Jobprofilanalyse for faglærte, merkantile medarbejdere. - efter- og videreuddannelsesforløb med karriereperspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobprofilanalyse for faglærte, merkantile medarbejdere. - efter- og videreuddannelsesforløb med karriereperspektiv"

Transkript

1 Jobprofilanalyse for faglærte, merkantile medarbejdere - efter- og videreuddannelsesforløb med karriereperspektiv Februar 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Resumé Jobprofilanalyse Udvikling af jobprofiler Jobprofiler inden for økonomi Jobprofiler inden for HR Jobprofiler inden for B2B-handel herunder e-handel Opsamling på jobprofiler AMU-aktivitet inden for HR, økonomi, B2B-handel (e-handel) Økonomi HR B2B-handel Analyse af uddannelsesdækning Uddannelsesdækning for jobprofilen Økonomi - bogholderi Uddannelsesdækning for jobprofilen Økonomi - lønadministration Uddannelsesdækning for jobprofilen HR - personaleadministration Uddannelsesdækning for jobprofilen HR - kompetenceudvikling og uddannelse Uddannelsesdækning for jobprofilen B2B-salg Uddannelsesdækning for jobprofilen e-handel Opsamling på uddannelsesdækningen for jobprofilerne Virksomheder og skolers vurdering af efter- og videreuddannelse Vurderinger af fordele og ulemper ved brug af AMU Anvendelse af akademiuddannelser Metode og dataindsamling Analysens grundlag Analysedesign Bilag: AMU-statistik

3 1. Indledning Teknologiudvikling, nye organiseringsformer som følge af digitalisering og øget fokus på forretnings- og procesudvikling stiller stigende krav til de medarbejdere i AMU-målgruppen, der beskæftiger sig med opgaver vedr. økonomi, HR og B2Bhandel. Inden for kontor- og handelsuddannelsen har det afstedkommet, at der har rejst sig behov for at hæve de faglige niveauer på en række specifikke områder. De faglige udvalg, der står bag de to uddannelser, har imødekommet denne efterspørgsel ved bl.a. at udbyde specialefag på ekspertniveau. Denne analyse har til formål at danne grundlag for, at der kan udbydes attraktive efteruddannelsesforløb for faglærte, der varetager komplekse og specialiserede arbejdsfunktioner inden for de tre arbejdsområder: Økonomi HR B2B-handel (e-handel 1 ) Analysen er udarbejdet af New Insight A/S for efteruddannelsesudvalget HAKL med midler fra Ministeriet for Børn og Undervisning. Analysen indeholder tolv virksomhedscases (se særskilt bilag), der fungerer som eksempler på virksomhedernes forventede personaleanvendelse, arbejdsfunktioner for AMU-målgruppen samt centrale fremtidige kompetencekrav. Virksomhedscases danner udgangspunkt for identifikation af seks tværgående jobprofiler to for hver af tre ovenstående arbejdsområder. Jobprofilanalysen udpeger jobfunktioner og kompetencekrav inden for et givet område (fx HR - personaleadministration). Herefter følger en kort præsentation af udbuddet og aktiviteten på en række relevante AMU-mål inden for de tre områder. Med udgangspunkt i de identificerede kompetencekrav for hver jobprofil gennemføres en analyse af uddannelsesdækningen for jobprofilerne. Dette sker ved at sammenholde relevante centrale kompetencekrav med relevante AMU-mål. Til sidst samles op på virksomhederne og AMU-skolernes vurdering af uddannelsesdækningen og evt. barrierer for efteruddannelse i AMU-regi. Opsamlingen beskriver en række forhold, der påvirker anvendelse af AMU-kurser som valg af kompetenceudviklingsstrategi og indeholder desuden overvejelser omkring udvikling af specialistkompetencer gennem efter- og videreuddannelse på videregående uddannelsesniveau (særligt erhvervsakademiniveauet). 1 E-handel er i analysen behandlet under B2B-handel. Se uddybning i kapitel

4 2. Resumé På baggrund af tolv virksomhedscases præsenterer analysen seks jobprofiler, der beskriver centrale fremtidige jobfunktioner og kompetencekrav for faglærte, merkantile medarbejdere. 12 virksomhedscases De tolv virksomhedcases viser, at virksomheder (inden for produktion, handel og service) i fremtiden står over en række udfordringer, der har konsekvenser for deres fremtidige personaleanvendelse og tilhørende kompetencekrav. Udfordringerne vedrører håndteringen af: Øget internationalisering og outsourcing Øget digitalisering af arbejdsprocesser Øget fokus på strategisk analyse, salg og planlægning Øget anvendelse af specialiserede medarbejdere med en videregående uddannelse Jobprofilanalyse Jobprofil analysen har på baggrund af de tolv virksomhedscases identificeret seks jobprofiler, der fordeler sig således: Økonomi Bogholderi Lønadministration HR Personaleadministration Kompetenceudvikling og uddannelse B2B-handel B2B-salg E-handel Jobprofilanalysen viser, at især digitalisering af en række administrative opgaver fortsat vil påvirke arbejdsfunktionerne inden for både økonomi, HR og B2Bhandel. Tværgående er virksomhedernes vurdering, at tendensen til digitalisering vil fortsætte. It-programmer vil således afløse manuel indtastning og arkivering af fx løn- og personaledata. Substitutionen af arbejdskraft vil samtidig betyde, at virksomhederne vil få behov for færre medarbejdere, der varetager specialiserede arbejdsopgaver. Der vil dog fortsat være behov for medarbejdere, der varetager en bred vifte af arbejdsopgaver særligt i mindre virksomheder med en lavere grad af arbejdsdeling. Desuden vurderer virksomhederne, at der i fremtiden vil være flere opgaver, der vedrører udvikling af strategier og mindre analyser særligt inden for fx markedsføring og strategisk personaleanvendelse (herunder arbejdsmiljø), og i nogen grad inden for udvikling af processer omkring økonomistyring. 4

5 På kompetencesiden vurderer virksomhederne, at medarbejderne særligt får behov for: Baggrundsviden som talforståelse, helhedsforståelse, forretningsforståelse (markeder og værdikæder), kendskab til overenskomst, lovgivning (arbejdsmiljø) og regler, viden om personalejura/-politik, kompetenceudviklingsstrategier, salgsteknikker, markedsføring (offline og online). At kunne anvende teknik og redskaber som digitale løn- og økonomistyringssystemer, regneark, CRM-systemer, screeningsredskaber, medarbejderudviklingsplaner, markedsføringsplaner, CMS-systemer, telefon, mail, annoncer og sociale medier. Personlige egenskaber som at være omhyggelig, tålmodig, kvalitetsbevidst, kundeorienteret/serviceminded, refleksiv, projektorienteret, empatisk, samarbejdende, analytisk, kreativ, netværksskabende samt at have gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner. Udvikling i AMU-aktiviteten AMU-aktiviteten har de seneste år været for nedadgående, og aktiviteten på områderne, dette projekt arbejder med, er ikke nogen undtagelse. Særligt B2Bkurserne har lidt en meget stor tilbagegang. I den nationale kvalifikationsramme (NQF) er AMU placeret på niveau 3-5. Langt hovedparten af kurserne befinder sig på niveau 4; men på områderne, dette projekt arbejder med, er der flere kurser på niveau 5. Det betyder, at de faglige niveauer ligge på forskellige niveauer, og dermed giver mulighed for at kursisterne kan vælge forskellige faglige niveauer. AMU-skoler arbejder ikke i væsentligt omfang aktivt med at bruger mulighederne for at skabe progression i uddannelserne ved at sætte kurserne i spil ud fra NQF-niveauerne. Kendskabet til den nationale kvalifikationsramme er generelt begrænset. Analyse af uddannelsesdækning Analysen af uddannelsesdækningen for de seks jobprofiler viser, at AMU i nogen udstrækning kan understøtte virksomhedernes kompetenceudvikling, men at der er stor forskel på virksomhedernes vurdering af, hvorvidt kurser i AMU-regi er i stand til at uddannelsesdække specialistkompetencer inden for jobprofilerne. Inden for jobprofilen Økonomi - bogholderi understøtter AMU udvikling af itkompetencer og grundlæggende kompetencer i økonomistyring, mens akademiniveauet i højere grad understøtter kompetencer til kobling af økonomistyring med forretnings- og helhedsforståelse gennem fx akademiuddannelsen økonomi- og ressourcestyring eller enkelte moduler på erhvervsakademierne Inden for jobprofilen Økonomi - lønadministration er der ikke identificeret et markant behov for specialistkompetencer, og det er vurderingen, at AMU understøtter en langt overvejende del af kompetencerne til lønadministration. Inden for jobprofilen HR - personaleadministration understøtter AMU i vid udstrækning kompetencer til personaleadministration og bløde HR-funktioner, men i mindre grad værdiskabelse gennem strategisk HR, mens akademiniveauet i 5

6 særlig grad er velegnet til at understøtte kompetencer til forståelse af HRfunktionen som værdiskabende strategisk funktion. Fx gennem akademiuddannelserne i HR eller Ledelse. Inden for jobprofilen HR kompetenceudvikling og uddannelse understøtter AMU særligt administration af efteruddannelse og i nogen grad strategisk kompetenceafklaring, mens moduler eller hele akademiuddannelser understøtter udvikling af kompetencer til strategisk, systematisk kompetenceudvikling gennem efterog videreuddannelse og andre kompetenceforsyningsstrategier. Inden for jobprofilen B2B-handel - B2B-salg understøtter AMU i vid udstrækning kompetencer til markedsanalyse og salgsteknikker og i nogen grad strategiske forandringer. Akademiuddannelserne er derimod mere velegnede til understøttelse af evnen til refleksion over eget arbejde og evne til at forandre salgs- og markedsføringsstrategier. Inden for jobprofilen B2B-handel - e-handel understøtter AMU en række tekniske kompetencer og i et vist omfang salg på digitale platforme, mens det er mere sikkert om akademiniveauet understøtter kompetencer til e-handel og om niveauet matcher virksomhedernes behov Virksomheder og skolers vurdering af efter- og videreuddannelse Flere virksomheder peger på, at niveauet i AMU er for lavt, og at AMU således ikke er en attraktiv strategi for kompetenceudvikling. Desuden gælder det, at kendskabet til mulighederne i AMU er meget begrænset. Virksomhederne peger på, at der findes en række øvrige barrierer for efteruddannelse i AMU herunder uoverskueligt udbud, besværlig tilmeldingsprocedure og aflyste kurser. Skolerne forsøger at imødekomme dele af kritikken ved at udbyde uddannelsespakker, der består af sammensatte forløb af flere AMU-kurser. Skolerne vurderer, at pakkerne i højere grad opfylder virksomhedernes efterspørgsel efter mere specialiserede efteruddannelsesforløb. Akademiuddannelserne benyttes i stigende omfang også som efteruddannelsesmulighed hos AMU-målgruppen. Flere kursister/studerende tager enkelte moduler som målrettet efteruddannelse uden nødvendigvis at have som mål, at det skal føre til en hel akademiuddannelse (6 moduler). Akademiuddannelse tilvælges først og fremmest på grund af det faglige niveau, og det er attraktivt for både medarbejdere og virksomheder, at efteruddannelse på videregående niveau udmåles i ECTSpoint (et akademimodul = 10 ECTS). Her peger man på, at ECTS gør det nemmere at synliggøre en målretning af kompetenceudvikling. 6

7 3. Jobprofilanalyse I dette kapitel præsenteres seks jobprofiler, der er identificeret på baggrund af de tolv virksomhedscases. Casesamlingen viser, at virksomhederne står overfor en række kompetencemæssige udfordringer inden for de kommende år som følge af tilpasningen til nye teknologier og nye organiseringsformer. Udfordringerne handler om: Internationalisering og outsourcing Flere virksomheder indgår i internationale koncerner med afdelinger rundt om i verden. Det kan fx betyde, at bogholderifunktionen, salgsafdelingen eller produktionen ligger i udlandet. Arbejdsdelingen betyder, at medarbejderne kan forstå stadigt mere komplekse opbygninger af arbejdsprocesser. Derudover oplever flere virksomheder, at udviklingen stiller øgede krav til medarbejdernes sproglige kompetencer. Den globale virksomhedsstruktur stiller samtidig krav til medarbejdernes evne til at samarbejde virtuelt med kollegaer i andre lande en samarbejdsform, der bl.a. kræver stærke it-kompetencer. Øget digitalisering af arbejdsprocesser Der er inden for de seneste ti år sket en markant digitalisering af arbejdsprocesserne inden for både økonomistyring, HR og B2B-handel. Digitaliseringen vedrører omstilling til digitale økonomistyringssystemer og en øget anvendelse af CRM (customer relationship management). Udviklingen er som sådan ikke ny, men virksomhederne fremhæver, at der fortsat vil være fokus på produktivitet gennem optimering af digitale processer, og der fortsat vil blive stillet markant højere krav til medarbejdernes evne til at omstille sig til digitale arbejdsmetoder. Øget fokus på strategisk analyse, salg og planlægning Virksomhederne vurderer desuden, at der i fremtiden vil komme øget fokus på at øge konkurrenceevnen gennem en større forretningsforståelse blandt medarbejderne. Medarbejdere i flere funktioner og på alle niveauer vil i fremtiden skulle kunne indgå i opgavevaretagelsen med udgangspunkt i en strategisk forståelse af eget arbejde herunder forståelse af placering i interne og eksterne værdikæder samt evnen til at reflektere over egne arbejdsopgaver og optimere processer. Kravene gælder både i økonomi, HR og salgsfunktioner. Øget anvendelse af specialiserede medarbejdere med en videregående uddannelse Flere virksomheder peger desuden på, at de i fremtiden forventer at øge rekrutteringen blandt kandidater med videregående uddannelse (KVU, MVU og LVU). Dette skyldes, at der på tværs af de tre arbejdsområder stilles højere krav til, at medarbejderne forstår virksomhedens strategiske niveau og desuden formår at arbejde projektorienteret. Samtidig gælder det, at virksomhe- 7

8 derne i et vist omfang forventer en øget specialisering af flere arbejdsfunktioner. Desuden peger flere virksomheder på, at et stigende udbud af kandidater med en videregående uddannelse inden for både økonomistyring, HR og salg kan bidrage til, at der i højere vil rekrutteres medarbejdere med en højere uddannelse en faglært. 3.1 Udvikling af jobprofiler For hver af de seks jobprofiler præsenteres en tabel med beskrivelse af typiske jobfunktioner samt beskrivelse af, hvilke komponenter af kompetencer der er relateret til jobfunktionerne. Efterfølgende følger en kort beskrivelse af virksomhedernes forventede udvikling i jobfunktionerne herunder krav til specialisering samt en kvalitativ beskrivelse af centrale kompetencekrav. I jobprofilanalysen anvendes en kompetencemodel 2 med tre komponenter, der tilsammen udgør en kompetence. De tre komponenter er baggrundsviden, teknik og redskaber samt personlige egenskaber. Modellen følger den logik, at en kompetence, der indgår i en bestemt arbejdsmæssig kontekst, (som regel) indeholder alle tre komponenter af kompetencen. Tabel 3.1: Kompetencemodel med tre komponenter Baggrundsviden Teknik og redskaber Personlige egenskaber Viden om personalejura, marketing, salg, arbejdsprocesser, markeder, produktkendskab mv. Kilde: New Insight Kendskab til redskaber, der kan bidrage til at udfolde viden i praksis (fx it, CRM-systemer, lønsystemer, LEAN, sprog, projektstyring mv.) Egenskaber, der er knyttet til den måde medarbejderen forvalter baggrundsviden på samt teknik og redskaber på (fx serviceminded, empatisk, refleksiv, omstillingsevne, samarbejdsevne mv.) På baggrund af interviews med virksomhederne er der udledt i alt seks jobprofiler. Undersøgelsen har desuden haft til formål at afdække, i hvilket omfang arbejdsopgaver vedr. e-handel kan betragtes som et selvstændigt arbejdsområde eller om det er mere hensigtsmæssigt, at området hører under B2B-handel. På baggrund af den indsamlede empiri er det vurderingen, at e-handel er et område i vækst, men at arbejdsopgaverne fortsat kan behandles som en del af området B2B-handel. E- handel har således fået en selvstændig jobprofil under dette område. De seks identificerede jobprofiler fordeler sig således: Økonomi Bogholderi Lønadministration HR Personaleadministration 2 Modellen tager udgangspunkt i en kompetenceforståelse, der lægger sig op ad Kompetencemodellen et refleksionsværktøj som den er formuleret i Hvordan uddanner vi kompetente ingeniører, Ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk,

9 Kompetenceudvikling og uddannelse B2B-handel B2B-salg E-handel Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at den enkelte medarbejders arbejdsopgaver sagtens kan dække over flere jobprofiler og dele af de enkelte jobprofiler. Fx kan en administrativ medarbejder i en mindre virksomheder varetage arbejdsopgaver vedr. bogholderi, lønadministration og personaleansvar. 3.2 Jobprofiler inden for økonomi Jobprofilen økonomi - bogholderi Tabel 3.2: Økonomi - bogholderi Typiske jobfunktioner Baggrundsviden Teknik og redskaber Personlige egenskaber Udsending af fakturaer til kunder/leverandører herunder kvalitetssikring Rykke for betaling af fakturaer Forhandling med leverandører/kunder om betalingsbetingelser Manuel indtastning af regnskab (debitor/kreditor) Afstemning af konti - controlling Budgetlægning og opfølgning på budget Udarbejdelse af månedsrapporter og årsregnskaber/rapporter til leder Kvalitetssikring, fejlfinding og test af data i itsystemerne controlling Udvikling af økonomistyringssystem, fx nye procedurer evt. i udviklingsprojekter Administration af bilag, udlæg og udlægsrefusion Kilde: New Insight A/S - Talforståelse - It-systemer, fx SAP, Microsoft Dynamics e.lign. - Talforståelse - Viden om betalingsbetingelser - Talforståelse - Forretningsforståelse - Mail, telefon og itsystemer - Talforståelse - It-systemer, fx SAP, Microsoft Dynamics e.lign. - Regneark (Excel) - Talforståelse - It-systemer - Regneark - Talforståelse - Forretningsforståelse - Talforståelse - Forretningsforståelse - Kendskab til lovgivning og regler, fx fra SKAT - Omhyggelig - Kvalitetsbevidst - Kundeorienteret - Gode kommunikationsevner - Telefon og mail - Fleksibel - Kundeorienteret - Omhyggelig - Kvalitetsbevidst - Tålmodig - Omhyggelig - Kvalitetsbevidst - Tålmodig - Regneark (Excel) - Omhyggelig - Kvalitetsbevidst - Gode kommunikationsevner (også skriftligt) - Kendskab til regneark (Excel) - It-systemer, fx SAP, Microsoft Dynamics o.lign. - Talforståelse - It-systemer, fx SAP, Microsoft Dynamics e.lign. - Regneark (Excel) - Indgående kendskab til it-systemer - Helhedsforståelse - Talforståelse - Talforståelse - Lovgivning om refusion - It-systemer, fx SAP, Microsoft Dynamics e.lign. - Omhyggelig - Kvalitetsbevidst - Gode skriftlige kommunikationsevner - Analytisk - Omhyggelig - Kvalitetsbevidst - Tålmodig - Refleksiv - Refleksiv - Kvalitetsbevidst - Projektorienteret - It-systemer - Omhyggelig - Kvalitetsbevidst - Tålmodig 9

10 Beskrivelse af fremtidige arbejdsfunktioner herunder specialisering Arbejdsområdet økonomi er præget af en fortsat digitalisering, der afføder markante forandringer i virksomhedernes organisering af arbejdet. Fx foregår fakturering nu digitalt, og medarbejdernes arbejdsfunktioner handler i højere grad om at kontrollere indtastning. Virksomhederne forventer derfor, at der i fremtiden vil være flere opgaver vedr. controlling. Blandt virksomhederne er der udbredt enighed om, at implementeringen af nye digitale løsninger vil betyde en reduktion af medarbejdere på faglært niveau i fremtiden. Desuden peger flere virksomheder på, at centralisering og outsourcing evt. til udlandet af opgaverne vil stige drastisk i de kommende år. Tendensen forstærker forventningen til, at der vil være behov for færre medarbejdere i de kommende år. Virksomhederne forventer, at der vil være mindre manuel indtastning og flere arbejdsopgaver relateret til opfølgning og kvalitetssikring af indtastede data. Desuden vil medarbejderne inden for området økonomi i stigende grad skulle bidrage til analyser af indtastede data samt udvikling af processer og systemer. Udviklingen betyder, at der i fremtiden vil være behov for færre og mere specialiserede medarbejdere, der er i stand til analysere data og bidrage til forandringer af processer. Beskrivelse af fremtidig kompetencer Arbejdsopgaverne kræver, at medarbejderne har indgående kendskab til digitale økonomistyringssystemer, og at de kan afdække muligheder og barrierer ved udvikling og implementering af nye processer. Dette kræver nogle personlige egenskaber som fx evnen til systematisk at reflektere over praksis og organisationens processer og en lyst til at forandre eksisterende processer. Desuden kræver arbejdet, at medarbejderne i et vist omfang er i stand til at arbejde projektorienteret. I forbindelse med øget fokus på det analytiske element i økonomistyringen vil der være behov for, at medarbejderne har gode kommunikationsevner både skriftligt og mundtligt. Kompetencen til forandring og udvikling hænger desuden sammen med medarbejderens helhedsforståelse, der handler om kendskabet til virksomhedens processer og arbejdsgange. Dette er en forudsætning for at kunne arbejde kvalificeret med udvikling af it-systemerne. Kompetencen er desuden koblet til medarbejderens forretningsforståelse, der handler om evnen til forstå, hvad der skaber værdi for virksomheden. Medarbejdere inden for arbejdsområdet økonomi vil fortsat skulle have stærke kompetencer inden for talforståelse, revision og kendskab til lovgivning, ligesom evnen til at anvende opdaterede it-systemer fortsat er en vigtig kernekompetence for medarbejdere, der arbejder med økonomi. Virksomhederne vurderer, at der i de kommende år vil blive behov for kompetencer inden for controlling. Desuden vil der for mange medarbejdere fortsat være en del manuel indtastning, der kræver, at medarbejderne er omhyggelige, kvalitetsbevidste og tålmodige. 10

11 3.2.2 Jobprofilen økonomi - lønadministration Tabel 3.3: Økonomi lønadministration Jobfunktioner Baggrundsviden Teknik og redskaber Personlige egenskaber Udbetaling og afstemning af løn ved automatiseret lønudbetaling fokus på kvalitetssikring Fejlretning af udbetalt løn/pension Indberetning af lønsum og pension til skat Besvarelse af medarbejderspørgsmål om løn, pension og kontraktforhold Udarbejdelse budget for lønomkostninger Kilde: New Insight A/S - Talforståelse - Viden om overenskomster - Kendskab til skattelovgivning - Talforståelse - Viden om overenskomster - Kendskab til skattelovgivning - Talforståelse - Kendskab til skattelovgivning og pensionsregler - Viden om overenskomster - Viden om skatte- og pensionsregler - Viden om personalejura - Talforståelse - It-systemer - Regneark - It-systemer - Elektronisk lønindberetningssystem - It-systemer - Elektronisk lønindberetningssystem - Omhyggelig - Tålmodig - Omhyggelig - Tålmodig - It-systemer - Omhyggelig - Tålmodig - Mail, telefon - Omhyggelig - Gode kommunikationsevner - Omhyggelig - Tålmodig Beskrivelse af fremtidige jobfunktioner herunder specialisering Digitalisering af lønudbetaling betyder, at arbejdsopgaverne går fra manuel indtastning til kvalitetssikring og fejlretning af den udbetalte løn. Desuden besvarer lønmedarbejderne spørgsmål om løn og pension fra deres kolleger. Det kan være ift. lønudbetaling eller skatte- og pensionsforhold. Lønmedarbejderne, der arbejder med løn, udarbejder også budgettet for virksomhedens samlede lønomkostninger, ligesom de sørger for korrekt indberetning af løn og pension til SKAT. Løn har tidligere været en del af bogholderiet, men der er en tendens til, at lønadministration i et vist omfang indgår som en kerneopgave i HR-afdelingerne. Flere steder er arbejdsopgaver vedrørende løn dog fortsat en del af økonomiafdelingen. Virksomhederne vurderer, at karakteren af arbejdsopgaverne ikke vil forandre sig markant inden for de kommende år, idet overgangen til digital lønindberetning er sket på langt de fleste virksomheder. Beskrivelse af fremtidige kompetencekrav Talforståelse er fortsat en af kernekompetencerne for medarbejdere, der arbejder med løn, men digitalisering af processerne betyder, at der stilles store krav til medarbejdernes it-kompetencer. Lønmedarbejderne skal kunne fejlrette og kvalitetssikre i it-systemerne. Generelt er løn et følsomt emne for virksomhederne og det er derfor vigtigt, at der laves få fejl i lønudbetalingerne. Derfor er det meget vigtigt, at lønmedarbejderne er omhyggelige og tålmodige i gennemførelse af arbejdsopgaverne. Desu- 11

12 den er det vigtigt, at medarbejderne har gode kommunikationsevner i forbindelse med besvarelse af spørgsmål om løn mv. Arbejdet med løn og pension kræver desuden, at medarbejderne har stort kendskab til skattelovgivning og pensionsregler. 3.3 Jobprofiler inden for HR HR personaleadministration Tabel 3.4: HR administration og personale Jobfunktioner Baggrundsviden Teknik og redskaber Personlige egenskaber Administration og arkivering af ansættelser, kontrakter og ansøgninger - Viden om personalejura - Kontraktskabeloner - It-systemer og databaser - Omhyggelig Annoncering af job Screening af ansøgninger og sparring med ledelse om rekruttering af nye medarbejder Oprettelse af medarbejdere (stamdata) i itsystemer herunder opdatering af intranet Introduktion til pc, telefon, adgangskort mv. Organisering af introforløb for nye medarbejdere herunder booking af møder samt tilmelding til introkurser Registrering af sygefravær, ferie o.lign. Samtaler med personale, fx stress o.lign. Implementering af overenskomster fokus på oplysning og besvarelse af spørgsmål Indberetning af arbejdsfunktioner og løn til arbejdsgiverorganisationer Arbejde med arbejdsmiljø og sikkerhed herunder håndtering af arbejdsmiljøsager Kilde: New Insight A/S - Viden om jobdatabaser (intern eller ekstern) - Forretningsforståelse (rekrutteringsstrategi) - Helhedsforståelse - Skabeloner for job opslag - It-systemer - Screeningsredskaber/skabeloner - Omhyggelig - Gode skriftlige kommunikationsevner - Gode mundtlige kommunikationsevner - Viden om personalejura - It-systemer - Omhyggelig - Teknisk kendskab til telefon, pc mv. - Lovgivning om mediebeskatning - Helhedsforståelse - It-systemer, herunder Outlook - Viden om lovgivning om sygefravær og ferielovgivning - Viden om virksomhedens personalepolitik - Viden om arbejdsmiljø - Viden om personalejura - Viden om overenskomster/lokalaftaler - Viden om personalejura - Viden om virksomhedens personalepolitik - Helhedsforståelse - Helhedsforståelse - Kendskab til arbejdsgivernes indberetningssystem - Viden om arbejdsmiljølovgivning - It-systemer, herunder Excel -Intranet - Intranet - Mail - Samtaler - Gode mundtlige kommunikationsevner - Omhyggelig - Gode mundtlige kommunikationsevner - Omhyggelig - Empatisk - Gode mundtlige kommunikationsevner - Gode skriftlige (og mundtlige) kommunikationsevner - It-systemer - Omhyggelig - Empatisk - Lyttende - Samarbejdende 12

13 Beskrivelse af fremtidige jobfunktioner herunder specialisering Der vil fortsat være en del arbejdsopgaver, der vedrører administrative opgaver i forbindelse med personaleadministration. Jobprofilen indeholder en række kendte administrative arbejdsfunktioner som oprettelse, opdatering og arkivering af information om medarbejdere. Virksomhederne forventer, at langt flere af disse arbejdsopgaver vil foregå elektronisk, fx arkivering af medarbejderjournaler. Disse administrative arbejdsopgaver varetages i højere grad end tidligere af en decideret HR-afdeling, der håndterer en bred vifte af opgaver relateret til personaleadministration. Virksomhederne er således gået fra at have en administration til at have en HR-afdeling. Det er dog værd at bemærke, at udviklingen i et vist omfang i højere grad vedrører navnet og i mindre grad arbejdsopgaverne. Der er dog en række træk ved jobfunktionerne, der afspejler en tendens til, at arbejdsopgaverne får en mere strategisk karakter. Det gælder fx i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere. Her udfylder medarbejderne en central rolle i screeningen af ansøgninger og sparring med ledende medarbejdere. De adspurgte virksomheder forventer, at HR-medarbejderne i stigende omfang vil skulle varetage en række blødere arbejdsopgaver som fx medarbejdersamtaler samt implementering af tiltag, der skal forbedre arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Desuden skal de faglærte medarbejdere i HR-afdelingerne også arbejde med implementering og oplysningsarbejde omkring overenskomster. Samlet set er det virksomhedernes vurdering, at arbejdsgaverne i fremtiden vil foregå elektronisk i virksomhedens it-systemer og databaser, mens medarbejderne i stigende grad vil skulle varetage opgaver af mere strategisk karakter. Især det sidste vil kræve medarbejdere, der er specialiseret i de bløde HR-opgaver. Beskrivelse af fremtidige kompetencekrav Udviklingen i jobfunktionerne betyder, at medarbejderne i et vist omfang vil stå over for forandrede kompetencekrav i fremtiden. Kompetencekravene omkring it forventes at være høje, men også relativt konstante, idet it-anvendelse allerede i dag er høj på en overvejende del af virksomhederne. Virksomhederne vil særligt have behov for kompetencer omkring personalejura og implementering af personalepolitikker. Her gælder det, at medarbejderne har en god forståelse af virksomhedens helhed, og de behov og regler der findes på tværs af virksomhedens personalegrupper. I forbindelse med rekruttering er det samtidig vigtigt, at medarbejderne anvender både helhedsforståelse og forretningsforståelse, idet viden om virksomhedens organisation, processer og potentiale for værdiskabelse indgår som en væsentlig del af en rekrutteringsstrategi. 13

14 Samtidig bliver det stadig mere vigtigt, at HR-medarbejderne, der sidder med de bløde arbejdsopgaver fx medarbejdersamtaler er gode til at kommunikere og evt. udvise forståelse og empati i forbindelse med samtaler om følsomme emner som stress, sygefravær, arbejdsmiljø eller lignende HR kompetenceudvikling og uddannelse Tabel 3.5: Jobprofiler for HR kompetenceudvikling og uddannelse Jobfunktioner Baggrundsviden Teknik og redskaber Personlige egenskaber Tilmelding og registrering til uddannelse/efteruddannelse Koordinering af uddannelse/efteruddannelse blandt personalegrupper Strategisk medarbejderudvikling gennem interview herunder forberedelse, gennemførelse og opfølgning på MUS Afdækning af organisationens behov for kompetenceudvikling Ansvarlig for elevforløb Udarbejdelse af statistik for efteruddannelse fokus på effekt Kilde: New Insight A/S - Viden om uddannelsesudbud (AMU, AU, privat) - Viden om overenskomst/kompetencefonde - Viden om uddannelsesudbud (AMU, AU, privat) - Helhedsforståelse - Helhedsforståelse - Forretningsforståelse - Forretningsforståelse - Helhedsforståelse - Kendskab til kompetenceudvikling (uddannelse, efteruddannelse, sidemandsoplæring) - Viden om uddannelsesudbud (AMU, AU, privat) - Viden om erhvervsuddannelse - Kendskab til læring - Helhedsforståelse - Helhedsforståelse - Forretningsforståelse - It-system - Regneark - Efteruddannelse.dk mv. - It-systemer - Regneark - Udviklingsplaner og skemaer - Værktøjer til kompetenceafdækning - Omhyggelig - Overblik - God kommunikationsevne - Empatisk - Lyttende - Åben - God kommunikationsevne - Analytisk - Struktureret - Samarbejdsevne - Strategisk - Elevplaner - God kommunikationsevne - Struktureret - It-systemet - Regneark - Analytisk Beskrivelse af fremtidige jobfunktioner herunder specialisering I takt med, at flere virksomheder får fokus på HR som en strategisk funktion, opstår der flere arbejdsopgaver for faglærte medarbejdere, der handler om udvikling af organisationens ressourcer og kompetencer. Jobfunktionerne vedrører afdækning af virksomhedens behov for kompetenceudvikling inden for en række forskellige funktioner herunder produktion, salg og service. Dette sker fx gennem medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Afdækningen sker ofte i samarbejde med ledende medarbejdere, og de faglærte medarbejdere deltager i mindre grad i de endelige valg af strategi for kompetenceudvikling. I forbindelse med afdækningen af behovet for kompetenceudvikling udarbejder HR-medarbejderne desuden statistiske overblik over virksomhedens brug af efteruddannelse. En overvejende del af arbejdsopgaverne har dog en mere administrativ karakter, idet de relaterer sig registrering og koordinering af forskellige personalegruppers efteruddannelse. I praksis fungerer det sådan, at lederne i de enkelte afdelinger 14

15 giver HR-medarbejderne besked om, hvilke kurser deres kolleger skal tilmeldes, hvorefter HR-medarbejderne tilmelder vedkommende, fx via efteruddannelse.dk. Der er i de senere år sket en digitalisering af disse processer, der har effektiviseret mange af jobfunktionerne. Medarbejderne anvender derfor mere tid på planlægning, koordinering og opfølgning omkring uddannelse og efteruddannelse, end på indtastning og arkivering af information. Flere virksomheder vurderer, at rapporteringer og analyser i fremtiden vil blive en større del af HR-medarbejdernes jobfunktion. Beskrivelse af fremtidige kompetencekrav Virksomhedernes strategiske fokus på kompetenceudvikling kræver, at HRmedarbejderne er i stand til at indgå i strategiske overvejelser om personanvendelse. Dette kræver, at medarbejdere har solid forståelse af virksomhedens organisering og arbejdsprocesser. Denne helhedsforståelse består bl.a. af viden om virksomhedens værdikæde og viden om, hvordan der kan skabes yderligere værdi i de forskellige led i kæden gennem efteruddannelse af forskellige personalegrupper. Kompetencen helhedsforståelse hænger således tæt sammen med kompetencen forretningsforståelse, der netop handler om, hvordan virksomheden skaber værdi. Deltagelse i denne strategiske form for uddannelsesplanlægning kræver derfor et solidt kendskab til uddannelsesudbud, der retter sig mod forskellige niveauer. Det kan både være efteruddannelse af faglærte og ufaglærte i AMU-regi, efter- og videreuddannelse gennem akademiuddannelser og masteruddannelser. Udviklingen kræver, at flere medarbejdere på faglært niveau er i stand til at deltage i strategiske overvejelser og kunne arbejde analytisk med kompetenceudvikling. 15

16 3.4 Jobprofiler inden for B2B-handel herunder e-handel Jobprofil B2B-salg Tabel 3.6: Jobprofil B2B-salg Jobfunktioner Baggrundsviden Teknik og redskaber Personlige egenskaber Materialerådgivning Tilbudsskrivning Kundebesøg/møder Udarbejdelse af kontrakter Ordreindtastning- og behandling Projektstyring / account management Kundeservice herunder håndtering af reklamationer Markedsføring Markedsføring sociale medier Udarbejdelse og opfølgning på salgsmål og markedsanalyser Kilde: New Insight A/S - Varekendskab Kendskab til lovgivning og retningslinjer - Forretningsforståelse - Varekendskab - Viden om salgsteknikker - Varekendskab - Forretningsforståelse - Helhedsforståelse - Viden om salgsteknikker - Talforståelse - Viden om betalingsbetingelser - Talforståelse - Helhedsforståelse herunder logistik - Forretningsforståelse - Varekendskab - Varekendskab - Viden om reklamationsregler og forbrugerrettigheder - Viden om markedsføringsdiscipliner- og kanaler - Viden om medier - Viden om markedsføringsloven - Forretningsforståelse - Viden om markedsføring på sociale medier - Forretningsforståelse - Viden om markeder - Forretningsforståelse - Telefon, mail - Lyttende - Kundeorienteret - It-systemer (CRM) - Brug af tilbudsskabeloner - Sprog - Fysiske møder - Telefon - Fleksibel - Gode kommunikationsevner - Kundeorienteret - Fleksibel - Imødekommende - Præsentabel - Netværksskabende - Forhandlingsevne - Gode mundtlige kommunikationsevner - It-systemer (CRM) - Omhyggelig - It-systemer (CRM) - Omhyggelig - It-systemer (CRM) - Mail, telefon - Kundemøder - Telefon, mail og chatfunktioner - Mail og telefon - Markedsføringsplan - Annoncer - Kund s - Nyhedsbreve - Telefon - It-systemer (CRM) - Regneark - Markedsanalyser - Kundeorienteret - Fleksibel - Samarbejdende - Gode kommunikationsevner - Kundeorienteret - Imødekommende - Gode kommunikationsevner - Konflikthåndtering - Gode kommunikationsevner - Kreativ - Analytisk - Gode kommunikationsevner - Kreativ - Analytisk - Nysgerrig - Analytisk - Gode kommunikationsevner - Samarbejdsevne Beskrivelse af fremtidige jobfunktioner herunder specialisering Arbejdsområdet B2B-salg er præget af digitalisering af stort set alle jobfunktioner. Som en konsekvens foregår næsten alle jobfunktioner vedr. kontakt til kunder via 16

17 digitale CRM-systemer (customer relationship management), der indeholder oplysninger om kunder, kunderelationer, præferencer og behov. CRM-systemer er således et helt centralt arbejdsredskab i forbindelse med tilbudsskrivning og kundekontakt generelt. Dette gælder også i forbindelse med account management, hvor medarbejderne skal administrere større salg til eksisterende kunder. Virksomhederne vurderer, at medarbejderne inden for B2B-salg i højere grad skal kunne varetage markedsføringsopgaver i fremtiden. Det drejer sig både markedsføring af produkter og services på traditionelle platforme som annoncering, via telefon og mail samt via nyhedsbreve til eksisterende kunder. Arbejdet udføres og tilrettelægges ofte i samarbejde med virksomhedernes markedsføringsafdeling. Desuden varetager medarbejderne rådgivning omkring materialer og produkter. Rådgivningen drejer sig bl.a. om produkternes egenskaber samt lovgivning for anvendelse af produkterne (fx energilovningen). Virksomhederne peger desuden på, at medarbejderne i B2B-salg i stigende grad vil skulle gennemføre markedsanalyser samt udarbejdelse og opfølgning på salgsmål, og der efterspørges i stigende grad faglærte medarbejdere med solid forståelse af forretnings- og markedsudvikling. Beskrivelse af fremtidige kompetencekrav Generelt er det virksomhedernes vurdering, at der i fremtiden i høj grad vil blive behov for medarbejdere med stærke kompetencer inden forretningsforståelse og markedsføring. Dette hænger sammen med kompetencerne til selvstændigt at kunne gennemføre markedsanalyser og herefter følge op med markedsføringsplaner rettet mod bestemte kundegrupper. En vigtig kompetence handler således om at kunne reflektere over salgsindsatsen og sætte kunden præferencer og behov i centrum. Inden for markedsføring er der krav om, at de faglærte medarbejdere i stigende grad skal have viden om forskellige markedsføringsdiscipliner herunder online annoncering. Desuden har udviklingen inden for viral markedsføring betydet, at medarbejderne skal have kendskab til potentialet ved at udnytte sociale medier/netværk som fx facebook. Der vil fortsat være behov for medarbejdere med et indgående kendskab til de varer og services, virksomheden leverer. Varekendskabet dækker over viden om produkters tekniske egenskaber samt priser og prissammensætning Virksomhederne vurderer desuden, at der fortsat vil være behov for medarbejdere med gode kompetencer for traditionelt salg via telefon, mail og kundebesøg. Her er det særligt vigtigt, at medarbejdere er kundeorienterede, hvilket betyder fokus på service, imødekommenhed, fleksibilitet og gode kommunikationsevner. Flere virksomheder vurderer desuden, at der i fremtiden vil blive behov for bedre kompetencer til at kunne skabe personlige relationer til kunderne. 17

18 3.4.2 Jobprofil e-handel Tabel 3.7: Jobprofil e-handel Jobfunktioner Baggrundsviden Teknik og redskaber Personlige egenskaber Test af brugervenlighed og udvikling af koncepter i webshop herunder fejlfinding og tilretning Oprettelse, indtastning og kvalitetssikring af vareinformation Annoncering og markedsføring af produkter herunder søgemaskineoptimering Udarbejdelse af nyhedsbreve herunder online loyalitetsprogrammer Opdatering af sociale medier og besvarelse af kundehenvendelser Besvarelse af kundehenvendelser på telefon og mail - Viden om opbygning af webshop - Viden om kundemålgrupper - Viden om online markedsføring - Viden om usability - Viden om vedligeholdelse og opdatering af webshop - Varekendskab - Viden om online markedsføring - Viden om annoncering - Viden om søgemaskineoptimere - Viden om online markedsføring - Viden om målgrupper - Forretningsforståelse - Varekendskab - Viden om online markedsføring - Varekendskab - Varekendskab - Viden om webshop opbygning - Programmering i backend (CMS-systemer) - Opdatering i back-end (CMS-systemer) - Google adwords - Annoncering på facebook - Mailsystemer - It-systemer - Analytisk - Kreativ - Projektforståelse - Omhyggelig - Gode kommunikationsevner - Analytisk - Kreativ - Gode skriftlige kommunikationsevner - Kreativ - Sociale medier - Gode skriftlige kommunikationsevner - Kreativ - Mail, telefon - Serviceminded - Tålmodig - Løsningsorienteret Analyse af salgstal og differentiering af kunder - Forretningsforståelse - Viden om online markedsføring - It-systemer CRM samt fx google analytics - Analytisk - Gode kommunikationsevner Kilde: New Insight A/S Beskrivelse af fremtidige jobfunktioner herunder specialisering Flere virksomheder forventer, at de i fremtiden vil have større fokus på e-handel. Der er dog kun få af de virksomheder, der indgår i undersøgelsen, der har oprettet en decideret webshop. Der er stor spredning i de jobfunktioner, der varetages af faglærte medarbejdere. Nogle medarbejdere varetager overvejende administrative opgaver som fx indtastning og kvalitetssikring af simple informationer omkring varedata, mens andre faglærte medarbejdere arbejder med udvikling, markedsføring og analyse af virksomhedernes digitale salgsplatform. Flere virksomheder forventer, at de i takt med, at en del salg kommer til at foregå på web, vil omlægge dele af salgsarbejdet, så der kommer langt større fokus på markedsføring på digitale platforme. Formålet er, at især nye kunder skal ledes hen til webshoppen gennem annoncering og søgemaskineoptimering. Forventningen er også, at der vil være mange eksisterende kunder, der vil overgå til at handle og bestille varer online. 18

19 Det er samtidig forventningen, at e-handel og handel i butikkerne i højere og højere grad flyder sammen i fremtiden (den såkaldte multi-channel tendens). Kunderne vil ikke længere skelne mellem online-handel og traditionel handel i en fysisk butik. I takt med at e-handelsområdet vokser, vil der opstå et behov for specialiserede faglærte, der er i stand til at forstå potentialet i e-handel og ikke mindst forskellen mellem online-salg og traditionelt salg. Beskrivelse af fremtidige kompetencekrav Arbejdsopgaver omkring e-handel kræver stor viden om salg og særligt forståelse af forskellen mellem traditionelt B2B-salg, der foregår via telefon, mail og kundebesøg og salg via nettet. Kompetencekravene ligner i nogen udstrækning de kompetencer, der anvendes ved salg og markedsføring i B2B-salg, men der er afgørende forskel på kundesegmenter og kundeadfærd på nettet. Den store forskel på traditionelt B2B-salg og online-salg er, at sælgeren ikke i samme omfang er i kontakt med køberen, og produkterne skal i større omfang sælge sig selv. Dette stiller krav til medarbejdernes evne til at analysere kundernes købspræferencer og ikke mindst deres online adfærd, for på den baggrund at målrette salg og markedsføring. Det kan fx handle om kunne foretage strategisk placering af forskellige emner i webshoppen og kunne gennemføre kampagner for forskellige produkter. Desuden stiller arbejdet med webshop store krav til medarbejdernes tekniske itkompetencer herunder lettere programmering i CMS-systemer samt opdatering og vedligeholdelse af webshoppens indhold. 19

20 3.5 Opsamling på jobprofiler Jobprofilerne viser, at især digitalisering af en række administrative opgaver fortsat vil påvirke arbejdsfunktionerne inden for både økonomi, HR og B2B-handel. Tværgående er virksomhedernes vurdering, at tendensen til digitalisering vil fortsætte. It-programmer vil således afløse manuel indtastning og arkivering af fx lønog personaledata. Substitutionen af arbejdskraft vil samtidig betyde, at virksomhederne vil få behov for færre medarbejdere, der varetager specialiserede arbejdsopgaver. Der vil dog fortsat være behov for medarbejdere, der varetager en bred vifte af arbejdsopgaver særligt i mindre virksomheder med en lavere grad af arbejdsdeling. Udviklingen gælder i sagens natur også e-handel, idet netop digitaliseringen (i dette tilfælde af kundernes adfærd) får afgørende konsekvens for medarbejdernes arbejdsfunktioner. Desuden vurderer virksomhederne, at der i fremtiden vil være flere opgaver, der vedrører udvikling af strategier og mindre analyser særligt inden for fx markedsføring og strategisk personaleanvendelse (herunder arbejdsmiljø), og i nogen grad inden for udvikling af processer omkring økonomistyring. På kompetencesiden vurderer virksomhederne, at medarbejderne særligt får behov for: Baggrundsviden som talforståelse, helhedsforståelse, forretningsforståelse (markeder og værdikæder), kendskab til overenskomst, lovgivning (arbejdsmiljø) og regler, viden om personalejura/-politik, kompetenceudviklingsstrategier, salgsteknikker, markedsføring (offline og online). At kunne anvende teknik og redskaber som digitale løn- og økonomistyringssystemer, regneark, CRM-systemer, screeningsredskaber, medarbejderudviklingsplaner, markedsføringsplaner, CMS-systemer, telefon, mail, annoncer og sociale medier. Personlige egenskaber som at være omhyggelig, tålmodig, kvalitetsbevidst, kundeorienteret/serviceminded, refleksiv, projektorienteret, empatisk, samarbejdende, analytisk, kreativ, netværksskabende samt at have gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner. 20

21 4. AMU-aktivitet inden for HR, økonomi, B2B-handel (e-handel) De tre områder, projektet beskæftiger sig med, har ligesom de øvrige AMUområder været udsat for en aktivitetsnedgang de senere år. Særligt kurserne, der ligger i FKB en Handel og logistik har været ramt af markant deltagertilbagegang. Det er skolernes samlede vurdering, at nedgangen i deltageraktivitet ikke skyldes indhold og kvalitet i kurserne; men i højere grad AMUs generelle omdømme. I bilaget (se kap. 8) til rapporten findes oversigter over deltageraktiviteten i 2012 på relevante kurser. Oversigten over aktiviteten er udarbejdet af Uddannelsesnævnet. Projektet har fokus på efterspørgslen efter efteruddannelse på faglige høje niveauer. Der er derfor i bilagsoversigten også tilføjet NQF/DKLL-niveauerne til de kurser, der har størst aktivitet. I den nationale kvalifikationsramme (NQF/DKLL) er AMU indplaceret på niveau 3-5. Langt de fleste kurser inden for dette projekts områder er placeret på niveau 4. Der er imidlertid inden for HR og i særdeleshed på økonomiområdet flere kurser, der er placeret på niveau 5. Generelt kan forskellen mellem de to niveauer (4 og 5) beskrives ved, at kurser, der befinder sig på niveau 4, bygger på at udvikle kursistens viden om begreber samt give kursisten redskabet til at identificere problemstillinger. På niveau 5 løftes niveauet til, at kursisten også skal kunne forholde sig teoretisk og metodisk til problemstillinger, og herigennem skal kursisten kunne vurdere forskellige problemstillinger. Overordnet kan det konkluderes fra en interviews med fem AMU-skoler, at ikke i væsentligt omfang aktivt bruger mulighederne for at skabe progression i uddannelserne ved at sætte kurserne i spil ud fra NQF-niveauerne, og kendskabet til den nationale kvalifikationsramme er begrænset. Kun én skole nævner, at man arbejder med NQF-niveauerne inden for økonomiområdet. Aktiviteterne (antal kursister) fordeler sig med en høj koncentration på nogle få kurser. 4.1 Økonomi På det økonomiområdet har skolerne en stor aktivitet på en lang række kurser. Hovedaktiviteten i økonomikurserne koncentrerer sig også blandt nogle få kurser. 90 % af aktiviteten har således fundet sted i de 15 mest benyttede kurser. Flere skoler nævner, at det på økonomiområdet er unikt, at mange virksomheder selv henvender sig og beder om at få sammensat kurser og forløb. Det er skolernes 21

22 vurdering, at det skyldes, at økonomikurserne er de mest redskabsorienterede kurser, og derfor er lettest at formulere et behov for i virksomhederne, når den fx investerer i nyt økonomisystem. Også på økonomiområdet findes en række kurser, der befinder sig på NQF-niveau 5. Blandt de 15 førnævnte kurser befinder fire sig på niveau HR Aktiviteten inden for HR var relativt lav i 2012 med lidt flere end 3000 kursister. Hovedparten af aktiviteten (77 %) koncentrerede sig på de 10 mest anvendt kurser. Der er imidlertid en stor spredning i de faglige temaer, kurserne repræsenterer. HR-området er et af de områder, hvor der er størst repræsentation af kurser, der befinder sig på NQF-niveau 5. Således befinder tre af de 10 mest anvendte kurser sig på niveau 5. De skoler, der har udbud af HR-kurser, nævner, at der aldrig er kommet den aktivitet inden for området, som man havde regnet med, da FKB en blev udviklet. På BC Syd har man også haft en stor nedgang i 2012; men her nævnes, at der igen tegner sig en vis interesse hos virksomhederne til at sende medarbejder på specielt de mere bløde HR-relaterede kurser. I vurderingen af efteruddannelsesefterspørgslen på akademiniveau, der præsenteres senere i rapporten, fremgår, at efterspørgslen efter HR-efteruddannelse er større på akademiniveau end på AMU-niveau. Det er derfor nærliggende at slutte, at der generelt efterspørges HR-efteruddannelse på et højt fagligt niveau, AMU kun i et vist omfang kan opfylde. 4.3 B2B-handel B2B-kurserne har været hårdt ramt af deltagernedgang. I 2012 noteres en aktivitet på kursister for de kurser. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at aktiviteten ikke nødvendigvis er foregået blandt medarbejdere i B2B-erhvervet. Kurset Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere (40003) er et salgskursus, der har moder-fkb i Detail. Aktiviteten må derfor først og fremmest tilskrives kursusdeltagelse medarbejdere i detailbranchen. Alle kurser befinder sig på NQF-niveau 4. Det er derfor ikke er muligt at udlede noget om den niveaumæssige efterspørgsel ad den vej. Kurserne inden for B2B-salg har et branchespecifikt sigte, og det er derved som udgangspunkt let for skolerne at målrette kursusudbuddet. Skolernes forklaring på, hvorfor B2B-salgsområdet alligevel har været udsat for en større nedgang er, at handels-/grossistbranchen i stigende omfang benytter pri- 22

23 vate konsulent- og kursusvirksomheder til kompetenceudvikling af branchens medarbejdere, ligesom der er registreret større aktivitet i skolernes IDV-udbud E-handel Ligesom B2B-området er deltageraktiviteten beskeden inden for e- handelskurserne. Det mest benyttede kursus E-teknologi og online opdatering (45956) har et meget bredt indhold. Det er derfor ikke sikkert, at de, der deltager i kurser, nødvendigvis arbejder med e-handel. Fx er handler en del af kursets om, hvordan kursisten kan deltage i bedre vedligeholdelse af CMS-systemer, dvs. opdatering af hjemmesider. Også på dette område befinder alle kurserne sig på sig på NQF-niveau 4. Det er forskelligt fra skole til skole, hvordan man arbejder med e-handelskurserne. En enkelt skole kæder e-handel sammen med B2B-salg, hvor de øvrige skoler peger på, at der blandt de få, der i det hele taget vælger e-handelskurser, også er kursister fra andre brancher, bl.a. fra detailbranchen. Skolerne er først for nylig begyndt at fokusere på e-handelsområdet. Hidtil har problemet været, at man ikke har haft egne lærere, der i tilstrækkelig grad har kunnet undervise i faget. Man har således været nødt til at hyre eksterne undervisere til at varetage undervisningen. 23

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

HANDLINGSPLAN for Analyse af receptionistens ændrede rolle og deraf afledte kompetencebehov

HANDLINGSPLAN for Analyse af receptionistens ændrede rolle og deraf afledte kompetencebehov HANDLINGSPLAN for Analyse af receptionistens ændrede rolle og deraf afledte kompetencebehov Projektnummer: 139060 Projektpulje: AMU7681 Udvikling af Analyser AMU 2017 December 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje Sapiens

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

Grundlæggende HR-uddannelse

Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Er du ansat i en stilling som f.eks. personaleassistent i en mindre eller mellemstor virksomhed, hvor du har HR-funktioner, men har behov for at

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015 Udlagt AMU-undervisning til EUC Nordvest 2015 2245 Offentlig forvaltning og 44383 Medarbejderen som deltager i sagsbehandling forandringsprocesser 2256 Handel og logistik 40976 Logistikopgaver ved internationalt

Læs mere

HR & LØN Din eksterne afdeling

HR & LØN Din eksterne afdeling HR & LØN Din eksterne afdeling e Amesto HR services Mange kender HR som en personaleafdeling fremfor en HR-afdeling, men HR er ikke kun bløde værdier, HR bidrager også til virksomhedens bundlinje. HR-afdelingen

Læs mere

Grundlæggende HR-uddannelse

Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Har du som leder ansvar for tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejdere, men måske mangler en HR-afdeling i virksomheden, der

Læs mere

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater Oplæg v. konference for De lokale Uddannelsesudvalg for Ejendomsservice 17. marts 2015 Indhold 1. Formål og baggrund

Læs mere

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Inspiration til uddannelse 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Velkommen Kirsten Jensen Mette Will Gitte Jensen Har du deltaget i et webinar før?

Læs mere

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service Projektoplæg til Industriens Uddannelser Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål

Læs mere

kursusoversigt efterår 2014

kursusoversigt efterår 2014 kursusoversigt efterår 2014 Nye kompetencer giver nye muligheder Sønderhøj 9 8260 Viby J Tlf. 8936 3000 business@aabc.dk business.aabc.dk 1 Velkommen til Business Centret, Århus Købmandsskoles kursusafdeling.

Læs mere

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid 2 Titel Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45 Akademiuddannelsen Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linjer: Ledelse

Læs mere

Vejledning til MUS-skemaet

Vejledning til MUS-skemaet Vejledning til MUS-skemaet Denne vejledning har til formål at give inspiration til dialogen om de forskellige emner i MUS-skemaet. Vejledningen henvender sig både til ledere og medarbejdere. Hvis du under

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

En del af holdet med det samme

En del af holdet med det samme 2 En del af holdet med det samme Som kunde hos har du adgang til dygtige medarbejdere og til en lang række opgaver og funktioner på kontoret. Det kan være, når du skal bruge flere ressourcer i forbindelse

Læs mere

SÅDAN KAN DU BENCHMARKE ADMINISTRATIONEN. Administrativ organisering, digitalisering og ressourceforbrug

SÅDAN KAN DU BENCHMARKE ADMINISTRATIONEN. Administrativ organisering, digitalisering og ressourceforbrug SÅDAN KAN DU BENCHMARKE ADMINISTRATIONEN Administrativ organisering, digitalisering og ressourceforbrug Hvad måles der på? KLKs benchmark-model adskiller sig fra andre modeller ved, at der ikke kun måles

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Potentialeafklaring - Lønadministrationen.

Potentialeafklaring - Lønadministrationen. Potentialeafklaring - Lønadministrationen. 1. Organisering og opgaver a. Organisering Opgaven med Løn- og personaleadministration, samt afregninger/afstemninger og hjemtagelse af refusioner ligger i dag

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Kompetenceprojekt Klædt på til en ny virkelighed

Gør tanke til handling VIA University College. Kompetenceprojekt Klædt på til en ny virkelighed Gør tanke til handling VIA University College Kompetenceprojekt Klædt på til en ny virkelighed Præsentation Danmarks største professionshøjskole (Danmarks tredje største uddannelsesinstitution) VIA uddanner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Karrierespor. Forsvarsminister Søren Gade

Karrierespor. Forsvarsminister Søren Gade Karrierespor Vi må løbe den risiko, at soldaterne forlader forsvaret til fordel for erhvervslivet. For hvis forsvaret skal være et attraktivt valg for de unge, bliver vi nødt til at kunne tilbyde dem noget,

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Nyt AMU- med brugeren i centrum 2003 - Totalt skift i uddannelsestænkningen fra at tænke i enkeltuddannelser til at tænke i kompetencer på arbejdsmarked. 1.

Læs mere

Analyse af AMU- målgruppens kompeten- cebehov inden for postal facility management 15. september 2011

Analyse af AMU- målgruppens kompeten- cebehov inden for postal facility management 15. september 2011 Analyse af AMUmålgruppens kompetencebehov inden for postal facility management 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål at belyse, hvilke udviklingstendenser, der er inden

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Grundlæggende HR-uddannelse

Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Er du ansat i en stilling som f.eks. personaleassistent i en mindre eller mellemstor virksomhed, hvor du har HR-funktioner, men har behov for at

Læs mere

OVERSIGT RELEVANTE AKADEMIUDDANNELSER

OVERSIGT RELEVANTE AKADEMIUDDANNELSER OVERSIGT RELEVANTE AKADEMIUDDANNELSER LEDELSE AU i Ledelse AU i international handel og markedsføring SERVICE, PRODUKTION, IT, BYGGE OG ANLÆG MV. AU i informationsteknologi (DIO I, DIO II) AU i HR AU i

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov.

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. DI s HR-uddannelse Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. 2 hr Kurser DI s HR-uddannelse > Hele vejen rundt om HR-opgaverne For at

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Online marketing kursus

Online marketing kursus Online marketing kursus for fleksjobbere 6 uger - ny viden - nye jobmuligheder Opslag til sociale medier kan planlægges. Fleksjobberen kan tilføre virksomheden attraktiv arbejdskraft, selv med få ugentlige

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau Grunduddannelsen i HR og personale jura Du er nyansat HR-medarbejder og har fokus på rekruttering og fastholdelse i dine arbejdsopgaver.

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen 6 ugers selvvalg - Akademiuddannelsen Brug din ret til uddannelse, mens du er ledig! Vi har udvalgt nogle fag fra Akademiuddannelserne og tilrettelagt dem, så du kan deltage i din første ledighedsperiode

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Oplæg på Kompetencerådets møde den 25.1.2017 v./ Merete Giehm-Reese, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hovedpointer

Læs mere

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk At forenkle og effektivisere hverdagen for mindre virksomheder med software, tjenester og

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

Økonomi- og forretningsudvikling for ledere

Økonomi- og forretningsudvikling for ledere Økonomi- og forretningsudvikling for ledere Brug økonomien aktivt til at udvikle dig og din arbejdsplads Er du en dygtig leder, men har virksomhedsøkonomi aldrig været din spidskompetence, så kan du på

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Den administrative medarbejder 2016

Den administrative medarbejder 2016 Den administrative medarbejder 2016 Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser justerer sommeren 2016 specialefagene på specialet Administration. Specialet Administration er kontoruddannelsens brede og almene

Læs mere

Erhvervsanalyse for Jobcenter Furesø. [Sammendrag]

Erhvervsanalyse for Jobcenter Furesø. [Sammendrag] Erhvervsanalyse for Jobcenter Furesø [Sammendrag] Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 1.1 Metode... 3 2 Virksomhedernes kompetencekrav... 4 2.1 Kompetencekrav i fremtiden... 5 3 Den økonomiske

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer

Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD ØKONOMISK ANALYSE Industriens opkvalificeringsindsats halter bagud Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4

Læs mere

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere KURSUS Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere ET STORT, VIGTIGT SKRIDT TIL EN HELT NY VERDEN AF MULIGHEDER En mellemleder

Læs mere

Kontoruddannedes brug af akademiuddannelser

Kontoruddannedes brug af akademiuddannelser Kontoruddannedes brug af akademiuddannelser I det følgende præsenteres de kontoruddannede elevers brug af AU-moduler. Dataene er via New Insight udtrukket af Danmarks Statistik ultimo 2013. 1. Nyuddannede

Læs mere

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje!

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! HR & personale DI s HR- uddannelse- 2012 Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! 2 DI S hr-uddannelse 2012 DI s HR-uDdannelse hele vejen rundt om HR-opgaverne For at virksomheden

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan Virksomhedsplan 2013 Om IA Sprog Kursisternes travle liv og internettets muligheder er den cocktail, som tilsammen danner forudsætningen for mange af IA Sprogs nye tiltag i 2013. Hvor 2012 for IA Sprog

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Resume. Handel og logistik

Resume. Handel og logistik Resume Handel og logistik Handelsbranchens karakteristika Handelsbranchen beskæftiger cirka 178.000 medarbejder, hvilket er 6,25% af den samlede beskæftigede arbejdsstyrke. Medarbejderne på området er

Læs mere

KOMPETENCER TIL SOCIAL INNOVATION

KOMPETENCER TIL SOCIAL INNOVATION KOMPETENCER TIL SOCIAL INNOVATION Udvikling af kompetencer til social innovation hos pædagogiske assistenter og social- og sundhedsassistenter (Kort version) VELFÆRDEN HAR BRUG FOR INNOVATIVE MEDARBEJDERE

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer

Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer Bilag 1 Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer Disruptionrådets sekretariat November 2017 McKinsey & Company har udarbejdet en

Læs mere

HR i et helhedsperspektiv. En uddannelse for HR-medarbejdere, der ønsker overblik og tværgående forståelse for HR s opgaver og roller

HR i et helhedsperspektiv. En uddannelse for HR-medarbejdere, der ønsker overblik og tværgående forståelse for HR s opgaver og roller HR i et helhedsperspektiv En uddannelse for HR-medarbejdere, der ønsker overblik og tværgående forståelse for HR s opgaver og roller Juni 2011 HR i et helhedsperspektiv Kompetent og effektiv HR forudsætter

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere