Mødet afholdtes: Mandag den 8. november 2010 kl hos Statsbiblioteket

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødet afholdtes: Mandag den 8. november 2010 kl. 10.00 15.00 hos Statsbiblioteket"

Transkript

1 Møde 28 Arkitektur & Middleware Referat Mødet afholdtes: Mandag den 8. november 2010 kl hos Statsbiblioteket Deltagere: Arne Sørensen (AS), Christian Tønsberg (CT), Christian Vandel (CSV), Kasper Løvschall (KL), Ingelise Stæhr (IS),), Søren Ærendahl Mikkelsen (SMI), Claus Vesterager (CVP), Bo Öhrström (BOE), Jakob Heide Petersen (JHP) Gæster: Per Mogens Petersen, DBC, Helle Brink, SB Afbud: Ole Michaelsen (OM), Peder Lærke (PL) 1. Dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra møde 27 Referat fra møde 27 blev godkendt uden bemærkninger. 3. Kort gensidig information BOE orienterede om status for styregruppen. Man er i øjeblikket ved at modtage handlingsplaner og projekter fra programgrupperne. Styregruppemødet vil have to dele: handlingsplaner og projekter samt færdiggørelse af strategien. Kulturministeriets departement har endnu ikke ophævet dispositionsbegrænsningen for DEFF. BOE mente, at man forsøger at komme videre i forventning om, at midlerne er til disposition på et senere tidspunkt. Der har været møde mellem programformændene, og der var opbakning til Mogens Sandfærds model. BOE kender ikke styregruppens holdning, men forventer at der er enighed i styregruppen om strukturen, og at gruppen også vil godkende handlingsplaner. BOE mente, at hvis man anvender den tidligere fremgangsmåde, vil der blive udpeget fire formænd, som så sammensætter programgrupperne i samråd med styregruppen. CVP mente, at det næppe ville give mening at bemande en fjerde grupper, før man ved om der er flere penge, medmindre styregruppen har besluttet, at man vil etablere indsatsen uafhængigt af ekstern finansiering. CVP efterlyste fokus i DEFF frem for at sprede indsatsen over flere indsatser. Han mente ikke, at DEFF s bevilling kan bære et fjerde indsatsområde, som måske endda skal have større fokus end de øvrige. DEFF Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard København V Danmark Telefon Fax E-post

2 AS var enig med CVP i, at det er væsentligt at holde programgrupperne i gang. BOE fortalte, at man er afhængig af en konkretisering af indsatsen under det nye område strategien, men at denne konkretisering muligvis kan foretages gennem en række mindre projekter i DEFFsekretariatet. JHP orienterede kort om arbejdet med Danskernes Digitale Bibliotek. Der er etableret en arbejdsgruppe med deltagelse af Kulturministeriets departement, Kommunernes Landsforening og Styrelsen for Bibliotek og Medier. Gruppen skal etablere et beslutningsgrundlag for en eventuel etablering af Danskernes Digitale Bibliotek. Der vil formentlig blive udarbejdet tre modeller med forskelligt omfang og serviceniveau. I forhold til forskningsbibliotekerne er de mest interessante problemstillinger formidlingen af digitaliseret kulturarv og adgangen til faglitteratur og forskningspublikationer særligt i digital form. AS fortalte, at SB, RUB, Silkeborg og Odense centralbibliotek har haft et samarbejde om konsolidering af bibliotekssystemer under overskriften biblioteksdrift.dk. Der er nu lavet en rapport om omkostningerne ved biblioteksdrift, som forventes offentliggjort snarest. AS orienterede om reorganisering på SB. Man har dels reduceret antallet af medarbejdere med 12 og derudover fravalgt at genbesætte stillinger, så det giver en samlet reduktion med 30 stillinger. AS har i øjeblikket 52 mand i en it-afdeling med fire sektioner. Det ændres til en afdeling med 42 stillinger med tre sektioner, der omfatter it-drift (14), SB online (11) og digital samlingsinfrastruktur (12). Der vil også være en stabsfunktion med titlen it-stab & produktstrategi med fire medarbejdere (Søren Ærendahl, Jens Hoffman, Carina Steffensen og Lou Nærå). Oversigten udsendes med referatet. 4. Inddragelse af bibliotekerne i det fremtidige samspil med OCLC AS introducerede projektet, som har kørt meget selvstændigt i forhold til programgruppen og haft egen styregruppe. Per Mogens Petersen (PMP) og Helle Brink (HB) fortalte om projektet. PMP fortalte, at det var været interessant at arbejde tæt sammen med et andet fælleskatalog og en anden datamodel. Der har været en del af projektet, som arbejdede med genbrug fra Worldcat. Her genbruger danske biblioteker ca poster fra Worldcat pr. år. Projektet har desuden afprøvet konverteringsrutiner. Man ønsker at kigge nærmere på OCLC s egne værktøjer til accession (materialevalgsklient) og katalogisering og det drøftes på en workshop i begyndelsen af december. En anden del af projektet har været eksponeringen af danske biblioteker i Worldcat. I slutningen af 2009 eksporterede DBC 13,5 mio. poster til OCLC (svarende til bibliotek.dk). Det har pga. OCLC s matchregler resulteret i 7,5 mio. poster med lokalisering til bibliotek.dk og danske biblioteker. 2

3 I OCLC samarbejdet anvendes en betalingsmodel, hvor der betales 10 USD for kopi og 20 USD for lån (ekskl. Porto). Man betaler et gebyr for deltagelse og så afregner med indlån og udlån for at fastslå det enkelte biblioteks nettobetaling. Nogle biblioteker har bilaterale aftaler om gratis gensidige lån. Disse biblioteker kan man så prioritere i sit fjernlånsmodul. Mødedeltagerne drøftede de udlånsbegrænsninger, som bibliotekerne kan angive for udvalgt materiale. Det sker med en beskrivelse i felt 096U. KB, LIFE, RUB fortsætter med ikke at sætte lokaliseringer på 096U, men resten af bibliotekerne fjerner det. SÆ foreslog, at styrelsen burde overveje at standardisere anvendelsen af feltet. AS fortalte, at mange af de poster SB har købt fra Serial Solutions ikke må sendes til Worldcat, fordi OCLC er en konkurrerende virksomhed. Desuden er posterne ikke særligt relevante, fordi materialet ikke kan fjernlånes. AS er i dialog med Leif Andresen om at finde et felt, der angiver, at posten ikke eksporteres. AS oplyste, at SB sender titler på e-tidsskrifter og e-bøger til DanBib, men altså ikke poster på enkelte tidsskriftsartikler. Projektet har også omfattet eksport af VIP-registeret til OCLC. Man når formentlig frem til, at alle danske biblioteker, som bidrager til DanBib, også bliver medlem af OCLC. Det giver stor dansk indflydelse i udviklingen inden for OCLC. PMP konkluderede, at man her har gennemført et succesfuldt projekt med finansiering fra DEFF, bibliotek.dk-bevillingen og DanBib, som har givet nogle konkrete implementeringer og forbedring af drift. KL fortalte, om AUB s projekt med retro-berigelse af katalogposter, som man har haft stor glæde af. Den kunne udbredes som en webservice. PMP foreslog at man kunne overveje at lave et projekt med automatisering af bestillinger hos de biblioteker, der er med i ressourcesharing (RS). I forhold til den fremtidige organisering fortalte PMP, at netværket for RS-biblioteker fortsætter, at relationer i forhold til DanBib håndteres af DBC, og at der er etableret en koordineringsgruppe med DBC, Styrelsen, KB og SB. HB inviterede AUB med i RS-netværket. 5. Status for den nye DEFF-strategi Punktet var drøftet tidligere. AS deltager på mødet den 22. november, men der er mulighed for en yderligere deltager. CVP deltager fra informationsforsyning. BOE oplyste, at der er lavet en opsamling fra mødet mellem formændene, som udsendes til styregruppen. Man drøftede kort proceduren for udpegning af medlemmer til programgruppen. 6. Handlingsplan for A&M AS gennemgik handlingsplanen. Der er kommet bevilling til konference om databrønde, og den er annonceret til den 8. februar. Man har allerede modtaget 40 tilmeldinger. Beskrivelsen af dokumentlevering er blevet justeret en anelse. JHP nævnte emnerne integreret søgning og adgangsstyring som mulige indsatsområder, gruppen tidligere har beskæftiget sig med. Der var dog generel enighed om, at de foreliggende indsatser passer godt med planen for

4 Man talte om status for adgangsstyring. JHP sagde, at der vel fortsat er efterspørgsel efter en single-sign on løsning og en konsolidering af de mange forskellige systemer. Der var dog enighed i gruppen om, at WAYF ikke er en bedre løsning end de eksisterende. CSV sagde, at WAYF er den nemme måde at få nem-login in på, fordi man ikke skal opfylde så mange krav. Han mente, at WAYF kunne forsøge at hente finansiering hos de offentlige digitaliseringskasser. Han mente, at det også kunne være en løsning i forhold til børn, som ikke har nem-id. KL sagde, at hvis man lavede en mobilapplikation som kun fungerer via WAYF eller en national dokumentleveringsservice, der virker via WAYF ville man få en killler applikation, men at det ville være vanskeligt at udbrede WAYF yderligere i fraværet af en sådan applikation. Med disse kommentarer blev handlingsplanen vedtaget. 7. Nye projekter Gruppen diskuterede projektforslag med udgangspunkt i bilag 6-8. Mobilitet AS præsenterede ansøgningen. Den var oprindeligt på 2 mio. men er reduceret til et forprojekt. Ansøgningen blev specificeret med egenfinansiering. JHP foreslog, at projektet også omfattede en gennemgang af internationale erfaringer med brugerønsker og adfærd i forhold til mobile platforme. CT var enig og mente, at man skulle fastslå, hvad driveren er for en bruger, når han er mobil. CVP nævnte en artikel fra Educause, der kunne indgå som relevant litteratur. CT mente, at det var vigtigt at udvikle konkrete applikationer, og at det rigtige spørgsmål til brugeren er: hvorfor er dette en fiasko? Hvorefter man ville få nye input til den videre udvikling. Videopublicering KL påpegede, at itunes U mangler som muligt alternativ i ansøgningen. BOE mente, at man bør anføre begrundelsen for, at Forskningsnettet har valgt at lukke for bevillingen. CVP påpegede, at formuleringerne visse steder er lidt upræcise, idet både CBS Bibliotek og RUB driver videopublicering i tæt samarbejde med universitet, og ikke nødvendigvis ser alle aspekter som biblioteksopgaver. RUB er således umiddelbart mest interesseret i Edumedia til lagring. Han spurgte på den baggrund om det er en målsætning i projektet at nå en fælles konklusion. AS svarede, at det ikke er givet på forhånd. CVP fortalte, at han især rejste spørgsmålet for at sikre en forventningsafstemning. AS mente, at deltagerne på baggrund af projektet kunne drage deres egne konklusioner. JHP påpegede, at Edumedia også kunne være relevant for andre institutioner inden for DEFF. Dokumentlevering BOE spurgte til den sidste sætning i ansøgningen. Han mente, at man skal eksemplificere, hvad der menes. Man kunne udover DEFF licenser også overveje at inddrage en fra licensgrupperne. AS fortalte, at den konkrete anledning til ansøgningen er, at der bliver 4

5 offentlig adgang til løsningen fra Serial Solutions med 200 mio. artikler, og at det kan risikere at give større efterspørgsel. AS fortalte, at der med de foreliggende ansøgninger i forhold til handlingsplanen mangler en ansøgning om konference om brugerskabte data, men den kommer på et senere tidspunkt. 8. Programgruppen i overgangsperioden (1. halvår 2011) Der er udfyldt en handlingsplan, men gruppen skal i interimperioden følge op på projekter og eventuelt kommentere strategi. JHP påpegede, at man også skal have en person, som skal sørge for, at der skrives en ansøgning om konference om brugerskabte data og muligvis også en ansøgning om mobilitet. Der skal formentlig konkret afholdes to møder i det kommende år. AS påpegede, at medlemmerne også kan sende egne forslag til ansøgninger. SÆ tilbød, at han kunne være ankermand i den mellemliggende periode. Dette blev vedtaget. 9. Mødeplan Der var enighed om, at der afholdes et møde efter konferencen den 8. februar JHP udsender en Doodle til to møder i første halvår 2011: 28. februar - 4. marts maj 6. maj 2011 Man drøftede mobilitetsprojektet, og der var enighed om, at medmindre der er forhindringer i sammensætningen af programgrupperne, vil det store mobilitetsprojekt ligge i den nye gruppe som starter til sommer. 10. Eventuelt Der var intet til eventuelt 5

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Møde 18 Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Deltagere: Arne Sørensen (AS), Anders Christensen (AC), Tonny Laursen (TL), Ingelise

Læs mere

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 22. august 2007 hos Biblioteksstyrelsen

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 22. august 2007 hos Biblioteksstyrelsen Møde 16 Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 22. august 2007 hos Biblioteksstyrelsen Deltagere: Arne Sørensen (AS), Mogens Sandfær (MS), Anders Christensen (AC), Peder Lærke

Læs mere

Referat af Møde 7 i programgruppen Informationsforsyning. 11. marts 2008 kl. 10.30 15.00 i Styrelsen for Bibliotek og Medier

Referat af Møde 7 i programgruppen Informationsforsyning. 11. marts 2008 kl. 10.30 15.00 i Styrelsen for Bibliotek og Medier Møde 7 Informationsforsyning Referat Referat af Møde 7 i programgruppen Informationsforsyning 11. marts 2008 kl. 10.30 15.00 i Styrelsen for Bibliotek og Medier Deltagere: Indbudte: Afbud: Referent: Mogens

Læs mere

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 1. periode (januar-april) 2011 Juni 2011 af DEFF Sekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status for DEFF Sekretariatet...

Læs mere

Indsatser som konsoliderer/viderefører eller fornyer eksisterende services, Videopublicering Dokumentlevering

Indsatser som konsoliderer/viderefører eller fornyer eksisterende services, Videopublicering Dokumentlevering Interim handlingsplan for Arkitektur og Middleware 2010-11 Baggrund for planen DEFF arbejder med en revideret strategi som tænkes iværksat i løbet af 2011. De nuværende programgruppers mandat udløber 31.

Læs mere

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 2. periode (maj-august) 2011 Oktober 2011 af DEFF Sekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status for DEFF Sekretariatet...

Læs mere

Referat af 46. møde i danzig Torsdag den 13. november 2008 i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Til stede:

Referat af 46. møde i danzig Torsdag den 13. november 2008 i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Til stede: Referat af 46. møde i danzig Torsdag den 13. november 2008 i Styrelsen for Bibliotek og Medier Til stede: Medlemmer af danzig: Flemming Pedersen, Axiell Bibliotek Hans Henrik Felby, Fujitsu Niels Jensen,

Læs mere

Mødet blev afholdt den 19. oktober 2009 kl. 10.00 15.00 hos Bibliotek og Medier (Mødelokale 5)

Mødet blev afholdt den 19. oktober 2009 kl. 10.00 15.00 hos Bibliotek og Medier (Mødelokale 5) Møde 15 Informationsforsyning Referat Mødet blev afholdt den 19. oktober 2009 kl. 10.00 15.00 hos Bibliotek og Medier (Mødelokale 5) Deltagere: Mogens Sandfær (MSA), Lars Nondal (LNO), Claus Vesterager

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2006

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2006 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2006 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2006 Udgivet 2007 af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek/ Biblioteksstyrelsen

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2004

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2004 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2004 John Regazzi bad i 2004 en række forskere og bibliotekarer om at nævne deres foretrukne videnskabelige søgeressourcer. Forskellen var bemærkelsesværdig.

Læs mere

Mødet afholdtes den 7.-8. september 2011 på Havreholm Slot

Mødet afholdtes den 7.-8. september 2011 på Havreholm Slot Møde 1 D. Erhvervsfremme og Innovation Referat Mødet afholdtes den 7.-8. september 2011 på Havreholm Slot Deltagere: Peter Flodin (PF), Tove Bang (TB) (dag 2), Henning Nielsen (HN), Majken Caroline Jacobsen

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN NYT FRA NYHAVN. Tema: CB reform BS. Ledermøde 2002 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek

BIBLIOTEKSSTYRELSEN NYT FRA NYHAVN. Tema: CB reform BS. Ledermøde 2002 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek BIBLIOTEKSSTYRELSEN NYT FRA NYHAVN B I B L I O T E K S S T Y R E L S E N N U M M E R 3. S E P T E M B E R 2 O R I E N T E R E R 0 0 2. 1 2. Å R G A N G Tema: CB reform BS Ledermøde 2002 Danmarks Elektroniske

Læs mere

Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk

Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk Februar 2002 Sanne Ipsen CASA Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Indledning... 4 Struktur... 4

Indledning... 4 Struktur... 4 Indledning... 4 Struktur... 4 Sammenfatning: anbefalinger og handlinger... 5 Materialet som socialt objekt for uddybende beskrivelse se emne 1... 5 Biblioteket som et skabelsessted for uddybende beskrivelse

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2006 Juli 2006 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Status for DEFF-sekretariatet... 4 Status for

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003 Det er ikke blot udtryk for accept af ny teknologi at to ud af tre udlån er elektroniske. Det indvarsler et paradigmeskift i forskning og undervisning.

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang.

Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang. 1 Udviklingsplan 2010 afsluttende status Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Sidst opdateret: 31. december 2010 Dette dokument

Læs mere

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17.

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17. 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 17. januar 2011 Indhold Indsatsområde A: Brugerfaciliteter...4 Tema A01: Brugergrænsefladen...4

Læs mere

En lærende sikkerhedsorganisation

En lærende sikkerhedsorganisation En lærende sikkerhedsorganisation Oktober 2002 Pernille Bottrup Peter Hasle Per Langaa Jensen Ole Broberg Hans Hvenegaard Christian Biel Knudsen CASA IPL-DTU Kubix Aps. Center for Alternativ Institut for

Læs mere

FÆLLESKATALOGSCENARIER OG FORSKNINGBIBLIOTEKERNES ROLLE. - Er fælleskatalogen det rette svar på fremtidens udfordringer?

FÆLLESKATALOGSCENARIER OG FORSKNINGBIBLIOTEKERNES ROLLE. - Er fælleskatalogen det rette svar på fremtidens udfordringer? N O T A T DET KONGELIGE BIBLIOTEK DIREKTØREN UDVIKLINGS- OG PLANLÆGNINGSCHEFEN J. nr. 01-6019-2/KK/EKN FÆLLESKATALOGSCENARIER OG FORSKNINGBIBLIOTEKERNES ROLLE - Er fælleskatalogen det rette svar på fremtidens

Læs mere

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København bibliotek.dk Projekt af Niels Erik Gilvad Jacob W. Jespersen Morten Primdahl Thomas Berg von Linde Vejleder: Sten Mogensen 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København Citat på forsiden

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet...

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 30. januar 2015 SMC Møde 9 Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 Til Indberetterudvalget Tid og sted Deltagere Afbud kl. 14.00-16.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Søren Schiønning Andersen,

Læs mere