INDHOLD FORUM FOR BUSINESS EDUCATION MARTS 2009 / BAGGRUNDSRAPPORT 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD FORUM FOR BUSINESS EDUCATION MARTS 2009 / BAGGRUNDSRAPPORT 2"

Transkript

1

2 INDHOLD FORORD Resumé... 6 Følgende konklusioner kan drages Baggrund historisk rids Det lange historiske træk Undersøgelsesdesign og metode Udbudsmodellen Befolknings højeste uddannelse Åben uddannelse Arbejdsstyrken Efterspørgselsmetodik Data Forudsætninger Studieadfærd Tilgang til uddannelserne Udenlandske studerende Studerende i udlandet Befolkningsfremskrivning Udlandsmobilitet Tidligere undersøgelser Denne analyse Videreuddannelse Bidrag fra åben uddannelse Erhvervsdeltagelse Efterlønsreform fra 2019 og aldersmæssig afgrænsning Resultater Tilgang af elever og studerende til uddannelserne Efterspørgselsfremskrivning og mismatch Finansministeriets 2015-plan FORUM FOR BUSINESS EDUCATION MARTS 2009 / BAGGRUNDSRAPPORT 2

3 4.2 Nuværende udækkede behov Markedsandelsmetoden Samlet efterspørgsel Dækningsgrad/mismatch Retninger under cand.merc Alternative scenarier og følsomhedsberegninger Alternativt arbejdsudbudsscenario: Stigende udlandsmobilitet Følsomhedsberegning: Øgede fuldførelsesprocenter Følsomhedsberegning: Større andel af ungdomsårgangen Følsomhedsberegning: Højere overgang til ph.d Følsomhedsberegning: Seniorer 65+ i arbejdsstyrken Bilag: Arbejdsudbuddets sammensætning hos merkantilt uddannede Erhvervsfaglige uddannelser Erhvervsakademiuddannelser Erhvervsakademiuddannelser, ordinære uddannelser Erhvervsakademiuddannelser, VVU Merkantile professionsbacheloruddannelser HD mv Erhvervsøkonomiske uddannelser HA Erhvervsjura Erhvervsøkonomi (ej jura) Økonomi Jura Erhvervsøkonomiske masteruddannelser Økonomiske og erhvervsøkonomiske ph.d Juridiske ph.d Bilag: Efterspørgsel Bilag: Rekruttering til åben uddannelse Åben uddannelse, KVU FORUM FOR BUSINESS EDUCATION MARTS 2009 / BAGGRUNDSRAPPORT 3

4 8.2 Handelsdiplomuddannelser (HD) Erhvervsøkonomiske masteruddannelser Bilag: Anvendte uddannelsesgrupperinger Bilag: Tidligere analyser af det erhvervsøkonomiske område AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked, Fremtidens samfundsvidenskabelige uddannelser, VTU, FORUM FOR BUSINESS EDUCATION MARTS 2009 / BAGGRUNDSRAPPORT 4

5 FORORD FBE - Forum for Business Education har rekvireret denne rapport hos Analysefirmaet TrendEduc. Udover selve hovedrapporten har FBE produceret en sammenfatning med de væsentligste konklusioner Balance på arbejdsmarkedet for juridisk, økonomisk og merkantilt uddannede. Sammenfatningen indeholder desuden en handlingsplan med anbefalinger til, hvordan vi kan sikre et bedre match mellem udbud og efterspørgsel på det juridiske, økonomiske og merkantile uddannelsesområde. Rapporten er udarbejdet i et samarbejde med en referencegruppe, der udover FBE bestod af Finn Kjerulff Hansen fra CBS, Gitte Vedel fra HK, Lene Daugaard fra Dansk Erhverv, Ole Bech Lykkebo fra DJØF, Povl Tiedemann fra C3, Sarah Gade Hansen fra DI og Steen Sørensen fra Danske Erhvervsskoler. Uden deres store viden om uddannelserne og arbejdsmarkedet for juridiske, økonomiske og merkantile kandidater havde rapporten aldrig fået den høje kvalitet, den har i dag. Rapporten har også været diskuteret på et seminar for en kreds af centrale aktører på området, herunder flere af de største erhvervsskoler og erhvervsakademier, dekaner fra de samfundsvidenskabelige fakulteter samt brancheorganisationer som Finansrådet og Danske Advokater. Også til dem skal der lyde en stor tak for deres uvurderlige bidrag. FBE arbejder for at fremme et bedre match mellem uddannelse og virksomheder på det merkantile område. Formålet med denne rapport er at få faktuel viden om udbud og efterspørgsel, der kan kvalificere vores arbejde. Vi er bekendt med, at fremskrivninger omkring udbud og efterspørgsel af uddannelser og arbejdskraft er behæftet med en vis usikkerhed. Mange faktorer påvirker såvel udbud som efterspørgsel. Vi har i rapporten valgt det hovedscenarie at anlægge et forholdsvist konservativt estimat over såvel udbud som efterspørgsel og har lagt alle forudsætninger så åbent frem som muligt. Vi er overbeviste om, at rapporten vil være et værdifuldt bidrag til debatten om udbuddet og efterspørgsel efter arbejdskraft i de kommende år. God fornøjelse med læsningen. Martin Lauth Adm. direktør for FUHU, leder af FBE Jóannes J. Gaard Chefkonsulent i FBE BAGGRUNDSRAPPORT 5

6 1. RESUMÉ De generelle analyser af de merkantile uddannelser har vist fornuftige arbejdsmarkedsbalancer i en menneskealder. I nedgangskonjunkturer har der et par gange været en lille stigning i ledigheden for f.eks. cand.merc. er, men hovedreglen har været næsten fuld beskæftigelse eller direkte mangel. Dette gælder også for de klassiske økonomiske uddannelser og jura. Dog har de erhvervsfaglige merkantile uddannelser typisk haft en ledighed, der svarer til den gennemsnitlige for hele arbejdsstyrken. Det merkantile uddannelsesområde og deres arbejdsmarked er præget af meget stor fleksibilitet. Intet område har haft så stor beskæftigelsesstigning i de sidste 25 år. Ingen akademisk uddannelse har haft så stor vækst som de erhvervsøkonomiske kandidaters. Samtidig er der sket en forskydning fra det erhvervsfaglige område til det videregående område. De erhvervsfaglige uddannelser havde deres glansperiode i 1980 erne, hvor de trængte restgruppen uden uddannelse tilbage. Siden er de stagneret lidt. Til gengæld har de videregående merkantile uddannelser haft fuld fart på også i 1990 erne og efter år Ikke mindst cand.merc. erne har haft en kolossal fremgang. Vil det fortsætte på denne måde? Den internationale økonomiske krise, der er startet i 2008 og ifølge mange vurderinger kan forventes at fortsætte nogen tid endnu, kan baseret på historiske erfaringer nedsætte væksttempoet i beskæftigelsen. Fokus i denne analyse er imidlertid ikke effekterne af de konjunkturelle udsving, men derimod de langsigtede trends for udbud og efterspørgsel af merkantilt, økonomisk og juridisk uddannet arbejdskraft. Med fremskrivninger til 2030 anlægger rapporten et langsigtet perspektiv på disse balancer. I afsnit 10 er beskrevet et par analyser foretaget af VTU fra hhv og Med denne rapport er for første gang foretaget en meget grundig fremskrivning, der både inddrager ordinære uddannelser samt videre- og efteruddannelser. Det merkantile uddannelsesområde har været faldende på det erhvervsfaglige niveau, men kraftigt stigende på det videregående niveau. Her stiger erhvervsakademiniveauet og kandidatniveauet, mens bachelorniveauet ligger stabilt. Merkantil videre- og efteruddannelser på diplom- og masterniveau har været i betydelig stigning. Samlet set vil den merkantile arbejdsstyrke ligge stabilt fremover, dog med fortsatte forskydninger mellem erhvervsfagligt og videregående niveau. Søgningen til de klassiske økonomiuddannelser og til jura har været mere stabil. Der er tale om, at tilgangen passer med, at arbejdsstyrken fornyer sig løbende uden hverken at mindskes eller stige meget. Baseret på makroøkonomiske branchefremskrivninger og en trendfremskrivning for de enkelte uddannelsers andele af beskæftigelsen i brancherne vil efter- FORUM FOR BUSINESS EDUCATION MARTS 2009 / BAGGRUNDSRAPPORT 6

7 spørgslen efter merkantile og økonomiske uddannelser fortsat vokse betydeligt. Efterspørgslen efter jurister vokser mere moderat. I et scenarium, hvor det antages, at uddannelsesandelene stiger endnu mere end den historiske trend viser, vokser efterspørgslen kraftigere. Dette scenarium er lige så sandsynligt som det historisk baserede, fordi globaliseringskravene og den teknologiske udvikling ifølge mange eksperter vil accelerere kvalifikationskravene yderligere. For de erhvervsfaglige merkantile uddannelser er der risiko for en lille mangel på langt sigt. Men der er rimelig balance på kortere sigt. I et scenarium med stigende uddannelseskrav er der et overskud, fordi efterspørgslen i højere grad retter sig mod videregående uddannede. De erhvervsakademiuddannede/de nye professionsbachelorer har på længere sigt god balance. I scenarierne med øgede udlandsfrekvenser og scenariet med stigende kvalifikationskrav i efterspørgslen bliver der tale om mangel. HA ere og cand.merc. ere har under ét en risiko for mangel på langt sigt. Særligt stor bliver manglen i scenariet med en stigning i andelene med videregående uddannede, der ligger udover den historiske trend. Cand.oecon. ere m.fl. produceres der alt for få af. For juristerne har oprettelsen af en ny jurauddannelse på SDU betydet mindre risiko for mangel. På ph.d.-niveau uddannes ligeledes helt klart for få. Der er forskelle på de enkelte retninger både på HA-niveau og cand.merc. niveau. Den største mangel kan fortsat forventes på cand.merc.aud. er. Udover søgning og andele af ungdomsårgange mv. er udbuddet følsomt over for fuldførelsesprocenterne, tilbagetrækning og overgange fra det ene uddannelsesniveau til det næste. Følgende konklusioner kan drages En forøgelse af fuldførelsesprocenten med 5 pct. vil give en betydelig stigning i arbejdsstyrken. Manglen på langt sigt vil blive elimineret. Der vil f.eks. komme ca flere erhvervsøkonomisk uddannede på bachelor- og kandidatniveau. En stigning i fuldførelsesprocent alene for indvandrernes og efterkommere mv. til et niveau svarende til de etniske danskere vil bidrage pænt til at fjerne eventuelle mangler. FORUM FOR BUSINESS EDUCATION MARTS 2009 / BAGGRUNDSRAPPORT 7

8 En stigning i søgningen til de videregående uddannelser, så 50 pct.- målsætningen realiseres, giver ca. samme betydelige effekt som en stigning i fuldførelsesprocenten på 5 pct. Manglen fjernes stort set. Dog vil der fortsat være mangel på klassiske økonomer. Overgangen fra kandidatniveau til ph.d.-niveau er meget beskeden. Med de stigende kvalifikationsbehov uddannes der pt. ikke nok ph.d. ere. En fordobling af det beskedne optag vil kunne forhindre fremtidig mangel. Udlandsmobiliteten er der også taget højde for i fremskrivningerne. Ca. et år efter kandidattidspunktet er fx op til ca. 15 pct. af de nyuddannede cand.merc. ere i udlandet. Selvom historiske analyser peger på, at ca. 2/3 er vendt tilbage efter en årrække på ca. otte år, betyder det alligevel et tab for den danske arbejdsstyrke, som ikke kan opvejes af tilrejsende erhvervsøkonomer og udenlandske studerende, som bliver i Danmark efter afsluttet uddannelse. I et scenarium med øget udlandsmobilitet vil manglen på både erhvervsøkonomer og klassiske økonomer blive øget med adskillige tusinder. FORUM FOR BUSINESS EDUCATION MARTS 2009 / BAGGRUNDSRAPPORT 8

9 2. BAGGRUND HISTORISK RIDS Intet uddannelsesområde i Danmark har haft så stor vækst i de sidste år som de erhvervsøkonomiske studier. De erhvervsfagligt merkantile uddannelser voksede kraftigt, ikke mindst i 1980 erne, hvor de havde en gylden periode. Kontor- og butiksuddannelserne har sammen med merkonom, og HD-uddannelserne ydet deres væsentlige bidrag til, at flere og flere danskere fik en uddannelse, og at dansk erhvervsliv og den offentlige sektor har fået kvalificeret arbejdskraft. HA erne ekspanderede efterhånden også kraftigt. I de sidste 25 år har erhvervsøkonomerne mere end nogen anden gruppe bidraget til vækst i den samfundsvidenskabelige del af arbejdsstyrken. Typisk for uddannelsens styrke er, at selv i 2008, hvor mange andre studier er præget af søgningskrise, har de erhvervsøkonomiske studier klaret sig godt. Og ser vi på arbejdsstyrken vil væksten fortsætte med stor kraft. Antallet af erhvervsøkonomisk uddannede stiger fortsat betydeligt, og nye videreuddannelser har suppleret de tidligere så populære merkonom- og HD-uddannelser. Til gengæld falder de erhvervsfagligt uddannede så betydeligt i antal, at den samlede merkantile arbejdsstyrke knap nok kan holde sit niveau på sigt. Som gamle klassiske uddannelser har juristerne og de klassiske økonomer haft en lidt mere afdæmpet udbudsudvikling. 2.1 Det lange historiske træk HA-produktionen tog for alvor fart efter krigen. Før krigen blev der produceret ca. 30 om året. Krigen nedsatte aktiviteten. Endnu i 1947 blev kun produceret 20. I 1948 kom det første større efterkrigskuld med 64, alle mænd og ingen kvindelige kandidater. I mange år herefter skete ikke meget. Endnu i 1962 blev kun produceret 81, og i 1967 var tallet 107. Men så gik det meget stærkt. Allerede i 1970 blev der produceret 236 og i I 1983 var man nået op på 674. Antallet af kvindelige HA ere steg fra 0 i 1962 til 12 i 1970, 52 i 1976 og 115 færdiguddannede kvindelige HA ere i HD-produktionen lå i 1950 erne på ca. 100 om året. I flere af årene var der ingen eller kun en enkelt kvinde blandt de færdiguddannede. Den helt store eksplosion skete i 1960 erne fra 190 i 1960 til 488 i Stigningen fortsat i 1970 erne, og i 1983 var den nået op på 750. De 104 af disse var kvinder. De første merkantile kandidater blev produceret i 1968, hvor der dimitterede 17 kandidater. Allerede i 1975 var der 170 nye kandidater, og i 1983 var tallet ste- FORUM FOR BUSINESS EDUCATION MARTS 2009 / BAGGRUNDSRAPPORT 9

10 get til 260. Rundt regnet hver anden færdiguddannet HA er fortsatte studierne til cand.merc. For ca. 25 år siden i 1983 var der en anslået arbejdsstyrke på ca merkantile kandidater, hvortil kom et tilsvarende antal statsautoriserede revisorer. Statsautoriserede revisorer med cand.merc.-baggrund var der dengang kun 125 af. HA ere var der i 1983 ca af, og der var ca HD ere og yderligere ca HD ere med revision. I 1980 kunne 0,1 pct. af en ungdomsårgang af 15-årige forvente at blive uddannet som cand.merc., før de fyldte 40 år. I 2004 var denne andel steget til 2,6 pct. Hertil kom 1,4 pct. med HA som højeste uddannelse. Det viser beregninger i Undervisningsministeriets Profilmodel, der på baggrund af uddannelsesadfærd hos befolkningen i et givent år prognosticerer en ny ungdomsårgangs uddannelsesveje, frem til de fylder 40 år. De erhvervsfaglige uddannelser steg i 1980 erne, men er herefter faldet betydeligt. Tabel 2.1 Andel af en årgang 15-årige, der opnår enten HA og/eller cand.merc. uddannelsen inden det fyldte 40. år Mænd EUD, Handel og kontor 8,5 % 11,5 % 7,2 % 6,5 % HA, bach. 0,6 % 1,5 % 1,0 % 1,5 % KVU, markedsføring mv. 0,2 % 1,2 % 1,4 % 1,4 % Erhvervsøkonomi, kand. 0,7 % 2,7 % 2,4 % 2,8 % Jura, kand. 0,4 % 0,4 % 0,8 % 0,5 % Kilde: TrendEduc. Data Profilmodellen 2004, UNI-C Statistik & Analyse Tabel 2.2 Andel af en årgang 15-årige, der opnår enten HA eller/og cand.merc. uddannelsen inden det fyldte 40. år Kvinder EUD, Handel og kontor 18,8 % 19,1 % 13,3 % 11,1 % HA, bach. 0,1 % 1,1 % 0,6 % 1,3 % KVU, markedsføring mv. 0,1 % 1,9 % 1,8 % 2,0 % Erhvervsøkonomi, kand. 0,1 % 1,8 % 2,4 % 2,6 % Jura, kand. 0,4 % 0,7 % 1,1 % 1,3 % Kilde: TrendEduc. Data Profilmodellen 2004, UNI-C FORUM FOR BUSINESS EDUCATION MARTS 2009 / BAGGRUNDSRAPPORT 10

11 3. UNDERSØGELSESDESIGN OG METODE 3.1 Udbudsmodellen Denne analyse beskæftiger sig med henholdsvis udbud og efterspørgsel af merkantilt uddannet arbejdskraft. Udbuddet af arbejdskraft defineres i analysen som alle personer i arbejdsstyrken, der har merkantile uddannelser, dvs. uddannelser inden for: Handel og kontor Erhvervsakademiuddannelser (ordinær uddannelse eller VVU/akademiuddannelser) HD og ledelsesdiplomuddannelser Merkantile professionsbacheloruddannelser (en række nye uddannelser, der har optaget elever fra sommeren 2008) Erhvervsøkonomiske uddannelser (HA og cand.merc.) Økonomiske uddannelser (økonomisk bachelor og kandidat) Juridiske uddannelser (juridisk bachelor og kandidat) Merkantile masteruddannelser (herunder MBA) Økonomiske og erhvervsøkonomiske ph.d.-uddannelser Juridiske ph.d.-uddannelser For nærmere beskrivelse af hvilke uddannelser, der er medtaget, se Bilag 9. Inden for gruppen af erhvervsøkonomiske kandidater, er opdelingen på retninger en særlig datamæssig udfordring, da over halvdelen af alle erhvervsøkonomiske kandidater registreres uden nærmere angivelse af retningen. De erhvervsretslige kandidater er en undtagelse, og disse behandles i modellen selvstændigt. Udbuds- og efterspørgselssituationen i dag og i fremtiden inden de øvrige erhvervsøkonomiretninger behandles tentativt i et særligt afsnit. Personer, der udover den nævnte uddannelse også har gennemført en uddannelse af længere varighed, regnes ikke som en del af udbuddet. Udbuddet afhænger i høj grad af demografiske faktorer og analyseres ved hjælp af registeranalyser. Der er foretaget separate beregninger for mænd og kvinder med henholdsvis dansk herkomst og anden etnisk herkomst end dansk. Personerne med anden etnisk herkomst end dansk omfatter både efterkommere af indvandrere, indvandrere og udenlandske studerende, der gennemfører hele danske uddannelser. FORUM FOR BUSINESS EDUCATION MARTS 2009 / BAGGRUNDSRAPPORT 11

12 Figur 3.1 Den anvendte model for beregning af fremtidigt arbejdsudbud inden for en uddannelse Med udgangspunkt i data fra Danmarks Statistik for 2007 og de nyeste optagelsestal fra 2008 er befolkningen og arbejdsstyrken med de analyserede uddannelser fremskrevet til Analyserne er baseret på en række forudsætninger og antagelser om udviklingen i de kommende år. Der redegøres og argumenteres løbende for de enkelte modelforudsætninger, så læseren selv kan vurdere grundlaget for rapportens konklusioner Befolknings højeste uddannelse Det er en registermæssig realitet, at befolkningens uddannelse altid opgøres på højeste fuldførte uddannelse. Det er dermed også en præmis for denne fremskrivning, at bidrag til uddannelseskategorierne modsvares af fradrag til andre uddannelseskategorier, efterhånden som de nys uddannede eller ældre personer i uddannelsesgrupperne vælger at videreuddanne sig. I modellen for arbejdsudbuddet er derfor medtaget alders- og kønsspecifikke overgangssandsynligheder til højere uddannelser. Personer, der forlader befolkningen ved død eller udlandsmobilitet, trækkes ligeledes fra de uddannede befolkninger, mens tilflyttere med relevante uddannelser lægges til befolkningen Åben uddannelse Vi har i denne analyse søgt at inddrage bidragene til de merkantile arbejdsstyrker fra åben uddannelse. Dette medfører imidlertid en række problemer, da åben uddannelse registermæssigt åbner en række problemstillinger, hvis fulde behandling ligger uden for denne analyses ambition. FORUM FOR BUSINESS EDUCATION MARTS 2009 / BAGGRUNDSRAPPORT 12

13 For at få en konsistent inddragelse af åben uddannelse i udbuds- og efterspørgselsberegningerne har vi valgt alene at inddrage de videre- og efteruddannelser, der opnået gennem åben uddannelse giver et nyt uddannelsesniveau, dvs. et niveau svarende til KVU (VVU), MVU (Diplom) eller LVU (Master). Og for at forblive i overensstemmelse med præmissen om, at befolkningen opgøres på højest fuldførte uddannelse, har vi valgt at skønne den andel af de opnåede uddannelser, der fremover vil være personernes højeste uddannelse. For eksempel vil de 65 pct., der tager en HD, og som ikke har en uddannelse på minimum MVU-niveau, i analysen blive medtaget som HD, mens de 35 pct., der tager en HD, men i forvejen har en uddannelse på højere niveau, ikke vil blive medtaget Arbejdsstyrken Arbejdsstyrken beregnes på baggrund af befolkningens højeste uddannelse samt den aktuelle køns-, herkomst- og aldersfordelte erhvervsdeltagelse. Efterlønsreformen, der træder i kraft fra 2019, er søgt inddraget i analysens hovedscenarium. 3.2 Efterspørgselsmetodik Efterspørgslen efter arbejdskraft fra de undersøgte uddannelsesgrupper inkluderer stillinger i alle brancher, hvor merkantilt, økonomisk og juridisk uddannede finder ansættelse. Prognosen for efterspørgslen er forbundet med større usikkerhed end prognosen for udbuddet, da efterspørgslen afhænger af et komplekst samspil af bl.a. politiske, økonomiske og demografiske faktorer. Vi anvender til estimering af efterspørgslen frem til 2030 en metode, vi betegner makroøkonomisk markedsandelsmetode, der som sit udgangspunkt har Finansministeriets senest offentliggjorte generelle forventninger til den kommende beskæftigelse. Foruden de makroøkonomiske forventninger til brancheglidninger beregner vi uddannelsernes markedsandele af de enkelte brancher og beregner derefter på basis af den historiske udvikling en forventning til udviklingen i disse markedsandele. Ved at kombinere forventninger til den samlede beskæftigelse inden for de enkelte brancher med forventninger om, hvor stor andel i den enkelte branches beskæftigelse, de juridisk, økonomisk og merkantilt uddannede vil udgøre, fremkommer vores forventning til den kommende efterspørgsel efter specifikt uddannet arbejdskraft. FORUM FOR BUSINESS EDUCATION MARTS 2009 / BAGGRUNDSRAPPORT 13

14 3.3 Data Udbudsanalysen bygger på uddannelses- og befolkningsdata registreret i Danmarks Statistik. En række opgørelser heraf er taget fra UNI-C Statistik & Analyse, mens andre dele stammer fra særkørsler foretaget af Danmarks Statistik for TrendEduc. Data fra Den Koordinerede Tilmelding og fra UNI-C Statistik & Analyses praktikpladsstatistik indgår også i udbudsberegningerne. Efterspørgselsanalysen bygger tillige på Finansministeriets 2015-plan. Udbudsfremskrivning 3.4 Forudsætninger Studieadfærd Fuldførelsesniveauet for de betragtede uddannelser svarer pænt til det øvrige uddannelsessystem. For juristerne er niveauet højere end for de fleste andre uddannelser. Erhvervsfaglige merkantile uddannelser ligger på hovedforløbet på knapt 90 pct. Det samlede frafald er dog betydeligt højere end de 10 pct. Typisk falder hver tredje fra i løbet af grundforløbet og overgangen fra grund- til hovedforløb. For gennemførlighedens skyld har vi valgt i vores beregninger alene at se på tilgang til og gennemførelse af hovedforløb. De korte videregående merkantile uddannelser ligger på et niveau omkring de 70 pct. De merkantile professionsbacheloruddannelser er nye, og der findes ingen gennemførelsesstatistik på dem endnu. Vi har valgt at tro på, at studietider og gennemførelsesprocenter vil svare til andre professionsbacheloruddannelsers. De økonomiske universitetsuddannelser er typisk totrinsuddannelser, hvor de studerende først gennemfører enten HA eller en økonomisk bacheloruddannelse og siden påbegynder cand.merc.-uddannelsen eller den økonomiske kandidatuddannelse. På samme måde kan en juridisk kandidatuddannelse først påbegyndes efter afsluttet juridisk bacheloruddannelse. På bachelordelen af uddannelserne er fuldførelsesprocenten typisk lavere end på kandidatdelen. På ph.d.-uddannelsen er statistikkerne sparsomme og svingende på grund af små populationsstørrelser. Vi vurderer, at ca. 70 pct. af alle, der påbegynder en ph.d.-uddannelse vil gennemføre den. FORUM FOR BUSINESS EDUCATION MARTS 2009 / BAGGRUNDSRAPPORT 14

15 Tabel 3.1 Anvendte fuldførelsestider og fuldførelsesprocenter Gennemsnitlig fuldførelsestid Mænd, dansk herkomst Mænd, anden herkomst Kvinder, dansk herkomst Kvinder, anden herkomst Erhvervsfaglige merkantile 3 89 % 68 % 88 % 68 % Erhvervsakademiuddannelser 2 68 % 48 % 73 % 68 % Merkantile professionsbacheloruddannelser 4 70 % 65 % 79 % 74 % HA, bach % 62 % 68 % 62 % Erhvervsøkonomi, kand % 63 % 75 % 64 % Økonomi, bach % 62 % 66 % 55 % Økonomi, kand % 88 % 80 % 90 % Jura, bach % 60 % 67 % 70 % Jura, kand % 92 % 94 % 94 % Økonomi/erhvervsøk., ph.d % 70 % 70 % 70 % Jura, ph.d % 70 % 70 % 70 % Kilde: TrendEduc. Egne bearbejdninger af statistikker fra UNI-C Statistik & Analyse Tilgang til uddannelserne I beregningerne af de kommende tilgange lægges for erhvervsfaglige uddannelser det niveau, som har været gældende i perioden , hvor de to seneste års tilgangstal er estimeret på baggrund af nye, indgåede lærepladsaftaler. Den fremtidige tilgang indekseres med baggrund i dette niveau med Danmarks Statistiks køns- og herkomstopdelte befolkningsprognose for de årige. At gennemsnittet for er valgt som udgangspunkt (og ikke blot niveauet) er udtryk for vores ønske om at give et realistisk bud på den fremtidige tilgang vel vidende, at en ventende økonomisk recession straks vil spejles i antallet af nye lærepladser og dermed nedbringe tilgangen til uddannelserne i forhold til det høje, aktuelle niveau. Tilgangen til akademiuddannelserne, professionsbacheloruddannelserne og HAuddannelsen er estimeret ud fra optag til uddannelserne sommeren 2008 samt befolkningsprognosen for de årige. Professionsbacheloruddannelserne omfattede sommeren uddannelser fordelt på lige så mange institutioner. Fra 2009 kommer yderligere tre uddannelser til denne gruppe. Det er i denne sammenhæng vores vurdering, at det samlede optag til professionsbacheloruddannelserne ikke vil ændres markant i Tilgang til de økonomiske bacheloruddannelser er som i tilfældet med erhvervsuddannelserne estimeret ud fra det gennemsnitlige niveau for ifølge FORUM FOR BUSINESS EDUCATION MARTS 2009 / BAGGRUNDSRAPPORT 15

16 Danmarks Statistik og Den Koordinerede Tilmelding. Her er rationalet, at den søgningsnedgang, disse uddannelser har haft i 2008, vil udjævnes til et niveau lidt under 2007-niveauet de kommende år. Tilgang til cand.merc.-uddannelsen beregnes fremadrettet på baggrund af produktionen af HA ere, mens tilgangen til de økonomiske kandidatuddannelser estimeres ud fra antallet af nyuddannede økonomiske bachelorer. I begge tilfælde sker der en del substitution med andre uddannelser, ligesom en del udenlandske studerende kommer til Danmark for at gennemføre kandidatdelen. På cand.merc. regner vi på baggrund af opgørelser for perioden med, at tilgangen er 130 pct. af HA-produktionen. På økonomikandidatstudiet regner vi med, at tilgangen er 102 pct. af årets produktion af økonomiske bachelorer. For kandidatuddannelsen på jura regner vi med, at tilgangen fastholdes som 104 pct. af årets bachelorproduktion. I alle tre tilfælde, men altså mest udtalt hos erhvervsøkonomerne, er der tale om, at der på kandidatdelen kommer udenlandske studerende samt studerende med andre kvalifikationsbaggrunde til. Ph.d.-uddannelserne inden for det økonomiske og erhvervsøkonomiske område behandles samlet. På baggrund af opgørelser for perioden regner vi med, at tilgangen til ph.d.-studiet vil være 2,7 pct. af den samlede økonomiske og erhvervsøkonomiske kandidatproduktion i året. Hos juristerne er tilgangen endnu lavere. Her ligger tilgangen til ph.d. på under 2 pct. af den årlige kandidatproduktion Udenlandske studerende Ifølge CIRIUS, seneste mobilitetsstatistik er der udenlandske studerende, der læser en hel uddannelse inden for samfundsfag i Danmark 1. Blandt samfundsfagene er det de merkantile uddannelser, der fylder mest. Stort set alle udenlandske studerende på akademiuddannelsesniveau og godt halvdelen på bachelor og langt videregående niveau læser således en merkantil uddannelse. Alene på CBS er der 625 udenlandske studerende. De udenlandske studerende, der bedst lader sig definere som indvandrere til Danmark, som er indvandret for at studere ved en dansk uddannelsesinstitutioner, lader sig i det anvendte datamateriale ikke udskille fra indvandrere, der bor i Danmark. 1 etsstatistik+2008pct.2frapport_mobilitetsstatistik_2008.pdf FORUM FOR BUSINESS EDUCATION MARTS 2009 / BAGGRUNDSRAPPORT 16

17 Derfor sondres der i beregningsmodellen heller ikke mellem udenlandske studerende og danske studerende med anden etnisk herkomst end dansk. Beregningsparametre for tilgang, studieadfærd og de færdiguddannedes mønstre for videre uddannelse, mobilitet og erhvervsdeltagelse anvendt i modelberegningerne knytter sig således til den samlede gruppe af indvandrere og efterkommere Studerende i udlandet Studerende, der er indskrevet på en dansk uddannelsesinstitution, og som del af deres uddannelse tager studieophold i udlandet, registreres i de danske studieadministrative systemer og indberettes herfra til Danmarks Statistik. Det betyder, at vi i datagrundlaget for modelberegningerne medregner de danske studerende, der gennemfører dele af deres uddannelser i udlandet. Erhvervskompetencer opnået ved hele uddannelser i udlandet har vi til gengæld p.t. ikke datamæssig mulighed for at medtage i vores beregninger. Ifølge CIRIUS var der i danske studerende i gang med samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske uddannelser i udlandet. På baggrund af dette aktivitetstal, som stammer fra SU-Styrelsen, må vi påregne, at et par hundrede personer fra Danmark hvert år fuldfører en samfundsvidenskabelig eller erhvervsøkonomisk uddannelse i udlandet. Skønsmæssigt vil der være tale om, at omkring 100 personer årligt tilgår den danske arbejdsstyrke med samfundsvidenskabelige eller erhvervsøkonomiske kvalifikationer opnået ved hele uddannelser i udlandet Befolkningsfremskrivning Ændringer af ungdomsårgangenes størrelse betyder, at antallet, der påbegynder uddannelser, vil ændres, hvis de ungdomsuddannelses- og uddannelsessøgemønstrene ikke samtidig forandres. Frem til år 2017 stiger antallet af unge i Danmark. Det er især unge af dansk herkomst, der bliver flere af i perioden. I 2017 vil der være 23 pct. flere unge mænd og 21 pct. flere unge kvinder, end der er i dag. Unge med anden herkomst end dansk stiger også i antal, om end i mere begrænset omfang. I 2022 vil der være 17 pct. flere unge mænd og 16 pct. flere unge kvinder med anden etnisk herkomst end dansk sammenlignet med i dag. FORUM FOR BUSINESS EDUCATION MARTS 2009 / BAGGRUNDSRAPPORT 17

18 Figur 3.2 Befolkningsprognose årige Kilde: Danmarks Statistik, PROG7A Udlandsmobilitet Inden for alle uddannelser sker der mobilitet over grænser. Personer med merkantile, økonomiske og juridiske uddannelser fra Danmark vil i en periode eller permanent flytte til udlandet. Og udlændinge med tilsvarende uddannelser vil for en periode eller permanent flytte til Danmark. Vi har i uddannelsesregistrene i Danmark godt styr på de personer, der med dansk uddannelse flytter til udlandet og eventuelt senere flytter tilbage igen. Aldersfordelt ind- og udrejsemobilitet indgår i udbudsberegningerne for disse personer. Tidligere undersøgelser En pionerundersøgelse foretaget af VTU i 2005 viste, at otte år efter udvandringstidspunktet var ca. 65 pct. af de udvandrede LVU ere vendt tilbage til Danmark. Efter fem år var det ca. 50 pct. De samfundsvidenskabelige kandidater lå omkring gennemsnittet. Typisk vil også de fleste cand.merc. ere, som i perioder arbejder i finanssektoren i London e.l., blive ude i en årrække. Men ofte vil familiemæssige hensyn mv. føre til, at de for de flestes vedkommende er vendt hjem efter en halv snes år. En mindre andel vender aldrig hjem. 2 En undersøgelse foretaget af Dansk Industri viste at, det høje danske skatteniveau er en af de faktorer, som kan forlænge udlandsopholdet. 3 2 Færdiguddannede akademikeres internationale mobilitet, VTU, I spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Industri i 2003 omfattende ca danskere i udlandet pegede ca. 90 pct. af respondenterne på, at udvandringen var drevet af lyst til at bo i et andet land, mulighed for at styrke karrieremuligheder (84 pct.), mulighed for højere løn (70 pct.) og lavere skattetryk (69 pct.). Bedre offentlig service i udlandet blev nævnt af knap 10 pct. Blandt de udlandsdanskere, som har besluttet sig for at blive ude, var skatten den hyppigst nævnte årsag (knap 80 pct.) fulgt af karrieremæssige udfordringer (godt 75 pct.), mere attraktive fysiske/kulturelle rammer i udlandet (75 pct.), højere lønniveau (knap 70 pct.) og familiemæssige årsager (65 pct.). Undersøgelsen giver ikke basis for at vurdere, om og i givet fald hvor store effekter ændret beskatning potentielt kunne have på den langsigtede ind- og udvandring FORUM FOR BUSINESS EDUCATION MARTS 2009 / BAGGRUNDSRAPPORT 18

19 Med hensyn til indvandrede erhvervsøkonomer mv., som får arbejdstilladelse eller permanent ophold, er datagrundlaget ikke godt. Tallet for økonomer mv. er tillige så beskedent, at det normalt ikke udskilles på samme måde som ITeksperter, ingeniører, læger mv. En undersøgelse af den postgraduate adfærd for udenlandske studerende i Danmark også foretaget af VTU i 2005 viste, at et år efter, at de udenlandske studerende havde færdiggjort deres studium, var ca. 60 pct. vendt tilbage til oprindelseslandet. Også her lå samfundsvidenskabelige kandidater tæt på gennemsnittet. Videnskabsministeriet har til brug for systemet om Åbenhed og gennemsigtighed i uddannelsessystemet på grundlag af data fra Danmarks Statistik beregnet, hvor stor en andel af de nyuddannede som 4-19 måneder efter afsluttet uddannelse befinder sig i udlandet. Cand.merc. erne ligger blandt de uddannelser, som har højest udlandsmobilitet. For kandidatårgangen 2006 er der ca. 15 pct. af de nyuddannede cand.merc. ere, der kommer til udlandet, fortrinsvis i beskæftigelse. Blandt cand. polit. ere mv. er udlandsandelen i dette datasystem for 2004-kandidaterne målt til 9 pct. De mindre cand.merc.-retninger og jurister har en udlandsandel på 5 pct måneder efter kandidattidspunktet. 4 Som nævnt tidligere kan et flertal forventes at vende tilbage inden for en årrække på under 10 år. Udenlandske kandidater, der har gennemført en uddannelse ved en dansk uddannelsesinstitution, vil oftere end andre kandidater forlade Danmark til fordel for et andet land. Ifølge CIRIUS vil ca. 30 pct. af de udenlandske kandidater have beskæftigelse i Danmark 1-3 år efter endt uddannelse. 5 I beregningsmodellen søger vi at tage højde for den øgede udlandsmobilitet hos udlændingene ved at øge udlandsmobilitetssandsynlighederne for gruppen af indvandrere og efterkommere. Datagrundlaget for indvandrere og efterkommere er dog så sparsomt, at det ikke giver mening at udregne aldersbetingede udlandsmobilitetssandsynligheder. Det antages operationelt, at personer med anden etnisk herkomst end dansk har dobbelt så stor udlandsnettomobilitet som uddannelsesgruppen i sin helhed. Denne analyse I denne analyse er der anvendt befolkningsdata for to på hinanden følgende år, 2006 og 2007, der viser mobiliteten ud og ind ad landet fordelt på alder, køn, herkomst og højest fuldførte uddannelse etsstatistik+2008pct.2frapport_mobilitetsstatistik_2008.pdf FORUM FOR BUSINESS EDUCATION MARTS 2009 / BAGGRUNDSRAPPORT 19

20 I figur 3.3 ses, hvorledes international mobilitet sammen med dødelighed med tiden reducerer antallet af personer, der findes i Danmark, med merkantile, økonomiske og juridiske uddannelser. Hvor der er tale om nye uddannelser, fx de merkantile masteruddannelser og professionsbacheloruddannelser, er der anvendt data for udlandsmobilitet fra større grupper af lignende uddannelser. Figur 3.3 Overlevelseskurve for befolkning med merkantiluddannelse udsat for dødelighed og udlandsmobilitet (begge veje), % 95% 90% 85% 80% 75% Kandidat, økonomi Kandidat, erhvervsøkonomi Kandidat, jura HA HD Erhvervsakademiudd. Erhvervsfaglig merkantil Kilde: TrendEduc. Data fra Danmarks Statistik I udbudsberegningen anvendes aldersbetingede nettomobilitetssandsynligheder til at estimere fragangen fra de uddannede befolkninger til udland og død. På grund af det meget lille antal ph.d.-uddannede kan udlandsmobiliteten hos ph.d.-uddannede ikke beregnes. I udbudsberegningen antager vi, at den svarer til de økonomiske kandidaters. Da ph.d.-uddannede med anden etnisk herkomst end dansk typisk er tilflyttede akademikere, af hvilke mange vender hjem, antager vi, at udlandsmobiliteten hos denne gruppe er tre gange uddannelsesgruppens gennemsnit. Dette svarer til, at vi påregner, at hver anden ph.d.- uddannede med anden etnisk herkomst end dansk har forladt Danmark før det fyldte 50 år. Datamæssigt står det skidt til med udlændinge i Danmark, og danskere og andre, der bor i Sverige og arbejder i Danmark. Vi registrerer i Danmark uddannelsesoplysninger hos udlændinge, der går på sprogskole. Oplysningerne indhentet her er imidlertid ikke på et detaljeringsniveau, som gør dem anvendelige til dette formål. Mange veluddannede udlændinge, der søger job for en kortere periode i Danmark kommer slet ikke på sprogskolerne. FORUM FOR BUSINESS EDUCATION MARTS 2009 / BAGGRUNDSRAPPORT 20

21 Mange svenskere bosat i Øresundsregionen har de senere år valgt at arbejde i Danmark, og et stigende antal danskere flytter deres bopæl til Skåne, men fortsætter med at arbejde i hovedstadsområdet. I analysen indgår kun i få tilfælde personer med udenlandske uddannelser. Personer, der ikke bor i Danmark, er ikke medtaget. Da de datamæssige begrænsninger vedr. udlændinge i Danmark og danskere bosat i det sydlige Skåne omfatter både udbuds- og efterspørgselssiden, vurderer vi, at problemstillingen ikke introducerer et væsentligt metodisk problem for analysen Videreuddannelse Med opgørelsen af personers højest fuldførte uddannelse som gennemgående metode forsvinder mange fra uddannelsesgrupperne ved at videreuddanne sig. I nogle tilfælde er videreuddannelsen en naturlig forlængelse af den nys gennemførte uddannelse. Dette gælder for cand.merc.-uddannelsen og de økonomiske og juridiske kandidatuddannelser, der forudsætter en gennemført bacheloruddannelse. I andre tilfælde er det typisk først efter nogle år på arbejdsmarkedet, at de merkantilt uddannede søger videre i uddannelsessystemet. I figur 3.4 ses, hvorledes videreuddannelse reducerer uddannelsesgrupperne. Det ses fx, at gruppen af 24-årige HA-uddannede er reduceret til godt 25 pct. af sin oprindelige størrelse, når personerne når 30-års alderen. Figur 3.4 Overlevelseskurve for befolkning med merkantiluddannelse udsat for videreuddannelse, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Jura, kand. Kand., erhvervsøk. Kand., øk. HD Erhvervsfaglig merkantil KVU merkantil HA Jura, bach. 10% 0% Kilde: TrendEduc. Data fra Danmarks Statistik. Note: Økonomiske bachelorer vises ikke, da uddannelsen kun i undtagelsesvise tilfælde registreres som personens højeste. FORUM FOR BUSINESS EDUCATION MARTS 2009 / BAGGRUNDSRAPPORT 21

22 I udbudsberegningen anvendes aldersbetingede videreuddannelsessandsynligheder til at estimere fragangen fra de uddannede befolkninger til videre uddannelse. Hvor der er tale om nye uddannelser, fx de merkantile masteruddannelser og professionsbacheloruddannelser, er der anvendt data for videreuddannelse fra større grupper af lignende uddannelser Bidrag fra åben uddannelse Kompetencer opnået via åben uddannelse registreres i Danmarks Statistik, alene når de er opnået. Danmarks Statistik registrerer alene kompetencer opnået ved gennemførelse af hele uddannelsesforløb. For at indføje kompetencerne opnået via åben uddannelse i uddannelsesprognosen inkluderes åben uddannelse med fuld gennemførelse og uden studietid. Åben uddannelse søges meget ofte af personer, der allerede har en kompetencegivende uddannelse, og kompetencerne opnået ved åben uddannelse bliver langt fra altid personens højeste. Højeste uddannelse beregnes af Danmarks Statistik hierarkisk som: Uddannelse i højeste uddannelseshovedgrupper, hvilket fx sætter lange videregående uddannelser over mellemlange videregående uddannelser. Uddannelser med højeste samlede minimum uddannelsestid i måneder (pria). Med dette kriterium bliver åben uddannelse typisk placeret som lavere end tilsvarende uddannelser i det ordinære uddannelsessystem. Fx er masteruddannelser typisk et års fuldtidsstudium efter adgangsgivende bachelor, mens kandidatuddannelser typisk er to års fuldtidsstudium efter adgangsgivende bachelor. Seneste gennemførte uddannelse. Erhvervskompetencer opnået gennem åben indgår dermed ikke altid i optællingen af befolkningens højeste uddannelse, som nærværende prognose for udbud og efterspørgsel af uddannet arbejdskraft bruger som basis. På baggrund af forudgående uddannelsesoplysninger knyttet til aktivitetsstatistikken for voksen- og efteruddannelsessystemet i UNI-C Statistik & Analyse har vi estimeret, hvor stor en andel af kompetencerne opnået ved åben uddannelse, der vil være personernes højest fuldførte uddannelse. Erhvervsakademiudd., VVU HD Merkantile masterudd. 75 % 65 % 50 % I udbudsberegningen indgår alene kompetencer, der forventes at udgøre personens højest fuldførte uddannelse. FORUM FOR BUSINESS EDUCATION MARTS 2009 / BAGGRUNDSRAPPORT 22

23 I afsnit 8 vises nogle tabeller over rekrutteringen til åben uddannelse inden for det merkantile område Erhvervsdeltagelse Mellem de merkantile uddannelser er der væsentlige forskelle i de aldersfordelte erhvervsfrekvenser. Neden for i figurerne 3.5 og 3.6 vises erhvervsfrekvenser for seks af de større uddannelsesgrupper for år Indvandrere og efterkommere har typisk lavere erhvervsdeltagelse end personer med dansk herkomst. Og kvinder har typisk mindre tilknytning til arbejdsmarkedet end mænd især når de er i den fødedygtige alder og igen, når de nærmer sig efterløns- og pensionsalderen. I udbudsberegningerne anvendes alders-, køns- og herkomstopdelte erhvervsfrekvenser, når disse findes. Hvor data er sparsomt, suppleres med data fra tilsvarende uddannelser eller større befolkningsgrupper. Figur 3.5 Aldersbetingede erhvervsfrekvenser HA og erhvervsøkonomisk, økonomisk og juridisk kandidatuddannelse 100% 90% 80% 70% 60% HA Erhvervsøkonomi, kand. Økonomi, kand. Jura, kand. 50% 40% Kilde: TrendEduc. Data fra Danmarks Statistik, Den Koordinerede Tilmelding og UNI-C Statistik & Analyse FORUM FOR BUSINESS EDUCATION MARTS 2009 / BAGGRUNDSRAPPORT 23

24 Figur 3.6 Aldersbetingede erhvervsfrekvenser Erhvervsfaglige merkantile uddannelser, erhvervsakademiuddannelser og HD 100% 90% 80% 70% 60% Erhvervsfaglige merkantile uddannelser Erhvervsakademiuddannelser HD 50% 40% Kilde: TrendEduc. Data fra Danmarks Statistik, Den Koordinerede Tilmelding og UNI-C Statistik & Analyse Efterlønsreform fra 2019 og aldersmæssig afgrænsning Det er blevet politisk besluttet, at efterlønsalderen skal sættes op i takt med den stigende gennemsnitlige levetid. Denne nye efterlønsordning vil dog først få effekt fra 2019 og fremefter. Ordningen er progressiv, og efterlønsalderen vil stige med et halvt år i årene 2019, 2020, 2021 og 2022 og dernæst fastholdes på 62 år fra 2022 og frem. I udbudsberegningerne har vi valgt at lade efterlønsreformen indgå i grundberegningen med den forventede effekt, at personer i alderen 60+ overtager de ét år yngres erhvervsfrekvenser i 2019 og 2020 og de to år yngres erhvervsfrekvenser fra Datagrundlaget for beregningerne af befolkningen og erhvervsfrekvenserne er de åriges uddannelse og beskæftigelse. Der indgår således i beregningerne ikke befolkning og arbejdsstyrke for personer, som er fyldt 65 år. Dette udgør et metodisk problem, da befolkningen og grupperne af erhvervsaktive seniorer inden for de betragtede uddannelser er voksende. For hele befolkningen i Danmark gælder, at de årige har en erhvervsdeltagelse på ca. 20 pct. Hos de i alderen 67+ er erhvervsdeltagelsen endnu lavere. 6 Vi kender ikke det eksakte udbud af seniorer inden for de betragtede uddannelseskategorier. For at alligevel at kunne vurdere størrelsesordenen af den 6 Danmarks Statistiks statistikbank, RAS1 FORUM FOR BUSINESS EDUCATION MARTS 2009 / BAGGRUNDSRAPPORT 24

25 skævhed, som merudbud af seniorerne giver for mismatchberegningerne, har vi lavet en følsomhedsberegning, hvor vi antager seniorarbejdsstyrkens størrelse i forhold til de årige. 3.5 Resultater Tilgang af elever og studerende til uddannelserne Den kommende stigning i ungdomsårgangenes størrelser vil slå i gennem på alle uddannelserne, mest på de uddannelser, der henvender sig til unge og mindst på voksenuddannelserne, hvor rekrutteringen sker i flere aldersklasser. Figurerne 3.7 og 3.8 nedenfor viser tilgangen fra 2000 og frem til Mens der frem til 2008 er tale om faktisk udvikling i tilgangen til uddannelserne, er tilgangen herefter beregnet på baggrund af prognosen for befolkningsudviklingen i de relevante aldersgrupper. For uddannelser, der kræver særlige forudgående uddannelseskompetencer, dvs. kandidatdelene af økonomi-, erhvervsøkonomi- og jurauddannelserne og alle ph.d.-uddannelserne, er den fremtidige tilgang estimeret på baggrund af vores egne modelresultater for produktion af hhv. relevante bachelorer og kandidater. Figur 3.7 Tilgang til uddannelser, Historisk serie og prognose. Erhvervsfaglige uddannelser, erhvervsakademiuddannelser, HD, HA og erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse Erhvervsfaglige merkantile uddannelser Erhvervsakademiuddannelser Erhvervsakademiudd., VVU HA Erhvervsøkonomi, kand. HD Kilde: TrendEduc. Data fra Danmarks Statistik, Den Koordinerede Tilmelding og UNI-C Statistik & Analyse FORUM FOR BUSINESS EDUCATION MARTS 2009 / BAGGRUNDSRAPPORT 25

26 Figur 3.8 Tilgang til uddannelser, Historisk serie og prognose. Økonomisk og juridisk bachelor- og kandidatuddannelser, masteruddannelser, professionsbacheloruddannelser og ph.d Jura, bach. Jura, kand. Økonomi, bach. Økonomi, kand. Merkantile professionsbachelorudd. Erhvervsøkonomi, master Økonomi/erhvervsøk. ph.d. Jura, ph.d. Kilde: TrendEduc. Data fra Danmarks Statistik, Den Koordinerede Tilmelding og UNI-C Statistik & Analyse Arbejdsstyrkens størrelse Fra 1998 til i dag er der sket grundlæggende ændringer af arbejdsstyrkens sammensætning. Der er blevet væsentlig færre handels- og kontoruddannede og mange flere videregående uddannede. Denne udvikling spår vi vil fortsætte frem til 2030 om end med lidt mindre styrke. Hen mod 2030 tage afviklingen af den erhvervsfagligt uddannede arbejdsstyrke atter fart, hvilket skyldes, at relativt store årgange til den tid står overfor at trække sig tilbage. I modsætning hertil øges antallet af videregående uddannede. Da disse generelt også har senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, vil arbejdsstyrken set i forhold til der erhvervsfagligt uddannede øges yderligere. FORUM FOR BUSINESS EDUCATION MARTS 2009 / BAGGRUNDSRAPPORT 26

27 Figur 3.9 Arbejdsstyrken af merkantilt, økonomisk og juridisk uddannede, Historisk serie og prognose. Erhvervsfagligt merkantilt uddannede og alle øvrige merkantile, økonomiske og juridiske uddannelser Erhvervsfaglige merkantile uddannelser Øvrige merkantile, økonomiske og juridiske uddannelser Kilde: TrendEduc. Data fra Danmarks Statistik, Den Koordinerede Tilmelding og UNI-C Statistik & Analyse Særlig cand.merc.-uddannelsen er i god vækst, som forventes at fortsætte med umindsket styrke frem til Også erhvervsakademiuddannelserne vækster fortsat, om end med lavere stigningstal. HD og HA forventer vi vil holde dagens niveau i fremtiden. Også de klassiske økonomiuddannelser er i moderat vækst. Det samme gælder de masteruddannede og ph.d.erne. Fra ca kommer nye professionsbachelorer på arbejdsmarkedet. I de første år, hvor der kommer professionsbachelorer på arbejdsmarkedet, vil arbejdsstyrken vokse meget først efter 2040 vil professionsbachelorerne begynde at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Vi forventer, at antallet af økonomiske bachelorer vil holde sig nogenlunde konstant i fremtiden. FORUM FOR BUSINESS EDUCATION MARTS 2009 / BAGGRUNDSRAPPORT 27

28 Figur 3.10 Arbejdsstyrken af uddannede, Historisk serie og prognose. Erhvervsakademiuddannelser (ordinær og VVU), samt HD, HA, jura og erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse Erhvervsakademiuddannelser Erhvervsakademiudd., VVU HA Erhvervsøkonomi, kand. HD Jura, kand Kilde: TrendEduc. Data fra Danmarks Statistik, Den Koordinerede Tilmelding og UNI-C Statistik & Analyse Afsnit 6 (bilag) indeholder mere detaljeret information om arbejdsstyrkens sammensætning med hensyn til alder, køn og etnisk herkomst fra 1998 til Figur 3.11 Arbejdsstyrken af uddannede, Historisk serie og prognose. Merkantile professionsbachelorer og masteruddannede, økonomiske bachelorer og kandidater, samt ph.d Merk. Professionsbachelorudd. Økonomi, kand Erhvervsøkonomi, master Økonomi/erhvervsøk. ph.d. Erhvervsret, kand Jura, ph.d Kilde: TrendEduc. Data fra Danmarks Statistik, Den Koordinerede Tilmelding og UNI-C Statistik & Analyse FORUM FOR BUSINESS EDUCATION MARTS 2009 / BAGGRUNDSRAPPORT 28

29 Tabel 3.2 Arbejdsstyrken af merkantilt, økonomisk og juridisk uddannede, Historisk serie og prognose Erhvervsfaglige merkantile udd Erhvervsakademiuddannelser Erhvervsakademiudd., VVU Merk. professionsbachelorudd HD HA Erhvervsret, kand Øvrige erhvervsøkonomi, kand Økonomi, kand Jura, kand Erhvervsøkonomi, master Økonomi/erhvervsøk., ph.d Jura, ph.d Kilde: TrendEduc. Data fra Danmarks Statistik, Den Koordinerede Tilmelding og UNI-C Statistik & Analyse FORUM FOR BUSINESS EDUCATION MARTS 2009 / BAGGRUNDSRAPPORT 29

MERKANTILE, ØKONOMISKE OG JURIDISKE UDDANNELSER UDDANNELSE ARBEJDSMARKED FREMSKRIVNINGER SAMMENFATNING OG FORSLAG TIL INITIATIVER

MERKANTILE, ØKONOMISKE OG JURIDISKE UDDANNELSER UDDANNELSE ARBEJDSMARKED FREMSKRIVNINGER SAMMENFATNING OG FORSLAG TIL INITIATIVER MERKANTILE, ØKONOMISKE OG JURIDISKE UDDANNELSER UDDANNELSE ARBEJDSMARKED FREMSKRIVNINGER SAMMENFATNING OG FORSLAG TIL INITIATIVER INDHOLD Baggrund og konklusion... 5 1. Efterspørgsel efter arbejdskraft...

Læs mere

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Udbud af og efterspørgsel efter samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk arbejdskraft Udarbejdet af DAMVAD for Djøf Indhold 1 INDLEDNING... 1 2 RESUMÉ... 3 3 DEN

Læs mere

Teologernes uddannelsesadfærd og arbejdsmarked - og en fremskrivning

Teologernes uddannelsesadfærd og arbejdsmarked - og en fremskrivning Teologernes uddannelsesadfærd og arbejdsmarked - og en fremskrivning Indhold 1. Baggrund og indledning... 3 2. Perspektiv... 3 DEL 1: En empirisk kortlægning af historiske trends og aktuel status for søgning

Læs mere

De universitetsuddannede og deres arbejdsmarked

De universitetsuddannede og deres arbejdsmarked De universitetsuddannede og deres arbejdsmarked Materiale om de universitetetsuddannedes arbejdsmarked udarbejdet af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Netpublikation 2. udgave September

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Teknologisk Institut/Analyse og Erhvervsfremme Februar 2012 Forord Undersøgelsen er gennemført under Den Centrale Analyse- og

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Finansøkonomerne i den finansielle sektor

Finansøkonomerne i den finansielle sektor Finansøkonomerne i den finansielle sektor INDHOLD INDLEDNING 3 Rapportens væsentligste konklusioner 4 BESKÆFTIGELSESSITUATIONEN INDENFOR DEN FINANSIELLE SEKTOR 5 Den demografiske udfordring: Flere ældre

Læs mere

2011 Den nordjyske arbejdsstyrke. Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse

2011 Den nordjyske arbejdsstyrke. Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse Den nordjyske arbejdsstyrke Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse Forord Arbejdsstyrken i Nordjylland har været faldende igennem de seneste år. Dette har givet anledning til bekymring

Læs mere

Prognose for ingeniørmangel

Prognose for ingeniørmangel juni 2009 Prognose for ingeniørmangel Trods en aktuel økonomisk konkjunkturnedgang og forventninger om stigende ledighed viser en ny prognose, at der fortsat er udsigt til markant mangel på ingeniører

Læs mere

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013 NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013 Udarbejdet for Region Nordjylland, Regional Udvikling af: Moos-Bjerre Analyse Tilde Moos-Bjerre tilde@moos-bjerre.dk Tlf. 29935208 www.moos-bjerre.dk Lange analyser Thomas

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen efter endt uddannelse

Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen efter endt uddannelse Centre for Economic and Business Research ÿkonomi- og Erhvervsministeriets enhed for erhvervs- konomisk forskning og analyse Analyserapport September Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening

Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening Arbejdsmarkedsrapport 1999 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 16 arbejdsgiverorganisationer inden for industri, handel, transport, service og

Læs mere

6. Uddannelse, vækst og offentlige finanser Nyt kapitel

6. Uddannelse, vækst og offentlige finanser Nyt kapitel 6. Uddannelse, vækst og offentlige finanser Nyt kapitel 6.1 Indledning Uddannelsesniveauet i Danmark er generelt højt, både målt i forhold til andre lande og i et historisk perspektiv. Det bidrager til

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

fremtiden kalder Uddanner vi nok?

fremtiden kalder Uddanner vi nok? fremtiden kalder Uddanner vi nok? Indhold 3 Forord 5 Resume 9 Fremtidens arbejdsmarked flere ældre, færre unge 19 Manglen på højtuddannede koster dyrt 23 Den globale udfordring 30 Litteraturliste og kilder

Læs mere

Kampen om kompetencerne

Kampen om kompetencerne Kampen om kompetencerne Udgivet af Finansrådet, DEA og CBS Marts 2009 Trykt hos Baurs offset i 250 antal ex. Layout: Finansrådet/Maja Blarke ISBN 978-87-918-8726-0 INDHOLD Indholdsfortegnelse KAPITEL

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2007

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2007 Langsigtet økonomisk fremskrivning 27 December 27 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning...4 1.1 Hovedelementerne i analysen...5 Kapitel 2 Den demografiske udvikling...7 2.1 Indledning...7 2.2 Antal

Læs mere

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Forfattere: chefkonsulent Jóannes J. Gaard

Læs mere

Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning

Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning Socioøkonomisk fremskrivning 2011 Jonas Zangenberg Hansen og Marianne Frank Hansen September 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Introduktion

Læs mere

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2006 - med vurdering af velfærdsreformen

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2006 - med vurdering af velfærdsreformen Langsigtet økonomisk fremskrivning 26 - med vurdering af velfærdsreformen November 26 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...4 1.1 Indledning...4 1.2 Hovedkonklusionerne...4 1.3 Hovedelementerne

Læs mere

Center for Regional- og Turismeforskning

Center for Regional- og Turismeforskning Bygge- og anlægsbranchen på Bornholm Baggrundsrapport: En analyse af struktur og udviklingstendenser med fokus på beskæftigelse, uddannelse og generationsskifte Dansk Byggeri, Bornholm Center for Regional-

Læs mere

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Økonomiske tendenser 213 Danmark i en krisetid Velstand kræver uddannelse Økonomiske Tendenser 213 Økonomiske Tendenser 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen. Epinion for Undervisningsministeriet

Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen. Epinion for Undervisningsministeriet Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen Epinion for Undervisningsministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...5 1.1 Projektets opdrag og grundlag...5 1.2 Rapportens

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Produktivitetseffekter af uddannelse og generelt uddannelsesløft i den private sektor

Produktivitetseffekter af uddannelse og generelt uddannelsesløft i den private sektor Produktivitetseffekter af uddannelse og generelt uddannelsesløft i den private sektor - En analyse på baggrund af en detaljeret uddannelsesopdeling juni 2013 Udført i samarbejde mellem og CEBR Centre for

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Udarbejdet af Niels Anker, Poul Sørensen, Morten Hørmann, COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Telefon

Læs mere