DAGSORDEN. Økonomiudvalget. Møde nr. : 05 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 27. april 2010 Start kl. : Slut kl. : 16.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN. Økonomiudvalget. Møde nr. : 05 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 27. april 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16."

Transkript

1 Økonomiudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 27. april 2010 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Hans Fisker Jensen(O) Valdemar Haumand (A) Deltog x x x x x x x Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Opkrævningsstrategi for Norddjurs Kommune Årsrapport fra opkrævningskontoret Likviditetsoversigt pr. 31 marts Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo februar Norddjurs Kommunes årsregnskab for Budgetoverførsler fra 2009 til Udarbejdelse af udbudsstrategi for Norddjurs Kommune Kommunale kvalitetskontrakter Mødeplan Ansøgning om budgetomplacering fra anbringelsesområdet til Familiehuset Endelig vedtagelse af lokalplan for plejeboliger på Violskrænten (Grønnegården) Ørsted Midtby Udlæg af nyt boligområde i Ørum Kapitaltilførsel til Boligselskabet B45, afdeling 3901 Århusvej 222 i Trustrup Godkendelse af projekter Grenaa Andelsboligforening Udbud af cykelsti fra Allingåbro til Ørsted Godkendelse af affaldsplan Godkendelse af takster og gebyrer Fælles redningsberedskab: Anskaffelse af ny vagtcentral Fælles redningsberedskab: Godkendelse af samordningsaftale Ressourceudmålingsnøgle, specialklasser og Djurslandsskolen Norddjurs Kommune

3 23. Ny personalepolitik Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til energibesparende foranstaltninger Opgradering af køkkener i daginstitutioner Ombygning af Vestervang Anlæg Allingåbroskolen Frigivelse af anlægsbevilling idrætshaller Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til oprettende bygningsvedligehold Fremtidssikring af Kulturhuset Pavillonen Norddjurs Kommune

4 1. Opkrævningsstrategi for Norddjurs Kommune G12 08/18349 Økonomi- og lønafdelingen har udarbejdet oplæg til opkrævningsstrategi for Norddjurs Kommune. Strategien er gældende for tidspunktet for vedtagelsen til udgangen af denne valgperiode. Opkrævningsstrategien er udarbejdet for, at få et samlet styringsværktøj, der gør det muligt for både politikere, ledelse og medarbejdere at se mål og strategier. Formålet med opkrævningsstrategien er, at få fastlagt de overordnede målsætninger på opkrævningsområdet, således at opkrævningen af restancer er så effektiv som muligt. Kommunalbestyrelsen kan igennem planen sikre, at der er overensstemmelse mellem de politiske mål og den arbejdsindsats der i praksis sker på opkrævningsopgaven. Opkrævningsstrategien indeholder følgende: Beskrivelse af opkrævningskontorets opgaver Målsætning for opkrævningen Målsætning for forebyggelse af nye restancer Målsætning for service Afskrivningspolitik Rente- og gebyrpolitik Opfølgning og vedtagelse./. Opkrævningsstrategien og tabeltræk vedlægges som bilag. Kommunaldirektøren indstiller, at opkrævningsstrategien godkendes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 1

5 2. Årsrapport fra opkrævningskontoret G12 08/18349 Økonomi- og lønafdelingen har fremsendt årsrapport 2009 for opkrævningskontoret, der belyser udviklingen i restancesituationen i 2009 og beskriver forretningsgangen ved opkrævning af restancerne. Årsrapporten er en del af opkrævningsstrategien. Formålet med årsrapporten er, at orientere kommunalbestyrelsen om situationen og udviklingen på restanceområdet orientere om, hvor meget der afskrives på grund af uerholdelighed orientere om konsekvenserne af ændringer i lovgivningen orientere om fokus, restanceforebyggelse og målsætninger Årsrapporten indeholder: en beskrivelse af forretningsgangen vedr. opkrævning af restancerne udviklingen på opkrævningsområdet afskrivningspolitik ny lovgivning og konsekvenserne deraf restanceforebyggelse fokus/nye tiltag i 2010./. Årsrapporten vedlægges. Kommunaldirektøren indstiller, at årsrapporten tages til efterretning. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 2

6 3. Likviditetsoversigt pr. 31 marts Sammenlægningsudvalget godkendte den 13. september 2006 Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune. Det fremgår af den økonomiske og finansielle politik (pkt Kassebeholdning) at: Kassebeholdningen opgøres dagligt. Beholdningen er i forhold til Indenrigsministeriets opgørelse defineret som Likvide aktiver, hvilket dækker såvel kontant beholdning, konti i pengeinstitutter samt obligationsbeholdning. En fastholdelse af en fornuftig likviditet kræver realistiske budgetter uden efterfølgende ufinansierede tillægsbevillinger samt en høj budgetdisciplin i udvalg og forvaltninger. Der henvises i øvrigt til kasse- og regnskabsregulativet. Formålet med at have en likviditet af en vis størrelse er at kunne klare den daglige drift, og samtidig have en mulighed for at foretage tilpasninger i løbet af året. Ud fra dette hensyn er det relevant at betragte likviditeten i forhold til driften. En naturlig målsætning for en kommune af Norddjurs Kommunes størrelse vil derfor være at have en gennemsnitlig likviditet svarende til mindst 3 % af bruttodrifts- og anlægsudgifterne eller ca. 80 mio. kr. I den økonomiske politik er det fastsat, at der skal være et overskud på driften, som kan betale de anlægsprojekter, som kommunalbestyrelsen igangsætter, og derudover skal der være råd til, at betale afdrag på lån. En politik, som betyder en stabil udvikling i kommunens økonomi, når den overholdes. Desværre viser både budget og regnskab, en ubalance i kommunens økonomi i form af flere udgifter, end indtægter. Den gennemsnitlige beholdning pr. ultimo de sidste 4 afsluttede måneder udgjorde: 3

7 31. december 2009: kr. 31. januar 2010: kr. 28. februar 2010: kr. 31. marts 2010: kr../. Der vedlægges et bilag, der viser den gennemsnitlige likviditetsbeholdning pr. 31. marts 2010 med bemærkninger. Økonomiafdelingen har udarbejdet et budget over det resterende forventede likviditetsforbrug for samtlige igangværende og projekterede anlægsprojekter. Oversigten er lavet på grundlag af tilbagemeldinger fra direktørområderne, kombineret med skøn for de anlægsprojekter hvor der ikke er fastlagt betalinger../. Likviditetsbudgettet er grundlæggende planlagt ud fra at ca. 1/3 af den samlede anlægssum forfalder til betaling i 1. halvår af 2010 og de resterende 2/3 forfalder i 2. halvår af Det resterende forventede likviditetsforbrug på anlæg udgør ca. 88 mio. kr. i Der henvises til vedlagte bilag, hvor det er muligt at se den budgetterede betalingsprofil på anlæg med en oprindelig budgetsum på over kr../. I oversigten i vedlagte bilag er anlægsprojekterne opdelt i flere grupper, for at give et overblik over, hvilke anlægsprojekter, der skal færdiggøres i 2010, og hvilke anlægsprojekter, der ikke har bindinger og dermed kan skubbes til senere år, hvis det bliver nødvendigt. Set i lyset af tidligere omtalte krav i den økonomiske politik til størrelsen af den gennemsnitlige daglige likviditetsbeholdning samt til de faktisk opgjorte beholdninger i de tre første måneder af 2010, bør det overvejes om det er nødvendigt at foretage en opbremsning af anlægsprojekterne for at styrke likviditeten, så den lever op til den økonomiske og finansielle politik. Alternativt er det muligt at søge dispensation om frigivelse af deponerede midler (der er pt. deponeret 82,5 mio. kr. vedr. Aqua Djurs). 4

8 Det skal bemærkes, at der er tale om kortsigtede løsninger, der ikke på længere sigt kan løse kommunens udfordringer omkring likviditeten. En mere langsigtet løsning kræver en grundlæggende balance mellem indtægter og udgifter i kommunens budget og regnskab. Kommunaldirektøren indstiller punktet til drøftelse. Økonomiudvalget tager punktet til efterretning. 5

9 4. Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde Ø00 10/8112 I den kommunale økonomiaftale for 2010 mellem regeringen og KL, indgår det specialiserede socialområde, dvs. udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede, som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Økonomiaftalen for 2010 indebærer, at der hvert kvartal, henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december, skal udarbejdes en økonomisk oversigt på det specialiserede socialområde. Oversigten skal forelægges for medlemmerne af kommunalbestyrelsen senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Oversigterne drøftes løbende og snarest muligt efter modtagelsen i kommunalbestyrelsen. Oversigten skal som minimum indeholde områdets oprindelige budget, korrigeret budget, samt det forventede regnskab. Oversigten baseres på nettodriftsudgifter, hvilket vil sige udgifterne fratrukket indtægterne fra den centrale refusionsordning (dyre enkelt sager). Kolonnen forventet regnskab, indeholder de bindende dispositioner, som er indgået på området. Indberetningen skal ses i sammenhæng med de samlede budgetter på udvalgsområderne. På grund af indkøringen af nyt økonomisystem, baseres opgørelsen vedr. ældre og handicappede på områdets vurdering af forbrugstal pr. 28/2. Der hersker stor usikkerhed om de enkelte delområder. De kvartalsvise oversigter skal samtidig være et afsæt for en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde, med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer. Opgørelsen skal derfor tillige indberettes til Indenrigs- og sundhedsministeriet. 6

10 Børn og unge med særlige behov Budget 2010 Nettodriftsudgifter Korr. Budget 2010 Forventet regnskab Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge I alt Udsatte voksne og handicappede , gr. 002 og 003 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede , grp. 003 Forebyggende indsats for ældre og handicappede , gr , 008 og 091 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) I alt Total det specialiserede socialområde Udgifter der både vedrører ældre og handicappede (ex grp. 002 og 003) Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (ex grp. 003) Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger (ex grp , 008 og 091) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem I alt Total for det indrapporterede Ekskl. dr. 2 grp. 001 Forklaringer om særlige fokusområder Forventningerne på området plejefamilier og opholdssteder for 2010 er, at der vil være færre anbringelser hos plejefamilier og netværksplejefamilier. 7

11 Der er en stigning i udgifterne på området forebyggende foranstaltninger, til aflastningsophold på regionale/kommunale institutioner anbringelse i døgninstitutioner er budgetlagt med 14 årspersoner, men der er i 2010 yderligere 2 anbringelser. Det forventes endvidere, at indtægten vedr. indskrivninger i børn og ungeafdelingen bliver 3,1 mio. kr. mindre, på grund af 4 udskrivninger med anden betalingskommune, samtidig med at familieafsnittet Djurshøj, fejlagtigt er budgetteret med en indtægt på 1,4 mio. kr sikrede institutioner er budgetlagt med udgifterne til den objektive medfinansiering, men det forventes derudover, at 2,5 årspersoner anbringes på døgninstitutionen Grenen Glesborg i Kommunaldirektøren indstiller, at oversigten drøftes. Økonomiudvalget indstiller at oversigten drøftes. 8

12 5. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo februar Ø09 10/7807 I henhold til Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune skal udvalgene månedligt forelægges budgetopfølgninger fra direktørområderne. Den samlede budgetopfølgning pr. ultimo februar 2010 viser en forventet merudgift på økonomiudvalgets område på 1,306 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at denne måneds opfølgning er med stor usikkerhed grundet der alene kendes to måneders forbrug samt startvanskeligheder i forbindelse med budgetopfølgning i det nye økonomisystem OPUS. Der arbejdes løbende på tilretninger i det nye system samt omplaceringer af beløb. Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen i samarbejde med direktørområderne og viser følgende: Drift: Områder uden overførselsadgang: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 Forbrug ult. februar 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse* Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Børne- og ungedirektørområdet Socialdirektørområdet Miljø- og teknikdirektørområdet Kultur- og udviklingsdirektørområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt 9

13 Kommunaldirektørområdet: Der forventes en afvigelse som følge af merudgifter til fratrædelsesvederlag til afgående borgmester og udvalgsformænd på 0,840 mio. kr. Derudover vil der komme en pensionsforpligtelse til den afgående borgmester. Beløbet medtages i næste budgetopfølgning. Udgifter til kursusvirksomhed mm. for kommunalbestyrelsen forventes ca. 0,176 mio. kr. højere end budget blandt andet på grund af udgifter til kursus for nye kommunalbestyrelsesmedlemmer. Der er i 2010 bogført udgifter vedrørende de afholdte valg i Da der ikke er budgetteret med udgifterne, vil det betyde en afvigelse på ca. 0,100 mio. kr. I budget 2010 blev der indregnet en besparelse på 0,350 mio. kr. som følge af ændringer i den politiske organisation. Ændringen blev imidlertid ikke så omfattende som forventet, hvorfor den fulde besparelse ikke kan opnås. Dette giver forventet merforbrug på 0,190 mio. kr. Øvrige områder uden overførselsadgang: På de øvrige områder under økonomiudvalget forventes det på nuværende tidspunkt, at budgettet overholdes. Områder med overførselsadgang: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. budget ekskl. overførsel "år" Overførsler fra tidligere år Forbrug ultimo februar 2010 Afvigelse* Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Børne- og ungedirektørområdet Socialdirektørområdet Miljø- og teknikdirektørområdet Kultur- og udviklingsdirektørområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt På områder omfattet af overførselsadgang forudsættes det, at overførsler er uændret år efter år, og der gives som udgangspunkt ikke tillægsbevilling til de indtægter og udgifter, der er indeholdt i budgetrammen. Dog vil der på disse områder kunne søges tillægsbevillinger begrundet i konstatere- 10

14 de fejl i forudsætninger ved budgetlægningen eller hvor omfanget af opgavens udførelse afviger fra det ved budgetvedtagelsen forudsatte. Overførsler fra regnskab 2009 vil først blive registreret, når overførslerne er godkendt af kommunalbestyrelsen efter regnskabsafslutningen Der er på nuværende tidspunkt ingen forventninger om afvigelser. Det vedtagne besparelseskrav til økonomiudvalgets område forventes opfyldt i 2010 hovedsagligt ved varige besparelser, mens den resterende besparelse findes på områder, der ikke har effekt i 2011 og overslagsår. Derfor skal der forsat arbejdes med, at hele besparelsen på 6,438 mio. kr. opnås ved varige reduktioner for 2011 og fremad. Områder med budgetpres: Der er sket en mindre justering af afregningssatsen til dækning af tjenestemandspensioner. Da udbetaling af tjenestemandspensioner løbende ændres i takt med at tjenestemænd fratræder deres stillinger, vil der blive fulgt op på hele området samlet set. Som følge af en omlægning af erhvervsopgaven bliver der afholdt løn- og personaleudgifter på konto 6.51, mens budgettet findes på kultur- og udviklingsudvalgets område. Der vil blive søgt en budgetomplacering i forbindelse med budgetopfølgning pr. ultimo marts måned. Anlæg: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 Forbrug ultimo februar 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse* Jordforsyning - boligformål Jordforsyning - erhvervsformål Grønne områder og naturpladser Sekretariat og forvaltninger Turisme I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt 11

15 Anlægsbudgettet forventes overholdt. Der skønnes dog at være en vis usikkerhed om, hvorvidt det er muligt at opnå det budgetterede salg af grunde på jordforsyningsområdet. Den økonomiske krise samt renteniveauet kan have stor indflydelse herpå. Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: Direktionen arbejder fortsat på at finde varige besparelser på hele økonomiudvalgets område. Kommunaldirektøren indstiller, at det drøftes, hvordan det forventede merforbrug nedbringes. Økonomiudvalget drøfter punktet og finansieringen. Forvaltningen arbejder videre med forslag til at nedbringe det forventede merforbrug, som drøftes i forbindelse med den næste store budgetopfølgning. 12

16 6. Norddjurs Kommunes årsregnskab for 2009 I henhold til lov om kommunernes styrelse, 45, stk. 1, 1. pkt., aflægges kommunens årsregnskab af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen inden en af indenrigs- og sundhedsministeren fastsat frist. I henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 3. februar 2010, 8, skal årsregnskabet aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen så betids, at årsregnskabet kan afleveres til revisionen inden den 1. juni i det følgende år. Regnskabet for 2009 viser en forbedring i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. juli 2009, således er udgifterne på driftsområdet 31 mio. kr. mindre end forventet. Resultatet viser, på trods af forbedringen, et underskud på den ordinære drift på 28,2 mio. kr. Underskuddet på den ordinære drift bidrager til at regnskab 2009 resulterer i et betydeligt træk på kassebeholdningen. Anlæg og afdrag på lån er således primært finansieret af kassebeholdningen og nye lån. Der overføres fra 2009 til 2010 i henhold til overførselsreglerne væsentlige opsparede beløb. Der henvises til sagen om overførsler for en nærmere specifikation. Positive tal = udgifter / aktiver. Negative tal = indtægter / passiver kr Regnskabsopgørelse Budget Korr. budget Regnskab Forskel A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Renter m.v RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRK- SOMHED Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Drift (indtægter-udgifter) Køb og salg af jord incl. byggemodning Jordforsyning i alt RESULTAT AF DET SKATTEFIN. OMRÅDE

17 B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter-udgifter) Anlæg (indtægter-udgifter) RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHE- DER C. RESULTAT I ALT (A+B) Finansiering m.v. Afdrag på lån (incl. lån til ældreboliger) Finansforskydninger Optagne lån Finansieret af/henlagt til kassebeholdning Der henvises til side 40 i årsberetningen, som indeholder en specificeret oversigt over det udgiftsbaserede regnskab I regnskab 2009 bruges i alt 64,7 mio. kr. af kassebeholdningen til at finansiere underskuddet på den ordinære drift. Kassebeholdningen udgør ultimo 2009 i alt -60,3 mio. kr. (negativ beholdning). Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen udgør ved udgangen af ,8 mio. kr. mod 137,6 mio. kr. ved udgangen af Uden for kassebeholdningen er der ultimo 2009 deponeret 88,3 mio. kr. i henhold til lånereglernes bestemmelser. Deponeringen vedrører hovedsagelig udligning af mellemværende med Aqua Djurs A/S. På driftsområderne er der i 2009 meddelt tillægsbevillinger på i alt 91,9 mio. kr. incl. overførsler fra 2007 til 2009 og fra 2008 til På anlægsområderne er der i 2009 meddelt tillægsbevillinger på i alt 69,0 mio. kr. incl. overførsler fra 2008 til 2009 samt fremrykninger fra 2010 til Det fremgår også af regnskabet, at finanskrisen har haft stor betydning for jordforsyningsområdet, idet det samlede område netto (køb og salg af jord incl. byggemodning) har haft et underskud på 31,1 mio. kr. i forhold til det forventede ved budgetvedtagelsen for året /. Økonomi- og lønafdelingen, budget- og regnskabsteamet, har udarbejdet årsregnskabet for regnskabsåret 2009 i beretningsform (bind 1) og forskellige specifikationer og oversigter hertil (bind 2, 14

