LÆRING PÅ SPIL I BESKÆFTIGELSESBRANCHEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆRING PÅ SPIL I BESKÆFTIGELSESBRANCHEN"

Transkript

1 LÆRINGPÅSPILIBESKÆFTIGELSESBRANCHEN

2 INDHOLDSFORTEGNELSE AKTØRERNEBAGPROJEKTET...2 BAGGRUNDENFORPROJEKTET...3 FORMÅL...4 INDHOLD TEORI DEL ONLINETESTVÆRKTØJ ONLINESIMULATOR EFFEKTBOARD STYLETRADE ANALOGEMATERIALER...10 ARBEJDETMEDEFFEKTMÅLINGER...16 FORELØBIGERESULTATER...16 WORKMAKERSSOMENINNOVATIVMÅDEATTÆNKELÆRING...17 FREMTIDIGEPERSPEKTIVER

3 Kategori3case WorkMakerseretprojektVæksthusetogRelationTechnologieshararbejdetpåietår.Vierbegyndtat målepåeffekterneafprojektet,menviharikkefåetresultaternefradeforskelligemålingerendnu. Derudoverharviafholdttopilotundervisningermedprojektet,somviharevalueret.Denførstedelaf evalueringerneindgåriprojektbeskrivelse,denandendelafventervistadigvæk.deterderforvores vurderingafcasenikonkurrencenhørerindunderkategori3. Aktørernebagprojektet Væksthuset Væksthuseterenerhvervsdrivendefond,dersiden1992hararbejdetmedbeskæftigelsesfremmendetiltag forborgeremedandreproblemerendledighed.fondenharsomformålsparagrafatinvestereiforskning ogudviklingindenforområdet.deseneste4årharvæksthusetinvesteretiudviklingindenforeffektmåling påaktiveringsindsatsen. RelationsTechnologies RelationTechnologiesharudvikletlæringsteknologiiformafkonsulentværktøjersiden2001og understøtteridaglæreprocesseristoredanskesåvelsominternationalevirksomheder.udrulningaf RelationTechnologies læringsteknologistøttesafetautoriserettrænernetværkfrabåde konsulentvirksomhederogvirksomhedsinternetrænerehosbrugerneafteknologien. 2

4 WorkMakers etspørgsmålomstil WorkMakerssætterfokuspåbrugenafforskelligekommunikationsstileibeskæftigelsesmedarbejderens arbejde.dethandlergroftsagtom,hvordanmanbedstmuligtflytterdenperson,mansamarbejdermed. WorkMakerstagerudgangspunktienrækkefærdigheder,somiforvejenerendelafdefleste beskæftigelsesmedarbejdereskernekompetencer,menunderstøtterenmegetmålrettetrefleksionafdet anvendterepertoire.dermedtagerworkmakersudgangspunkti,atunderstøttedenviden beskæftigelsesmedarbejdernehar,menvisætterdenispilpånyemåder. WorkMakerstagerudgangspunktienvisionom,atlæringogudviklingskalforankresipraksis.Derforer visionenmedworkmakers,atudviklelæringsværktøjer,hvorbeskæftigelsesmedarbejderenfårmulighed foratblivepræsenteretfornyemetoder,foratreflektereoveregnemønstreiforholdtildenyemetoder, atafprøvedenyemetoder,menogsåatblivepræsenteretforideerogmetoder,derunderstøtter arbejdetmedatforankredennyevidenihverdagen. WorkMakerskombinererforskelligelæringsteknologier,såledesarbejdesderbådemedonlinespil simulationerogofflinerefleksionsredskaber. Baggrundenforprojektet EnundersøgelsefraugebrevetA41viser,atderermegetstorforskelpå,hvilkenindsatskommunerneyder overforledige.undersøgelsenviser,atdererstorforskelpå,hvormegetkommunerneinvestereri beskæftigelsesarbejdet,ogatdererstorforskelpå,hvilkeredskaberderbenyttestilatfåledigetætterepå arbejdsmarkedet,eksempelvishvorvidtpraktikordninger,opkvalificerendetilbudellerlignenderedskaber stillessommulighedfordeledige.ydermereviserundersøgelsen,atderikkeeretsamletoverblikover sammenhængenimellemanvendteredskaber,metoderogeffekter. Desudenerdetetområde,hvorderikkeeretsamletoverblikoverbranchen.Detfindesikkestatistiskover, hvormangemennesker,derarbejdermedbeskæftigelse,elleretoverblikoverdemangeforskellige uddannelsesmæssigebaggrundemedarbejdernehar.ivoresarbejdemedworkmakerserdetblevet tydeligtforos,atdeterenmegetuhomogenbranche,hvorderikkeeksistererensamletfaglighed,men hvormetoderogtilgangeerbestemtafdeenkelteorganisationer. Enbrederevidenpåområdetkanbidragetilatstyrkebeskæftigelsesmedarbejdernesfaglighed,og forhåbentligbidragetilatnuanceredebattenom,hvorvidtderbøranvendespiskellergulerodoverforde ledige. 1 UgebrevetA4 Ledigeaktiveressomvindenblæser 20.Oktober

5 Formål FormåletmedWorkMakersharværettodelt;delsatskabeenforståelseforbeskæftigelsesmedarbejderes faglighedogdelsatskabenyemåderatarbejdemedlæring. Udviklingafenfællesfaglighediettværfagligtfelt: o o o Overordnetsetbidragerteorientilatsættefokuspåenmonofaglighediettværfagligfelt.Derved erteorienmedtilatudfordredenetableredepraksisindenforbeskæftigelsesbranchen. Teoriensætterfokuspå,hvordanrelationenmellembeskæftigelsesmedarbejderogborger, påvirkerborgereniforholdtilatkommetætterepåarbejdsmarkedet. Teorienbidragertilatgivebranchenetsprogforderesfaglighed.Teorienbyggerikkepåen bestemtmetodeindenforfeltet(narrativmetode,appriciativeinquirymv.)menerenmere grundlæggendevidenom,hvordanbeskæftigelsesmedarbejderelederrelationertilborgere. Dervedkanteorienkombineresmedogunderstøttedemangeforskelligemetoderdettefeltgør brugaf. Kombinationafonline ogofflinelæringsteknologier o o o WorkMakerskombinererhhv.onlineogofflinelæringsteknologierforderigennematskabeen såkaldtblendedtilgangtilatskabelæring,ogtrækkerdervedpådennyesteforskningindenforbl.a. spilbaseretlæring. OnlinedeleniWorkMakerstrækkerpålæringsspillet6Styles,hvorcomputerenbrugestilatgive deltagernefeedbackpåderesbeslutninger,ogderigennemtilvejebringebillederafforskellige måderatlederelationerpå,inviteredeltagerenindiendeduktivtorienteret,analytiskprocesom relationsledelse,samtincitererefleksion. OfflinedeleniWorkMakerstrækkerpåenbedrvifteafaktiviteter,somhverisærbidragerpåsinvis tildensamledelæreproces.eksempelvisanvendesøvelsenstyletradetilatdeltagerneprofilerer sigselvogandredeltagereudfradeforskelligestilarter,forderigennematskabegrundlagforat arbejdemedudviklingspotentialer,skabemotivationtilatudforskerelationsledelsesstilene yderligere,samttilatskabeenrækkekonkretebillederafrelationsledelse.enaffordelenevedat inddrageofflineelementerilæreprocessen,eratdegørdetmuligtatunderstøttedeltagerneiat omsætteteorientilderesegenhverdag,ogderigennemgørelæreprocessenvedkommendeog engagerende. SamletsetbenytterWorkMakerssigafenbredvifteafprocesserogaktiviteter,somsammenhjælper deltagerentilata)udvikleenteoretiskforståelseforrelationsledelseiborgerkontakten,b)udvikleen analytiskevnetilatafkodeforskelligeproblemstillingerogbehovidenenkelterelation,samtc)udvikleet handlingsrepertoireiforholdtilatlederelationer. 4

6 Indhold WorkMakersbestårafforskelligeproduktdelesomallebidragertillæringogrefleksion: 1. Teori del 2. Onlinetestværktøj 3. Onlinesimulator 4. Effektboard 5. StyleTrade Produktdelenebidragerhverisærtilatskabeindsigtogholdningersamttilatunderstøttehandlingerog forankringafdennyeviden.nedenforerhverenkeltproduktdelnærmerebeskrevet,herunderhvaddekan oghvilkenlæringproduktdelenbidragertil. 5

7 1.Teori del Teoridelenerbaseretpåenmanagementteoriom6ledelsesstile(Goleman,2003;Goleman,Boyatzis,& McKee,2002) 2.Stilene;visionær,autoritær,tilknyttende,demokratisk,temposættendeogcoachende, påvirkerhverisærenrækkefaktoreriarbejdsklimaet;ansvar,belønninger,engagement,fleksibilitet, klarhedogstandarder.ifølgegolemansforskningpåvirkerdeforskelligeledelsesstilearbejdsklimaet forskelligt,ogdeterderforvigtigtbådeatkunneafkodedeforskelligesituationerogmestredeforskellige stile.endelafprojektetharbeståetiatoverføreogtilpasseteorientilenbeskæftigelsesfagligkontekst, detteerblevettil8stile,sombeskæftigelsesmedarbejderegørbrugaf,nårdelederrelationertilborgere. Teoriengiverenkategoriseringafmetoderneibeskæftigelsesarbejdet,herunder;holdninger,handlinger, hensigter,effekter,forankringsmuligheder,underliggendekompetencerm.m. De8stilebeskriverbeskæftigelsesmedarbejderensevnetil: DenTemposættendestil: Nuskalderskenoget DenRådgivendestil: Mitrådtildiger Deninddragendestil: Hvadsynesdu? DenRammesættendestil: Formåleter DenTilknyttendestil: Jegvilgernelæredigatkende DenUdviklendestil: Dukanmereendduerbevidstom DenProblemløsendestil: Detklarerjeg Hvaderudbyttet? Demedarbejderederarbejdermedbeskæftigelseafborgereerenmangfoldiggruppemedforskellige uddannelsesmæssigebaggrunde.teorienbidragertilatskabeindsigtogtilatskabeetfællessprogfor beskæftigelsesmedarbejdernesfaglighed.pådenmådebidragerteorientilatudvikleenmonofaglighedien tværfaglighed. 2.Onlinetestværktøj Testværktøjetbestårafforskelligesenarier.Vedhvertscenarieskaltestpersonentagestillingtil,hvordan han/hunviltacklesituationen.hverudfordringrummermulighedenforatvælgemellemde8stile.testen eretonlineværktøj,somtagesindividuelt,menhvormankantrækkescorerudbådeigrupperogenkeltvis. Hvaderudbyttet? Testtager:Hvordanharjegbrugtstilene?Hvadkanjeglæreafdet? Ledelsen:Hvordanfordelerbrugenafstilenesigpåtværsaforganisationen,teams,faggrupper, anciennitet,m.m.eksempelvisharpilotforsøgvist,atdererenlæringforledelseniatse,hvordan nogenstileprioritereshøjtafgruppens,mensandreernæstenfraværende.detteunderstøtteren refleksionhosbådeledelseoggruppeomkringdenkulturdereriorganisationen/afdelingen. 2 Goleman,D.,Boyatzis,R.,&McKee,A.(2002).FølelsesmæssigintelligensiLederskab.København:Børsen. 6

8 3.Onlinesimulator Simulatorenspillesaf2 3deltageresomsidderrundtomencomputer.Påskærmenspillerdeenafde forberedtecases,eksempelvisathjælpeborgerpeternielsenmedatkommetætterepåarbejdsmarkedet. Deltagerneguidesigennemenhistorie,hvordefølgerborgerPeterNielsenigennemetlængereforløb. Undervejsstillersimulatorendeltagerneoverforenrækkesituationer,hvordeskaldeudfraenrække udsagnvælge,hvordandeviltackledenpågældendesituation.nårdeltagernehartruffetderesvalg,seset udslagpåforskelligeeffekt parametre,exborgerensmotivationoghandling. Hvaderudbyttet? SimulatoreneretværktøjtilatlæreogtræneWorkMakers.Computerenagerersomudfordrerogprocesstyrer,menselvelæringenforegåriendialogudenforogmodcomputeren. Detervoreserfaringatsimulatorenbedstanvendesimindregrupper,derdiskutererdevalg,derskal træffesihistorien.simulatorenvilgivespillernemulighedforatlæreomkommunikationsstileogeffekt,og læreafogomhinandeniprocessen.relationtechnologieshararbejdetmegetmedcomputerensom læringsredskabogfundetdenneformmesteffektiv;atcomputerenagerersomudfordrerogprocesstyrer, menatlæringenforegåriendialogudenforogmodcomputeren. Skærmbilleder Casenetilsimulatorenerigangmedatbliveudviklet.Nedenforeretbudpå,hvordanførsteskærmbillede kankommetilatseud.informationsboksenoverborgerpeternielsenshoved,viserhansprofilfordeltpå enrækkeparametre. 7

9 Billedetnedenforviseretbudpå,hvordanetafsluttendeskærmbilledekanseud.Herseshvordan borgerensprofilserudnårspilleterslut.dettelæggeroptilenrefleksionblandtdeltagerneom,hvorforde valgdehartaget,harførttildenneprofil.formåleteratdeltagerneskalbegyndeatforholdteorientil deresegenpraksis.kandekendedetdersker?ellererdetnogetandet,dergørsiggældendeideres arbejde? 4.Effektboard EtafdecentraleelementeriWorkMakersereteffektboard.Boardeterillusteretnedenfor.Formåletmed boardeter,atenbeskæftigelsesmedarbejderopstillerenkonkretsag,somvedkommendeharbrugfor sparringpå.påboardetopstillerbeskæftigelsesmedarbejderenenborgersprofil.borgerensprofillægges efterenrækkeeffektersomharbetydningforborgerensmulighederforatkommeijob,eksempelvishøj scorepåmotivation,lavscorepåhandlingogselvtillidetc.udfradetkonkretebilledekangruppen diskuterecasen.visualiseringenafborgerenssituationhjælperkollegaernetilatdiskutere,hvadderbør gøres,oghvordankonkrethandlingvilpåvirkeborgerensprofil. 8

10 Hvaderudbyttet? Effektboardetunderstøtteranalyserafsværesager.Detgiverdenenkeltemedarbejdermulighedforat diskuteresværesagermedsinekollegaer,sammenkandeviaboardetdelederesvidenogerfaringiforhold tilenkonkretsag.desudenhjælpereffektboardettilatimplementereteorienideltagernesegenpraksis. BoardederblevettestetsammenmedrestenafredskabernevedpilotundervisningiÅlborgogKøbenhavn. Herpegedetobeskæftigelsesmedarbejderepåfølgendeiforholdtilboarded: Jeg synes, det var meget spændende at se, hvordan alle effekter influerer på hinanden. Det blev pludselig meget tydeligt, at man ikke kan tilføje alle ønskværdige effekter i en relation på en gang, og at man derfor (naturligvis) er nødt til at overveje nøje, hvilken tilgang eller stil man anvender. Man blev mere opmærksom på, hvor stor en betydning vores arbejde har og hvordan det kan påvirke borgerne ved de valg vi træffer. Effektboard:Billedetvisereffektboardet.De8forskelligefarver,henvisertil8forskelligeeffekter(om effektstudietses.16),somalleharbetydningfor,hvorvidtborgerenflyttersigtætterepå arbejdsmarkedet.vedhjælpafbrikkeropstillerbeskæftigelsesmedarbejderenenborgersprofil. Eksempelviskanorangesomertillidværehøj,mensdenbrunesomerhandlerum,kanværelav. 5. StyleTrade EndelafværktøjettilWorkMakers,bestårafen StyleTradeøvelse.Hverdeltagerfårenbundekortmed forforskelligeudsagn,somerbaseretpåde8stile.øvelsengårudpåatdeltagernebytterkorteneimellem sig.deudsagnsomdeltagerensynespasserpåvedkommende,beholderman,deudsagnmaneruenigi byttermanmedvækmeddeandredeltagere. 9

11 Hvaderudbyttet? Nårallekorterfordelt,harhverenkeltdeltagerenbunkekort,somrepræsentererudsagnderpasserpå vedkommende.daudsagneneerkoblettilde8stile,stårdeltagerentilbagemedenprofilover,etbudpå enstilprofil.dettelæggeroptilrefleksioneromkring passerprofilenellergørjegivirkelighednogethelt andet? Denlæringderliggeriøvelsener,atdeltagernepåenlegendemådebliverintroducerettilteorien, oggennemmetodenbliverintroducerettilnoglekonkretebillederafteoriensudtryk.øvelsenerenmåde atreducereenkompleksteori,tilkonkreteudsagnsomdeltagernekanforholdesigtil. StyleTradeerblevettestetsammenmedrestenafredskabernevedpilotundervisningiÅlborgog København.Herpegedetobeskæftigelsesmedarbejderepåfølgendeiforholdtiløvelsen: Detgavmigetbedreindtrykafsåvelmigselvsomminekolleger.Nogletankeriforholdtil,hvordanjeg muligviskanarbejdemerehensigtsmæssigtforeftertidenvedatfokuserepåandretilgangeend sædvanligt. Detvarinteressantogenøjenåbneriforholdtilatforståegenagerenogprioriteringer BilledetnedenforvisereteksempelpåetkortfraStyleTrade. 6.Analogematerialer EndelafWorkMakersbestårafenrækkeanalogematerialertilbrugiundervisningssituationer. Eksempelvisplakatermedstileneogprofilmapper. Hvaderudbyttet: Udbyttetafdeanalogematerialereratdeltagerneefteretkursuskantagematerialernemedhjem,og brugedemideresviderearbejde. 10

12 Billedetnedenforviserenstilprofil.NårdeltagerneerfærdigemedStyleTrade,bliverdebedtomat forholdesigtil,hvordandeopleverdebrugerstileneideresarbejde.hvadbrugerdemeget?erdetstilede gernevilbrugemere/mindre? Detonæstebillederillustreredeteoriarkogplakater,sombrugesiforbindelsemedundervisningen. 11

13 12

14 13

15 WorkMakerssomundervisning WorkMakersbenyttersig,somnævntovenfor,afenbredvifteafprocesser,somskalbistådeltagerens læring.ikombinationtjenerhverafdisseprocesserforskelligelæringsmæssigeformål,ligesomdeforsøger atfacilitereforskelligeformerforlæreproces: StyleTrade øvelsenforsøgergennemsinelegendeprocesseratskabeengagementibegyndelsenaf processenogviasitprofilerendeelementatskabeetmerevedvarendeengagementgennemnysgerrighed eftermere.samtidigbidragerøvelsenmedenrækkekonkretebillederafhvordandeforskellige relationsledelsesstilekanseud. Teoriintroduktionenforsøgeratskabeenforståelsefordeunderliggendeteorierogmodeller,samtet overblikoverdefaktorer,somworkmakersarbejdermed.hertilforsøgerintroduktionenatgiveetblikfor deunderliggendekausalitetsmodellersomfølgerstilarterne. Simulatorengiverdeltagernemulighedforatarbejdeudforskendeogeksperimenterendemedstilarterne ogdereseffekter,ogderigennemskabemulighedforatopbyggeenviserfaringmeddenunderliggende teori.dengiverogsåmulighedforateksperimenteremedkonkretesituationer,samtgenerefeedback omkringpræferencerogeffekter. IsinhelhedskaberaktiviteterneiWorkMakersetkomplekst,didaktiskdesign,somvedhjælpafforskellige metoder,onlinesomoffline,forsøgeratskabeeneffektivmetodetilatuddanneogefteruddanne beskæftigelsesmedarbejdere. 14

16 Aktiviteter&Status Arbejdetmedprojektetharværetenproces,menforoverblikketskyldharvinedenforopstilletenrække faser.nogenfaserharvidogarbejdetpåsideløbende. Fase1:Udviklingafteori Idennefasevarfokuspåatfåteorientilpassettilenbeskæftigelsesfagligkontekst,afholdtevienrække fokusgruppeinterview.fokusgruppeintervieweneblevafholdtbådeijyllandogpåsjællandogdeltagerne varrekrutteretbådefrajobcentreogfraandenaktør.formåletvaratfåetbredtperspektivpåbranchen. Status:Afsluttet Fase2:Udviklingaflæringsteknologier Idennefasevarfokuspå,atudvikledeforskelligedelementeriWorkMakersogatudvikleforskellige koncepterforanvendelseafproduktet. Status: Afsluttet: Udviklingafundervisningskoncept Udviklingafundervisningsmaterialer Udviklingaflæringsboard Udviklingaf StyleTrade Iproces: Udviklingafonlinetest Udviklingafcasestilonlinesimulator Fase3:Afprøvningafundervisningskoncept Idennefaseharfokusværetpåatfåafprøvetkonceptet.Viharidenforbindelseafholdtto pilotundervisninger,henholdsvisijobcenteriålborgog Springbræt ikøbenhavn.desudener WorkMakersimplementeretiVæksthusetsegenpraksis. Fase4:Effektmålinger Detervoresambitionatkunnepræsenterebrugerneforbudpå,hvordandenenkeltestilpåvirker borgerenpåenrækkeudvalgteparametre. Arbejdetmedeffektmålingereropdelti Status:Iproces 15

17 Arbejdetmedeffektmålinger Denførstedelafarbejdetmedworkmakershargåetpåkvalitativtatundersøge,hvordan beskæftigelsesmedarbejderegørbrugafrelationsstileideresarbejde.ambitionenfordetvidereforløber atkoblestilenetilenrækkeeffekter.dettegørvivedhjælpafkvantitativemålinger. Denførstedelafdetkvantitativearbejdetharbeståetiatundersøge,hvaddeterforkompetencer,deter relevanteatmålestilenesopimod.effekternehentetfratoundersøgelser.deneneharundersøgt, hvordanmanmålerdeleffekterafbeskæftigelsesrettedeforløb dvs.hvordanmanmålerprogression.den andenundersøgelseharafdækket,hvilkesocialeogpersonligekompetencer,dererafgørendefor,om borgeremedpsykiskeellerpsykosocialeproblemstillingerkanfastholdesigpåarbejdsmarkedet. Denandendelafdetkvantitativestudiekommertilatfokuserepåatkoblestudietafeffektermedstilene. Kortforklaringtildeenkeltedelkompetencer: Påbaggrundafdetostudierharvilokaliseretenrækkekompetencer,somharbetydningforborgerens arbejdsmarkedsperspektiv.nedenståendeeffektmåldelersigitoformerforeffekter.denenetype relaterersigtilforløbet,mensdenandenrelaterersigtilborgerensarbejdsmarkedsperspektiv. Deltagevillighed/engagement:Borgerensvillighedtilatdeltageiforløb/opgaverpåarbejdspladsen. Borgerensevnetilatudviselysttilatdeltage. Fremdrift:Atderskernogetiforløbet.Atborgerenkommmervidere.Atmålogdelmålnås. Tillidtilmedarbejderen:Borgerensgradaftillidtilbeskæftigelsesmedarbejderen.Dvs.tillidtilatville samarbejdemedvedkommende. Mestringskompetence:Borgersevnetilatløseellerhåndtereproblemersomfxgæld,misbrug,psykiske problemer,familierelateredeproblemerm.m.påenmåde,sådetikkestårivejenforet arbejdsmarkedsrettetforløb. Selvfremstilling:Borgersevnetilatformulereegnebehovforfxhjælp+evnentilatfremstillesigselvpåen acceptabelmådeoverforsåvelarbejdsgiversomkolleger;herunderatkunnefremstillesigselviet ressourceorienteretlys. Realisme:Borgersforståelseafforholdetmellemmarbejdsmarkedet/uddannelsersetirelationtilegne kompetencerogbarrierer. Foreløbigeresultater ViharindtilviderekørttopilotundervisningerihenholdsvisetjobcenteriÅlborgog Springbræt i København.Deltagernevisteetstortengagement,ogdeforeløbigeevalueringerviharmodtagetviseren storinteresseforprojektet.viharefterfølgendebedtdemomatdokumentere1)hvordanbrugeri stilarterneijereshverdag,2)hvordanbrugerimaterialerneijereshverdag.tilbagemeldingernefradisse målingerharviikkemodtagetendnu. 16

18 WorkMakerssomeninnovativmådeattænkelæring Somviindledtecasebeskrivelsenmed,erambitionenforprojektettodelt.1)Atudfordreenetablerende forståelsepåfeltet,ogbidragemedmetakompetencertilbeskæftigelsesmedarbejderne.2)atudvikleen blendedlæringsform,sombådetrækkerpåonlinespilbaseretlæringogofflinerefleksionsredskaber.begge deleerinnovativtforbeskæftigelsesbranchen,menharogsåperspektiverderrækkerudoverdenkonkrete brancheogkanværerelevantforandredeleaffeltetforvoksenlæring. Nyelæringsformer, arenaerog teknologier: RelationTechnologieshariandreprodukterarbejdetmedonlinesimulationersomendelafen læringsproces.erfaringerviseratonlinedelenergodtilatgivedeltagerneetoverblikoverkomplekse sammenhængeogdatasæt.endvidereunderstøtteronlinedelendeltagernesirefleksioneromkringdisse sammenhænge,eksempelvis Erdetogsådetjegopleverdersker?. Depilottestviharlavetpåsærligteffektboardetviseratdenneteknologiervelegnettilatunderstøtte deltagerneiatforankredennyevidenideresegenpraksis. Vedatkombineredetotilgange,fårdeltagernebådeenvidenomteorien,detagerstillingtildenogde bliverogsåhjulpettilatforankredenideresegenpraksis.detoforskelligetilgangeerderforfundet velegnettilatsupplerehinanden,dadebidragerforskelligttildeltagerneslæringsproces. Udviklingafinnovativekompetencer: Detharværetcentraltforvoresarbejdemedprojektet,ataftagerneikkefølte,denuskullelæreennye metodeellergørederesarbejdepåennymåde.derimodtagerworkmakersudgangspunktide kompetencerdeltagernehar,menbidragertilattaleomdempåennymåde.hvilketgiver beskæftigelsesmedarbejderneetsprogforatreflektereoverogdiskuteredetdegør.hensigteneratgive medarbejdereogorganisationenmodelforatreflektereoverkompleksiteteniderespraksispåen håndterbarmåde. Dennyevidenbidragertilflereniveaueriorganisationen.1)Denenkeltemedarbejdertilegnersigen metakompetencetilatreflektereoversigselvogsinpraksis.2)teametfåretsprogforattaleom,hvaddet erdegøroghvorfor.3)lederneogvirksomheden/jobcenteretfåretoverblikover,hvordandearbejder medstilarterne.dettebidragertilrefleksionerover,hvordanpasserdetvigør,medomverdenenskravtil osoghvordanpasserdetiforholdtilvoresstrategier. Nyetyperkompetencer: Endelafprojektetharværetatoverføremanagementtilenandenfagligkontekst.Vitogudgangspunkti Golemans(2003)teoriom,hvordanforskelligemåderatledepå,fårindflydelsepåforskelligeparametre. EnafGolemanspointerer,atmansomledermåkunnehåndtereallestile,ogblivebevidstom,hvordan manlederrelationentilmedarbejderne.denneteoriharvioverførttilbeskæftigelsesområdet.vihar undersøgt,ogsatfokuspå,hvordandenenkeltebeskæftigelsesmedarbejdererlederafrelationentil borgeren,oghvaddetbetyderiforholdtilatflytteborgeren.denerfaringviharfåetfraprojektet,ogde 17

19 positivetilbagemeldingerviharfåetfrapilotundervisningerharvist,atdetharværetbrugbartatoverføre teorifraenpraksisogtilenandenpraksis. DegrupperafmedarbejdereviindtilnuharintroduceretWorkMakersfor,harbrugtdennevidentilat diskutereenfællesfaglighed.sigteteratbidragetilatskabeenformformonofaglighedibranchen. Fremtidigeperspektiver Teoriensperspektiver TeorieniWorkMakerserudviklettilbrugienbeskæftigelsesfagligkontekst.Mendeerfaringer,viharfået medatudvikleteorien,vilvigerneoverføretiletbrederefelt.grundlæggendehandlerteorienom relationerimellemmyndighedogborger.viserderforperspektiveriatarbejdepåsammemådeindenfor andrefaggrupperidenoffentligesektor.såledeserdetvoresambition,atbrugevoreserfaringerfra WorkMakers,tilatudvikleenbredererammeforarbejdetmedrelationerimellemborgerogmyndighed. Dervedkanprojektetikkekunbidragetilatudfordredengængsetænkningindenfor beskæftigelsesbranchen,menpåsigtbidragetilatudfordrekommunernesforståelseaf,hvordanman tænkerogarbejdermedrelationermellemkommuneogborgere. Perspektiverforkombinationafonlineogofflinelæringsteknologier EtafdevidereperspektivermedWorkMakerskunneværeatindkoopererenogleafdekonstruktivistiske tanker,somliggertilgrundforweb2.0bølgen,oghvordeltagereellerbrugereselvgenererdetindholdder skalarbejdesmed.eteksempelpåenweb2.0teknologierfacebook,hvorenserviceproviderstilleren rammetilrådighed,somdeltagernederpåselvkanudfylde. HosRelationTechnologiesarbejdermanalleredemedatforsøgeatindkoorpereresådanneideeri læringsspil.konkretarbejdesdermedenrækkeværktøjerindenforskoleudvikling,lærerværelsesledelseog klasserumsledelse,oghvordedeltagendeskoleledereog lærereselvgenererensimulationafdenpraksis, somdearbejderi.læringsmæssigthandlersådanne2.0læringsspilomatopbyggehandlerepetoirerhos sinedeltagere,somgennemspilletikkeblotskalvælgederetteudsagn,menogsåselvskalformuleredem. Pilottestsafskoleudviklingssimulationenpegerpå,atdeudsagndeltagernegenererererafensåhøj kvalitet,atdetydeligtafspejlerdenunderliggendeteorisomdeskaludtrykke,ogdervedattilgangen hjælperdeltagernetilatkonstruerekonkretebillederpå,hvordandeskalanvendedeforskellige ledelsesstile. 18

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion 5 Spørgeteknik Dias 1/11 Spørgeteknik Formålet med denne lektion er at forstå værdien af at stille gode og nyttige spørgsmål at kende forskel på nyttige og unyttige spørgsmål at øve at stille nyttige

Læs mere

CASEEKSAMEN INFORMATIONSTEKNOLOGI NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN INFORMATIONSTEKNOLOGI NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN INFORMATIONSTEKNOLOGI NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Læringsprogram. Lommeregner

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Læringsprogram. Lommeregner ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Læringsprogram Lommeregner Programmering Malte Fibiger, Rasmus Ketelsen, Nicojal Jensen og Leon Bøgelund, Klasse 3.36 04-12-2012 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 Problemformulering...

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde ARBEJDSPLADSKURSER Det gode og effektive møde Vi kender alle til at få en mødeindkaldelse med dagsordenspunkter, som kan være svære at gennemskue nytten af eller til et møde hvor vi aldrig kommer frem

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprog Jeg var med en kvinde til læge, hvor lægen siger

Læs mere

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere.

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Det Danske Musicalakademi Fredericia Oktober 2012 1 Indhold Overblik 3 Arbejde i de sidste 12 måneder (sep. 2011-aug. 2012) 4 Arbejde i de

Læs mere

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre Indberetning > Spørgeskema til forældre 1 TEMPERATURMÅLINGEN Kommunen vil gerne udvikle kvaliteten i dit barns dagtilbud. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du vil udfylde dette elektroniske spørgeskema.

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission:

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission: Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer Kommunikationsarbejde: Vision og mission: 1) Hvordan bruger du museets vision og mission/strategi i dit daglige arbejde? 2) Hvem er det relevant

Læs mere

V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759

V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759 Motivation i praksis V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759 Formål og program 1 At udforske hvad motivation er og hvordan man som leder kan medvirke til at det daglige arbejde bliver

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Mig & min smarte telefon

Mig & min smarte telefon Mig & min smarte telefon Arbejdsspørgsmål til klassediskussion. Introduktion Foredraget Mig & min smarte telefon handler om, hvordan teknologien påvirker vores samfund og den måde vi er sammen på. Blandt

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt.

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Projektets titel: AMPS i kommunal genoptræning. Bevillingsnr: PP 1/06-9 og PP 1/07-3 Resume af formål og baggrund: Formål. at højne kvaliteten af den ergoterapeutiske

Læs mere

Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING

Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING 11 Hvis du oplever, at du ikke er motiveret til at løse en opgave, du står overfor, så er det sikkert fordi du ikke har truffet en ægte beslutning. Hvad kendetegner en ægte

Læs mere

Analyse af forskelle mellem ADAM og SMECs rentemultiplikator

Analyse af forskelle mellem ADAM og SMECs rentemultiplikator i:\maj-2\adam-smec-sb.doc Af Steen Bocian 29. maj 2 Analyse af forskelle mellem ADAM og SMECs rentemultiplikator I den seneste vismandsrapport beregner vismændene, at en rentestigning på ½ pct.point vil

Læs mere

Din private hjemmepleje, under fritvalgsordningen...

Din private hjemmepleje, under fritvalgsordningen... Din private hjemmepleje, under fritvalgsordningen... Længst muligt i eget hjem, længst muligt i eget liv. Det kan vi hjælpe dig med i Pleje Plus, som er et hjemmeplejefirma under fritvalgsordningen, -

Læs mere

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen 2014 Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen Lærene: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler- Poulsen Jesper Hinchely Merete Geidemann Lützen Morten Rold Thomas Hartmann Erhvervsakademiet

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere