LÆRING PÅ SPIL I BESKÆFTIGELSESBRANCHEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆRING PÅ SPIL I BESKÆFTIGELSESBRANCHEN"

Transkript

1 LÆRINGPÅSPILIBESKÆFTIGELSESBRANCHEN

2 INDHOLDSFORTEGNELSE AKTØRERNEBAGPROJEKTET...2 BAGGRUNDENFORPROJEKTET...3 FORMÅL...4 INDHOLD TEORI DEL ONLINETESTVÆRKTØJ ONLINESIMULATOR EFFEKTBOARD STYLETRADE ANALOGEMATERIALER...10 ARBEJDETMEDEFFEKTMÅLINGER...16 FORELØBIGERESULTATER...16 WORKMAKERSSOMENINNOVATIVMÅDEATTÆNKELÆRING...17 FREMTIDIGEPERSPEKTIVER

3 Kategori3case WorkMakerseretprojektVæksthusetogRelationTechnologieshararbejdetpåietår.Vierbegyndtat målepåeffekterneafprojektet,menviharikkefåetresultaternefradeforskelligemålingerendnu. Derudoverharviafholdttopilotundervisningermedprojektet,somviharevalueret.Denførstedelaf evalueringerneindgåriprojektbeskrivelse,denandendelafventervistadigvæk.deterderforvores vurderingafcasenikonkurrencenhørerindunderkategori3. Aktørernebagprojektet Væksthuset Væksthuseterenerhvervsdrivendefond,dersiden1992hararbejdetmedbeskæftigelsesfremmendetiltag forborgeremedandreproblemerendledighed.fondenharsomformålsparagrafatinvestereiforskning ogudviklingindenforområdet.deseneste4årharvæksthusetinvesteretiudviklingindenforeffektmåling påaktiveringsindsatsen. RelationsTechnologies RelationTechnologiesharudvikletlæringsteknologiiformafkonsulentværktøjersiden2001og understøtteridaglæreprocesseristoredanskesåvelsominternationalevirksomheder.udrulningaf RelationTechnologies læringsteknologistøttesafetautoriserettrænernetværkfrabåde konsulentvirksomhederogvirksomhedsinternetrænerehosbrugerneafteknologien. 2

4 WorkMakers etspørgsmålomstil WorkMakerssætterfokuspåbrugenafforskelligekommunikationsstileibeskæftigelsesmedarbejderens arbejde.dethandlergroftsagtom,hvordanmanbedstmuligtflytterdenperson,mansamarbejdermed. WorkMakerstagerudgangspunktienrækkefærdigheder,somiforvejenerendelafdefleste beskæftigelsesmedarbejdereskernekompetencer,menunderstøtterenmegetmålrettetrefleksionafdet anvendterepertoire.dermedtagerworkmakersudgangspunkti,atunderstøttedenviden beskæftigelsesmedarbejdernehar,menvisætterdenispilpånyemåder. WorkMakerstagerudgangspunktienvisionom,atlæringogudviklingskalforankresipraksis.Derforer visionenmedworkmakers,atudviklelæringsværktøjer,hvorbeskæftigelsesmedarbejderenfårmulighed foratblivepræsenteretfornyemetoder,foratreflektereoveregnemønstreiforholdtildenyemetoder, atafprøvedenyemetoder,menogsåatblivepræsenteretforideerogmetoder,derunderstøtter arbejdetmedatforankredennyevidenihverdagen. WorkMakerskombinererforskelligelæringsteknologier,såledesarbejdesderbådemedonlinespil simulationerogofflinerefleksionsredskaber. Baggrundenforprojektet EnundersøgelsefraugebrevetA41viser,atderermegetstorforskelpå,hvilkenindsatskommunerneyder overforledige.undersøgelsenviser,atdererstorforskelpå,hvormegetkommunerneinvestereri beskæftigelsesarbejdet,ogatdererstorforskelpå,hvilkeredskaberderbenyttestilatfåledigetætterepå arbejdsmarkedet,eksempelvishvorvidtpraktikordninger,opkvalificerendetilbudellerlignenderedskaber stillessommulighedfordeledige.ydermereviserundersøgelsen,atderikkeeretsamletoverblikover sammenhængenimellemanvendteredskaber,metoderogeffekter. Desudenerdetetområde,hvorderikkeeretsamletoverblikoverbranchen.Detfindesikkestatistiskover, hvormangemennesker,derarbejdermedbeskæftigelse,elleretoverblikoverdemangeforskellige uddannelsesmæssigebaggrundemedarbejdernehar.ivoresarbejdemedworkmakerserdetblevet tydeligtforos,atdeterenmegetuhomogenbranche,hvorderikkeeksistererensamletfaglighed,men hvormetoderogtilgangeerbestemtafdeenkelteorganisationer. Enbrederevidenpåområdetkanbidragetilatstyrkebeskæftigelsesmedarbejdernesfaglighed,og forhåbentligbidragetilatnuanceredebattenom,hvorvidtderbøranvendespiskellergulerodoverforde ledige. 1 UgebrevetA4 Ledigeaktiveressomvindenblæser 20.Oktober

5 Formål FormåletmedWorkMakersharværettodelt;delsatskabeenforståelseforbeskæftigelsesmedarbejderes faglighedogdelsatskabenyemåderatarbejdemedlæring. Udviklingafenfællesfaglighediettværfagligtfelt: o o o Overordnetsetbidragerteorientilatsættefokuspåenmonofaglighediettværfagligfelt.Derved erteorienmedtilatudfordredenetableredepraksisindenforbeskæftigelsesbranchen. Teoriensætterfokuspå,hvordanrelationenmellembeskæftigelsesmedarbejderogborger, påvirkerborgereniforholdtilatkommetætterepåarbejdsmarkedet. Teorienbidragertilatgivebranchenetsprogforderesfaglighed.Teorienbyggerikkepåen bestemtmetodeindenforfeltet(narrativmetode,appriciativeinquirymv.)menerenmere grundlæggendevidenom,hvordanbeskæftigelsesmedarbejderelederrelationertilborgere. Dervedkanteorienkombineresmedogunderstøttedemangeforskelligemetoderdettefeltgør brugaf. Kombinationafonline ogofflinelæringsteknologier o o o WorkMakerskombinererhhv.onlineogofflinelæringsteknologierforderigennematskabeen såkaldtblendedtilgangtilatskabelæring,ogtrækkerdervedpådennyesteforskningindenforbl.a. spilbaseretlæring. OnlinedeleniWorkMakerstrækkerpålæringsspillet6Styles,hvorcomputerenbrugestilatgive deltagernefeedbackpåderesbeslutninger,ogderigennemtilvejebringebillederafforskellige måderatlederelationerpå,inviteredeltagerenindiendeduktivtorienteret,analytiskprocesom relationsledelse,samtincitererefleksion. OfflinedeleniWorkMakerstrækkerpåenbedrvifteafaktiviteter,somhverisærbidragerpåsinvis tildensamledelæreproces.eksempelvisanvendesøvelsenstyletradetilatdeltagerneprofilerer sigselvogandredeltagereudfradeforskelligestilarter,forderigennematskabegrundlagforat arbejdemedudviklingspotentialer,skabemotivationtilatudforskerelationsledelsesstilene yderligere,samttilatskabeenrækkekonkretebillederafrelationsledelse.enaffordelenevedat inddrageofflineelementerilæreprocessen,eratdegørdetmuligtatunderstøttedeltagerneiat omsætteteorientilderesegenhverdag,ogderigennemgørelæreprocessenvedkommendeog engagerende. SamletsetbenytterWorkMakerssigafenbredvifteafprocesserogaktiviteter,somsammenhjælper deltagerentilata)udvikleenteoretiskforståelseforrelationsledelseiborgerkontakten,b)udvikleen analytiskevnetilatafkodeforskelligeproblemstillingerogbehovidenenkelterelation,samtc)udvikleet handlingsrepertoireiforholdtilatlederelationer. 4

6 Indhold WorkMakersbestårafforskelligeproduktdelesomallebidragertillæringogrefleksion: 1. Teori del 2. Onlinetestværktøj 3. Onlinesimulator 4. Effektboard 5. StyleTrade Produktdelenebidragerhverisærtilatskabeindsigtogholdningersamttilatunderstøttehandlingerog forankringafdennyeviden.nedenforerhverenkeltproduktdelnærmerebeskrevet,herunderhvaddekan oghvilkenlæringproduktdelenbidragertil. 5

7 1.Teori del Teoridelenerbaseretpåenmanagementteoriom6ledelsesstile(Goleman,2003;Goleman,Boyatzis,& McKee,2002) 2.Stilene;visionær,autoritær,tilknyttende,demokratisk,temposættendeogcoachende, påvirkerhverisærenrækkefaktoreriarbejdsklimaet;ansvar,belønninger,engagement,fleksibilitet, klarhedogstandarder.ifølgegolemansforskningpåvirkerdeforskelligeledelsesstilearbejdsklimaet forskelligt,ogdeterderforvigtigtbådeatkunneafkodedeforskelligesituationerogmestredeforskellige stile.endelafprojektetharbeståetiatoverføreogtilpasseteorientilenbeskæftigelsesfagligkontekst, detteerblevettil8stile,sombeskæftigelsesmedarbejderegørbrugaf,nårdelederrelationertilborgere. Teoriengiverenkategoriseringafmetoderneibeskæftigelsesarbejdet,herunder;holdninger,handlinger, hensigter,effekter,forankringsmuligheder,underliggendekompetencerm.m. De8stilebeskriverbeskæftigelsesmedarbejderensevnetil: DenTemposættendestil: Nuskalderskenoget DenRådgivendestil: Mitrådtildiger Deninddragendestil: Hvadsynesdu? DenRammesættendestil: Formåleter DenTilknyttendestil: Jegvilgernelæredigatkende DenUdviklendestil: Dukanmereendduerbevidstom DenProblemløsendestil: Detklarerjeg Hvaderudbyttet? Demedarbejderederarbejdermedbeskæftigelseafborgereerenmangfoldiggruppemedforskellige uddannelsesmæssigebaggrunde.teorienbidragertilatskabeindsigtogtilatskabeetfællessprogfor beskæftigelsesmedarbejdernesfaglighed.pådenmådebidragerteorientilatudvikleenmonofaglighedien tværfaglighed. 2.Onlinetestværktøj Testværktøjetbestårafforskelligesenarier.Vedhvertscenarieskaltestpersonentagestillingtil,hvordan han/hunviltacklesituationen.hverudfordringrummermulighedenforatvælgemellemde8stile.testen eretonlineværktøj,somtagesindividuelt,menhvormankantrækkescorerudbådeigrupperogenkeltvis. Hvaderudbyttet? Testtager:Hvordanharjegbrugtstilene?Hvadkanjeglæreafdet? Ledelsen:Hvordanfordelerbrugenafstilenesigpåtværsaforganisationen,teams,faggrupper, anciennitet,m.m.eksempelvisharpilotforsøgvist,atdererenlæringforledelseniatse,hvordan nogenstileprioritereshøjtafgruppens,mensandreernæstenfraværende.detteunderstøtteren refleksionhosbådeledelseoggruppeomkringdenkulturdereriorganisationen/afdelingen. 2 Goleman,D.,Boyatzis,R.,&McKee,A.(2002).FølelsesmæssigintelligensiLederskab.København:Børsen. 6

8 3.Onlinesimulator Simulatorenspillesaf2 3deltageresomsidderrundtomencomputer.Påskærmenspillerdeenafde forberedtecases,eksempelvisathjælpeborgerpeternielsenmedatkommetætterepåarbejdsmarkedet. Deltagerneguidesigennemenhistorie,hvordefølgerborgerPeterNielsenigennemetlængereforløb. Undervejsstillersimulatorendeltagerneoverforenrækkesituationer,hvordeskaldeudfraenrække udsagnvælge,hvordandeviltackledenpågældendesituation.nårdeltagernehartruffetderesvalg,seset udslagpåforskelligeeffekt parametre,exborgerensmotivationoghandling. Hvaderudbyttet? SimulatoreneretværktøjtilatlæreogtræneWorkMakers.Computerenagerersomudfordrerogprocesstyrer,menselvelæringenforegåriendialogudenforogmodcomputeren. Detervoreserfaringatsimulatorenbedstanvendesimindregrupper,derdiskutererdevalg,derskal træffesihistorien.simulatorenvilgivespillernemulighedforatlæreomkommunikationsstileogeffekt,og læreafogomhinandeniprocessen.relationtechnologieshararbejdetmegetmedcomputerensom læringsredskabogfundetdenneformmesteffektiv;atcomputerenagerersomudfordrerogprocesstyrer, menatlæringenforegåriendialogudenforogmodcomputeren. Skærmbilleder Casenetilsimulatorenerigangmedatbliveudviklet.Nedenforeretbudpå,hvordanførsteskærmbillede kankommetilatseud.informationsboksenoverborgerpeternielsenshoved,viserhansprofilfordeltpå enrækkeparametre. 7

9 Billedetnedenforviseretbudpå,hvordanetafsluttendeskærmbilledekanseud.Herseshvordan borgerensprofilserudnårspilleterslut.dettelæggeroptilenrefleksionblandtdeltagerneom,hvorforde valgdehartaget,harførttildenneprofil.formåleteratdeltagerneskalbegyndeatforholdteorientil deresegenpraksis.kandekendedetdersker?ellererdetnogetandet,dergørsiggældendeideres arbejde? 4.Effektboard EtafdecentraleelementeriWorkMakersereteffektboard.Boardeterillusteretnedenfor.Formåletmed boardeter,atenbeskæftigelsesmedarbejderopstillerenkonkretsag,somvedkommendeharbrugfor sparringpå.påboardetopstillerbeskæftigelsesmedarbejderenenborgersprofil.borgerensprofillægges efterenrækkeeffektersomharbetydningforborgerensmulighederforatkommeijob,eksempelvishøj scorepåmotivation,lavscorepåhandlingogselvtillidetc.udfradetkonkretebilledekangruppen diskuterecasen.visualiseringenafborgerenssituationhjælperkollegaernetilatdiskutere,hvadderbør gøres,oghvordankonkrethandlingvilpåvirkeborgerensprofil. 8

10 Hvaderudbyttet? Effektboardetunderstøtteranalyserafsværesager.Detgiverdenenkeltemedarbejdermulighedforat diskuteresværesagermedsinekollegaer,sammenkandeviaboardetdelederesvidenogerfaringiforhold tilenkonkretsag.desudenhjælpereffektboardettilatimplementereteorienideltagernesegenpraksis. BoardederblevettestetsammenmedrestenafredskabernevedpilotundervisningiÅlborgogKøbenhavn. Herpegedetobeskæftigelsesmedarbejderepåfølgendeiforholdtilboarded: Jeg synes, det var meget spændende at se, hvordan alle effekter influerer på hinanden. Det blev pludselig meget tydeligt, at man ikke kan tilføje alle ønskværdige effekter i en relation på en gang, og at man derfor (naturligvis) er nødt til at overveje nøje, hvilken tilgang eller stil man anvender. Man blev mere opmærksom på, hvor stor en betydning vores arbejde har og hvordan det kan påvirke borgerne ved de valg vi træffer. Effektboard:Billedetvisereffektboardet.De8forskelligefarver,henvisertil8forskelligeeffekter(om effektstudietses.16),somalleharbetydningfor,hvorvidtborgerenflyttersigtætterepå arbejdsmarkedet.vedhjælpafbrikkeropstillerbeskæftigelsesmedarbejderenenborgersprofil. Eksempelviskanorangesomertillidværehøj,mensdenbrunesomerhandlerum,kanværelav. 5. StyleTrade EndelafværktøjettilWorkMakers,bestårafen StyleTradeøvelse.Hverdeltagerfårenbundekortmed forforskelligeudsagn,somerbaseretpåde8stile.øvelsengårudpåatdeltagernebytterkorteneimellem sig.deudsagnsomdeltagerensynespasserpåvedkommende,beholderman,deudsagnmaneruenigi byttermanmedvækmeddeandredeltagere. 9

11 Hvaderudbyttet? Nårallekorterfordelt,harhverenkeltdeltagerenbunkekort,somrepræsentererudsagnderpasserpå vedkommende.daudsagneneerkoblettilde8stile,stårdeltagerentilbagemedenprofilover,etbudpå enstilprofil.dettelæggeroptilrefleksioneromkring passerprofilenellergørjegivirkelighednogethelt andet? Denlæringderliggeriøvelsener,atdeltagernepåenlegendemådebliverintroducerettilteorien, oggennemmetodenbliverintroducerettilnoglekonkretebillederafteoriensudtryk.øvelsenerenmåde atreducereenkompleksteori,tilkonkreteudsagnsomdeltagernekanforholdesigtil. StyleTradeerblevettestetsammenmedrestenafredskabernevedpilotundervisningiÅlborgog København.Herpegedetobeskæftigelsesmedarbejderepåfølgendeiforholdtiløvelsen: Detgavmigetbedreindtrykafsåvelmigselvsomminekolleger.Nogletankeriforholdtil,hvordanjeg muligviskanarbejdemerehensigtsmæssigtforeftertidenvedatfokuserepåandretilgangeend sædvanligt. Detvarinteressantogenøjenåbneriforholdtilatforståegenagerenogprioriteringer BilledetnedenforvisereteksempelpåetkortfraStyleTrade. 6.Analogematerialer EndelafWorkMakersbestårafenrækkeanalogematerialertilbrugiundervisningssituationer. Eksempelvisplakatermedstileneogprofilmapper. Hvaderudbyttet: Udbyttetafdeanalogematerialereratdeltagerneefteretkursuskantagematerialernemedhjem,og brugedemideresviderearbejde. 10

12 Billedetnedenforviserenstilprofil.NårdeltagerneerfærdigemedStyleTrade,bliverdebedtomat forholdesigtil,hvordandeopleverdebrugerstileneideresarbejde.hvadbrugerdemeget?erdetstilede gernevilbrugemere/mindre? Detonæstebillederillustreredeteoriarkogplakater,sombrugesiforbindelsemedundervisningen. 11

13 12

14 13

15 WorkMakerssomundervisning WorkMakersbenyttersig,somnævntovenfor,afenbredvifteafprocesser,somskalbistådeltagerens læring.ikombinationtjenerhverafdisseprocesserforskelligelæringsmæssigeformål,ligesomdeforsøger atfacilitereforskelligeformerforlæreproces: StyleTrade øvelsenforsøgergennemsinelegendeprocesseratskabeengagementibegyndelsenaf processenogviasitprofilerendeelementatskabeetmerevedvarendeengagementgennemnysgerrighed eftermere.samtidigbidragerøvelsenmedenrækkekonkretebillederafhvordandeforskellige relationsledelsesstilekanseud. Teoriintroduktionenforsøgeratskabeenforståelsefordeunderliggendeteorierogmodeller,samtet overblikoverdefaktorer,somworkmakersarbejdermed.hertilforsøgerintroduktionenatgiveetblikfor deunderliggendekausalitetsmodellersomfølgerstilarterne. Simulatorengiverdeltagernemulighedforatarbejdeudforskendeogeksperimenterendemedstilarterne ogdereseffekter,ogderigennemskabemulighedforatopbyggeenviserfaringmeddenunderliggende teori.dengiverogsåmulighedforateksperimenteremedkonkretesituationer,samtgenerefeedback omkringpræferencerogeffekter. IsinhelhedskaberaktiviteterneiWorkMakersetkomplekst,didaktiskdesign,somvedhjælpafforskellige metoder,onlinesomoffline,forsøgeratskabeeneffektivmetodetilatuddanneogefteruddanne beskæftigelsesmedarbejdere. 14

16 Aktiviteter&Status Arbejdetmedprojektetharværetenproces,menforoverblikketskyldharvinedenforopstilletenrække faser.nogenfaserharvidogarbejdetpåsideløbende. Fase1:Udviklingafteori Idennefasevarfokuspåatfåteorientilpassettilenbeskæftigelsesfagligkontekst,afholdtevienrække fokusgruppeinterview.fokusgruppeintervieweneblevafholdtbådeijyllandogpåsjællandogdeltagerne varrekrutteretbådefrajobcentreogfraandenaktør.formåletvaratfåetbredtperspektivpåbranchen. Status:Afsluttet Fase2:Udviklingaflæringsteknologier Idennefasevarfokuspå,atudvikledeforskelligedelementeriWorkMakersogatudvikleforskellige koncepterforanvendelseafproduktet. Status: Afsluttet: Udviklingafundervisningskoncept Udviklingafundervisningsmaterialer Udviklingaflæringsboard Udviklingaf StyleTrade Iproces: Udviklingafonlinetest Udviklingafcasestilonlinesimulator Fase3:Afprøvningafundervisningskoncept Idennefaseharfokusværetpåatfåafprøvetkonceptet.Viharidenforbindelseafholdtto pilotundervisninger,henholdsvisijobcenteriålborgog Springbræt ikøbenhavn.desudener WorkMakersimplementeretiVæksthusetsegenpraksis. Fase4:Effektmålinger Detervoresambitionatkunnepræsenterebrugerneforbudpå,hvordandenenkeltestilpåvirker borgerenpåenrækkeudvalgteparametre. Arbejdetmedeffektmålingereropdelti Status:Iproces 15

17 Arbejdetmedeffektmålinger Denførstedelafarbejdetmedworkmakershargåetpåkvalitativtatundersøge,hvordan beskæftigelsesmedarbejderegørbrugafrelationsstileideresarbejde.ambitionenfordetvidereforløber atkoblestilenetilenrækkeeffekter.dettegørvivedhjælpafkvantitativemålinger. Denførstedelafdetkvantitativearbejdetharbeståetiatundersøge,hvaddeterforkompetencer,deter relevanteatmålestilenesopimod.effekternehentetfratoundersøgelser.deneneharundersøgt, hvordanmanmålerdeleffekterafbeskæftigelsesrettedeforløb dvs.hvordanmanmålerprogression.den andenundersøgelseharafdækket,hvilkesocialeogpersonligekompetencer,dererafgørendefor,om borgeremedpsykiskeellerpsykosocialeproblemstillingerkanfastholdesigpåarbejdsmarkedet. Denandendelafdetkvantitativestudiekommertilatfokuserepåatkoblestudietafeffektermedstilene. Kortforklaringtildeenkeltedelkompetencer: Påbaggrundafdetostudierharvilokaliseretenrækkekompetencer,somharbetydningforborgerens arbejdsmarkedsperspektiv.nedenståendeeffektmåldelersigitoformerforeffekter.denenetype relaterersigtilforløbet,mensdenandenrelaterersigtilborgerensarbejdsmarkedsperspektiv. Deltagevillighed/engagement:Borgerensvillighedtilatdeltageiforløb/opgaverpåarbejdspladsen. Borgerensevnetilatudviselysttilatdeltage. Fremdrift:Atderskernogetiforløbet.Atborgerenkommmervidere.Atmålogdelmålnås. Tillidtilmedarbejderen:Borgerensgradaftillidtilbeskæftigelsesmedarbejderen.Dvs.tillidtilatville samarbejdemedvedkommende. Mestringskompetence:Borgersevnetilatløseellerhåndtereproblemersomfxgæld,misbrug,psykiske problemer,familierelateredeproblemerm.m.påenmåde,sådetikkestårivejenforet arbejdsmarkedsrettetforløb. Selvfremstilling:Borgersevnetilatformulereegnebehovforfxhjælp+evnentilatfremstillesigselvpåen acceptabelmådeoverforsåvelarbejdsgiversomkolleger;herunderatkunnefremstillesigselviet ressourceorienteretlys. Realisme:Borgersforståelseafforholdetmellemmarbejdsmarkedet/uddannelsersetirelationtilegne kompetencerogbarrierer. Foreløbigeresultater ViharindtilviderekørttopilotundervisningerihenholdsvisetjobcenteriÅlborgog Springbræt i København.Deltagernevisteetstortengagement,ogdeforeløbigeevalueringerviharmodtagetviseren storinteresseforprojektet.viharefterfølgendebedtdemomatdokumentere1)hvordanbrugeri stilarterneijereshverdag,2)hvordanbrugerimaterialerneijereshverdag.tilbagemeldingernefradisse målingerharviikkemodtagetendnu. 16

18 WorkMakerssomeninnovativmådeattænkelæring Somviindledtecasebeskrivelsenmed,erambitionenforprojektettodelt.1)Atudfordreenetablerende forståelsepåfeltet,ogbidragemedmetakompetencertilbeskæftigelsesmedarbejderne.2)atudvikleen blendedlæringsform,sombådetrækkerpåonlinespilbaseretlæringogofflinerefleksionsredskaber.begge deleerinnovativtforbeskæftigelsesbranchen,menharogsåperspektiverderrækkerudoverdenkonkrete brancheogkanværerelevantforandredeleaffeltetforvoksenlæring. Nyelæringsformer, arenaerog teknologier: RelationTechnologieshariandreprodukterarbejdetmedonlinesimulationersomendelafen læringsproces.erfaringerviseratonlinedelenergodtilatgivedeltagerneetoverblikoverkomplekse sammenhængeogdatasæt.endvidereunderstøtteronlinedelendeltagernesirefleksioneromkringdisse sammenhænge,eksempelvis Erdetogsådetjegopleverdersker?. Depilottestviharlavetpåsærligteffektboardetviseratdenneteknologiervelegnettilatunderstøtte deltagerneiatforankredennyevidenideresegenpraksis. Vedatkombineredetotilgange,fårdeltagernebådeenvidenomteorien,detagerstillingtildenogde bliverogsåhjulpettilatforankredenideresegenpraksis.detoforskelligetilgangeerderforfundet velegnettilatsupplerehinanden,dadebidragerforskelligttildeltagerneslæringsproces. Udviklingafinnovativekompetencer: Detharværetcentraltforvoresarbejdemedprojektet,ataftagerneikkefølte,denuskullelæreennye metodeellergørederesarbejdepåennymåde.derimodtagerworkmakersudgangspunktide kompetencerdeltagernehar,menbidragertilattaleomdempåennymåde.hvilketgiver beskæftigelsesmedarbejderneetsprogforatreflektereoverogdiskuteredetdegør.hensigteneratgive medarbejdereogorganisationenmodelforatreflektereoverkompleksiteteniderespraksispåen håndterbarmåde. Dennyevidenbidragertilflereniveaueriorganisationen.1)Denenkeltemedarbejdertilegnersigen metakompetencetilatreflektereoversigselvogsinpraksis.2)teametfåretsprogforattaleom,hvaddet erdegøroghvorfor.3)lederneogvirksomheden/jobcenteretfåretoverblikover,hvordandearbejder medstilarterne.dettebidragertilrefleksionerover,hvordanpasserdetvigør,medomverdenenskravtil osoghvordanpasserdetiforholdtilvoresstrategier. Nyetyperkompetencer: Endelafprojektetharværetatoverføremanagementtilenandenfagligkontekst.Vitogudgangspunkti Golemans(2003)teoriom,hvordanforskelligemåderatledepå,fårindflydelsepåforskelligeparametre. EnafGolemanspointerer,atmansomledermåkunnehåndtereallestile,ogblivebevidstom,hvordan manlederrelationentilmedarbejderne.denneteoriharvioverførttilbeskæftigelsesområdet.vihar undersøgt,ogsatfokuspå,hvordandenenkeltebeskæftigelsesmedarbejdererlederafrelationentil borgeren,oghvaddetbetyderiforholdtilatflytteborgeren.denerfaringviharfåetfraprojektet,ogde 17

19 positivetilbagemeldingerviharfåetfrapilotundervisningerharvist,atdetharværetbrugbartatoverføre teorifraenpraksisogtilenandenpraksis. DegrupperafmedarbejdereviindtilnuharintroduceretWorkMakersfor,harbrugtdennevidentilat diskutereenfællesfaglighed.sigteteratbidragetilatskabeenformformonofaglighedibranchen. Fremtidigeperspektiver Teoriensperspektiver TeorieniWorkMakerserudviklettilbrugienbeskæftigelsesfagligkontekst.Mendeerfaringer,viharfået medatudvikleteorien,vilvigerneoverføretiletbrederefelt.grundlæggendehandlerteorienom relationerimellemmyndighedogborger.viserderforperspektiveriatarbejdepåsammemådeindenfor andrefaggrupperidenoffentligesektor.såledeserdetvoresambition,atbrugevoreserfaringerfra WorkMakers,tilatudvikleenbredererammeforarbejdetmedrelationerimellemborgerogmyndighed. Dervedkanprojektetikkekunbidragetilatudfordredengængsetænkningindenfor beskæftigelsesbranchen,menpåsigtbidragetilatudfordrekommunernesforståelseaf,hvordanman tænkerogarbejdermedrelationermellemkommuneogborgere. Perspektiverforkombinationafonlineogofflinelæringsteknologier EtafdevidereperspektivermedWorkMakerskunneværeatindkoopererenogleafdekonstruktivistiske tanker,somliggertilgrundforweb2.0bølgen,oghvordeltagereellerbrugereselvgenererdetindholdder skalarbejdesmed.eteksempelpåenweb2.0teknologierfacebook,hvorenserviceproviderstilleren rammetilrådighed,somdeltagernederpåselvkanudfylde. HosRelationTechnologiesarbejdermanalleredemedatforsøgeatindkoorpereresådanneideeri læringsspil.konkretarbejdesdermedenrækkeværktøjerindenforskoleudvikling,lærerværelsesledelseog klasserumsledelse,oghvordedeltagendeskoleledereog lærereselvgenererensimulationafdenpraksis, somdearbejderi.læringsmæssigthandlersådanne2.0læringsspilomatopbyggehandlerepetoirerhos sinedeltagere,somgennemspilletikkeblotskalvælgederetteudsagn,menogsåselvskalformuleredem. Pilottestsafskoleudviklingssimulationenpegerpå,atdeudsagndeltagernegenererererafensåhøj kvalitet,atdetydeligtafspejlerdenunderliggendeteorisomdeskaludtrykke,ogdervedattilgangen hjælperdeltagernetilatkonstruerekonkretebillederpå,hvordandeskalanvendedeforskellige ledelsesstile. 18

Bestyrelsesmøde. Andelsforeningen Vejrøgade / Manøgade Vejrøgade 7 & 9 Manøgade 14 2100 København Ø CVR nr. 17 69 45 88

Bestyrelsesmøde. Andelsforeningen Vejrøgade / Manøgade Vejrøgade 7 & 9 Manøgade 14 2100 København Ø CVR nr. 17 69 45 88 AndelsforeningenVejrøgade/Manøgade Vejrøgade7&9 Manøgade14 2100KøbenhavnØ CVR nr.17694588 Bestyrelsesmøde Referatafbestyrelsesmødeden13.april2015ibestyrelseslokalet(kælderen). Tilstede: Mikkel,Kristian,Jette,ChristianKogChristianD(referent).

Læs mere

CASEEKSAMEN INFORMATIONSTEKNOLOGI NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN INFORMATIONSTEKNOLOGI NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN INFORMATIONSTEKNOLOGI NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på

Læs mere

Ny energi i det nye skoleår

Ny energi i det nye skoleår Ny energi i det nye skoleår Kære lærere, elever, forældre, virksomheder Velkommen tilbage til ny energi, nye idéer, nye chancer og muligheder - et nyt skoleår. Vi har tanket godt op i ferien og er 100%

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Hvilken uddannelse er du i færd med at afslutte / har du afsluttet?

Hvilken uddannelse er du i færd med at afslutte / har du afsluttet? Uddannelsesevaluering Musikuddannelsen 2013 Bachelor (almen) 2 respondent Bachelor (POPLYD) 4 respondenter Hvilken uddannelse er du i færd med at afslutte / har du afsluttet? Forventer du at afslutte uddannelsen

Læs mere

Bachelor jan. 2012 Det Tværkulturelle Forældresamarbejde Lærke Schou I08

Bachelor jan. 2012 Det Tværkulturelle Forældresamarbejde Lærke Schou I08 Bachelorjan.2012 DetTværkulturelleForældresamarbejde LærkeSchouI08 1Indledning Alforståelseberorpåforforståelse.Deterenfordomattro,atmaningenfordommehar 1 Integrationeretbegrebsomdeflestedanskereerbekendtmedidag.Ordetoptræder

Læs mere

københavns universitet VÆKSTHUS FOR STUDERENDE

københavns universitet VÆKSTHUS FOR STUDERENDE københavns universitet VÆKSTHUS FOR STUDERENDE HVAD ER KATAPULT? Væksthuset Katapult er et tilbud til studerende på de naturvidenskabelige og sundhedsfaglige uddannelser på Københavns Universitet. Vi er

Læs mere

Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X

Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X Indledning Navision Stat giver mulighed for opsætning af en log, der kan registrere og logge indsættelser, ændringer og/eller sletninger i relevante tabeller.

Læs mere

Informations teknologi B Design for målgruppen Vejleder: Karl Bjarnason Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 2,4

Informations teknologi B Design for målgruppen Vejleder: Karl Bjarnason Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 2,4 Informations teknologi B Design for målgruppen Vejleder: Karl Bjarnason Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 2,4 Dato: 01-05-2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Laswell s fem spørgsmål... 3 3. Persona...

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Den motiverende samtale Herning den 23. februar 2015

Den motiverende samtale Herning den 23. februar 2015 REDSKABER TIL AT MOTIVERE MENNESKER TIL FORANDRING Den motiverende samtale Herning den 23. februar 2015 Helene Foss Kjeldsen, sygeplejerske, MI-træner, medlem af MINT 1 Motivation Kært barn har mange navne

Læs mere

At bygge praksisfællesskaber i skolen

At bygge praksisfællesskaber i skolen Søgeord PracSIP Interaktiv læring Interaktiv platform Læringsplatform Praksisfællesskaber Abstract: PracSIP At bygge praksisfællesskaber i skolen En PracSIP er en webbaseret tjeneste, som understøtter

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Ledelse i krisetider hvad skal der til for at opnå og bevare et højt engagement?

Ledelse i krisetider hvad skal der til for at opnå og bevare et højt engagement? Velkommen Talsmandsseminar d. 9.10.2009 Ledelse i krisetider hvad skal der til for at opnå og bevare et højt engagement? Ledelsesrådgiver Helle Bruun Madsen Ledelse & Karriere, Ledernes Hovedorganisation

Læs mere

Hjælp til kvalitetsvurdering af miljødata i det grønne regnskab

Hjælp til kvalitetsvurdering af miljødata i det grønne regnskab Hjælp til kvalitetsvurdering af miljødata i det grønne regnskab I henhold til BEK nr. 210 af 03/03/2010 skal tilsynsmyndigheden vurdere kvaliteten af miljødata i det grønne regnskab. I modsætning til den

Læs mere

Sommerhus i sameje kan den ene søskende sælge sin andel?

Sommerhus i sameje kan den ene søskende sælge sin andel? - 1 Sommerhus i sameje kan den ene søskende sælge sin andel? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Da min far døde for 5 år siden, overtog min søster og jeg min fars sommerhus i sameje. Vi ejer

Læs mere

En flue på væggen. Indholdsfortegnelse. Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

En flue på væggen. Indholdsfortegnelse. Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives. En flue på væggen Det var onsdag morgen, og klokken ringede ind til dansk for eleverne i 4.b. Jeg havde i min egenskab af inklusionsforsker fået lov at være flue på væggen i dansktimen. Klassen havde nemlig

Læs mere

Træthed/Fatigue. Karen Anna Riis-Pedersen Sygeplejerske, MKS Onkologisk Afdeling Finsencentret, Rigshospitalet

Træthed/Fatigue. Karen Anna Riis-Pedersen Sygeplejerske, MKS Onkologisk Afdeling Finsencentret, Rigshospitalet Træthed / Fatigue Karen Anna Riis-Pedersen Sygeplejerske, MKS Onkologisk Afdeling Finsencentret, Rigshospitalet NCCN s definition på cancerrelateret Fatigue Cancer relateret fatigue er en belastende, vedvarende,

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Den interaktive rejse imod fremtiden

Den interaktive rejse imod fremtiden I forandringens kastevinde Den interaktive rejse imod fremtiden Den bedste måde at forudsige fremtiden på er ved at skabe den Gitte Bennike og Anni Stavnskær Pedersen Lektorer i KOL ved Pædagogseminariet

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Hvordan får man diplom, hvis man har deltaget i Da Vincikonkurrencen

Hvordan får man diplom, hvis man har deltaget i Da Vincikonkurrencen i HÅNDVÆRK? Når I har deltaget i Da Vinci-Konkurrencen, og ikke fortsætter i Company Programme, har I 2. Teamets navn plus konkurrencespor skal stå på rapportens forside og teamnavnet samt Kort beskrivelse

Læs mere

Studieunit på plejecenter Kristiansminde

Studieunit på plejecenter Kristiansminde Studieunit på plejecenter Kristiansminde Nærvær hver dag Roskilde Kommune 83.137 borgere 6.068 årsværk 1.270 årsværk i ældre og pleje 150 SSH og SSA elever 45 Sygeplejestuderende 5 huse med i alt 100 boliger

Læs mere

Skrevet af: Nicole 31oktober 2005. Surfer med far

Skrevet af: Nicole 31oktober 2005. Surfer med far Skrevet af: Nicole 31oktober 2005 Surfer med far Kan du huske, da du fortalte mig om din tur ved stranden? Jeg kunne godt lide at høre om din oplevelse og tænkte, at du måske gerne vil huske, hvad du fortalte

Læs mere

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem FOTO strategi 1. Gem billederne i en mappe på skrivebordet a. Opret en mappe på skrivebordet og navngiv den evt. med årstallet. b. Kopier billederne i kameraets DCIM-mappe og sæt den ind i mappen på skrivebordet.

Læs mere

Du finder systemet her: www.bygogmiljoe.dk. Log ind med nemid så gemmes dit projekt.

Du finder systemet her: www.bygogmiljoe.dk. Log ind med nemid så gemmes dit projekt. Du finder systemet her: www.bygogmiljoe.dk Log ind med nemid så gemmes dit projekt. Revideret den 28. november 204 Du kan få en introduktion til Byg og Miljø (nr på billedet) Start dit projekt på én af

Læs mere

Vejledning til EASY. - arbejdsskadestyrelsens elektroniske anmeldelsessystem:

Vejledning til EASY. - arbejdsskadestyrelsens elektroniske anmeldelsessystem: Vejledning til EASY - arbejdsskadestyrelsens elektroniske anmeldelsessystem: Adressen er https://easy.ask.dk/ systemet viser muligvis følgende dialogboks: - som du klikker OK til. Nu er du kommet ind på

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

- Borgernes omstillingsparathed over for lavtemperatur fjernvarme

- Borgernes omstillingsparathed over for lavtemperatur fjernvarme Energiantropologi - Borgernes omstillingsparathed over for lavtemperatur fjernvarme Fokus Hvilke udfordringer kan der være ved at få fjernvarmemodtagere med, når man vil nedsætte temperaturen i fjernvarmesystemet?

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere

Coloris. Programmet fungere på den måde at man vælger det billede man ønsker at arbejde med ved at klikke på det under menupunktet Projekter.

Coloris. Programmet fungere på den måde at man vælger det billede man ønsker at arbejde med ved at klikke på det under menupunktet Projekter. Under dette afsnit kan du lære at kende og benytte de mest nødvendige værktøjer til farvesætnings programmet Coloris. Skærmbilledet for Coloris ser således ud når du åbner for programmet (billedet kan

Læs mere

Hovedforløb 2003-2005 Samlet oversigt

Hovedforløb 2003-2005 Samlet oversigt Hvilken hovedforløb er du på? Transport & logistik 478 34,51 % Håndværk & teknik 189 13,65 % Jord til bord 100 7,22 % Teknologi & kommunikation 288 20,79 % Bygge & anlæg 330 23,83 % Hvor gammel er du?

Læs mere

SO2 Portfolio/Præsentationsmappe

SO2 Portfolio/Præsentationsmappe SO2 Portfolio/Præsentationsmappe Af Navn: Safa Sarac Fødselsdato: 05.06.1993 Klasse: 3.4 Skole: Htx Roskilde Tekniske Gymnasium Dato: 31. marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1) Studiekompetenceliste...

Læs mere

Tag din naturvidenskabelige studentereksamen på Københavns Tekniske Gymnasium. HTX-student. HTX-student

Tag din naturvidenskabelige studentereksamen på Københavns Tekniske Gymnasium. HTX-student. HTX-student Tag din naturvidenskabelige studentereksamen på Københavns Tekniske Gymnasium - i Valby elle r på Østerbro HTX-student HTX-student Htx kort og kontant Htx (teknisk gymnasium) er en af de tre muligheder,

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

UNI-VPN Brugeradministration

UNI-VPN Brugeradministration UNI-VPN Brugeradministration Version 1.1 Af Jesper Skou Jensen 1 Indledning 1 1 Indledning I denne vejledning gennemgås hvordan UNI-VPN-brugere administreres. UNI- VPN er baseret på UNI Login, der er fælles

Læs mere

Studieretninger 2015-2016

Studieretninger 2015-2016 Studieretninger 2015-2016 Velkommen til teknisk gymnasium Undervisningen på Holstebro Tekniske Gymnasium er præget af den naturvidenskabelige måde at tænke på. Ved at lege med ordet naturvidenskab har

Læs mere

Import / Eksport. Vejledning

Import / Eksport. Vejledning Import / Eksport Med Import / Eksport funktionen kan du f.eks. importere en Excel fil (Microsoft Excelsemikolonsepareret fil) indeholdende virksomhedens telefonliste. Dvs. at du ved at importere en allerede

Læs mere

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Testen er computerbaseret og kan gennemføres på både computer og tablet (herefter under et kaldet computere). Der er dog ved tidligere gennemførsler oplevet

Læs mere

Du kan løbende følge med i, hvor langt du er i besvarelsen. Når du har afsluttet spørgeskemaet, har du mulighed for at printe din besvarelse.

Du kan løbende følge med i, hvor langt du er i besvarelsen. Når du har afsluttet spørgeskemaet, har du mulighed for at printe din besvarelse. Spørgeskema til ledere 2016 Velkommen til spørgeskemaet! I spørgeskemaet bliver du bedt om at tage stilling til en række udsagn. Hvis du er i tvivl om, hvor du skal sætte dit kryds, vil dit bedste bud

Læs mere

Kørselsgodtgørelse - satser

Kørselsgodtgørelse - satser 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 3,73 3,82 3,80 3,67 3,56 3,56 3,47 2,1 2,13 2,10 2,00 1,90 1,90 1,83 0,42 0,43 0,42 0,40 0,38 0,38 0,37 2,10 2,13 2,10 2,00 1,90 1,90 1,83 1) max 1.401 max 1.401 0,51

Læs mere

Kom i gang på BBO på dansk

Kom i gang på BBO på dansk Kom i gang på BBO på dansk 1: Klik her 2: Bliv medlem 3: Udfyld 4: Du vil med det samme få at vide, hvis dit valgte brugernavn ikke kan bruges. Her er det valgte lilli ikke ledigt 5: Her er et brugernavn

Læs mere

Kursus i Wordpress. Lær at lave indlæg og kalenderbegivenheder. v/ adm. Koordinator Quan Hoang

Kursus i Wordpress. Lær at lave indlæg og kalenderbegivenheder. v/ adm. Koordinator Quan Hoang Kursus i Wordpress Lær at lave indlæg og kalenderbegivenheder v/ adm. Koordinator Quan Hoang Hvad er Wordpress? Hvad forventes af dig som lokal webmaster? Dine nyeste indlæg og kalenderbegivenheder ses

Læs mere

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Ifølge en artikel i amerikanske Journal of Corporate Leadership som K2 Search har taget del i vedrørende forandringer for rekrutteringsbranchen

Læs mere

LINJESKOLE PÅ GRØNNEVANG SKOLE

LINJESKOLE PÅ GRØNNEVANG SKOLE LINJESKOLE PÅ GRØNNEVANG SKOLE Fra august 2012 etablerer vi linjeskole på Grønnevang Skole. Muligheden for faglig fordybelse indenfor enkelte emner styrkes, og vi skaber større faglig sammenhængskraft

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 23/2010 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod B (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 9. afdeling

Læs mere

Lederen som resultatskaber

Lederen som resultatskaber Lederen som resultatskaber Ledelse med fokus på performance opnår resultater Det er ikke svært at fastsætte høje KPI er for sine medarbejdere. Kunsten er at hjælpe dem med at leve op til disse mål. Dette

Læs mere

KOMMUNIKATION/it OG Kemi

KOMMUNIKATION/it OG Kemi KOMMUNIKATION/it OG Kemi Batterier for 8. klasser Indledning Formålet med projektet er at gøre os bedre til at formidle information og gøre os mere opmærksomme på vores målgruppe når vi skriver.vi skal

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Handel på Internettet Pricerunner side 1 af6 www.pricerunner.dk Pricerunner er en side hvor man kan sammenligne produkter og priser. Det er muligt at filtrere sin søgning og at søge i emner, eller på et

Læs mere

EUD-reformen og ÅEindberetningerne

EUD-reformen og ÅEindberetningerne EUD-reformen og ÅEindberetningerne Konference d. 18/3 2015 Side 1 Reformens indflydelse på ÅE-indberetningerne Vi laver ingen revolutioner i denne omgang Men vi skal indberette lidt flere oplysninger fremover

Læs mere

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015 Vision Forord og indledning ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar side Handleplan for Ældre 2011 2015 Rammerne for Handleplan for Ældre 2011-2015 Antal plejeboliger og placering Ældreboliger

Læs mere

Radiografuddannelsen. Studieaktivitetsmodel

Radiografuddannelsen. Studieaktivitetsmodel Studieaktivitetsmodel Januar 2014 Modul 1: Menneske og omsorg i radiografi Teoretisk modul 150 timer / 37,5 % 161 timer / 40,25 % & trivselssamtaler klinikken, studievejledning undervisning og teoretisk

Læs mere

Ideer til årsplanen 2015-2016

Ideer til årsplanen 2015-2016 Ideer til årsplanen 2015-2016 Golden Days sætter fra den 4. september 2015 fokus på important shit fra værdifulde ligegyldigheder og genstande over private oplevelser til nationale klenodier. Vi giver

Læs mere

LEDELSESRUM. Ledelsesrum. Velkommen til konference/workshop. IFLI Videnkonsortiet Innovationsledelse. Byder velkommen til konference / workshop om

LEDELSESRUM. Ledelsesrum. Velkommen til konference/workshop. IFLI Videnkonsortiet Innovationsledelse. Byder velkommen til konference / workshop om LEDELSESRUM - form eller fantasi Konference og workshops 8. November 2013 Velkommen til konference/workshop IFLI Videnkonsortiet Innovationsledelse Byder velkommen til konference / workshop om Ledelsesrum

Læs mere

Interviewguide til Rasmus og Trine

Interviewguide til Rasmus og Trine Interviewguide til Rasmus og Trine Jeg vil interviewe Rasmus og Trine fra Børnenes Madhus, da jeg er interesseret i at opnå viden om deres holdning, oplevelse af og erfaring med forløbende i Børnenes Madhus

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app.

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. En kort intro Version 1.2 22/11/2012 Danske Tegneserieskabere har lavet appen for at give medlemmer og andre en nem adgang til at publicere

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 4, stk. Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse Lageruddanelsen Speciale

Læs mere

Øvelse i SurveyBanken: Traditionelle værdier

Øvelse i SurveyBanken: Traditionelle værdier Øvelse i SurveyBanken: Traditionelle værdier af Kenneth Madsen - mandag, oktober 29, 2012 http://www.opensamf.dk/2012/10/ovelse-i-surveybanken-traditionelle-vaerdier/ Formålet med denne øvelse er at lære,

Læs mere

Hvordan eksporterer jeg skemadata fra Untis til WebUntis?

Hvordan eksporterer jeg skemadata fra Untis til WebUntis? Hvordan eksporterer jeg skemadata fra Untis til WebUntis? Skoler med kun én afdeling (skemalægningsenhed/skole) kan springe det første trin over vedr. "Rigtig skole ID". Rigtig skole ID. Det første skridt

Læs mere

Personlig adgang for alle til ZoomIN Spørgsmål og svar:

Personlig adgang for alle til ZoomIN Spørgsmål og svar: Personlig adgang for alle til ZoomIN Spørgsmål og svar: Nedenfor finder du svar på en række spørgsmål vedrørende personligt login til ZoomIN. To brugergrupper: Vi skelner - blandt Silkeborg Kommunes ansatte

Læs mere

Praktik Forår 2013, Sociologi

Praktik Forår 2013, Sociologi Praktik Forår 2013, Sociologi Antal respondenter: 4 Antal svar: 2 Koordinator: Gunnar Scott Reinbacher *************************************************************** Hvor var dit praktiksted geografisk

Læs mere

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info skurser på Fagretningen Benzin og spænding Auto Vi giver dig kendskab til indhold og opbygning af de faglige og teoretiske områder inden for fagretningen. I løbet af ugen vil du lære om nogle af de opgaver

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Natasha Skov & Line Ehmsen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.5 Design C Projekt Indretning 5/5-2013. Fysiske omgivelser

Natasha Skov & Line Ehmsen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.5 Design C Projekt Indretning 5/5-2013. Fysiske omgivelser Fysiske omgivelser Indledning Ved Roskilde Tekniske Gymnasium overvejes pt. en bearbejdning af de fysiske rammer, således at disse i højere grad understøtter, afspejler og inspirerer et tidssvarende læringsmiljø.

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks eneste konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af dygtige cand.merc.- og cand.oecon.studerende

Læs mere

Nyhedsbrev for oktober 2009

Nyhedsbrev for oktober 2009 Nyhedsbrev for oktober 2009 Indhold i denne udgave Kunsten at netværke 1 Kunsten at lede 1 Team Boyatzis 2 At lære er at gøre 3 Led ved ledelse 4 Kompetente bestyrelser 5 Kunsten at netværke På AOM konferencen

Læs mere

Logopædiske praktikeres faglige identitet i et individuelt og kollektivt perspektiv

Logopædiske praktikeres faglige identitet i et individuelt og kollektivt perspektiv 22-03- 1 Logopædiske praktikeres faglige identitet i et individuelt og kollektivt perspektiv Et fænomenologisk studie af seks logopædiske praktikeres oplevelser af faglig identitet 2 Hvad vil jeg komme

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Byliv og Mobilitet i Aalborg Øst Oplæg ved Dansk Byplanlaboratoriums årsmøde Aalborg 7. oktober 2011

Byliv og Mobilitet i Aalborg Øst Oplæg ved Dansk Byplanlaboratoriums årsmøde Aalborg 7. oktober 2011 Byliv og Mobilitet i Aalborg Øst Oplæg ved Dansk Byplanlaboratoriums årsmøde Aalborg 7. oktober 2011 Professor Ole B. Jensen Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi Aalborg Universitet Disposition

Læs mere

ESA. Effektiv SystemAdgang

ESA. Effektiv SystemAdgang ESA Effektiv SystemAdgang Lettere adgang til it-systemerne I den kliniske hverdag er der brug for it-systemer, der er både effektive og fleksible, for at understøtte dig bedst muligt i dit daglige arbejde.

Læs mere

BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Nanna er 34 år og bor alene med sine katte i en boligforening i København. Hun er på førtidspension pga. posttraumatisk stress og depression. Hun har færdiggjort

Læs mere

Kom i gang med SAS STPbaserede

Kom i gang med SAS STPbaserede make connections share ideas be inspired Kom i gang med SAS STPbaserede webapplikationer Lars L. Andersson Chefkonsulent Webapplikationer Interaktion med serverbaserede data via skærmbilleder leveret gennem

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Flipped Classroom. Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg

Flipped Classroom. Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg Flipped Classroom Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg Henning Romme Lund Lektor i samfundsfag og historie Pædaogisk IT-vejleder Forfatter til Flipped classroom kom godt i gang, Systime 2015. http://flippedclassroom.systime.dk/

Læs mere

CASEEKSAMEN INFORMATIONSTEKNOLOGI NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN INFORMATIONSTEKNOLOGI NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN INFORMATIONSTEKNOLOGI NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet

Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet Udtalt, at et medlem af Miljøankenævnet, der var bestyrelsesmedlem i Ferrosan A/S, havde en mere end sædvanlig branchemæssig interesse i nævnets behandling

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Uddannelsesplan for Væksthuset Brabrand dagtilbud efterår 2016

Uddannelsesplan for Væksthuset Brabrand dagtilbud efterår 2016 Uddannelsesplan for Væksthuset Brabrand dagtilbud efterår 2016 Institutionens navn: Væksthuset Adresse: Jettesvej 10, 8220 Brabrand Telefon: 40226852 Mail: lhans@aarhus.dk cssa@aarhus.dk camhae@aarhus.dk

Læs mere

ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO

ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO 1 6. A P R I L 2 0 1 5 LOUISE PA P E - H A U G A A R D K A R S T E N U L R I K N I S S I N S T I T U T F O R M

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk Manual til indberetning Ventelistelukning.dk Manual til indberetning ventelistelukning.dk Indhold 1. Ventelistelukning.dk 5 Om databasen 5 2. Før du indberetter 6 Superbrugere og almindelige brugere 6

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi. Netværksmøde. Den 25. januar 2012

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi. Netværksmøde. Den 25. januar 2012 + Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Netværksmøde Den 25. januar 2012 + VELFÆRD 2.0 Ny teknologi Nyt AMU kursus Nye kompetence behov Ny vision Nye alliancer

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 NYUDVIKLEDE LEDERUDVIKLINGSFORLØB TIL FØRSTELINJELEDERE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 Projektet Praksisnær ledelse for førstelinjeledere på Fyn er støttet af 3-parts midler.

Læs mere

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner?

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner? Analyseapparat Spændingsfeltetmellemonline ogofflineinteraktioner Hvadbetyderforholdetml.onlineog offlineforsocialeinteraktioner? I teksten Medium Theory (Meyrowitz 1994) fremlægger Meyrowitz en historisk

Læs mere

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Blåt Medlem Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Formål... 2 Forskelle... 2 MS Word... 2 Open Office... 2 Kontakt til din mail... 3 Datafilen fra Blåt Medlem...

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Information & Instruktion SMS-service på www.dbs.dk

Information & Instruktion SMS-service på www.dbs.dk Aalborg 31.03.06 Revision 1.2 Information & Instruktion SMS-service på www.dbs.dk 1. Indledning Du finder spejderkorpsets SMS-service på http://sms.dbs.dk Servicen er oprettet med det formål at give førere

Læs mere

Denne skemalægningsfunktion kan også anvendes, selv om man ikke anvender arbejdstidsregistrering igennem UDDATA+.

Denne skemalægningsfunktion kan også anvendes, selv om man ikke anvender arbejdstidsregistrering igennem UDDATA+. Skemalægning af særligt skema Skema, som ikke er undervisning, men som skemalægges på en øvrig aktivitet samt man ønsker skal tælle tid i EASY- A og vores Arbejdstidsapplikation, kalder vi under et for

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen En kvalitativ undersøgelse Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendens jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastning

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis Holbæk Regionens Erhvervsråd Forretningsudvikling i teori og praksis Forretningsudvikling teori Dagsorden v/jesper Salling Nielsen Forretningsudvikling praksis v/arkitekt Thomas Kullegaard Jesper Salling

Læs mere

Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram?

Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram? Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram? 1. Installation af Instagram på din telefon At åbne App Store Vejledningen tager udgangspunkt i installation, opsætning og brug på en iphone. Det er selvfølgelig

Læs mere