Organisationsbestyrelsesmøde den 30. november 2011, kl i selskabslokalerne, Ryttergårdsvej 46, Farum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde den 30. november 2011, kl. 16.00 i selskabslokalerne, Ryttergårdsvej 46, Farum"

Transkript

1 Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 3. november 211, kl. 16. i selskabslokalerne, Ryttergårdsvej 46, Farum Til stede: Fravær: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Hans Laustsen, Susanne Jensen, Thomas Jensen, Heidi Storck, John Ehrbahn, Annelise Refshauge, Vibeke Nath, Michael Madsen og Boye Korndal Palle Rye Stig Bykilde, Frank Carlsen, Jens Løth, Rolf Andresson, Anne Brønnum, revisor Hanne Sandersen og Pia Wagner Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af referat Revisionsprotokol Bestyrelsesforhold... 4 Sager til beslutning: Organisationens og afdelingers regnskaber Årsberetning Forvaltningsrevision Bestyrelsesseminar den november Farum Midtpunkt - PCB-renoveringen, licitation og skema B-ansøgning... 1 Sager til orientering: Meddelelser fra formanden Nyt fra Byrådet udsættelsesprojektet Nybyggeri - Skovvang - status Farum Midtpunkt Innovationsprojektet Farum Midtpunkt - Miljøsagen status Farum Midtpunkt - Plejecentret status Farum Midtpunkt - lavtagene - status Farum Midtpunkt - aflåsning af blokkene Farum Midtpunkt - forholdene i blokkene Orientering om driftssager Statistik over anviste boliger fra kommunens anvisningsret Udlejningsstatistik Orientering om beboerklagenævnssager Eventuelt /28

2 Bilagsfortegnelse Bilag 2: Revisionsprotokollen... 3 Bilag 4: Regnskabshæfte... 6 Bilag 5: Årsberetning... 6 Bilag 8: Foreløbige skitser Bilag 12: Skema B-ansøgning Bilag 22: Oversigt over beboerklagenævnssager /28

3 Gerd Karlsen bød velkommen med en særlig velkomst til Jens Løth, der er ny driftschef for Vængerne. 1. Godkendelse af referat Referatet fra organisationsbestyrelsens møde den 2. november 211 er fremsendt til organisationsbestyrelsen med anmodning om eventuelle kommentarer. Der er indkommet følgende ændringer/rettelser fra Heidi Storck: Kunne jeg under pkt. 19 få indføjet nedenstående fremhævning: Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning, således vil planen for genudlejning af Birkhøjterasserne bero på resultatet af den pågående kortlægning af beboernes ønsker og behov i forbindelse med genhusning. Bliver ovenstående rettelser/ændringer godkendt, tilrettes referatet og underskrives efterfølgende af formanden. - at organisationsbestyrelsen godkender referatet, der efterfølgende underskrives af fo manden. Organisationsbestyrelsen godkendte referatet med ovenstående tilføjelser, og det blev efterfølgende underskrevet af formanden. 2. Revisionsprotokol I henhold til bestemmelserne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. fremlægges selskabets revisionsprotokol til påtegning. Udskrift af revisionsfirmaet Ernst & Young, statsautoriserede revisorers seneste indførelse i protokollen er forud for mødets afholdelse tilsendt organisationsbestyrelsens medlemmer som bilag 2. Bilag 2: Revisionsprotokollen - at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning og underskriver denne. 3/28

4 Gerd Karlsen undrede sig over, at der er medtaget oplysninger i revisionsprotokollen under punkt 4.1. Disse oplysninger har ikke tidligere været anført og organisationsbestyrelsen ønsker ikke disse oplysninger i revisionsprotokollen fremover. Gerd Karlsen det som en selvfølge, at eventuelle reguleringer, som må være uundgåelige, er et spørgsmål mellem revisionen og administrationen. Revisor Hanne Sandersen kunne oplyse, at der på 1. side er anført hovedtal for alle afdelingerne for at få et overblik, og på 2. side er oplistet status for restancer. Supplerede med at oplyse, at der ikke er noget alarmerende at skrive om økonomien i. Heidi Storck noterede sig, at revisoren Ernst & Young var uafhængig, og at denne havde fremlagt revisionsprotokollen uden bemærkninger til regnskabet og uden forbehold. Revisionen har besøgt Blokrådets sekretariat for at gennemgå husregnskaberne for alle blokkene. Der var intet at komme efter. Det kører, som det skal, og den/de enkelte blokke, som ikke har afleveret regnskab, får spærret deres konto, så der ikke kan hæves yderligere penge. Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning, og den blev efterfølgende underskrevet af organisationsbestyrelsen. 3. Bestyrelsesforhold Organisationsbestyrelsens sammensætning for nærværende: Navn På valg Gerd Karlsen 211 Anette Ågård Nielsen 211 Susanne Jensen 211 Thomas Jensen 212 Hans Laustsen 212 vakant 212 Heidi Storck Gerd Karlsen og Susanne Jensen indstilles til valg til organisationsbestyrelsen af Blokrådet i Farum Midtpunkt, og Anette Ågård Nielsen indstilles til valg til organisationsbestyrelsen af Nordvænget II. Da Bent Jensen er udtrådt af organisationsbestyrelsen, indstilles Annelise Refshauge for 1 år til valg til organisationsbestyrelsen på repræsentantskabsmødet den 3. november /28

5 - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Sager til beslutning: 4. Organisationens og afdelingers regnskaber Som bilag 4 fremlægges et hæfte, som indeholder organisationens og afdelingernes driftsregnskaber for tiden til med status pr. sidstnævnte dato. De enkelte regnskaber udviser følgende: 41-7 FURESØ BOLIGSELSKAB Organisationens regnskab for tiden til balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., som henlægges til arbejdskapitalen. Status balancerer med kr. Arbejdskapitalen udgør kr. Organisationens dispositionsfond udgør kr., hvilket svarer til gennemsnitligt kr. pr. lejemålsenhed og for den likvide del kr. pr. lejemålsenhed. Vedrørende afdelingerne kan oplyses følgende: SPORTSVÆNGET Resultatopgørelsen balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., som er overført til opsamlet resultat. Status balancerer med kr NORDVÆNGET I Resultatopgørelsen balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., som er overført til opsamlet resultat. Status balancerer med kr NORDVÆNGET II Resultatopgørelsen balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., som er overført til opsamlet resultat. 5/28

6 Status balancerer med kr. Regnskabet blev fremlagt på det ordinære afdelingsmøde den , hvor det blev godkendt uden bemærkninger FARUM MIDTPUNKT Resultatopgørelsen balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der anvendes til afvikling af egenfinansiering. Status balancerer med kr NORDVÆNGET II S VUGGESTUE Resultatopgørelsen balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der anvendes til afvikling af underskud 8.36 kr. og overført til opsamlet resultat kr. Status balancerer med kr PLEJECENTER SKOVVANG, BOLIGER Der foreligger råbalance pr. 3. juni 211, som balancerer med kr. Bilag 4: Regnskabshæfte - at organisationsbestyrelsen godkender de fremlagte regnskaber. Organisationsbestyrelsen godkendte de fremlagte regnskaber med forbehold for, at Farum Midtpunkt godkendte sit regnskab den 1. december 211. Det kan efterfølgende oplyses, at regnskabet er godkendt/taget til efterretning i Farum Midtpunkt. 5. Årsberetning Udkast til beretning vedlægges til organisationsbestyrelsens behandling med henblik på at godkende en endelig beretning inklusive eventuelle rettelser/tilføjelser bilag 5. Bilag 5: Årsberetning 6/28

7 - at organisationsbestyrelsen godkender udkast til beretning inklusive eventuelle retteser/tilføjelser til fremlæggelse på det ordinære repræsentantskabsmøde. Organisationsbestyrelsen godkendte årsberetningen med følgende tilføjelser: Punkt 1, 1. afsnit: Der har det sidste år været et positivt samarbejde med kommunen i forbindelse med arkitektkonkurrencen for Midtbyen. Punkt 6, Sportsvænget: Der er valgt en afdelingsbestyrelse. 6. Forvaltningsrevision Organisationsbestyrelsen har tidligere besluttet at arbejde med temaerne: - beboerdemokrati - renovation - vand - el - varme Der har været nedsat arbejdsgrupper om emnerne beboerdemokrati og renovation. Disse emner har været behandlet i tidligere år. På organisationsbestyrelsens møde den 28. november 27 besluttede organisationsbestyrelsen, at temaet for det kommende år skulle omfatte vandforbruget i afdelingerne gennem de sidste 5 år. Forbruget blev også drøftet i 21 på organisationsbestyrelsens møde den 3. november 21, og organisationsbestyrelsen konkluderede, at det på daværende tidspunkt ikke var realistisk at målsætte et fald i forbruget på 1 % henset til de foregående års flotte vandbesparelser i afdelingerne. Organisationsbestyrelsen besluttede, at hovedtemaet i 211 skulle være affaldshåndtering/renovation inkl. en kampagne til beboerne. Hvad er realistisk at spare de næste 4 år - kan være et af spørgsmålene? Konsulent John Ehrbahn holder/har holdt snor i forvaltningsrevisionen. Affald Organisationsbestyrelsen besluttede på sit bestyrelsesmøde den 3. november 21, at man i året 211 vil sætte affaldshåndtering/renovation inkl. en kampagne til beboerne i højsædet. 7/28

8 På grund af flere uforudsete vanskeligheder med udlejning m.v. i Farum Midtpunkt og i Vængerne, samt at der har været et projekt med udskiftning af faldstammer og vandledninger, har der i organisationsbestyrelsen ikke været det nødvendige overskud og tid til at gå i dybden med en bedre affaldshåndtering samt en kampagne til beboerne. På organisationsbestyrelsesmødet den 17. februar 211 blev der bevilget 15. kr. til udarbejdelse af affaldsanalyser samt forslag til behandling af dagsrenovation og storskrald i alle boligselskabets afdelinger. Projektet skal omhandle en færdiggørelse af det igangsatte projekt i Farum Midtpunkt vedrørende behandling af storskrald og et samlet projekt for en økonomisk fordelagtig behandlingsmetode af storskrald i Vængerne samt en individuel metode til bortskaffelse af dagrenovation i den enkelte afdeling. Rådgivningsfirmaet Miljø-koncept, som blev hyret til opgaven, har afholdt møder med kommunens miljø- og teknik afdeling, hvor blev præsenteret for nogle meget skrappe krav til kommende miljøstationer i afdelingerne - krav som ikke i dag honoreres af kommunen. Det blev anbefalet, at det videre forløb bliver et møde mellem organisationsbestyrelsen og kommunen. Endvidere er forholdet vedrørende affaldsprojektet med dagrenovation og storskrald blevet nævnt på det afholdte kvartalsmøde med kommunen den 19. september 211. Vængerne Kommunen har fremsendt brev til Vængerne om, at den tidligere benyttede 8 liters affaldscontainer udgår og erstattes med en 6 liters. Dette vil medføre mindre ændringer i tømningsfrekvensen og prisen. Farum Midtpunkt Farum Midtpunkt har ansøgt kommunen om at køre et forsøg med selv at indsamle storaffald på en bestemt plads i Farum Midtpunkt og sortere det. Herefter kører driftspersonalet det til genbrugsstationen. Dette vil give en besparelse i forhold til nu, hvor Farum Midtpunkt betaler et grundbeløb til kommunen for at komme og hente storaffaldet. Dette forsøg er sat i bero, da kommunen har stillet urimelige skrappe krav til støjmåling samt krævet volumenberegninger. Afdelingsformanden for Farum Midtpunkt har holdt møde med en repræsentant fra kommunen vedrørende en revision af kommunens krav. 8/28

9 Endvidere har Landsbyggefonden den 28. april 211 meddelt, at der ikke er mulighed for støtte til etablering af en storskraldsordning, da dette må betegnes som en driftssag, og kan derfor ikke tages med i de Miljøprojekter, der er taget tiltag til i Farum Midtpunkt. - at organisationsbestyrelsen drøfter punktet. John Ehrbahn oplyste, at vedrørende renovation (genbrugsstation) har der desværre ikke været tid til en kampagne overfor beboerne i 211. Han opfordrede organisationsbestyrelsen til at tage en dialog med kommunen herom. Frank Carlsen supplerede med, at kommunen har stillet meget store krav til storskrald. Administrationen har henvendt sig til kommunen herom og afventer svar fra kommunen. Frank Carlsen har haft møde med forsyningschefen i kommunen, og der blev ikke fundet nogen løsning. På mødet blev begge parter enige om at overveje alternative løsninger. Frank Carlsen afventer besked fra kommunen senest i januar 212. Frank Carlsen vil i første omgang udfærdige et oplæg til januar 212-mødet TMU i Farum Midtpunkt. Gerd Karlsen foreslog, at organisationsbestyrelsen bliver nødt til at tage det op politisk med kommunen. Hans Laustsen indkalder til møde med kommunen, når mere vides i januar 212. Organisationsbestyrelsen fastholder for det kommende år at sætte affaldshåndtering/renovation inkl. en kampagne til beboerne i højsædet. John Ehrbahn opfordrede organisationsbestyrelsen til at se på beboerdemokratiet i Furesø Boligselskab, hvordan skal selskabet se ud, mål og visioner for. Organisationsbestyrelsen besluttede at tage dette emne med på seminaret i 212. Eventuelt kan der afsættes en hel dag til drøftelse af dette inden seminaret. 7. Bestyrelsesseminar den november 212 Det er igen besluttet at afholde bestyrelsesseminar, hvorfor der som sædvanlig skal nedsættes/vælges et arrangementsudvalg til seminaret den november at organisationsbestyrelsen nedsætter/vælger et arrangementsudvalg. 9/28

10 Det blev besluttet, at seminaret den november 212 skulle afholdes på Schæffergården. Et af emnerne skal være beboerdemokratiet og eventuelt mål og visioner for Furesø Boligselskab. Gerd Karlsen opfordrede organisationsbestyrelsen til at komme med emner til seminaret. Der blev nedsat et seminarudvalg bestående af Anette Ågård Nielsen, Annelise Refshauge og Pia Wagner. 8. Farum Midtpunkt - PCB-renoveringen, licitation og skema B-ansøgning På det seneste organisationsbestyrelsesmøde blev organisationsbestyrelsen orienteret om, at der var prækvalificeret 5 entreprenører, som skulle afgive tilbud på PCB-renoveringen af blok 46 inkl. pilotprojekter og en option på PCB-renovering af de øvrige blokke, såfremt renoveringen af blok 46 giver et positivt resultat. Fredag den 4. november 211 blev der afholdt licitation over: PCB-renovering af blok 46 inkl. pilotprojekter på indre gangstrøg og boligsammenlægninger. Option på PCB-renovering af de øvrige blokke Renovering af lavtage på blok 46. Alle 5 prækvalificerede entreprenører afgav bud, og lavest bydende entreprenør er indbudt til forhandling. Tilbudssummerne ligger meget tæt - inden for 11 % forskel på lavestbydende og den dyreste. Alle tilbud vurderes til at være konditionsmæssige. Budget efter licitation Håndværkerudgifter Omkostninger til lejetab, forundersøgelser og adm. Gebyrer Samlet anskaffelsessum kr kr kr kr. Efter godkendelse af licitationsresultatet i følgegruppen den 16. november 211 skal der indsendes en skema B-ansøgning til Furesø Kommune, hvor ansøgningen forventes behandlet og godkendt på byrådsmødet i december 211. Yderligere fremsættes licitationsresultatets anlægsbudget og finansiering til godkendelse på næstkommende blokrådsmøde. Finansiering LBF-støttede lån Ustøttede lån til forbedringer kr kr. 1/28

11 Finansieringen dækkes af driftsstøttelån i henhold til Landsbyggefondens tilsagn fra den 6. juli 211, fritagelse for dispositionsfondsforpligtelsen i henhold til tilsagn fra Landsbyggefonden fra den 6. juli 211 og yderligere indbetaling af forbedringsleje for ekstraisoleringen i lavtagene. Afvigelser, PCB-renovering og pilotprojekter I blok 46 gennemføres to pilotprojekter om boligsammenlægninger. Pilotprojekterne omfatter: 1) 3 stk. 1-rumsboliger til 2 stk. 3-rums boliger kaldet lejlighed L på ca. 67 m² + fællesareal og lejlighed M på ca. 68 m² + fællesareal. 2) Yderligere ombygges en stor 13 m² bolig, der spreder sig over etage 2 og etage 3. Her afgives en del af boligens areal på etage 2 til 1-rums boligen på etage 1. De to etager forbindes med en trappe i boligen. Det betyder, at boligen på etage 3 og etage 2, kaldet lejlighed K, bliver en 3-rums bolig med bryggers på i ca. 85 m² + fællesareal. Boligen på etage 2 og etage 1, kaldet lejlighed J, bliver en 3-rums bolig på ca. 66 m² + fællesareal. Foreløbige skitser af boligsammenlægningerne vedlægges som bilag 8. Metoder til PCB-afhjælpning De gennemførte supplerende forundersøgelser fra maj 211 til november 211 har vist, at der skal anvendes andre og mere tilbundsgående metoder end de metoder, der blev forventet ved Skema A-ansøgningen i maj 211. De udførte undersøgelser har medført øgede omkostninger til selve undersøgelserne men også til bygningsarbejder, måleregistreringer og afrapporteringer. Yderligere har undersøgelserne medført, at de metoder, der er udbudt til PCB-renoveringen, indeholder tiltag, som er væsentlig mere bekostelige end antaget ved Skema A-ansøgningen. Det drejer sig i hovedtræk om følgende tiltag: Udbagning af bygningen ved opvarmning op til 5 grader Udførelse af omfattende isolerende interimsafdækninger Levering og udskiftning af filtre til rensning af PCB i luften Levering af energi til udbagningen Afrensning af maling fra alle vægge og lofter Genbehandling af maling på alle vægge og lofter Udskiftning af facadeelementer i B og C boliger Udskiftning af opdelingselementer i det indre gangstrøg 11/28

12 Omkostninger Udgiften til teknikerhonorar er fastlagt ved udbud af rådgiverydelsen. Yderligere har det været nødvendigt at tilknytte 2 ekspertteams, hvilket fremgår af posten til anden teknisk rådgivning. Eggertsen Miljø & Sikkerhed er tilknyttet for at beskrive og fastholde de omfattende sikkerhedskrav og -procedurer, der skal iværksættes og håndhæves i løbet af projekteringen og udførelsen. SBMI er tilknyttet for at beskrive og udføre det måle- og dokumentationsprogram, der sikrer viden og mulighed for kommunikation af de opnåede resultater i renoveringen. Overordnet tidsplan for udførelsen Blokken tømmes for beboere frem til 1. februar 212. Byggestart fra medio februar 212. Aflevering oktober 212. Det videre forløb Efter godkendelsen af denne skema B-ansøgning om PCB-renovering inkl. pilotprojekter iværksættes renoveringsarbejderne alene i Blok 46. I løbet af renoveringsperioden og efter endt renovering vil de gennemførte målinger blive vurderet som rettesnor for renoveringsarbejdet i blok 46 og som grundlag for den resterende renovering af de øvrige blokke i Birkhøjterrasserne. Det betyder, at når og hvis de øvrige blokke i Birkhøjterrasserne skal renoveres, vil der blive fremsendt en selvstændig skema A-ansøgning, som alene drejer sig om PCB-renoveringen af blok Den 3. oktober 211 blev der afholdt beboermøde for beboerne i blok 46, som skal genhuses nu. Mødet forløb godt, og der var god stemning. Genhusningskoordinatoren har haft kontakt til alle beboere, og processen er i gang. Mange beboere ønsker at vende tilbage til deres egen bolig. Byggeperioden er nu fastlagt til februar september 212. Der har været afholdt møde med Furesø Kommune angående anvisning af genhusningsboliger, og rammer for samarbejdet er aftalt. Der er ved at blive udarbejdet en oversigt over behovet for genhusningsboliger, så antal og periode fremgår tydeligt. Bilag 8: Foreløbige skitser 12/28

13 - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender, at der indsendes skema B-ansøgning for PCB-renoveringen og pilotprojekter i blok 46 i henhold ovenstående budget, finansiering og tidsplan. Heidi Storck havde noteret sig, at projektet ved behandling af skema B bliver dyrere end oplyst ved behandling af skema A, og at forklaringen fremgår i punktet. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte indsendelsen af skema B-ansøgning for PCB-renoveringen og pilotprojekter i blok 46. Den 9. januar 212 afholdes der beboermøde, hvor lægerne kommer og afrapporterer om resultatet af blodprøverne, som er taget fra beboerne. Sager til orientering: 9. Meddelelser fra formanden Formanden orienterer om eventuelle aktuelle sager. - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Gerd Karlsen har deltaget i Sjov lørdag i Bybækhallen den 26. november 211, som var en meget positiv oplevelse, hvor der deltog ca. 5 unge. Den 17. december 211, kl afsluttes sidste arrangement i Bybækhallen. Gerd Karlsen opfordrede alle i organisationsbestyrelsen til at møde op den 17. december 211, kl. 19.3, hvor også borgmesteren vil møde op. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 1. Nyt fra Byrådet Heidi Storck orienterer om eventuelle aktuelle sager. 13/28

14 - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Heidi Storck orienterede fra Byrådet, at beslutningerne i igen var bragt op i Byrådet til debat, og hun læste indholdet af dagsordenspunktet op: Venstre og Fokuslisten har anmodet om, at følgende optages på dagsordenen: Under Byrådets tidligere behandling af Skema A i relation til Farum Midtpunkt blev Byrådet informeret om, at beboere - som måtte tåle genhusning i en periode indtil deres lejlighed var renoveret - ikke ville få ekstra omkostninger i forbindelse hermed. Det fremgår også af den orientering, som Farum Midtpunkts beboere modtog, inden beboerne skulle tage stilling til renoveringsprojektet i Blokrådet. Nu viser det sig, at beboernes omkostninger ved at flytte rundt i forbindelse med renoveringsprojektet er afhængig af indestående på lejlighedernes vedligeholdelseskonto. Der har i dagspressen været omtalt et tilfælde, hvor en beboer i forbindelse med genhusningen er flyttet ind i en lejlighed, hvor vedligeholdelseskontoen kun udgjorde 6. kr., hvorfor beboeren selv måtte afholde resterende udgifter ved at gøre lejligheden beboelig. Beboeren havde endda opsparet et beløb på 16. kr. på vedligeholdelseskontoen i den lejlighed beboeren fraflyttede. Det er et beløb Boligselskabet efter min opfattelse ganske uberettiget konfiskerer. Endvidere anførte Heidi Storck, at der måtte foreligge en misforståelse hos Venstre og Fokuslisten, idet indestående på en vedligeholdelseskonto er knyttet til en lejlighed og ikke en person, idet loven klart og tydeligt siger, at udlejeren skal afsætte et bestemt beløb til vedligeholdelse af lejligheden pr. kvm på en vedligeholdelseskonto for lejligheden. Der er truffet beslutning om at flytte endnu en institution fra Farum Midtpunkt, denne gang Specialgruppen i Blok A. Affaldsregultaivet for 212 bliver behandlet på Byrådsmødet d.d. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 11. udsættelsesprojektet Status på udviklingen Projektet er ved at overgå fra pilotfasen, hvor kontakt- og rådgivningsmetoder er afprøvet, til drift. 14/28

15 Der er fastlagt et standardforløb for rådgivningen. Det ser på nuværende tidspunkt ud til, at det er muligt at hjælpe mange af beboerne med at få en varig ændring af deres økonomiske situation. Især er der givet hjælp til at få ansøgt om sociale ydelser, beboerne er berettiget til men ikke får og til at få nedsat afbetaling på offentlig gæld. Der ligger et stort arbejde i at opsøge beboerne, og det er stadig en udfordring at finde den rette metode. Mange kan der ikke findes telefonnumre på, og der bliver banket forgæves på mange døre. Derfor bliver det nu forsøgt at skrive til beboere, som det ikke er lykkedes at nå pr. telefon. Der vil stadig blive banket på døre, og der er lavet et lille kort, som lægges i postkassen, hvis beboeren ikke træffes hjemme. Restancegruppen er også inddraget, så de kan henvise beboere indenfor målgruppen, som de er i kontakt med. Materialerne og forløbet tilrettes endeligt efter følgegruppemøde ultimo november 211 og styregruppemøde primo december 211. Status på kontakt i I pilotfasen er det lykkedes at få kontakt til i alt 7 beboere i. Af disse har 5 takket nej til tilbuddet, mens 2 er i et rådgivningsforløb. Det har ikke været et mål at få fat i mange i pilotfasen men at afprøve forskellige kontaktmetoder og rådgivningsforløb. Der forventes et væsentligt højere antal i driftsperioden. Formidling Projektet har endeligt fået titlen Gældsrådgivning ved køkkenbordet med sloganet Få bedre råd!. Det er tanken, at sloganet primært bruges i kommunikation til målgruppen, mens titlen bruges, når der kommunikeres til omverdenen om projektet. Projektet er præsenteret på en workshop på SFI-konference På kanten af boligmarkedet den 17. november at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Der har været afholdt møde i følgegruppen den 28. november 211. Gerd Karlsen var desværre forhindret i deltagelse grundet sygdom. Hun havde hørt, at mødet forløb godt. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 12. Nybyggeri - Skovvang - status Der er senest blevet orienteret om sagen på organisationsbestyrelsesmødet den 2. november 211, hvor der blev redegjort for arbejdet med at finde besparelser, så budgettet efter licitati- 15/28

16 onen kunne bringes indenfor den maksimale økonomiske ramme til skema B bilag 12. Både følgegruppen og kommunen har tilsluttet sig en række mindre betydende besparelser, hvorefter det oprindelige projekt stort set gennemføres. Følgegruppen har besluttet, at byggeriet skal hedde Plejecenter Skovvang. Skema B er indsendt til Allerød Kommune primo november 211. Anskaffelsessummen for plejeboligerne er trods besparelser blevet godt 4 mio. kr. højere end ved skema A. Differencen fremkommer ved, at anlægsudgifterne generelt er steget, at der skal tilkøbes lidt mere grundareal, og at en række afgifter og gebyrer er steget betydeligt. Budgettet for plejeboligerne holder sig fortsat indenfor den maksimale økonomiske ramme. Anskaffelsessummen for de 6 plejeboliger er nu kr. inkl. moms svarende til kr. pr. m 2. Det medfører en fremtidig foreløbig leje på kr. pr. m 2 pr. år. I tilfælde af at der under udførelsen skulle indtræffe helt særlige forhold med stor økonomisk konsekvens, som ikke vil kunne rummes af den beskedne margin mellem anskaffelsessummen og den maksimale økonomiske ramme, er der i forbindelse med skema B-ansøgningen søgt Allerød Kommunes godkendelse af, at budgettet for plejeboligerne i så fald kan udvides med det særlige energitillæg på 1.7 kr. pr. m 2. Allerød Kommunes behandling af skema B finder sted på kommunens Økonomiudvalgsmøde den 6. december 211 og på det efterfølgende Byrådsmøde den 15. december 211. Betinget entrepriseaftale med lavestbydende entreprenørfirma Anker Hansen & Co. A/S, Kalvøvej 3, 36 Frederikssund, er fremsendt til entreprenørens kommentering. Entrepriseaftalen forventes indgået primo december 211. Første spadestik planlægges afholdt i januar 212. Planmæssig byggestart forventes i januar 212 men vil dog afhænge af vejrforholdene. Bilag 12: Skema B-ansøgning - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen og skema B til efterretning. 13. Farum Midtpunkt Innovationsprojektet På sidste organisationsbestyrelsesmøde den 2. november 211 ønskede organisationsbestyrelsen, at der på næste møde blev oplyst, hvad projektet rummer, og hvad fremdriften er. 16/28

17 Der er p.t. ikke sket noget i projektet længe. Næste møde i Innovationsprojektet er den 3. november 211. I referatet til dette organisationsbestyrelsesmøde orienteres om mødet i Innovationsprojektet. - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Gerd Karlsen oplyste, at der i dag den 3. november 211 har været afholdt møde. Der er kun 3 tilbage fra den oprindelige gruppe Rasmus Tyrring Nielsen, Troels Behr og Susanne Hammer, der nu forsvinder, efter at have fået nyt job i en anden kommune. Susannes stilling forventes genbesat i februar eller marts måned 212, og indtil da er lederen fra Jobcentret konstitueret i Susanne Jensens stilling. Velfærdsdirektør Niels Milo deltager i gruppen fremover. Der starter et nyt projekt: Musik i Regnbuen, hvortil ansættes 2 tidligere medarbejdere fra Regnbuen til at lede dette projekt. Projektet kører hver tirsdag fremover. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 14. Farum Midtpunkt - Miljøsagen status På sidste organisationsbestyrelsesmøde blev organisationsbestyrelsen orienteret om status for det samlede sagskompleks, som indeholder -renovering og pilotprojekter i blok 46 Siden godkendelsen af sagskomplekset i Blokrådet den 1. september 211 er komplekset igen splittet op i flere sideløbende forløb, hvoraf Miljøsagen og boligsammenlægninger er én del. Realdania har igangsat en kampagne omkring det gode boligliv, som bestræber sig for at skabe forandringer i bo-miljøerne i almene boligafdelinger. Farum Midtpunkt har valgt at engagere sig i dette for at få skabt mulighed for tilskud til finansiering af udviklingsprojekter, der bl.a. sigter på at skabe forbindelser til naboområdernes bebyggelser og naboer samt at forbedre åbenheden mod de tilgrænsende områder, som netop er en del af projektet Farum i udvikling. 17/28

18 Der arbejdes derfor i øjeblikket på en ansøgning til Realdania om at komme i betragtning til finansieringsmidler og mulighed for projektrealisering. Dette er et supplement til Miljøsagen. Det forventes således, at Miljøsagen, Farum i udvikling og Det gode boligliv kan tilføre en synergieffekt på den samlede miljøsag i Farum Midtpunkt. Foreløbig overordnet tidsplan for Miljøsagen: - Programmering og beboerinddragelse forventes gennemført fra 1. kvartal 212 til og med 3. kvartal Licitation forventes 3. kvartal Ansøgning og godkendelse af Skema B i Furesø Kommune forventes i 4. kvartal Udførelsesperiode fra 1. kvartal 213 til 2. kvartal at organisationsbestyrelsen orienteringen til efterretning. Hans Laustsen oplyste, at Domus Arkitekter har udarbejdet et forslag til en ansøgning til Realdania. Domus har udarbejdet et skitseprojekt, hvor de bl.a. foreslår, at der udfor busstoppestedet på Frederiksborgvej fjernes betonvægge til P-aralet i blok A m.v., så spindeltrappen kan ses fra alle sider, ligesom der vil være indsigt til de grønne arealer i Midtpunktet. Såfremt der bevilges penge til selve projektudarbejdelsen, vil der efterfølgende være en selvfinansiering på 5 %, som der håbes på, kan fås via Miljøprojektet. Frank Carlsen oplyste, at konsulentfirmaet Cubian udarbejder en ansøgning til Den vilde ide under puljen Det gode boligliv. Projektet omhandler 1) Ruter med fokus på leg, motion og bevægelse 2) Ruter med fokus på historie, arkitektur, kunst, natur, erindringer etc. dvs. elementer til opbygning og formidling af stedets særlige identitet. Begge projekter med brug af Smartphones. Organisationsbestyrelsen besluttede at godkende, at sidstnævnte ansøgning skal gælde hele. 15. Farum Midtpunkt - Plejecentret status På sidste organisationsbestyrelsesmøde blev organisationsbestyrelsen orienteret om, at der er taget skridt til konkretisering af planerne med et nyt plejecenter med senior bofællesskab i blok 12 og 13, og at Blokrådet har principgodkendt udstykningen af blokkene til plejecenterformål. 18/28

19 I forlængelse heraf er der indledt dialog med Furesø Kommune om oplæg til et programmeringsforløb, hvor bygherren, interessenter, kommunens plejepersonale og administration kan få fremlagt funktionskrav og ønsker til indretningen. Status er, at dialogen med kommunen stadig pågår for at skabe den fornødne platform til et fælles udgangspunkt i plejecenterrealiseringen. Der er aftalt besigtigelsestur med kommunens politikere den 19. december 211, hvor man bl.a. skal se på nye plejecentre, som netop er indpasset i en eksisterende bebyggelse. På det seneste møde den 16. november 211 med kommunen blev der fremlagt et forslag til procesplan, som efter yderligere justering vil danne afsæt for programmeringen og inddragelsen af følgegrupper. Den overordnede tidsplan foreløbig: - Idéfasen fra november til januar Programmering og godkendelse af skema A fra januar 212 til maj Dispositionsfase og projektering fra juni 212 til november Prækvalifikation, licitation og godkendelse af skema B fra november 212 til marts 213. Det forventes af følgegrupperne bliver aktiveret fra januar at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Stig Bykilde oplyste, at der også til dette plejehjem skal oprettes en ejerlejlighedsforening. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 16. Farum Midtpunkt - lavtagene - status Som en del af det samlede projekt i Farum Midtpunkt er lavtagene i Birkhøjterrasserne udbudt i licitation. Af licitationsresultatet fremgår, at lavtagene i blok 46 udgør ca. 2,1 mio. kr., og de øvrige lavtage i Birkhøjterrasserne udgør ca. 12,2 mio. kr. I forhold til de tidligere udførte lavtage er stykprisen pr. tag væsentlig lavere end ved de tidligere udførte lavtage. Det er muligt, at byggepladsomkostningerne er fordelt anderledes, da arbejder udføres samtidig med de øvrige arbejder. 19/28

20 Udbud på resterende lavtage i Farum Midtpunkt pågår. Da det ikke er muligt at tilknytte Dominia, grundet udbudsregler, er det fastlagt, at Dominia tilknyttes som en form for bygherrerådgiver, således at erfaringer fra tidligere udførte lavtage udnyttes. Det tidligere udarbejdede projektmateriale benyttes naturligvis i den videre proces. - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 17. Farum Midtpunkt - aflåsning af blokkene Alle blokke er nu aflåst, elevatorerne og hotelværelserne er nu også med i aflåsningssystemet. Der har været udbredt hærværk på systemet. Vi har stoppet udbedringen af hærværk, da det virker meningsløst at udbedre hærværk og se det ødelagt få dage efter. Politiet er begyndt at indkalde diverse hærværksmænd til afhøring. Vi håber, dette lægger en dæmper på hærværket. I samarbejde med driften ser vi på at opsætte et mindre antal synlige kameraer. Der arbejdes på en mere hærværkssikker installation, dvs. en karmoverføring, der er mere robust mod hærværk og en eventuel ændring af beskyttelseskassen omkring dørstationen. Det forventes at udbedre hærværket først i de blokke, hvor der er videoovervågning, således at man forhåbentlig kan konstatere, hvem der fortsat laver hærværk. Det samlede hærværk er p.t. over 2,5 mio. kr. Farum Midtpunkts forsikring dækker ikke hærværk efter Der er tegnet en Enterprise forsikring, der gælder frem til Administrationen regner således med at få en rimelig dækning fra forsikringen, men med en selvrisiko på 1. kr. pr. hændelse er det p.t. uvist, hvor stor forsikringsdækningen bliver. - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 2/28

21 Alex Rytt har oplyst, at der nu er fundet en erstatning for en fjeder til låsesystemet. Med den forbedring skulle det forhåbentlig blive bedre. Gerd Karlsen mente, at hvis det ikke blev bedre efter foråret 212, må Blokrådet tage det op, om aflåsningen skal fortsætte. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 18. Farum Midtpunkt - forholdene i blokkene Som sådan har det været en rolig periode, der er dog fortsat mindre grad af hærværk mod aflåsningssystemet. Faldet af hærværk mod aflåsningssystemet skyldes måske, at i flertallet af blokkene er der fri adgang ved en eller flere af dørene. Derudover er der enkelte smadrede ruder og hoveddøre og få graffitiskader. Politiet har tilsagt mellem 8 og 12 personer for hærværk mod aflåsningssystemet og er i gang med afhøring af disse personer. Udfaldet følges tæt af boligselskabets forebyggelseskonsulent. - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Forebyggelseskonsulent Michael Madsen oplyste, at der har været problemer med salg af hash i Farum Midtpunkt. Hashsælgerne er nu flyttet til blok A og er meget fleksible og mobile og flytter rundt i området. Michael Madsen orienterede om sit arbejde i selskabet og oplyste, at der er oprettet en direkte telefonlinie til Michael Madsen samt en adresse. Har allerede fået flere henvendelser også fra Vængerne. Oplyste videre at der er ved at blive udarbejdet en pjece, der skal omdeles til selkabets beboere med oplysning om bl.a. hærværksparagraffen i straffeloven samt -tolerancepolitikken. Pjecen udkommer på 5 sprog. Endvidere oplyste Michael Madsen, at der er gode erfaringer med video-overvågning, da det gør det nemmere at gøre en indsats overfor bl.a. hærværk og vold. Michael Madsen mente også, at en bedre belysning i Farum Midtpunkt ville skabe en større tryghedsfornemmelse. Han var glad for det gode samarbejde med ejendomskontorerne, juraområdet i KAB og SSP. -tolerancepolitikken bliver som nævnt genoptrykt i den nævnte folder, og det er vigtigt, at der bliver fulgt op på opståede sager. Med hensyn til -tolerancepolitikken er den første udsættelsessag gennemført. 21/28

22 Rolf Andersson syntes, det er et godt signal at oplyse i Midtpunktet, at nu er der sigtet en person for et eller andet. Rygterne går stærkt, at det har en konsekvens at begå hærværk m.m. Frank Carlsen foreslog, at Anita, den bløde gårdmand i Midtpunktet, som arbejder sammen med Michael Madsen og er ansat 22 timer, bliver fuldtidsansat således, at de sidste 15 timer op til 37 timer betales af Vængerne. Frank Carlsen lovede at udarbejde et forslag til Vængerne. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og var helt enige i foranstående forslag. 19. Orientering om driftssager Sportsvænget: Brugsvandsstigestrenge og faldstammer. Projektet er afsluttet i uge 47 og er forløbet uden de store problemer. Derudover pågår kun almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder. Nordvænget I: Der er kommet ekstra affaldscontainere. Willis har lavet en trygboligrapport. Derudover pågår kun almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder. Nordvænget II: Brugsvandsstigestrenge og faldstammer. Projektet er afsluttet i uge 46 og er forløbet uden de store problemer. Projektet med nye hoveddøre samt indgangspartier forventes afslutte uge 5 og er ligeledes gennemført uden de store problemer. Der arbejdes med et forsøg på Gammelgårdsvej 68 for at få en bedre afkøling af fjernvarmevandet, hvor der for indeværende er afkøling på over 3C, hvilket er meget positivt. Udskiftningen af trælameller på facaderne og maling af kældervinduer er afsluttet. Farum Midtpunkt: Der har været massivt hærværk mod døre og dørstationer, hvilket har medført, at det har været vanskeligt at holde blokkene aflåst. Vi forventer at starte med at udbedre skaderne i udvalgte blokke, som kan overvåges i starten af december måned 211. Der vil i forbindelse med udbedringen blive gjort forsøg med en forbedret udgave af karmoverførelsen samt ekstra beskyttelse af indgangskontrolboksen. Der arbejdes efter aftale med BR-FU på at lave et oplæg til en blokrådssag, som omhandler et fuldt ledningsnetværk i hele Farum Midtpunkt, 2 kameraer og dummys med stik ved alle indgangspartier. Det vil så være muligt hurtigt og uden omkostninger at kunne overvåge 22/28

23 udvalgte indgangsområder. Systemet tænkes også at skulle kunne overvåge de 6 stamveje ved indkørslen til Farum Midtpunkt. Linoleum på trapperepos: Der afholdes fornyet licitation for den kommende 4 års periode. Der arbejdes intenst med at eftergå alle styreventiler på fjernvarmeanlægget, hvilket kan aflæses på afkølingstemperaturen, som de sidste 3 måneder har været positive. Der arbejdes med at få et overblik over brandsektioneringen i blokkene og efterfølgende få disse lukket behørigt. Willis har udarbejdet en trygboligrapport over Farum Midtpunkt og er p.t. i gang med at udarbejde en beredskabsplan. Trygboligrapporten er kommenteret af KAB/ejendomskontoret, og den endelige rapport afventes. Malerturnussen er afsluttet i blok A. Derudover pågår kun almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder. - at organisationsbestyrelsen tager ovenstående til efterretning. Annelise Refshauge orienterede om ansøgningen til Realdania, hvor Cubian udarbejder forslag til en ansøgning til Den vilde ide under puljen Det gode boligliv. Projektet omhandler 1) Ruter med fokus på leg, motion og bevægelse 2) Ruter med fokus på historie, arkitektur, kunst, natur, erindringer etc. dvs. elementer til opbygning og formidling af stedets særlige identitet Anette Ågård Nielsen oplyste, at projektet med nye stigrør, hoveddøre og indgangspartier var gået over al forventning. På det afholdte beboermøde tilkendegav beboerne, at de var glade for renoveringen. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 23/28

24 2. Statistik over anviste boliger fra kommunens anvisningsret Udlejning og fraflytningsprocenterne for er følgende: Afdeling/år 29 Udl antal % 21 Udl antal % Pr. 15. nov. 211 Udl antal % Sportsvænget 4 9,5 6 14,3 2 4,8 Nordvænget I 1 8,5 7 6, 6 5,1 Nordvænget II 36 18, 21 1, , Farum Midtpunkt , , ,9 Pr. den 15. november 211 er der udlejet 26 boliger i Farum Midtpunkt svarende til 12,2 %. Der er fortsat problemer med udlejning af 4-rums boliger. Furesø Kommune sender alle 4- rums boliger retur til KAB, da de ikke kan anvise til boligerne, og dette giver fortsat pres på ventelisterne. Furesø Kommune har fra den 1. januar til den 15. november 211 anvist 9 boliger i Farum Midtpunkt. Opgørelsen viser genudlejningstidspunktet og ikke opsigelsestidspunktet, og boligerne i Farum Midtpunkt bliver ofte opsagt med 3 måneders varsel eller mere, hvilket har indflydelse på tallene de enkelte år. Pr. den 18. november 211 er der 168 boliger, som enten står tomme eller er opsagt i Birkhøjterrasserne, og pr. den 1. november 211 var der 78 øvrige boliger, der giver lejetab. Samme antal som sidste måned. Pr. den 18. november 211 er der i Farum Midtpunkt i 211 effektueret 49 udsættelser, og der er 22 på vej, hvilket er utroligt mange, og disse boliger skal også genudlejes sammen med de opsigelser, der kommer. Sammen med Furesø Kommune ser KAB på det store antal udsættelser og ser på initiativer til at undgå dette. Der skal bruges mange boliger til genhusning i Farum Midtpunkt. Det vurderes dog, at der kan igangsættes en markedsføring af Farum Midtpunkt i en periode. Det tilstræbes sikret, at indsatsen ikke reducerer muligheden for intern genhusning medio /28

25 Udlejning pr. 15. november 211 sammenlignet med 29 og 21: Afdeling Sportsvænget Nordvænget I Nordvænget II Venteliste forsøg Bytte og anden udl Venteliste Beboerfortrinsret Kommunal anvisning Farum Midtpunkt I alt at organisationsbestyrelsen tager ovenstående til efterretning. Imellem sidste og nuværende møde havde formanden udtrykt ønske om forslag til andet og mere end bannerreklamekampagne. Stig Bykilde oplyste, at der kører en bannerkampagne fra den 29. november til 6. december 211 og omtalte følgende forslag: TV2 reklamer Generelt er det svært at sige, hvad det koster, da de har et meget indviklet system, men det Stig Bykilde har fundet ud af indtil nu er: TV Lorry (der må være målgruppen) kan man få et 3 sek. spot kl for ca. 2. kr. 25/28

26 BL s kampagne op til Almene Boligdage, hvor der i en periode på 2 uger blev vist ca. 2 visninger af deres reklamefilm (Lidt mere af det hele) kostede ca. 1 mio. kr. Dertil kommer så selve reklamefilmen (BL s kostede 1 mio. kr.), men det kan selvfølgelig gøres meget billigere (som f.eks. BIVA-reklamerne, hvis I kender dem de kan ikke have kostet meget mere end 1. kr.). Bannerreklamer Bannerannonce på Pris ca kr. for op til en måned alt efter hvor tit i løbet af ugen de vises. Det er gratis at lægge ledige boliger op på Google adwords - er annoncer, der vises i højre spalte på Google, der så kommer frem, når der søges på bestemte søgeord, som man selv kan være med til at beslutte. KAB plejer at købe for 5. kr., men det kan anbefales, at dette beløb forhøjes, da der så bliver mulighed for mange flere visninger. Postkort (til cafeer o.l.) KAB har tidligere undersøgt dette og fik den gang en pris på ca. 2. kr. Reklameskilte i S-tog (vides dog ikke hvad koster). Åbent Hus Bovest har i Albertslund haft stor succes med at udleje nyrenoverede boliger ved at dele flyers ud på stationen om morgenen for på den måde at nå pendlerne. Samtidig var der så mulighed for at se boligerne. Det var organisationsbestyrelsen og lokale medarbejdere, der stod for det. Hvordan det kan arrangeres i Farum Midtpunkt, ved de nok bedst selv, men vi kan jo skaffe en kontakt til Bovest, der kan fortælle mere om det. Intensivere annonceringen på KAB s hjemmeside det er gratis og sker allerede. Oragnisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Gerd Karlsen foreslog, at der blev nedsat et udlejningsudvalg. Susanne Jensen og Thomas Jensen blev udpeget til dette udvalg. 26/28

27 21. Udlejningsstatistik Den aktuelle venteliste over opnoterede boligsøgende i er som nedenstående. Ventetiderne er opgjort for de boliger, der er anvist af KAB, og som ikke er omfattet af anvisningsaftalen mellem og Furesø Kommune. Ventelisterne Fleksibel udlejning Farum Midtpunkt * 1 værelse ca. 1-3 mdr. ca. 1-3 mdr. * 2 værelser bliver kun udlejet til beboere, kendes ikke som bor i i forvejen. * 3 værelser på 97 m² ca. 8-1 år kendes ikke * 3 værelser fra ca m² bliver kun udlejet kendes ikke til beboere, som bor i i forvejen. * 4 værelser - et plan ingen venteliste ingen venteliste * 4 værelser - to plan ingen venteliste ingen venteliste Sportsvænget * 1 værelse ca. 5-1 år kendes ikke * 2 værelser ca. 2 år 2-3 år * 3-4 værelser ca. 15 år under 5-8 år Nordvængerne * 1 værelse ca år kendes ikke * 2 værelser ca. 2 år kendes ikke * 3-4 værelser ca. 15 år under 5 år for 3 værelser 4 værelser til beboerne - at organisationsbestyrelsen tager ovenstående til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 27/28

28 22. Orientering om beboerklagenævnssager Til organisationsbestyrelsens orientering vedlægges oversigt over verserende og afsluttede beboerklagenævnssager i for perioden Bilag 22: Oversigt over beboerklagenævnssager - at organisationsbestyrelsen tager ovenstående til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 23. Eventuelt a) Møder 212: Organisationsbestyrelsesmødebudgetmøde Organisationsbestyrelsesmøde Ordinært afdelingsmøde i Sportsvænget Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde , kl. 16. i KAB , kl. 16. i KAB , kl. 19. i Farum , kl. 16. i KAB , kl. 16. i KAB , kl. 16. i KAB , kl. 16. i KAB Seminar Organisationsbestyrelsesmøde Repræsentantskabsmøde , kl. 16. i Farum , kl i Farum b) har modtaget et takkekort fra Palle Rye for opmærksomheden ved hans sygeperiode. c) Gerd Karlsen og Anette Ågård Nielsen indkøber en gave til Jesper Nygård, der fylder 5 år. d) Mødedatoerne for 212 fastlægges endeligt til budgetmødet i januar /28

Repræsentantskabsmøde den 30. november 2011, kl Selskabslokalerne, Ryttergårdsvej 46, Farum

Repræsentantskabsmøde den 30. november 2011, kl Selskabslokalerne, Ryttergårdsvej 46, Farum Referat Repræsentantskabsmøde den 30. november 2011, kl. 18.30 Selskabslokalerne, Ryttergårdsvej 46, Farum Til stede: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Susanne Jensen, Thomas Jensen, Hans Laustsen, John

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. januar 2013, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. januar 2013, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3 Referat den 24. januar 2013, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3 Til stede: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Hans Laustsen, Thomas Jensen, Bjarne Christiansen, Annelise Refshauge, Heidi Storck

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 13. januar 2016, kl KAB, Studiestræde 38, Billedsalen, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 13. januar 2016, kl KAB, Studiestræde 38, Billedsalen, 1552 København V den 13. januar 2016, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, Billedsalen, 1552 København V Tilstede: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen, Annelise Refshauge,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135 Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135 Til stede Britta Pedersen, Lis Silberbauer, Søren Timann Hansen, Erik Frikke, Stanley Rathjen, Ole

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 8. februar 2012, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, kantinen

Organisationsbestyrelsesmøde den 8. februar 2012, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, kantinen Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 8. februar 212, kl. 16. KAB, Studiestræde 38, 3. sal, kantinen Til stede: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Hans Laustsen, Susanne Jensen, Thomas Jensen, Annelise

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. januar 2012, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, 3. sal

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. januar 2012, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, 3. sal Referat Udsendt den den 18. januar 2012, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, 3. sal Til stede: Afbud: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Hans Laustsen, Thomas Jensen, Annelise Refshauge, gæst Vibeke Nath

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl. 10.00 i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 25. november 2013, kl Selskabslokalet, Ryttergårdsvej 46, Farum

Repræsentantskabsmøde den 25. november 2013, kl Selskabslokalet, Ryttergårdsvej 46, Farum #JobInfo Criteria=KABside1# Dagsorden Repræsentantskabsmøde den 25. november 2013, kl. 18.00 Selskabslokalet, Ryttergårdsvej 46, Farum Indholdsfortegnelse 1. Valg af dirigent... 2 2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Til stede: Christian Thode, Bent Møller Knudsen, Beth Hørsted, Bøge P. K. Nielsen, Ella Frederiksen, Freddi

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. november 2011, kl. 16,00 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. november 2011, kl. 16,00 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3 Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 2. november 211, kl. 16, KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3 Til stede: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Hans Laustsen, Susanne Jensen, Thomas Jensen,

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.00 På Toftehøjen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm Boligorganisationen Domea Stevns Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 31. august 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød, Lindholmen 6, 2680 Solrød Strand Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Boligselskabet Rosenvænget 168

Boligselskabet Rosenvænget 168 Boligselskabet Rosenvænget 168 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 2. marts 2010 kl.17.00 i regionskontorets mødelokale, Torvet 6, kælderen, 3600 Frederikssund 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsens

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup DAGSORDEN til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid og sted: Onsdag den 19. maj 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup & Torsdag den 20. maj 2010 kl. 18.00 på Køgevej 46, 4000 Roskilde Afbud:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 24. november 2014, kl. 18.30 Selskabslokalet Nygårdterrasserne 206, Farum

Repræsentantskabsmøde den 24. november 2014, kl. 18.30 Selskabslokalet Nygårdterrasserne 206, Farum Repræsentantskabsmøde den 24. november 2014, kl. 18.30 Selskabslokalet Nygårdterrasserne 206, Farum Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 11. april 2013, kl. 12 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal

Repræsentantskabsmøde den 11. april 2013, kl. 12 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal Referat Repræsentantskabsmøde den 11. april 2013, kl. 12 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal Til stede Nina Messerschmidt, Christine Langer, Svend Borgreen, Ole Nyholm, Bente Sørensen, Hanne M.

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 5. marts 2013 kl. 16.00, i gildesalen, Kollegieparken, Nordbovej 20, 9800 Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 20. november 2012, kl. 18.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 20. november 2012, kl. 18.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 20. november 2012, kl. 18.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Til stede: John Bach, Kirsten Haugaard, Jørgen Juul, Kim Boch, Peter Just Larsen, Eva Werner,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. april 2012, kl. 15.00 Ithaca, Sofievej 30, Hellerup

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. april 2012, kl. 15.00 Ithaca, Sofievej 30, Hellerup Dagsorden Møde den 26. april 212 Udsendt den 11. april 212 Organisationsbestyrelsesmøde den 26. april 212, kl. 15. Ithaca, Sofievej 3, Hellerup Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Jacob

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet af 1961 i Helsinge... 3 Orientering fra administrationen... 9

Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet af 1961 i Helsinge... 3 Orientering fra administrationen... 9 Boligselskabet af 1961 i Helsinge Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 28. september 2011 kl. 17.30 i fælleshuset, Haragergård, Nygade 226, 3200 Helsinge Dagsorden: 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 27. juni 2013, kl Fælleshuset, Firkløverparken 72

Repræsentantskabsmøde torsdag den 27. juni 2013, kl Fælleshuset, Firkløverparken 72 #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde torsdag den 27. juni 2013, kl. 17.00 Fælleshuset, Firkløverparken 72 Til stede: Katja Lindblad, Stig Christiansen, Lone Christiansen, Anny Frederiksen,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen Referat fra regnskabsmøde med organisationsbestyrelsen, tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 på Næsbyhoved Skov, Odense. Til stede: Fra administrationen: Formand

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. november 2011, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. november 2011, kl Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. november 2011, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Henny Rasmussen, Aase

Læs mere

Dagsorden: Side. Erling Sejersgaard-Jacobsen org.best./afd Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen.

Dagsorden: Side. Erling Sejersgaard-Jacobsen org.best./afd Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen. Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. december 2012 kl. 16.30, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30. Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30. Dagsorden: Åbent møde. 1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 10. oktober 2016. 2. Revisionsprotokol. 3. Meddelelser.

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 12. december 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 12. december 2015 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. januar 2016, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen, Karen Rod Jensen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Boligselskabet BSB Ørbæk

Boligselskabet BSB Ørbæk Boligselskabet BSB Ørbæk Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.30 i Ørbæk Midtpunkt (hallerne), Langemosevej 5, 5853 Ørbæk Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Ørbæk... 2

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Referat Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Annette Ploug Pihl, Birgit Bilstrup, Carsten Groth-Rasmussen,

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 17-12-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen...

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Dagsorden: Åbent møde. 1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 15. august 2016. 2. Revisionsprotokol. 3. Meddelelser.

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør Tilstede: Fra administrationen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Sjællandsgade 21, 8900 Randers C Referat fra formøde for generalforsamling

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl Side 1/8 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl. 16.00. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Henny

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Referat af ekstraordinært OB-møde

Referat af ekstraordinært OB-møde Referat af ekstraordinært OB-møde Mødedato: 20. juni 2012 kl. 17.30 Til stede: Bent Haupt Jensen, Formand Michael Bagge Kuehn Jette Kragh Svend Lauridsen Palle Madsen Käthe Pedersen Christian Høgsbro,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl. 19.00 i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Repræsentantskabet: Marianne Salomonsen, Michal Støckel, Johnna Brandal, Jørnanker Døpke, Beth

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere