VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG"

Transkript

1 VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG 1. TILBUD, BEKRÆFTELSE ELLER AFTALE Disse vilkår og betingelser for kommercielt salg af TP Vision Denmark A/S ("Vilkår og Betingelser") gælder for og udgør en integreret del af ethvert tilbud afgivet af TP Vision Denmark A/S ( TP Vision ), enhver accept, anerkendelse og bekræftelse fra TP Vision af alle ordrer fra Køber og eventuelle aftaler ("Aftaler") vedrørende salg foretaget at TP Vision og køb foretaget af Køber af Philips mærkevarer inden for TV og service ("Produkter"), medmindre, og i det omfang, TP Vision udtrykkeligt tiltræder andet. Eventuelle vilkår og betingelser, der måtte fremgå af ethvert dokument eller dokumenter udstedt af Køber enten før eller efter TP Vision s udstedelse af et dokument, af hvilket fremgår, eller som henviser til disse Vilkår og Betingelser, er hermed udtrykkeligt afvist og set bort fra af TP Vision, og sådanne vilkår skal på ingen måde være gældende for nogen form for salg foretaget af TP Vision til Køber og er på ingen måde bindende for TP Vision. TP Vision s tilbud er åbne for accept inden for den i TP Vision s tilbud anførte periode eller, såfremt ingen periode er angivet, inden for tredive (30) dage fra datoen for tilbuddet, men ethvert tilbud kan tilbagekaldes af TP Vision på et hvilket som helst tidspunkt forud for TP Vision s modtagelse af Købers accept heraf. 2. PRISER Priser i samtlige tilbud, bekræftelser og Aftaler er i DKK, baseret på levering ab fabrik (INCOTERMS, nyeste version) TP Vision s produktionsanlæg eller andet sted udpeget af TP Vision, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem Køber og TP Vision, og inkluderer ikke eventuelle skatter, afgifter eller lignende, vedtaget nu eller efterfølgende, gældende for Produkterne. TP Vision lægger skatter, afgifter og lignende til salgsprisen, i tilfælde af at TP Vision er påbudt eller bemyndiget ved lov at betale eller indkræve sådanne, og disse skal betales af Køber sammen med prisen 3. BETALING Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem TP Vision og Køber, kan TP Vision fakturere Køber for prisen på de leverede Produkter ved levering i overensstemmelse med de gældende INCOTERMS. Nettobetaling skal ske inden tredive (30) dage fra fakturadato, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem TP Vision og Køber. Alle betalinger skal ske til den anviste adresse. Såfremt levering sker i rater, skal hver rate faktureres separat og betales ved forfald. Det er ikke tilladt at give rabat ved forudbetaling, medmindre dette er skriftligt godkendt af TP Vision. I tillæg til andre rettigheder og beføjelser, TP Vision måtte have i henhold til gældende lov, vil for sen betaling medføre betaling af rente på atten (18 %) p.a. eller den gældende lovbestemte rate, hvilken der end måtte være den højeste, og i den udstrækning det måtte være tilladt ifølge gældende lov, fra forfaldsdagen og indtil fuld betaling har fundet sted. Alle af TP Vision accepterede leveringer af Produkter skal til enhver tid være undergivet TP Vision s kreditgodkendelse. Såfremt Købers til enhver tid økonomiske situation efter TP Vision s vurdering ikke berettiger produktion eller levering af Produkter ifølge de ovennævnte betalingsbetingelser, kan TP Vision kræve fuld eller delvis forudbetaling eller andre former for betaling som betingelse for levering, og TP Vision kan inddrage, udsætte eller annullere enhver form for kredit, levering eller anden form for ydelse fra TP Vision s side. I tilfælde af misligholdelse fra Købers side vedrørende betaling af forfaldne gebyrer eller afgifter eller anden misligholdelse fra Købers side, skal TP Vision være berettiget til at nægte ydelsen og/eller leveringen af nogen Produkter, indtil betaling er blevet ajourført og TP Vision kan inddrage, udsætte eller nægte enhver form for kredit, levering eller anden form for ydelse fra TP Vision s side. En sådan ret skal være i tillæg til, og ikke i stedet for, andre rettigheder og beføjelser til rådighed under Aftalen eller ved lov.

2 4. LEVERING OG KVANTITETER (d) Produkterne skal leveres CIP (INCOTERMS, nyeste version) som anvist af TP Vision, medmindre andet er skriftligt aftalt. TP Vision skal formidle eller anerkende den udbedte leveringsdag, såfremt Køber stiller alle ordre- og leveringsoplysninger til rådighed i god tid før den udbedte leveringsdag. Medmindre andet er aftalt skal Køber give TP Vision skriftlig besked om manglende levering samt tredive (30) dage til at rette fejlen. Såfremt TP Vision ikke foretager levering inden udløbet af en sådan tredive (30) dages periode, er Købers eneste beføjelse at annullere den berørte og ikke-leverede del af Aftalen. Retten til Produkterne skal overgå til Køber ved den fulde betaling af den relevante købspris. Tabsrisikoen ved Produkterne skal overgå til Køber ved TP Vision s levering i henhold til de gældende INCOTERMS. Såfremt Køber undlader at tage imod leverede Produkter, kan TP Vision levere Produkterne i konsignation for Købers regning. 5. FORCE MAJEURE TP Vision hæfter ikke for mangler ved eller forsinkelse i ydelsen, såfremt: (i) sådanne mangler eller forsinkelse er et resultat af en afbrydelse i Produkternes fremstillingsproces; eller (ii) sådanne mangler eller forsinkelse er fremkaldt af force majeure, som defineret nedenfor eller ved lov. I tilfælde af en mangel som ovenfor beskrevet skal opfyldelsen af den/de relevante del(e) af Aftalen suspenderes i den periode, en sådan mangel foreligger, uden at TP Vision ifalder ansvar eller hæfter over for Køber for nogen skade som en konsekvens heraf. Udtrykket "Force Majeure" skal betyde og omfatte enhver omstændighed eller hændelse uden for TP Vision s rimelige kontrol hvad enten den er forudsigelig eller ikke under Aftalens løbetid som et resultat af hvilket det ikke med rimelighed kan forlanges af TP Vision at overholde sine forpligtelser, inklusiv force majeure og/eller mangel på grund af en af TP Vision s leverandører. Såfremt force majeure strækker sig over en periode på tre (3) på hinanden følgende måneder (eller såfremt forsinkelsen med rimelighed kan forudses af TP Vision at strække sig over en periode på tre (3) på hinanden følgende måneder), er TP Vision berettiget til at annullere hele eller en del af Aftalen uden at hæfte over for Køber. 6. RETTIGHEDER TIL SOFTWARE, DOKUMENTATION OG IMMATERIELLE RETTIGHEDER Med forbehold af bestemmelserne heri, indebærer TP Vision s salg af et Produkt en ikke-eksklusiv og ikkeoverdragelig begrænset licens til Køber under alle TP Vision s og/eller dets søsterselskabers immaterielle rettigheder ("TV Visions IPR") i området til at bruge og videresælge Produkter, således som disse sælges af TP Vision til Køber. I det omfang software og/eller dokumentation er forankret i eller leveret sammen med et Produkt, skal salget af et sådant Produkt ikke udgøre overdragelse af ejendomsretten over eller adkomsten til sådan software og/eller dokumentation til Køber, men skal, under forbehold af bestemmelserne fastsat heri, kun indebære en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig licens til Køber under TP Vision s immaterielle rettigheder til at bruge sådan software og/eller dokumentation sammen med og som forankret i eller leveret sammen med Produkterne, således som leveret af TP Vision i området. Køber må ikke: modificere, tilpasse, ændre, oversætte eller skabe afledte værker fra nogen software, som hidrører fra eller er leveret af TP Vision i forbindelse med Produkter, overdrage, viderelicensere, lease, leje, låne, overføre, videregive eller på anden måde stille sådan software til rådighed fusionere eller inkorporere sådan software sammen med eller i nogen anden software, eller (d) bagud samle, dekompilere, demontere eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden til sådan software uden skriftlig tilladelse fra TP Vision, med undtagelse af, hvad der udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende lov. Køber skal gengive, uden tilføjelser eller ændringer hertil, alle TP Vision s og/eller dets søsterselskabers eller dets tredjemands leverandørers ejendomsret til al software og dokumentation tilvejebragt af TP Vision. Tredjemands licensbetingelser kan være gældende.

3 7. BEGRÆNSET GARANTI OG ANSVARSFRASKRIVELSE (d) (e) Ved almindelig brug i overensstemmelse med den gældende manual (bortset fra software der ikke er indlejret i et TP Vision -produkt), indestår TP Vision for, at Produkterne, fra tidpunktet for levering til Køber og i en periode på tolv (12) måneder fra leveringsdagen (eller enhver anden periode, som måtte være skriftligt aftalt mellem parterne), skal være fri for defekter i materiale og udførelse og som udgangspunkt skal være i overensstemmelse med TP Vision s specifikationer for sådanne Produkter, eller andre specifikationer, som TP Vision skriftligt har bekræftet som værende gældende. TP Vision s eneste og eksklusive forpligtelse, og Købers eneste og eksklusive rettighed med hensyn til krav under denne garanti skal, efter TP Vision s valg, være begrænset enten til erstatning eller reparation af defekte eller ikkeoverensstemmende Produkter eller til en passende kreditering for Produkternes købspris. TP Vision har en passende periode til at reparere, erstatte eller kreditere. Ejendomsretten til defekte eller ikkeoverensstemmende Produkter skal overgå til TP Vision, så snart de er blevet erstattet eller krediteret. Køber kan kun fremsende Produkter, som returneres under garantien, til det af TP Vision angivne sted i overensstemmelse med TP Vision s på daværende tidspunkt gældende autorisationspolitik for returnering af materiale. Såfremt et krav under garantien er berettiget, betaler TP Vision fragtomkostningerne. Køber skal betale for returnering af Produkter, der ikke er fundet defekte eller ikke-overensstemmende tillige med omkostninger til fragt, test og håndtering i samme forbindelse. Uanset det foranstående er TP Vision ikke forpligtet under garantien, såfremt den påståede defekt eller ikke-overensstemmelse findes at være opstået som et resultat af miljø- eller stresstests, misbrug, anden brug end den, der fremgår af brugermanualen, forsømmelse, fejlagtig installation eller ulykke, eller som et resultat af fejlagtig reparation, ændringer, modificeringer, opbevaring, transport eller fejlagtig håndtering. Den udtrykkelige garanti givet ovenfor omfatter Køber direkte, men ikke Købers kunder, forhandlere eller repræsentanter, og træder i stedet for andre garantier, uanset om disse måtte være udtrykkelige eller implicitte, inklusiv uden begrænsning implicitte garantier om egnethed til et bestemt formål, salgbarhed eller ikke-krænkelse af varemærkerettigheder. TP Vision fralægger sig hermed ethvert ansvar i forbindelse med alle andre garantier. Med forbehold af de udelukkelser og begrænsninger, der er fremsat i paragraf 9 af Generelle salgsvilkår og -bestemmelser, er ovenstående en redegørelse for omfanget af TP Vision s ansvar i forbindelse med defekte eller ikke-overensstemmende Produkter leveret under disse betingelser. 8. ERSTATNING I FORBINDELSE MED IMMATERIELLE RETTIGHEDER (d) TP Vision skal for egen regning: (i) være forsvarer i enhver retssag anlagt af tredjemand mod Køber, i den udstrækning retssagen omfatter et krav vedrørende et Produkt, leveret af TP Vision under en Aftale, der direkte krænker klagerens patent, copyright, varemærke eller forretningshemmelighed; og (ii) holde Køber skadesløs for erstatning eller sagsomkostninger tilkendt ved endelig dom i en sådan retssag, i den udstrækning denne direkte og udelukkende kan tilskrives en sådan krænkelse. TP Vision er ikke ansvarlig eller forpligtet over for Køber under paragraf (1) såfremt TP Vision ikke: (i) straks er blevet skriftligt underrettet om ethvert sådant krav; (ii) får eneretten til at kontrollere og styre undersøgelsen, forberedelsen, forsvaret og forliget af et sådant krav, herunder valget af juridisk konsulent; og (iii) får Købers fulde assistance og samarbejde i forbindelse med en sådan undersøgelse, forberedelse, forsvar og forlig; (2) såfremt kravet er fremsat efter en periode på tre (3) år fra datoen for leveringen af Produktet. Såfremt noget Produkt er, eller efter TP Vision s opfattelse sandsynligvis vil blive genstand for et krav vedrørende krænkelse, jf. paragraf 8 ovenfor, er TP Vision berettiget til, uden nogen forpligtelse og efter eget valg, at: (i) udvirke, at Køber opnår ret til at fortsætte med at benytte eller sælge Produktet; (ii) stille et erstatningsprodukt til rådighed, eller (iii) modificere Produktet på en sådan måde, at det modificerede Produkt bliver ikke-krænkende; eller (iv) ophæve enhver Aftale, der måtte relatere til et sådant Produkt. Med forbehold af de udelukkelser og begrænsninger, der er fremsat i paragraf 9 af Generelle salgsvilkår og -bestemmelser, er ovenstående en redegørelse for omfanget af TP Vision s ansvar og forpligtelser over for Køber og Købers eneste retsmiddel med hensyn til foreliggende eller påståede krænkelser af varemærkerettigheder eller enhver anden form for ejendomsret.

4 9. ANSVARSBEGRÆNSNING TP VISION ER IKKE ERSTATNINGSANSVARLIG FOR TAB AF FORTJENESTE, TAB AF OPSPARING, TAB AF RENNNOMÉ, TAB AF GOODWILL, INDIREKTE, TILFÆLDIG, STRAFBAR, EKSTRAORDINÆR SKADE ELLER FØLGESKADE, SOM MÅTTE OPSTÅ PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED AFTALEN ELLER VED SALG AF NOGET PRODUKT ELLER NOGEN SERVICE YDET AF TP VISION ELLER VED BRUGEN HERAF, UANSET OM SÅDAN SKADE ER BASERET PÅ TORT, GARANTI, AFTALE ELLER ANDEN FORM FOR JURIDISK GRUNDLAG OGSÅ SELVOM TP VISION ER BLEVET UNDERRETTET OM, ELLER ER KLAR OVER MULIGHEDEN FOR, AT SÅDAN SKADE MÅTTE OPSTÅ. TP VISION s SAMLEDE OG KUMULATIVE HÆFTELSE OVER FOR KØBER UNDER ENHVER AFTALE KAN IKKE OVERSTIGE ET BELØB PÅ TI PROCENT (10 %) AF DEN RESPEKTIVE AFTALE. Købers krav på erstatning skal fremsættes af Køber inden halvfems (90) dage fra datoen for den hændelse, der har givet anledning til et sådant krav, og ethvert søgsmål i relation til et sådant krav skal være indgivet inden et (1) år efter datoen for kravets fremsættelse. Et krav, som ikke er fremsat eller indgivet i overensstemmelse med ordlyden af den foranstående sætning, er ugyldigt. Begrænsninger og udelukkelser fastsat ovenfor i denne paragraf 9 skal udelukkende være gældende i den udstrækning, dette er tilladt ifølge gældende påbudt lov. 10. FORTROLIGHED Køber anerkender, at alle tekniske, kommercielle og økonomiske data videregivet til Køber af TP Vision og/eller dets søsterselskaber er fortrolige oplysninger tilhørende TP Vision og/eller dets søsterselskaber. Køber må ikke videregive sådanne fortrolige oplysninger til tredjemand og må ikke benytte sådanne fortrolige oplysninger med andre formål end de mellem parterne aftalte og i overensstemmelse med købstransaktioner forudsat heri. 11. EKSPORT/IMPORT KONTROL Såfremt levering af Produkterne i henhold til Aftalen er betinget af udstedelsen af en eksport- eller importlicens af en regering og/eller eventuel statslig myndighed i henhold til gældende lov eller bestemmelser, eller på anden måde er begrænset eller forbudt på grund af import- eller eksportkontrollerende love eller bestemmelser, kan TP Vision suspendere sine forpligtelser og Købers rettigheder vedrørende sådan levering, indtil en sådan licens er givet, eller under varigheden af en sådan begrænsning og/eller et sådant forbud, og TP Vision kan endog ophæve Aftalen uden at pådrage sig ansvar overfor Køber. Såfremt en slutbrugererklæring er påkrævet, skal TP Vision endvidere straks informere Køber herom, og Køber skal forsyne TP Vision med et sådant dokument på TP Vision s første skriftlige anmodning; hvis en importlicens er påkrævet, skal Køber straks informere TP Vision herom, og Køber skal forsyne TP Vision med et sådant dokument, så snart det er tilgængeligt. Ved at acceptere TP Vision s tilbud, ved indgåelsen af enhver Aftale og/eller accepten af Produkter, erklærer Køber sig enig i ikke at ville handle med Produkterne og/eller hertil relateret dokumentation i strid med nogen eksport- og importkontrollove og -bestemmelser. 12. OVERDRAGELSE OG MODREGNING Køber kan ikke overdrage eventuelle rettigheder eller forpligtelser i henhold til Aftalen uden forudgående skriftlig tilladelse fra TP Vision. Køber har ingen ret til at tilbageholde eller nedsætte betalinger, eller til at modregne eventuelle eksisterende og fremtidige krav i nogen skyldige betalinger for Produkter, der er solgt i henhold til Aftalen eller andre aftaler, som Køber måtte have med TP Vision, eller nogen af dens søsterselskaber måtte have, og

5 indvilliger i at betale beløbene herunder, uanset noget krav på modregning som måtte blive gjort gældende af Køber eller på Købers vegne. 13. GÆLDENDE LOV OG VÆRNETING Alle tilbud, bekræftelser og Aftaler er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark. Alle tvister, der udspringer af eller i forbindelse med enhver Aftale skal af Køber og TP Vision først forsøges løst i samråd og gennem forhandlinger i god tro og med henblik på gensidigt samarbejde. Alle tvister, der ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for byretten i København som eksklusivt værneting, forudsat at TP Vision altid har ret til at indbringe ethvert søgsmål mod eller indlede enhver retsforfølgning af Køber ved enhver domstol med kompetent værneting. 14. MISLIGHOLDELSE OG OPHÆVELSE Uden præjudice for rettigheder eller beføjelser, som TP Vision måtte have under Aftalen eller ifølge lov, kan TP Vision, ved skriftlig meddelelse til Køber, med øjeblikkeligt varsel hæve Aftalen eller en del heraf uden at ifalde erstatningsansvar, såfremt: Køber misligholder eller overtræder en bestemmelse i Aftalen; sager vedrørende insolvens, konkurs (herunder omdannelse), likvidation eller afvikling er anlagt mod Køber, eller indgivet eller anlagt af Køber, frivilligt eller ufrivilligt, eller en kurator eller en midlertidig bobestyrer er udpeget for Køber, eller nogen afståelse er iværksat til fordel for Købers kreditorer. Ved forekomsten af en af de ovennævnte begivenheder skal alle Købers betalinger under Aftalen straks forfalde til betaling. I tilfælde af annullering, ophævelse eller udløb af en Aftale, skal vilkår og betingelser, der måtte fortsætte på trods af sådan annullering, ophævelse eller udløb, fortsætte. 15. DIVERSE I tilfælde af at nogen bestemmelse(r) i disse Vilkår og Betingelser bliver kendt ugyldige eller uden retskraft af en kompetent domstol eller ved eventuelle fremtidige lovgivningsmæssige eller administrative bestemmelser, skal en sådan kendelse eller handling ikke kunne ophæve gyldigheden eller retskraften af alle andre bestemmelser heri. I tilfælde af at en bestemmelse i disse Vilkår og Betingelser endeligt skulle blive besluttet at være ulovlig eller umulig at håndhæve, skal en sådan bestemmelse anses for udskilt fra disse Vilkår og Betingelser, mens alle andre bestemmelser skal forblive i fuld kraft og effekt, og i stedet for enhver sådan bestemmelse kendt ulovlig eller umulig at håndhæve skal der i stedet indsættes en bestemmelse af lignende vigtighed, der afspejler den oprindelige hensigt med bestemmelsen, i det omfang dette er tilladt under gældende lov. Ved en eller begge parters undladelse af at udøve, eller ved enhver forsinkelse i udøvelsen, af nogen ret eller noget beføjelse, der følger af Aftalen, skal dette ikke virke som et afkald herpå, og ej heller skal en enkelt eller delvis udøvelse af en rettighed eller beføjelse, der måtte opstå, udelukke nogen anden eller fremtidig udøvelse heraf eller udøvelse af andre rettigheder eller beføjelser, der følger af Aftalen eller af noget relateret dokument eller ved lov. 16. Brug af Philips navn Med henblik på markedsføring og salg af Produkterne har Køberen tilladelse til at benytte navnet Philips, men kun ifølge specifikationerne herfor på hjemmesiden pww.ourbrand.philips.com. Køberen anerkender herved alle den registrerede ejer, Koninklijke Philips Electronics N.V. s rettigheder, titler og interesser i relation til navnet Philips og varemærket Philips. Det er udtrykkeligt forstået, at Køberen ikke opnår nogen rettigheder til navnet og/eller varemærket ved brug og/eller markedsføring af Produkterne mærket med det førnævnte navn og/eller firmanavne,

6 og at den tilladte benyttelse heraf derfor ikke kan betragtes som benyttelse til fordel for Køberen. Køberen må ikke ændre, skade, fjerne, dække eller på anden måde gøre navne, serie-, model- og/eller andre typenumre på Produkterne ulæselige. Køberen må på sin hjemmeside(r) benytte Philips firmanavn med det formål at identificere de Produkter, som sælges. Køberen må stille relevante og korrekte links fra Køberens hjemmeside til de relevante Philips produktsider til rådighed. Den officielle knap stillet til rådighed af Philips kan benyttes til at skabe links, eller navnet Philips kan være fremhævet eller understreget på hjemmesiden eller det specifikke produkt i teksten, eller de relevante Philips URLs (Uniform Research Locators) kan være specificerede. Philips hjemmeside kan ikke benyttes som struktur på Køberens hjemmeside eller på nogen måde, som kan give indtryk af, at Philips hjemmesides indhold stammer fra Køberen. Med henblik på at undgå forvirring blandt internetbrugere, er Køberen ikke berettiget til at kopiere eller imitere den originale stil og form fra Philips hjemmesider på sin egen hjemmeside (eller dele heraf). Køberen er ikke berettiget til at registrere eller benytte domænenavne eller URLs som indeholder navnet Philips eller noget Philips varemærke eller et varemærke fra Philips koncernen. Køberen er ikke berettiget til at benytte navnet Philips eller andre af Philips firmanavne eller varemærker som en søgeterm i søgemaskiner, inklusiv men ikke begrænset til Google Adwords. Køberen er ikke berettiget til at benytte Philips SHIELD EMBLEM eller sloganet SENSE AND SIMPLICITY.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK.

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. ENHVER AF OVENNÆVNTE HANDLINGER INDIKERER, AT

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0.

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. UDKAST (23. august 2005) Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Parterne kan aftale, at Wingmen Solutions ApS som en del af ydelserne skal levere produkter, herunder software, hardware og/eller andet udstyr.

Parterne kan aftale, at Wingmen Solutions ApS som en del af ydelserne skal levere produkter, herunder software, hardware og/eller andet udstyr. 1. Omfang Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser (herefter benævnt "betingelserne") gælder for Wingmen Solutions ApS levering af produkter, service og konsulentassistance (herefter benævnt "ydelserne")

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Almindelige betingelser 1.1 Disse almindelige betingelser for salg og levering ( Betingelserne ) finder anvendelse ved salg og levering af produkter og reservedele ( Produkter

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold - salg og levering. Indhold Indhold... 1 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR... 2 3. YDELSER UDEN FOR AFTALERNE... 2 4. BETALING... 2 5. LEVERING... 3 6. ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER...

Læs mere

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng:

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: VILKÅR OG BETINGELSER 1. Definitioner 1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: Aftale betyder enhver

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a.

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a. Som medlem af brancheorganisationen VViN (the Netherlands Association of Translation Companies) følger f.a.x. Translations b.v. VViN s generelle leveringsbetingelser. Definition I disse generelle betingelser

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LANGUAGEWIRE

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LANGUAGEWIRE FORRETNINGSBETINGELSER FOR LANGUAGEWIRE 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Nedenstående forretningsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler om oversættelsesopgaver mellem LanguageWire (herefter benævnt LW)

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere