space HP StorageWorks Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk Dec. 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "space HP StorageWorks Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk 321708-486 Dec. 2007"

Transkript

1 space Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk Dec. 2007

2 Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet heri og købt efter 15. december DENNE GLOBALE BEGRÆNSEDE GARANTI OG ERKLÆRING OM TEKNISK SUPPORT GIVER OPLYSNINGER OM ART OG OMFANG AF DEN UDTRYKKELIGE BEGRÆNSEDE GARANTI, DER GÆLDER FOR DETTE HP-PRODUKT, OG INDEHOLDER DERUDOVEROGSÅANSVARSFRASKIVELSEROGANSVARSBEGRÆNSNINGERFORHP,SOMERAFVÆSENTLIG BETYDNING FOR DINE RETTIGHEDER. DERFOR ANBEFALER VI PÅ DET KRAFTIGSTE, AT DU OMHYGGELIGT LÆSER DENNE GLOBALE BEGRÆNSEDE GARANTI OG ERKLÆRING OM TEKNISK SUPPORT, INDEN DU BRUGER DIT HP-PRODUKT. MED DIN BRUG AF DETTE HP-PRODUKT ACCEPTERER DU SAMTIDIG DE VILKÅR OG BETINGELSER, DER ER ANGIVET I DENNE GLOBALE BEGRÆNSEDE GARANTI OG ERKLÆRING OM TEKNISK SUPPORT. Begrænset garanti for hardware Generelle vilkår Med denne begrænsede garanti for HP-hardware får du som kunde udtrykkelige, begrænsede garantirettigheder fra HP som producent. Desuden er det muligt, at du ligeledes har andre juridiske rettigheder i henhold til den gældende lovgivning eller i henhold til særlig skriftlig aftale med HP. HP FREMSÆTTER IKKE ANDRE UDTRYKKELIGE GARANTIER ELLER BETINGELSER, HVERKEN SKRIFTLIGE ELLER MUNDTLIGE, OG HP FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER OG BETINGELSER, DER IKKE ER NÆVNT I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI. I DET OMFANG, DET ER TILLADT AF LOKAL LOVGIVNING UDEN FOR USA, FRASKRIVER HP SIG ALLE STILTIENDE GARANTIER ELLER BETINGELSER, HERUNDER STILTIENDE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, SALGBAR KVALITET OG EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. I FORBINDELSE MED TRANSAKTIONER I USA ER ALLE STILTIENDE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN I OVENSTÅENDE, UDTRYKKELIGE GARANTI. VISSE ANDRE STATER ELLER LANDE TILLLADER IKKE BEGRÆNSNINGER AF, HVOR LÆNGE EN STILTIENDE GARANTI ER GÆLDENDE, ELLER AF FRASKRIVELSER ELLER BEGRÆNSNINGER AF HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER I FORBINDELSE MED FORBRUGERKØB. I DISSE STATER ELLER LANDE ER VISSE FRASKRIVELSER ELLER BEGRÆNSNINGER I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI MULIGVIS IKKE GÆLDENDE FOR DIG. FOR TRANSAKTIONER MED FORBRUGERE I AUSTRALIEN OG NEW ZEALAND UDELUKKER, BEGRÆNSER ELLER ÆNDRER DE BEGRÆNSEDE GARANTIVILKÅR, DER ER ANFØRT I DENNE ERKLÆRING MED UNDTAGELSE AF TILFÆLDE, HVOR DETTE ER TILLADT EFTER LOVEN - IKKE DE LOVFÆSTEDE RETTIGHEDER, DER FINDER ANVENDELSE PÅ SALGET TIL DEM AF DETTE PRODUKT, MEN ER ET SUPPLEMET TIL DISSE. DE BEGRÆNSEDE GARANTIVILKÅR, DER ER ANFØRT I DENNE ERKLÆRING, UDELUKKER BEGRÆNSER ELLER ÆNDRER IKKE ALMINDELIGE LOVBESTEMMELSER, DER FINDER ANVENDELSE PÅ DIT KØB AF PRODUKTET - MED UNDTAGELSE AF TILFÆLDE, HVOR DETTE ER TILLADT EFTER LOVEN - MEN ER ET SUPPLEMENT TIL DISSE. Denne begrænsede garanti er gældende i alle lande og kan håndhæves i ethvert land eller enhver region, hvor HP eller dets autoriserede tjenesteydere yder garantiservice på samme produktmodelnummer i henhold til de vilkår og betingelser, der findes i denne begrænsede garanti. I henhold til HP s globale begrænsede garanti kan produkter, der er købt i ét land/område, overføres til et andet land/område, hvor HP eller dets autoriserede tjenesteydere yder garantiservice på samme produktmodelnummer, uden at garantien bortfalder. Garantibetingelser, tilgængelighed af service og responstid for service kan variere fra land/område til land/område. Der kan være andre standardresponstider for den garantimæssige service, afhængigt af om de pågældende dele er tilgængelige. Din autoriserede HP-serviceudbyder kan give dig nærmere oplysninger herom. HP er ikke ansvarlig for eventuelle skatter eller afgifter i forbindelse med overførelse af produkter. Overførelsen af produkter kan være omfattet af eksportkontrol fra den amerikanske regering eller andre regeringers side. Denne begrænsede garanti gælder kun hardwareprodukter, af mærkerne HP og Compaq (i det følgende kaldet HP-hardwareprodukter ), som sælges af eller leases fra Hewlett-Packard Company, dets datterselskaber i hele verden, associerede selskaber, autoriserede forhandlere eller nationale distributører (i det følgende kaldet HP ), med denne begrænsede garanti. Begrebet HP-hardwareprodukt er begrænset til hardwarekomponenterne og den nødvendige firmware. Begrebet HP-hardwareprodukt omfatter IKKE nogen former for software programmer, produkter, der ikke er produceret af HP,ellerperiferiudstyr,derikkeerafmærketHP.Alleprodukter,derikkeerfremstilletafHP,ellerperiferiudstyr,derikkeeraf mærket HP, og som fungerer eksternt i forhold til HP-hardwareproduktet som f.eks. subsystemer til ekstern lagring, skærme, printere eller andet periferiudstyr leveres som beset uden HP-garanti. Andre producenter, leverandører eller udgivere end HP kan dog udstede deres egne garantier direkte til dig. 2

3 HPgaranterer,atHP-hardwareprodukter,dukøberellerleaserfraHP,ikkeerbehæftetmedproduktions-ellermaterialefejl ved normal brug i den begrænsede garantis varighed. Den begrænsede garanti er gældende fra den dato, hvor produktet købes eller leases fra HP, eller fra den dato, hvor HP afslutter installationen. Den daterede kvittering eller følgeseddel, der viser den dato, hvor produktet blev købt eller leaset, er dit bevis for købs- eller leasingdatoen. Du kan blive bedt om at dokumentere købs- eller leasingdatoen som en betingelse for service i henhold til garantien. Denne garanti giver dig ret til hardwareservice ifølge vilkårene og betingelserne i dette dokument, hvis dit HP-hardwareprodukt kræver reparation i løbet af den begrænsede garantis varighed. Medmindre andet er anført og i det omfang, det er tilladt i henhold til den gældende lovgivning, kan nye HP-hardwareprodukter være fremstillet af nye materialer eller nye og brugte materialer, der svarer til nye med hensyn til ydeevne og pålidelighed. HPkanreparereellererstatteHP-hardwareprodukter(a)mednyeellerbrugteprodukterellerdele,dersvarertilnyemed hensyn til ydeevne og pålidelighed, eller (b) med produkter, der svarer til et originalt produkt, der er udgået af produktion. For reservedele garanteres det, at de ikke er behæftet med produktions- eller materialefejl i halvfems (90) dage eller i den resterende del af den begrænsede garanti for det HP-hardwareprodukt, som de erstatter, eller hvori de er installeret, hvis denne periode er længere. Inden for varigheden af den begrænsede garanti reparerer eller erstatter HP efter eget skøn alle defekte komponenter. Alle komponentdele og hardwareprodukter, der tages retur i henhold til denne begrænsede garanti, tilfalder HP. Hvis der mod forventning skulle opstå tilbagevendende fejl i dit HP-hardwareprodukt, kan HP efter eget skøn vælge at (a) foretage omlevering, ved at give dig en erstatningsenhed, som HP vælger, og som med hensyn til ydeevne er mage til eller svarer til dit HP-hardwareprodukt, eller (b) refundere dig købs- eller leasingprisen (fratrukket renter) i stedet for omlevering. Dette er din eneste beføjelse i forbindelse med defekte produkter. Fraskrivelser HP garanterer ikke, at driften af dette produkt er uforstyrret eller fejlfri. HP ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER, DER OPSTÅR PÅ GRUND AF MANGLENDE OVERHOLDELSE AF INSTRUKTIONERNE TIL HP-HARDWAREPRODUKTET. Dennebegrænsedegarantigælderikkeforforbrugsstofferellersliddeleogomfatterikkeprodukter,hvorfraserienummeret er blevet fjernet, beskadiget eller gjort ulæseligt (a) som et resultat af en ulykke, forkert brug, misbrug, kontamination, ukorrekt eller utilstrækkelig vedligeholdelse eller kalibrering eller andre udefrakommende årsager; (b) ved brug uden for de retningslinjer for brug, der er angivet i den brugerdokumentation, der blev leveret med dette produkt; (c) ved software, interfacing, dele eller leveringer, der ikke stammer fra HP; (d) ukorrekt vedligeholdelse eller utilstrækkelig klargøring af opstillingssted; (e) virusinfektion; (f) tab eller skader under transport; eller (g) ved ændringer eller vedligeholdelse udført af andreend(i)hp,(ii)ellerenserviceudbyder,dererautoriseretafhp,eller(iii)vedegeninstallationafhp-godkendtedele,hvis de kan leveres til det pågældende produkt i det land eller det område, der udføres service i. HP ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER PÅ ELLER TAB AF PROGRAMMER, DATA ELLER FLYTBARE LAGERMEDIER. HP ER IKKE ANSVARLIG FOR GENDANNELSE ELLER GENINSTALLATION AF PROGRAMMER ELLER DATA, UNDTAGEN SOFTWARE DER ER INSTALLERET AF HP VED FREMSTILLING AF PRODUKTET. HP er ikke ansvarlig for kompatibilitetsproblemer, der måtte opstå, når der (1) anvendes produkter, software eller tilbehør, der ikke understøttes af HP; (2) bruges konfigurationer, der ikke understøttes af HP; (3) installeres dele til ét system i et andet system af et andet mærke eller i anden model. Eneste beføjelse I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL DEN GÆLDENDE LOVGIVNING, UDGØR DISSE BETINGELSER OG VILKÅR DEN FULDSTÆNDIGE OG ENESTE GARANTIAFTALE MELLEM DIG OG HP VEDRØRENDE DET HP-HARDWAREPRODUKT, DU HAR KØBT ELLER LEASET. DISSE BETINGELSER OG VILKÅR ERSTATTER ALLE TIDLIGERE AFTALER OG ERKLÆRINGER HERUNDER ERKLÆRINGER I HP S SALGSMATERIALE ELLER RÅD GIVET AF HP, EN HP-AGENTELLERHP-ANSAT DERERINDGÅETELLERAFGIVETIFORBINDELSEMEDKØBELLERLEASINGAF HP-HARDWAREPRODUKTET. Ændringer af betingelserne i denne begrænsede garanti er ikke gyldige, medmindre de er skriftlige og underskrevet af en HP-repræsentant, der er legitimeret dertil. Ansvarsbegrænsning HVIS DIT HP-HARDWAREPRODUKT IKKE VIRKER SOM GARANTERET OVENFOR, ER HP s MAKSIMALE ANSVAR UNDER DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI UDTRYKKELIGT BEGRÆNSET TIL DET BELØB, DER ER BETALT FOR PRODUKTET, ELLER OMKOSTNINGERNE TIL REPARATION ELLER UDSKIFTNING AF HARDWAREDELE, DER IKKE FUNGERER VED NORMAL BRUG, HVIS SIDSTNÆVNTE BELØB ER MINDRE. MEDUNDTAGELSEAFDETILFÆLDE,DERERANFØRTOVENFOR,VILHPUNDERINGENOMSTÆNDIGHEDERKUNNE HOLDES ANSVARLIG FOR SKADER ELLER TAB AF NOGEN ART FORÅRSAGET AF PRODUKTET ELLER FUNKTIONSSVIGT I PRODUKTET, HERUNDER EVENTUEL MISTET INDTÆGT ELLER OPSPARING, AFBRUDT DRIFT, TAB AF DATA, MISTET 3

4 INDTÆGT, BRUGSTAB ELLER ANDRE KOMMERCIELLE ELLER ØKONOMISKE TAB AF NOGEN ART, ELLER SÆRLIGE, HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER. HP ER IKKE ANSVARLIG FOR KRAV REJST AF TREDJEPART ELLER REJST AF DIG PÅ VEGNE AF TREDJEPART. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER, UANSET OM DER GØRES KRAV OM ERSTATNING GÆLDENDE ELLER ANMELDES EN SKADE I HENHOLD TIL DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI, ELLER SOM ET ERSTATNINGSRETSLIGT SØGSMÅL (HERUNDER UAGTSOMHED OG SKÆRPET PRODUKTANSVAR), SOM ET KONTRAKTMÆSSIGT KRAV ELLER SOM ET ANDET KRAV. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING KAN IKKE FRAFALDES ELLER ÆNDRES AF NOGEN PERSON. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNINGERGÆLDENDE,OGSÅSELVOMDUHARUNDERRETTETHPELLERENAUTORISERET HP-REPRÆSENTANT OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE KRAV, ELLER SELVOM DENNE MULIGHED KUNNE HAVE VÆRET FORUDSET. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER IKKE KRAV REJST I FORBINDELSE MED PERSONSKADE. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING GIVER DIG BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHEDER. DU HAR MULIGVIS OGSÅ ANDRE RETTIGHEDER, DER KAN VARIERE FRA OMRÅDE TIL OMRÅDE ELLER FRA LAND TIL LAND. FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DINE RETTIGHEDER HENVISES TIL DE RELEVANTE LOVBESTEMMELSER FOR DET PÅGÆLDENDE OMRÅDE ELLER LAND. Kundens ansvar For at gøre det muligt for HP at give den bedst mulige support og service i den begrænsede garantis løbetid skal du: Sikre et rent og passende driftsmiljø og bruge HP-produktet i henhold til de medfølgende instruktioner. Kontrollere konfigurationer, indlæse den seneste firmware, installere programrettelser, køre HP s diagnoseprogrammer og hjælpeprogrammer og implementere de midlertidige procedurer eller løsninger, der stilles til rådighed af HP, mens HP arbejder på permanente løsninger. Tillad HP at installere visse system- og netværksbaserede diagnose- og vedligeholdelsesværktøjer mhb. at lette den garantimæssige supportservice (kaldes ofte Serviceværktøjer ); disse serviceværktøjer er og forbliver HP s ejendom. Derudover skal du: kun bruge Serviceværktøjer i den gældende garantiperiode og kun i det omfang, HP tillader det installere, vedligeholde og understøtte Serviceværktøjer, herunder nødvendige opdateringer og programrettelser yde fjernforbindelse gennem en HP-godkendt kommunikationskanal, hvis det er nødvendigt hjælpe HP i driften af Serviceværktøjer bruge elektronisk dataoverførsel til at underrette HP om de hændelser, der identificeres af softwaren købe fjernforbindelseshardware, der er angivet af HP, til systemer med fjerndiagnosetjenester, hvis det er nødvendigt returnere Serviceværktøjer eller tillade, at HP fjerner disse ved garantisupportens ophør ikke sælge, overføre, tildele, udlove eller på nogen måde hindre eller overføre Serviceværktøjer I visse tilfælde kan HP kræve, at yderligere software, f.eks. drivere eller agenter, installeres på systemet for at drage fordel af disse supportløsninger og -egenskaber. Brug HP s fjernsupportløsninger, når det er muligt. HP anbefaler på det kraftigste, at du bruger de supportteknologier, der stilles til rådighed af HP. Hvis du vælger ikke at udnytte de tilgængelige fjernsupportmuligheder, kan det betyde ekstra omkostninger for dig grundet øgede behov for supportressourcer. Samarbejd med HP for at løse problemet telefonisk. Dette kan indebære, at du skal udføre rutinemæssige fejlfindingsprocedurer, installere yderligere softwareopdateringer eller -programmer, fjerne tilbehør fra andre producenterog/ellerudskiftetilbehør. Tag regelmæssige sikkerhedskopier af de filer, data eller programmer, der er lagret på harddisken eller andre lagerenheder, som sikkerhed ved eventuelle fejl, ændringer eller tab. Tag sikkerhedskopier af filer, data og programmer, og fjern fortrolige, ophavsretlige eller personlige oplysninger, inden HP-produktet indleveres til garantisupport. Oprethold en procedure til gendannelse af mistede eller ændrede filer, data eller programmer, der ikke er afhængige af HP-produktet under garantisupporten. Underret HP, hvis du bruger HP-produkter i et miljø, der kan udsætte HP s medarbejdere eller underleverandører for mulige helbreds- eller sikkerhedsmæssige risici. HP kan kræve, at du vedligeholder sådanne produkter efter retningslinjer fra HP, og kan udskyde garantiservicen, indtil risiciene er fjernet. 4

5 Udfør yderligere opgaver som defineret under hver type garantiservice nedenfor og andre handlinger, som HP anmoder om, således at garantisupporten kan gennemføres. Garantiservicetyper for hardware Nedenfor anføres de former for garantimæssig service, som kan være gældende for det HP-hardwareprodukt, som du har købt. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Begrænset garantiperiode. Selvreparation HP-produkter er udviklet med mange selvreparationsdele for at mindske reparationstiden og give større fleksibilitet ved udskiftning af defekte dele. Hvis HP i diagnoseperioden skønner, at reparation kan foretages ved brug af en selvreparationsdel, sender HP den pågældende del direkte til dig. Der er to kategorier af selvreparationsdele: Dele, hvor selvreparation er obligatorisk. Hvis du beder HP udskifte disse dele, påløber der rejse- og arbejdsomkostninger for tjenesten. Dele, hvor selvreparation er valgfri. Disse dele er ligeledes udviklet til selvreparation. Hvis du beder HP udskifte dem, påløber der ikke ekstra omkostninger under den garantiservicetype, der gælder for produktet. Afhængig af tilgængelighed og geografi afsendes selvreparationsdele til levering næste hverdag. Levering samme dag eller inden for 24 timer tilbydes, hvor det er geografisk muligt, mod betaling af yderligere omkostninger. Hvis der er behov for hjælp, kan du kontakte HP s tekniske supportcenter, hvorefter du vil blive hjulpet af en tekniker via telefonen. HP angiver i de dokumenter, der leveres sammen med en udskiftningsdel til selvreparation, hvorvidt den defekte del skal returneres til HP. Hvis den defekte del skal returneres til HP, skal denne returneres til HP inden for en nærmere fastlagt periode, som normalt er fem (5) dage. Den fejlbehæftede del skal returneres sammen med den tilhørende dokumentation i den emballage, som du har modtaget. Hvis du ikke returnerer det fejlbehæftede produkt til HP, kan du risikere, at HP sender dig en faktura for erstatningsdelen. Ved selvreparation afholder HP alle de omkostninger, der er forbundet med forsendelsen og returneringen af delen, og beslutter, hvilken kurertjeneste/fragtfører der skal anvendes. For at gøre det nemmere tilbyder HP kvikguidetabeller, som der fås CSR-dele til for dit produkt. Læs mere på Begrænset reservedelsgarantiservice HP s begrænsede garanti for dit produkt kan omfatte begrænset reservedelsgarantiservice. HP leverer uden beregning erstatningsreservedele ifølge betingelserne i garantiservicen. Hvis HP udfører reparationen, påløber der omkostninger for arbejdstid og logistik. Udvidet garantiservice vedrørende udskiftning af enheder HP s begrænsede garanti for dit produkt kan omfatte udvidet garantiservice vedrørende udskiftning af enheder. HP afsender en erstatningsenhed direkte til dig under betingelserne i den udvidede garantiservice vedrørende udskiftning af enheder, hvis det købte HP-produkt diagnosticeres som fejlbehæftet. Når du har modtaget erstatningsenheden, skal du returnere den fejlbehæftede enhed til HP i den emballage, som du modtager sammen med erstatningsenheden, inden for en nærmere fastlagt periode, som normalt er 5 (fem) dage. HP afholder alle de forsendelses- og forsikringsomkostninger, der er forbundet med returneringen af den fejlbehæftede enhed til HP. Hvis du ikke returnerer den fejlbehæftede enhed til HP, sender HP dig en faktura for erstatningsenheden. Garantiservice på stedet HP s begrænsede garanti for dit produkt kan omfatte garantiservice på stedet. I henhold til betingelserne i garantiservice på stedet er det op til HP at bestemme, om en defekt kan repareres: Eksternt Vha. en selvreparationsdel Vha. et serviceopkald fra det sted, hvor den defekte enhed er placeret Hvis HP skønner, at der kræves et servicebesøg på stedet for at reparere defekten, planlægges besøget i den almindelige arbejdstid, medmindre andet er angivet for det købte HP-produkt. Den almindelige arbejdstid er normalt mandag til fredag kl , men tidsrummet kan variere i henhold til den lokale forretningsskik. Hvis den defekte enhed er placeret uden for det normale serviceområde (der normalt har en radius på 50 km), kan responstiderne være længere, og der 5

6 kan påløbe ekstraomkostninger. Den nærmeste autoriserede HP-serviceudbyder finder du på HP s websted på adressen: For at kunne modtage support på stedet skal du opfylde følgende krav: Der skal være en repræsentant til stede, når HP yder garantiservice på stedet HP skal underrettes, hvis du bruger HP-produkter i et miljø, der kan udsætte HP s medarbejdere eller underleverandører for mulige helbreds- eller sikkerhedsmæssige risici. HP skal under hensyntagen til rimelige sikkerhedskrav have tilstrækkelig, gratis og sikker adgang til alle faciliteter,oplysningerogsystemer,derernødvendigefor,athpkanydesupport Alle producentmærkater (f.eks. serienumre) skal forefindes og være tilgængelige og læselige Driftsmiljøet skal opfylde kravene i produktspecifikationer og understøttede konfigurationer Serviceopgraderinger HP tilbyder en række ekstra support- og serviceydelser til dækning af dit produkt, som kan købes lokalt. Visse supportproduker og relaterede produkter er imidlertid ikke tilgængelige i alle lande. Yderligere oplysninger om tilgængeligheden af serviceopgraderinger og prisen på disse serviceopgraderinger finder du på HP s webside på adressen Varighed af den begrænsede garanti Varigheden af den begrænsede garanti for et HP-hardwareprodukt er en angivet, fastlagt periode, der starter på købsdatoen. Datoen på kvitteringen er købsdatoen, medmindre HP eller forhandleren skriftligt angiver andet. Produkter Varighed af den begrænsede garanti 1, og serviceleveringsmetode 2 Tilgængelighed & responstid 3 EVA 3000, 5000 Disk Array EVA 4x00, 6x00, 8x00 Disk Array EVA FC drevmoduler XP Disk Array Disk System DS2500 Disk Subsystem DS2405 Virtual Array 71xx, 74xx Continuous Information Capture Solution (CIC) Medical Archive Solution (MAS) FSE lagdelt lagerserver FSE lagdelt lagerarkivsløsning Enterprise File System Clustered Gateway Tape Array år på arbejdskraft 3åron-site Mange EVA-produkter omfatter installation Få yderligere oplysninger hos din forhandler. 2 år på ombytning af dele 2 år på arbejdskraft 2åron-site Mange EVA- og XP-produkter omfatter installation. Få yderligere oplysninger hos din forhandler. 2 år på ombytning af dele 2 år på arbejdskraft 2åron-site Softwaren er ikke omfattet af garantien 3 år på arbejdskraft 3åron-site 4-timers fjernsvartid (7x24) 4-timers fjernsvartid (7x24) (7x24) tilgængeliighed/ nød respons for XP Disk Arrays 4-timers fjernsvartid 4-timers fjernsvartid 6

7 Produkter Varighed af den begrænsede garanti 1, og serviceleveringsmetode 2 Tilgængelighed & responstid 3 ProLiant Storage Server DL380 G4, DL580 G2, DL585, ML350 G4, ML370 G4, MSA 500, ML350 G5, DL380 G5, AiO600, AiO1200, AiOSB600c, DL380G5 DPSS MSA 1000, 1500, 1510i NAS 1200s, 1500s, 2000s, 4000s, 9000s, b2000, b3000, AiO400 DL320S DL100G2 DPSS ProLiant Storage Server DL100 G1, DL100 G2 Fabric and Infrastructure Switches & Directors VLS 6000 Virtual tape VLS 300 EVA Gateway Disk Subsystem DS2120 Båndbiblioteker: ESL-e, EML, MSL5000 og 6000 MSL8096 Tape Library EVA4000 & EVA4000 SAN - Starter bundles SVS ux, 1000ux, 1100ux, 1900ux, 2300ux, 3800ux, 7100ux Optical juke boxes NAS - 500s, S1000 ProLiant Storage Server ML310 ML110 ML310G3 DPSS DLT-,VS-,DDS-,SDLT-ogLTO/Ultrium-drev 4 DAT 40-, 72- og 160-drev 4 Ultrium Tape Blades SCSI DAT 24 4 Host BUS Adapters (HBA) MSA20, 30, 50, 60, 70 og SFS20 USB DAT 24 4 VLS 1000i, SSL1016, 1/8 og 1/8 G2 Tape Autoloaders MSL2024 og MSL4048 Tape Library 30ux Optical drive Network Interface Cards (NIC) HP DAT 72x10 1U Tape Autoloader Ultra 320 Dual-Channel HBA D2D Backup System 110, Styringsenhed for SKM-nøgle 3 år på arbejdskraft 3åron-site Installationen kan være omfattet for SVS200-produkter. Få yderligere oplysninger hos din forhandler. Fjernsupport pr. telefon og udskiftning af dele, hvis det ved fejlfindingen er blevet bekræftet, at delen er fejlbehæftet. Fjernsupport pr. telefon og udskiftning af dele, hvis det ved fejlfindingen er blevet bekræftet, at delen er fejlbehæftet. udvidet udskiftning af del/enhed udvidet udskiftning af del/enhed 1 Garantiservicen i denne tabel svarer til den grundlæggende garanti. Der kan følge udvidelser af basisgarantien med HP-produktet. Aktuel garantiinformation findes i forbindelse med produktspecifikationerne på 2 Der er mulighed for fjernhjælp og selvreparation (CSR) ved mange produkter; det kan være obligatorisk ved udvalgte komponenter. Se produktdokumentationen eller gå ind på for at få flere oplysninger om komponent-csr-detaljer. 7

8 3 Responstiderne er baseret på standardarbejdstider og -dage i lokalområdet. Medmindre andet fremgår, beregnes alle responstider fra det tidspunkt, kunden ringer, til HP enten har fastlagt et gensidigt acceptabelt tidspunkt for support eller har påbegyndt support eller ekstern fejlløsning. Responstiden er baseret på ydelse af forretningsmæssig rimelig indsats. I visse lande og under hensyntagen til visse leverandørbaserede begrænsninger kan responstiden variere. Hvis du befinder dig uden for det normale serviceområde, kan responstiden være længere, og der kan forekomme ekstraomkostninger. Kontakt din lokale HP-serviceorganisation for at få yderligere oplysninger om responstid i dit område. 4 Et lagerbåndprodukt indlejret i en HP-server omfattes ikke af de samme garantisupportbetingelser som serveren (f.eks. er on-site support ikke omfattet). 5 Hvis der er monteret et -bånddrev til D2D-backupsystemet, er den omfattet af en separat garanti. Se bånddrevmodellen i denne tabel for yderligere oplysninger om bånddrevgarantien. Begrænset softwaregaranti MEDMINDRE DET ER ANGIVET I DEN GÆLDENDE SOFTWARESLUTBRUGERLICENSAFTALE ELLER PROGRAMLICENSAFTALE ELLER UNDER LOKAL LOVGIVNING, LEVERES SOFTWAREPRODUKTER, HERUNDER SOFTWAREPRODUKTER, FREEWARE-PRODUKTER (som defineret herunder) ELLER DET OPERATIVSYSTEM, DER ER FORUDINSTALLERET AF HP, SOM BESET OG MED ALLE FEJL, OG HP FRASKRIVER SIG HERMED ALLE ANDRE GARANTIER OG BETINGELSER, BÅDE UDTRYKKELIGE, STILTIENDE ELLER LOVMÆSSIGE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR EJENDOMSRET OG KRÆNKELSE AF TREDJEMANDS RETTIGHEDER, STILTIENDE GARANTIER, FORPLIGTELSER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-TILSTEDEVÆRELSE AF VIRUS. Visse stater/domsmyndigheder tillader ikke fraskrivelse af stiltiende garantier eller begrænsninger af varigheden af stiltiende garantier, så ovenstående fraskrivelse er muligvis ikke fuldstændig gældende for dig. I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, KAN HP OG DENNES LEVERANDØRER IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR HÆNDELIGE SKADER, FØLGESKADER, INDIREKTE ELLER TILFÆLDIGE SKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING AF TAB AF INDTJENING, FORTROLIGE OPLYSNINGER ELLER ANDRE OPLYSNINGER, AFBRUDT DRIFT, PERSONSKADER ELLER PRIVATE OPLYSNINGER SOM FØLGE AF BRUG ELLER MANGLENDE BRUG AF SOFTWAREPRODUKTET, SELVOM HP ELLER DENNES LEVERANDØRER VAR UNDERRETTET OM RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER, OG SELVOM EN EVENTUEL LØSNING IKKE ER BRUGBAR. Nogle stater/domsmyndigheder tillader ikke fraskrivelse eller begrænsning af hændelige skader eller følgeskader, så ovenstående begrænsning eller udelukkelse er muligvis ikke gældende for dig. HP's eneste garantimæssige forpligtelser i forbindelse med software, der er distribueret af HP eller under varemærket HP, er beskrevet i den gældende slutbrugerlicensaftale eller softwarelicensaftale, der er vedlagt den pågældende software. Hvis de flytbare medier, som HP leverer softwaren på, viser sig at være behæftede med produktions- eller materialefejl inden for halvfems (90) dage efter købsdato, er din eneste beføjelse at returnere det flytbare medie til HP for at få det udskiftet. For oplysninger om flytbare medier med uindspillede bånd henvises der til nedenstående websted på adressen: Du bærer selv ansvaret for at kontakte producenter eller leverandører andre end HP for oplysninger om deres garantimæssige supportservice. Freeware-operativsystemer og -programmer HP yder ikke support på software, der er leveret med offentlig licens af tredjepart, herunder operativsystemer eller applikationer ( Freeware ). Support til freeware, der leveres sammen med HP-produkter, ydes af freeware-leverandøren. Se supporterklæringen til det freeware-operativsystem eller -program, der er leveret sammen med HP-produktet. Support til første opsætning HP tilbyder elektronisk eller telefonisk support til første opsætning i halvfems (90) dage fra købsdatoen. Se Kontakt HP for at få oplysninger om onlineressourcer og telefonsupport. Supporten omfatter: Besvarelse af installationsspørgsmål (hvordan, første trin og forudsætninger) Opsætning og konfiguration af software og indstillinger, der er leveret eller købt sammen med HP-produkter (hvordan og første trin) Forklaring af systemfejlmeddelelser Identifikation af systemproblemer Hentning af supportpakkeoplysninger eller opdateringer til software, der er købt eller leveret sammen med HP-produkter Supporten omfatter IKKE hjælp til: Generering eller diagnosticering af brugergenererede programmer eller kildekoder Installation af produkter fra andre producenter end HP 8

9 Systemoptimering, tilpasning og netværkskonfiguration. Kontakt HP Hvis produktet svigter i den begrænsede garantis løbetid, og hvis forslagene i produktdokumentationen ikke løser problemet, kan du få support ved at gøre følgende: Find dit nærmeste HP-supportcenter på internettet på adressen: Kontakt din nærmeste HP-supportudbyder, og sørg for at have følgende oplysninger klar inden opkaldet: Produktets serienummer, modelnavn og modelnummer Relevante fejlmeddelelser Tilbehør Operativsystem Hardware eller software fra andre producenter Detaljerede spørgsmål 9

Storage Works Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support. Dansk. 321708-484 Maj 2007

Storage Works Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support. Dansk. 321708-484 Maj 2007 Storage Works Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk 321708-484 Maj 2007 1 Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet

Læs mere

Global begrænset garanti og teknisk support

Global begrænset garanti og teknisk support Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet heri og købt efter 01.10.04. Begrænset garanti for hardware Generelle vilkår Med denne begrænsede garanti

Læs mere

space HP StorageWorks Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk

space HP StorageWorks Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk space HP StorageWorks Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk 538641-084 Juni 2009 Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er

Læs mere

HP's fejlafhjælpning efter gældende købelov for hele verden og teknisk support

HP's fejlafhjælpning efter gældende købelov for hele verden og teknisk support HP's fejlafhjælpning efter gældende købelov for hele verden og teknisk support HP's begrænsede hardwaregaranti Periode for fejlafhjælpning efter gældende købelov Den begrænsede periode for fejlafhjælpning

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PROLIANT 400 SERVER http://da.yourpdfguides.com/dref/876780

Din brugermanual HP COMPAQ PROLIANT 400 SERVER http://da.yourpdfguides.com/dref/876780 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP ProLiant- og X86-servere og -tilbehør. Global begrænset garanti og teknisk support 392512-039

HP ProLiant- og X86-servere og -tilbehør. Global begrænset garanti og teknisk support 392512-039 HP ProLiant- og X86-servere og -tilbehør Global begrænset garanti og teknisk support 392512-039 4. november 2011 Begrænset hardwaregaranti Generelle vilkår Denne HP-erklæring om Begrænset hardwaregaranti

Læs mere

HP ProLiant- og IA-32-servere og -tilbehør Global begrænset garanti og teknisk support

HP ProLiant- og IA-32-servere og -tilbehør Global begrænset garanti og teknisk support HP ProLiant- og IA-32-servere og -tilbehør 370967-023 14. februar, 2005 1 Begrænset hardwaregaranti Generelle vilkår Denne HP-erklæring om begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede

Læs mere

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI OG TEKNISK SUPPORT Generelle vilkår Denne HP-erklæring m begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede garantirettigheder fra

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt En driftssikker og hurtig ombytningsservice og et økonomisk og praktisk alternativ til onsite reparation. HP tilbyder hurtig ombytning

Læs mere

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI Tak for at du har købt et Packard Bell-produkt. Formålet med dette dokument er at oplyse dig om garantibetingelser og vilkår for Packard Bell Begrænset Garanti. 1. DEFINITIONER

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch VILKÅR OG BETINGELSER FOR FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller Programmet ) Under hensyntagen til de forpligtelser, der fremgår af nedenstående, aftaler parterne hermed følgende: Følgende definitioner gælder

Læs mere

Danfoss Solar Inverters Vilkår og betingelser for produktgaranti

Danfoss Solar Inverters Vilkår og betingelser for produktgaranti Danfoss Solar Inverters Vilkår og betingelser for produktgaranti Indhold 1. del Almindelige vilkår 2. del Oplysninger om garantiservice Bilag 1 Landeoversigt for garantiservice Bilag 2 Procedure for garantikrav

Læs mere

Teknisk support til HP-software

Teknisk support til HP-software Teknisk support til HP-software HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Teknisk support til HP-software leverer omfattende fjernsupportservices til HP-softwareprodukter og udvalgte

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader

HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader HP Care Pack Services HP Hardwaresupport i servicecenter er en effektiv dør-til-dør service for visse produkter.

Læs mere

Guldbelagt titanium. Zirconium. Titanium LIVSTIDS- GARANTI LIVSTIDS- GARANTI 5-ÅRIG GARANTI

Guldbelagt titanium. Zirconium. Titanium LIVSTIDS- GARANTI LIVSTIDS- GARANTI 5-ÅRIG GARANTI ATLANTIS garanti Atlantis Da vi udviklede Atlantis, var det vores vision at levere dentalimplantatrekonstruktioner, der er lige så individuelle som patienterne, hvergang og til alle større implantatsystemer

Læs mere

Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice

Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice Systemet. I forbindelse med denne aftale, er et system identificeret som et Dell-system består af følgende komponenter: skærm, CPU (Central Processing

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt Effektiv service med HP Returnering/HP Afhentning og returnering til HP inkl. telefonisk support og reparation i Servicecenter.

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

Servicebeskrivelse Basic Hardware Service

Servicebeskrivelse Basic Hardware Service Oversigt over vilkår og betingelser Servicebeskrivelse Basic Hardware Service Denne aftale ("aftale" eller "servicebeskrivelse") er indgået mellem kunden ("dig" eller "kunde") og Dell.. Ved at købe disse

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

HP Support Plus. HP Care Pack Services. Fordele Højere oppetid for it-infrastrukturen

HP Support Plus. HP Care Pack Services. Fordele Højere oppetid for it-infrastrukturen HP Support Plus HP Care Pack Services HP Support Plus består af omfattende hardware- og softwareservices, som giver dig en komplet dækning af it-infrastrukturen, så du får så høj en tilgængelighed som

Læs mere

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Erhvervskunder Indledning Dell er glad for levere Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Erhvervskunder ( Service(s) ) i

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Servicebeskrivelse Premium-supportservice

Servicebeskrivelse Premium-supportservice Servicebeskrivelse Premium-supportservice Oversigt over Premium-supportservice Premium-supportservice omfatter onsite-service næste arbejdsdag fra leveringsdatoen en supportservice, der er udviklet til

Læs mere

Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support

Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support Dell Services Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support FØLGENDE SERVICES LEVERES I HENHOLD TIL DENNE SERVICEBESKRIVELSE I OVERENSSTEMMELSE MED DELLS SERVICEHOVEDAFTALE PÅ ADRESSEN http://www.euro.dell.com/services-descriptions

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner

håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse SILHOUETTE funktion............................ 1 SILHOUETTE indstillinger og

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

ServicePac-Aftale vedrørende IBM Serviceopgradering i garantiperioden, IBM Vedligeholdelsesservice og IBM Opgradering af vedligeholdelsesservice

ServicePac-Aftale vedrørende IBM Serviceopgradering i garantiperioden, IBM Vedligeholdelsesservice og IBM Opgradering af vedligeholdelsesservice ServicePac-Aftale vedrørende IBM Serviceopgradering i garantiperioden, IBM Vedligeholdelsesservice og IBM Opgradering af vedligeholdelsesservice Bemærk: Læs følgende vilkår, der gælder for IBM's levering

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

HP s hardwaresupport i servicecenter med returnering

HP s hardwaresupport i servicecenter med returnering Dataark HP s hardwaresupport i servicecenter med returnering Care Pack Fordele Fleksible forsendelsesmåder Pålidelig og økonomisk service på stedet til produkter, der bruges i ikke-kritiske forretningsmiljøer

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK)

BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK) BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK) Ufravigelige lovbestemte rettigheder. Denne Begrænsede Garanti angiver Research In Motion Limited med hjemsted på adressen 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, N2L 3W8, Canada,

Læs mere

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger:

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger: CADD -SOLIS MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS PHARMGUARD MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS SureLink software til fjernsupport Smiths Medical softwareprodukter 1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Kontakt information. Administrationen. WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde. Grafikken. IT-skadestuen

Kontakt information. Administrationen. WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde. Grafikken. IT-skadestuen INFORMATION Kontakt information Administrationen WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde CVR-nr: 31791243 telefon : 45362209 Salg Bogholderi IT-undervisning IT-Service aftale info@webgait.dk telefon

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL 10 års GARANTI BEVIS Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL Garantibevis COSENTINO, S.A. garanterer den registrerede indehaver af det monterede SILESTONE produkt og/eller ECO by Cosentino produkt imod

Læs mere

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse Version 3.20 Sidste revision: Ejer: Michel Papaiconomou Forfatter: Malcolm Gooding Revideret af: Auguste Lacroix, Andy Wright, Hermann Staub, Nenad Mraovic,

Læs mere

Denne aftale beskriver supportleverancerne leveret af Compellent til formålene Produktsupport til Dell Compellent hardware og/eller software.

Denne aftale beskriver supportleverancerne leveret af Compellent til formålene Produktsupport til Dell Compellent hardware og/eller software. Tjenestebeskrivelse Copilot vilkår og betingelser for support Tjenesteoversigt Denne Tjenesteoversigt ( Tjenesteoversigt ) er indgået mellem dig, kunden ( du eller Kunde ) og Dell-entiteten, der er identificeret

Læs mere

HP s Hardwaresupport i servicecenter med returnering

HP s Hardwaresupport i servicecenter med returnering Dataark HP s Hardwaresupport i servicecenter med returnering Kontraktlige services, en del af HP Care Fordele Fleksible forsendelsesmåder Flere mulige ekspeditionstider Økonomisk og effektiv support afprodukter,

Læs mere

ATLANTIS GARANTI Astra Tech A/S, Roskildevej 163, 1. th., DK-2620 Albertslund

ATLANTIS GARANTI Astra Tech A/S, Roskildevej 163, 1. th., DK-2620 Albertslund ATLANTIS ATLANTIS Da vi udviklede Atlantis, var det vores vision at levere dentalimplantatrekonstruktioner, der er lige så individuelle som patienterne, hvergang og til alle større implantatsystemer unikke

Læs mere

HP Support Plus HP Customer Support Services på kontrakt

HP Support Plus HP Customer Support Services på kontrakt HP Support Plus HP Customer Support Services på kontrakt Omfattende hardware- og softwareservices, der øger tilgængeligheden i din it-infrastruktur. HP Support Plus består af omfattende hardware- og softwareservices,

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) Denne slutbrugerlicensaftale ( aftale ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. og deres søsterselskaber (samlet

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. INSTALLERING AF DRIVER... 4 3. INSTALLERING AF HARDWARE... 7 4. GENKENDELSE... 9 5. ETABLERING AF IRDA FORBINDELSE

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Salgs- & leveringsbetingelser Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Bestilling Bestilling af varer

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

Kom hurtigt i gang igen

Kom hurtigt i gang igen Datablad Kom hurtigt i gang igen Ombytningstjenesten HP Hardwaresupport Servicefunktion - højdepunkter Praktisk dør-til-dør-service Prisbilligt alternativ til onsite-reparation Fragtomkostninger betales

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Implementeringsservices til HP CloudSystem Matrix-opgradering

Implementeringsservices til HP CloudSystem Matrix-opgradering Implementeringsservices til HP CloudSystem Matrix-opgradering HP's serviceydelser Tekniske oplysninger Når du opgraderer dit HP CloudSystem Matrix-miljø, er det vigtigt at sikre, at alle komponenter i

Læs mere

Basishardwareservices til forbrugere

Basishardwareservices til forbrugere Basishardwareservices til forbrugere Dit system. I forbindelse med denne aftale består et system, identificeret som et Dell-system, af følgende komponenter: skærm, CPU (Central Processing Unit), inputenhed

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling.

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling. Bekendtgørelse om version Varemærker Sikkerhedsoplysninger Vigtige punkter og advarsler 1 om elektronisk stråling Energy Star Lasererklæring Bekendtgørelse om version 2 April 2001 Følgende afsnit gælder

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring Kunde(r) Navn: E-mail: Navn: E-mail: Fotograf Navn: Morten Hedemann Karolinesvej 33 P E-mail: Hjemmeside: mortenhedemann.dk 9800 Hjørring 22 77 22 35 Begivenheds information Sted #1: Sted #2: Start/slut

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Husk. Når du udfylder følgesedlen. Oplever du problemer, eller har du spørgsmål, skal du være velkommen til at kontakte os på tlf

Husk. Når du udfylder følgesedlen. Oplever du problemer, eller har du spørgsmål, skal du være velkommen til at kontakte os på tlf 112 Husk Når du udfylder følgesedlen er det vigtigt at anføre prioritet At du udfylde fejlbeskrivelsen så nøjagtigt som muligt Oplever du problemer, eller har du spørgsmål, skal du være velkommen til at

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold - salg og levering. Indhold Indhold... 1 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR... 2 3. YDELSER UDEN FOR AFTALERNE... 2 4. BETALING... 2 5. LEVERING... 3 6. ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER...

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til sofaer og lænestole hver dag. Alle produkter i KARLSTAD serien er testet i henhold til de højeste standarder

Livet i hjemmet stiller store krav til sofaer og lænestole hver dag. Alle produkter i KARLSTAD serien er testet i henhold til de højeste standarder KARLSTAD 01_012 Livet i hjemmet stiller store krav til sofaer og lænestole hver dag. Alle produkter i KARLSTAD serien er testet i henhold til de højeste standarder for brug i private hjem og opfylder de

Læs mere

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6 Kontraktbilag 8 SERVICEAFTALE vedrørende support og service til hardware til præhospitale køretøjer (ambulancer, akutlægebiler m.v.) til ]Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Syddanmark] ]

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til sofaer og lænestole hver dag. Alle produkter i HOVÅS serien er testet i henhold til de højeste standarder for

Livet i hjemmet stiller store krav til sofaer og lænestole hver dag. Alle produkter i HOVÅS serien er testet i henhold til de højeste standarder for 29_010 HOVÅS Livet i hjemmet stiller store krav til sofaer og lænestole hver dag. Alle produkter i HOVÅS serien er testet i henhold til de højeste standarder for brug i private hjem og opfylder de høje

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Garanti og supportvejledning

Garanti og supportvejledning Dokumentationen findes på din pc. Klik på dokumentationsikonet på skrivebordet, eller klik på Start, Alle programmer, og klik derefter på Dokumentation. Garanti og supportvejledning 1 års garanti på dele

Læs mere

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S DC / gear-motorer Gear-motorer DC-motorer Illustrationer Import: Hella A/S 6340 Kruså, Aabenraavej 13, telefon 7330 3663, telefax 7330 3664 www.hella.dk e-mail: info@hella.dk November 2006 Hella A/S Hella

Læs mere

hp Technical Phone-supporttjenesteaftale ("Aftale") vilkår og betingelser

hp Technical Phone-supporttjenesteaftale (Aftale) vilkår og betingelser hp Technical Phone-supporttjenesteaftale ("Aftale") vilkår og betingelser Tak fordi du købte denne HP Technical Phone Support-tjenesteaftale. Tjenestebeskrivelser med mere detaljerede oplysninger kan som

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE.

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE. PrimeSupport Aftale PS.BZMD1.12X.1 Version 1.0 10/2005 Dette dokument indeholder oplysninger om Kundens PrimeSupport Aftale med Sony. Læs venligst dokumentet grundigt. Kunden skal registrere sin indforståelse

Læs mere