En gård i Stagstrup dens historie og beboere gennem tiderne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En gård i Stagstrup dens historie og beboere gennem tiderne"

Transkript

1 En gård i Stagstrup dens historie og beboere gennem tiderne Fotografi af Aagaard 1920 (farvelagt af den kendte gårdmaler Anton Jensen) Aagaards historie udgave 1, august 2008 side 1

2 I den sydlige ende af den oprindelige Stagstrup landsby midt i Thy ligger min fødegård Ågård. Som landbrugskandidat Jespersen skriver i sit værk Danske Gaarde i Tekst og Billeder fra 1924:... den ligger smukt paa en Skraaning mod Øst, omgivet af kønne Haveanlæg. Jeg har tidligere i min artikel i Historisk årbog for Thy og Vester Hanherred 2006 beskrevet landsbyen Stagstrups historie, og her kommer så beretningen om selve gården og dens beboere gennem tiderne baseret på det, jeg har kunnet finde i de forskellige historiske kilder og på mundtlige overleveringer fra min familie. Jeg har desuden ind imellem medtaget nogle mere generelle oplysninger om bondens vilkår gennem tiderne. Hvor længe har der ligget en gård her? Ifølge Trap Danmark findes navnet Stagstrup nævnt helt tilbage til år Kulturarvsstyrelsen har desuden registreret en hel del oltidsfund omkring gården bl.a. blev der ved en udgravning i 2003 lige sydøst for Ågård fundet rester af en større jernalder bebyggelse, så det er sandsynligt, at der har ligget en gård her meget langt tilbage i tiden. Som nævnt nedenfor har gården tilsyneladende hele tiden ligget på næsten samme sted og var bl.a. en af de få gårde i Stagstrup, der ikke blev flyttet efter udskiftningen i 1789 se nedenfor Første gang, jeg har fundet gården nævnt, er i den såkaldte Amtsstuematrikel fra 1664: ogsaa af Eijller Jacobsens Jordegods. 1Grd. Niels Lauritzen. 11 Tdr. Hartkorn Den årlige landgilde (fæsteafgift) var angivet til: VIIl Td. Biug(byg). II Pund Smør. I Svin. I Fæenød (ungkreatur). I Lamb. I Gaas II Høns. IIII snes Aal VIII Td. Arre. (havre /blandsæd) Af landgilden kan man se, at gården også allerede dengang blev drevet som et blandet landbrug. Der var åbenbart også ål i åen. Det var iøvrigt den gård i Stagstrup by, der i 1664 betalte den største landgilde selv om Stagstrup Annexkirkegård også på dette tidspunkt faktisk må have været større se f.eks. min artikel i Historisk årbog for Thy og Vester Hanherred I den modelbog for Staustrup Bye fra 1682, der var et af forarbejderne til den nye 1688 matrikel hvor hartkornet nu var direkte baseret på jordens bonitet (frugtbarhed) var hartkornet da også takseret til 8,4,0,1,, mens hartkornet for Annexgaarden var takseret til 9,6,1,2,1. Eiler Jacobsen ejede på den tid en del jordegods i Thy og står i 1664 matriklen bl.a. som ejer af gården Nordentoft, som hans mor havde overtaget som underpant fra Kronen i Se Aagaards historie udgave 1, august 2008 side 2

3 f.eks. Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred I 1664 ejede Eiler Jacobsen dog tilsyneladende ikke flere gårde i selve Stagstrup by. Jeg har desværre ikke kunnet finde mere detaljerede oplysninger om Eiler Jacobsens jordegods i Thy og har derfor endnu ikke fundet ud af, om gården faktisk var en del af det krongods under Vestervig Kloster, som Chr. IV havde pantsat til Eiler Jacobsens far, den kendte borgmester Jacob Madsen på Christianshavn, og som Jacob Madsens arvinger senere overtog. Til dette gods hørte som ovenfor nævnt bl.a. Nordentoft og også Gyrupgaard i Sønderhå. Jacob Madsen købte iøvrigt også Børsen af Chr. IV i I 1669 solgte Jacob Madsens enke Karen Eilertsdatter igen Børsen til Frederik III for Rdlr, men da han også manglede penge, overtog Karen Eilertsdatter i stedet noget mere krongods på Fyn og i Jylland svarende til ialt tdr. hartkorn. Det er begrænset, hvad jeg har kunnet finde om Niels Lauritzen i de forskellige kilder. Ifølge Stagstrup kirkebog var han gift med en Kirsten Christensdatter. 2 af Niels Lauritzens børn blev begravet samtidig 7. januar1680. Kirsten Christensdatter blev begravet 24. april 1694 i Stagstrup, 51 år, 5 måneder og 2 dage gammel. I tingbøgerne fra Hundborg Herred er der i den samme periode et par gange i arvesager omtalt en Niels Lauritzen fra Stagstrup, og bl.a. ved sammenligning med fadderne til hans børn kan man se, at der formodentlig er tale om den samme person. Han kunne godt være søn af den Laurits Jensen, der døde i Stagstrup i 1655, og som muligvis igen var søn af den Jens Lauritsen, der var gift med en Maren Jensdatter og som i juli måned 1605 fik stadfæstelsesbrev på livstid på Stagstrup kirkes anpart af korntiendet: 14 pund byg og 6 pund havre. Jens Lauritsen var i første halvdel af 1600 tallet fæster af en gård i Stagstrup, der ifølge 1664 matriklen tilhørte Irup og havde et hartkorn på 6,5,0,0. I 1664 var der iøvrigt et par gårde i Stagstrup, der var ejet af Mogens Rosenkrantz, der på den tid ejede en hel del gods i Ringkøbing amt. Man kan desværre kun gætte på, hvordan gården så ud i 1664, hvor jeg første gang finder den omtalt, men der var givetvis tale om en såkaldt parallelgård. På det ældste detaljerede kort over Stagstrup (et udskiftningskort fra 1788) kan man se, at gården på dette tidspunkt var bygget som en parallelgård en byggestil, der var typisk for Himmerland og egnene nord for Limfjorden (se f.eks. Landet mod nordvest fra 1947), og hvor specielt de tidlige stuehuses indretning mindede en hel del om jernalderens langhuse. I yngre jernalder begyndte man iøvrigt også at bygge fritliggende længer ved siden af de oprindelige langhuse. Typisk parallelgård fra Thy (efter R. Mejborg) Aagaards historie udgave 1, august 2008 side 3

4 1688 Ifølge en renskrift fra 1690 af Chr. V's 1688 matrikel er gården nu ejet af herregården Irup, der ifølge matriklen på dette tidspunkt ejede de fleste andre gårde i Stagstrup. Dette skyldes givetvis, at ejeren af Irup, landsdommer Chr. Helverskov, i 1688 havde købt Øland. Gården har fået matrikel nr. 19, og det nye hartkorn er angivet til 9,0,1,1, (det gamle hartkorn er samtidig angivet til 11,0,0,0). Fæsteren er stadig Niels Laustsen (Lauritzen). I en næsten samtidig kopi af 1688 matriklen er navnet imidlertid streget ud, og fæstet af gården er åbenbart overtaget af en Peder Nielsen. Denne Peder Nielsen er formodentlig ham, hvis kone Kirsten Andersdatter døde i 1707, 47 år gammel I en opdatering af 1688 matriklen fra ca er det en Niels Christensen, der er fæster af gården, der nu angives som tilhørende herregården Øland, selv om det i 1710 stadig var Chr. Helverskov på Irup, der også ejede Øland. Hartkornet er stadig anført til 9,0,1,1. Desværre er Stagstrups kirkebog for den pågældende periode i en temmelig dårlig stand, så det har ikke været muligt at finde ret mange oplysninger om Niels Christensen. Hans hustru, Maren Lauridsdatter døde i 1737 (49 år gammel), og han døde selv i 1739 (71 år gammel) I en indberetning om kvægpesten fra se Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1933 er det stadig Øland, der ejer gården. Fæsteren hedder nu Jacob Christensen, og hartkornet er stadig 9,0,1,1. Gården mistede ialt 8 kreaturer som følge af kvægpesten. Jacob Christensen døde i 1766, 57 år gammel. Desværre er Ølands godsarkiver for tiden op til ca gået tabt, så jeg har ikke kunnet finde flere detaljer fra den pågældende periode Næste gang, jeg har fundet gården omtalt, er i forbindelse med den såkaldte udskiftning i Stagstrup, hvor hver gård fik tildelt et sammenhængende stykke jord. Før udskiftningen havde hver gård nemlig sin egen lille del af hver af de forskellige marker i landsbyen i lighed med de fleste andre steder i landet. Samtidig kunne man få støtte til en eventuel udflytning af gårdens bygninger i forbindelse med udskiftningen.denne udskiftning skete for Stagstrups vedkommende i 1788/89 se f.eks. min artikel i Historisk årbog for Thy og Vester Hanherred Af udskiftningsprotokollen fremgår det, at gården, som var mærket nr. 16 på udskiftningskortet, på dette tidspunkt stadig hørte til Ølands bøndergods, og at det var den daværende ejer, cancelliråd Lillelund, der bl.a. repræsenterede sin fæster Søren (Sørensen) Sinnerup i gård nr. 16. Søren Sørensen Sinnerup, der var født i Visby i juli 1748, og hans kone Anne Marie Pedersdatter Lang må være flyttet til Stagstrup omkring , fordi det første barn, hvis fødsel man finder i Stagstrup kirkebog, er Karen, der var hjemmedøbt 18. juli Søren Sinnerups kone var født i Visby i 1747 som datter af sognedegn Marius Peder (Petrus) Lang i Visby Heltborg sogn og hans anden hustru Rebecca Michelsdatter (se bl.a. Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1918). Rebecca Michelsdatter blev iøvrigt begravet i Stagstrup den 21. marts 1786, 82 år gammel. Aagaards historie udgave 1, august 2008 side 4

5 Søren Sinnerups yngre halvbror, Lars Christensen Sinnerup, flyttede iøvrigt til Stagstrup ca. samtidig. Han var fæster af gården Kirkegaard gammel matrikel nr. 1 (ny matrikel nr. 14 nord/nordvest for kirken) med et hartkorn på 6,3,0,0, som også tilhørte Øland, og han købte senere bl.a. sin egen gård til selveje. Efter udskiftningen omfattede gården de senere matrikler nr. 4, 5b, 5g, 5h og 60 (se nedenfor). Matrikel nr. 60 var en del af den engjord lige på den anden side af landevejen mellem Thisted og Oddesund, som fra gammel tid havde heddet Klammeri givetvis knyttet til sagnet om de nærliggende Klammeri høje. I en hartkornsspecifikation fra 1788 for Vestervig Amt, Hassing herred, er gårdens hartkorn reduceret til 9,0,0,0. Herefter bliver det meget nemmere at følge gårdens beboere bl.a. i de regelmæssige folketællinger fra 1787 og frem, og da gården blev købt fri i 1796, se nedenfor, kan man også følge de forskellige ejere i Hassing Refs Herreds skøde og panteprotokoller. 24. juli 1794 begraves Søren Sinnerup i Stagstrup i sin alders 47. Aar. Enken forsøgte i første omgang selv at føre gården videre. I en jordebog for Øland fra 1795 finder man således følgende: Stagstrup Sogn og Bye Mat. No. 19, Hartkorn 9,,, Søren Sindrups Enke Den aarlige Afgift (landgilden): 8 Tdr. Byg Hoveri: Forretter fuld 1/2 Plougs Hoveri baade i Markarbejde og ald slags Pligtarbejde. Om hoveriet på godserne i Thy kan man bl.a. læse i Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred april 1796 købte Anne Marie Pedersdatter Lang gården for 900 Rdlr af den daværende ejer af Øland, rådmand Hans Peter Ingerslev fra Århus, som var ved at sælge al bøndergodset hørende til Øland. Da en enke på den tid ikke kunne handle fast ejendom alene, havde hun iøvrigt medbragt en såkaldt laugværge (lavværge), nemlig Søren Espersen fra Skyum. Stagstrup kirkebog 1797: 11 Feb blev Laust Pedersen Dybdahl og Anne Marie Pedersdatter Lang Søren Sinnerups Enke gift i Stagstrup Kirke. Trolovede 13 Dec Forlovere Thomas Dybdahl, Brudgommens Broder og Lars Sinnerup, Brudens Svogger. Lauridz Pedersen Dybdahl blev døbt palmesøndag 1755 i Skyum som søn af Peder (Lauridsen) Dybdal og Anna Thomasdatter fra gården Dybdahl i Skyum sogn. Ifølge folketællingen i 1787 var Laust Pedersen på dette tidspunkt ugift og ladefoged på Øland. Ægteskabet mellem Anna Marie Pedersdatter Lang og Laust (Lars/Lauridz) Dybdahl varede imidlertid ikke længe, for allerede samme år (1797) finder vi i Stagstrup kirkebog: Aagaards historie udgave 1, august 2008 side 5

6 24 May 1797 begravedes Laust Dybdals Hustrue af Stagstrup Anne Marie Lang i hendes alders 48. Aar. Dødsårsagen angives til grasserende Sprincler ( plettyfus). Af Hassing Refs herreds skifteprotokol fremgår det, at der var skifte efter Anne Marie Pedersdatter allerede 17. maj 1797, altså før hun var begravet. Af skifteprotokollen fremgår også, at manden ligger meget syg, og man ikke ved, om han vil overleve, så han var formodentlig også blevet smittet med plettyfus. I skifteprotokollen angives Søren Sørensen Sindrup og Lars Dybdahl som arvinger. Lars Dybdahl overlevede imidlertid, og kort tid efter konens død lånte han 800 Rdlr (med 1. prioritets pant i gården) af Chr. Larsen Winther i Koldbyegaard formodentlig på grund af Søren Sørensen Sindrups arvelod. Chr. Larsen Winther, der oprindelig var købmand i Thisted, havde ejet Øland fra 1789 til 1795 og ejede i 1797 bl.a. også Gjerupgaard. Af folketællingen i 1801 fremgår det, at Lars Dybdahl nu har giftet sig igen med en Maren Sørensdatter. Han kan ikke have haft særlig mange dyr på gården på dette tidspunkt, da han klarede sig med en 14 årig tjenestedreng som eneste medhjælp. Han havde også en ekstra beskæftigelse som Præstens medhjælp. 27. april 1806 frikøbte Lars Dybdahl sammen med en del andre selvejere i Stagstrup kirketienden ved hjælp af et fælles lån med solidarisk hæftelse på ialt 4800 Rdlr i Den almindelige Enkekasse. Ny matrikel De hartkornsspecifikationer, der var udarbejdet i forbindelse med Chr. V's matrikel i 1688 (og som specielt udgjorde beskatningsgrundlaget for al dyrket jord), var blevet forældede i forbindelse med udskiftningen af jorden, og i 1802 blev det besluttet at lave en en ny matrikulering baseret på nye arealbestemmelser og samtidig vurdering af jordens bonitet. Opmålingsarbejdet startede ca og var først afsluttet omkring Først i 1840 blev det så bestemt, at den nye matrikel skulle træde i kraft pr. 1. januar I forbindelse med den nye 1844 matrikel blev der opmålt et helt nyt matrikelkort for Stagstrup by i august 1814: Man kan af det lille udsnit se, at gården da stadig var en parallelgård med 2 længer og på kortet kan man også se, at der hørte en forholdsvis stor have til gården (formodentlig med både frugttræer og køkkenhave). Bemærk På grund af de temmelig mange udstykninger, der skete i Stagstrup i disse år, vil jeg i den følgende del udelukkende referere til det udsnit af en samtidig kopi af det originale matrikelkort for Stagstrup by, der er vist nedenfor. Aagaards historie udgave 1, august 2008 side 6

7 Lars Dybdahl handlede også med jord og ejede således en overgang bl.a. ny matrikel nr. 17(a+b). I 1810 solgte han iøvrigt matrikel nr. 60 (se ovenfor) til Jens Munkholm i Skyum. I forbindelse med Englandskrigene , hvor Danmarks internationale handel brød sammen, gav de heraf følgende prisfald på landbrugsprodukterne og den samtidige inflation problemer for langt de fleste selvejere og jordbesiddere. Den danske stat gik reelt bankerot i 1813, og man oprettede med Forordningen af 5. januar 1813 den nye Rigsbank med følgende økonomiske grundlag i form af en slags engangs skat (så der var dækning for udstedelsen af de nye Rigsbankdalere ): Aagaards historie udgave 1, august 2008 side 7

8 en Fordring af Sex Procent, i rede Sølv, af alle faste, urørlige Eiendommes Værdie i Kongens Riger (og Hertugdømmer). Saalænge denne Fordring ikke er betalt, har Banken for samme første prioritets Panteret fremfor al nu eller herefter derpaa hæftende Gield, endog fremfor Kgl. Skatter og Afgifter. Lars Dybdahls bidrag til Rigsbanken var en 1. prioritets 6,5% panteobligation på 800 Rigsbankdaler, der blev tinglyst 8. juli 1813 svarende til en ejendomsværdi på Rigsbankdaler hvilket igen viser noget om den reelle inflation i I 1817 tager han et lån i Thisted Overformynderie på ialt 1500 Rbd N.V. ( Navne Værdie ): Jeg undertegnede Laurs Pedersen Dybdahl, Selvejer Gaardmand i Stagstrup Sogn og Bye, gør witterligt at hawe i dette Aars Juni Termin bekommet til laans af Thisted Byes Overformynderie den Summa 1500 Rbd N.V., som tilhører Nedstaaende Myndlinger nemlig: a) Kiøbmand Hans Winthers Børn Christian Larsen, Jens, Theodor Thomas og Eleonore Marie 533 Rbd: 32 RS er N:V 1000 Rbd og b) Bygmester Høeghs Børn: Hans Jørgen Christian, Christian Larsen Winther, Ane Cathrine og Marie Elisabeth 266 Rbd: 64 RS er N:V: 500rbd Tilsammen anførte Summa 1500 Rbd N:V: af hvilken Capital Et tusinde fem Hundrede Rigsbankdaler... Pengene går altså direkte til arvingerne efter hans største kreditorer. Man kan også se, at der i 1817 ikke var nogen særlig god overensstemmelse mellem Rigsbankdaler RS ( Rede Sølv ) og Rigsbankdaler seddelpenge ( N.V. ). Han sælger samtidig gården 18. juli 1817 til naboen Jens Simonsen for 3100 Rbdl. N.V.. På det tidspunkt omfattede gården kun matrikel nr. 4 med et hartkorn på 4,2,3,½. 27. oktober 1822 dør enkemand Laurs Pedersen Dybdahl i Stagstrup. Hans kone var død allerede i Han bor på dette tidspunkt hos naboen, Jens Simonsen, der som nævnt ovenfor havde overtaget hele matrikel nr. 4 i Der blev afholdt registreringsforretning efter afdøde Laurs Pedersen Dybdahl 1. november Han efterlod sig 4 umyndige børn. Af skifteprotokollen fremgår, at boet var insolvent, og Jens Simonsen lovede at få den afdøde begravet anstændigt, dog saae tarveligt som mueligt, idet Erstatning derfor af Boet ei fandtes Jens Simonsen, der var en velhavende mand, havde efterhånden købt en hel del jord i Stagstrup. Den 10. januar 1829 solgte han så al sin jord ca. 17 tdr. hartkorn til deling mellem sin søn Poul Jensen og sin svigersøn (og nevø) Simon Jensen, der var søn af hans yngre bror, Jens Simonsen Den yngre, som tidligere havde ejet matrikel nr. 13a. nordøst for kirken. Jens Simonsen Den ældre var da 69 år gammel. Hans egen gård lå oprindelig på matrikel nr. 5c umiddelbar nord for matrikel nr. 4a. Poul Jensen overtog foruden matrikel nr. 4a også den oprindelige matrikel nr. 5b, som lå syd for matrikel nr. 4a og som han senere udstykkede i 3 lige store dele, matrikel nr. 5b, 5g og 5h med henblik på frasalg. Poul Jensen overtog endelig et lille stykke tørvemose (matrikel nr. 4b) i Engkær, som tidligere havde tilhørt Annexgården, og han ejede således et hartkorn på ialt 8,5,0,1½. Købesummen var 480 Rbdl + en aftægtskontrakt, der blev delt mellem Simon Jensen og Poul Jensen. Poul Jensen skulle desuden overtage gårdens del af gælden til Den almindelige Enkekasse. Den oprindelige matrikel nr. 5b, som efter udskiftningen i 1788/89 havde hørt til Søren Sørensen Sinnerups gård, havde Jens Simonsen købt i 1820 af en Jens Svendsen og derefter udstykket fra den originale matrikel nr. 5. Aagaards historie udgave 1, august 2008 side 8

9 I Poul Jensens skøde står der under punkt c): c) Halvparten af den i min iboende og Dags Dato min Svigersøn Simon Jensen tilskjødede Gaard, værende Indendørs Besætning af levende og dødt, intet i nogen Måde undtaget, da den anden Halvpart er tilligemed min nævnte Gaard overdraget Simon Jensen, der tillige er tilskjødet al min Indendørs Boehave som maate henhøre til et velbesat Boe, saa at det mere Lin skal tilhøre overleveres min Søn Poul Jensen. Af ovenstående kan man bl.a. slutte, at der formodentlig ikke var besætning på gården på dette tidspunkt. Poul Jensen, der var født i maj 1796, var gift med Maren Poulsdatter, født i Harring i november I forbindelse med 1844 matriklen blev hartkornet for matrikel nr. 4a nedsat til 4,1,1,1 1/4. Af sogneprotokollen hørende til 1844 matriklen fremgår det, at matrikel nr. 5c lige nord for matrikel nr. 4a på dette tidspunkt var ejet af en Anders Nielsen, da Simon Jensen tidligere havde flyttet sin gård ud i den sydlige ende af matrikel nr. 5a. I 1855 solgte Poul Jensen matrikel nr. 5h til en Hans Mikkelsen og i 1856 matrikel nr. 5g til en Peder Berthelsen. Den sidste handel blev dog først endelig afsluttet efter hans død, og det var derfor hans efterfølger, Chr. Christensen Søndergaard, der kom til at stå som sælger Poul Jensen dør 16. april 1856 (af apopleksi), og Maren Poulsdatter gifter sig så igen den 31. december 1856 i Stagstrup kirke med ungkarl Christian Christensen af Hassing, der hermed overtager gården på matrikel nr. 4. Chr. Christensen (Søndergaard) er født i september 1815 i Hassing sogn. Jeg har undersøgt Chr. Christensen Søndergaards baggrund lidt nærmere, og da der tilsyneladende ikke er nogen gårde ved navn Søndergaard i hans fortid, regner jeg med, at gården faktisk hed Søndergaard tidligere. Indtil ca. 1830, da Simon Jensen flyttede sin gård fra matrikel nr. 5c og byggede en ny gård på matrikel nr. 5a (som Hyldgaard familien senere overtog), var gården på matrikel nr. 4a jo faktisk den sydligste gård i Stagstrup by. 18. juni 1863 købte Chr. Christensen Søndergaard matrikel nr. 8c, hvor hovedparten lå nord for gården. Der også lå et lille stykke vest for vejen gennem Stagstrup, og dette stykke solgte han igen i 1872 som matrikel nr. 8g. Den 18. juni 1868 købte han endelig matrikel nr. 8d vest for vejen gennem Stagstrup. I 1872 solgte han også matrikel nr. 4b (det ovenfor omtalte stykke tørvejord i Engkær på 1 Fdkr 1/4 Alb.). Så vidt jeg ved, så var det Chr. Christensen Søndergaard, der omkring 1870 byggede en østlig og en vestlig længe til gården. På et kort over Stagstrup by, der er opmålt i 1881, kan man da også se, at nu er gården blevet 4 længet (og svarer formodentlig til billedet fra vist længere nede). Aagaards historie udgave 1, august 2008 side 9

10 Maren Poulsdatter døde 27. maj 1880 (Apopleksi, kramper), og Chr. Christensen Søndergaard giftede sig herefter med Karen Jensen Uhrbrand den 19. august 1881 i Snedsted kirke. Karen Jensen Uhrbrand var født i marts 1854 i Villerslev. Bemærk iøvrigt, at der tilsyneladende ikke er nogen familiemæssig forbindelse mellem Uhrbrand familien i Villerslev og den Uhrbrand familie, der boede i Stagstrup (Gjerup) i 1700 tallet. Hun havde en bror, Peter Jensen Uhrbrand, der boede i Harring Chr. Christensen Søndergaard og Karen Jensen Uhrbrand fik ingen børn. Chr. Christensen Søndergaard døde 27. februar 1908, og Karen Jensen Uhrbrand giftede sig så igen 24. november 1908 med min farfar, Martin Hammer (født i juni 1882 på Kirkegaard i Skyum sogn), der samtidig overtog gården. I La Cours Danske Gaarde, 2. udgave bind 2, ses det først kendte fotografi af gården fra ca. 1910: M. J. Hammers Gaard Matr. Nr. 4a m. fl. af Stagstrup. Hartkorn 4 Tdr. 3 Skpr. 4 Fdkr. 1 Alb. Ejendomsskyld 43,000 Kr. Brandassurance for Hovedb. 8,200 Kr., for Avlsb. 11,200 Kr. Gaardens samlede Areal 64 Tdr. Ld., deraf Ager 61, Mose 2, Have og Gaardsplads 1. Agermarken drives i en 8 Marksdrift: Havre, Roer, Byg, ½ Havre ½ Blandsæd, Havre og 4aars Græs. Jordens Bonitet er Lermuld paa Lerunderlag. Besætningen bestaar af 6 Malkekøer foruden 30 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 4 Heste, 2 Plage og Føl samt 4 Faar. Sidste Aar solgtes c. 25 Fedesvin. Kvægbesætningen, der er af blandet Race, vedligeholdes hovedsagelig ved Indkøb. Den nuværende Ejer har overtaget Ejendommen ved Giftermaal med Enken efter Christian Søndergaard, der selv havde erhvervet den ved at ægte sin Formand, Poul Jensens Enke. Aagaards historie udgave 1, august 2008 side 10

11 Gaarden ligger tæt SØ. for Stagstrup Kirke, højt og smukt med vid Udsigt over det omliggende Thyland. Bygningerne er alle af Grundmur. Hovedb., der ligger mod N., er opført i 1912; det er en meget smuk, nu skifertækket Bygning. Avlsb. er tækkede med Tagpap og Straa; de agtes i 1913 fuldstændig ombyggede og moderniserede. Paa Laden er opstillet Klapsejlsmotor. Størstedelen af Jorderne ligger samlede omkring Gaarden; dog er c. 8 Tdr. Ld. fraliggende i kort Afstand mod N. Man kan på billedet lige se rygningen af stråtaget på den tidligere parallelgårds fritliggende længe. Som nævnt ovenfor fik min farfar ombygget det meste af gården i årene Der blev bl.a. opført et helt nyt stuehus og en stor lade, hvor man den dag i dag stadig kan se en hel del af den originale højrems konstruktion. Det var den kendte bygmester Kr. Jensen fra Hassing, der foretog ombygningen. Man kan stadig se hans karakteristiske byggestil en hel del steder i Thy. Der var dengang kreaturer i den østlige længe, og i den vestlige længe var der svin. I nordenden af den vestlige længe var der indrettet et lille værksted og karlekamre. I begyndelsen af 1900 tallet hørte det meste af jorden nord for gården hen til vejen Kågkil bortset fra matrikel nr. 8c til gården Nørgård (ny matrikel nr. 6a). Her havde der før udflytningen af Stagstrup by ligget 2 gårde og et par huse. I 1919 lavede min farfar så et mageskifte med den daværende ejer af Nørgaard, så min farfar i bytte for matrikel nr. 8d (hvor den ny Stagstrup præstegård blev bygget i 1921) overtog matrikel nr. 52a (hvor tidligere bygningerne hørende til matrikel nr. 17 havde ligget) og de dele af matrikel nr. 5c (5s og 5t) og nr. 51 (51b), der lå lige nord for gården. Han havde hermed fået samlet al jorden ved gården men i bytte for noget af det jord, der ved udskiftningen af Stagstrup i 1789 regnedes for noget af det bedste jord i byen, havde han nu fået et bakket terræn, hvor man under dyrkning af jorden stadig stødte på rester af de gårde og huse, der tidligere havde ligget der og hvor en mængde kildevæld i siden af skråningen ned til åen gjorde det umuligt at udnytte jorden neden for bakken til andet end fåre græsning. Så vidt jeg har kunnet konstatere, så hed gården tidligere Søndergaard se ovenfor. Efter at have overtaget al jorden nord for gården fik min farfar den 3. oktober 1919 tinglyst, at ejendommen fremtidig tillægges Navnet: Aagaard. I de følgende år brugte min farfar derefter meget tid på at dræne bakken med de mange kildevæld nord for gården, og også selve åen blev gemt væk i store drænrør, så jorden kunne bruges til dyrkning af afgrøder. Åen fik sit vand fra alle de højereliggende områder i den sydlige del af Stagstrup og fortsatte via Nørkær å helt ned til Fævig ved Vilsund. Karen Jensen Uhrbrand døde 20. november 1914, og min farfar giftede sig så 1. december 1916 med min farmor, Jenny Marie Houmark, der var født i april 1895 på Hovgaarden i Vibberstoft, Villerslev sogn. Jenny og Martin Hammer fik 2 børn, en datter Sigrid og min far Christian. Aagaards historie udgave 1, august 2008 side 11

12 Påbilledetovenfor,derertagetca.1921,sesJenny,SigridogMartinHammerihavenved Ågård.Bemærkpæretræet,derstårmidtpågræsplænen.Dethavdealleredepådette tidspunktenanseeligstørrelse,ogtræetstodderstadigiminbarndomi1950 erne,hvorjegog minebrødrebl.a.brugtedetsomgyngestativogtilatklatrerundti. I1921købteminfarfarendeligetstykkejordpå5,4hektar(matrikelnr.5q tidligereendelaf matrikelnr.5a),derligesidenudskiftningenafstagstrupbyhavdeliggetsomen lomme indi vestsidenafmatrikelnr.4a,såhannuogsåejedealjordensydforgårdenindtilmatrikelnr.5b. Dengrøft,derindtildahavdedannetdetnordligeskelmellemmatrikelnr.4aog5q ogsom gavdenstørstevandtilførseltilåen,blevnuogsålagtistoredrænrør. Pådenmarkvej,dernudannedeskellethelevejenmellemminfarfarsjorderogmatrikelnr.5a, 5fog6a,varderiøvrigti1886blevettinglystenservitutom,atdervartaleomenskole og kirkevejmedoffentligadgang. I1924blevdernordforgårdenudstykketetjordstykkepå1/3hektar,hvorden nye Stagstrup skole matriklernenr.55fog8k(hvorjegselvgikiskoleindtil1958) blevopført. Minfarfarvarmegetinteresseretinyteknik,oghanvarenafdeførstepåegnen,derca.1920 fikindlagtelektricitet(vekselstrøm)frathyhøjspændingsværk,dervaropretteti1915.pået billedeafgårdenfra1924kanmanse,atgårdmøllennuerfjernet. Aagaards historie udgave 1, august 2008 side 12

