1. Hvordan fungerer kommunikationen mellem Væksthuset og kommunen? (hvad fungerer i dag, og hvad kunne gøres bedre)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Hvordan fungerer kommunikationen mellem Væksthuset og kommunen? (hvad fungerer i dag, og hvad kunne gøres bedre)"

Transkript

1 Opsamling af besvarelser vedr. Væksthuset (opdateret 20. januar 2009) 1. Hvordan fungerer kommunikationen mellem Væksthuset og kommunen? (hvad fungerer i dag, og hvad kunne gøres bedre) Favrskov Kommunikationen fungerer tilfredsstillende. Væksthuset kan godt være mere proaktiv i forhold til at levere konkret kommuneaktuel information (f.eks. information om hvilke virksomheder, der deltager i Væksthusets programmer med henblik på formidling til det politiske system). Væksthuset er dog altid imødekommende ved henvendelse. Vores oplevelse er, at Væksthuset gerne vil yde sit bedste i forhold til samarbejdet, og at man hos Væksthuset er lydhør overfor kritik Hedensted Herning Generelt har vi en god dialog med Væksthuset. Vores erhvervskontor er en del af kommunen, og derfor er det vanskeligt at adskille. Vi mødes en gang årligt og drøfter resultatkontrakten. Derudover ringer vi ved problemstillinger. Der har ikke været problemer med kontakten, hvilket måske skyldes, at vi har et godt personligt kendskab. Endvidere har væksthuset sammen med Region Midtjylland afholdt fællesmøder, kurser og konferencer om nye emner,hvilket har givet et godt udbytte. Man kan jo altid gøre kommunikationen bedre, men spørgsmålet er, om der reelt er et behov herfor. Væksthusets kernepgaveportofølje er meget konkret og driftsorienteret, hvorfor det ud fra et ressourcespørgsmål måske er andre områder, vi hellere vil anvende tiden på. Holstebro Dog findes der enkelte områder, hvor Væksthuset som selvstændig juridisk enhed får udlagt opgaver af Regionen. Her er der et område, hvor vi reelt har meget lidt info om status det er projektet Kompetenceplatform specifikt vort lokale projekt Videre Nu eks. er hjemmesiden helt tom. Vi erkender, at der fra Herning Kommune sidder én i styregruppen af det lokale projekt men som sagt info niveauet her står langt fra mål med den meget store bevilling, der er tildelt. Især har info været for generel. Vi mangler specifik viden. Generelt oplever vi, at kommunikationen fungerer godt. Udsendelsen af løbende information om statusrapporter vedr. effektmålinger, årsberetning og strategioplæg giver god indsigt i aktiviteterne i Væksthuset. Ligeledes har der været afholdt møder og seminarer om opstart og udviklingen af erhvervsservicesystemet i region Midtjylland. Det igangværende kompetenceudviklingsforløbet for medarbejdere på de lokale erhvervskontorer og nøglepersoner i regionen og kommunerne, som ud over den fælles udfordring om at udvikle fremtidens 1

2 erhvervsfremmesystem giver også deltagerne et godt netværk og kendskab til ressourcer og muligheder i den regionale erhvervsudvikling i Midtjylland. Horsens Ikast-Brande Fremadrettet vil det være hensigtsmæssig at supplere den skriftlige information vedr. effektmålinger med møder, hvor nøglepersoner i kommunerne kan deltage. Ligeledes bør det overvejes, hvordan kommunerne informeres om opfølgningen på samarbejdsaftalerne mellem de lokale erhvervskontorer og Væksthuset. Der er i dag en fin kommunikation og det årlige møde, hvor der snakkes om samarbejdsaftalen er vigtigt for at sikre overensstemmelse i forhold til hvad Kommunen også ønsker på dette felt. De halvårlige møder mellem Væksthuset, et og Ikast-Brande Kommune vurderes som værende gode, da der på møderne gives et godt overblik over, hvad status er på indsatsen for specialiseret rådgivning i vores kommune, og hvad hurdlerne evt. kan være i forbindelse med at få flere iværksættere ført videre i væksthus-regi. Ud over de halvårlige møder er der dog ingen kontakt mellem kommunen og væksthuset, når det specifikt gælder Ikast-Brande Kommune. Kommunen har dog - qua borgmesterens medlemskab af bestyrelsen - en plads i den administrative baggrundsgruppe, som mødes op til bestyrelsesmøderne. Både i bestyrelsen og i baggrundsgruppen er der mulighed for løbende at følge status på Væksthusets arbejde i hele Regionen og for en god dialog med Væksthusets direktør. Et forslag til at gøre kommunikationen bedre til kommunerne kunne være kvartalsvise nyhedsbreve, som beskriver de aktiviteter, som Væksthuset udbyder, herunder de aktiviteter som Væksthuset er tovholder på i forhold til Vækstforum. Udbuddet er efterhånden meget omfattende, og det kan være svært at holde styr på, hvilke tiltag som udbydes hvornår. Her ville en mere overskuelig hjemmeside ligeledes være en hjælp. Væksthuset kunne endvidere et par gange årligt invitere kommunerne på besøg i Væksthuset og fortælle mere generelt om aktiviteterne. Lemvig Og endelig så kunne et forslag være, at hver kommune har en fast kontaktperson i Væksthuset. Der er en rimelig kommunikation mellem Væksthuset og Lemvig kommune. Væksthuset er gode til at sende mails omkring relevante ting bl.a. omkring kontraktudkast mellem erhvervsrådene og kommunerne samt har der været afholdt to informationsmøder, hvor der er givet et indblik i Væksthuset arbejde samt status på de forskellige projekter. Det kunne dog ønskes, at udbrede kendskabet mere politisk omkring 2

3 Norddjurs Odder Randers Væksthuset, bortset for hvad der sker i KKR etc.. Væksthuset kunne indkalde til informationsmøder for kommunalpolitikere og ansatte. F.eks. deles Holstebro, Lemvig og Struer kommuner om samme erhvervsråd og derved kunne man invitere de 3 kommuner sammen til et informationsmøde eller en ansat fra Væksthuset kom til en kommunalbestyrelsesmøde og fortalte om deres arbejde. Der har generelt været meget lidt kommunikation mellem væksthuset og Norddjurs Kommune. Det skyldes, at Norddjurs Kommune sammen med Syddjurs Kommune har udliciteret erhvervsserviceopgaven til det fælles Djurslands, og at Djursland har haft den daglige kontakt til væksthuset. Norddjurs Kommune bakker derfor op om den fremsendte evaluering af samarbejdet mellem Væksthus Midtjylland og Djursland. Fra 1. januar 2009 varetager de to kommuner hver for sig erhvervsopgaven. For Norddjurs Kommunes vegne vil det betyde en øget fokus på samarbejdet med væksthuset, da det generelt er holdningen blandt de virksomhedsoverdragede erhvervsservicemedarbejdere, politikere og virksomheder, at Norddjurs Kommune har fået for lidt ud af samarbejdet med Væksthus Midtjylland. Vi forudser dog en overgangsfase i starten af 2009, hvor vi i Norddjurs Kommune skal i gang med erhvervsopgaven, før samarbejdet med væksthuset kan forbedres. I den forbindelse skal nævnes, at der udestår færdiggørelsen af en samarbejdsaftale mellem Væksthus Midtjylland og Norddjurs Kommune. Vi oplever en rigtig god kommunikation mellem væksthuset og vores kommune. Vi oplever en lydhørhed og vilje til samarbejde og deltagelse når vi henvender os til væksthuset både når det gælder erhvervspolitik og konkrete udviklingsprojekter. Der er en fælles forståelse i væksthuset og hos os som kommune i forhold til løsningen af væksthusets opgaver. Samarbejdsaftalen og løbende dialog forløber tilfredsstillende og vi fornemmer opbakning og interesse i samarbejde med os som kommune. Vores kommune er godt repræsenteret i arbejdet med væksthuset både politisk og administrativt. Derfor har vi ikke et kendskab til hvordan kommunikationen er for de kommuner der ikke har den fordel at være så tæt inddraget. Men vores konklusion af samarbejdet giver anledning til ros til væksthuset. Ringkøbing-Skjern Vi får i dag information om bl.a. opstart af nye programmer af interesse for erhvervsfremmeaktører, samt information om kontrakten mellem Kommune, lokalt scenter og Væksthuset. Endvidere inviteres Kommunens medarbejdere med til arrangementer, som klæder dem på omkring erhvervspolitik bredt set, herunder Væksthusets rolle, jf. besvarelsen under pkt. 2. 3

4 Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Endvidere er vi på Væksthusets mailliste vedr. virksomhedsrettede arrangementer. Der er i dag ikke den store kommunikation på overordnet niveau. Ingen af parterne har taget initiativ til afholdelse af de i samarbejdsaftalen nævnte halvårsmøder. Det vil være hensigtsmæssigt at der minimum afholdes et møde pr. år mellem Samsø Vækstudvalg og Væksthuset. Kommunikation med Væksthus Midtjylland er velfungerende og varetages typisk direkte mellem Væksthusets direktør og Silkeborg Kommunes udviklingschef. Dialogen vurderes som ligeværdig og frugtbar. Hvis kommunikationen skal være endnu bedre anbefales det, at Væksthuset tager en mere proaktiv rolle og aktivt peger på samarbejdsmuligheder og initiativer, som Væksthuset ønsker udviklet i makkerskab med bl.a. Silkeborg Kommune. Der har tidligere 8en gang) på foranledning af KKR været afholdt hhv. borgmestermøde (opstart) og adm. møde (om evaluering/status). Det er væsentligt, at denne type møder afholdes regelmæssigt, evt. årligt, mht. det administrative niveau evt. halvårligt. Ellers kommer kommunikationen nemt til at foregå via Vækstforum/regionen eller sammen med erhvervskontorene, hvilket reducerer muligheden for den mere "bramfri" kommunikation mellem kommuner og Væksthus - hvis den skulle vise sig nødvendig. Det er Skive Kommunes opfattelse, at kommunikationen imellem væksthuset og kommunen fungerer udmærket. Vi har som følge heraf ingen forslag til forbedringer. Struer Kommune har en udmærket dialog med Væksthuset - eller det vil sige, at i det omfang, som kommunen har haft brug for dialog, har Væksthuset velvilligt deltaget. Struer håber på, at kunne gøre endnu mere brug af Væksthusets viden og ekspertise i 2009 og anbefaler i øvrigt, at Væksthuset benytter sig af en lidt mere proaktiv kontakt i forhold til kommunerne fremover. I forbindelse med effektmålingsrapporter, kunne kommunerne (og erhvervsrådene) muligvis indkaldes til en fælles eller individuel briefing (som det var tilfældet i forhold til den først rapport), og hvor der fremadrettet kunne aftales en fælles strategi med udgangspunkt i erfaringsgrundlaget i rapporterne. Syddjurs Viborg Derved kunne der også blive en fælles forståelse, debat og evaluering af hvordan det generelt står til med det sammenhængende og enstrengede erhvervsservicesystem. Det er ViborgEgnens, der gennem samspillet omkring iværksætteri og erhvervsvejledning har den daglige kontakt med Væksthuset, men i den direkte kontakt med Væksthus Midtjylland, 4

5 oplever Viborg Kommune en hurtig og kompetent betjening. Århus Viborg Kommune har deltaget i flere af de arrangementer, som Væksthuset arrangerer, således vi er opdateret på de forskellige initiativer, der iværksættes. Det er positivt, at Væksthuset indkalder til informationsarrangementer, om de konkrete initiativer, som det bl.a. er tilfældet med Netværksinitiativet Midtjysk Klyngeprogram. Sådanne arrangementer kan evt. suppleres med statusarrangementer, hvor midtvejs- og endelige resultater præsenteres. Der er en løbende konstruktiv dialog med Væksthuset. Der er et udviklingspotentiale for iværksætterpolitikken i, at Væksthuset orienterer kommunerne såfremt de, på baggrund af dialog med virksomhederne, oplever at der er behov for forbedrede rammebetingelser inden for bestemte områder. Desuden kan Væksthuset bidrage til spredning af best practise. 2. Hvordan understøtter Væksthuset den kommunale erhvervspolitik? Underbyg gerne med eksempler på hvordan de gør det og hvordan de kan blive bedre Favrskov Væksthusets ydelser udgør, sammen med den lokale erhvervsservices ydelser, en central del af kommunens erhvervsindsats. Det er derfor afgørende, at Væksthuset leverer de aftalte ydelser, og at samarbejdet med de lokale erhvervsserviceaktører fungerer smidigt og effektivt. Det er vigtigt, at Væksthuset sikrer, at information når ud til kommunen og lokale erhvervsservice, og at den lokale erhvervsservice så tidligt som muligt inddrages i nye opgaver og udvikling af nye projekter, så de lokale forhold tænkes ind i opgaverne. Hedensted Herning Det kunne endvidere være hensigtsmæssigt med tilbagemeldinger om resultater af virksomhedsforløb. Ligeledes bør der være fokus på information omkring skiftet mellem den lokale erhvervsservice og Væksthuset, især hvis virksomhederne ophører med at være i Væksthusregi. Væksthuset har ikke givet meget input til vores erhvervspolitik. Det ville være fint med en dialog om implementering af de erhvervspolitiske fokusområder. Vi finder, at Væksthusets ydelser fint understøtter tre ud af seks af fokusområderne i Herning Kommunes erhvervspolitik: 1. Styrkelse af arbejdskraften 2. Udvikling af virksomheder 3. Fremme iværksætteri. Vi finder, at Væksthusets kerneydelser passer fint til punkt 2 og 3. Via Vækstmidt programmet og andre programmer Væksthuset som selvstændig juridisk enhed udfører for Region Midt haves endvidere 5

6 Holstebro gode tilbud til virksomhederne i vor kommune inden for alle de tre nævnte fokusområder. Udviklingen af den direkte erhvervsservice til virksomhederne er en del af den samlede kommunale erhvervspolitik i Holstebro. Den indgår på lige fod med andre indsatsområder i den kommunale erhvervspolitik med henblik på at tiltrække arbejdskraft, virksomheder og vækst i vores område. For os er det afgørende, at den lokale og regionale erhvervsservice spiller sammen og undgår overlap af ydelserne til virksomhederne. De skal samtidig opleve kompetent vejledning uanset deres forskellige behov og muligheder med baggrund i de geografiske forskelle i regionen. Det er vores vurdering, at med etableringen af Væksthuset er der skabt tilstrækkelig kritisk masse og et godt grundlag for udviklingen af den lokale og regionale erhvervsservice i region Midtjylland. I opstarten har Væksthuset fokuseret på iværksættere og virksomheder med vækstambitioner. Begge dele understøtter den erhvervsudvikling, som vi gerne vil fremme i Holstebro Kommune. Væksthuset har og skal også fremadrettet sammen med andre erhvervsfremmeaktører have fokus på udviklingen den specialiserede erhvervsservice, og hvordan dette kan understøtte særlige muligheder og behov i den lokale erhvervsudvikling i kommunerne. Horsens Ikast-Brande Lemvig Endelig vil vi fremhæve, at overbygningen på den specialiserede erhvervsservice er godt eksempel på, at Væksthuset kan udgøre en fælles platform for kommunernes medvirken i det regionale innovationssystem. Der har været en fin understøtning af erhvervspolitikken ved dels af kompetenceudvikle på hele erhvervsservicen, dels velvillighed i forhold til at komme til kommunen og være med i opsøgende besøg for at få flere vækstvirksomheder visiteret til Væksthuset. Det har været en udfordring at få virksomhederne i Horsens området til at se de nye muligheder, som de jo aldrig har været vant til. Det vil være godt med synlige arrangementer i området også fordi der mentalt er stor afstand mellem Horsens og væksthuset i Århus, gerne fælles arrangementer som afholdes lokalt. Ikast-Brande Kommune er først ved at få udarbejdet en erhvervspolitik. Men der er ingen tvivl om, at fokus hidtil og også i den kommende erhvervspolitik i høj grad vil være på iværksætteri og virksomhedsudvikling og på at få skabt flere vækstiværksættere og flere vækstvirksomheder. Hvis det viser sig, at kommunens erhvervspolitik vil komme til at indeholde en række prioriterede indsatsområder - alt afhængig af erhvervsstrukturen - fx et fokus på engroshandel, så bør dette afspejle sig i de fremtidige samarbejdsaftaler mellem kommunen, erhvervsrådet og Væksthuset. Det har været en af Lemvig Kommunes indsatsområder efter 6

7 kommunalreformen, at Nordvestjysk bliver en naturlig general samarbejdspartner i området og derfor har det været godt, at Væksthuset udarbejder resultatkontrakt med Nordvestjysk og sikre, at der en enstreget erhvervsservice samt at man i Væksthuset har specialiseret viden og specialiseret projekter/moduler for vækstiværksættere og vækstvirksomheder - vi ser dog gerne, at der kommer flere vækstvirksomheder og vækstiværksættere i Lemvig kommune og at Væksthuset understøtter dette arbejde i samarbejde med Nordvestjysk. Norddjurs Odder Randers Det er ingen tvivl om at Lemvig Kommune er meget tilfredse med Væksthusets arbejde, da Væksthuset har været godt til, at besøge og hjælpe kommunens virksomheder. Der var i starten en bekymring om Lemvig kommunes virksomheder ville bruge Væksthuset, da virksomhederne før var vant til, at benytte Ringkøbing Amts sservice (REAS), som var til huse i Nupark i Holstebro. Men det er lykkes over alt forventning og vi håber at det fortsætter. Norddjurs Kommune kan pt ikke komme med eksempler på dette jf. ovenstående. Væksthuset har været inddraget i vores erhvervspolitik både i tilblivelsen af selve politikken og efterfølgende inddrages de når vores konkrete udviklingsinitiativer igangsættes. Det har væksthuset været meget interesseret i og vi har haft udbytte af deres input. Den måde væksthuset har understøttet vores erhvervspolitik er primært ved at støtte op gennem deltagelse når vi inviterer og bidrage med input til diverse drøftelser. Det foregår meget uformelt og de er lydhøre og viser interesse for vores ideer og projekter. Vi inviterede f.eks. væksthuset til at deltage i en af vores dialoggrupper i forbindelse med erhvervspolitikken. Det var en dialoggruppe omkring kommende projekter i forbindelse med iværksætteri. Her var deltagelsen meget tilfredsstillende og med stort engagement. Det er vores opfattelse at væksthuset er åbne overfor at involvere sig når kommunerne ønsker det. Vi fornemmer, at de takker ja til invitationer og samarbejder. Ringkøbing-Skjern Væksthuset har gennemført Midtjysk sakademi (basis-moduler efterår 2008). Vi sætter meget pris på dette initiativ. Vi har haft en-to deltagende medarbejdere på de afholdte moduler. De beretter: At de føler sig klædt bedre på til matche kommunes erhvervspolitiske rolle. Har fået en bred og grundig indføring i erhvervsfremmesystemets opbygning og de teorier, undersøgelser og politik der ligger bag den danske erhvervspolitik. De ser frem til at deltage på relevante videregående moduler i løbet af foråret Der er således ingen tvivl om, at dette initiativ har bidraget til at 7

8 kvalificere Ringkøbing-Skjern Kommunes erhvervsindsats. I forhold til de fleste af væksthusets øvrige tiltag er kommunen på anden hånd i det Ringkøbing Skjern Kommune har udliciteret alle erhvervsfremmeopgaver Ringkøbing Fjord. Vedr. et helt konkret turismeudviklingsprojekt har Væksthuset indvilliget i at deltage i et projektkonsortium med ekspertise på finansiering, forretningsudvikling etc Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Det kunne være interessant for Ringkøbing-Skjern Kommune at inddrage Væksthusets konsulenter i formulering og gennemførelse af lokale strategiske satsninger, f.eks. på energiområdet, turismeområdet etc. Da den kommunale erhvervspolitik selvfølgelig lægger vægt på bevarelse og skabelse af arbejdspladser, understøtter Væksthuset dette arbejde i forbindelse med Startmidt og virksomhedsprogrammerne. Indirekte understøtter Væksthuset Silkeborg Kommunes erhvervspolitik via dets samarbejdsrelationer med de lokale erhvervsfremmeaktører. Derudover deltager Væksthus Midtjylland i projektet Nye veje til vækst. Projektet stiller skarpt på forretningsudvikling via oplevelser og rummer både træning af virksomheder og erhvervsfremmesystemet, herunder Væksthus Midtjylland. Endeligt er det aftalt, at der i 2009 samarbejdsaftalen indarbejdes et par konkrete samarbejdsprojekter, som bidrager til erhvervsmæssig fremgang og styrker samarbejdsrelationerne mellem Væksthus Midtjylland og Silkeborg Kommune. Væksthuset har igangsat et kursusforløb med Henrik Lodberg om erhvervsservice/erhvervspolitik. Det er meget positivt - og sikkert også nødvendigt, hvis væksthuset skal blive en integreret del af den kommunale erhvervsfremme. Skive Kommune er endnu ikke færdig med erhvervspolitikken for den nye sammenlagte kommune. Men set i relation til den der var gældende for den tidligere Skive Kommune, er synliggørelsen og den faktiske anvendelse af centrale puljer, nationale som internationale, til gavn for kommunens virksomheder, en klar understøttelse af den lokale erhvervspolitik. Væksthuset tager sammen den lokale erhvervsservice sig af den mest direkte form for erhvervspolitiske indsats i Struer Kommune men det er endnu tidligt, at evaluere på Væksthusets effekt i forhold til direkte at understøtte Struer kommunes erhvervspolitik som der i øjeblikket arbejdes med i forbindelse med kommuneplan 09. Struer Kommune mangler samtidig en fornemmelse af, om kommunens virksomheder har kendskab til, og hvordan de i øvrigt opfatter Væksthuset. Viborg Kommunes finder det vanskeligt allerede på nuværende tidspunkt at vurdere, hvordan Væksthuset understøtter den kommunale 8

9 erhvervspolitik. Det er forventningen, at Væksthuset er og bliver en væsentlig aktør i relation til udvikling af vækstiværksættere og - virksomheder samt som koordinator på en række regionale programmer, der gavner kommunens virksomheder. Indsatsen omkring et klynge- og netværksinitiativ harmonerer meget fint med målsætningerne i Viborg Kommunes erhvervspolitik. Århus Viborg Kommune ser med tilfredshed på, at samarbejdsaftalen (tredje generation) ser ud til at blive endnu mere valid i forhold til gennemførte aktiviteter og registreringen af disse. Det kan i den forbindelse bifaldes, at der etableres et fælles CRM-system. Særlige kommunale prioriteringer skrives ind i samarbejdsaftalen med Væksthuset. Det vil være meget gavnligt for kommunerne hvis Væksthuset kunne uddanne én eller flere medarbejdere til at have overblik over og derved blive ambassadører for - de forskellige nationale og internationale finansieringsmuligheder (innovationsordninger, projektstøttemuligheder m.v.) der er til rådighed for virksomhederne. sservicecentrene 1. Hvordan fungerer samarbejdet mellem erhvervscenteret og Væksthuset ved gennemførelse af konkrete projekter i virksomhederne (før igangsættelse, i løbet af og ved afslutningen af projektet) Djursland Fungerer meget forskelligt fra væksthuskonsulent til væksthuskonsulent altså personbestemt. Der er for store forskelle i konsulenternes faglighed, i deres faglige og geografiske netværk og i deres måde at arbejde på. Derfor fungerer nogle samarbejder rigtig godt med hurtig og kompetent tilbagemelding, løbende information under forløbet m.v. Andre samarbejder fungerer dårligt kommer ikke i gang uden at vi gentagne gange skubber på og rykker efter tilbagemelding og løbende information m.v. Favrskov Favrskov : Vi oplever ingen problemer i forhold til screening og gennemførelse af møder med deltagelse af væksthuskonsulenter. Der har været en del polemik frem og tilbage om anvendelsen af Min vækstprofil som screeningsværktøj, hvilket vi ikke mener, det reelt er. Men efter at have opnået fælles forståelser af virksomhedernes situation, vækstambitioner og behov, så har samtlige projekter herfra forløbet gnidningsløst. Det har ofte været virksomheden selv eller den lokale erhvervsservice der har fundet konsulenten til at hjælpe virksomheden, uden at Væksthuset har kunnet komme med bedre eller nogen forslag i det hele taget. Der har været enkelte eksempler på at Væksthuset får glemt at tage den lokale erhvervsservice med, inden de går i dialog med en virksomhed, men det er ikke et stort problem! 9

10 Hedensted Herning Ikast Horsens scentret RKSK Nordvestjysk Odder Randers Østjysk Iværksættercenter: Vi har ikke haft noget samarbejde i 2008 Samarbejdet fungerer godt. Dog bør Væksthuset stille større krav til indhold i udviklingsforløb, således virksomhedernes udbytte af tilkøbt rådgivning, fra private konsulenter, bliver størst mulig. Væksthuset skal, med andre ord, hjælpe virksomhederne til at stille de rigtige krav til de private konsulenter. Vedr. StartMidt og VækstMidt I forbindelse med screening og henvisning af vækstvirksomheder og iværksættere har et et godt og tæt samarbejde med udvalgte konsulenter i Væksthuset. Samarbejdet omfatter bl.a. afstemning af retningslinier/kriterier vedr. vækstbegrebet, fælles møder med potentielt indstillede kandidater, drøftelser af kandidaters vækstpotentiale, drøftelse af ekstern konsulent som udførende m.m. Efter indstilling og overdragelse af kandidater til Væksthuset har det været gennemgående, at et kobles af projektet. Vi har derfor kun sporadisk erfaring med projektets videre forløb. Øvrige projekter et har på egentlige projektområder haft et fremragende samarbejde med flere konsulenter i Væksthuset. Det fungerer tilfredsstillende og bedre efterhånden som det indbyrdes kendskab mellem erhvervsråd og Væksthus er udbygget. Det kan være vanskeligt at blive opdateret på de enkelte projekter ud over hvad der tilsendes af milepælsrapporter. De første år har været præget af nogen usikkerhed omkring procedurer og ansvarsfordeling i den enstrengede model. Efterhånden som der er skabt klarhed over procedurerne er vores tilfredshed steget. Generelt er vi tilfredse med samspillet med væksthuset. Dog er der udbredt skuffelse over, at der efter ½ år er meldt alt udsolgt på Vækstprogrammerne. Konsulent og konsulent i mellem fungerer det godt de steder, hvor konsulenterne fra de 2 niveauer inddrager hinanden før igangsættelsen. I de sager er samarbejdet godt under hele projektet, også selvom den lokale konsulent udtræder, når dennes rolle er udspillet. Det kan derimod være noget vanskeligere, hvis det lokale niveau først inddrages i løbet af et projekt. Det er vist ikke sket endnu, at vores erhvervscenter er blevet inddraget ved afslutningen af et projekt. Randers s- & Udviklingsråd er generelt meget tilfredse med samarbejdet med Væksthus Midtjylland. Der har fra første dag været en god dialog med Erik Krarup. Der er i fællesskab gennemført forholdsvist mange vækstforløb og mange nye aktiviteter, hvoraf flere har været afholdt i Randers. Vi har tillige deltaget i flere udvalg omkring eksempelvis fremtidige kontrakter, markedsføring og kompetenceudvikling for medarbejderne mv. Ifølge den seneste Vækstredegørelse har virksomheder fra Randers været meget aktive og deltaget i mange udviklingsforløb siden starten til og med 3. kvartal af (Se evt. Vækstredegørelsen fra Væksthus Midtjylland) 10

11 Samsø Skanderborg sudvikling Som udgangspunkt ok, inden for de afstukne rammer for samarbejde og tilbud. Samarbejdet har dog i nogle tilfælde været belastet af stor travlhed hos både Væksthuset og hos os. Helt fint!. Dog har vi ikke den helt store føling med forløbene i løbet af og ved afslutningen, da vi typisk kun er med før samt i opstartsfasen. Det kunne være fint med en efterfølgende dialog / information om den evaluering som virksomheden har givet Væksthuset. Silkeborg erhverv Samarbejdet er o.k. i starten af konkrete projekter, lidt bedre information ved afslutningen af projekter kunne ønskes. Skiveegnens Før: Stor tilfredshed (let at få fat i medarbejdere, idet de hurtigt vender tilbage, erhvervsråd hjælper gerne med at finde frem til rette kollega) Under: Godt og konstruktivt samarbejde. 1. møde gennemføres som hovedregel sammen ude hos virksomheden/hos erhvervscenteret, projektet tales igennem og VHM-konsulenten bidrager med faglig viden og indspark, oftest meget god synergieffekt mellem VHM-konsulenten og erhvervscenteret. Under det resterende forløb er de fleste VHM-konsulenter opmærksomme på vores ønske om løbende at holdes orienteret. Viborgegnens erhvervsråd Århus Efter: Har endnu ikke mange afsluttede projekter så vanskeligt at vurdere. Samarbejdet har udviklet sig positivt og konstruktivt. Der har (naturligvis) været en indkøringsperiode hvor forventninger skulle afstemmes. Overordnet synes dette at være på plads. Fremadrettet er det af afgørende betydning at: - det længe ventede CRM- system bliver implementeret - der laves en procedurebeskrivelse for hvem projekt (ansvar samt hvem, hvad, hvornår) Optimalt. 2. Hvordan er informationsniveauet fra Væksthuset til erhvervscenteret og omvendt? - hvad fungerer godt, og hvad kan gøres bedre? Djursland Der er ikke altid overensstemmelse mellem Væksthusets markedsføringstiltag og informationskampagner og de muligheder man som virksomhed og erhvervscenter rent faktisk har for at udnytte de tilbud, som markedsføres. Eksempelvis markedsføres udsolgte varer som Chef til leje mens en nylig TV-kampagne lovede virksomhederne, at nu kunne de få kr. til udvikling hvilket ikke er korrekt, og affødte vrede henvendelser fra flere virksomheder. Væksthuset skal være bedre til at informere grundigt om nye tiltag og programmer, således at erhvervscentrene har mulighed for at markedsføre tiltagene til erhvervslivet med reel og saglig information. scentrene skal med andre ord klædes ordentlig på til denne opgave og ligeledes holdes løbende informerede om, hvor mange varer, der er tilbage på hylden. Favrskov Favrskov : 11

12 Informationsniveauet fungerer udmærket, men fra tid til anden kommer tingene måske lidt i sidste øjeblik. Der har været lidt polemik omkring oprettelsen af vækstgrupper, hvor tingene/kravene/aftalegrundlaget er blevet ændret ret meget undervejs i forløbet og vi og vores vækstgruppe tovholder blev i den sidste ende stillet i et uheldigt lys p.g.a. dette. Interessant at se, hvordan det fælles CRM-system kan øge informationsflowet. Hedensted Herning Ikast Horsens scentret RKSK Nordvestjysk Østjysk Iværksættercenter: Alt for ofte glemmes Østjysk Iværksættercenter. Fint med nyhedsbrev og produktblade. Desværre er der kun få borgere og virksomheder i vores kommune, som ser TV2 Østjylland og det betyder, at markedsføring af Væksthus Midtjylland i Hedensted Kommune skal ske via andre kanaler. Væksthuset bør blive bedre til at informere før, under og efter afslutning af rådgivningsforløb. Det ville være fint hvis væksthuskonsulenterne havde faste træffe-/mødedage på de lokale kontorer. Herved kunne virksomheder/iværksættere møde en væksthuskonsulent. Det ville samtidig styrke koordinering og videndeling mellem det lokale og det regionale niveau. Informationsniveauet vedr. nye tiltag og produkter ligger på et højt niveau. Med ref. til besvarelsen under pkt. 1 vil det for et være ønskeligt at modtage orientering om det videre forløb for de virksomheder/iværksættere, et formidler til Væksthuset som led i StartMidt- hhv. VækstMidtprogrammet. Informationen kunne kortfristet, kortfattet og i systematiseret form omfatte forhold som: bevilget/ikke bevilget forløb, valg af og performance hos udførende ekstern konsulent, resultat/udfald af projektet. Ovenstående begrundes i, at de henviste virksomheder/iværksættere har domicil i ets geografiske indsatsområde, har været inde over et og sandsynligvis senere kommer i ny dialog med et. Her vil det for et være formålstjenligt at have ajourført viden om projektets forløb. VHM-konsulenterne er blevet bedre til at informere inden de tager kontakt til lokale virksomheder. Det var i begyndelsen af 2008 et problem. (jeg ved selvfølgelig ikke hvor mange stadig de tager kontakt til UDEN at give mig besked ) Blevet bedre og generelt synes det at fungere tilfredsstillende. Generelt tilgår informationen om programmet fint før igangsættelse. Det er lidt tilfældigt, om vi får informationer, om kontakten med lokal virksomheder. I ca. halvdelen af tilfældene bliver vi ikke orienteret om, hvilke virksomheder der har fået besøg uanset karakteren og deres vækstpotentiale. Såfremt der bliver indgået aftale med en virksomhed, får vi en skriftlig underretning. Tilsvarende ved afslutning. Vi vil rigtig gerne have tilbuddet, når der bliver arrangeret et møde med en lokal virksomhed. Det fungere rigtig godt, når der køres parløb, om ikke andet er det vigtig information for os, at vide hvad der er blevet talt om, og hvad konklusionen var for dels at målrette vores aktiviteter, men også for at undgå, at vi spilder virksomhedernes tid og erhvervsfremmesystemets goodwill. 12

13 Odder Randers Det største problemområde i samarbejdet har været og er kommunikationen omkring vækstforløbene, som ikke har været tilstrækkelig transparent. I 2007 var mange af forløbene præget af, at Væksthuset af egen drift gennemførte forløb uden REU blev informeret eller inddraget. I 2008 blev hovedproblemet fra 2007 væsentligt reduceret, men eksisterer stadig om end på lavt niveau. I stedet har hovedproblemet i 2008 været, at det har været meget vanskeligt at følge sagsforløbet/proceduren fra start til slut. (hvor er sagen i systemet, hvornår er den færdigbehandlet, hvilken status har sagen på et givent tidspunkt osv.) Det har med andre ord været vanskeligt at danne sig et overblik over de igangsatte forløb med deraf afledte forklarings- og afrapporteringsproblemer i forhold til virksomhederne og til Randers Kommune. Når det nye CRM-system måtte blive implementeret håber vi, at disse problemer kan blive afhjulpet. Samsø Skanderborg sudvikling Silkeborg Erhvev Skiveegnens erhvervsråd Viborgegnens Århus Kommunikationen har ligeledes været præget af, at Væksthuset befinder sig i en overgangsperiode, hvor VMs organisatoriske referencepunkt opfattes som s- og Byggestyrelsen og Region Midtjylland (via resultatkontrakt), mens bestyrelsen primært består af kommunernes borgmestre. Vi finder det derfor centralt, at snitfladerne mellem det nationale, regionale og lokale niveau tydeliggøres, hvis det endelige resultat af de verserende forhandlinger mellem regeringen og KL falder således ud, at kommunerne overtager opgaven permanent fra Information foregår primært fra Væksthuset, der også helt klart lægger rammerne for samarbejdet. Informationsniveau fra Væksthuset er ok. Det er nemt at komme i kontakt med Væksthuset og der er mange muligheder for at få information om de forskellige muligheder man kunne måske gøre informations-arrangementerne lidt mere skarpe, og så ikke give mulighed for helt så mange repetitioner. Informationsniveauet er meget personafhængig, nogle væksthuskonsulenter er gode til at informere - andre mindre gode. Generelt godt. Men i forbindelse med lancering af nye tiltag/ordninger ville det være ønskeligt om erhvervscentrene automatisk fik tilsendt informationer om de nye tiltag ud over nyhedsbrevet. Evt. i form af det tilhørende produktblad. Overordnet er der en god og positiv dialog som er meget medarbejderafhængig. Dette er formentlig også et af de områder der vil nyde gavn af ovennævnte CRM-system. De i samarbejdsaftale aftalt dialog- og planlægningsmøder vil også medvirke til at forbedre informationsniveauet. Ingen kan være i tvivl om, at Væksthusets ledelse og chefgruppe sætte informationsniveauet særdeles højt. Optimalt. 13

14 3. Er Væksthuset lydhør over for erhvervscenterets forslag til aktiviteter og tilbud - og omvendt er scentret lydhør overfor Væksthuset? Hvis ja, hvordan udmønter det sig? Hvis nej, hvad kan gøres bedre? Djursland Nye tiltag kommer oppefra det vil sige fra Væksthuset selv eller fra Region Midtjylland/Vækstforum. Man lytter sikkert, hvis vi kommer med nogle forslag, men den type kommunikation har generelt ikke fundet sted på ledelsesniveau. Der har ikke været inviteret til dialog om forslag til nye aktiviteter og tilbud, men en sådan ville være ønskelig. Favrskov Favrskov : Generelt ja, men der er jo med Regionen og EU altid nogle ting der er givet på forhånd og som man bare ikke kan ændre på. Væksthuset gør ikke meget på eget initiativ, men kører næsten udelukkende med regionens programmer. Østjysk Iværksættercenter: Ingen kommentarer. Hvis ja, hvordan udmønter det sig? Hvis nej, hvad kan gøres bedre? Hedensted Herning Ikast Favrskov : Vi kan i fællesskab arbejde for at der kommer flere åbne programmuligheder med mere fleksibilitet f.eks. indenfor timer til rådighed for konsulentstøtte (VækstMidt programmet). Væksthuset må gerne være udfarende med forslag til projekter og aktiviteter som vi kan køre uafhængigt af Vækstforum (alternative finansieringskilder) Der er en rimelig gensidig lydhørhed. Hvis nej, hvad kan gøres bedre? Væksthuset burde spille en mere aktiv rolle ved at bringe forslag og ideer fra et erhvervskontor til høring hos alle erhvervscentre i Region Midtjylland. Udbyttet kunne blive en mere koordineret indsats indenfor et givet område. Den tætte dialog mellem et og Væksthuset sikrer drøftelse af sammenfaldende mål og strategier, ideer, aktiviteter m.m. Der er tale om gensidig lydhørhed. Hvis nej, hvad kan gøres bedre? Parterne har stor grad af sammenfald af fælles, overordnede mål vedr. virksomheder og iværksættere. Strategisk har 2008 på mange måder været et indkøringsår, hvor aktører og aktiviteter har skullet finde deres pladser i systemet. et har stort set ikke været inddraget i forarbejdet med tilbud og aktiviteter. Produkterne er som regel blevet præsenteret for et i færdig form. Med erhvervsrådenes brede tilgang til og dialog med 14

15 Horsens scentret RKSK Nordvestjysk Odder Randers virksomheder og iværksættere - og da erhvervsrådene er henvisende og delvis udførende på aktiviteter og tilbud - burde det overvejes at inddrage erhvervsrådene eller min. et par repræsentanter fra det lokale erhvervscentersystem i udviklingen af tilbud og aktiviteter. Ja der har været flere fælles arrangementer, som er forløbet fint og der er velvilje blandt væksthusets konsulenter for at komme/deltage når vi beder om det. bedre: Det ville være fint med mere information eks ved nyansættelser, ændrede jobbeskrivelser mv. for væksthusets medarbejdere at vi får besked. Det har indflydelse på hvem og hvilke kompetencer vi kan trække på. Det er også vigtigt med løbende info om nuværende programstatus (hvis der er ændringer eller bevillingen snart er opbrugt) ligesom det er meget vigtigt at kende status på nye. Hvornår kommer der nyt Vækstmidt, hvad bliver betingelserne og er der andre nye tiltag? Vi har gennemført dialogmøder når det har været nødvendigt at finde fælles grund. Her opleves gensidig lydhørhed. I praksis fungerer muligheden for dette meget sjældent. De programmer væksthusene implementerer udspringer oftest af region eller stat. Rammerne for programmet og administrationen er derfor rimelig fast. Da erhvervsrådene ofte er tiltænkt en rolle i implementering vil det dog lette arbejdet for både væksthus og erhvervscentrene, hvis begge blev inddraget systematisk, når nye programmer skal implementeres. Det er også vores indtryk, at væksthuset også finder programmer administrativt besværlige og ikke altid helt optimale i deres udformning, hvilket nogle gange skyldes den rutinemæssige samfinansiering med EU midler. Tilbudenes tilbliven opleves mest som en sag mellem EBST, Vækstfora, Region Midtjylland og Væksthuset. Det skønnes derfor at være en god idé at fokusere indsatsen (turde at vælge fra), effektivisere, bedre kobling mellem strategi og handlingsplaner/effekt, større rettidig transparens, så alle kan melde ind i processen i rette tid samt søge større indflydelse på, hvorledes partnerskabsaftalen fremadrettet skrues sammen og hvorledes den eksisterende udmøntes. Kommunernes rolle kunne med fordel styrkes i denne sammenhæng. Sidst men ikke mindst er det ikke formålstjenligt at have parallelitet i aktiviteterne, (to strategier, to kompetenceudviklingforløb, to internationaliseringsstrategier etc. Samsø Størst mulig samarbejde og koordination på tværs af kommunegrænser. Det er muligt, vi har ikke være i dialog om sådanne nye tiltag. Skanderborg sudvikling Der hvor det er tungt, f.eks. min vækstprofil er det vores opfattelse at det ikke alene er væksthuset men også erhvervs- og byggestyrelsen der er med til at sætte dagsordenen. Der hvor væksthuset i højere grad kan vælge at gøre som de/vi ønsker går det i flere tilfælde lettere, f.eks. vedr. indtastning af data ifbm. 15

16 basisvejledning af iværksættere. Silkeborg Væksthuset er lydhøre - men pengene er for små i de forskellige kasser/projekter. En forbedring ville være flere tværgående projekter, aflønning af erhverscentrets medvirken i projekter efter timesats vil også være en forbedring. Skiveegnens erhvervsråd Viborgegnens Århus VHM lytter gerne, og vi fornemmer en positiv indstilling i forbindelse med at imødekomme vores ønsker/behov. Vi lytter og vil som hovedregel ligeledes gerne imødekomme VHM s ønsker. Vi oplever god dialog og deltagelse når dette ønskes/aftales. Dialog- og planlægning i forbindelse med Kampagner kan forbedres.. og er på rette vej. Ja. Der er en konstruktiv lydhørhed i den løbende dialog med Væksthus Midtjylland. 4. Hvordan matcher udbuddet af tilbud hos Væksthuset til vækstiværksætternes og vækstvirksomhedernes behov? Hvad er godt? Hvad mangler? Djursland Hvis man udelukkende ser på vækstvirksomheder og vækstiværksættere, er tilbuddene udmærkede, men proceduren opleves som for langsommelig især i forhold til vækstiværksættere, der har behov for hurtig afklaring og handling. Igen kan det være meget personbestemt, hvorledes sagsgangen bliver. Det er dog et problem, at alt for mange virksomheder i vores område falder uden for Væksthusets målgrupper d.v.s. at de er mere end 3 år gamle, men har færre end 10 ansatte. Der mangler tilbud, som tilgodeser virksomheder i yderområder med de særlige udfordringer og behov, som disse har. Favrskov Favrskov : VækstMidt programmet er glimrende og nu desværre opbrugt. Der savnes fleksibilitet og flere ressourcer i programmet. Hvad er godt? / Hvad mangler? Favrskov : Fleksibilitet og ressourcer og et bedre overblik over private konsulenter. Der er også et uheldigt gab mellem tilbuddene i StartMidt programmet og VækstMidt programmet, f.eks. er der ingen muligheder for at hjælpe små vækstvirksomheder med mere end 3 års drift på bagen, ligesom valgmulighederne enten var en lille konsulentpakke eller en meget stor konsulentpakke ikke noget derimellem. Vi kunne endvidere godt bruge vækstgrupper til etablerede virksomheder (ikke kun iværksættere som i dag)! 16

17 Hedensted Herning Ikast Horsens scentret RKSK Nordvestjysk Odder Randers Samsø Østjysk Iværksættercenter: Gør ikke brug heraf. Hvad er godt? VÆKSTmidt og STARTmidt programmerne er gode, men det er vel reelt også de eneste tilbud til dem der vil vækste. Hvad mangler? Væksthuset burde være mere proaktiv i forhold til at igangsætte initiativer med stor aktualitet eksempelvis har vi ikke set meget fra Væksthuset omkring håndtering af den finansielle krise. Undtagelsen er Early Warning, men der er behov for en indsats, der kan modvirke at en virksomhed kommer i krise. Væksthusets tilbudspalette for 2008 vurderes at have relevant fokus på fremme af udviklingspotentiale hos vækstvirksomheder og vækstiværksættere samt på udviklende samarbejde mellem virksomheder. Hvad mangler? Der vurderes ikke at være deciderede mangler. At konsulenter altid gerne kommer når vi ringer! Det er super! Bredden af tilbuddene er tilfredsstillende. Dog er den rådige finansiering og dermed muligheden for at gennemføre programmerne (jf. vækstmidt ovenfor) mindre tilfredsstillende. De mangfoldige tilbud dækker næsten alle behov, det største problem er at de mest efterspurgte hurtig bliver udsolgt (der kan ikke overføres midler fra et program til et andet), samt at nogle af dem er lige små nok. Det burde overvejes at rette tilbuddene ind efter den efterspørgsel, som virksomhederne udviser overfor produkterne. De populære chef-til-leje tilbud etc. I stedet for at holde fast i et bredt udbudsprogram, hvoraf flere tilbud efterspørges meget lidt eller slet ikke. Hvad er godt? Især ordningen vedr. vækstvirksomheder har været god til at sætte gang i en udvikling i de par virksomheder, der har kunnet gøre brug af ordningen. Skanderborg sudvikling Hvad mangler? Vi har meget få, der kan gøre brug af ordningerne, i sær startmidtordningen. Generelt godt der vil nok altid være specifikke behov som ikke kan komme under en generel hat. Kravet om størrelse til virksomhed er for højt. At der er så mange forskellige muligheder. Silkeborg Hvad er godt: Start og Vækstpakker Skiveegnens erhvervsråd Hvad mangler: Finansiering /kapitalformidling Matchet er generelt godt, idet den samlende mængde af tilbud giver mulighed for at løse diverse problematikker/få sat gang i mange forskellige udviklingsprojekter. Hvad mangler? Flere midler, således at kassen ikke løber tom i sidste kvartal. 17

18 Viborgegnens Århus Vi vil foreslå der opstilles ansøgning/godkendelsesprocedure i form af fastlagte tidsterminer, ellers vi bevillinger tilgå efter først til mølle fra for kvalitet/perspektiv. Der er behov for fortsat forstærket fokus på videntunge erhverv. 5. Hvordan matcher væksthuskonsulenternes kompetencer vækstiværksætteres og vækstvirksomheders behov? (angiv gerne nogle konkrete eksempler) Djursland Det opleves, at der er for store forskelle mellem væksthuskonsulenterne med hensyn til deres faglige kompetencer. I betragtning af, at Væksthuset skal yde specialiseret erhvervsservice oplever vi, at nogle konsulenter ikke har tilstrækkelig faglig dybde eller faglige netværk. Sommetider oplever man, at en iværksætter eller virksomhed henvises til den nærmeste ledige væksthuskonsulent i stedet for til den bedst kvalificerede. Dette er meget problematisk og opleves som et flaskehalsproblem. Det er et dilemma mellem hurtig sagsbehandling kontra kompetent sagsbehandling. Favrskov Favrskov : Vel egentligt et overflødigt spørgsmål da væksthuskonsulenterne akkurat som de lokale erhvervsservice konsulenter kun skal videreformidle til privat rådgivning. Men reelt er det meget forskelligt hvor dygtige konsulenterne er. Svært at give konkrete eksempler uden at stille nogen i et dårligt lys. Der er bestemt også områder hvor Væksthuset har fremragende kompetencer inhouse! Vi kan sagtens foreslå emner som vi mangler specialister indenfor men det handler vel også om, at væksthuset laver samarbejdsaftaler med partnere som f.eks. Eksportrådet, og så i øvrigt udbygger den private konsulentdatabase. Hedensted Herning Ikast Horsens scentret RKSK Nordvestjysk Østjysk Iværksættercenter: Gør ikke brug heraf. Der er et fornuftigt match i forhold til de klassiske industrivirksomheder, men der mangler indsigt og viden indenfor videnservice. et har som led i screening af vækstpotentiale i løbet af 2008 gennemført et antal møder med vækstvirksomheder hhv. vækstiværksættere sammen med udvalgte konsulenter fra Væksthuset. Både og klienter har her haft stort udbytte af konsulenternes kompetencer. Samme positive erfaringer og udbytte har et haft af et tæt samarbejde med enkelte Væksthus-konsulenter i forbindelse med egentligt projektarbejde. Men ud over ovenstående har vi begrænset erfaring med Væksthuskonsulenternes performance over for klienterne. Vores erfaringer indtil videre har været positive og væksthuset sender gerne bolden videre til eks. Teknologisk eller andre steder for at bidrage med mere specialiseret kompetence. Det afhænger af personerne. Der er enkelte, der vurderes som værende dårlige sælgere af væksthusets produkter. Generelt er der god hjælp at hente hos konsulenterne men når man står som specialiseret erhvervsservice skal man i lige så høj grad lægge vægt på service som specialiseret. Der er konsulenter fra væksthuset, vi helst undgår, andre forsøger vi at matche 18

19 Odder Randers Samsø Skanderborg sudvikling med bestemte typer virksomheder. Årsagen er især, at de ofte udviser ringe forståelse for virksomhedens forretningsplan eller projekt, på en måde som kan virke særdeles provokerende og amatøragtigt på virksomhederne. Også selvom den efterfølgende bliver indstillet og godkendt. Det er ikke fordi, de ønsker at være provokerende, deres evne til at stikke fingeren i jorden er bare ikke særlig god. Deres faglige kompetencer er generelt udmærkede, og de bedste er rigtig gode til vækstiværksættere. For det meste fint. Der kan dog være tilfælde, hvor man ikke lige kan få den konsulent, der var i tankerne, hvilket kan være uheldigt. Det kan være pga. kemi eller kvalifikationer/problemstillingen der ønskes behandlet eller at enten vi eller virksomheden/iværksætteren ønsker kontakt til en bestemt konsulent. Det kan være svært at vælge om. Silkeborg Udmærket, konsulenterne har forskellige kompetencer, som kan anvendes efter Skiveegnens erhvervsråd Viborgegnens Erhvevsråd Århus virksomhedernes behov. Der er generelt tale om fagligt dygtige konsulenter med sans for hurtigt at sætte sig ind i problemstillingerne hos iværksætteren og virksomheden. Gode til at sparre og rådgive samt konkret at løse mindre opgaver på stedet. En stor styrke at hver konsulent får lov til hovedsageligt at arbejde med afgrænsede fagområder. Skaber troværdighed og stor kompetence, som mærkes under møderne. For de fleste væksthuskonsulenter synes opgaven alene at bestå af kontrol af de fremsendte oplysninger samt identifikation af specialiserede rådgivere. Væksthuskonsulenterne er gode til at vejlede om de grundlæggende vækstudfordringer for vækstiværksættere og vækstvirksomheder, men der er behov for større kompetence ift. nye informations- og kommunikationsteknologiske muligheder for iværksættere. Væksthuskonsulenterne skal uddannes til i højere grad at kunne screene en iværksætter ift. vedkommendes tilgang til iværksætteri set ift. Saras Sarasvathy empirisk underbyggede teori om effectuation. Det kan ses som en pendant til de bemærkelsesværdige resultater der er opnået ved at afdække og tage højde for folks læringsstile i uddannelsessystemet. 6. Væksthuset udbyder i dag et kompetenceudviklingsforløb for erhvervscentrene, kommuner m.fl. Er det en opgave for Væksthuset? Djursland Ja det bør fortsætte, men gerne i regi af samtlige væksthuse i Danmark, så man får en ensartet kompetenceudvikling af medarbejderne overalt i landet. Favrskov Favrskov : Ja opgaven er deres. Kvaliteten bør dog hæves, og det foreslås, at kompetenceudviklingsforløbene målrettes enten private rådgivere eller konsulenterne inden for erhvervsservice. Det har været en lidt uheldig sammenblanding i år. Østjysk Iværksættercenter: 19

20 Hedensted Herning Ikast Horsens scentret RKSK Nordvestjysk Odder Randers Samsø Skanderborg sudvikling Tilslutter sig ovenstående. En nyttig og relevant opgave. Ja. Forløbet har tilgodeset flere relevante aspekter i samarbejdet mellem Væksthus, erhvervscentre og kommuner. Herunder præsentation af erhvervsfremmetilbud i Væksthus-regi, erfaringsudveksling vedr. implementering af erhvervsfremmetilbud, drøftelse af rammevilkår for erhvervsfremme, kompetenceudvikling, udvikling af samarbejde mellem erhvervscentre og Væksthus, socialt samvær m.m. ja, vi mener klart, at det er Væksthusets opgave. Vi kunne dog tænke os noget mere operationelt kompetenceopbygning - noget der giver brugbare værktøjer og viden. Afgjort. Der har været flere rigtig gode elementer i kompetenceudviklingsforløbet. Der er flere gode argumenter i at lade væksthusene organisere det. Der er dog plads til justeringer og forbedringer. Der afholdes evaluering om en uge. Hvis der er en generel positiv holdning til at lære af erfaringer, giver det fortsat mening at lade dem stå for organiseringen. Kunne lige så vel ligge i regi af Dansk sfremme, som dækker bredere og som har haft disse tilbud kørende i en del år. I nogen grad. Ja, men det er vores indtryk at det forløb, der er ved at være gennemført, ikke har tilført den helt store nye viden. Vi deltog kun i et enkelt modul, da vi ikke indholdsmæssigt kunne forsvare at prioritere det. Det bør derfor blive mere målrettet, skarpt og effektivt. Kommentar: Vi har hørt at Væksthus Midtjylland i en enkelt kommune har afsat midler til at et phonerfirma ringer ud og booker aftaler. Vi vil også meget hellere have sådan en ordning, frem for tv-spots og reklamer. Silkeborg Det er vigtig at der på tværs af kommuner, erhvervscentre m.v. opbygges en fælles forståelse for de vilkår og muligheder som erhvervsfremmedaktørerne har. Væksthuset er udmærket til at spille en koordinerende rolle i et fælles kompetenceudviklingsforløb. De kommunale erhvervsmedarbejdere kan herigennem få en større forståelse for de vilkår som erhvervsservicecentrene arbejder under. Skiveegnens erhvervsråd Ja, det synes helt naturligt. Men det nuværende udviklingsforløb er generelt for bredt forankret. Det er inspirerende og professionel, men målgruppen er nok for bredt til at kunne komme i dybden med, for erhvervscentrenes vedkommende, relevante problematikker. Et stort ønske: et uddannelsesforløb for nye erhvervskonsulenter, der skal uddannes til at fungere som etableringsrådgivere (for iværksættere) samt opkvalificering af de gamle etableringsrådgivere (også dejligt med mulighed for erfaringsudveksling med kollegaer). Fokus på relevant viden og færdigheder. 20

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene Erhvervsstyrelsen og KL Evaluering af Væksthusene April 2013 FORORD De fem Væksthuse blev etableret i 2007 som led i strukturreformen. De er organiseret som selvstændige, erhvervsdrivene fonde stiftet

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013 Netværkslokomotivet - på sporet af uddannelse og viden Udarbejdet af: Indhold Konklusion... 3 Indledning... 6 Formål og metode... 7 Netværkslokomotivets metoder...

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Som indstillet, med bemærkning om, at Vækstforum ønsker at følge projektet halvårligt.

Som indstillet, med bemærkning om, at Vækstforum ønsker at følge projektet halvårligt. 9 1-01-76-8-07 4. Iværksætterprogram for vækstiværksættere - Handlingsplanens pkt. 6.4 Resumé Der igangsættes et iværksætterprogram målrettet især de ambitiøse og vækstpotentielle iværksættere med det

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Evaluering af Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Analyse og Erhvervsfremme August 2011 Indhold 1. INDLEDNING... 4 1.1. EVALUERINGENS BAGGRUND OG FORMÅL... 4 1.2. EVALUERINGENS METODE

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Evaluering af Erhvervskontorets arbejde januar til oktober 2010 DEL 2: Kommentarer

Evaluering af Erhvervskontorets arbejde januar til oktober 2010 DEL 2: Kommentarer Evaluering af Erhvervskontorets arbejde januar til oktober 2010 DEL 2: Kommentarer Kommunen har bedt os om en kort beskrivelse af, hvad der er sket. Et overslag over, hvor mange ressourcer der er brugt

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Udvikling af medarbejdere og organisation. Evaluering af Socialfondsprojekt - 3F Roskildeegnen

Udvikling af medarbejdere og organisation. Evaluering af Socialfondsprojekt - 3F Roskildeegnen Udvikling af medarbejdere og organisation Evaluering af Socialfondsprojekt - 3F Roskildeegnen Jannie Aasted Kubix Marie Stampe Lysgaard Mette Semey November 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland

Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland Juni 2010 Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland 1. Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening har indgået en aftale om, at kommunerne overtager

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere