Definitionen af CFC-indkomst og adgangen til dispensation en kommentar til to nyere afgørelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Definitionen af CFC-indkomst og adgangen til dispensation en kommentar til to nyere afgørelser"

Transkript

1 Definitionen af CFC-indkomst og adgangen til dispensation en kommentar til to nyere afgørelser Af ph.d. Peter Koerver Schmidt, adjunkt, Copenhagen Business School, Senior Associate, CORIT Advisory P/S I artiklen kommenteres to nyere afgørelser omhandlende CFC-reglerne for selskaber. Først behandles Skatterådets afgørelse i SKM SR, der bl.a. angik, hvorvidt et udenlandsk datterselskabs indkomst udgjorde CFC-indkomst i form af vederlag for anvendelse af immaterielle aktiver. Derpå omtales kendelsen SKM LSR, hvori Landsskatteretten modsat Skatterådet kom frem til, at betingelserne for dispensation fra CFC-reglerne var opfyldt. 1. Introduktion Som bekendt indebærer CFC-reglerne for selskaber, at et moderselskab i visse tilfælde skal medregne indkomst oppebåret af et datterselskab ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. SEL 32. Formålet med reglerne er at hindre, at det danske skattegrundlag udhules som følge af, at finansielle/ mobile aktiver og indkomst placeres i datterselskaber hjemmehørende i lavskattelande. 1 Kort fortalt finder de danske CFC-regler i SEL 32 anvendelse på selskaber eller foreninger mv. som nævnt i SEL 1 eller 2, stk. 1, litra a, når følgende tre hovedbetingelser er opfyldt: 1. Kontrolbetingelsen Selskabet eller foreningen er moderselskab for et andet selskab eller en anden forening mv. (datterselskabet), jf. definitionen i SEL 32, stk Indkomstbetingelsen Datterselskabets CFCindkomst, opgjort efter SEL 32 stk. 4 og 5, i indkomståret udgør mere end halvdelen af datterselskabets samlede skattepligtige indkomst, jf. SEL 32, stk. 1, nr Aktivbetingelsen Datterselskabets finansielle aktiver gennemsnitligt i indkomståret udgør mere end 10% af selskabets samlede aktiver, jf. SEL 32, stk. 1, nr. 2. Hvis betingelserne for CFC-beskatning er opfyldt og hverken undtagelsesbestemmelserne eller dispensationsbestemmelsen kan bringes i anvendelse skal moderselskabet medregne datterselskabets samlede indkomst til sin egen skattepligtige indkomst, såfremt datterselskabets indkomst er positiv, jf. SEL 32, stk. 1. Hvor stor en del af datterselskabets samlede indkomst der skal medregnes, afhænger af moderselskabets ejerandel og af, i hvor stor en del af indkomståret moderselskabet har haft bestemmende indflydelse, jf. SEL 32, stk. 7. Der gives nedslag for datterselskabets danske og udenlandske skatter, jf. SEL 32, stk SKM SR Skatterådets afgørelse angik en række spørgsmål om henholdsvis skattemæssigt hjemsted, beskatning af udbytte og CFC-beskatning. I det følgende vil kun sidstnævnte spørgsmål blive behandlet. Konkret angik CFC-spørgsmålet, hvorvidt et udenlandsk datterselskabs indkomst overvejende bestod af CFCindkomst, i form af vederlag for anvendelse af immaterielle aktiver. De typer af indkomst, der kvalificerer som CFCindkomst, er udtømmende opregnet i SEL 32, stk. 5, nr Omfattet er forskellige typer af indkomst, som formodes at være mobile og dermed forholdsvis lette at placere i et udenlandsk datterselskab. 2 Af 162 SR-SKAT 3/2014

2 bestemmelsens nr. 6 fremgår det, at CFC-indkomsten omfatter betalinger af enhver art, der modtages som vederlag for anvendelsen af eller retten til at anvende immaterielle aktiver samt fortjeneste og tab ved afståelse af immaterielle aktiver. Dog skal betalinger fra selskaber, som ikke er koncernforbundne med datterselskabet for anvendelse af eller retten til at anvende immaterielle aktiver, som er foranlediget af datterselskabets egen forskningsog udviklingsvirksomhed, ikke medregnes til CFCindkomsten. Af bestemmelsens ordlyd fremgår endvidere, at begrebet immaterielle aktiver omfatter enhver ophavsret til et litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde, herunder spillefilm, ethvert patent, varemærke eller mønster eller enhver model, tegning, hemmelig formel eller fremstillingsmetode eller oplysninger om industrielle, kommercielle eller videnskabelige erfaringer. Afgrænsningen følger artikel 12, stk. 2, i OECD's modeloverenskomst. 3 Der er således ikke fuldt sammenfald mellem definitionen af immaterielle aktiver i CFC-reglerne og den almindeligt anvendte og brede definition af begrebet immaterielle aktiver i dansk skatteret. 4 Den snævrere definition, som anvendes i CFC-reglerne, synes således alene at omfatte de lovbestemte immaterielle rettigheder samt know how. 5 Ved CFC-vurderingen kan det i praksis være af stor betydning at afgrænse datterselskabets royalties fra andre typer af indtægter f.eks. indtægter ved levering af tjenesteydelser. Betalinger for brugsretten til software kan efter omstændighederne behandles som royalties og dermed som CFC-indkomst, jf. Ligningsrådets afgørelse i SKM LR. 6 I sagen fastslog Ligningsrådet, at et datterselskabs indtægter der ifølge referatet af afgørelsen udgjorde vederlag for udstedelse af en brugsret til egenudviklet computersoftware og serviceydelser i forbindelse hermed skulle anses som finansielle indtægter i henhold til dagældende SEL Afgørelsen er analyseret af Arne Møllin Ottosen og Jørn Vestergaard-Jensen i SU , der erklærer sig enige i Ligningsrådets afgørelse, men samtidig med rette påpeger, at den i sagen omhandlede "brugsret" formentlig reelt ikke (kun) var en brugsret, men derimod en licensret til at foretage eksemplarfremstilling i forbindelse med videredistribution, hvorfor vederlaget klart skulle betragtes som en royalty Faktum Anmodningen om bindende svar var indsendt af det danske selskab A ApS, hvis ejerkreds bestod af 18 såvel juridiske som fysiske personer. A ApS havde i 2012 erhvervet 60% af kapitalen i "Holdingselskabet" B Ltd. registreret i X-land. B Ltd. ejede 99,9% af kapitalen i "Driftsselskabet" C Ltd., der ligeledes var registreret i X-land. 9 A ApS' og Holdingselskabets eneste aktivitet var at eje aktier i andre kapitalselskaber. Minimum 95% af Driftsselskabets aktivitet bestod i formidling af online-spillefirmaers ydelser til online-spillere. Konkret indgik Driftsselskabet aftaler med onlinespillefirmaer om markedsføring af online-spillefirmaets spilydelser. Disse aftaler, som Driftsselskabet indgik for at opnå indtægterne, benævntes typisk Rake Back-aftaler, Value Deals eller tilsvarende. Driftsselskabet drev også flere fora, hvor Driftsselskabets brugere kunne kommunikere med hinanden, Driftsselskabet og spiludbydere. Driftsselskabets kunder betalte ikke noget kontingent eller lignende vederlag for deres medlemskab af Driftsselskabets fora. Driftsselskabets indtægtsgivende aktivitet bestod i at oplyse Driftsselskabets brugere om de pågældende spillefirmaers spilydelser. Såfremt Driftsselskabets brugere efterfølgende købte spilydelser hos spillefirmaet gennem Driftsselskabet, ville Driftsselskabet opnå ret til et vederlag fra spillefirmaet. Driftsselskabets indtjening ville typisk være afhængig af den enkelte spillers omsætning hos den enkelte spiludbyder. Endvidere betalte spiludbyderne Driftsselskabet for reklamering, forstået som vederlag for opsætning af bannere og wallpapers på Driftsselskabets hjemmesider. Driftsselskabets hjemmesider var hosted hos en række forskellige hosting-selskaber i forskellige lande. Alt øvrigt IT-udstyr ejet af Driftsselskabet, såsom arbejdscomputere, befandt sig i X-land. Driftsselskabets og Holdingselskabets aktiviteter blev således udført fra kontoret i X-land. Spørger havde oplyst, at Driftsselskabet som sådan ikke ejede immaterielle aktiver. Selskabet havde dog rettigheden til at udnytte en række internetdomæner. Driftsselskabet modtog ikke vederlag for anvendelsen af disse domæner, idet Driftsselskabet selv anvendte de pågældende domæner i forbindelse med driften. 10 Driftsselskabets primære aktivitet bestod således i at henvise spillere til forskellige udbydere. Holdingselskabet og Driftsselskabets daglige ledelse og tegningsberettigede person, var selskabernes direktør. Foruden D havde Driftsselskabet tre medarbejdere ansat på kontoret i X-land. En medarbejder var IT-ekspert og programmør og stod for udvikling og vedligehold af Driftsselskabets hjemmesider. En medarbejder var daglig leder af online forums og varetog derudover opgaver i forbindelse med samarbejdspartnere, kundesupport samt opdatering af hjemmesidetilbud. Endelig stod en medarbejder for CFC-indkomst og dispensation 163

3 den daglige Search Engine Optimization, der overså hjemmesidernes positionering på Google, herunder hjemmesidernes indbyrdes samarbejde. Derudover indkøbtes konsulentydelser i form af produkter (tekster) fra content writers. På tidspunktet for anmodningen om bindende svar var der ansat en konsulent med en fast månedlig aftale og en konsulent, der blev hyret efter periodisk behov. Afslutningsvis var det oplyst, at Driftsselskabet overvejede at erhverve aktiverne fra en konkurrent, som i hovedtræk udøvede samme aktivitet som Driftsselskabet. 2.2 Skatterådets afgørelse På baggrund af spørgers oplysninger lagde SKAT til grund, at Driftsselskabet ikke ville oppebære indkomst omfattet af SEL 32, stk. 5, nr. 2-5 og Endvidere lagde SKAT til grund, at Driftsselskabets renteindtægter og renteudgifter omfattet af SEL 32, stk. 5, nr. 1 maksimalt ville udgøre 5% af Driftsselskabets indkomster og fradragsberettigede udgifter. Afgørende for vurderingen i forhold til CFC-indkomstbetingelsen ville således være, om Driftsselskabets indkomst primært skulle anses for at bestå af vederlag for anvendelsen af eller retten til at anvende immaterielle aktiver, som omfattet af SEL 32, stk. 5, nr. 6. I den forbindelse henså SKAT til det oplyste om, at Driftsselskabet som sådan ikke ejede immaterielle aktiver, og at Driftsselskabet ikke modtog vederlag for anvendelsen af de internetdomæner, som Driftsselskabet havde ret til at benytte. SKAT hæftede sig således ved, at Driftsselskabets indkomst for ca. 95% vedkommende bestod af betalinger fra spiludbydere for anvendelse af Driftsselskabets hjemmesider til reklame og for Driftsselskabets formidling af spilleydelser. Sådanne betalinger udgjorde efter SKATs opfattelse ikke vederlag for anvendelse af eller retten til at anvende immaterielle aktiver, hvorfor betalingerne ikke skulle anses for omfattet af SEL 32, stk. 5, nr. 6. CFC-reglernes indkomstbetingelse var således ikke opfyldt. Både SKATs indstilling og begrundelse blev tiltrådt af Skatterådet, hvilket efter min opfattelse forekommer korrekt SKM SR Som CFC-betingelserne er udformet, er særligt den finansielle sektor eksponeret for at blive omfattet af reglerne, da det af den udtømmende opregning i SEL 32, stk. 5, fremgår, at skattepligtige indkomster i forbindelse med forsikringsvirksomhed, virksomhed som penge- eller realkreditvirksomhed eller finansiel virksomhed i øvrigt omfattes af definition af CFCindkomst, jf. bestemmelsens nr. 9. På den baggrund blev der med vedtagelsen af L 99 (2001/02 2. samling) indført adgang til, at Ligningsrådet nu Skatterådet kan give dispensation fra anvendelse af CFC-reglerne, såfremt en række kumulative betingelser opfyldes, da CFC-reglerne ikke skal hindre de omfattede finansielle selskaber i at etablere et datterselskab, når datterselskabet hovedsageligt driver virksomhed med uafhængige parter i sit eget hjemland. 12 Det følger således af SEL 32, stk. 2, at Skatterådet kan tillade, at et datterselskab ikke skal være omfattet af bestemmelsens stk. 1, hvis følgende betingelser er opfyldt, jf. bestemmelsens 2. og 3. pkt.: 1. Datterselskabet har koncession til at udøve forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed og er underlagt offentligt tilsyn. 2. Den væsentligste del af indkomsten kommer fra virksomhed med kunder i det land, hvor datterselskabet er hjemmehørende. 3. Den væsentligste del af indkomsten kommer fra virksomhed med kunder, som ikke er koncernforbundne med datterselskabet, jf. ligningslovens 2, stk Datterselskabets kapitalgrundlag overstiger ikke, hvad driften af forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomheden tilsiger. 5. Datterselskabet er dansk, eller beskatningen af udbyttet fra datterselskabet til moderselskabet vil skulle frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 2011/96/EU (tidligere direktiv 90/435/EØF) eller efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende. Ved kendelsen i SKM LSR lagde Landsskatteretten til grund, at Skatterådets afslag på dispensation alene havde været begrundet i, at betingelse nr. 2 ikke var opfyldt. Landsskatteretten fokuserede derfor på betingelse nr. 2, hvilket også vil være tilfældet i det følgende. Af forarbejderne til dispensationsbestemmelsen fremgår, at kravet om, at den væsentligste del af indkomsten skal komme fra virksomhed med kunder i det land, hvor datterselskabet er hjemmehørende som hovedregel vil være opfyldt, hvis datterselskabets indtægter fra virksomhed på det hjemlige marked er mindst dobbelt så store som indtægterne fra virksomhed med udenlandske kunder. Endvidere fremgår, at private kunder er hjemlandskunder, hvis den pågældende bor i landet, mens virksomheder 164 SR-SKAT 3/2014

4 anses for at være hjemlandskunder, hvis kundeforholdet vedrører virksomhed udført i det pågældende land. 13 I øvrigt følger det af forarbejderne, at der skal ses på de reelle kundeforhold ved vurderingen af, om datterselskabet opfylder betingelserne. Eksempelvis skal der ses igennem back-to-back arrangementer i forbindelse med vurderingen af, om samhandlen er med uafhængige parter. Et selskab, som opfylder betingelserne, må siges at drive almindelig forsikrings- eller bankvirksomhed uden væsentlig grænseoverskridende aktivitet, og er ikke placeret i det pågældende land med henblik på at opnå skattemæssige fordele i forhold til Danmark eller andre lande. Et sådant selskab bør derfor ifølge lovgiver ikke være omfattet af CFC-reglerne Faktum Det danske selskab H1 Holding A/S ejede bl.a. datterselskabet H2 S.A., som var hjemmehørende i Luxembourg. H1 Holding A/S' formål var at besidde aktier i selskaber, der drev fondsmæglervirksomhed og dermed forbunden virksomhed, i selskaber der drev virksomhed med administration af investeringsforeninger, og i selskaber der leverede edb-ydelser og -systemer til den finansielle sektor. H1 havde endvidere til formål at drive virksomhed med aktiviteter, der stod i forbindelse med eller havde tilknytning til ovennævnte virksomheder. H2 S.A. havde hovedsæde i Luxembourg og havde herudover lokale repræsentationskontorer i fem andre europæiske lande. Selskabet blev stiftet i 2001, var godkendt af det luxembourgske finanstilsyn som investeringsforvaltningsselskab og stod for administrationen og forvaltningen af investeringsforeningen H15 SICAV. H2 S.A. havde herudover ansvaret for koncernens internationale distribution og udførte i mindre omfang kapitalforvaltning og rådgivning for pengeinstitutter og institutionelle investorer. H15 SICAV var en luxembourgsk investeringsforening med 14 afdelinger (subfunds), som blev stiftet i Luxembourg den 10. oktober 2001 på initiativ af H1 Holding A/S. H15 SICAV opfyldte bestemmelserne i direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985 med ændringer, og investorerne i investeringsforeningen var spredt over en række forskellige lande. H2 S.A. havde siden stiftelsen af H15 SICAV i 2001 fungeret som administrator (management company) i H15 SICAV. I henhold til administrationsaftalen mellem H2 S.A. og H15 SICAV skulle H2 S.A. markedsføre H15 SICAV. Dette skete blandt andet via H2 S.A.'s lokale repræsentationskontorer i fem andre europæiske lande. I 2008 hidrørte 97,5% af indtjeningen i H2 S.A. fra H15 SICAV, mens tallet i 2009 var 97,2%. På vegne af H1 Holding A/S blev der i medfør af SEL 32, stk. 2, anmodet om fritagelse for CFCbeskatning i 10 år fra og med indkomståret 2008 vedrørende H2 S.A Skatterådets afgørelse Som følge af, at H2 S.A. administrerede og forvaltede kapitalen i H15 SICAV, fandt Skatteministeriet, at H2 S.A. måtte anses for reelt at have en betydelig indflydelse på H15 SICAV. Endvidere fandt Skatteministeriet, at det ikke var H15 SICAV, men derimod H15 SICAV's bagvedliggende investorer, der udgjorde H2 S.A.'s reelle kunder. I den forbindelse lagde Skatteministeriet bl.a. vægt på, at det i H2 S.A.'s regnskab for 2008 var anført, at H2 S.A. ville tilbyde ydelser til kunder i 16 lande via den pågældende investeringsforening. Imod denne opfattelse anførte anmoder, at H2 S.A. ikke modtog nogen indtægter direkte fra de bagvedliggende investorer, samt at H15 SICAV udgjorde en selvstændig juridisk enhed såvel civilretligt som skatteretligt. Skatteministeriet fastholdt imidlertid sin indstilling og fandt på baggrund af en samlet konkret vurdering, at H2 S.A. ikke kunne anses for at drive finansiel virksomhed, hvor de reelle kundeforhold tilsagde, at den væsentligste del af indkomsten stammede fra virksomhed med kunder i det land, hvor datterselskabet var hjemmehørende. Skatterådet tiltrådte indstillingen og begrundelsen Landsskatterettens kendelse Efter at have sammenfattet sagens faktum indledte Landsskatteretten med at konstatere, at det på baggrund af forarbejderne til dispensationsbestemmelsen i SEL 32, stk. 2, måtte lægges til grund, at bestemmelsen kun sigter på dispensation i tilfælde, hvor den heraf omhandlede virksomhed drives uden væsentlig grænseoverskridende aktivitet mellem uafhængige parter, hvor der ses på de reelle kundeforhold. Derpå bemærkede Landsskatteretten, at det i relation til afslaget på dispensation måtte lægges til grund, at det forhold, at det ikke var H15 SICAV, men de bagvedliggende investorer, som Skatterådet anså for de reelle kunder, ikke var begrundet i, at H15 SICAV skulle anses for at være skattemæssig transparent. Hertil kom, at der ud fra sagens oplysninger ikke var grundlag for at antage, at H2 S.A. og H15 SICAV skulle anses for koncernforbundne i relation til LL 2, stk. 2. I forlængelse heraf konstaterede Landsskatteretten, at den indflydelse, som H2 S.A. havde på H15 SICAV i kraft af indholdet af administrationsaftalen indgået mellem disse ikke i sig selv kunne begrunde, at indkomsten fra H15 SICAV reelt måtte CFC-indkomst og dispensation 165

5 anses at komme fra H15 SICAV's bagvedliggende investorer. Dette sås heller ikke at kunne begrundes i sagens oplysninger i øvrigt, herunder oplysningerne i regnskabet for Landsskatteretten fandt derfor, at betingelsen om at den væsentligste del af indkomsten skal komme fra virksomhed med kunder i det land, hvor datterselskabet er hjemmehørende var opfyldt, hvorfor der ikke var grundlag for at opretholde Skatterådets afslag. Landsskatteretten lod derfor sagen overgå til fornyet behandling ved Skatterådet, og bemærkede samtidig, at der ikke fra rettens side var taget stilling til eventuel fastsættelse af vilkår. 4. Afsluttende bemærkninger Den først omtalte afgørelse SKM SR illustrerer, at afgrænsningen af, hvad der udgør CFCindkomst til stadighed giver anledning til udfordringer. Dette kan dog næppe helt undgås, og samlet set synes indkomstbetingelsen velegnet til at afgrænse CFC-reglernes anvendelsesområde. Endvidere må det anses som positivt, at lovteksten indeholder en eksplicit opregning af de forskellige typer af CFCindkomst, hvilket ikke altid er tilfældet i andre landes CFC-lovgivning. Spørgsmålet behandlet af Landsskatteretten i SKM LSR berører efter min opfattelse et mere problematisk hjørne af de danske CFC-regler, bl.a. fordi de i loven fastsatte betingelser for dispensation kan give anledning til en række fortolkningsvanskeligheder. Selvom der således i mine øjne kan findes udmærkede holdepunkter for Skatterådets oprindelige fortolkning af indholdet af dispensationsbestemmelsens betingelse nr. 2, 17 kan Landsskatterettens kendelse bestemt forsvares, når der henses til sagens konkrete omstændigheder og den uklarhed, som hersker i relation til forståelsen af forarbejdernes udsagn om, at der skal ses på de reelle kundeforhold. I den forbindelse bør problemstillingens EU-retlige dimension heller ikke glemmes. Klager gjorde ved Landsskatteretten i anden række gældende, at dispensationsbetingelse nr. 2 er i strid med art. 49 TEUF om den fri etableringsret, art. 56 TEUF om den fri bevægelighed for tjenesteydelser og/eller i strid med art. 63 TEUF om kapitalens fri bevægelighed. Imidlertid fandt Landsskatteretten det ikke nødvendigt at udtale sig om det EU-retlige spørgsmål, idet Landskatteretten gav klager medhold i den tekniske fortolkning af betingelse nr. 2, hvorefter afslaget ikke kunne opretholdes. Af denne årsag analyseres spørgsmålet ikke nærmere i nærværende artikel, idet det dog skal bemærkes, at dispensationsbetingelse nr. 2 efter min vurdering nok er for vidtgående. 18 I øvrigt synes det på baggrund af Landskatterettens kendelse værd igen at sætte spørgsmålstegn ved, om afgrænsningen af de danske CFC-reglers anvendelsesområde, herunder samspillet med dispensationsbestemmelsen, er hensigtsmæssigt udformet. Som følge af, at CFC-reglerne ikke længere opererer med en lavskattebetingelse og fordi skattepligtige indkomster i forbindelse med forsikringsvirksomhed, virksomhed som penge- eller realkreditvirksomhed eller finansiel virksomhed i øvrigt omfattes af den udtømmende opregning af CFCindkomst i SEL 32, stk. 5 bliver koncerner inden for den finansielle sektor nærmest pr. definition omfattet af de danske CFC-regler. Dispensationsbestemmelsen i SEL 32, stk. 1, pkt., har derfor i praksis stor betydning, selvom dispensationsmulighederne i litteraturen er blevet kritiseret for at være ganske snævre. 19 Endvidere har betingelsen om at den væsentligste del af indkomsten skal stamme fra virksomheder med kunder i samme land givet anledning til diskussion, idet datterselskabet sagtens kan drive aktiv erhvervsvirksomhed, uden at datterselskabets kunder nødvendigvis er beliggende i samme land. 20 Sidstnævnte kritikpunkt var lovgiver dog allerede opmærksom på ved dispensationsadgangens indførelse, og lovgiver begrundede betingelsen med, at såfremt der blev åbnet for dispensationsadgang til selskaber uden lokalt kundegrundlag, kunne grænseoverskridende forsikringsvirksomhed i stedet for at blive udført fra Danmark udøves fra et lavskatteland. 21 Til trods for at Skatteministeriets bekymring er forståelig, må (i hvert fald dele af) ovennævnte kritik tiltrædes. Det forekommer at være en noget tung løsning først pr. definition at lade hele den finansielle sektor være omfattet af CFC-reglerne, for dernæst på baggrund af en række forholdsvis snævre og ikke uproblematiske betingelser at give adgang til dispensation. Den ovenfor omtalte landsskatteretskendelse synes at være et udmærket eksempel herpå. Noter 1 Jf. bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser 1, nr. 9, L 35 (1994/95). 2 Jf. bemærkningerne til 11, nr. 16 i L /02 (2. samling). 3 Se kommentarerne til artikel 12 i OECD's modeloverenskomst (2010), pkt Om den brede definition se Claus Hedegaard Eriksen: Beskatning af immaterielle aktiver, 2007, p. 31 et seq. 166 SR-SKAT 3/2014

6 5 Jf. Arne Møllin-Ottosen & Jørn Vestergaard-Jensen, SU Se Jens Wittendorff, SU Sagen omhandlede CFC-reglerne forud for ikrafttrædelsen af L 99 (2001/02 2. samling), hvorved CFC-indkomstbetingelsen blev objektiveret. Efter nugældende regler ville indkomsten i det udenlandske datterselskab ikke skulle betragtes som CFC-indkomst, men det skyldes, at der i sagen var tale om koncerneksterne transaktioner angående et immaterielt aktiv udviklet af datterselskabet selv, som omfattet af undtagelsen i SEL 32, stk. 6, 2. pkt., der blev indført med vedtagelsen af L 99 (2001/02 2. samling). 8 Fra tiden før vedtagelsen af L 99 (2001/02 2. samling) kan endvidere nævnes SKM LR. For yderligere herom se Peter Koerver Schmidt: Dansk CFC-beskatning i et internationalt og komparativt perspektiv, 2013, pp I besvarelsen af anmodningens spørgsmål 1 bekræftede Skatterådet, at Holdingselskabet og Driftsselskabet ikke skulle anses for at være skattemæssigt hjemmehørende i Danmark. For en mere udførlig beskrivelse af faktum se selve afgørelsen. 10 Domænenavnssystemet er skabt for at gøre kommunikationen på internettet mere brugervenlig. Domænenavnssystemet kobler således en IP-adresse til et domænenavn, der f.eks. kan bestå af et almindeligt eller særegent ord eller navn, jf. Thomas Riis i Jan Trzaskowski (red.) et al: Internetretten, 2012, p. 385 et seq. 11 Som følge af, at Driftsselskabets primære aktivitet ikke skulle anses for at udgøre CFC-indkomst, bortfaldt anmodningens spørgsmål 3, der angik de eventuelle CFC-konsekvenser for A ApS. 12 Jf. lovforslagets almindelige bemærkninger, pkt. e, L 99 (2001/ samling). 13 Jf. bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser, 11, nr. 16, L 99 (2001/02 2. samling). Se i øvrigt SKM SR og SKM SR, hvor dispensation blev meddelt. 14 Jf. bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser, 11, nr. 16, L 99 (2001/02 2. samling). 15 For en mere udførlig beskrivelse af faktum se selve kendelsen. 16 Jf. SKM SR. 17 Jf. bl.a. omtalen heraf i Peter Koerver Schmidt, SU For yderligere herom se Peter Koerver Schmidt: Dansk CFCbeskatning i et internationalt og komparativt perspektiv, 2013, pp Jf. Lars Nyhegn-Eriksen i R&R, 2007, pp Se endvidere Daniell Rosenlund & Søren Reinhold Andersen, SU Jf. Sara Stentz Zahle & Søren Steenholdt, SR-Skat, 2007, pp Se også FSR's kritik heraf, bilag 79, L 99 (2001/02 2. samling). Eksempelvis er det blevet foreslået, at dispensation skulle tillades, selvom betingelsen om lokalt kundegrundlag ikke er opfyldt, såfremt der ikke er tale om, at en allerede eksisterende aktivitet i Danmark er blevet flyttet til et andet land, jf. henvendelse fra GE Frankona Reinsurance ApS, bilag 59, L 99 (2001/02 2. samling). 21 Jf. Høringsnotat til Skatteudvalget, bilag 19, L 99 (2001/02 2. samling). CFC-indkomst og dispensation 167

Dispensation fra CFC-reglerne for selskaber

Dispensation fra CFC-reglerne for selskaber 486 Dispensation fra CFC-reglerne for selskaber 903 Af Ph.d.-stipendiat, Peter Koerver Schmidt, CBS, Juridisk Institut og Tax manager, Deloitte FAGFÆLLEBEDØMT. Artiklen har fokus på dispensationsbestemmelsen

Læs mere

Artikler. 19 om investeringsselskaber

Artikler. 19 om investeringsselskaber Artikler 2747 567 Investeringsselskaber Af lektor, ph.d. CBS, Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT), partner Jakob Bundgaard, Deloitte og cand.merc.(jur.) Peter Koerver Schmidt, Deloitte

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere

Aktieavancebeskatning for selskaber

Aktieavancebeskatning for selskaber Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. Semester Efteråret 2010 Aktieavancebeskatning for selskaber - Herunder virksomhedens tilpasning af de nye regler omkring koncern-,

Læs mere

Danske CFC-regler og dobbeltbeskatningsoverenskomster

Danske CFC-regler og dobbeltbeskatningsoverenskomster Danske Af Peter Koerver Schmidt, ph.d.-stipendiat, CBS, visiting scholar, UC Berkeley, tax manager, Deloitte FAGFÆLLEBEDØMT. Artiklen behandler spørgsmålet om, hvorvidt de danske CFC-regler for selskaber

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering 578 Artikler 104 Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering Af Patrner, Ph.D Jakob Bundgaard, Moalem Weitemeyer Bendtsen, Advokatpartnerselskab, adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

Skattefri omstrukturering. Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt.

Skattefri omstrukturering. Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt. Organisation Høringssvar Kommentar Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel Kierkegaard Skattefri omstrukturering Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens

Læs mere

Omstrukturering med henblik på generationsskifte

Omstrukturering med henblik på generationsskifte med henblik på generationsskifte Forfattere: Thomas Pedersen & Mette Kærgaard Larsen Vejleder: Henrik V. Andersen AAU Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2009/2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5

Læs mere

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING AALBORG UNIVERSITET CAND.MERC.AUD. KANDIDATAFHANDLING SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING Forfatter Christian Kattenhøj Vejleder Henrik Vestergaard Andersen Afleveringsdato 17. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 2 Offentligt J.nr. 13-0172525 Den 17. januar 2014 TilFolketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Hedgeforeninger og beskatning af hedgebaseret investeringsaktivitet

Hedgeforeninger og beskatning af hedgebaseret investeringsaktivitet Hedgeforeninger og beskatning af hedgebaseret investeringsaktivitet Af partner Erik Banner-Voigt, Deloitte, advokat Dan Moalem, adv.fm. Ulrich Hejle, begge Advokatfirma DLA Nordic og adv.fm. Kim Høibye,

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Ledelsens sæde Fuld skattepligt for udenlandske selskaber med dansk ledelse

Ledelsens sæde Fuld skattepligt for udenlandske selskaber med dansk ledelse 24 Ledelsens sæde Fuld skattepligt for udenlandske selskaber med dansk ledelse SKAT Af Michael Tell, Ph.D., Juridisk Institut, CBS, og CORIT Advisory P/S Historisk set er danske virksomheders internationalisering

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

Konventionelle konvertible instrumenter (II)

Konventionelle konvertible instrumenter (II) Konventionelle konvertible instrumenter (II) Af Jakob Bundgaard, Ph.D., CORIT Advisory P/S, adjungeret professor, Aarhus Universitet Indhold Del I (bragt i SR-Skat 4-2012) 1. Indledning 2. Finansiel og

Læs mere

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt.

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. september 2008 (J.nr. 2007-0012183).

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Copenhagen Business School Hovedopgave HD (R) Maj 2011. Sambeskatning

Copenhagen Business School Hovedopgave HD (R) Maj 2011. Sambeskatning Copenhagen Business School Hovedopgave HD (R) Maj 2011 Sambeskatning - en dybdegående behandling af koncerndefinitionen i SEL 31 C - en gennemgang af hvordan man opgør sambeskatningsindkomsten samt mulighederne

Læs mere

Af lektor, Ph.d. Jakob Bundgaard, Copenhagen Business School, og director, Deloitte

Af lektor, Ph.d. Jakob Bundgaard, Copenhagen Business School, og director, Deloitte 554 237 Skattearbitrage & korrespondensprincip Omkvalificering af gæld til egenkapital ved udenlandsk skattefrihed af afkast fra hybride finansielle instrumenter Af lektor, Ph.d. Jakob Bundgaard, Copenhagen

Læs mere

Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7

Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7 Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7 WWW.SKAUREIPURTH.COM Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark Disposition Indledning Retsstillingen før vedtagelsen af kildeskatteloven

Læs mere

Juridisk Institut Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen. Foreningsbeskatning. En analyse af anvendelsesområdet for Selskabsskatteloven 1 stk. 1 nr.

Juridisk Institut Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen. Foreningsbeskatning. En analyse af anvendelsesområdet for Selskabsskatteloven 1 stk. 1 nr. Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud Juridisk Institut Forfatter: Anders Koldkjær Ruth Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Foreningsbeskatning En analyse af anvendelsesområdet for Selskabsskatteloven 1 stk.

Læs mere

Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber

Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber valget mellem de subjektive og objektive skatteregler samt opfyldelse af formålet med det objektive regelsæt Spaltning Aktieombytning Værdiansættelse

Læs mere

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering 2298 Artikler 480 Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering Af lektor, Ph.d. og partner Jakob Bundgaard og Ph.d.-stipendiat Katja Joo Dyppel,

Læs mere

TfS 1993, 413 Om næringsaktier

TfS 1993, 413 Om næringsaktier TfS 1993, 413 Om næringsaktier Af advokat Niels Schiersing, Advokatfirmaet Qviste & Partnere Den 1/7 1981 trådte aktieavancebeskatningsloven i kraft. I henhold til lovens 3 skal fortjeneste eller tab ved

Læs mere

Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter

Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter Dokumentets dato 29 nov 2011 Dato for 09 jan 2012 08:32 offentliggørelse SKM-nummer SKM2012.13.HR Myndighed Højesteret Sagsnummer 2. afdeling,

Læs mere

AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET ERHVERVSJURA

AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET ERHVERVSJURA AF AKTIONÆRLÅN AF MARK HELLERUP OLSEN & RASMUS SEJER-NIELSEN KANDIDATSPECIALE OM SELSKABSSKATTERET I DANMARK ERHVERVSJURA, AALBORG UNIVERSITET, 2013 BEBBESKATNING AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere