VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG"

Transkript

1 VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG 1. TILBUD, BEKRÆFTELSE ELLER AFTALE Disse vilkår og betingelser for kommercielt salg af TP Vision Denmark A/S ("Vilkår og Betingelser") gælder for og udgør en integreret del af ethvert tilbud afgivet af TP Vision Denmark A/S ( TP Vision ), enhver accept, anerkendelse og bekræftelse fra TP Vision af alle ordrer fra Køber og eventuelle aftaler ("Aftaler") vedrørende salg foretaget at TP Vision og køb foretaget af Køber af Philips mærkevarer inden for TV og service ("Produkter"), medmindre, og i det omfang, TP Vision udtrykkeligt tiltræder andet. Eventuelle vilkår og betingelser, der måtte fremgå af ethvert dokument eller dokumenter udstedt af Køber enten før eller efter TP Vision s udstedelse af et dokument, af hvilket fremgår, eller som henviser til disse Vilkår og Betingelser, er hermed udtrykkeligt afvist og set bort fra af TP Vision, og sådanne vilkår skal på ingen måde være gældende for nogen form for salg foretaget af TP Vision til Køber og er på ingen måde bindende for TP Vision. TP Vision s tilbud er åbne for accept inden for den i TP Vision s tilbud anførte periode eller, såfremt ingen periode er angivet, inden for tredive (30) dage fra datoen for tilbuddet, men ethvert tilbud kan tilbagekaldes af TP Vision på et hvilket som helst tidspunkt forud for TP Vision s modtagelse af Købers accept heraf. 2. PRISER Priser i samtlige tilbud, bekræftelser og Aftaler er i DKK, baseret på levering ab fabrik (INCOTERMS, nyeste version) TP Vision s produktionsanlæg eller andet sted udpeget af TP Vision, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem Køber og TP Vision, og inkluderer ikke eventuelle skatter, afgifter eller lignende, vedtaget nu eller efterfølgende, gældende for Produkterne. TP Vision lægger skatter, afgifter og lignende til salgsprisen, i tilfælde af at TP Vision er påbudt eller bemyndiget ved lov at betale eller indkræve sådanne, og disse skal betales af Køber sammen med prisen 3. BETALING Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem TP Vision og Køber, kan TP Vision fakturere Køber for prisen på de leverede Produkter ved levering i overensstemmelse med de gældende INCOTERMS. Nettobetaling skal ske inden tredive (30) dage fra fakturadato, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem TP Vision og Køber. Alle betalinger skal ske til den anviste adresse. Såfremt levering sker i rater, skal hver rate faktureres separat og betales ved forfald. Det er ikke tilladt at give rabat ved forudbetaling, medmindre dette er skriftligt godkendt af TP Vision. I tillæg til andre rettigheder og beføjelser, TP Vision måtte have i henhold til gældende lov, vil for sen betaling medføre betaling af rente på atten (18 %) p.a. eller den gældende lovbestemte rate, hvilken der end måtte være den højeste, og i den udstrækning det måtte være tilladt ifølge gældende lov, fra forfaldsdagen og indtil fuld betaling har fundet sted. Alle af TP Vision accepterede leveringer af Produkter skal til enhver tid være undergivet TP Vision s kreditgodkendelse. Såfremt Købers til enhver tid økonomiske situation efter TP Vision s vurdering ikke berettiger produktion eller levering af Produkter ifølge de ovennævnte betalingsbetingelser, kan TP Vision kræve fuld eller delvis forudbetaling eller andre former for betaling som betingelse for levering, og TP Vision kan inddrage, udsætte eller annullere enhver form for kredit, levering eller anden form for ydelse fra TP Vision s side. I tilfælde af misligholdelse fra Købers side vedrørende betaling af forfaldne gebyrer eller afgifter eller anden misligholdelse fra Købers side, skal TP Vision være berettiget til at nægte ydelsen og/eller leveringen af nogen Produkter, indtil betaling er blevet ajourført og TP Vision kan inddrage, udsætte eller nægte enhver form for kredit, levering eller anden form for ydelse fra TP Vision s side. En sådan ret skal være i tillæg til, og ikke i stedet for, andre rettigheder og beføjelser til rådighed under Aftalen eller ved lov.

2 4. LEVERING OG KVANTITETER (d) Produkterne skal leveres CIP (INCOTERMS, nyeste version) som anvist af TP Vision, medmindre andet er skriftligt aftalt. TP Vision skal formidle eller anerkende den udbedte leveringsdag, såfremt Køber stiller alle ordre- og leveringsoplysninger til rådighed i god tid før den udbedte leveringsdag. Medmindre andet er aftalt skal Køber give TP Vision skriftlig besked om manglende levering samt tredive (30) dage til at rette fejlen. Såfremt TP Vision ikke foretager levering inden udløbet af en sådan tredive (30) dages periode, er Købers eneste beføjelse at annullere den berørte og ikke-leverede del af Aftalen. Retten til Produkterne skal overgå til Køber ved den fulde betaling af den relevante købspris. Tabsrisikoen ved Produkterne skal overgå til Køber ved TP Vision s levering i henhold til de gældende INCOTERMS. Såfremt Køber undlader at tage imod leverede Produkter, kan TP Vision levere Produkterne i konsignation for Købers regning. 5. FORCE MAJEURE TP Vision hæfter ikke for mangler ved eller forsinkelse i ydelsen, såfremt: (i) sådanne mangler eller forsinkelse er et resultat af en afbrydelse i Produkternes fremstillingsproces; eller (ii) sådanne mangler eller forsinkelse er fremkaldt af force majeure, som defineret nedenfor eller ved lov. I tilfælde af en mangel som ovenfor beskrevet skal opfyldelsen af den/de relevante del(e) af Aftalen suspenderes i den periode, en sådan mangel foreligger, uden at TP Vision ifalder ansvar eller hæfter over for Køber for nogen skade som en konsekvens heraf. Udtrykket "Force Majeure" skal betyde og omfatte enhver omstændighed eller hændelse uden for TP Vision s rimelige kontrol hvad enten den er forudsigelig eller ikke under Aftalens løbetid som et resultat af hvilket det ikke med rimelighed kan forlanges af TP Vision at overholde sine forpligtelser, inklusiv force majeure og/eller mangel på grund af en af TP Vision s leverandører. Såfremt force majeure strækker sig over en periode på tre (3) på hinanden følgende måneder (eller såfremt forsinkelsen med rimelighed kan forudses af TP Vision at strække sig over en periode på tre (3) på hinanden følgende måneder), er TP Vision berettiget til at annullere hele eller en del af Aftalen uden at hæfte over for Køber. 6. RETTIGHEDER TIL SOFTWARE, DOKUMENTATION OG IMMATERIELLE RETTIGHEDER Med forbehold af bestemmelserne heri, indebærer TP Vision s salg af et Produkt en ikke-eksklusiv og ikkeoverdragelig begrænset licens til Køber under alle TP Vision s og/eller dets søsterselskabers immaterielle rettigheder ("TV Visions IPR") i området til at bruge og videresælge Produkter, således som disse sælges af TP Vision til Køber. I det omfang software og/eller dokumentation er forankret i eller leveret sammen med et Produkt, skal salget af et sådant Produkt ikke udgøre overdragelse af ejendomsretten over eller adkomsten til sådan software og/eller dokumentation til Køber, men skal, under forbehold af bestemmelserne fastsat heri, kun indebære en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig licens til Køber under TP Vision s immaterielle rettigheder til at bruge sådan software og/eller dokumentation sammen med og som forankret i eller leveret sammen med Produkterne, således som leveret af TP Vision i området. Køber må ikke: modificere, tilpasse, ændre, oversætte eller skabe afledte værker fra nogen software, som hidrører fra eller er leveret af TP Vision i forbindelse med Produkter, overdrage, viderelicensere, lease, leje, låne, overføre, videregive eller på anden måde stille sådan software til rådighed fusionere eller inkorporere sådan software sammen med eller i nogen anden software, eller (d) bagud samle, dekompilere, demontere eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden til sådan software uden skriftlig tilladelse fra TP Vision, med undtagelse af, hvad der udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende lov. Køber skal gengive, uden tilføjelser eller ændringer hertil, alle TP Vision s og/eller dets søsterselskabers eller dets tredjemands leverandørers ejendomsret til al software og dokumentation tilvejebragt af TP Vision. Tredjemands licensbetingelser kan være gældende.

3 7. BEGRÆNSET GARANTI OG ANSVARSFRASKRIVELSE (d) (e) Ved almindelig brug i overensstemmelse med den gældende manual (bortset fra software der ikke er indlejret i et TP Vision -produkt), indestår TP Vision for, at Produkterne, fra tidpunktet for levering til Køber og i en periode på tolv (12) måneder fra leveringsdagen (eller enhver anden periode, som måtte være skriftligt aftalt mellem parterne), skal være fri for defekter i materiale og udførelse og som udgangspunkt skal være i overensstemmelse med TP Vision s specifikationer for sådanne Produkter, eller andre specifikationer, som TP Vision skriftligt har bekræftet som værende gældende. TP Vision s eneste og eksklusive forpligtelse, og Købers eneste og eksklusive rettighed med hensyn til krav under denne garanti skal, efter TP Vision s valg, være begrænset enten til erstatning eller reparation af defekte eller ikkeoverensstemmende Produkter eller til en passende kreditering for Produkternes købspris. TP Vision har en passende periode til at reparere, erstatte eller kreditere. Ejendomsretten til defekte eller ikkeoverensstemmende Produkter skal overgå til TP Vision, så snart de er blevet erstattet eller krediteret. Køber kan kun fremsende Produkter, som returneres under garantien, til det af TP Vision angivne sted i overensstemmelse med TP Vision s på daværende tidspunkt gældende autorisationspolitik for returnering af materiale. Såfremt et krav under garantien er berettiget, betaler TP Vision fragtomkostningerne. Køber skal betale for returnering af Produkter, der ikke er fundet defekte eller ikke-overensstemmende tillige med omkostninger til fragt, test og håndtering i samme forbindelse. Uanset det foranstående er TP Vision ikke forpligtet under garantien, såfremt den påståede defekt eller ikke-overensstemmelse findes at være opstået som et resultat af miljø- eller stresstests, misbrug, anden brug end den, der fremgår af brugermanualen, forsømmelse, fejlagtig installation eller ulykke, eller som et resultat af fejlagtig reparation, ændringer, modificeringer, opbevaring, transport eller fejlagtig håndtering. Den udtrykkelige garanti givet ovenfor omfatter Køber direkte, men ikke Købers kunder, forhandlere eller repræsentanter, og træder i stedet for andre garantier, uanset om disse måtte være udtrykkelige eller implicitte, inklusiv uden begrænsning implicitte garantier om egnethed til et bestemt formål, salgbarhed eller ikke-krænkelse af varemærkerettigheder. TP Vision fralægger sig hermed ethvert ansvar i forbindelse med alle andre garantier. Med forbehold af de udelukkelser og begrænsninger, der er fremsat i paragraf 9 af Generelle salgsvilkår og -bestemmelser, er ovenstående en redegørelse for omfanget af TP Vision s ansvar i forbindelse med defekte eller ikke-overensstemmende Produkter leveret under disse betingelser. 8. ERSTATNING I FORBINDELSE MED IMMATERIELLE RETTIGHEDER (d) TP Vision skal for egen regning: (i) være forsvarer i enhver retssag anlagt af tredjemand mod Køber, i den udstrækning retssagen omfatter et krav vedrørende et Produkt, leveret af TP Vision under en Aftale, der direkte krænker klagerens patent, copyright, varemærke eller forretningshemmelighed; og (ii) holde Køber skadesløs for erstatning eller sagsomkostninger tilkendt ved endelig dom i en sådan retssag, i den udstrækning denne direkte og udelukkende kan tilskrives en sådan krænkelse. TP Vision er ikke ansvarlig eller forpligtet over for Køber under paragraf (1) såfremt TP Vision ikke: (i) straks er blevet skriftligt underrettet om ethvert sådant krav; (ii) får eneretten til at kontrollere og styre undersøgelsen, forberedelsen, forsvaret og forliget af et sådant krav, herunder valget af juridisk konsulent; og (iii) får Købers fulde assistance og samarbejde i forbindelse med en sådan undersøgelse, forberedelse, forsvar og forlig; (2) såfremt kravet er fremsat efter en periode på tre (3) år fra datoen for leveringen af Produktet. Såfremt noget Produkt er, eller efter TP Vision s opfattelse sandsynligvis vil blive genstand for et krav vedrørende krænkelse, jf. paragraf 8 ovenfor, er TP Vision berettiget til, uden nogen forpligtelse og efter eget valg, at: (i) udvirke, at Køber opnår ret til at fortsætte med at benytte eller sælge Produktet; (ii) stille et erstatningsprodukt til rådighed, eller (iii) modificere Produktet på en sådan måde, at det modificerede Produkt bliver ikke-krænkende; eller (iv) ophæve enhver Aftale, der måtte relatere til et sådant Produkt. Med forbehold af de udelukkelser og begrænsninger, der er fremsat i paragraf 9 af Generelle salgsvilkår og -bestemmelser, er ovenstående en redegørelse for omfanget af TP Vision s ansvar og forpligtelser over for Køber og Købers eneste retsmiddel med hensyn til foreliggende eller påståede krænkelser af varemærkerettigheder eller enhver anden form for ejendomsret.

4 9. ANSVARSBEGRÆNSNING TP VISION ER IKKE ERSTATNINGSANSVARLIG FOR TAB AF FORTJENESTE, TAB AF OPSPARING, TAB AF RENNNOMÉ, TAB AF GOODWILL, INDIREKTE, TILFÆLDIG, STRAFBAR, EKSTRAORDINÆR SKADE ELLER FØLGESKADE, SOM MÅTTE OPSTÅ PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED AFTALEN ELLER VED SALG AF NOGET PRODUKT ELLER NOGEN SERVICE YDET AF TP VISION ELLER VED BRUGEN HERAF, UANSET OM SÅDAN SKADE ER BASERET PÅ TORT, GARANTI, AFTALE ELLER ANDEN FORM FOR JURIDISK GRUNDLAG OGSÅ SELVOM TP VISION ER BLEVET UNDERRETTET OM, ELLER ER KLAR OVER MULIGHEDEN FOR, AT SÅDAN SKADE MÅTTE OPSTÅ. TP VISION s SAMLEDE OG KUMULATIVE HÆFTELSE OVER FOR KØBER UNDER ENHVER AFTALE KAN IKKE OVERSTIGE ET BELØB PÅ TI PROCENT (10 %) AF DEN RESPEKTIVE AFTALE. Købers krav på erstatning skal fremsættes af Køber inden halvfems (90) dage fra datoen for den hændelse, der har givet anledning til et sådant krav, og ethvert søgsmål i relation til et sådant krav skal være indgivet inden et (1) år efter datoen for kravets fremsættelse. Et krav, som ikke er fremsat eller indgivet i overensstemmelse med ordlyden af den foranstående sætning, er ugyldigt. Begrænsninger og udelukkelser fastsat ovenfor i denne paragraf 9 skal udelukkende være gældende i den udstrækning, dette er tilladt ifølge gældende påbudt lov. 10. FORTROLIGHED Køber anerkender, at alle tekniske, kommercielle og økonomiske data videregivet til Køber af TP Vision og/eller dets søsterselskaber er fortrolige oplysninger tilhørende TP Vision og/eller dets søsterselskaber. Køber må ikke videregive sådanne fortrolige oplysninger til tredjemand og må ikke benytte sådanne fortrolige oplysninger med andre formål end de mellem parterne aftalte og i overensstemmelse med købstransaktioner forudsat heri. 11. EKSPORT/IMPORT KONTROL Såfremt levering af Produkterne i henhold til Aftalen er betinget af udstedelsen af en eksport- eller importlicens af en regering og/eller eventuel statslig myndighed i henhold til gældende lov eller bestemmelser, eller på anden måde er begrænset eller forbudt på grund af import- eller eksportkontrollerende love eller bestemmelser, kan TP Vision suspendere sine forpligtelser og Købers rettigheder vedrørende sådan levering, indtil en sådan licens er givet, eller under varigheden af en sådan begrænsning og/eller et sådant forbud, og TP Vision kan endog ophæve Aftalen uden at pådrage sig ansvar overfor Køber. Såfremt en slutbrugererklæring er påkrævet, skal TP Vision endvidere straks informere Køber herom, og Køber skal forsyne TP Vision med et sådant dokument på TP Vision s første skriftlige anmodning; hvis en importlicens er påkrævet, skal Køber straks informere TP Vision herom, og Køber skal forsyne TP Vision med et sådant dokument, så snart det er tilgængeligt. Ved at acceptere TP Vision s tilbud, ved indgåelsen af enhver Aftale og/eller accepten af Produkter, erklærer Køber sig enig i ikke at ville handle med Produkterne og/eller hertil relateret dokumentation i strid med nogen eksport- og importkontrollove og -bestemmelser. 12. OVERDRAGELSE OG MODREGNING Køber kan ikke overdrage eventuelle rettigheder eller forpligtelser i henhold til Aftalen uden forudgående skriftlig tilladelse fra TP Vision. Køber har ingen ret til at tilbageholde eller nedsætte betalinger, eller til at modregne eventuelle eksisterende og fremtidige krav i nogen skyldige betalinger for Produkter, der er solgt i henhold til Aftalen eller andre aftaler, som Køber måtte have med TP Vision, eller nogen af dens søsterselskaber måtte have, og

5 indvilliger i at betale beløbene herunder, uanset noget krav på modregning som måtte blive gjort gældende af Køber eller på Købers vegne. 13. GÆLDENDE LOV OG VÆRNETING Alle tilbud, bekræftelser og Aftaler er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark. Alle tvister, der udspringer af eller i forbindelse med enhver Aftale skal af Køber og TP Vision først forsøges løst i samråd og gennem forhandlinger i god tro og med henblik på gensidigt samarbejde. Alle tvister, der ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for byretten i København som eksklusivt værneting, forudsat at TP Vision altid har ret til at indbringe ethvert søgsmål mod eller indlede enhver retsforfølgning af Køber ved enhver domstol med kompetent værneting. 14. MISLIGHOLDELSE OG OPHÆVELSE Uden præjudice for rettigheder eller beføjelser, som TP Vision måtte have under Aftalen eller ifølge lov, kan TP Vision, ved skriftlig meddelelse til Køber, med øjeblikkeligt varsel hæve Aftalen eller en del heraf uden at ifalde erstatningsansvar, såfremt: Køber misligholder eller overtræder en bestemmelse i Aftalen; sager vedrørende insolvens, konkurs (herunder omdannelse), likvidation eller afvikling er anlagt mod Køber, eller indgivet eller anlagt af Køber, frivilligt eller ufrivilligt, eller en kurator eller en midlertidig bobestyrer er udpeget for Køber, eller nogen afståelse er iværksat til fordel for Købers kreditorer. Ved forekomsten af en af de ovennævnte begivenheder skal alle Købers betalinger under Aftalen straks forfalde til betaling. I tilfælde af annullering, ophævelse eller udløb af en Aftale, skal vilkår og betingelser, der måtte fortsætte på trods af sådan annullering, ophævelse eller udløb, fortsætte. 15. DIVERSE I tilfælde af at nogen bestemmelse(r) i disse Vilkår og Betingelser bliver kendt ugyldige eller uden retskraft af en kompetent domstol eller ved eventuelle fremtidige lovgivningsmæssige eller administrative bestemmelser, skal en sådan kendelse eller handling ikke kunne ophæve gyldigheden eller retskraften af alle andre bestemmelser heri. I tilfælde af at en bestemmelse i disse Vilkår og Betingelser endeligt skulle blive besluttet at være ulovlig eller umulig at håndhæve, skal en sådan bestemmelse anses for udskilt fra disse Vilkår og Betingelser, mens alle andre bestemmelser skal forblive i fuld kraft og effekt, og i stedet for enhver sådan bestemmelse kendt ulovlig eller umulig at håndhæve skal der i stedet indsættes en bestemmelse af lignende vigtighed, der afspejler den oprindelige hensigt med bestemmelsen, i det omfang dette er tilladt under gældende lov. Ved en eller begge parters undladelse af at udøve, eller ved enhver forsinkelse i udøvelsen, af nogen ret eller noget beføjelse, der følger af Aftalen, skal dette ikke virke som et afkald herpå, og ej heller skal en enkelt eller delvis udøvelse af en rettighed eller beføjelse, der måtte opstå, udelukke nogen anden eller fremtidig udøvelse heraf eller udøvelse af andre rettigheder eller beføjelser, der følger af Aftalen eller af noget relateret dokument eller ved lov. 16. Brug af Philips navn Med henblik på markedsføring og salg af Produkterne har Køberen tilladelse til at benytte navnet Philips, men kun ifølge specifikationerne herfor på hjemmesiden pww.ourbrand.philips.com. Køberen anerkender herved alle den registrerede ejer, Koninklijke Philips Electronics N.V. s rettigheder, titler og interesser i relation til navnet Philips og varemærket Philips. Det er udtrykkeligt forstået, at Køberen ikke opnår nogen rettigheder til navnet og/eller varemærket ved brug og/eller markedsføring af Produkterne mærket med det førnævnte navn og/eller firmanavne,

6 og at den tilladte benyttelse heraf derfor ikke kan betragtes som benyttelse til fordel for Køberen. Køberen må ikke ændre, skade, fjerne, dække eller på anden måde gøre navne, serie-, model- og/eller andre typenumre på Produkterne ulæselige. Køberen må på sin hjemmeside(r) benytte Philips firmanavn med det formål at identificere de Produkter, som sælges. Køberen må stille relevante og korrekte links fra Køberens hjemmeside til de relevante Philips produktsider til rådighed. Den officielle knap stillet til rådighed af Philips kan benyttes til at skabe links, eller navnet Philips kan være fremhævet eller understreget på hjemmesiden eller det specifikke produkt i teksten, eller de relevante Philips URLs (Uniform Research Locators) kan være specificerede. Philips hjemmeside kan ikke benyttes som struktur på Køberens hjemmeside eller på nogen måde, som kan give indtryk af, at Philips hjemmesides indhold stammer fra Køberen. Med henblik på at undgå forvirring blandt internetbrugere, er Køberen ikke berettiget til at kopiere eller imitere den originale stil og form fra Philips hjemmesider på sin egen hjemmeside (eller dele heraf). Køberen er ikke berettiget til at registrere eller benytte domænenavne eller URLs som indeholder navnet Philips eller noget Philips varemærke eller et varemærke fra Philips koncernen. Køberen er ikke berettiget til at benytte navnet Philips eller andre af Philips firmanavne eller varemærker som en søgeterm i søgemaskiner, inklusiv men ikke begrænset til Google Adwords. Køberen er ikke berettiget til at benytte Philips SHIELD EMBLEM eller sloganet SENSE AND SIMPLICITY.

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR:

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: 1. GENERELT. OXOID A/S, ("Sælger") tilbyder hermed at sælge de

Læs mere

Bemærkning til Købere: Gælder for salg foretaget af Meggitt sites i Danmark

Bemærkning til Købere: Gælder for salg foretaget af Meggitt sites i Danmark MEGGITT GLOBALE STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG 1. DEFINITIONER Køber skal forstås som de(n) person(er), det firma, det selskab eller den koncern, der køber Produktet og/eller Tjenesteydelser fra

Læs mere

1. SERVICES 2. VILKÅR

1. SERVICES 2. VILKÅR Betingelserne i nærværende SERVICEHOVEDAFTALE (herefter kaldet "aftalen"), som er indgået mellem den juridiske person, der er modtager af services fra Dell (herefter kaldet "kunden") og det Dell-selskab,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015 10024-339 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015 1. ANVENDELSE OG GYLDIGHED 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser CADORDER24X7.COM

Læs mere

AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA

AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA Velkommen til Expedia, Inc.'s program om Rejsebureauers tilknytning til Expedia ("Programmet"). Dette Program gør det muligt for danske rejsebureauer at:

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KØB AF VARER OG SERVICEYDELSER

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KØB AF VARER OG SERVICEYDELSER ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KØB AF VARER OG SERVICEYDELSER Version august 2015 Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, gælder alene nedenstående almindelige vilkår og betingelser

Læs mere

JOMEO Vilkår & Betingelser

JOMEO Vilkår & Betingelser JOMEO Vilkår & Betingelser Disse Vilkår og Betingelser (som defineret nedenfor) er gældende for enhver brug af Tjenesten (som defineret nedenfor). Når du i forbindelse med din registrering og tilmelding

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr. 74244610 og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den

Læs mere

Generelle salgs- og Leveringsbetingelser

Generelle salgs- og Leveringsbetingelser Generelle salgs- og Leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Dette dokument kan være fremsendt af UTC Fire & Security Danmark A/S som agent for eller på vegne af en anden enhed.

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden

Læs mere

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Denne side og vores Cookiebetingelser beskriver de vilkår og betingelser, som gælder for vores, Frederiks Kro.dk, CVR 30306384 ("os" eller "FREDERIKS KRO"), ydelser gennem vores

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL (EULA) VERSION 1.8 SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8 Dette er slutbrugerlicensaftalen til Prometheans ActivInspire Professional Edition-software ("softwaren"). BEMÆRK, AT

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Ved at klikke på knappen Jeg accepterer accepterer firmaet at være bundet af denne Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale (CSA). Firmaet

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

Standardaftale. Bredbånd Basic. mellem TDC A/S XXX

Standardaftale. Bredbånd Basic. mellem TDC A/S XXX Aftale id: Standardaftale om Bredbånd Basic mellem TDC A/S og XXX INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAGSLISTE... 4 2 PRÆAMBEL... 5 3 PARTERNE... 5 4 AFTALENS IKRAFTTRÆDEN... 5 5 DEFINITIONER... 5 6 AFTALENS GENSTAND...

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

ORACLE LICENS- OG SERVICEAFTALE

ORACLE LICENS- OG SERVICEAFTALE ORACLE LICENS- OG SERVICEAFTALE A. Definitioner De og Deres refererer til den person eller den juridiske enhed, som har bestilt Oracle programmellet og/eller serviceydelser fra Oracle Danmark ApS ( Oracle

Læs mere