Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor"

Transkript

1 2003O0002 DA Dette dokument er et dokumentationsredskab, institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 6. februar 2003 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for de nationale centralbankers indberetning af statistisk information på det penge- bankstatistiske område (ECB/2003/2) (2003/652/EF) (EFT L 241 af , s. 1) Ændret ved: Tidende nr. side dato M1 Den Europæiske Centralbanks Retningslinje af 13. februar 2004 L M2 Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 15. februar 2005 L

2 2003O0002 DA B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 6. februar 2003 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for de nationale centralbankers indberetning af statistisk information på det penge- bankstatistiske område (ECB/2003/2) (2003/652/EF) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5.1, , ud fra følgende betragtninger: (1) Ifølge forordning ECB/2001/13 af 22. november 2001 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære institutioner) ( 1 ), ændret ved forordning ECB/2002/8 ( 2 ), skal de, som tilhører den faktiske rapporteringspopulation, indberette statistisk information vedrørende deres balance til den nationale centralbank (NCB) i den medlemsstat, hvor de har deres hjemsted, med henblik på den regelmæssige opstilling af nævnte balance. Det er derfor nødvendigt at fastlægge de formater procedurer, som NCB'erne i overensstemmelse med forordning ECB/2001/13 skal anvende til indberetning til Den Europæiske Centralbank (ECB) af den statistiske information, der er indsamlet fra den faktiske rapporteringspopulation fra deres egne balancer. Til statistisk formål uddrager ECB data fra sin egen balance svarende til de data, som NCB'erne uddrager fra deres balancer. De monetære aggregater, der opgøres af ECB, kan inkludere indlån nære substitutter for indlån, der er udstedt af staten. Det er ligeledes nødvendigt at fastlægge formater procedurer til brug for den regelmæssige udarbejdelse af de strømopgørelser, der beregnes ud fra den konsoliderede balance i MFI-sektoren samt den supplerende information, som modtages fra NCB'erne. (2) Siden vedtagelsen af retningslinje ECB/2002/5 af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for de nationale centralbankers indberetning af statistisk information på det penge- bankstatistiske område ( 3 ) er der som følge af ikrafttrædelsen af forordning ECB/2001/13 forordning ECB/2001/18 af 20. december 2001 vedrørende statistik over de monetære institutioners rentesatser på indlån fra udlån til husholdninger ikke- selskaber ( 4 ) sket en betydelig udvikling med hensyn til udveksling af statistisk information inden for Eurosystemet. Bilagene til retningslinje ECB/2002/5 bør derfor ajourføres ved denne retningslinje. (3) ECB identificerer registrerer i samarbejde med NCB'erne de forskellige e-pengesystemer i Den Europæiske Union (EU), tilgængeligheden af relevant statistisk information de anvendte metoder ved udarbejdelsen heraf. (4) Supplerende data om kreditinstitutternes balancer andre strukturelle indikatorer vedrørende banksystemet er nødvendige for at kunne foretage en makroøkonomisk strukturel analyse på europæisk plan af stabiliteten i banksektoren. (5) Supplerende data vedrørende andre formidlere undtagen forsikringsselskaber pensionskasser (i det følgende benævnt»ofi'er«) er påkrævet for at få et fuldstændigt statistisk ( 1 ) EFT L 333 af , s. 1. ( 2 ) EFT L 330 af , s. 29. ( 3 ) EFT L 220 af , s. 67. ( 4 ) EFT L 10 af , s. 24.

3 2003O0002 DA B billede af euroområdet. Virksomhed udøvet af OFI'er svarer til er komplementær til virksomhed udøvet af, ikke mindst i betragtning af, at balancedata om OFI'er, som helt eller delvist er ejet af, ikke indgår i nes balancer til ECB's statistiske formål, er det vigtigt at indsamle sådanne data. På dette område anvender ECB en kortsigtet model for udarbejdelse af statistik, hvor der anvendes information, som er tilgængelig på nationalt plan. (6) Supplerende data om salg/overdragelse af MFI-udlån til tredjeparter (securitisering) er påkrævet for at kunne overvåge den mulige indflydelse af denne udvikling på udlån fra kreditinstitutter til andre residente sektorer. Salg/overførsel af nes udlån til tredjeparter kan nedsætte de beløb, som ne indberetter, uden at det har nen reel indflydelse på finansieringen af de andre residente sektorer. (7) ECB kan fungere som central for NCB'erne med hensyn til overførsel af supplerende penge- bankstatistik til IMF. (8) Der kræves visse fælles regler for NCB'ernes offentliggørelse af statistisk information vedrørende MFI-sektorens konsoliderede balance for at sikre en velordnet frigivelse af de vigtigste markedsfølsomme aggregater i tilknytning hertil. (9) Forordning ECB/2001/13 bestemmer, at den statistiske information, som kreditinstitutterne indberetter i henhold hertil, anvendes til beregning af reservekravene i overensstemmelse med forordning ECB/1998/15 af 1. december 1998 om anvendelse af mindstereserver ( 1 ), senest ændret ved forordning ECB/2000/3 ( 2 ). Til analytiske formål skal ECB udarbejde månedlig statistik om opdelingen af det samlede reservekravsgrundlag efter passivtype. (10) Forordning ECB/2001/13 bestemmer, at ECB i statistisk øjemed skal oprette vedligeholde en liste over under hensyntagen til kravene til hyppighed tidsfrister, som følger af brugen heraf i forbindelse med reservekravssystemet i Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB). Det er derfor nødvendigt at fastlægge de formater procedurer, som NCB'erne skal anvende ved indberetning til ECB af den information, som kræves for at udføre den pågældende opgave. (11) For at forbedre kvaliteten af balancestatistikken for MFI-sektoren inden for euroområdet er det nødvendigt at fastsætte fælles opregningsregler for små, som i henhold til artikel 2, stk. 2, i ECB's forordning ECB/2001/13 er undtaget fra kravene om fuld indberetning. (12) Information om værdipapirudstedelser supplerer statistikkerne vedrørende MFI-sektoren, idet sådanne udstedelser for låntagere udgør et alternativ til bankfinansiering, idet indehavere af aktiver kan betragte værdipapirer udstedt af ikkebanker som delvise substitutter for bankindskud omsættelige instrumenter udstedt af banker. En sektoropdeling af udstedelsesaktiviteten belyser den relative betydning, som den offentlige den private sektors efterspørgsel har for kapitalmarkederne, bidrager til at forklare bevægelser i markedsrenterne, især hvor der er tale om mellemfristede til langfristede løbetider. Information om udstedelser af værdipapirer i euro kan anvendes til at vurdere euroens rolle på de internationale finansmarkeder. Der er derfor behov for statistikker over værdipapirudstedelser omfattende alle udstedelser foretaget af residenter i euroområdet i en hvilken som helst valuta samt alle udstedelser i euro på verdensplan, såvel indenlandske som udenlandske. På dette område anvender ECB indtil videre en kortsigtet model for udarbejdelse af statistik over udstedelser af værdipapirer, hvor der anvendes information, som er tilgængelig på nationalt internationalt plan. ( 1 ) EFT L 356 af , s. 1. ( 2 ) EFT L 106 af , s. 9.

4 2003O0002 DA B (13) For bedre at kunne forstå prismekanismens struktur funktionsmåde i forhold til de monetære aggregater finansmarkederne for at kunne vurdere de vilkår i de forskellige sektorer er ECB nødsaget til at overvåge transmissionen af pengepolitikken gennem ændringer i de renter, der gælder for ESCB's primære markedsoperationer. Med henblik herpå kræves statistisk information om udviklingen i nes rentesatser på indlån fra udlån til husholdninger ikke- selskaber (i det følgende benævnt»mfi-rentesatser«). Det er derfor nødvendigt at fastlægge de formater procedurer, som NCB'erne i overensstemmelse med forordning ECB/2001/18 skal anvende ved indberetning til ECB af ovennævnte information. Indtil en statistik over MFI-rentesatser af tilstrækkelig høj kvalitet foreligger på euroområdeniveau, anvender ECB en kortsigtet model med hensyn til bankrentesatser, hvorefter der udarbejdes et begrænset antal aggregerede bankrenter for euroområdet betragtet som ét økonomisk område på grundlag af information, som er tilgængelig på nationalt plan, uden at der lægges en yderligere rapporteringsbyrde på rapporteringspopulationen. For at foretage en mere detaljeret analyse af bankrenter vil ECB især støtte sig på de vigtigste nationale rentesatser, dvs. de rentesatser, der betragtes som nøgleindikatorerne for det detailmarked i den pågældende medlemsstat, som sædvanligvis bliver overvåget af brugerne. (14) Der er behov for en procedure for en effektiv gennemførelse af tekniske ændringer i bilagene til denne retningslinje, forudsat at de pågældende ændringer hverken ændrer ved det underliggende principgrundlag eller påvirker rapporteringsbyrden. Synspunkterne i ESCB's Statistiske Komité vil blive taget i betragtning ved anvendelse af denne procedure. NCB'erne kan foreslå sådanne tekniske ændringer til bilagene i denne retningslinje gennem Den Statistiske Komité. (15) I overensstemmelse med statuttens artikel udgør retningslinjer fastsat af ECB en integrerende del af fællesskabslovgivningen VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE: Artikel 1 Definitioner I denne retningslinje 1. har»deltagende medlemsstatresident«samme betydning som defineret i artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information ( 1 ) 2. forstås ved»euroområde«de deltagende s økonomiske område ECB 3. forstås ved»eurosystemet«de deltagende s NCB'er ECB 4. har»kreditinstitutter«samme betydning som i afsnit I.2 i del 1 i bilag I til forordning ECB/2001/13. M2 Artikel 2 Konsolideret balance for MFI-sektoren beregning af strømme 1. NCB erne udarbejder indberetter to samlede balancer for delsektorerne»centralbankandre MFI er«i deres respektive i medfør af forordning ECB/2001/13. Særligt for så vidt angår den krævede statistiske information vedrørende centralbankens balance, er denne nærmere fastlagt i forbindelsestabellerne for penge- ( 1 ) EFT L 318 af , s. 8.

5 2003O0002 DA M2 B M1 B bankstatistik i bilag I. Til statistiske formål uddrager ECB data fra sin egen balance svarende til de data, som NCB erne uddrager fra deres balancer. Som ansvarlige for udarbejdelsen af deres egne balancer anvender NCB erne den procedure, der er angivet i bilag II, i den regelmæssige overvågning af overensstemmelse mellem Eurosystemets aggregerede balance ultimo måneden til statistiske formål den ugentlige balance for Eurosystemet i den regelmæssige indberetning til ECB af resultatet af overvågningen. Som ansvarlig for udarbejdelsen af sin egen balance anvender ECB den samme procedure. Denne statistiske information indberettes efter den årlige kalender, som fastlægges af ECB fremsendes til NCB erne hvert år ultimo september. 2. NCB'erne indberetter yderligere statistisk information om e-penge udstedt af ikke- i overensstemmelse med den liste over poster, der er indeholdt i bilag IV, for så vidt den statistiske information er tilgængelig. Mindst to gange om året indsendes månedsdata til ECB. I samarbejde med NCB'erne identificerer registrerer ECB en gang om året de forskellige e-pengesystemer i EU, tilgængeligheden af relevant statistisk information de anvendte metoder ved udarbejdelse heraf. 3. For at give ECB mulighed for at foretage en makroøkonomisk analyse af stabiliteten en analyse af den strukturelle udvikling i den europæiske banksektor indberetter NCB'erne balanceoplysninger om kreditinstitutsektoren andre strukturelle indikatorer i henhold til bilag V VI. 4. M1 Til beregning af de monetære aggregater indberetter NCB'erne statistisk information om statslig s indlån beholdninger af kontanter værdipapirer i henhold til bilag VII som et supplement til med samme hyppighed de samme tidsfrister som den statistiske information, der skal tilvejebringes i henhold til forordning ECB/2001/ NCB'erne indberetter yderligere statistisk information i overensstemmelse med listen over memorandumposter, der er indeholdt i bilag IX, for så vidt den statistiske information, herunder oplysninger, der bygger på et bedste skøn, er tilgængelig, eller der er tale om transaktioner, som er væsentlige ud fra et monetært synspunkt. Denne indberetning sker som et supplement til med samme hyppighed de samme tidsfrister som den statistiske information, der skal tilvejebringes i henhold til forordning ECB/2001/13. ECB identificerer registrerer i samarbejde med NCB'erne tilgængeligheden af relevant statistisk information de anvendte metoder ved udarbejdelse heraf. 5a. Med henvisning til tabel 3 4 i del 2 i bilag I til forordning ECB/2001/13, hvor data vedrørende felter markeret med symbolet»#«ikke indberettes, estimeres disse i overensstemmelse med de standarder, der er fastsat i bilag VIII. 6. For at ECB kan udarbejde statistik for strømme vedrørende de monetære aggregater deres modposter, indberetter NCB'erne statistisk information i overensstemmelse med bilag X. 7. Uden at dette berører NCB'ernes lovmæssige forpligtelser over for IMF, kan NCB'erne benytte ECB som central for overførsel af supplerende penge- bankstatistik til IMF. Denne statistik de hertil knyttede rapporteringsforskrifter er beskrevet i bilag XI. 8. NCB'erne må først offentliggøre de nationale bidrag til de månedlige monetære aggregater for euroområdet, når ECB har offentliggjort disse aggregater. Såfremt NCB'erne offentliggør sådanne data, skal disse svare til bidragene til de senest offentliggjorte aggregater for euroområdet. Såfremt NCB'erne gengiver de aggregater for euroområdet, der er offentliggjort af ECB, skal der være tale om en tro gengivelse. 9. NCB'erne indberetter statistisk information om salg/overførsel af MFI-udlån til tredjeparter (securitisering) i henhold til bilag XII, for så vidt den statistiske information, herunder oplysninger, der bygger på et bedste skøn, er tilgængelig.

6 2003O0002 DA B 10. NCB'erne skal om fornødent tilsende ECB revisioner i overensstemmelse med de principper, der er fastlagt i bilag XIII. 11. De krævede statistiske oplysninger indberettes til ECB i en form, der opfylder kravene i bilag XIII. Dette bilag indeholder så en beskrivelse af den form, i hvilken ECB tilbagesender statistisk information til NCB'erne. 12. For at sikre kvaliteten af balancestatistikkerne for euroområdets foretager NCB'erne i de tilfælde, hvor de undtager små i henhold til artikel 2, stk. 2, i forordning ECB/2001/13, en opregning, i henhold til bilag XIV, til 100 % dækning for disse ved udarbejdelsen af de månedlige kvartårlige MFI-balancedata, der indberettes til ECB. Artikel 3 Statistikker vedrørende reservekravsgrundlaget standardfradrag i reservekravsgrundlaget 1. For at muliggøre en regelmæssig udarbejdelse af statistikker vedrørende reservekravsgrundlaget indberetter NCB'erne til ECB statistisk information i henhold til bilag XV. 2. M1 For at kontrollere nøjagtigheden af de løbende standardfradrag i reservekravsgrundlaget, som kreditinstitutterne kan foretage i den udestående del af deres udstedte gældsinstrumenter med en aftalt løbetid på op til to år i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i forordning ECB/2003/9 af 12. september 2003 om anvendelse af mindstereserver ( 1 ), foretager ECB månedlige beregninger på grundlag af de statistiske oplysninger pr. månedsultimo, som kreditinstitutterne indberetter til NCB'erne i medfør af forordning ECB/2001/13. NCB'erne beregner de krævede aggregater i henhold til bilag XVI indberetter disse aggregater til ECB. Artikel 4 MFI-liste til statistiske formål For at sikre nøjagtigheden ajourføringen af listen over til statistisk brug indberetter NCB'erne opdateringer i henhold til bilag XVII. Artikel 5 Balancedata om OFI'er Til brug for ECB's regelmæssige udarbejdelse af statistik over residente OFI'ers aktiviteter indberetter NCB'erne statistisk information i henhold til bilag XVIII, for så vidt den er tilgængelig. Artikel 6 Værdipapirudstedelser Til brug for ECB's regelmæssige udarbejdelse af statistikker over udstedelser af værdipapirer omfattende alle udstedelser foretaget af residenter i euroområdet i en hvilken som helst valuta samt alle udstedelser i euro på verdensplan, såvel indenlandske som udenlandske, indberetter NCB'erne statistisk information, for så vidt den er tilgængelig, i henhold til bilag XIX inden for en frist på fem uger fra udgangen af referencemåneden. ( 1 ) EUT L 250 af , s. 10.

7 2003O0002 DA B M2 Artikel 7 MFI-rentestatistik 1. Til brug for ECB s regelmæssige udarbejdelse af MFI-rentestatistik indberetter NCB erne statistisk information i henhold til bilag XX. Denne statistiske information indberettes efter den årlige kalender, som fastlægges af ECB fremsendes til NCB erne hvert år ultimo september. M1 B Artikel 8 Kvaliteten af den statistiske information Med forbehold af ECB's ret til verifikation i henhold til forordning (EF) nr. 2533/98 forordning ECB/2001/13 foretager NCB'erne overvågning sikring af kvaliteten pålideligheden af den statistiske information, der forelægges ECB. Artikel 9 Standard for overførsel NCB'erne skal anvende den facilitet, der stilles til rådighed af ESCB, som via telekommunikationsnettet»escb-net«elektronisk overfører den af ECB krævede statistiske information. Det statistiske format, der er udviklet med henblik på denne elektroniske udveksling af statistisk information, er det standardformat, der er vedtaget af Den Statistiske Komité. Dette krav er d ikke til hinder for, at der, som nødløsning efter aftale med ECB, kan anvendes andre måder for overførsel af statistisk information. Artikel 10 Forenklet ændringsprocedure Med inddragelse af Den Statistiske Komités synspunkter kan ECB's Direktion foretage tekniske ændringer af bilagene til denne retningslinje, forudsat at de pågældende ændringer hverken ændrer ved det underliggende principgrundlag eller påvirker indberetningsbyrden for rapporteringsenhederne i ne. Artikel 11 Ophævelse Retningslinje ECB/2002/5 af den 30. juli 2002 ophæves hermed. Artikel 12 Endelige bestemmelser Denne retningslinje er rettet til de deltagende s NCB'er. Denne retningslinje træder i kraft den 11. februar Denne retningslinje offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

8 2003O0002 DA B BILAG I FORBINDELSESTABELLER TIL BRUG VED PENGE- OG BANKSTATI- STIK M2 B De nationale centralbanker (NCB er) Den Europæiske Centralbank (ECB) anvender i forbindelse med udarbejdelsen af statistisk information vedrørende deres egen balance følgende forbindelsestabeller som et led i den regelmæssige kontrol af, at der er overensstemmelse mellem Eurosystemets aggregerede balance ultimo måneden til statistiske formål de daglige balancer til regnskabs likviditetsstyringsformål. Denne statistiske information indberettes efter den årlige kalender, som fastlægges af ECB fremsendes til NCB erne hvert år ultimo september. Forbindelsestabellerne viser i detaljer forbindelsen mellem posterne på regnskabsbalancen de poster, der skal indberettes til statistiske formål. Tabellerne vejleder med hensyn til både de månedlige de kvartårlige statistikkrav. Desuden findes hjælpetabeller, som muliggør yderligere overensstemmelse mellem regnskabsbalancen den statistiske balance. Venstre side af forbindelsestabellerne angiver for hvert enkelt felt i tabel 1, 2, 3 4 i bilag I til forordning ECB/2001/13 af 22. november 2001 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære institutioner) ( 1 ), ændret ved forordning ECB/2002/8) ( 2 ), postens nummer, betegnelse opdelingen. I højre side af forbindelsestabellerne angives for hver enkelt regnskabspost postens nummer, betegnelse den krævede opdeling. Visse balanceposter i forordning ECB/2001/13 er ikke relevante for ECB's/NCB'ernes balancer (angivet med»n/ a«). Hjælpetabellerne gengiver de oprindelige tabeller 1, 2, 3 4 i forordning ECB/ 2001/13. Her er de relevante regnskabsposters numre angivet i de enkelte felter. Endvidere kræves det, at NCB'erne under udarbejdelsen af disse statistiske data følger de harmoniserede regnskabsregler, som er opstillet i retningslinje ECB/ 2002/10 af 5. december 2002 om den retlige ramme for bføring regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker ( 3 ), d med visse undtagelser. Den vigtigste undtagelse forventes at være, at de ifølge kravene skal revaluere deres værdipapirbeholdning månedligt i stedet for kvartårligt, sådan som det kræves til regnskabsformål. En anden undtagelse er, at regnskabspost 9.5,»andre tilgodehavender i Eurosystemet (netto)«, post 10.4,»andre forpligtelser i Eurosystemet (netto)«, til statistiske formål indberettes på bruttobasis. Omvendt indberettes post 14»revalueringskonti«på bruttobasis til regnskabsformål (urealiserede tab indberettes under post 11»andre aktiver«) på nettobasis til statistiske formål. ( 1 ) EFT L 333 af , s. 1. ( 2 ) EFT L 330 af , s. 29. ( 3 ) EUT L 58 af , s. 1.

9 B PENGE- OG BANKSTATISTIK (kvartalsdata) PASSIVER Beholdninger Forbindelsestabel til brug ved udarbejdelsen af penge- bankstatistik. Overensstemmelse mellem poster Forordning ECB/2001/13 Bilag 1 Tabel 1 Regnskabsbalanceformat Opdeling Yderligere opdeling Hjemsted Sektor Delsektor Løbetid Hjemsted Type Valuta Sektor Delsektor Løbetid 8 Seddel- møntomløb 9 Indlån (alle valutaer) 1 Seddelomløb 2.1 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer anfordringskonti (herunder reservekravsordningen) 2.2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer indlånsfacilieten 2.3 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer tidsindskud 2.4 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer finjusterende markedsoperationer 2.5 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer indlån i forbindelse med marginbetalinger 3 forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.2 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet andre forpligtelser 7 Forpligtelser i fremmed valuta over for 2003O0002 DA

10 B PASSIVER Beholdninger Forbindelsestabel til brug ved udarbejdelsen af penge- bankstatistik. Overensstemmelse mellem poster Forordning ECB/2001/13 Bilag 1 Tabel 1 Regnskabsbalanceformat Opdeling Yderligere opdeling Hjemsted Sektor Delsektor Løbetid Hjemsted Type Valuta Sektor Delsektor Løbetid residenter i euroområdet 10.1 Intra-Eurosystemforpligtelser forpligtelser svarende til overførslen af valutareserver (kun ECB's balance) 10.2 Intra-Eurosystemforpligtelser forpligtelser i tilknytning til egenveksler til støtte for udstedte ECB-gældsbeviser (kun NCB'ernes balance) 10.4 Intra-Eurosystemforpligtelser andre forpligtelser i Eurosystemet 12 forpligtelser Indlån Alle valutaer MFI'- er 9 Indlån (alle valutaer) 9 Indlån (alle valutaer) deltagende Offentlig Statslig 5.1 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet offentlig 7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.1 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer anfordringskonti (herunder reservekravsordningen) 2.2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer indlånsfacilieten 2.3 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med deltagende deltagende deltagende MFI'- er MFI'- er 12 forpligtelser Indlån Alle valutaer MFI'- er Statslig Statslig Statslig 2003O0002 DA

11 B PASSIVER Beholdninger Forbindelsestabel til brug ved udarbejdelsen af penge- bankstatistik. Overensstemmelse mellem poster Forordning ECB/2001/13 Bilag 1 Tabel 1 Regnskabsbalanceformat Opdeling Yderligere opdeling Hjemsted Sektor Delsektor Løbetid Hjemsted Type Valuta Sektor Delsektor Løbetid pengepolitiske operationer tidsindskud 2.4 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer finjusterende markedsoperationer deltagende 2.5 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer indlån i forbindelse med marginbetalinger deltagende 3 forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet deltagende 5.2 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet andre forpligtelser 7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 10.1 Intra-Eurosystemforpligtelser forpligtelser svarende til overførslen af valutareserver (kun ECB's balance) 10.2 Intra-Eurosystemforpligtelser forpligtelser i tilknytning til egenveksler til støtte for udstedte ECB-gældsbeviser (kun NCB'ernes balance) 10.4 Intra-Eurosystemforpligtelser andre forpligtelser i Eurosystemet deltagende deltagende deltagende deltagende deltagende 12 forpligtelser deltagende Indlån Alle valutaer MFI'- er 2003O0002 DA

12 B PASSIVER Beholdninger Forbindelsestabel til brug ved udarbejdelsen af penge- bankstatistik. Overensstemmelse mellem poster Forordning ECB/2001/13 Bilag 1 Tabel 1 Regnskabsbalanceformat Opdeling Yderligere opdeling Hjemsted Sektor Delsektor Løbetid Hjemsted Type Valuta Sektor Delsektor Løbetid 9 Indlån (alle valutaer) deltagende Offentlig Statslig 5.1 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet offentlig deltagende MFI'- er Statslig 7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet deltagende MFI'- er Statslig 12 forpligtelser deltagende Indlån Alle valutaer MFI'- er Statslig 9 Indlån (alle valutaer) 9 Indlån (alle valutaer) Resten af verden Resten af verden (2 kategorier) 6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 8.1 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet indlån andre forpligtelser 8.2 Forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 12 forpligtelser Resten af verden 6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 8.1 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet indlån andre forpligtelser 8.2 Forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 12 forpligtelser Resten af verden 9e Indlån (euro) 2.1 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer anfor- Indlån Indlån Alle valutaer Alle valutaer (2 kategorier) (2 kategorier) (2 kategorier) (2 kategorier) 2003O0002 DA

13 B PASSIVER Beholdninger Forbindelsestabel til brug ved udarbejdelsen af penge- bankstatistik. Overensstemmelse mellem poster Forordning ECB/2001/13 Bilag 1 Tabel 1 Regnskabsbalanceformat Opdeling Yderligere opdeling Hjemsted Sektor Delsektor Løbetid Hjemsted Type Valuta Sektor Delsektor Løbetid dringskonti (herunder reservekravsordningen) 2.2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer indlånsfacilieten 2.3 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer tidsindskud 2.4 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer finjusterende markedsoperationer 2.5 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer indlån i forbindelse med marginbetalinger 3 forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.2 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet andre forpligtelser 10.1 Intra-Eurosystemforpligtelser forpligtelser svarende til overførslen af valutareserver (kun ECB's balance) 10.2 Intra-Eurosystemforpligtelser forpligtelser i tilknytning til egenveksler til støtte for udstedte ECB-gældsbeviser (kun NCB'ernes balance) 10.4 Intra-Eurosystemforpligtelser andre forpligtelser i Eurosystemet 2003O0002 DA

14 B PASSIVER Beholdninger Forbindelsestabel til brug ved udarbejdelsen af penge- bankstatistik. Overensstemmelse mellem poster Forordning ECB/2001/13 Bilag 1 Tabel 1 Regnskabsbalanceformat Opdeling Yderligere opdeling Hjemsted Sektor Delsektor Løbetid Hjemsted Type Valuta Sektor Delsektor Løbetid 12 forpligtelser Indlån Euro 9e Indlån (euro) deltagende 2.1 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer anfordringskonti (herunder reservekravsordningen) 2.2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer indlånsfacilieten 2.3 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer tidsindskud 2.4 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer finjusterende markedsoperationer 2.5 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer indlån i forbindelse med marginbetalinger 3 forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.2 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet andre forpligtelser 10.1 Intra-Eurosystemforpligtelser forpligtelser svarende til overførslen af valutareserver (kun ECB's balance) 10.2 Intra-Eurosystemforpligtelser forpligtelser i tilknytning til egenveksler til deltagende deltagende deltagende deltagende deltagende deltagende deltagende deltagende deltagende 2003O0002 DA

15 B PASSIVER Beholdninger Forbindelsestabel til brug ved udarbejdelsen af penge- bankstatistik. Overensstemmelse mellem poster Forordning ECB/2001/13 Bilag 1 Tabel 1 Regnskabsbalanceformat Opdeling Yderligere opdeling Hjemsted Sektor Delsektor Løbetid Hjemsted Type Valuta Sektor Delsektor Løbetid støtte for udstedte ECB-gældsbeviser (kun NCB'ernes balance) 10.4 Intra-Eurosystemforpligtelser andre forpligtelser i Eurosystemet deltagende 12 forpligtelser deltagende Indlån Euro MFI'- er 9.1e Indlån på anfordring Offentlig Anden offentlig 5.1 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet offentlig Indlån på anfordring Anden offentlig 9.1e Indlån på anfordring 9.1e Indlån på anfordring 9.1e Indlån på anfordring formidlere formidlere Forsikringsselskaber pensionskasser 12 forpligtelser Indlån på anfordring Indlån på anfordring 12 forpligtelser Indlån på anfordring 5.2 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet andre forpligtelser Indlån på anfordring 12 forpligtelser Indlån på anfordring Indlån på anfordring Euro Euro Euro MFI'- er 5.2 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet andre forpligtelser MFI'- er residenter Anden offentlig formidlere 5.2 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet andre forpligtelser Forsikringsselskaber pensionskasser 2003O0002 DA

16 B PASSIVER Beholdninger Forbindelsestabel til brug ved udarbejdelsen af penge- bankstatistik. Overensstemmelse mellem poster Forordning ECB/2001/13 Bilag 1 Tabel 1 Regnskabsbalanceformat Opdeling Yderligere opdeling Hjemsted Sektor Delsektor Løbetid Hjemsted Type Valuta Sektor Delsektor Løbetid 12 forpligtelser Indlån på anfordring Euro residenter Forsikringsselskaber pensionskasser 9.1e Indlån på anfordring selskaber Indlån på anfordring 12 forpligtelser Indlån på anfordring Euro 5.2 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet andre forpligtelser selskaber residenter selskaber 9.1e Indlån på anfordring 9.1e Indlån på anfordring 9.1e Indlån på anfordring 9.1e Indlån på anfordring deltagende deltagende deltagende Offentlig Husholdninger 5.2 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet andre forpligtelser Anden offentlig formid- Indlån på anfordring 12 forpligtelser Indlån på anfordring 5.1 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet offentlig deltagende 12 forpligtelser deltagende 5.2 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet andre forpligtelser deltagende 12 forpligtelser deltagende 5.2 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet andre forplig- deltagende Indlån på anfordring Indlån på anfordring Indlån på anfordring Indlån på anfordring Indlån på anfordring Euro Euro Euro residenter MFI'- er MFI'- er Husholdninger Husholdninger Anden offentlig Anden offentlig formid- 2003O0002 DA

17 B PASSIVER Beholdninger Forbindelsestabel til brug ved udarbejdelsen af penge- bankstatistik. Overensstemmelse mellem poster Forordning ECB/2001/13 Bilag 1 Tabel 1 Regnskabsbalanceformat Opdeling Yderligere opdeling Hjemsted Sektor Delsektor Løbetid Hjemsted Type Valuta Sektor Delsektor Løbetid lere telser lere 12 forpligtelser deltagende Indlån på anfordring Euro residenter formidlere 9.1e Indlån på anfordring deltagende Forsikringsselskaber pensionskasser 5.2 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet andre forpligtelser deltagende Indlån på anfordring Forsikringsselskaber pensionskasser 12 forpligtelser deltagende Indlån på anfordring Euro residenter Forsikringsselskaber pensionskasser 9.1e Indlån på anfordring 9.1e Indlån på anfordring deltagende deltagende 9.2e Tidsindskud Offentlig selskaber 5.2 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet andre forpligtelser deltagende 12 forpligtelser deltagende Husholdninger 5.2 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet andre forpligtelser Anden offentlig (3 kategorier) deltagende 12 forpligtelser deltagende 5.1 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet offentlig Indlån på anfordring Indlån på anfordring Indlån på anfordring Indlån på anfordring Euro Euro Euro MFI'- er MFI'- er Tidsindskud MFI'- er 12 forpligtelser Tidsindskud MFI'- er selskaber selskaber Husholdninger Husholdninger Anden offentlig Anden offentlig (3 kategorier) (3 kategorier) 2003O0002 DA

18 B PASSIVER Beholdninger Forbindelsestabel til brug ved udarbejdelsen af penge- bankstatistik. Overensstemmelse mellem poster Forordning ECB/2001/13 Bilag 1 Tabel 1 Regnskabsbalanceformat Opdeling Yderligere opdeling Hjemsted Sektor Delsektor Løbetid Hjemsted Type Valuta Sektor Delsektor Løbetid 9.2e Tidsindskud (3 kategorier) 5.2 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet andre forpligtelser Tidsindskud (3 kategorier) Euro 12 forpligtelser Tidsindskud MFI'- er (3 kategorier) 9.2e Tidsindskud formidlere (3 kategorier) 5.2 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet andre forpligtelser Tidsindskud formidlere (3 kategorier) Euro 12 forpligtelser Tidsindskud MFI'- er formidlere (3 kategorier) 9.2e Tidsindskud 9.2e Tidsindskud 9.2e Tidsindskud Forsikringsselskaber pensionskasser selskaber Husholdninger (3 kategorier) (3 kategorier) (3 kategorier) 5.2 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet andre forpligtelser Tidsindskud Euro Euro Euro 12 forpligtelser Tidsindskud MFI'- er 12 forpligtelser Tidsindskud MFI'- er 12 forpligtelser Tidsindskud MFI'- er 5.2 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet andre forpligtelser Tidsindskud Forsikringsselskaber pensionskasser Forsikringsselskaber pensionskasser (3 kategorier) (3 kategorier) 5.2 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet andre forpligtelser Tidsindskud selskaber (3 kategorier) selskaber (3 kategorier) Husholdninger Husholdninger (3 kategorier) (3 kategorier) 2003O0002 DA

19 B PASSIVER Beholdninger Forbindelsestabel til brug ved udarbejdelsen af penge- bankstatistik. Overensstemmelse mellem poster Forordning ECB/2001/13 Bilag 1 Tabel 1 Regnskabsbalanceformat Opdeling Yderligere opdeling Hjemsted Sektor Delsektor Løbetid Hjemsted Type Valuta Sektor Delsektor Løbetid 9.2e Tidsindskud deltagende Offentlig Anden offentlig (3 kategorier) 5.1 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet offentlig deltagende 12 forpligtelser deltagende Tidsindskud Euro Tidsindskud MFI'- er Anden offentlig Anden offentlig (3 kategorier) (3 kategorier) 9.2e Tidsindskud deltagende 9.2e Tidsindskud deltagende 9.2e Tidsindskud deltagende 9.2e Tidsindskud deltagende formidlere Forsikringsselskaber pensionskasser selskaber (3 kategorier) (3 kategorier) (3 kategorier) (3 kategorier) 5.1 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet andre forpligtelser deltagende 12 forpligtelser deltagende 5.1 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet andre forpligtelser deltagende 12 forpligtelser deltagende 5.1 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet andre forpligtelser deltagende 12 forpligtelser deltagende 5.1 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet andre forpligtelser deltagende Tidsindskud Tidsindskud Tidsindskud Euro Euro Euro Euro Tidsindskud MFI'- er Tidsindskud MFI'- er formidlere formidlere Tidsindskud Forsikringsselskaber pensionskasser Forsikringsselskaber pensionskasser (3 kategorier) (3 kategorier) (3 kategorier) (3 kategorier) (3 kategorier) (3 kategorier) Tidsindskud selskaber (3 kategorier) 12 forpligtelser deltagende Tidsindskud MFI'- selskaber (3 kategorier) 2003O0002 DA

20 B PASSIVER Beholdninger Forbindelsestabel til brug ved udarbejdelsen af penge- bankstatistik. Overensstemmelse mellem poster Forordning ECB/2001/13 Bilag 1 Tabel 1 Regnskabsbalanceformat Opdeling Yderligere opdeling Hjemsted Sektor Delsektor Løbetid Hjemsted Type Valuta Sektor Delsektor Løbetid er 9.2e Tidsindskud deltagende Husholdninger (3 kategorier) 5.1 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet andre forpligtelser deltagende 12 forpligtelser deltagende Tidsindskud Euro Tidsindskud MFI'- er Husholdninger Husholdninger (3 kategorier) (3 kategorier) 9.3e Indlån med opsigelsesvarsel Offentlig Anden offentlig (2 kategorier) e Indlån med opsigelsesvarsel deltagende 9.3e Indlån med opsigelsesvarsel 9.3e Indlån med opsigelsesvarsel 9.3e Indlån med opsigelsesvarsel 9.3e Indlån med opsigelsesvarsel 9.3e Indlån med opsigelsesvarsel Offentlig formidlere Forsikringsselskaber pensionskasser selskaber Husholdninger Anden offentlig (2 kategorier) (2 kategorier) (2 kategorier) (2 kategorier) (2 kategorier) (2 kategorier) O0002 DA

21 B PASSIVER Beholdninger Forbindelsestabel til brug ved udarbejdelsen af penge- bankstatistik. Overensstemmelse mellem poster Forordning ECB/2001/13 Bilag 1 Tabel 1 Regnskabsbalanceformat Opdeling Yderligere opdeling Hjemsted Sektor Delsektor Løbetid Hjemsted Type Valuta Sektor Delsektor Løbetid 9.3e Indlån med opsigelsesvarsel deltagende (2 kategorier) e Indlån med opsigelsesvarsel deltagende formidlere (2 kategorier) e Indlån med opsigelsesvarsel deltagende Forsikringsselskaber pensionskasser (2 kategorier) e Indlån med opsigelsesvarsel 9.3e Indlån med opsigelsesvarsel deltagende deltagende 9.4e Genkøbsforretninger 9.4e Genkøbsforretninger Offentlig selskaber Husholdninger Anden offentlig (2 kategorier) (2 kategorier) Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet offentlig Genkøbsforretninger 5.2 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet andre forpligtelser Genkøbsforretninger Euro Euro 12 forpligtelser Genkøbsforretninger MFI'- er 12 forpligtelser Genkøbs- forret- MFI'- Anden offentlig Anden offentlig 2003O0002 DA

22 B PASSIVER Beholdninger Forbindelsestabel til brug ved udarbejdelsen af penge- bankstatistik. Overensstemmelse mellem poster Forordning ECB/2001/13 Bilag 1 Tabel 1 Regnskabsbalanceformat Opdeling Yderligere opdeling Hjemsted Sektor Delsektor Løbetid Hjemsted Type Valuta Sektor Delsektor Løbetid ninger er 9.4e Genkøbsforretninger formidlere 5.2 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet andre forpligtelser Genkøbsforretninger formidlere 12 forpligtelser Genkøbsforretninger MFI'- er formidlere 9.4e Genkøbsforretninger Forsikringsselskaber pensionskasser 5.2 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet andre forpligtelser Genkøbsforretninger Forsikringsselskaber pensionskasser 9.4e Genkøbsforretninger deltagende 9.4e Genkøbsforretninger 9.4e Genkøbsforretninger Offentlig selskaber Anden offentlig Husholdninger 5.2 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet andre forpligtelser Genkøbsforretninger 5.2 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet offentlig deltagende Genkøbsforretninger Euro Euro 12 forpligtelser Genkøbsforretninger MFI'- er 12 forpligtelser Genkøbsforretninger MFI'- er 12 forpligtelser Genkøbsforretninger MFI'- er 12 forpligtelser delta- Genkøbs- Euro Anden Forsikringsselskaber pensionskasser 5.2 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet andre forpligtelser Genkøbsforretninger selskaber selskaber Husholdninger Husholdninger Anden offentlig 2003O0002 DA

23 B PASSIVER Beholdninger Forbindelsestabel til brug ved udarbejdelsen af penge- bankstatistik. Overensstemmelse mellem poster Forordning ECB/2001/13 Bilag 1 Tabel 1 Regnskabsbalanceformat Opdeling Yderligere opdeling Hjemsted Sektor Delsektor Løbetid Hjemsted Type Valuta Sektor Delsektor Løbetid gende forretninger MFI'- er offentlig 9.4e Genkøbsforretninger deltagende 5.2 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet andre forpligtelser deltagende Genkøbsforretninger 12 forpligtelser deltagende Euro Genkøbsforretninger MFI'- er 9.4e Genkøbsforretninger deltagende formidlere 5.2 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet andre forpligtelser deltagende Genkøbsforretninger formidlere 9.4e Genkøbsforretninger 9.4e Genkøbsforretninger 9.4e Genkøbsforretninger deltagende deltagende deltagende Forsikringsselskaber pensionskasser selskaber 12 forpligtelser deltagende 5.2 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet andre forpligtelser deltagende 12 forpligtelser deltagende 5.2 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet andre forpligtelser deltagende 12 forpligtelser deltagende Husholdninger 5.2 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet andre forpligtelser deltagende Genkøbsforretninger Euro Euro Euro Genkøbsforretninger MFI'- er Genkøbsforretninger MFI'- er Genkøbsforretninger MFI'- er formidlere Genkøbsforretninger Forsikringsselskaber pensionskasser Forsikringsselskaber pensionskasser Genkøbsforretninger selskaber selskaber Husholdninger 2003O0002 DA

24 B PASSIVER Beholdninger Forbindelsestabel til brug ved udarbejdelsen af penge- bankstatistik. Overensstemmelse mellem poster Forordning ECB/2001/13 Bilag 1 Tabel 1 Regnskabsbalanceformat Opdeling Yderligere opdeling Hjemsted Sektor Delsektor Løbetid Hjemsted Type Valuta Sektor Delsektor Løbetid 12 forpligtelser deltagende Euro Genkøbsforretninger MFI'- er Husholdninger 9.1x Indlån på anfordring Offentlig Anden offentlig 7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet Indlån på anfordring Anden offentlig 12 forpligtelser Indlån på anfordring Fremmed valuta MFI'- er Anden offentlig 9.1x Indlån på anfordring 7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet Indlån på anfordring 9.1x Indlån på anfordring 9.1x Indlån på anfordring 9.1x Indlån på anfordring formidlere formidlere Forsikringsselskaber pensionskasser selskaber 12 forpligtelser Indlån på anfordring 7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet Indlån på anfordring 12 forpligtelser Indlån på anfordring 7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet Indlån på anfordring 12 forpligtelser Indlån på anfordring 7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet Indlån på anfordring Euro Euro Euro MFI'- er formidlere MFI'- er MFI'- er Forsikringsselskaber pensionskasser Forsikringsselskaber pensionskasser selskaber 2003O0002 DA

25 B PASSIVER Beholdninger Forbindelsestabel til brug ved udarbejdelsen af penge- bankstatistik. Overensstemmelse mellem poster Forordning ECB/2001/13 Bilag 1 Tabel 1 Regnskabsbalanceformat Opdeling Yderligere opdeling Hjemsted Sektor Delsektor Løbetid Hjemsted Type Valuta Sektor Delsektor Løbetid 12 forpligtelser Indlån på anfordring Fremmed valuta MFI'- er selskaber 9.1x Indlån på anfordring Husholdninger 7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet Indlån på anfordring 12 forpligtelser Indlån på anfordring Fremmed valuta MFI'- er Husholdninger Husholdninger 9.1x Indlån på anfordring 9.1x Indlån på anfordring 9.1x Indlån på anfordring 9.1x Indlån på anfordring deltagende deltagende deltagende deltagende Offentlig Anden offentlig formidlere Forsikringsselskaber pensionskasser 7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet deltagende 12 forpligtelser deltagende 7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet deltagende 12 forpligtelser deltagende 7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet deltagende 12 forpligtelser deltagende 7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet deltagende Indlån på anfordring Indlån på anfordring Indlån på anfordring Indlån på anfordring Indlån på anfordring Indlån på anfordring Indlån på anfordring Fremmed valuta Fremmed valuta Fremmed valuta MFI'- er MFI'- er MFI'- er Anden offentlig Anden offentlig formidlere formidlere Forsikringsselskaber pensionskasser 2003O0002 DA

26 B PASSIVER Beholdninger Forbindelsestabel til brug ved udarbejdelsen af penge- bankstatistik. Overensstemmelse mellem poster Forordning ECB/2001/13 Bilag 1 Tabel 1 Regnskabsbalanceformat Opdeling Yderligere opdeling Hjemsted Sektor Delsektor Løbetid Hjemsted Type Valuta Sektor Delsektor Løbetid 12 forpligtelser deltagende Indlån på anfordring Fremmed valuta MFI'- er Forsikringsselskaber pensionskasser 9.1x Indlån på anfordring deltagende selskaber 7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet deltagende 12 forpligtelser deltagende Indlån på anfordring Indlån på anfordring Fremmed valuta MFI'- er selskaber selskaber 9.1x Indlån på anfordring deltagende 9.2x Tidsindskud 9.2x Tidsindskud 9.2x Tidsindskud Offentlig Husholdninger 7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet Anden offentlig (3 kategorier) (3 kategorier) (3 kategorier) deltagende 12 forpligtelser deltagende 7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet Indlån på anfordring Indlån på anfordring Tidsindskud 7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet Tidsindskud 7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet formidlere Tidsindskud Fremmed valuta Fremmed valuta Fremmed valuta MFI'- er 12 forpligtelser Tidsindskud MFI'- er 12 forpligtelser Tidsindskud MFI'- er Husholdninger Husholdninger Anden offentlig Anden offentlig formidlere (3 kategorier) (3 kategorier) (3 kategorier) (3 kategorier) (3 kategorier) 2003O0002 DA

27 B PASSIVER Beholdninger Forbindelsestabel til brug ved udarbejdelsen af penge- bankstatistik. Overensstemmelse mellem poster Forordning ECB/2001/13 Bilag 1 Tabel 1 Regnskabsbalanceformat Opdeling Yderligere opdeling Hjemsted Sektor Delsektor Løbetid Hjemsted Type Valuta Sektor Delsektor Løbetid Fremmed valuta 12 forpligtelser Tidsindskud MFI'- er formidlere (3 kategorier) 9.2x Tidsindskud Forsikringsselskaber pensionskasser (3 kategorier) 7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet Tidsindskud Forsikringsselskaber pensionskasser (3 kategorier) Fremmed valuta 12 forpligtelser Tidsindskud MFI'- er Forsikringsselskaber pensionskasser (3 kategorier) 9.2x Tidsindskud selskaber (3 kategorier) 7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet Tidsindskud selskaber (3 kategorier) 9.2x Tidsindskud 9.2x Tidsindskud deltagende 9.2x Tidsindskud deltagende Offentlig Husholdninger Anden offentlig (3 kategorier) (3 kategorier) (3 kategorier) 7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet Tidsindskud 7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet deltagende 12 forpligtelser deltagende 7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet deltagende Tidsindskud Tidsindskud Fremmed valuta Fremmed valuta Fremmed valuta 12 forpligtelser Tidsindskud MFI'- er 12 forpligtelser Tidsindskud MFI'- er Tidsindskud MFI'- er selskaber (3 kategorier) Husholdninger Husholdninger Anden offentlig Anden offentlig (3 kategorier) (3 kategorier) (3 kategorier) (3 kategorier) (3 kategorier) 2003O0002 DA

28 B PASSIVER Beholdninger Forbindelsestabel til brug ved udarbejdelsen af penge- bankstatistik. Overensstemmelse mellem poster Forordning ECB/2001/13 Bilag 1 Tabel 1 Regnskabsbalanceformat Opdeling Yderligere opdeling Hjemsted Sektor Delsektor Løbetid Hjemsted Type Valuta Sektor Delsektor Løbetid 12 forpligtelser deltagende Fremmed valuta Tidsindskud MFI'- er (3 kategorier) 9.2x Tidsindskud deltagende formidlere (3 kategorier) 7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet deltagende 12 forpligtelser deltagende Tidsindskud Fremmed valuta Tidsindskud MFI'- er formidler formidlere (3 kategorier) (3 kategorier) 9.2x Tidsindskud deltagende 9.2x Tidsindskud deltagende 9.2x Tidsindskud deltagende 9.3x Indlån med opsigelsesvarsel Offentlig Forsikringsselskaber pensionskasser selskaber Husholdninger Anden offentlig (3 kategorier) (3 kategorier) (3 kategorier) (2 kategorier) 7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet deltagende 12 forpligtelser deltagende 7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet deltagende 12 forpligtelser deltagende 7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet deltagende 12 forpligtelser deltagende - - Tidsindskud Fremmed valuta Fremmed valuta Fremmed valuta Tidsindskud MFI'- er Tidsindskud MFI'- er Tidsindskud MFI'- er Tidsindskud Forsikringsselskaber pensionskasser Forsikringsselskaber pensionskasser (3 kategorier) (3 kategorier) Tidsindskud selskaber (3 kategorier) selskaber (3 kategorier) Husholdninger Husholdninger (3 kategorier) (3 kategorier) 2003O0002 DA

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 26.9.2003 DA Den Europæiske Unions Tidende L 241/1 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 6. februar 2003 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

L 330/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 330/20 Den Europæiske Unions Tidende L 330/20 Den Europæiske Unions Tidende 15.12.2007 DEN ROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 1489/2007 af 29. november 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) om den konsoliderede

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008 L 15/14 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.1.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009 af 19. december 2008 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 334/24 DA 11.12.2002 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 21. november 2002 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle

Læs mere

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005 ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 5 DA Hovedformålet med de statistikker, som Den Europæiske Centralbank (ECB) udarbejder, er at understøtte ECBs pengepolitik og andre opgaver, som udføres af Eurosystemet

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003R1745 DA 18.01.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 1745/2003 af 12. september

Læs mere

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer 19.6.2015 L 154/15 RETNINGSLINJER DEN EURPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/948 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2015/19)

Læs mere

RETNINGSLINJER. (3) Endvidere kræves der visse yderligere tekniske ændringer til bilag IV til retningslinje ECB/2010/20. Artikel 1. Ændring.

RETNINGSLINJER. (3) Endvidere kræves der visse yderligere tekniske ændringer til bilag IV til retningslinje ECB/2010/20. Artikel 1. Ændring. 21.7.2015 L 193/147 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/1197 af 2. juli 2015 om ændring af retningslinje ECB/2010/20 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 193/134 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/1196 af 2. juli 2015 om ændring af afgørelse ECB/2010/21 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab (ECB/2015/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 1745/2003 af 12. september 2003 om anvendelse af mindstereserver (ECB/2003/9)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 1745/2003 af 12. september 2003 om anvendelse af mindstereserver (ECB/2003/9) L 250/10 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 1745/2003 af 12. september 2003 om anvendelse af mindstereserver (ECB/2003/9) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR under henvisning

Læs mere

L 211/8 Den Europæiske Unions Tidende 11.8.2007

L 211/8 Den Europæiske Unions Tidende 11.8.2007 L 211/8 Den Europæiske Unions Tidende 11.8.2007 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 958/2007 af 27. juli 2007 om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver (ECB/2007/8)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 14/36 DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/66 af 26. november 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/24 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 16,

RETNINGSLINJER. under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 16, L 173/102 30.6.2016 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1061 af 26. maj 2016 om ændring af retningslinje ECB/2008/8 om indsamling af data om euro og driften af Currency Information

Læs mere

(2014/192/EU) under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46.

(2014/192/EU) under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46. L 104/72 DA 8.4.2014 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 24. februar 2014 om Det Europæiske System af Centralbankers tilrettelæggelse af de forberedende foranstaltninger til indsamlingen af granulære

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2000D0014 01/01/2004 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 3.10.2008 C 251/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) HENSTILLINGER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Henstilling om en Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2533/98 om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, 17.12.2016 L 344/117 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/2299 af 2. november 2016 om ændring af retningslinje (EU) 2016/65 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Tabeltillæg D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K

Danmarks Nationalbank. Tabeltillæg D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K Danmarks Nationalbank Tabeltillæg 2007 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 7 2 NATIONALBANKENS STATUS OG MÅNEDSBALANCER Tabel Aktiver Mio.kr. Guld på udlandet Fordringer Fordringer på Det Europæiske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 13.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 73/5 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. oktober 2012 om et forslag til Kommissionens forordning

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, L 14/30 21.1.2016 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/65 af 18. november 2015 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2015/35)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (ECB/2010/29) (2011/67/EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (ECB/2010/29) (2011/67/EU) L 35/26 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2011 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (omarbejdning) (ECB/2010/29) (2011/67/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

(EUT L 305 af , s. 6) nr. side dato Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2015/730 af 16. april 2015

(EUT L 305 af , s. 6) nr. side dato Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2015/730 af 16. april 2015 2012R0024 DA 27.05.2015 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1011/2012 af 17. oktober

Læs mere

29.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 348/57

29.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 348/57 29.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 348/57 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 14 december 2009 om ændring af afgørelse ECB/2006/17 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab (ECB/2009/29)

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april 2017 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017 (ECB/2017/11) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

ECB-STATISTIK APRIL 2006 EN OVERSIGT

ECB-STATISTIK APRIL 2006 EN OVERSIGT -STATISTIK APRIL 2006 EN OVERSIGT DA -STATISTIK EN OVERSIGT APRIL 2006 I 2006 vil alle publikationer bære et motiv taget fra en 5-euroseddel. Den Europæiske Centralbank, 2006 Adresse Kaiserstrasse 29 60311

Læs mere

DEN EUROPÆISKE PENGEPOLITIK

DEN EUROPÆISKE PENGEPOLITIK DEN EUROPÆISKE PENGEPOLITIK Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) omfatter ECB og alle EUmedlemsstaternes centralbanker. Hovedmålet for ESCB er at fastholde prisstabilitet. For at nå sin primære

Læs mere

(EFT L 337 af , s. 52) nr. side dato M1 Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2003/23 af 18. december L

(EFT L 337 af , s. 52) nr. side dato M1 Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2003/23 af 18. december L 2001D0913 DA 01.01.2009 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 6. december 2001 om udstedelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1011/2012 af 17. oktober 2012 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2012/24)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1011/2012 af 17. oktober 2012 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2012/24) L 305/6 Den Europæiske Unions Tidende 1.11.2012 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1011/2012 af 17. oktober 2012 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2012/24) STYRELSESRÅDET

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 136/6 HENSTILLINGER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 31. maj 2007 om ændring af henstilling ECB/2004/16 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

GENERALDIREKTORATET FOR STATISTIK STATISTISK INFORMATION INDSAMLET OG UDARBEJDET AF ESCB

GENERALDIREKTORATET FOR STATISTIK STATISTISK INFORMATION INDSAMLET OG UDARBEJDET AF ESCB DEN EUROPÆ ISKE CENTRALBANK E C B E Z B E K T B C E E K P GENERALDIREKTORATET FOR STATISTIK STATISTISK INFORMATION INDSAMLET OG UDARBEJDET AF ESCB Maj 2000 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK GENERALDIREKTORATET

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer

Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer Februar 2015 1 Overordnede instruktioner, som gælder begge

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

7.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 297/51

7.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 297/51 7.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 297/51 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1072/2013 af 24. september 2013 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE DA L 2/34 Den Europæiske Unions Tidende 7.1.2014 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 25. juli 2013 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise sektorkonti

Læs mere

RETNINGSLINJER (2014/647/EU)

RETNINGSLINJER (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 3. juni 2014 om ændring af retningslinje ECB/2013/23 om statistik over offentlige finanser (ECB/2014/21) (2014/647/EU) DIREKTIONEN

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI C 394/4 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2015 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 21. juli 2015 om tilvejebringelse og indsamling

Læs mere

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN ERKLÆRING I OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN I artikel 8 i Cotonou-aftalen forstås i relation til dialogen på nationalt og regionalt plan ved "AVSgruppen": AVS-Ambassadørudvalgets trojka og formanden for

Læs mere

Ny balancestatistik for monetære finansielle institutioner

Ny balancestatistik for monetære finansielle institutioner 3 Ny balancestatistik for monetære finansielle institutioner Kjeld Ole Nielsen og Anders Mølgaard Pedersen, Statistisk Afdeling INDLEDNING Statistik opstillet efter internationale retningslinjer er et

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 1.9.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 228/25 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 31. juli 2009 om statistik over de offentlige finanser (omarbejdning)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) 8.4.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 94/75 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 290/2009 af 31. marts 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 63/2002 (ECB/2001/18) vedrørende statistik over

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34) 29.8.2014 L 258/11 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34) (2014/541/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

L 36/46 Den Europæiske Unions Tidende 5.2.2009

L 36/46 Den Europæiske Unions Tidende 5.2.2009 L 36/46 Den Europæiske Unions Tidende 5.2.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 11. december 2008 om ændring af retningslinje ECB/2006/16 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapporering

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011O0014 DA 03.01.2013 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 20. september 2011 om Eurosystemets

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 202/54 Den Europæiske Unions Tidende 4.8.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 17. juli 2009 om ændring af afgørelse ECB/2006/17 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab

Læs mere

GENNEMFØRELSEN AF PENGEPOLITIKKEN I EUROOMRÅDET

GENNEMFØRELSEN AF PENGEPOLITIKKEN I EUROOMRÅDET GENNEMFØRELSEN AF PENGEPOLITIKKEN I EUROOMRÅDET DOKUMENTATIONSGRUNDLAG FOR EUROSYSTEMETS PENGEPOLITISKE INSTRUMENTER OG PROCEDURER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2012 Kun EU-lovgivning, der er offentliggjort i

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2014O0009 DA 22.09.2015 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 20. februar 2014 om de nationale

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, 21.1.2016 L 14/25 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/64 af 18. november 2015 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 276/32 Den Europæiske Unions Tidende 17.10.2008 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RETNINGSLINJER

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.8.2013 COM(2013) 571 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 12.3.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 97/23 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 11. december 2015 om vurderingen af tredjelandes

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 213/16 Den Europæiske Unions Tidende 20.7.2011 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. marts 2011 om en henstilling

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet DI Ultimo august MOGR Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet Rentemarginalen, der måler forskellen mellem udlåns- og indlånsrenten, er inden for det seneste år øget mere i Danmark end

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 40/72 17.2.2017 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/274 af 10. februar 2017 om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver, som de kompetente nationale

Læs mere

DEN EUROPÆISKE PENGEPOLITIK

DEN EUROPÆISKE PENGEPOLITIK DEN EUROPÆISKE PENGEPOLITIK Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) omfatter ECB og alle EUmedlemsstaternes centralbanker. Hovedmålet med ESCB er at fastholde prisstabilitet. For at nå sin primære

Læs mere

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk.

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 5.6.2014 L 166/33 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 12. marts 2014 om ændring af retningslinje ECB/2011/14 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (ECB/2014/10)

Læs mere

(2001/914/EF) ud fra følgende betragtninger: STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR

(2001/914/EF) ud fra følgende betragtninger: STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR L 337/55 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 6. december 2001 om fordelingen af de deltagende medlemsstaters nationale centralbankers monetære indtægter fra regnskabsåret 2002 (ECB/2001/16) (2001/914/EF)

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2013R1074 DA 27.11.2013 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1074/2013 af 18. oktober

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Figur 1: MFI-renter på kortfristede indlån og en sammenlignelig markedsrente (I pct. p.a.; renten på nye forretninger)

Figur 1: MFI-renter på kortfristede indlån og en sammenlignelig markedsrente (I pct. p.a.; renten på nye forretninger) - 4 - Figur 1: MFI-renter på kortfristede indlån og en sammenlignelig markedsrente (I pct. p.a.; renten på nye forretninger) 2,5 1,5 0,5 Husholdninger, indlån på anfordring Husholdninger, tidsindskud med

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0003 DA 29.03.2015 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 4. marts 2004 om aktindsigt i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Nationalbank

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Nationalbank Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Nationalbank (Hjemmel til indsamling af oplysninger til brug for udarbejdelse af statistik

Læs mere

19. juni 2014 EBA/GL/2014/04. Retningslinjer

19. juni 2014 EBA/GL/2014/04. Retningslinjer 19. juni 2014 EBA/GL/2014/04 Retningslinjer vedrørende harmoniserede definitioner og indberetningsskemaer for kreditinstitutters finansieringsplaner i medfør af henstilling A4 i ESRB/2012/2 1 EBA's retningslinjer

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 123/94 Den Europæiske Unions Tidende 19.5.2009 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. maj 2009 om ændring af retningslinje ECB/2007/2 om TARGET2 (Trans-European

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 360 endelig 2011/0157 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og indgåelse af en monetær aftale mellem Den Europæiske Union og Den Franske

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Retningslinjer. for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver. 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03

Retningslinjer. for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver. 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03 RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGGØRELSE AF BEHÆFTEDE OG UBEHÆFTEDE AKTIVER 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03 Retningslinjer for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver EBA-retningslinjer for offentliggørelse

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) RETNINGSLINJER. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 4. april 2014 om monetær og finansiel statistik

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) RETNINGSLINJER. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 4. april 2014 om monetær og finansiel statistik 26.11.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 340/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 4. april 2014 om monetær og finansiel statistik (omarbejdning)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2013O0007 DA 27.05.2015 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 22. marts 2013 om statistik

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 28.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 207/39 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 14. juli 2006 om visse forberedelser til overgangen til eurosedler og -mønter og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

med Afviklingsinstansens, Rådets og Kommissionens svar

med Afviklingsinstansens, Rådets og Kommissionens svar Beretning i medfør af artikel 92, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014 om eventualforpligtelser (for Den Fælles Afviklingsinstans, Rådet, Kommissionen eller andre), der er opstået som følge af Afviklingsinstansens,

Læs mere