18 del 1 og 2). Specifikationer til regnskab for anlægsarbejder med en bruttoudgift på over 2 mio. kr. er vedlagt som bilag til regnskabet, jfr. specifikationer, bind 2, del 2. Det fremgår af bilag til Principper for økonomistyring i Norddjurs Kommune, om økonomiudvalgets godkendelse af afskrivninger, at kommunaldirektøren forelægger en opgørelse til økonomiudvalget med henblik på efterfølgende godkendelse af de afskrivninger, som i det forløbne regnskabsår er bogført uden for de normale bevillingsområder som direkte posteringer (afskrivninger) på balancekontoen (egenkapitalen). Under henvisning hertil fremgår foretagne afskrivninger af restancer og tilgodehavender direkte på egenkapitalkontoen af specifikationer til regnskabet, bind 2, del 1. Det fremgår heraf, at der er foretaget afskrivninger på i alt kr. Dette bilag vil foreligge til økonomiudvalgets møde. Kommunaldirektøren indstiller, at 1. årsregnskabet for 2009 godkendes og afgives til revisionen, jfr. styrelseslovens 45, stk. 2, 1. pkt. 2. anlægsregnskaber med en bruttoudgift på over 2 mio. kr., som disse fremgår af specifikationer til regnskabet, bind 2, del 2, godkendes. 3. afskrivninger af restancer og tilgodehavender for i alt kr., som disse fremgår af specifikationer til regnskabet, bind 2, del 1 (særskilt bilag), godkendes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 15

19 7. Budgetoverførsler fra 2009 til 2010 I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2009 er budgetoverførslerne fra 2009 til 2010 for henholdsvis drift og anlæg opgjort i overensstemmelse med retningslinjerne på området. Opgjort efter disse bestemmelser kan overførselsbeløbene sammendrages således pr. udvalgsområde for drift og anlæg. Tabel 1. Totaler Positive beløb=udgifter kr., netto. Udvalgsområde Drift Anlæg I alt Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Sundhedsudvalget Voksen- og plejeudvalget I alt Anlægsområdet overføres fuldt ud fra 2009 til Dette gælder dog ikke jordforsyningsområdet, som ikke længere omfattes af overførselsadgang mellem budgetårene i henhold til beslutning i kommunalbestyrelsen den 6. oktober Undtaget herfor er konkret anlægsprojekt Byggemodning. Åbyen, hvor kommunalbestyrelsen den 10. februar 2010 besluttede en dispensation, således at uforbrugt rådighedsbeløb kan overføres til Saldoen på afsluttede anlægsprojekter overføres ikke../. Driftsområdet er som udgangspunkt omfattet af overførselsadgang, dog er en række områder undtaget herfra. Områderne undtaget fra overførselsadgang fremgår af Fortegnelse over områder uden overførselsadgang, som er vedlagt som bilag. Det fremgår blandt andet heraf, at der ikke er overførselsadgang for udgifter på områder, hvor kommunen har valgt ikke at tegne forsikring, da området ikke er styrbart. 16

20 ./. Der er kommet forslag om følgende ændringer i Fortegnelse over områder uden overførselsadgang (nærmere beskrevet i bilag - Beskrivelse af væsentlige ændringer til fortegnelsen over områder uden overførselsadgang): Syge- og hjemmeundervisning Ikke styrbart område Lovbundne udgifter Udlejning indtægter Ikke styrbart område Kommunal genoptræning og Ikke styrbart område Vedligeholdelsestræning grp Hjælpemidler sted Lovbundet område Rådgivning og rådgivningsinst. Ikke styrbart område Lovbundne udgifter Forslag til ændringer er indarbejdet med kursiv i Fortegnelse over områder uden overførselsadgang, og konsekvenser af ændringerne er medtaget som korrektioner til overførslerne. Det vil fremgå af de enkelte bilag med opgørelse af overførselsbeløbene pr. udvalgsområde, såfremt der har været afholdt udgifter efter skader, som ville have givet adgang til forsikringserstatning på områder, hvor kommunen nu er selvforsikrende. Som bilag er den samlede sum, der er søgt korrigeret for, vedrørende forsikringsskader vedlagt. I forbindelse med opgørelse af udvalgenes overførselsbeløb fra 2009 til 2010 har økonomiafdelingen modtaget en række anmodninger om øvrige korrektioner af overførselsbeløbene../. Korrektioner pr. udvalg er beskrevet i vedlagte bilag. Tabel 2. Korrektioner Positive beløb=udgifter kr., netto. Udvalgsområde Drift Anlæg I alt Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Sundhedsudvalget Voksen- og plejeudvalget I alt

21 Nettobeløb vedrørende overførsler fra 2009 til 2010 kan herefter sammenfattes som summen af tabel 1 og tabel 2: Tabel 3. Nettobeløb Positive beløb=udgifter kr., netto. Udvalgsområde Drift Anlæg I alt Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Sundhedsudvalget Voksen- og plejeudvalget I alt Til orientering kan oplyses, at overførslerne fra 2008 til 2009 udgjorde følgende beløb: Positive beløb=udgifter kr., netto. Udvalgsområde Drift Anlæg I alt Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Sundhedsudvalget Voksen- og plejeudvalget I alt *Driftsoverførsel vedrører alene året 2008, da 2007 overførslen var indefrosset til 2009 Kommunaldirektøren indstiller, at 1. der meddeles tillægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb for år 2010 i henhold til tabel 3, det vil sige tillægsbevilling drift på 51,342 mio. kr. og tillæg til rådighedsbeløb anlæg på 19,721 mio. kr. med finansiering af nettobeløb på 71,063 mio. kr. via kassebeholdningen. 2. ændringer til Fortegnelse over områder uden overførselsadgang godkendes i kommunalbestyrelsen. 18

22 3. direktionen drøfter principperne for overførselsadgang og iværksætter en gennemgang af Fortegnelse over områder uden overførselsadgang inden regnskab Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 19

23 8. Udarbejdelse af udbudsstrategi for Norddjurs Kommune P26 10/8834 I henhold til lov om kommunernes styrelse 62 skal kommunalbestyrelsen inden udgangen af funktionsperiodens første år udarbejde en udbudsstrategi med en vurdering af hvilke driftsområder kommunalbestyrelsen påtænker at anvende udbud, og hvordan anvendelsen af udbud kan øges. Udbudsstrategien erstatter den tidligere servicestrategi, og udbudsstrategien skal gælder for hele kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Endvidere skal kommunalbestyrelsen udarbejde en opfølgningsredegørelse, hvor der redegøres for hvordan kommunalbestyrelsen følger op på udbudsstrategien. Opfølgningsredegørelsen skal udarbejdes inden udgang af 3. kvartal i det år, hvor der afholdes valg til kommunalbestyrelser og regionsråd../. Af vedlagte vejledning fra Indenrigs- og Socialministeriet fremgår det, at formålet med udbudsstrategien er at skabe en fælles ramme for kommuners og regioners arbejde med at øge kvalitet og effektivitet gennem konkurrenceudsættelse og for informationen til borgerne herom. Udbudsstrategien rummer kommunalbestyrelsens vurdering af, hvordan konkurrenceudsættelse kan indgå i opgavevaretagelsen på de enkelte driftsområder. Samtidig giver udbudsstrategien de private leverandører en tidlig mulighed for at overveje, om de kunne være interesserede i at byde på en opgave. Begrebet udbud skal forstås bredt som enhver konkurrenceudsættelse af en driftsopgave, som kommunen er ansvarlig for, hvor der sikres en passende grad af offentlighed, og hvorved potentielle tilbudsgivere får mulighed for at tilkendegive deres interesse i opgaven. Den brede forståelse af udbud betyder, at udbudsstrategien udover klassiske udbudsforretninger også skal omfatte de forskellige andre former for offentlig-privat samarbejde, som er udviklet i de senere år, fx offentligprivate partnerskaber (OPP) og servicepartnerskaber. Udbudsstrategien vil både skulle omfatte områder, hvor kommunen efter lovgivningen, herunder EF-reglerne, vil være forpligtet til at foretage udbud, og andre områder, hvor anvendelse af udbud 20

24 påtænkes. Konkurrenceudsættelse skal også ses i sammenhæng med borgernes ret til frit valg mellem offentlige og private leverandører af velfærdsydelser. Således kan kommunalbestyrelsens stillingtagen til, hvad der lokalt kan gøres for at fremme borgernes frie valg indgå i udbudsstrategien. Det er fastsat i 2 i bekendtgørelsen om kommunal og regional udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse, at udbudsstrategien skal indeholde: en oversigt over de driftsopgaver, som kommunalbestyrelsen påtænker at udbyde konkrete mål for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver, herunder for særligt udbudsegnede opgaver en beskrivelse af de initiativer kommunalbestyrelsen vil tage i anvendelse for at nå de fastsatte mål for konkurrenceudsættelse Kommunalbestyrelsen fastlægger selv, hvor detaljeret udbudsstrategien skal udformes. Det er hensigten, at udbudsstrategien skal være et kortfattet, enkelt og overskueligt dokument. Kravet om opstilling af konkrete mål for konkurrenceudsættelse og fastlæggelse af initiativer for at nå de fastlagte mål er en videreførelse af tidligere krav til servicestrategierne. Udbudsstrategien og opfølgningsredegørelsen skal offentliggøres Direktionen arbejder med forslag til en udbudsstrategi, hvor kommunens egne udbudsregler indgår og det forventes, at økonomiudvalget behandler forslag til udbudsstrategi på økonomiudvalgsmøde den 26. oktober Kommunaldirektøren indstiller, at sagen tages til efterretning. Økonomiudvalget tager sagen til efterretning. 21

25 9. Kommunale kvalitetskontrakter P26 10/8836 I henhold til lov om kommunernes styrelse 62 skal kommunalbestyrelsen i en kvalitetskontrakt vurdere, hvordan kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse kan udvikles. Denne ordning er gældende fra 2010, og kommunalbestyrelsen skal første gang vedtage og offentliggøre kommunens kvalitetskontrakt senest 1. juli /. I vedlagte vejledning fra Indenrigs- og Socialministeriet af 18. december 2009 beskrives baggrund, formål og indhold i ordningen med kvalitetskontrakter. Formålet med kvalitetskontrakten er at forpligte kommunalbestyrelserne til systematisk at overveje, hvordan kvaliteten i opgaveløsningen kan udvikles og opstille mål herfor. Kvalitetskontrakten skal understøtte kommunalbestyrelsens politisk fastsatte mål og fastlægger ingen rettigheder for borgerne. De kommunale kvalitetskontrakter supplerer de forpligtigelser, kommunalbestyrelserne har efter gældende lovgivning til at opstille mål, fastsætte standarder og udfærdige redegørelser om bestemte elementer af den kommunale opgavevaretagelse. Kvalitetskontrakten skal sikre, at kommunens borgere får et klart og overskueligt indblik i kommunens arbejde med kvalitetsudvikling, så borgerne med de fastlagte og offentliggjorte mål kan vurdere kommunalbestyrelsens indsats for at udvikle opgaveløsningen. I kvalitetskontrakten skal kommunalbestyrelsen opstille kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommunen. Kvalitetskontrakten skal således beskrive, hvilke områder og konkrete mål kommunalbestyrelsen vil have fokus på i en bestemt periode, og hvordan kommunalbestyrelsen påtænker at opfylde de opstillede mål. Kvalitetskontrakten skal være kort og overskuelig således, at borgeren hurtigt kan danne sig et indtryk af kvalitetsudviklingsarbejdet i kommunen. Kvalitetskontrakten forankres i opstillingen af de kvantificerbare mål på hvert serviceområde, som kommunalbestyrelsen vil søge at opfylde inden for en given periode. Fundamentet for kvalitetskontrakten er således opstilling af kvantificerbare mål, som skaber en gennemsigtighed i kommunalbestyrelsens strategiske arbejde med kvalitetsudvikling. 22

26 De fastsatte mål skal derfor være klare, konkrete og formuleret på en måde, som gør det nemt for kommunalbestyrelsen og kommunens borgere at vurdere, i hvilket omfang målet opfyldes. Kommunalbestyrelsen fastlægger selv, hvilke og hvor mange mål der opstilles i kvalitetskontrakten. Tidshorisonten kan variere mellem de enkelte mål. De opstillede mål skal være udtryk for indsatsområder, som har en særlig politisk prioritet i en nærmere fastlagt tidsperiode. Kvalitets- og servicemål kan opstilles på mange måder, og der ligger ikke i kvalitetskontraktordningen en forpligtigelse til at opstille bestemte typer mål eller vælge bestemte metoder til kvalitetsudvikling. Kommunalbestyrelsen skal hvert år redegøre for hvordan kommunalbestyrelsen følger op på kommunens kvalitetskontrakt. Denne opfølgningsredegørelse skal forelægge hvert år senest samtidig med vedtagelsen af det kommende års budget. Kvalitetskontrakten og opfølgningsredegørelser skal offentliggøres på den nye IT-portal Direktionen udarbejder forslag til kvalitetskontrakt som forventes behandlet i de stående udvalg, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i juni Kommunaldirektøren indstiller, at sagen tages til efterretning. Økonomiudvalget tager sagen til efterretning. 23

27 10. Mødeplan P27 09/20242 Økonomiudvalget godkendte den 26. januar 2010 økonomiudvalgets mødeplan for 2010, dog således at mødeplanen revideres, når den endelig plan for budgetlægningen er godkendt. Kommunalbestyrelsen godkendte den 2. marts 2010 procedure og tidsplan for budget 2011 og budgetoverslagsårene , herunder at: økonomiudvalgets møde torsdag den 30. september ændres til torsdag den 7. oktober 2010 der indarbejdes ekstra fagudvalgsmøder inklusive økonomiudvalgsmøde i perioden august På den baggrund forslås, at økonomiudvalget afholder møde den 17. august 2010, kl på rådhuset i Grenaa. Kommunaldirektøren indstiller, at ovennævnte forslag til økonomiudvalgsmøder indarbejdes i mødeplan Økonomiudvalget godkender indstillingen. 24

28 11. Ansøgning om budgetomplacering fra anbringelsesområdet til Familiehuset Ø09/10/7761 Hjemmehosordningen/udgående team startede i 2008, og er efterhånden udvidet til at omfatte 4 medarbejdere. Ordningen administreres af Familiehuset og er et led i omlægning af udgifter fra anbringelsesområdet til det forebyggende område. Udgiften til det udgående team afholdes fra familieafdelingens område, men søges omplaceret til Familiehuset. Der er således tale om en omplacering af budget fra område uden overførselsadgang til et område med overførselsadgang. 4 medarbejdere betyder en omplacering fra anbringelsesområdet til Familiehuset på 1,7 mio. kr../. Det udgående Team Familiehuset - notat vedrørende ordningen, udarbejdet af leder på Familie- huset er vedlagt som bilag. Økonomiafdelingen skal gøre opmærksom på, at der ved overgang til område med overførselsadgang sker en overførsel af mer- eller mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår. Børn- og ungedirektøren indstiller, at der sker en omplacering af budget på 1,7 mio. kr. til Familiehuset fra anbringelsesområdet. Børne- og Ungdomsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 13. april 2010 og tiltræder indstillingen. Benny Hammer tager forbehold. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 25

29 12. Endelig vedtagelse af lokalplan for plejeboliger på Violskrænten (Grønnegården) P15 09/18355 Endelig vedtagelse af lokalplan for plejeboliger på Violskrænten (Grønnegården) i Grenaa med kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommunalbestyrelse godkendte den 3. november 2009 forslag til lokalplan for plejeboliger på Violskrænten (Grønnegården) i Grenaa med kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune Der åbnes med lokalplanen mulighed for opførelse af 42 plejeboliger med servicearealer på området, hvor boligejendommen Grønnegården er beliggende. Lokalplanforslaget har været offentliggjort i 8 uger. Der er kommet indsigelser og bemærkninger til planen fra nedenstående. 1. B45 Boligudlejning, bestyrelsen. 2. B45 Boligudlejning, afdelingsbestyrelsen Bakkehegnet Der gøres indsigelse mod, at der opføres byggeri i 3 etager, som vil virke massivt og give skyggevirkninger for boligerne på Bakkehegnet. Plan og Byg foreslår, at indsigelserne imødekommes delvist. Bygningerne tilstræbes opført med en væsentlig del af facaden trukket tilbage i forhold til Bakkehegnet for at få mindst mulig skyggevirkning. Der etableres opholdsarealer i en væsentlig del af arealet mellem den nye bygning og Bakkehegnet../. Lokalplanforslaget, notat vedrørende indsigelser og kommentarer samt indsigelserne er udsendt med dagsordnen. 26

30 Miljø- og teknikdirektøren indstiller, at lokalplan for plejeboliger på Violskrænten (Grønnegården) i Grenaa med kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune vedtages endeligt uden ændringer. Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i sit møde den 12. april 2010 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen og tilføjer, at der fremover i lokalplanernes redegørelsesdel indsættes følgende: Når det af lokalplanens punkter fremgår, at kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation eller godkendelse, betyder det, at afgørelsen træffes i henhold til den gældende kompetenceplan. Kompetenceplanen vedtages af kommunalbestyrelsen og uddelegerer i visse sager beslutningskompetencen til fagudvalg og/eller til fagforvaltningen. 27

31 13. Ørsted Midtby P00 07/30689 Områdefornyelsen I 2005 traf den daværende Rougsø Kommune beslutning om områdefornyelse i Ørsted Midtby. Hovedelementerne i områdefornyelsen består af Udvidelse af bibliotek og ny toiletbygning inkl. fjernelse af udslidt toiletbygning) Forbedring af trafikale forhold Forskønnelse Den overvejende del af projekterne er gennemført. Der skal aflægges regnskab til Indenrigs- og sundhedsministeriet inden udgangen af Inden for det område, som er omfattet af områdefornyelsen, spiller grunden med det overflødiggjorte siloanlæg en væsentlig rolle. Der har tidligere været 2 siloanlæg, hvoraf kun det ene er tilbage. På det areal, der allerede er ryddet, er der opført 12 almene familieboliger i form af 3 punkthuse i regí af Randersegnens Boligforening. Der er anlagt adgangsvej og parkeringspladser. Parkeringspladserne er anlagt som erstatning for en tidligere p-plads, der nu er anvendt til tandlægeklinik../. Kortbilag til illustration af sagen. Opkøb af arealer For at få råderet over areal til vejadgang og parkeringsplads gennemførte Norddjurs Kommune en ekspropriationssag i 2008 og erhvervede herved matr. nr. 84c Ørsted by, Ørsted. 1. januar 2010 opkøbte Norddjurs Kommune den tilgrænsende ejendom, som indtil dato var en erhvervsvirksomhed drevet af Ørsted Maskinforretning. Formålet med kommunens opkøb af ejendommen var at få fjernet det resterende siloanlæg og lagerhaller, som ligger vest for Toldbodgyde, 28

32 for herefter at kunne anvende denne del af ejendommen til boligformål og dermed fortsætte intentionerne i områdefornyelsesplanen. Øst for Toldbodgyde ligger yderligere nogle bygninger, som enten kan sælges eller lejes ud til erhvervsmæssige formål i form af mindre håndværksvirksomheder, værksteder eller butikker. Status Det er intentionen, at bygningsmassen inkl. siloanlægget på vestsiden af Toldbodgyde skal fjernes via indsatspuljen (nedrivningspuljen). På siloen sidder 3 antenner. For at nedbrydningsarbejdet kan igangsættes, er det en forudsætning, at der skal indgås nye aftaler med antenneejerne om ny placering, eventuelt på en gittermast ved Rougsøskolen. Når den del af grunden på vestsiden af Toldbodgyde er ryddet, kan dette areal sælges sammen med det eksproprierede areal til bebyggelse med boliger og evt. butiksformål. Lokalplanen muliggør disse anvendelser. Der er tale om en potentielt forurenet grund, som skal undersøges nærmere. Der er en transformator inkl. kabler på grunden, som i samarbejde med Elselskabet Elro skal flyttes. Bygningsmassen øst for Toldbodgyde kan umiddelbart enten sælges eller lejes ud. Der har været henvendelse til kommunen om køb af del af ejendommen inkl. en bygning på ca. 300 m 2. I 2009 udbrændte ejendommen Storegade 10. Grunden er ryddet for det udbrændte hus. Den tomme grund ejes af et forsikringsselskab, der gerne vil sælge grunden. Det skal undersøges, om det er muligt at etablere en stiadgang, der skal binde boligområdet på silogrunden sammen med Storegade, hvor dagligvarebutikken i Ørsted ligger. Konklusion: 1. Når siloanlægget samt øvrige bygninger vest for Toldbodgyde er fjernet og grunden kortlagt med hensyn til forurening kan arealet sælges sammen med det eksproprierede areal til boligformål og/eller butiksformål. 2. Ejendommen øst for Toldbodgyde kan umiddelbart afhændes til anden side, alternativt udlejes. 29

33 3. Det skal undersøges, om det er muligt at etablere en stiadgang, der skal binde boligområdet på silogrunden sammen med Storegade. Kommunaldirektøren indstiller, at sagen drøftes. Økonomiudvalget beslutter at: 1 ejendommen øst for Toldbodgyde sættes til salg, 2 forvaltningen undersøger mulighederne for at etablere en stiadgang, der skal binde boligområdet på silogrunden sammen med Storegade. 30

34 14. Udlæg af nyt boligområde i Ørum P17 10/7249 C-Nyborg Holding ApS og murerfirmaet Nyborg Sørensen ApS, 8586 Ørum Djurs anmoder, ved skrivelse af 15. marts 2010, Norddjurs Kommune om at genoverveje muligheden for at inddrage ejendommen Overbrovej 28 og 28A, matrikel nr. 2e og 2bq Overbroen by, Ørum i byzone med henblik på fremtidig anvendelse til boligformål. Området er et areal på i alt m². På matrikel nr. 2e ligger stuehuset fra en nedlagt landsbrugsejendom. Denne ejendom har et areal på m² og vil fortsat være en selvstændig ejendom med en bolig. C-Nyborg Holding og murerfirmaet Nyborg Sørensen anfører i deres henvendelse, at de dels vil udstykke matrikel nr. 2bq i 2-3 parceller og i et areal til tæt/lav boligbebyggelse til 6 boliger. Firmaet har allerede haft flere henvendelser fra interesserede købere. Man er endvidere indstillet på at sørge for, at der bliver etableret vejadgang til de bagvedliggende arealer, som også er udlagt til fremtidig byudvikling. Kultur- og udviklingsafdelingens bemærkninger I offentlighedsfasen omkring kommuneplanen har der været fremsendt forslag om at inddrage det pågældende areal i kommuneplanen, men på grund af arealudlæg mellem Brændtvadvej og Ørum Skole, blev der ikke fundet grundlag for at udlægge yderligere areal i Ørum til boligformål. Det udlagte areal er privatejet og endnu ikke lokalplanlagt. Ørum er udpeget til centerby, og er dermed én af de seks byer, som i kommuneplanen udpeges som byer med et vist udviklingspotentiale. Der er fem ledige kommunale byggegrunde i Ørum. Ejendommene Overbrovej 28 og 28A ligger i et område, der i kommuneplanen er udlagt til fremtidig byudviklingsområde. Som det fremgår af kortbilaget vil udnyttelsen af området til boligformål fremstå som en huludfyldning../. Der vedlægges kortbilag, som viser områdets beliggenhed i Ørum by. 31

35 Ejendommen ligger delvis inden for 300 m beskyttelseszonen for Ørum Vandværks kildeplads. Grundvandskontoret udtaler, at man ikke har bemærkninger til, at det pågældende område anvendes til boligformål under forudsætning af, at bestemmelserne inden for vandværkets beskyttelsesområde respekteres. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for ejendommen Overbrovej 28 og 28A, matrikel nr. 2e og 2bq Overbroen by, Ørum med henblik på at inddrage arealet i byzone og fremtidig udnyttelse til boligformål, 2. der sikres adgang over arealet til de bagvedliggende arealer, der også er udlagt til fremtidig byudvikling. Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 13. april 2010 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 32

36 15. Kapitaltilførsel til Boligselskabet B45, afdeling 3901 Århusvej 222 i Trustrup S00 10/3992 Landsbyggefonden anmoder, ved skrivelser af 17. december 2008, og 28. september 2009, om at få godkendt kapitaltilførsel til Boligselskabet B45 s afdeling 3901, der er beliggende Århusvej 222A i Trustrup. Ejendommen er et gammelt hotel, der er ombygget i Udgifterne hertil var relativt høje, hvilket har medført en høj husleje, som gør det vanskeligt at tiltrække lejere i Trustrup. Den samlede kapitaltilførsel udgør kr. Heraf anvendes kr. til miljøforbedrende foranstaltninger og kr. til forbedrings- og opretningsarbejder. (Asfalt på udendørs arealer + montering af altan på en af boligerne). Restbeløbet skal primært medvirke til dækning af underskud. Udgiften til kapitaltilførslen fordeles med 20 % til Norddjurs Kommune svarende til kr., som er et lån, der tilbagebetales, når øvrige kreditforeningsydelser er indfriet. (om ca år). For at projektet kan realiseres skal alle parter tiltræde, dvs. Realkredit Danmark, Norddjurs Kommune, Landsdispositionsfonden med både lån og tilskud samt boligorganisationen. Det er oplyst, at de andre parter stadig står ved deres tilbud, såfremt Norddjurs Kommune er med. Kommunen har tidligere garanteret for lån i afdelingen på i alt kr., som kommunen hæfter for, hvis afdelingen går konkurs. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til nedenstående indstilling../. Ansøgning fra Landsbyggefonden vedlagt som bilag. Miljø- og teknikdirektøren og indstiller, at Norddjurs Kommune ikke meddeler tilsagn til kapitaltilførsel, idet projektet ikke indgår i budget Miljø og teknikudvalget har behandlet sagen i sit møde den 12. april Et flertal i miljø- og teknikudvalget ønsker at meddele tilsagn til kapitaltilførsel, finansieret af kassen. Et mindretal (Jens Meilvang) godkender indstillingen. 33

37 Økonomiudvalget er positiv indstillet overfor henvendelsen og indstiller, at sagen behandles i forbindelse med budgetlægningen for

38 16. Godkendelse af projekter Grenaa Andelsboligforening Skema B afdeling 3.1 og 3.2 Fuglsangsvej i Grenaa G01 08/22500, Kommunalbestyrelsen godkendte den 2. december 2008 skema A til en ansøgning fra Grenaa Andelsboligforening om udbedring af skader på foreningens ejendomme: Afdeling 3.1, Fuglsangsvej 1-75 og Afdeling 3.2, Fuglsangsvej Projektet er med hensyn til udbedring af byggeskaderne godkendt af Landsbyggefonden og kan finansieres med Landsbyggefondens støttelån samt kapitaltilførsel på 3,9 mio. kr.. Den samlede udgift er for støttet lån opgjort til kr. og for ustøttet lån kr., i alt kr. Kommunen skal stille garanti på 100% for støttet lån og på 56% for ustøttet lån. Det giver en samlet kommunegaranti på 69 mio. kr.. Garantien kan ydes ud over kommunens låneramme. Kapitaltilførslen på de 3,9 mio. finansieres efter femtedelsmodellen, som betyder, at kommunen skal indskyde 1/5, Landsbyggefonden 2/5, den oprindelige kreditforening 1/5 og boligforeningen 1/5 af beløbet. Det betyder, at Norddjurs kommune skal indskyde kr. til gennemførelse af projektet. Kommunalbestyrelsen besluttede i mødet den 2. december 2008 at der tages stilling til finansiering, når der foreligger oplysning om tidsplan for projektet../. Tidsplan vedlagt som bilag. Ifølge skema A og B er udgiften til renovering på afdelingerne opgjort således: 35

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06 Sted : Grenaa rådhus, rådssalen Dato : 4. maj 2010 Start kl. : Slut kl. : 19.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06 Sted : Grenaa rådhus, rådssalen Dato : 4. maj 2010 Start kl. : Slut kl. : 19. Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 06 Sted : Grenaa rådhus, rådssalen Dato : 4. maj 2010 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.40 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen (borgmester) (A)

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005 Norddjurs Kommune 28. december 2005 Notat fra Fokusgruppe Økonomi Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne og samspil mellem sammenlægningsudvalg og kommunalbestyrelserne i 2006.

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Arbejdsmarkedsudvalget - budgetoverførsler fra 2008-2009 På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Samtlige funktionsområder

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732 Haderslev Kommune 19. oktober 211 Det specialiserede sociale område 11/7732 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 3. september 211 til Byrådet lb.nr. 147595 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne-

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder. Børne- og Familieudvalg

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder. Børne- og Familieudvalg Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og Familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan Generelt I principper for økonomistyring er fastsat regler for regnskabsaflæggelse. Inden udgangen af november måned skal der udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsafslutning.

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Indstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 12. september 2011 Aarhus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal 2011 1.

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015

TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015 Til samtlige centre, afdelinger og institutioner TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015 20-11-2015 Regnskabsafslutningen for 2015 nærmer sig med hastige skridt. De centralt fastsatte tidsfrister

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere