Årsrapport. med bæredygtighedsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. med bæredygtighedsrapport"

Transkript

1 Årsrapport med bæredygtighedsrapport 2011

2 Bestyrelsen og den administrerende direktør aflægger hermed årsrapport og koncernregnskab for PostNord AB (selskabsnavnet ændret fra Posten Norden AB den 17. maj 2011) for regnskabsåret Organisationsnummer: Indhold Koncernens ledelsesberetning findes på siderne 1 5 og PostNord i få ord... 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet... 6 Koncernens udvikling Fremskridt og væsentlige begivenheder... 8 Finansiel udvikling Flerårig oversigt Udvikling i forhold til mål Vores virksomhed PostNords forretning Markeder og tendenser Strategi og mål Forretningsvirksomheder Risici og risikostyring Miljø Medarbejdere Moderselskabet og fordeling af overskud Aktiekapital Rapport om god selskabsledelse (Corporate Gov.) Styring af PostNord Generalforsamling...50 Bestyrelse Koncernledelse Revisorer Intern styring og kontrol af den finansielle rapportering De offentlige serviceforpligtelser...61 Koncernens finansielle rapporter Koncernens noter Moderselskabets finansielle rapporter Moderselskabets noter Den uafhængige revisors påtegning Bæredygtighedsrapport Om bæredygtighedsarbejdet Styring af bæredygtighedsarbejdet Interessentdialog og væsentlighedsanalyse Økonomisk ansvar Miljøansvar Socialt ansvar Bæredygtighedsdata Regnskabspraksis Reviewerklæring Ordliste Kontaktoplysninger POSTNORD ÅRSRAPPORT 2011

3 PostNord med dig hele vejen Vi distribuerer 27 millioner breve, næsten pakker og paller som gods til Nordens 25 millioner indbyggere og to millioner virksomheder alle hverdage! Året rundt, døgnet rundt arbejder vi med at tilbyde vores kunder kommunikations- og logistikløsninger i verdensklasse pålidelige, tilgængelige og effektive løsninger, som styrker vores kunders konkurrenceevne. PostNord har begivet sig ud på en lang rejse, som har varet i en årrække. Tidligere var vi to nationale postvirksomheder. I dag er vi førende inden for vores forretningsområder i Norden, og vi arbejder på liberaliserede markeder. Nu tager vi næste skridt. Vi udvikler vores virksomhed og vores sortiment, så vi kan opfylde efterspørgslen efter kommunikationstjenester, og så vi kan vokse på det nordiske logistikmarked. Rejsen fortsætter. POSTNORD ÅRSRAPPORT

4 > POSTNORD I FÅ ORD PostNord i få ord PostNord AB, tidligere Posten Norden AB, blev stiftet i 2009 ved sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Vi tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. PostNord havde i 2011 en omsætning på godt SEK 39 mia. og mere end medarbejdere. Moderselskabet PostNord AB, som er ejer af Post Danmark A/S og Posten AB, er et svensk aktieselskab (publikt bolag), som ejes 40% af den danske stat og 60% af den svenske stat. Der er en stemmefordeling på 50/50 mellem de to ejere. Den operative virksomhed er inddelt i forretningsområde Breve Danmark, forretningsområde Meddelande Sverige, forretningsområde Logistik og Strålfors. PostNord er: Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største aktører på reklamemarkedet i Norden. Førende aktør inden for logistiktjenester til, og fra og inden for Norden. Den stærkeste forretningspartner inden for e- handel i Norden. Markedstilstedeværelse PostNord tilbyder brev- og reklametjenester i Sverige og Danmark samt logistikydelser til, fra og inden for Norden. Gennem Strålfors tilbyder koncernen tjenesteydelser inden for informationslogistik, primært i Norden og derudover i en række andre europæiske lande. Nettoomsætning 2011 Gennemsnitligt antal ansatte 2011 Sverige, 56% Norge, 9% Danmark, 30% Finland, 2% Øvrige verden, 3% Sverige, 59% Norge, 3% Danmark, 36% Finland, 1% Øvrige verden, 1% 4 POSTNORD ÅRSRAPPORT 2011

5 POSTNORD I FÅ ORD <. PostNords udvikling 2011 Nettoomsætningen udgjorde SEK mio. ( mio.). Driftsresultatet (EBIT) udgjorde SEK mio. (1.375 mio.). Årets resultat udgjorde SEK mio. (1.031 mio.). Overskudsgraden (EBIT) udgjorde 4,0 (3,3)%. Bestyrelsen indstiller, at der udbetales et udbytte på SEK 368 mio. (1.000 mio.). Nettoomsætning og driftsresultat Overskudsgrad SEK mio * 2009* SEK mio *pro forma Nettoomsætning Driftsresultat % * 2009* Overskudsgrad *pro forma Forretningsvirksomheder Forretningsområdet Breve Danmark Forretningsområdet Meddelande Sverige Forretningsområdet Logistik Strålfors Breve Danmark leverer distributionsløsninger på det danske kommunikationsmarked. Læs mere om forretningsområdet Breve Danmark på side Meddelande Sverige leverer distributionsløsninger på det svenske kommunikationsmarked. Læs mere om forretningsområdet Meddelande Sverige på side Med forretningsområdet Logistik er PostNord en førende aktør på det nordiske logistikmarked og tilbyder en enestående dækning med sit distributionsnetværk i hele regionen. Læs mere om forretningsområdet Logistik på side Strålfors udvikler, producerer og leverer systemer, tjenesteydelser og produkter til effektiv erhvervskommunikation. Læs mere om Strålfors på side Ekstern nettoomsætning Gennemsnitligt antal ansatte Breve Danmark, 23% Meddelande Sverige, 38% Logistik, 31% Strålfors, 8% Breve Danmark, 33% Meddelande Sverige, 44% Logistik, 15% Strålfors, 5% Øvrige, 3% POSTNORD ÅRSRAPPORT

6 > DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR OG KONCERNCHEF HAR ORDET Den administrerende direktør og koncernchef har ordet PostNord rapporterede et tilfredsstillede resultat for 2011 på trods af den udfordrende markedssituation. Koncernen har i årets løb udstukket en ny kurs, hvilket betyder en ompositionering af virksomheden til fremtiden. Udfordrende markedssituation Efter en start på 2011, som var præget af stærke konjunkturer i Sverige, men en svagere situation i Danmark, stod det efterhånden klart, at de statsfinansielle problemer i euroområdet og USA var så omfattende, at den globale vækst ville aftage. For PostNords vedkommende har udviklingen i 2011 desuden været præget af strukturelle forandringer, som har ført til faldende brevmængder. I Danmark er vores brevmængder faldet med hele 12% i året, primært som følge af konkurrencen fra alternative digitale kommunikationsløsninger. I Sverige faldt brevmængderne med godt 3%. Det er et paradigmeskifte, som vi, ligesom alle andre selskaber i verden, der driver postvirksomhed, skal forholde os til. I lyset af det stigende udbud af tilgængelige kommunikationsformer og den igangværende digitalisering forventer vi, at brevmængderne fortsat vil falde kraftigt i de kommende år. Den nye koncernstrategi fører til en ompositionering af PostNord, så virksomheden bliver i stand til at opfylde efterspørgslen på kommunikationsmarkedet og opnå vækst på logistikmarkedet i Norden. Vores samfund vil altid have et stort behov for fysisk distribution, men det er endnu uafklaret, hvilket niveau en langsigtet stabil efterspørgsel efter breve vil lægge sig på. Det er PostNords forventning, at brevmængderne i Sverige i 2012 vil falde med ca. 5% og i Danmark i samme udstrækning som i 2011, dvs. ca. 12%. Mængdeudviklingen vil føre til en varig ændring af forudsætningerne for vores virksomhed. Den omstilling, der kræves i bestræbelserne på at tilpasse vores forretningsvirksomheder til markedsudviklingen, vil få betydning for mange. Men samtidig vil det åbne op for nye strukturer og give mulighed for nye forretninger og vækst. Et forbedret resultat PostNord rapporterer et tilfredsstillende resultat for 2011 på trods af markedsudviklingen. Nettoomsætningen faldt med 5%. Det har været muligt at tage højde for markedsudviklingen takket være en fortsat vellykket omkostningstilpasning og løbende effektiviseringer. Koncernens driftsomkostninger faldt samlet med SEK 2,2 mia. Antallet af medarbejdere faldt i årets løb med personer. PostNord besluttede i efteråret at gennemføre et effektiviseringsprogram, som skal reducere vores administrative omkostninger med SEK 1 mia. Dette beløb ligger ud over de omkostningsmæssige reduktioner, som vil blive gennemført i de enkelte forretningsvirksomheder. Effektiviseringsprogrammet har fokus på både at effektivisere administrationen og at nedsætte de administrative omkostninger inden for koncernfunktioner og forretningsvirksomheder samt inden for IT og indkøb. Vi reducerede i årets løb koncernens CO2-udslip med 7%. Hermed tog vi yderligere et skridt på vejen mod at opfylde vores ambitiøse mål om at nedsætte CO2-udslippet med 40% mellem 2009 og Selv om overskudsgraden steg noget i året, er den underliggende lønsomhed under stærkt pres, og der bliver i de kommende år et stort behov for omstilling af PostNords virksomhed. Hertil kommer, at konjunkturudviklingen for 2012 er behæftet med stor usikkerhed. 6 POSTNORD ÅRSRAPPORT 2011

7 DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR OG KONCERNCHEF HAR ORDET <. Ny kurs for PostNord PostNord har udarbejdet en ny koncernstrategi for koncernens udvikling for perioden frem til Den nye koncernstrategi medfører en ompositionering af PostNord, så virksomheden bliver i stand til at imødekomme efterspørgslen på kommunikationsmarkedet og opnå vækst på logistikmarkedet i Norden. Vi kommer til at gennemføre store omstillinger og væsentlige investeringer i produktionsanlæg i brevforretningen for hermed at øge fleksibiliteten, effektiviteten og lønsomheden. På denne måde forbedrer vi også forudsætningerne for at kunne levere service og kvalitet i overensstemmelse med de krav, der stilles til os. Det er også vigtigt, at vi er i en dialog med samfund og lovgivere om, hvordan disse krav skal udmøntes i fremtiden, så vi fortsat har de rette forudsætninger for at drive en effektiv og lønsom brevforretning kendetegnet ved god service. Vi skal ekspandere vores forretning lønsomt på logistikområdet, både organisk og gennem mulige overtagelser, så vi yderligere kan udvide vores sortiment og markedstilstedeværelse i Norden og indtage en markedsførende position. Vækst og lønsomhed Strategiens formål er for det første at sikre, at PostNord fuldt ud lever op til motiverne bag sammenlægningen af det svenske Posten AB og det danske Post Danmark A/S. For det andet skal PostNord generere øget værdi i koncernen, hvilket skal ske ved øget vækst, forbedret lønsomhed og en effektiv kapitalanvendelse. For det tredje skal koncernen tilvejebringe forudsætningerne for en børsnotering af PostNord og forberede en eventuel ejerbeslutning herom. Blandt disse forudsætninger kan nævnes øget lønsomhed i brevforretningen og en markant vækstdagsorden for logistikvirksomheden, men herudover også en god fremtidig udbyttekapacitet og en målrettet kapitalstruktur. For det fjerde skal PostNord udvikle en endnu mere sammenhængende, koordineret og effektiv koncern, som med en forbedret styring af aktiviteterne kan drage fuld nytte af sin størrelse og markedsposition. Vi er stolte over at være hele Danmarks og hele Sveriges postvirksomhed. Vi er stærkt forankrede i disse to samfund, og det er vigtigt for os, at vi også i fremtiden kan levere de posttjenester, som er omfattet af befordringspligten, med høj kvalitet til kunder og modtagere et år præget af forandringer Strategien vil medføre store forandringer og omstruktureringer af virksomheden, og størstedelen af indsatserne vil blive gennemført i 2012 og Det er indsatsområder, som vil medføre omfattende investeringer, ligesom store omstruktureringsomkostninger af engangskarakter vil belaste koncernens resultat for 2012 og De igangsatte indsatser vil skabe et kapitalbehov for nye investeringer og væksttiltag, som i nogen udstrækning vil blive finansieret gennem ændringer af kapitalstrukturen i form af øget gældsætning. En grundlæggende god forretning De forandringer, vi nu iværksætter, tager udgangspunkt i en forholdsvis stærk position. Brevvirksomheden er grundlæggende en gunstig forretning i forhold til pengestrømmene. Selv om vi står over for hård konkurrence, har vi stor erfaring med cost management, og vi har med succes indrettet os efter markedsudviklingen. Vi står i en gunstig situation i forhold til logistikmarkedet i Norden, og vi tilbyder et attraktivt sortiment, som giver gode muligheder for at vokse yderligere i et marked præget af vækst. Desuden har PostNord glæde af en stærk finansiel stilling, som betyder, at vi er i stand til at gennemføre de vigtige forandringer af vores virksomhed. Leveringskvalitet er en afgørende konkurrenceparameter inden for vores branche. PostNord står meget stærkt på dette område, både nationalt og internationalt. Det samme gælder tilgængeligheden af vores tjenesteydelser. Resultatet af de forandringer, vi gennemfører i koncernen, og den nyudstukne kurs vil være en stærkere koncern med en mere afbalanceret forretningsportefølje. En virksomhed, som har tilpasset sig og udviklet sine aktiviteter inden for branchen, og som generelt er kommet vel igennem den nødvendige omstilling. PostNord er på vej til at blive en mere fleksibel og innovativ virksomhed, som også fremover vil levere service og kvalitet i verdensklasse. Solna, februar 2012 Lars Idermark Administrerende direktør og koncernchef POSTNORD ÅRSRAPPORT

8 Koncernens udvikling i 2011 Fremskridt og væsentlig begivenheder Fremskridt 2011 Udarbejdelse af ny koncernstrategi, udnævnelse af ny koncernledelse og direktion samt etablering af nye styreformer i koncernen. Iværksættelse af et effektiviseringsprogram på SEK 1 mia. i reducerede administrative omkostninger frem til udgangen af Vellykket håndtering af de kraftige fald i brevmængderne i året: koncernens overskudsgrad steg til 4%. Fortsat integration i koncernen: implementering af en koncernfælles frimærkevirksomhed og IT-virksomhed. Implementering af omfattende sortimentsændringer i Danmark efter vedtagelse af ny postlov. Iværksat etablering af ny terminalstruktur i Sverige. Nettoomsætning og overskudsgrad SEK mio * 2009* Resultat pr. aktie og udbytte SEK pr. aktie 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2008* 2009* % Udbytte, SEK mio Styrkelse af nettet af postbutikker (ombud) i Sverige gennem nye aftaler med dagligvarehandlen samt gennemførelse af andre ændringer i produktionsstrukturen. Nettoomsætning Overskudsgrad *pro forma Resultat pr. aktie Udbytte** * pro forma ** 2011, bestyrelsens forslag 8 POSTNORD ÅRSRAPPORT 2011

9 KONCERNENS UDVIKLING 2011 > FREMSKRIDT OG VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER <. Forbedret leveringskvalitet for breve og pakker. Stigende omsætning og gennemførelse af en række supplerende erhvervelser på forretningsområdet Logistik i Sverige og Norge. Fortsat styrkelse af logistiksortimentet i Norden etablering af en fællesnordisk pakke- og palletjeneste og yderligere 122 udleveringssteder. Rendyrkning af Strålfors virksomhed salg af divisionen Identification Solutions. CO2-udslippet faldt med 7% i året. Udbytte til aktionærerne i størrelsesordenen SEK 1 mia. Brevmængder Mio. producerede enheder * 2009* Leveringskvalitet % Meddelande Sverige Breve Danmark *pro forma Kvalitet, A-breve, Breve Danmark Kvalitet, A-breve, Meddelande Sverige Kvalitet, pakke Sverige Kvalitet, pakke Danmark Væsentlige begivenheder 2011 Ny postlov i Danmark. Indebærer en liberalisering af markedet og sikrer de posttjenester, som er omfattet af befordringspligten i Danmark. Koncernen meddelte, at der var indgået rammeaftaler med ICA, Coop og Axfood om et udvidet samarbejde om postbutikvirksomheden i Sverige. Koncernen meddelte, at der var indgået nye aftaler med Volvo Personvagnar og Volvo Parts om levering af reservedele til værksteder og forhandlere. Lars Idermark efterfulgte Lars G. Nordström som administrerende direktør og koncernchef. Koncernen meddelte, at der var indgået en ny 4-årig rammeaftale om bl.a. palle-, pakke- og ekspresleverancer med 70. kommuner, seks landsting og flere kommunale selskaber i Sverige. Post Danmark A/S indførte efter vedtagelsen af den nye postlov et nyt og mere differentieret prissystem for forskellige frankeringsformer. I samme forbindelse gennemførtes også ændringer i form af øget tilgængelighed for virksomhedskunder, f.eks. mulighed for at lægge B-post direkte i postkassen. Den 1. april lancerede Post Danmark desuden Mobilporto, dvs. porto som sms. Posten Norden AB afholdt sin ordinære generalforsamling. På generalforsamlingen blev der bl.a. truffet beslutning om udlodning af et udbytte på SEK 1 mia. Samtidig blev samtlige bestyrelsesmedlemmer genvalgt, og der blev vedtaget måltal for koncernen. Det blev på generalforsamlingen desuden besluttet at ændre selskabsnavnet til PostNord AB, hvilket blev implementeret med virkning fra den 17. maj. Koncernen meddelte, at der var indgået aftale med Eek Holding AS om kontant overtagelse af Eek Transport AS. Eek Transport er blandt de ti største leverandører af transport- og logistiktjenester i Norge. Overtagelsen blev gennemført den 1. juli. Koncernen meddelte, at frimærkeforretningerne bliver sammenlagt. Produktion og distribution af frimærkerne skal ske i Stockholm, mens der skal være kundeservice i København. Valg af frimærkemotiver og design af frimærker vil også fremover foregå individuelt i de to lande. PostNord meddelte, at der var indgået en aftale med Nordstjernan Industriutveckling AB om at erhverve Nils Hansson Logistics AB. Erhvervelsen giver PostNord adgang til spidskompetencer inden for køretøjsbaseret spedition og blev endeligt gennemført den 1. september. POSTNORD ÅRSRAPPORT

10 > KONCERNENS UDVIKLING 2011 > FREMSKRIDT OG VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER PostNord lancerede markedets første fællesnordiske pakke- og palletjeneste. Med virkning fra denne dato udgik divisionen Strålfors Identification Solutions af Strålfors regnskaber, idet virksomheden er blevet afhændet. Posten AB og Google udvidede den fælles satsning på direct marketing, idet Posten AB blev udnævnt som den første autoriserede forhandler af Google AdWords i Norden. PostNord offentliggjorde, at et særskilt effektiviseringsprogram skal reducere koncernens samlede administrative omkostninger med ca. SEK 1 mia. frem til udgangen af Koncernen meddelte endvidere, at den har erhvervet de tilbageværende aktier i logistikvirksomheden Transportgruppen A/S, som er en af Danmarks største nationale palleog stykgodsdistributører. Post Danmark A/S meddelte, at der med virkning fra 1. januar 2012 ville blive gennemført prisstigninger for bl.a. B2C-pakker samt breve og pakker til udlandet. Post- och Telestyrelsen (PTS) i Sverige meddelte, at der var truffet beslutning om nye koncessionsvilkår for Posten AB. De nye vilkår fik virkning fra den 15. oktober Posten har indbragt PTS afgørelse om koncessionsvilkårene for Förvaltningsrätten i Stockholm. Koncernen meddelte, at Posten AB har indgået en ny rammeaftale om brev- og pakkeformidlingsydelser med den svenske stat til en samlet værdi af ca. SEK 800 mio. Aftalen erstatter en tidligere rammeaftale. Mats Lönnqvist tiltrådte som ny viceadministrerende direktør og CFO i PostNord. PostNord meddelte, at koncernen har indgået aftale om en 5-årig revolverende kreditfacilitet på SEK mio. Koncernen meddelte den 9. december desuden, at samarbejdsorganet for verdens førende postvirksomheder, IPC, har udnævnt PostNord som en af de tre bedste virksomheder inden for det kvalitative klimaarbejde i branchen. Efterfølgende begivenheder Koncernen solgte de 100% ejede datterselskaber HIT Starintex BV i Holland og HIT Belgium SA til Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co KG. Dette er sket som et led i strategien med at fokusere på logistikstrømmen til, fra og inden for Norden. Strålfors indgik aftale med Digitaliseringsstyrelsen i Danmark om håndtering af fysiske breve og elektroniske forsendelser fra stat, regioner og kommuner. Aftalen løber over fire år, og værdien anslås at ligge på DKK 500 mio. Bestyrelsesmedlemmet Richard Reinius udtrådte af PostNords bestyrelse. Ændringer i koncernledelsen Lars Idermark efterfulgte Lars G. Nordström som administrerende direktør og koncernchef den 1. marts. Der er i 3. og starten af 4. kvartal gennemført ændringer i koncernens ledelsesstruktur, som har til formål at øge styrbarheden og fokus på resultatet. To koncernfunktioner er blevet afviklet. Der er oprettet en stilling som viceadministrerende direktør og vicekoncernchef, ligesom der i koncernledelsen er nedsat en direktion bestående af fire personer. Direktionen udøver bl.a. et særskilt ansvar for koncernens strategiske anliggender og udvikling. En enhed for produktionsudvikling inklusive Koncernsupport & Shared Services er etableret, med Johanna Allert som chef. Hon indgår i koncernledelsen med virkning fra den 30. august Mats Lönnqvist er tiltrådt som ny viceadministrerende direktør og CFO i PostNord. Han indgår med virkning fra den 1. november 2011 i PostNords koncernledelse og direktion. Som en konsekvens af de ovenfor nævnte ændringer forlod Göran Sällqvist, viceadministrerende direktør, og Bo Friberg, CFO, koncernledelsen med virkning fra den 30. august, ligesom Viveca Bergstedt Sten, chefjurist, forlod koncernledelsen den 31. oktober. Koncernledelsen præsenteres i rapporten om god selskabsledelse (Corporate Gov.). 10 POSTNORD ÅRSRAPPORT 2011

11 KONCERNENS UDVIKLING 2011 > FINANSIEL UDVIKLING <. Finansiel udvikling Finansiel oversigt SEK mio., hvis ikke andet er angivet Resultatopgørelse Jan-dec 2011 Jan-dec 2010 Ændring Nettoomsætning % Andre driftsindtægter % I alt, driftsindtægter % Driftsomkostninger, ekskl. afskrivninger og nedskrivninger % Andele af resultater i associerede virksomheder og joint ventures >100% Resultat før afskrivninger og nedskrivninger, EBITDA % Afskrivninger og nedskrivninger % Driftsresultat, EBIT % Finansielle poster, netto >100% Resultat før skat % Skat % Periodens resultat % Finansiel stilling Likvide midler, ultimo perioden % Egenkapital, ultimo perioden % Nettogæld >100% Nøgletal EBITDA-margin, % 8,1 7,8 EBITDA-margin, ekskl. omstruktureringsomkostninger, % 8,4 8,6 EBIT-margin/overskudsgrad, % 4,0 3,3 EBIT-margin/overskudsgrad, ekskl. omstruktureringsomkostninger, % 4,2 4,2 Resultat pr. aktie, SEK 0,61 0,51 0,10 Nettogæld/EBITDA 0,18-0,22 0,40 Soliditetsgrad, ultimo perioden, % Egenkapitalens forrentning, rullende 12 måneder, % 10 8 Gennemsnitligt antal ansatte % Nettoomsætning og resultat Nettoomsætning for 2011 som helhed faldt med 5% til SEK mio. ( mio.). Faldet kan primært henføres til konkurrencen fra digitale alternativer samt en svag dansk økonomi. Driftsindtægterne udgjorde SEK mio. ( mio.). Driftsomkostninger, inkl. afskrivninger og nedskrivninger, faldt med 6% til SEK mio. ( mio.). Ændringen skal primært ses i sammenhæng med omkostningsmæssige tilpasninger til faldende brevmængder og bestod især af faldende personaleomkostninger som følge af, at det gennemsnitlige antal ansatte er reduceret med 5%, samt strukturforandringer. Disse strukturforandringer bestod af omstruktureringsomkostninger på SEK 88 mio. (407 mio.). Driftsresultatet blev forbedret til SEK mio. (1.375 mio.), og overskudsgraden nåede op på 4,0 (3,3)%. Effekten af erhvervelser og afhændelser af virksomheder udgjorde SEK 94 mio., heraf kapitalgevinst på SEK 81 mio. Finansielle poster, netto, udgjorde SEK 100 mio. (-27 mio.). Denne ændring skal primært ses i lyset af et øget afkast på investeringer. Skat udgjorde SEK 446 mio. (317 mio.). Periodens resultat udgjorde SEK mio. (1.031 mio.) Resultatet pr. aktie udgjorde SEK 0,61 (0,51). POSTNORD ÅRSRAPPORT

12 > KONCERNENS UDVIKLING 2011 > FINANSIEL UDVIKLING Nettoomsætning Driftsresultat SEK mio Ændring Struktur 1) Heraf Valuta Pris og mængde Breve Danmark % -5% -9% Meddelande Sverige % 0% -2% Logistik % 2% -2% 0% Strålfors % -6% -2% -1% Øvrigt og elimineringer Koncernen % 0% -2% -3% 1) Struktur omhandler omstrukturering samt erhvervelser og afhændelser af virksomheder Ændring Ændring, ekskl. struktur og valuta 1) Breve Danmark % % Meddelande Sverige % % Logistik % 42 20% Strålfors % -2-3% Øvrigt og elimineringer Koncernen % % 1) Struktur omhandler omstrukturering samt erhvervelser og afhændelser af virksomheder. Udvikling nettoomsætning Udvikling driftsomkostninger 1) SEK mio SEK mio Breve Danmark Meddelande Sverige Logistik Strålfors Øvrigt og elimineringer Valutaudsving Strukturændring Personaleomkostninger Øvrige omkostninger ) Inkl. andele af resultater i associerede virksomheder. Forretningsvirksomhederne Breve Danmark Nettoomsætningen for forretningsområdet Breve Danmark faldt med 14% til SEK mio. ( mio.). Forretningsområdet blev påvirket af en svag dansk økonomi samt den igangværende, omfattende digitalisering på det danske marked. Brevmængderne faldt i året som helhed med i alt 12%. De prisstigninger, som Breve Danmark har gennemført i året, påvirkede indtægterne positivt med knap 3%. Også mængderne af adresseløse forsendelser, magasinpost og aviser/blade er faldet, primært som følge af en stigende konkurrence på disse tjenesteydelser. Breve Danmark har bl.a. iværksat indsatsområder, som skal styrke salget til små og mellemstore virksomhedskunder samt udvikle nye lønsomme aktiviteter inden for facility services. Driftsindtægterne, inkl. interne transaktioner, udgjorde SEK mio. ( mio.). Driftsomkostningerne faldt med 12% til SEK mio. ( mio.). Faldet skyldes primært tilpasninger til faldende mængder i form af de besparelsesaktiviteter, som er igangsat inden for både produktion og administration. Det gennemsnitlige antal ansatte faldt med 9% i løbet af året. Driftsresultatet faldt til SEK 355 mio. (641 mio.) og overskudsgraden til 3,2 (5,0)%. Nettoomsætning og overskudsgrad SEK mio * 2009* % *pro forma Nettoomsætning Overskudsgrad 12 POSTNORD ÅRSRAPPORT 2011

13 KONCERNENS UDVIKLING 2011 > FINANSIEL UDVIKLING <. Meddelande Sverige Nettoomsætningen for forretningsområdet Meddelande Sverige faldt med 2% til SEK mio. ( mio.). Brevmængderne blev påvirket negativt af konkurrencen fra digitale alternativer og faldt i løbet af året med godt 3%. Reklamemarkedet var forholdsvis stærkt i Sverige i Mængderne af adresseløse forsendelser lå på niveau med foregående år. Forretningsområdets indsats for at styrke brevet som kommunikationskanal fortsatte. Forretningsområdet har desuden arbejdet med udviklingen af nye digitale grænseflader over for kunder og med videreudviklingen af nettet af postbutikker. Driftsindtægterne, inkl. interne transaktioner, udgjorde SEK mio. ( mio.). Driftsomkostningerne faldt med 2% til SEK mio. ( mio.). Faldet i omkostningerne skal primært ses i lyset af tilbageførte hensættelser til omstrukturering på netto SEK 114 mio. Foregående års omstruktureringsomkostninger udgjorde SEK 94 mio. Personaleomkostningerne faldt med 2% i lyset af tilpasninger til faldende mængder samt igangværende besparelsesaktiviteter. Det gennemsnitlige antal ansatte faldt med 4% i løbet af året. Transportomkostningerne steg som et resultat af stigende brændstofpriser. Driftsresultatet steg til SEK 890 mio. (879 mio.), og overskudsgraden lå på 5,6 (5,4)%. Nettoomsætning og overskudsgrad SEK mio * 2009* % Nettoomsætning Overskudsgrad *pro forma Logistik Nettoomsætningen for forretningsområdet Logistik steg i nogen udstrækning til SEK mio. ( mio.). Omsætningen i den norske logistikforretning steg, og den svenske forretnings omsætning lå på niveau med det foregående år. Det danske logistikmarked var fortsat præget af hård konkurrence og et stærkt pres på priserne, ligesom den økonomiske udvikling i Danmark var svag. Dette har ført til faldende forretningsmængder i den danske logistikforretning. Driftsindtægterne, inkl. interne transaktioner, udgjorde SEK mio. ( mio.) Driftsomkostningerne faldt med 1% til SEK mio. ( mio.). Tilbageførte hensættelser til omstrukturering nedsatte driftsomkostningerne med SEK 15 mio. Det foregående år var påvirket negativt af omstruktureringsomkostninger på SEK 70 mio. Driftsresultatet steg til SEK 269 mio. (139 mio.), og overskudsgraden lå på 2,0 (1,0)%. Nettoomsætning og overskudsgrad SEK mio * 2009* % 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 *pro forma Nettoomsætning Overskudsgrad Strålfors Nettoomsætningen i Strålfors faldt med 10% til SEK mio. (3.391 mio.). Denne ændring skyldes primært afhændelsen af divisionen Strålfors Identification Solutions. Renset for struktur- og valutaeffekter faldt nettoomsætningen med 1%, idet faldet var knyttet til effekter fra øget digitalisering. Driftsindtægterne, inkl. interne transaktioner, udgjorde SEK mio. (3.419 mio.) Driftsomkostningerne faldt med 12% til SEK mio. (3.595 mio.). Dette fald skyldes primært afhændelsen af divisionen Strålfors Identification Solutions. Derudover var det foregående år påvirket negativt af omstruktureringsomkostninger på SEK 77 mio. Renset for struktur- og valutaudsving faldt omkostningerne med 2% som følge af igangværende besparelsesaktiviteter. Driftsresultatet forbedredes til SEK -76 mio. (-170 mio.). Nettoomsætning SEK mio * 2009* Nettoomsætning *pro forma POSTNORD ÅRSRAPPORT

14 > KONCERNENS UDVIKLING 2011 > FINANSIEL UDVIKLING Pengestrømme Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde i 2011 SEK (1.824) mio. Likviditetspåvirkning i forbindelse med pensioner udgjorde SEK mio. ( mio.). Postens pensionsstiftelse forvalter pensionsforpligtelser i Posten AB, Posten Meddelande AB og Posten Logistik AB. Selskabet sikrer nye pensionsforpligtelser i stiftelsen og modtager godtgørelse for udbetalte pensioner. Kapitalisering har i perioden udgjort SEK -366 mio. (-854 mio.), og der er modtaget godtgørelse for SEK 251 mio. (871 mio.). Der er i 2012 risiko for en fortsat lav eller helt manglende godtgørelse fra pensionsstiftelsen på grund af usikkerhedsforhold på de finansielle markeder. PostNord har modtaget en præmierabat fra Postens försäkringsförening på SEK 114 mio. Pengestrømmen fra investeringsaktiviteter udgjorde SEK mio. ( mio.). Erhvervelse af materielle anlægsaktiver udgjorde SEK mio. (1.050 mio.). Investeringerne omhandlede primært køretøjer i produktionen, transport- og sorteringsudstyr samt anlæg i forbindelse med etableringen af de nye terminaler i Hallsberg og Rosersberg i Sverige. Investeringerne blev gennemført bl.a. med det formål at tilpasse den svenske brevforretning til de faldende brevmængder. Erhvervelse af immaterielle anlægsaktiver udgjorde SEK 276 mio. (222 mio.). De immaterielle investeringer omfattede især aktiveringer af udviklingsomkostninger, som kan henføres til integrationen af fælles IT-løsninger. Erhvervelse af datterselskaber og associerede virksomheder, likviditetspåvirkning, netto, udgjorde SEK -352 mio. (0 mio.). Erhvervelserne bestod primært af grunde og bygninger til nye terminaler samt virksomheder, som skal styrke markedspositionen på området for logistikydelser. Likviditetspåvirkning i forbindelse med afhændelse af datterselskaber udgjorde SEK 185 mio. (0 mio.). Pengestrømmen fra finansieringsaktiviteter udgjorde SEK mio. ( mio.). Der blev i 2011 udloddet udbytte til moderselskabets aktionærer for et beløb på SEK mio. (1.440 mio.) og til minoritetsaktionærer for SEK 4 mio. (3 mio.). Likvide midler udgjorde i henhold til balancen SEK mio., hvilket er SEK mio. lavere end pr. 31. december Pr. 31. december 2011 havde koncernen uudnyttede skattemæssige underskud på ca. SEK mio. i tilbageværende virksomheder. Dette kan forbedre pengestrømmene i de kommende perioder. Stabile pengestrømme På trods af faldende mængder og en vigende konjunkturudvikling har koncernen samlet set en stærk underliggende pengestrøm. Strukturinvesteringer i brevforretningen vil også fremover påvirke pengestrømmen negativt. Logistikforretningen vil vokse, både organisk og gennem mulige overtagelser, og denne situation vil skabe et øget kapitalbehov. Den underliggende pengestrøm forventes dog også fremover at være stabil. Koncernens pengestrømme SEK mio Driftsaktiviteter før driftskapital Driftskapital Investeringsaktiviteter Udbetalt udbytte Øvrige finansieringsaktiviteter Periodens pengestrøm POSTNORD ÅRSRAPPORT 2011

15 KONCERNENS UDVIKLING 2011 > FINANSIEL UDVIKLING <. Finansiel stilling Et stærkt finansielt beredskab Koncernens likvide midler udgjorde SEK mio. pr. 31. december I december 2011 indgik moderselskabet en aftale om en bekræftet kreditfacilitet på op til SEK mio., hvilket har til formål at styrke koncernens finansielle beredskab. Samlet udgør koncernens finansielle beredskab SEK mio., som svarer til 10% af koncernens nettoomsætning i Rentebærende forpligtelser Tilbageværende MTN-obligationer (Medium Term Note) er forfaldet i løbet af året. I forbindelse med indløsningen af obligationerne er Post Danmark A/S MTN-program bragt til ophør. De tilbageværende rentebærende forpligtelser består primært af dansk ejendomsfinansiering med lang løbetid. Stabil kapitalbase og lav nettogældsætning Koncernen har en stærk finansiel stilling og en velkonsolideret kapitalbase med en soliditetsgrad på 47% pr. 31. december Koncernens målsætning er, at soliditetsgraden skal være mindst 35%. Koncernens nettogæld udgjorde SEK 578 mio. Nettogæld/EBITDA-forholdet lå på 0,18. Finansiel nettostilling SEK mio. 31 dec dec 2010 Investeringer i langfristede aktiver Koncernens investeringer i langfristede aktiver udgjorde i 2011 SEK mio. (1.277 mio.). Se desuden note 4: Segmentrapportering, side 77. Stigningen vedrører primært investeringer i materielle langfristede aktiver på SEK mio. (1.050 mio.). Investeringer i langfristede aktiver i Breve Danmark udgjorde i perioden SEK 519 mio. (519 mio.). Investeringerne skete primært i køretøjer, sorteringsmaskiner, transportstyringssystemer, indkøb af postautomater samt elcykler. Investeringer i Meddelande Sverige udgjorde 273 mio. (122) og vedrørte primært investeringer i nettet af postbutikker (lokaler og indretning), maskininvesteringer og lokalejusteringer. Logistik har i perioden investeret SEK 368 mio. (183 mio.) i langfristede aktiver. Investeringerne omhandler især køretøjer, containere, ny nordisk mobilplatform- og pda-løsning samt etableringsomkostninger til ny terminalstruktur i Norrland i Sverige. Årets investeringer i Strålfors på SEK 156 mio. (169 mio.), omfatter primært normale, løbende udskiftningsinvesteringer, aktiverede udgifter til software samt erhvervelse af kundebase. I Segmentet Øvrigt og elimineringer indgik investeringer i størrelsesordenen SEK 641 mio. (284 mio.) i Investeringerne omhandlede især anlæg i forbindelse med etablering af de nye terminaler i Hallsberg og Rosersberg, køretøjer til produktionen samt aktiveringer af udviklingsudgifter til integration af fælles IT-løsninger. Likvide midler Rentebærende forpligtelser Hensættelser til pensioner Nettogæld Nettogæld/EBITDA og soliditetsgrad % ggr 50 2,0 40 1,5 1,0 30 0,5 0,0 20-0,5 10-1,0-1, * 2009* ,0 Soliditetsgrad Nettogæld/ EBITDA *pro forma Investeringer i langfristede aktiver SEK mio Breve Danmark Meddelande Sverige Logistik Strålfors Øvrigt og elimineringer POSTNORD ÅRSRAPPORT

16 > KONCERNENS UDVIKLING 2011 > FLERÅRIG OVERSIGT Flerårig oversigt Pro forma SEK mio., hvis ikke andet er angivet Koncernen Nettoomsætning Andre driftsindtægter Driftsomkostninger Resultat før afskrivninger og nedskrivninger, EBITDA Driftsresultat, EBIT Resultat før skat ) Periodens resultat ) EBITDA-margin, % 10,3 5,1 7,8 8,1 EBITDA-margin, ekskl. omstruktureringsomkostninger, % 10,6 7,6 8,6 8,4 EBIT-margin/overskudsgrad, % 6,3 0,6 3,3 4,0 EBIT-margin/overskudsgrad, ekskl. omstruktureringsomkostninger, % 6,7 3,2 4,2 4,2 Nettogæld Egenkapitalens forrentning, rullende 12 måneder, % ) 8 10 Soliditetsgrad, ultimo perioden, % Gennemsnitligt antal ansatte Breve Danmark Nettoomsætning Brev Reklamer og aviser/blade Andet Andre driftsindtægter Driftsresultat, EBIT Overskudsgrad, % 8,3 3,0 5,0 3,2 Gennemsnitligt antal ansatte Mængder, mio. producerede enheder A-post B-post og C-post Meddelande Sverige Nettoomsætning Brev Reklamer og aviser/blade Andet Andre driftsindtægter Driftsresultat, EBIT Overskudsgrad, % 5,6 2,4 5,4 5,6 Gennemsnitligt antal ansatte Mængder, mio. producerede enheder A-post B-post Logistik Nettoomsætning Pakke Solutions (tungere gods og integrerede løsninger) Andre logistikløsninger (stykgods mm.) Andre driftsindtægter Driftsresultat, EBIT Overskudsgrad, % 0,7 neg 1,0 2,0 Gennemsnitligt antal ansatte Mængder, mio. producerede enheder Pakke Strålfors Nettoomsætning Information Logistics Identification Solutions Supplies 193 Andre driftsindtægter Driftsresultat, EBIT Overskudsgrad, % neg neg neg neg Gennemsnitligt antal ansatte ) Inkl. kapitalgevinst på SEK mio. fra salget af Post Danmark A/S' andel i belgiske bpost (det tidligere De Post-La Poste) i juli POSTNORD ÅRSRAPPORT 2011

17 KONCERNENS UDVIKLING 2011 > UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅL 2011 <. Udvikling i forhold til mål 2011 PostNords virksomhed er i 2011 blevet styret med henblik på at skabe en balance mellem forskellige nøgletal. Målbillede tager udgangspunkt i PostNords mission og vision og omfatter målsætninger for koncernens vigtigste interessenter. Resultat i forhold til mål Målområde og nøgletal Målsætning ) Resultat 2011 Resultat 2010 Kunder Kommunikations- og logistikløsninger i verdensklasse til tilfredse kunder. Kundeværdi Corporate image, TRIM-indeks Miljø og kvalitet Kommunikations- og logistikløsninger af høj kvalitet. Reduktion af virksomhedens klimapåvirkning. Udslip, CO2 Reducere med 40% frem til 2020, med basisår ) ton ) ton Leveringskvalitet, A-breve, koncernen 95,0% 94,5% n/a 3) Leveringskvalitet, pakker, Sverige 97,5% 97,5% 96,6% Leveringskvalitet, pakker, Danmark 97,5% 97,9% 97,1% Medarbejdere En attraktiv og udviklende arbejdsplads med engagerede, motiverede og sunde medarbejdere samt dygtige ledere. Medarbejderindeks, MIX Øge medarbejderengagementet 57 n/a 3) Lederskabsindeks, LIX Øge lederskabsindekset 59 n/a 3) Sygefravær Reducere sygefraværet 5,0% 5,1% Ejernes mål Beslutning på den ordinære generalforsamling om koncernens udvikling. Egenkapitalforrentning Egenkapitalforrentning på 10% i løbet af en 10% 8% konjunkturcyklus Soliditetsgrad Soliditetsgrad på mindst 35% 47% 46% Udbytte/årets resultat Mindst 40% af årets resultat skal udloddes til ejerne 30% 4) 97% 1) Målsætninger indregnes for visse måltal. Vedrører 2011, hvis ikke anden periode er angivet. 2) Tallene inkluderer Norden samt Strålfors aktiviteter uden for Norden. En række danske virksomheder er medtaget for første gang, og derfor er også tallet for 2010 justeret med henblik på at give sammenlignelighed. 3) Sammenligningstal er ikke tilgængelige på grund af ændrede målemetoder. 3) Bestyrelsens forslag. Andre målsætninger Det blev i forbindelse med sammenlægningen af Posten AB og Post Danmark A/S vurderet, at den nye koncern kunne generere omkostningssynergier inden for bl.a. indkøb, administration og IT i størrelsesordenen ca. SEK 1 mia. Synergieffekterne er gennemført planmæssigt i Det var desuden PostNords ambition, at logistikvirksomheden skulle vokse hurtigere end markedet for logistiktjenester i Norden. Det var PostNords vurdering på tidspunktet for offentliggørelsen af årsrapporten, at omsætningen på det nordiske logistikmarked er steget i takt med BNP-udviklingen i regionen i Nettoomsætningen for PostNords logistikvirksomhed var uændret i PostNord har i 2011 udviklet en ny koncernstrategi for perioden frem til Læs mere i afsnittet Strategi og mål. POSTNORD ÅRSRAPPORT

18 Vores virksomhed Vi har foretaget en lang rejse og den fortsætter Aldrig tidligere har vilkårene ændret sig så hastigt og så grundlæggende for postbranchen som inden for de sidste år. Øget digitalisering og liberalisering har haft betydning for postvirksomheder overalt i verden. Få andre branchevirksomheder har gennemgået lige så store forandringer som Posten AB og Post Danmark A/S i denne periode. Fra en tilværelse som to nationale postvirksomheder på monopolistiske markeder til en international virksomhed, som tilbyder kommunikations- og logistikløsninger på et marked præget af kraftig konkurrence. Med en personalestyrke, som er mindre i dag end før sammenlægningen, men med kvalitetsniveauer, som fortsat ligger i verdensklasse, fremstår PostNord i dag som en mere effektiv, mere konkurrencedygtig og mere forretningsmæssig virksomhed. Virksomhederne har bevæget sig tættere på langt de fleste kunder og modtagere, og tilgængeligheden til tjenesteydelserne er blevet betydeligt større. Vi har begivet os ud på en rejse for vores virksomhed. PostNord påvirkes af et paradigmeskifte, som fører til øget international handel og øgede transporter af varer, samtidig med at brevmængderne falder i lyset af et stigende antal alternativer på kommunikationsområdet. Denne strukturelle forandring har radikalt ændret forudsætningerne for koncernens forretning, og den vil fortsætte i fremtiden. Det er en forandring, som udfordrer PostNord, men som samtidig skaber nye muligheder for koncernen. Regionerne og ikke nationerne vil få stadig større betydning for handlen i fremtiden. Det gælder ikke mindst i Norden. Norden er attraktiv som marked og handelsplads, og PostNord indtager en stærk position på sine områder i vores region. Med tyngdepunkt i en voksende og konkurrencedygtig logistikvirksomhed og med styrker som pålidelighed, forretningsmæssighed og miljørigtig adfærd skal PostNord hele tiden være kundernes foretrukne valg, når noget skal sendes til, fra og inden for Norden. 18 POSTNORD ÅRSRAPPORT 2011

19 Brancheførende i Norden med Europas mest tilgængelige posttjeneste PostNord leverer kommunikations- og logistikløsninger i verdensklasse til virksomheder, organisationer og private i Norden. PostNord skal være det naturlige førstevalg, når noget skal sendes til, fra og inden for Norden. PostNord er: Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden PostNord tilbyder en række tjenesteydelser, som giver virksomhederne mulighed for at kommunikere enklere og mere effektivt med sine kunder i form af fakturaer, salgsbreve eller kontoudtog som fysiske breve eller eller en kombination heraf. Koncernen tilbyder tjenesteydelser i hele kommunikationskæden, fra analyse og databehandling, via print, kuvertering og frankering af forsendelser, til fysisk distribution gennem netværkene i Sverige, Danmark og den øvrige verden samt elektronisk distribution. Hele Danmarks og Sveriges post PostNord er hele Danmarks og hele Sveriges postvirksomhed og fungerer som postoperatør i disse lande under varemærkerne Post Danmark og Posten. PostNord er desuden en af Europas mest moderne postvirksomheder med kvalitetsniveauer for leverance, som er i verdensklasse. Med det omfattende servicenetværk med en lang række servicesteder i Norden, tjenesteydelser inden for distribution helt til døren og tjenester, som er tilgængelige på internettet, tilbyder koncernen virksomheder, myndigheder og private i Danmark og Sverige den mest tilgængelige posttjeneste i Europa. Blandt de største aktører på reklamemarkedet i Norden Direct mail er en af de mest effektive måder for virksomhederne at finde nye kunder samt fastholde og videreudvikle eksisterende kunder. PostNord tilbyder en række tjenester, som præcist og omkostningseffektivt markedsfører produkter og tjenesteydelser. PostNord hjælper kunder med at effektivisere kampagner med en målrettet indsats, inden de sættes i gang, og følger efterfølgende op med måling og analyse af kampagnerne. Koncernen samarbejder også med andre medieaktører og bistår kunder med at gennemføre koordinerede kampagner i flere medier samtidig. Førende aktør inden for logistiktjenester til, fra og inden for Norden PostNord hører til Nordens førende logistikvirksomheder. Virksomhederne kan takket være PostNord nå ud til 25 millioner indbyggere og to millioner virksomheder hver eneste arbejdsdag. Hver arbejdsdag leverer koncernen næsten pakker og paller til tilfredse virksomhedskunder i Norden. PostNord tilbyder desuden en lang række andre logistikløsninger inden for stykgods, bud- og kurertjeneste, ekspres, tredjepartslogistik, systemtransporter og partifragt, som betyder, at kunderne får sikre og hurtige transporter. PostNord har Nordens største og mest finmaskede distributionsnetværk ingen anden aktør har flere og lige så markedsdækkende terminaler og servicesteder i denne del af verden. PostNord råder desuden over logistikinfrastruktur i Tyskland og har indgået partnerskab med Europas største pakkenetværk, DPD, for hermed at kunne bistå kunderne med logistikflowet til og fra Norden. PostNords servicenetværk 1) Inkluderer erhvervspostcentre (Företagscenter) og postbutikker (postombud) i Sverige. Den stærkeste forretningspartner inden for e-handel i Norden PostNord tilbyder et komplet nordisk sortiment af tjenesteydelser med en række tjenester inden for markedsføring, distribution og advisering, som gør den e-handlendes hverdag enklere. Med Nordens vidaste distributionsnetværk bringer PostNord e-handelsvirksomhederne og kunderne tættere på hinanden. POSTNORD ÅRSRAPPORT

20 > VORES VIRKSOMHED > POSTNORDS FORRETNING Vi skaber løsninger inden for kommunikation og logistik PostNord skaber værdi ved at håndtere og distribuere fysiske og digitale forsendelser, som når ud til modtageren rettidigt, sikkert og omkostningseffektivt. Vores mål er at udføre denne tjeneste med markedsførende kvalitet og samtidig så effektivt og miljøbesparende som muligt. Forretninger inden for kommunikation Brevforretningens sortiment Gennem brevforretningen (forretningsområder Breve Danmark og Meddelande Sverige) tilbyder PostNord virksomheder, organisationer og private et bredt udbud af tjenesteydelser, som er baseret på distribution i forskellige former. Tjenesteydelser, brevforretningen Breve Reklame Varedistribution Hjemmeleverancer Facility services Bladdistribution Erhvervskommunikation og andre brevtjenester (distribution af forsendelser under 2 kg) Distribution af uadresserede forsendelser og direct mail Mediekombinationstjenester Rådgivning Materialeforsyning, leverandørstyring, lager og kundeleverancer Koncept for levering i hjemmet af varer, mad og drikkevarer til forbrugere Outsourcing af håndtering af eksterne og interne forsendelser til e-handel, citylogistik, kommuners distribution, medicinsk logistik osv. Distribution af aviser og blade og tidsskrifter En vigtig indtægtskilde for koncernens brevforretning er salg af porto til virksomheder og private, som foregår gennem en lang række postbutikker og egne salgssteder. Porto udbydes desuden gennem digitale kanaler og kan i Danmark nu købes som mobil porto (portokode, som fremsendes digitalt). Brevforretningen driver desuden koncernens servicenetværk til omdeling af pakker i Sverige og Danmark. Netværket af pakkeudleveringssteder i Sverige og Danmark drives i brevforretningens regi - gennem postbutikker eller egne servicesteder og gennem omdeling. Strålfors sortiment Strålfors hjælper store virksomheder med at kommunikere med deres egne kunder på en effektiv og omkostningsbesparende måde. Strålfors tager imod kundernes information, forædler den og distribuerer informationen videre til slutkunderne. Kundeløsningerne består af forskellige kommunikationsformer og forskellige medier, både fysiske og digitale. Forretninger inden for logistik PostNords logistikvirksomhed tilbyder logistiktjenester i forbindelse med flowet til, fra og inden for Norden. Koncernen markedsfører og sælger primært tjenester til pakke- og palleforsendelser samt tjenester til stykgodsforsendelser, som er en kombination af pakke- og palleforsendelser. PostNord tilbyder også eksprestjenester, bud- og kurertjenester samt tjenester i forbindelse med tredjepartslogistik, systemtransporter og fragt af partigods. Udførelsen af transporter foregår primært i eget regi, men PostNord benytter sig også af underleverandører, især på det norske marked. Logistikforretningen driver desuden koncernens netværk til omdeling af pakker i Norge og Finland. E-handel E-handel er et vigtigt markedssegment for hele koncernen. Udbuddet af tjenesteydelser til e-handelssegmentet involverer forskellige dele af koncernens virksomhed og samtlige forretningsvirksomheder. Brevforretningen og Strålfors tilbyder tjenester til e-handlen inden for markedsføring, distribution af breve og mindre pakker, betalingsløsninger og løsninger til advisering. Logistikforretningen udfører tjenesteydelser for e-handlen i form af distribution af pakker og andre leveringsformater, pluk og pak-tjenester, lagerhåndtering m.m. 20 POSTNORD ÅRSRAPPORT 2011

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Delårsrapport januar juni 2011

Delårsrapport januar juni 2011 Delårsrapport januar juni 2011 30. august 2011 Udfordrende marked øger behovet for omstillinger Resultat i sammendrag April-juni 2011 Nettoomsætningen udgjorde SEK 9.711 mio. (10.231 mio.). Renset for

Læs mere

Ny kurs for PostNord Årsregnskab 2011 Ny koncernstrategi

Ny kurs for PostNord Årsregnskab 2011 Ny koncernstrategi Ny kurs for PostNord Årsregnskab 211 Ny koncernstrategi 23.2.212 Web Et tilfredsstillende resultat for 211 Nettoomsætning og overskudsgrad 5 4 3 1 8 6 Nettoomsætningen faldt med 5% til SEK 39.466 mio.

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2011

Delårsrapport januar marts 2011 Delårsrapport januar marts 2011 18. maj 2011 Faldende salg og lavere resultat mødes med forretningsudvikling og omkostningstilpasninger Resultat i sammendrag Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.032 mio. (10.918

Læs mere

Posten Norden. Regnskab Extern

Posten Norden. Regnskab Extern Posten Norden Regnskab 2010 Extern Forbedret driftsresultat på trods af faldende mængder Resultat i sammendrag Driftsresultatet udgjorde SEK 1.375 mio. (284). Renset for strukturog valutaudsving steg driftsresultatet

Læs mere

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked PostNord januar-marts 212 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked 1-5-212 Finansiel oversigt Finansiel oversigt, jan-mar SEK mio. Q1 212 Q1 211 Ændring Nettoomsætning* 1.51 1.7-19 ±% Driftsomkostninger*

Læs mere

Extern D l e å lå t rsrappor t januar september november 2011

Extern D l e å lå t rsrappor t januar september november 2011 Extern Delårsrapport januar september 2011 9. november 2011 Omstillings- og effektiviseringsindsatser for at imødegå markeds- og resultatudvikling Resultat jul-sep 2011 i sammendrag ag Nettoomsætningen

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale på PostNords generalforsamling 2013

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale på PostNords generalforsamling 2013 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale på PostNords generalforsamling 2013 Bemærk: Det talte ord gælder. Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Der er nu gået 4 år siden fusionen

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2011

Regnskabsmeddelelse 2011 Regnskabsmeddelelse 2011 Ny kurs udstukket for PostNord Oktober december 2011 Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.528 mio. (10.871 mio.). Driftsresultatet (EBIT) udgjorde SEK 645 mio. (132 mio.). Periodens

Læs mere

Nordens førende kommunikations- og logistikvirksomhed. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid2 i filen.

Nordens førende kommunikations- og logistikvirksomhed. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid2 i filen. Nordens førende kommunikations- og logistikvirksomhed Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid2 i filen. PostNord kort fortalt 38,5 mia. SEK Omsætning 500 mio. SEK Justeret driftsresultat

Læs mere

Årsrapport 2010. med bæredygtighedsrapport. Posten Norden

Årsrapport 2010. med bæredygtighedsrapport. Posten Norden Årsrapport 2010 med bæredygtighedsrapport Posten Norden Indhold Ledelsesberetningen omfatter siderne 1-5 samt 8-53. n 2010 i sammendrag Sid. 3 n Koncernoversigt 4 n Den administrerende direktør har ordet

Læs mere

PostNord Januar-marts

PostNord Januar-marts PostNord Januar-marts 213 15.5.213 Ændringer, som i større udstrækning påvirker rapporteringen Med virkning fra 1. januar 213 er der indført nye regnskabsregler i henhold til IAS 19. Der er foretaget en

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

3. kvartal 2014 2014-10-29

3. kvartal 2014 2014-10-29 3. kvartal -1-29 3. kvartal Positiv vækst i e-handel Fortsat markante fald i brevmængderne Fortsat hård konkurrence på logistikmarkedet Lønsomhedsniveauet stadig for lavt Besparelsesprogrammer iværksættes

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Håkan Ericssons tale på PostNords generalforsamling 23 april, 2014. Bemærk: Det talte ord gælder.

Administrerende direktør og koncernchef Håkan Ericssons tale på PostNords generalforsamling 23 april, 2014. Bemærk: Det talte ord gælder. Administrerende direktør og koncernchef Håkan Ericssons tale på PostNords generalforsamling 23 april, 2014 Bemærk: Det talte ord gælder. Side 1/7 Kære formand. Kære deltagere på generalforsamlingen. Jeg

Læs mere

PostNord Juli-september

PostNord Juli-september PostNord Juli-september 213 7.11.213 Highlights Q3 213 Finansiel udvikling Q&A 2 Fokus på eksekvering og effekthjemtagning Øget nettoomsætning. Erhvervelser og organisk vækst inden for logistik. Fortsat

Læs mere

2. kvartal

2. kvartal 2. kvartal 216 12-8-216 Oversigt resultat SEK mio. 216 H1 216 H1 FY Nettoomsætning 9.59 9.666-1% 19.228 19.699-2% 39.351 EBITDAI 213 934 917 1.697 2.436 Justeret EBIT 1) -1 33 299 345 927 EBIT -27 53 3

Læs mere

4. kvartal 2014 2015-02-13

4. kvartal 2014 2015-02-13 4. kvartal 215-2-13 Oversigt resultat SEK mio. 213 213 Nettoomsætning 1.6 1.638 % 39.95 39.533 1% EBITDA 52 621-16% 2.198 2.31-5% Justeret EBIT 1) 44 344 28% 861 826 4% EBIT -7 18 351 662-47% Resultat

Læs mere

APRIL-JUNI 2014 JANUAR-JUNI 2014

APRIL-JUNI 2014 JANUAR-JUNI 2014 APRIL-JUNI 2014 JANUAR-JUNI 2014 Nettoomsætningen udgjorde SEK 9.816 mio. (9.757 mio.). Driftsresultatet udgjorde SEK -30 mio. (-90 mio.). Periodens resultat udgjorde SEK -76 mio. (-86 mio.). Pengestrømmen

Læs mere

3. kvartal

3. kvartal 3. kvartal 28-1- Oversigt resultat SEK mio. 215 Jan-sep Jan-sep 215 FY 215 Nettoomsætning 8.895 9.218-4% 28.123 28.917-3% 39.351 EBITDAI 262 461 1.18 2.158 2.436 Justeret EBIT 1) -41 81 258 426 927 EBIT

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

4. kvartal 2015 10-02-2016

4. kvartal 2015 10-02-2016 4. kvartal 1-2-216 Oversigt resultat SEK mio. 214 214 Nettoomsætning 1.434 1.6-2% 39.351 39.95-1% EBITDA 278 52-47% 2.436 2.198 11% Justeret EBIT 1) 51 44 14% 927 861 8% EBIT -284-7 564 351 61% Periodens

Læs mere

Delårsrapport JANUAR-MARTS 2015

Delårsrapport JANUAR-MARTS 2015 Delårsrapport JANUAR-MARTS 2015 Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.033 mio. (9.999 mio.). Driftsresultatet udgjorde SEK 312 mio. (106 mio.). Periodens resultat udgjorde SEK 203 mio. (100 mio.). Pengestrømmen

Læs mere

4. kvartal og 2012 som helhed

4. kvartal og 2012 som helhed Regnskabsmeddelelse 4. kvartal og 2012 som helhed Tilfredsstillende årsresultat med fortsat højt tempo i omstillingsarbejdet Oktober december 2012 Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.481 mio. (10.528 mio.).

Læs mere

2. kvartal 2015 13-08-2015

2. kvartal 2015 13-08-2015 2. kvartal 215 13-8-215 Oversigt resultat SEK mio. 215 H1 215 H1 Nettoomsætning 9.666 9.816-2% 19.699 19.815-1% 39.95 EBITDA 934 386 1.697 91 86% 2.198 Justeret EBIT 1) 33-3 345 76 861 EBIT 53-3 815 76

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

1. kvartal

1. kvartal 1. kvartal 215 215-4-3 Oversigt resultat SEK mio. 215 Nettoomsætning 1.33 9.999 % 39.95 EBITDA 763 524 46% 2.198 Justeret EBIT 1) 861 EBIT 312 16 351 Periodens resultat 23 1 176 Pengestrøm fra driftsaktiviteter

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

1. kvartal

1. kvartal 1. kvartal 214 6.5.214 1. kvartal 214 Ny organisation - øget fokus på e-handel - øget koordineringspotentiale. Ny varemærkestruktur. Fortsat faldende brevmængder og øget pres på priserne. Omstillingsomkostninger,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

3. kvartal

3. kvartal 3. kvartal 27-1- Oversigt resultat SEK mio. 216 2) Jan-sep Jan-sep 216 2) Jan dec 216 Nettoomsætning 8.565 8.895-3% 26.996 28.123-4% 38.478 Justeret EBIT 1) -123-41 66 258 5 EBIT -199-11 -396-71 -1.83

Læs mere

2. kvartal

2. kvartal 2. kvartal 217 2-7-217 Oversigt resultat SEK mio. 217 2) H1 217 H1 2) Jan dec Nettoomsætning 9.83 9.59-6% 18.431 19.228-5% 38.478 Justeret EBIT 1) -4-1 188 299 5 EBIT -291-27 -197 3-1.83 Periodens resultat

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

PostNord Delårsrapport januar juni 2011

PostNord Delårsrapport januar juni 2011 PostNord Delårsrapport januar juni 2 PostNord delårsrapport januar juni Indholdsfortegnelse Kommentar fra den administrerende direktør 4 Væsentlige begivenheder 4 Nettoomsætning og resultat 5 Finansiel

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

4. kvartal

4. kvartal 4. kvartal 1-2-217 Oversigt resultat SEK mio. 215 2) Jan-dec Jan-dec 215 2) Nettoomsætning 1.355 1.434-2% 38.478 39.351-3% EBITDAI 558 278 1.737 2.436 Justeret EBIT 1) 242 51 5 927 EBIT -1.12-284 -1.83

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

1. kvartal

1. kvartal 1. kvartal 216 29-4-216 Oversigt resultat SEK mio. 216 214 Nettoomsætning 9.638 1.33-4% 39.351 39.95-1% EBITDA 75 763-8% 2.436 2.198 11% EBIT 3 312-4% 564 351 61% Periodens resultat 219 23 278 176 Pengestrøm

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

APRIL-JUNI 2015 JANUAR-JUNI 2015

APRIL-JUNI 2015 JANUAR-JUNI 2015 Delårsrapport APRIL-JUNI 2015 JANUAR-JUNI 2015 Nettoomsætning SEK 9.666 mio. (9.816 mio.). Justeret driftsresultat SEK 33 mio. (-30 mio.). Poster, der påvirker sammenligneligheden, netto SEK 470 mio. (0

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

s11 s14 s21 s26 s35 Indhold Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 Nye markedsforudsætninger PostNords strategi og mål

s11 s14 s21 s26 s35 Indhold Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 Nye markedsforudsætninger PostNords strategi og mål Årsrapport 2012 Indhold Præsentation af PostNord 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 8 PostNords forretning 11 Marked 14 Strategi og mål 20 Vores forretningsvirksomheder 21 Mail 26

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 23. februar 2012 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 Post Danmarks samlede omsætning er faldet fra 10.485 mio. kr.

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 214 Den 8. maj 214 Selskabsmeddelelse nr. 5-14 Eksekvering af igangsatte initiativer forløber planmæssigt. Omsætning og resultat som forventet i 1. kvartal 214 og uændrede

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusive afskrivninger forventes at være på niveau med året før.

DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusive afskrivninger forventes at være på niveau med året før. DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2008 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 11/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 11/2008 RESUMÉ FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2008 Resultat

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

3. kvartal 2015 28-10-2015

3. kvartal 2015 28-10-2015 3. kvartal 28-1- Oversigt resultat SEK mio. 214 9M 9M 214 FY 214 Nettoomsætning 9.218 9.535-3% 28.917 29.35-1% 39.95 EBITDA 461 768 2.158 1.678 2.198 Justeret EBIT 1) 81 345 426 421 861 EBIT 33 345 848

Læs mere