UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011"

Transkript

1 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele ansvaret og finansieringen af væksthusene fra 1. januar Kommunerne kompenseres for opgaven over bloktilskuddet. For region Midtjyllands vedkommende andrager dette samlet ca. kr. 20 mio. årligt. Kommunerne finansierer således al offentlig erhvervsservice fra 1. januar Med udgangspunkt i ønsket om et velfungerende enstrenget erhvervsservicesystem er dette notat er et indspil til, hvorledes processen omkring det samlede aftalekompleks på området kan udvirkes i region Midtjylland. Baggrund Som led i strukturreformen har kommunerne overtaget ansvaret for al offentlig erhvervsservice fra 1. januar Den offentlige erhvervsservice omfatter i den sammenhæng: Lokal erhvervsservice udføres oftest af erhvervsråd, der udfører opgaven på resultatkontrakt med en eller flere kommuner. Der er 16 lokale erhvervsserviceenheder i region Midtjylland, hvoraf ni varetages af erhvervsråd, seks varetages af organiseringer der er en integreret del af den kommunale organisation, og et sted (i Århus kommune) varetages opgaven af Væksthus Midtjylland og andre aktører. Specialiseret erhvervsservice udføres af væksthuset. I region Midtjylland varetager Væksthus Midtjylland opgaven på resultatkontrakt for Erhvervs- og Byggestyrelsen. Endvidere indgår en række regionale programmer, hvor Væksthus Midtjylland er operatør for Vækstforum/Region Midtjylland. Operatørfunktionen reguleres af særskilte resultatkontrakter for hvert program. De overordnede rammer for den specialiserede erhvervsservice har været fastlagt i etårige resultatkontrakter mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen og Væksthus Midtjylland. Med etableringen af Væksthus Midtjylland blev det eksplicit slået fast, at en af væksthusets væsentligste opgaver er at bidrage til at gøre det samlede erhvervsservicesystem mere sammenhængende, set med brugerøjne, og i øvrigt medvirke til at professionalisere ydelserne og dermed skabe bedre grundlag for erhvervsmæssig vækst og udvikling. Hidtil har denne ambition været efterlevet med de etårige samarbejdsaftaler mellem kommuner, lokal erhvervsservice og væksthus som den overordnede styrende ramme og i praksis af en række midler, hvoraf de mest centrale er:

2 2 Fælles telefonnummer ( ) Fælles website (www.startvaekst.dk) Fælles kompetenceudvikling (via Midtjysk ErhvervsServiceAkademi MEA) Fælles markedsføringskampagner (bl. a. produktblade, TV-reklamer mv.) Fælles CRM-system (under udrulning) Fælles effektmåling (tilbud i 2010) Samarbejdsaftalerne mellem kommuner, lokal erhvervsservice og væksthus har på det generelle plan fastlagt de overordnede retningslinier for: Målgrupper Arbejds- og rollefordeling Udmøntning af regionale programmer Markedsføring Kompetenceudvikling - og på det specifikke plan (aktivitetsniveau): Forventet antal vejledninger lokalt (lokal/specialiseret erhvervsservice) Forventet antal bevillinger fra regionale programmer lokalt Økonomi ifm. samarbejdet mellem lokal og specialiseret erhvervsservice Evt. øvrige lokale erhvervspolitiske initiativer, som udmøntes via samarbejdet. Nyt grundlag fra 2011 Med aftalen af 15. juni 2009 mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening er der opnået enighed om, at væksthusene skal videreføres efter 31. december Aftalen tages op til fornyet drøftelse i 2015 og baseres i øvrigt på følgende kriterier: At samspillet mellem væksthusene og den lokale erhvervsservice skal styrkes yderligere At væksthusene skal have fælles brand, kompetenceudvikling, systemer, værktøjer og tilbud, men at der også skal være plads til regional forskellighed At væksthusene spiller en central rolle i den nationale erhvervspolitik At Økonomi- og Erhvervsministeriet fortsat stiller fælles systemer til rådighed (eks. CRM, website, intranet og brugerevaluering), min. to gange årligt offentliggør statistikker for væksthusenes mål og kunder samt har løbende dialog med væksthusene og repræsentanter for de private rådgivere.

3 3 Aftalen beskriver følgende arbejdsform: Kommunernes Landsforening og Økonomi- og Erhvervsministeriet indgår hvert år i oktober/november en aftale om fælles mål for væksthusene (aktivitetsniveau, henvisningsomfang, kundetilfredshed, vækst i vejledte virksomheder, fælles tilbud og statslige initiativer, der kan understøtte væksthusenes mål) Med udgangspunkt i ovennævnte nationale aftale indgår KKR hvert år i december en aftale med væksthuset I januar hvert år mødes parterne for at vurdere om målene for de fem væksthuse er i overensstemmelse med den samlede aftale Kommunernes Landsforening og Økonomi- og erhvervsministeriet mødes hvert år i maj for at gøre status over væksthusene og kommunernes finansiering og for at drøfte væksthusenes strategi og samspil med nationale initiativer og private rådgivere Økonomi- og Erhvervsministeriets løbende opgørelser suppleres hvert tredje år (første gang i 2012) med en ekstern evaluering. Ændring i overordnet aftalepraksis fra 1. januar 2011 Hidtidig praksis Fra 1. januar 2011 Aftale mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen og væksthus Aftale mellem Kommunernes Landsforening og Økonomi- og Erhvervsministeriet Aftaler mellem kommuner, lokal erhvervsservice og væksthus Aftale mellem KKR og væksthus og mellem kommuner, lokal erhvervsservice og væksthus Det enstrengede erhvervsservicesystem Med kommunernes overtagelse af væksthusenes finansiering fra 1. januar 2011 er der skabt en situation, hvor kommunerne således finansierer al offentlig erhvervsservice i form af tilbud om gratis sparring og vejledning til iværksættere og virksomheder. Fsv. angår de øvrige tilbud som programbaserede tilbud med tilskud til køb af specialiseret rådgivning, fastlægges kriterierne for og omfanget heraf i de regionale vækstfora. Denne situation giver helt nye muligheder for at skabe optimal sammenhæng mellem kommunale erhvervspolitiske mål og prioriteringer og erhvervsservicesystemet, samt at evaluere det samlede erhvervsservicesystem under ét og tilvejebringe et samlet beslutnings- og aftalegrundlag. Formålet hermed er at afdække og drøfte en række erhvervsudviklingsperspektiver i en samlet kontekst: At sikre direkte sammenhæng mellem kommunale erhvervspolitikker og den udførende erhvervsservice At sikre sammenhæng mellem kommunale erhvervspolitikker og operatørfunktioner i relation til programbaserede satsninger i regi af vækstforum eller andre aktører

4 4 At sikre vedblivende opgavefokus, frem for systemfokus, hvor iværksætteres og virksomheders potentiale og behov er i højsædet At sikre bedste mand på opgaven på erhvervsserviceydelsen med kritisk masse som et centralt kriterium At fokusere på opgaven frem for organiseringen, og mulighederne i at arbejde langt mere netværksorienteret At udvide forståelsen af, hvilke aktører, der indgår som parter i erhvervsservicesystemet, således så fx inkubatormiljøer og business angels efterhånden også betragtes som en del af erhvervsservicesystemet (med hver deres særlige rolle) At sikre fornøden dokumentation (bl. a. via effektmåling) samt optimale betingelser for en kontinuerlig gensidig inspiration mellem erhvervspolitik og erhvervsservice. Forslag til proces Som det fremgår, er der flere niveauer i det fremtidige aftalekompleks fra 1. januar 2011: Aftalen mellem Kommunernes Landsforening og Økonomi- og Erhvervsministeriet Aftalen mellem KKR og væksthus Aftale mellem kommuner, lokal erhvervsservice og væksthus Aftalen mellem Kommunernes Landsforening og Økonomi- og Erhvervsministeriet vil indeholde aktivitetsniveau, henvisningsomfang, kundetilfredshed, vækst i vejledte virksomheder, fælles tilbud og statslige initiativer. For at sikre at denne overordnede ramme baserer sig på et så faktuelt udgangspunkt som muligt foreslås det, at der forud for indgåelsen af denne aftale finder en regional/lokal proces sted. I denne proces afdækkes såvel de kommunale erhvervspolitiske prioriteringer som de operative erhvervsservicemæssige ressourcer. På denne vis vil den regionale/lokale udgangssituation være kortlagt, hvormed grundlaget for at indgå i en overordnet landsdækkende aftale og herunder at bidrage til at kvalificere denne vil være styrket. Det anbefales, at KL etablerer et fast forum af formænd fra de 5 væksthuse og medlem- (mer) af KL s bestyrelse, til at understøtte sammenhængen mellem det kommunale og det landsdækkende niveau, og dermed sikre grundlaget for forhandlingerne og opfølgningen med Økonomi- og Erhvervsministeriet samt videndele på tværs af de 5 væksthuse. Ovennævnte proces vil være analog til den proces, som foreslås at finde sted ift. fastlæggelse af indholdet i aftalen mellem KKR og væksthus + aftale mellem kommuner, lokal erhvervsservice og væksthus. Ift. aftalekomplekset for 2011 vil grundlaget herfor således skulle konkretiseres i løbet af Aftalen mellem KKR og væksthus vil indeholde de regionale mål ift.: Fælles erhvervspolitiske mål, og i tilknytning hertil dimensionering af den operative erhvervsserviceindsats Kompetenceudvikling Markedsføring

5 5 Programmer iværksat af Vækstforum og andre aktører dvs. på alle etager i Væksthuset Mål for antal vejledninger + programbaserede bevillinger Evt. udvalgte erhvervspolitiske/-servicemæssige implikationer Aftalen mellem kommuner, lokal erhvervsservice og væksthus foreslås at foregå som en integreret del af ovennævnte; målet hermed er at sikre optimal sammenhæng ift. såvel den overordnede nationale ramme (mellem Kommunernes Landsforening og Økonomi- og Erhvervsministeriet) som den regionale aftale (mellem KKR og væksthus). Oplæg til handlingsskitse Konkret foreslås følgende handlingsskitse for 2010 (januar september 2010) med henblik på de nye aftaler/det nye aftalesetup i 2011: 1. Kortlægning af kommunale erhvervspolitiske mål og prioriteringer a. Afdækning af de 19 kommuners erhvervspolitikker b. Præcisering af fælles erhvervspolitiske mål og prioriteringer c. Identifikation af sammenhængskraft mellem kommunale erhvervspolitikker og programbaserede initiativer på regionalt plan (i regi af vækstforum) Denne aktivitet foreslås udført som desk research af ekstern konsulent evt. med supplerende kvalitative interviews med kommunale erhvervskontaktpersoner. Tidsmæssigt forventes aktiviteten at kunne gennemføres i perioden februar marts Kortlægning af fælles erhvervsservicemæssig standard og kapacitet a. Afdækning af omfang af og indhold i det samlede offentlige erhvervsservicesystem (aktiviteter, organisation, økonomi, evt. særlige fokusområder mv.) b. Kortlægning af kompetencer i det samlede erhvervsservicesystem Denne aktivitet foreslås primært at tage udgangspunkt i eksisterende aktuelt datamateriale (desk research, evt. suppleret med kvalitative interviews med repræsentanter for den lokale erhvervsservice og Væksthus Midtjylland), som tilvejebringes via: Kommunernes Landsforenings og Erhvervs- og Byggestyrelsens kontrakt med konsulent Jens Nyholm om en landsdækkende kortlægning af den lokale erhvervsservice. Resultatet af kortlægningen forventes at foreligge januar februar 2010 Region Midtjyllands analyse af det midtjyske erhvervsservicesystem som led i gennemførelsen af projektet KASK Inkubator. Analysen udarbejdes af ekstern konsulent i perioden januar marts 2010

6 6 Sammenskrivning af ovennævnte med konklusionerne fra den eksterne evaluering af væksthusene 1 fsv. angår konklusionerne om Væksthus Midtjylland. Det foreslås, at aktiviteten udføres af ekstern konsulent (samme som udfører ovennævnte kortlægning af kommunale erhvervspolitiske mål og prioriteringer). Tidsmæssigt forventes aktiviteten at kunne gennemføres i perioden februar marts Udmøntning af erhvervsserviceindsatsen a. Oplæg til fælles kommunale og regionale målsætninger, herunder indspil til den nationale aftale b. Fastlægges af indhold i/rammer for og samarbejde i den samlede erhvervsserviceindsats c. Initiativer til fælles kompetenceudvikling i det enstrengede erhvervsservicesystem Denne aktivitet foreslås gennemført via: o En erhvervspolitisk konference i regi af KKR Midtjylland. Målgruppen for konferencen er byrådsmedlemmer. Konferencen foreslås afholdt i april Indholdet vil være: Præsentation af resultaterne af kortlægningen af kommunale erhvervspolitiske mål og prioritering samt erhvervsservicemæssig standard og kapacitet afdækning og drøftelse af fælles kommunale erhvervspolitiske temaer af interesser mhp. fastlæggelse af kriterier for kritisk masse og den midtjyske standard i indsatsen identifikation af videre fælles handling o Tilbud om en lokal proces ift. det videre arbejde via: Mulighed for lokale præsentationer i det enkelte byråd (eller andet politisk udvalg) med deltagelse af væksthusets formand, direktør, den stedlige erhvervskontaktperson samt en repræsentant for den stedlige lokale erhvervsservice. Indholdet vil være et rids af førnævnte analyser/- kortlægninger samt konklusionerne på konferencen. Målet er at afdække de dele af den enkelte kommunes erhvervspolitiske visioner, som fordrer kritisk masse og i forbindelse hermed kravene til erhvervsservicen Opsamling og formidling af den enkelte kommunes resultat af processen. o Konkretisering af de temaer/indsatsområder, hvor der er sammenfald mellem kommunernes individuelle erhvervspolitiske mål og prioriteringer, samt på baggrund heraf kriterier for indhold og kapacitet hos erhvervsserviceoperatørerne (lokal/specialiseret). 1 Evaluering af væksthusene og dertil knyttede initiativer. Pluss Leadership. Erhvervs- og Byggestyrelsen, maj 2009.

7 7 Det foreslås, at aktiviteten koordineres i regi af en administrativ gruppe i regi af KKR Midtjylland, med assistance fra ekstern konsulent ift. opsamling, formidling og konkretisering af temaer/indsatsområder samt kriterier for indhold og kapacitet hos erhvervsserviceoperatørerne. Tidsmæssigt forventes denne aktivitet at kunne gennemføres i perioden april september Honorar til ekstern konsulent ifm. ovennævnte proces i 2010 foreslås finansieret af Væksthus Midtjylland

Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland

Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland Juni 2010 Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland 1. Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening har indgået en aftale om, at kommunerne overtager

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Det midtjyske Vækstunivers. Strategi 2013-14

Det midtjyske Vækstunivers. Strategi 2013-14 Det midtjyske Vækstunivers Strategi 2013-14 MARTS 2013 INDHOLD: 1. INDLEDNING S. 2 2. VÆKSTMODELLEN IMIDT S. 2 3.1 Styrende principper S. 6 3.2 Vækstpotentialeniveauer S. 8 3.3 Vækstværktøjer S. 11 3.4

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene Erhvervsstyrelsen og KL Evaluering af Væksthusene April 2013 FORORD De fem Væksthuse blev etableret i 2007 som led i strukturreformen. De er organiseret som selvstændige, erhvervsdrivene fonde stiftet

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Som indstillet, med bemærkning om, at Vækstforum ønsker at følge projektet halvårligt.

Som indstillet, med bemærkning om, at Vækstforum ønsker at følge projektet halvårligt. 9 1-01-76-8-07 4. Iværksætterprogram for vækstiværksættere - Handlingsplanens pkt. 6.4 Resumé Der igangsættes et iværksætterprogram målrettet især de ambitiøse og vækstpotentielle iværksættere med det

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.2 Aftale for 2014 mellem Væksthus og KKR Syddanmark...2 Bilag 1: Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark for 2014...2 2.3 Opfølgning

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætterprogram for Vækstiværksættere. 1. januar 2008 31. august 2010 Journalnummer: 1-33-76-125-07

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætterprogram for Vækstiværksættere. 1. januar 2008 31. august 2010 Journalnummer: 1-33-76-125-07 Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætterprogram for Vækstiværksættere 1. januar 2008 31. august 2010 Journalnummer: 1-33-76-125-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætterprogram for Vækstiværksættere. 1. januar 2008 31. december 2009 Journalnummer: 1-33-76-125-07

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætterprogram for Vækstiværksættere. 1. januar 2008 31. december 2009 Journalnummer: 1-33-76-125-07 Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætterprogram for Vækstiværksættere 1. januar 2008 31. december 2009 Journalnummer: 1-33-76-125-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

KLYNGEmidt Netværksinitiativet Midtjysk Klyngeprogram

KLYNGEmidt Netværksinitiativet Midtjysk Klyngeprogram KLYNGEmidt Netværksinitiativet Midtjysk Klyngeprogram INCUBA Science Park Katrinebjerg Bygning II etage 4 Åbogade 15 8200 Århus N Tlf.: 70 22 00 76 Operatør Væksthus Midtjylland INCUBA Science Park Katrinebjerg

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt

Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt Regionshuset Viborg Afdeing for virksomheds- og kompetenceudvikling Skottenbort 26 8800 Viborg Tel: 87285274 Sagsbehandler: Niels Dahl Christensen Niels.dahl@ru.rm.dk www.rm.dk Virksomhedsudviklingsprogram

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

Dagsordenens punkt 2.

Dagsordenens punkt 2. ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Møde i KKR Nordjylland den Dagsordenens punkt 2. 314 / 11. juni 2012 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs-

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011 Dato: 13.05.2011

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland"

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland" Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 24 Eksport

Læs mere