterielle anlægsaktiver: Edb-programmel Rettigheder Goodwill Materielle anlægsaktiver: Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Anlæg under opførelse Finansiel leasing Finansielle anlægsaktiver: Kapitalandel i dattervirksomhed Kapitalandele i associerede virksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Andre tilgodehavender Deposita Værdi af skatteaktiv ANLÆGSAKTIVER I ALT

15 Balance, aktiver (fortsat) (1.000 kr.) Noter 31. marts marts 2001 Råolie, halvfabrikata og hjælpematerialer Raffinerede olieprodukter og handelsvarer Tilgodehavender: Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

16 Balance, passiver (1.000 kr.) Noter 31. marts marts 2001 EGENKAPITAL Selskabskapital Overkurs ved emission Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat EGENKAPITAL I ALT HENSÆTTELSER LANGFRISTET GÆLD Kreditinstitutter Gæld til tilknyttede virksomheder Finansiel leasing LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Kortfristet del af langfristet gæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Periodeafgrænsningsposter KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT EVENTUALFORPLIGTELSER 14 REVISIONSHONORAR 15 16

17 Pengestrømsopgørelse (1.000 kr.) 1/4/01-31/3/02 1/7/00-31/3/01 Periodens resultat ( ) ( ) Af- og nedskrivninger Gevinst ved salg af anlægsaktiver (9.553) (8.853) Urealiseret valutakurstab Ændring i værdi af skatteaktiv Ændring af hensættelser (5.918) Ændring i tilgodehavender (36.048) Ændring i varebeholdninger Ændring i leverandører og anden kortfristet gæld (48.313) ( ) Pengestrøm fra driften ( ) Investering i immaterielle og materielle anlægsaktiver ( ) ( ) Salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver Pengestrøm fra investeringer ( ) (92.447) Ændring i finansielle anlægsaktiver Ændring i langfristet prioritetsgæld (47) (31) Ændring i finansielle mellemværender med tilknyttede virksomheder Ændring i langfristet finansiel leasinggæld (7.280) (8.155) Pengestrøm fra finansielle poster Pengestrøm i alt (11.493) Likviditet primo Likviditet ultimo

18 Note 1 - Nettoomsætning (1.000 kr.) 1/4/01-31/3/02 1/7/00-31/3/01 Indenlandsk salg Eksport Note 2 - Andre driftsindtægter (1.000 kr) 1/4/01-31/3/02 1/7/00-31/3/01 Lejeindtægter Oliefyrsservice Øvrige driftsindtægter Note 3 - Personaleudgifter (1.000 kr.) 1/4/01-31/3/02 1/7/00-31/3/01 Medarbejdere: Lønninger Pensionsbidrag Andre udgifter til social sikring Direktion: Lønninger Pensionsbidrag Personaleudgifter i alt Lønninger og pensionsbidrag til direktionen omfatter de i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen registrerede direktører, i alt 6 personer (7 personer i 2000/01). Der er ikke udbetalt vederlag til bestyrelsen. Der har i regnskabsåret 1. april 2001 til 31. marts 2002 gennemsnitligt været beskæftiget ansatte (1.429 ansatte i 2000/01). 18

19 Note 4 - Renteindtægter/(Udgifter) (1.000 kr.) 1/4/01-31/3/02 1/7/00-31/3/01 Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder Eksterne renteindtægter Renteindtægter i alt Renteudgifter til tilknyttede virksomheder (63.237) (48.579) Eksterne renteudgifter (3.340) (2.943) Renteudgifter i alt (66.577) (51.522) Note 5 - Ekstraordinære poster I posten indgår forøgelse af hensættelse til nedlukning af raffinaderiet, nedskrivning af anlægsaktiver vedrørende raffinaderiet samt gevinst ved salg af forretningsområde. Note 6 - Selskabsskat (1.000 kr.) 1/4/01-31/3/02 1/7/00-31/3/01 Årets aktuelle skat 0 0 Bevægelse i værdi af skatteaktiv (12.243) (25.664) Årets skat (12.243) (25.664) Værdi af skatteaktiv fremkommer som forskellen mellem den skattemæssige og regnskabsmæssige værdi af følgende poster: Materielle og immaterielle anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser Regnskabsmæssige hensættelser Skattemæssigt underskud Beregningsgrundlag før værdiregulering Værdiregulering ( ) ( ) Beregningsgrundlag Værdi af skatteaktiv, 30% Værdiregulering omfatter den del af skatteaktivet, som ikke skønnes at kunne anvendes baseret på den budgetterede indtjening inden for selskabets strategiske planlægningshorisont. 19

20 Note 7 - Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr.) Edbprogrammel Rettigheder Goodwill Total Anskaffelsessum: 1. april Årets tilgang Årets overførsler Årets afgang (973) 0 0 (973) 31. marts Af- og nedskrivninger: 1. april 2001 (14.166) (32.736) (30.830) (77.732) Årets afskrivninger (7.369) (3.051) (2.205) (12.625) Årets overførsler (140) 8 0 (132) Årets afgang marts 2002 (20.709) (35.779) (33.035) (89.523) Nettoværdi: 31. marts Nettoværdi: 31. marts Afskrivningsprocent 25% 7-20% 10-20% 20

21 Note 7 - Materielle anlægsaktiver (fortsat) (1.000 kr.) Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Anlæg under opførelse Finansiel leasing af driftsmateriel Total Anskaffelsessum: 1. april Årets tilgang Årets overførsler (54.362) (10.070) (8.460) Årets afgang (22.610) (2.383) (33.283) 0 (1.661) (59.937) 31. marts Af- og nedskrivninger: 1. april 2001 ( ) ( ) ( ) (2.258) (68.996) ( ) Årets afskrivninger (39.005) (2.653) (78.008) (12.990) ( ) Årets nedskrivninger (14.956) (9.497) (547) 0 0 (25.000) Årets overførsler (12) 0 (9.778) Årets afgang marts 2002 ( ) ( ) ( ) (1.248) (70.403) ( ) Nettoværdi: 31. marts Nettoværdi: 31. marts Afskrivningsprocent 0-25% 4% 5-25% 0-4% 8-25% Kontantværdien af grunde og bygninger udgjorde t.kr. ifølge den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. januar 2002 ( t.kr. pr. 1. januar 2001). 21

22 Note 8 - Kapitalandele i dattervirksomhed og associerede virksomheder (1.000 kr.) DATTERVIRKSOMHED Saldo pr. 1. april Resultat for året 1. april 2001 til 31. marts Saldo pr. 31. marts Pålydende værdi af aktier i den 100% ejede dattervirksomhed De Fælles Olielagre A/S, Birkerød, udgør t.kr. ( t.kr. pr. 31. marts 2001). De Fælles Olielagre A/S er i årsregnskabet medtaget efter indre værdis metode, hvorved udarbejdelsen af et koncernregnskab for Kuwait Petroleum (Danmark) A/S er udeladt. Udeladelsen er begrundet i, at såvel de enkelte regnskabsposter som balancesum, egenkapital og resultat i De Fælles Olielagre A/S er uvæsentlige i forhold til de tilsvarende poster i Kuwait Petroleum (Danmark) A/S. ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER M.M. Saldo pr. 1. april Årets resultatandel 253 Afhændelse af kapitalandel i A/S Bioteknisk Jordrens (11.959) Saldo pr. 31. marts Navn Hjemsted Andel af kapital Pålydende Egenkapital Årets resultatandel Bogført værdi Det Grønlandske Olieaktieselskab København 33,33% Stigsnæs Vandindvinding I/S Stigsnæs 50% Resultat fra associerede virksomheder Tab på obligationsbeholdning (71) Indtægter af andre kapitalandele m.m. 182 Stigsnæs Vandindvinding I/S er i Kuwait Petroleum (Danmark) A/S's anlægsaktiver medtaget med værdien 0 kr., idet Kuwait Petroleum (Danmark) A/S's regnskabsprincipper er anvendt ved værdiansættelsen af aktiver og passiver i Stigsnæs Vandindvinding I/S. 22

23 Note 9 - Øvrige finansielle anlægsaktiver (1.000 kr.) Andre værdipapirer og kapitalandele Andre tilgodehavender Deposita Anskaffelsessum: 1. april Årets tilgang Årets afgang (26) (8.201) (1.571) 31. marts Op- og nedskrivninger: 1. april 2001 (179) (2.774) 0 Årets tilgang 0 (703) 0 Årets afgang (17) marts 2002 (196) (2.721) 0 Nettoværdi: 31. marts Nettoværdi: 31. marts Indeholdt i "Andre værdipapirer og kapitalandele" er en obligationsbeholdning på nominel t.kr. (1.620 t.kr. pr. 31. marts 2001), som ligger til sikkerhed. Årets tilgang består af køb af to selskaber til erhvervelse af en servicestation i Esbjerg. Q8 har valgt ikke at udarbejde koncernregnskab men udelukkende inkludere dem som en kapitalandel, da selskaberne forventes likvideret i næste regnskabsår. Note 10 - Egenkapital (1.000 kr.) Aktiekapital Overkurs ved emission Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Egenkapital i alt Saldo pr. 1. juli Periodens henlæggelse (1.070) Periodens tab ( ) ( ) Saldo pr. 1. april Årets overførsel - - (8.399) Årets tab ( ) ( ) Saldo pr. 31. marts

24 Note 11 - Hensættelser (1.000 kr.) I posten indgår hensættelser til nedlukning af raffinaderiet således: Saldo pr. 31. marts Forøgelse af hensættelse til nedlukning af raffinaderiet Årets forbrug (9.397) Saldo pr. 31. marts Endvidere indgår bl.a. hensættelser til forureningsoprensning. Note 12 - Mellemværender med tilknyttede virksomheder Af den samlede gæld til tilknyttede virksomheder forfalder 0 t.kr. mere end 5 år efter balancetidspunktet ( t.kr. pr. 31. marts 2001). Tilgodehavender hos og gæld til tilknyttede virksomheder er udelukkende nomineret i USdollars, Euro og danske kroner. Alt salg af olieprodukter til koncernforbundne selskaber faktureres til markedspriser. Q8 i Danmark deltager på markedsvilkår i forsknings- og marketingaktiviteter samt finansielle aktiviteter på international koncernplan. Note 13 - Anden gæld (1.000 kr.) 31. marts marts 2001 Statsafgifter Skyldig moms Skyldig løn, feriepenge, A-skat m.m Skyldige rabatter og bonus Andet Note 14 - Eventualforpligtelser (1.000 kr.) 31. marts marts 2001 Garanti- og kautionsforpligtelser Udover de leasingforpligtelser, der er opført som gæld i balancen, udgør de samlede lejeforpligtelser t.kr. pr. 31. marts 2002 ( t.kr. pr. 31. marts 2001), og de samlede operationelle leasingforpligtelser udgør t.kr. pr. 31. marts 2002 ( t.kr. pr. 31. marts 2001). Mange af selskabets lejemål er attraktive, og vores eventuelle opsigelse vil normalt medføre genudlejning. Derfor er den realistiske lejeforpligtelse væsentlig lavere. Det er sandsynligt, at selskabet i de kommende år påføres udgifter til afhjælpning af forurening opstået i tidligere år. Det er selskabets politik at hensætte til dækning af sådanne forpligtelser, når disse konstateres. 24

25 Note 15 - Revisionshonorar (1.000 kr.) 1/4/01-31/3/02 1/7/00-31/3/01 Det samlede honorar til de generalforsamlingsvalgte revisorer kan specificeres således: Honorar for udførelse af den lovpligtige revision Andre honorarer

26 Direktion & Bestyrelse Direktion: Steffen Pedersen (Administrerende direktør) Peter Stigsgaard (Det Direkte Marked & Marketing) Mads H. Rønnov-Jessen (Personale, Kommunikation, Indkøb & Jura) Chrilles-Zibrandt Svendsen (Finans & IT) Jens A. Alstrup (Q8 ServiceStationer) Bruno Helboe (Drift & Forsyning) Bestyrelse: Jamal Al-Nouri (Formand) Steffen Pedersen Chrilles-Zibrandt Svendsen Bettina Helligsøe Charlotte Bendtsen (medarbejderrepræsentant) Ib Guldberg Hansen (medarbejderrepræsentant) 26

27 Adresser i Q8 Marketing & salg: Kuwait Petroleum (Danmark) A/S Banevænget Birkerød Telefon: Telefax: Internet: Smøreoliefabrikken: Kuwait Petroleum (Danmark) A/S Lüdersvej Frihavnen 2100 København Ø. Telefon: Telefax: Kundeservice: Kuwait Petroleum (Danmark) A/S Banevænget Birkerød Kundeservice Privat: Telefon: Telefax: Kundeservice Erhverv: Telefon: Telefax: Produktservice: Telefon:

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/01/2015 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Kunst og Rammer ApS CVR-nr

Kunst og Rammer ApS CVR-nr CVR-nr. 26 53 40 89 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.09.12 Peter Henriksen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab Slik & Is Kælder ApS Fiolstræde 29, kl. 1171 København K CVR-nr.: 35 82 39 80 Årsregnskab 1. Regnskabsår 4. april 2014-31. December 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 1999 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

KUWAIT PETROLEUM AVIATION (DANMARK) A/S

KUWAIT PETROLEUM AVIATION (DANMARK) A/S KUWAIT PETROLEUM AVIATION (DANMARK) A/S Årsrapport 9. december 2011-31. marts 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/08/2013 Bent Kristiansen Dirigent

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46 CVR-nr. 26 33 86 46 Årsrapport for 2005/06 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / Dirigent: Gåskærgade 32-34 6100 Haderslev Tlf.: 74 52 18 12 Fax: 74 53 32 32 E-mail:

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5000 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984 Årsrapport

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014 Vilhelmsborgvej 5 7700 Thisted CVR-nr. 27606555 Årsrapport for 2014 11. regnskabsår Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. februar 2015

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 30 61 52 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2013 Lars

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

AABYBRO GULD & SØLV A/S

AABYBRO GULD & SØLV A/S AABYBRO GULD & SØLV A/S Østergade 7 9440 Aabybro Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11/2015 An Phuoc Tram Dirigent

Læs mere

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015.

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015. Tlf.: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HOTEL AMERIKA A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

ÅRSRAPPORT2013. Gaspoint Nordic A/S CVR: 31170788

ÅRSRAPPORT2013. Gaspoint Nordic A/S CVR: 31170788 ÅRSRAPPORT2013 CVR: 31170788 Indholdsfortegnelse Fakta om 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 11 Balance 12 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

FC Roskilde A/S CVR-nr. 21 85 60 88

FC Roskilde A/S CVR-nr. 21 85 60 88 FC Roskilde A/S CVR-nr. 21 85 60 88 Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2012 Thomas Fogt Dirigent Himmelev

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837

Læs mere

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Inter-Graphics.dk A/S Bytorvet 14, 8722 Hedensted Årsrapport for 2014 CVR-nr. 25 06 89 47 Årsrapporten

Læs mere

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79 CVR-nr. 27 68 34 79 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Lisbeth Degn Bladt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601)

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Årsrapport for 2012/13 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. september 2013 Erik Henningsen

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2013 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14 Haderslev Fodbold Klub Årsregnskab for 2013/14 Aktivitet Foreningen er en fodboldklub Årsberetning Økonomiske udvikling Årets resultat udgør et underskud på kr. - 244.838. Hændelser efter regnskabsårets

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652 Falstervej 9 st. th. 2000 Frederiksberg. Årsrapport 2014/15. Dirigent

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652 Falstervej 9 st. th. 2000 Frederiksberg. Årsrapport 2014/15. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82 CVR-nr. 30 50 51 82 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.04.15 Per Ryberg Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31

Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31 Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2015. Poul Pinstrup Rausc Dirigent

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Sammenslutningen af Lokalarkiver. Andkærvej 19. 7100 Vejle. CVR-nr. 76 59 40 15. Årsrapport for 2014. 26. regnskabsår

Sammenslutningen af Lokalarkiver. Andkærvej 19. 7100 Vejle. CVR-nr. 76 59 40 15. Årsrapport for 2014. 26. regnskabsår revisions KONTORET FREDERICIA-VEJLE Registreret revisionsanpartsselskab Riddergade 3, DK-7000 Fredericia Telefon 75 92 35 00 Skomagervej 4B, DK-7100 Vejle Telefon 70 22 30 02 E-mail revifred@revifred.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt Definition skatteregnskab selskab I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. 1. Resultatopgørelse 2. Balance 3. Kapitalforklaring Forkortelser (Oms)

Læs mere

HERNING BILCENTER ApS

HERNING BILCENTER ApS HERNING BILCENTER ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/08/2012 Svend Ole Jensen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen Bårdesø og Omegns Elforsyning AMBA Thygesensvej 9, 5450 Otterup CVR nr. 1299 5717 Årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamlingen den 13.

Læs mere

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår)

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår) Strandborg Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 25 58 04 27 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (6. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2006 1 Beretning 2006 Hoved aktivitet Selskabets

Læs mere

Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014

Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014 Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 09 08 39 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2015 Leif Nielsen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836 Årsrapport

Læs mere