13 Han var også en af de første på egnen, der fik malkemaskine (ca. 1925). I kriseårene i begyndelsen af 1930 erne oprettede han desuden en sølvrævefarm, som kom til at bidrage væsentligt til indtægterne. Nord for gården havde der tidligere ligget et lille hus, matrikel nr. 80. Efter at en eventuel ejer var blevet behørigt efterlyst i Statstidende, fik min farfar 11. maj 1937 rettens ord for, at han kunne overtage matrikel nr. 80. Min farfar døde pludselig den 18. januar 1942, og min farmor drev herefter gården videre med min far som bestyrer. I 1945/46 blev det store dræn system iøvrigt renoveret med assistance fra Det Danske Hedeselskab Den 18. april 1946 giftede min far sig med min mor, Ella Elisabet ( Lis ) Vestergård, der stammede fra Visby Vestergaard, og som han havde mødt under krigen. De købte derefter gården af min farmor for kr., hvorefter min farmor købte et hus i Thisted. Mine forældre fik efterhånden 3 drenge, hvor jeg er den ældste, født i Efter at min far havde overtaget Ågård i 1946, begyndte han ret hurtigt at ombygge gården. Han byggede bl.a. en moderne kostald i den østlige ende af laden, og der blev lagt betondæk over den vestlige længe, så loftet kunne bruges til bl.a. fjerkræ. Senere blev der bygget et stort maskinhus i forlængelse af laden mod vest, og den vestlige længe blev udvidet (mod vest) med et stort hønsehus. Ågård ca efter min fars første større ombygninger Mine forældre fortsatte med selv at drive Ågård i mange år som det, som min far betegnede som et rigtigt landbrug, nemlig med kreaturer, svin og fjerkræ og naturligvis planteavl. De Aagaards historie udgave 1, august 2008 side 13

14 har dog aldrig haft får (som ellers var almindeligt i Stagstrup tidligere), og hestene blev allerede i begyndelsen af 1950 erne erstattet af traktorer I 1963 købte de ca. 15 hektar engjord ved Vigsø bugt. Denne jord blev i de første mange år benyttet til græsning for ungkreaturer. Jeg kan iøvrigt stadig huske alt det besvær, der var om efteråret, når disse ungkreaturer skulle indfanges og anbringes på en lastbil, så de kunne komme tilbage til Stagstrup. Jeg har også en hel del gange været med på eftersøgning i det store område mellem Vigsø og Hjardemål, når en eller flere af disse ungkreaturer var kommet uden for indhegningen. De havde nu plads til ialt ca. 130 kreaturer, og i den forbindelse blev den østlige længe udvidet, og staldene blev moderniseret bl.a. med automatisk udmugningsanlæg. Der blev desuden bygget en stor gylletank øst for gården I 1972 købte mine forældre ca. 15 hektar jord (matrikel nr. 19a) af en nabo, der desværre var blevet alvorlig syg. I 1982 blev kreaturerne solgt, og alle staldene blev indrettet til griseavl, bl.a. med automatisk fodringsanlæg. Jorden i Vigsø blev herefter brugt til dyrkning af korn. Denne jord blev senere solgt til firmaet Kroghs Stensiloer, da der havde vist sig at være et større lag ral/grus under jorden. I forbindelse med den handel beholdt mine forældre brugsretten til ikke alene denne parcel, men de fik også brugsretten til en tilsvarende parcel ved siden af, lige indtil ralgravningen, der var startet helt ude ved klitrækkerne, nåede til disse parceller (i midten af 1980 erne). De havde i denne periode ialt rådighed over ca. 77 hektar. Mine forældre fortsatte med svineavl indtil 1991, hvorefter de drev Aagaard udelukkende med planteavl, specielt maltbyg, brødhvede og raps, hvilket de klarede alene uden medhjælpere Der var beklageligvis ingen af os drenge, der havde lyst til at overtage gården, og mine forældre satte derfor Ågård til salg i Min mor var da 71 år og min far 74 år gammel. Med de nuværende betingelser for landbruget kunne man med en gård af Ågård's størrelse have frygtet, at jorden nu var blevet solgt fra til en større gård, der ikke ville bruge bygningerne til noget som helst, men heldigvis blev gården i august 1996 overtaget af et ungt par, Marianne og Jesper Houe, der havde mod på at drive gården videre som et samlet hele. Mine forældre flyttede derefter til Gudnæs. Med de nye ejere af Ågård er der igen kommet dyr på gården, idet de nye ejere har indrettet gården udelukkende til svineavl (med opfedning af ca svin om året) og i den forbindelse bl.a. opført nye bygninger øst og sydøst for den oprindelige gård (ved den gamle jernalder boplads, se ovenfor). De har desuden forpagtet ca. 80 hektar jord rundt omkring i Stagstrup. Aagaards historie udgave 1, august 2008 side 14

15 Ågård 2007 Endelighargårdenigenfåetvindmølle,idetderi2002blevopførtenstørrevindmølle(900 kw)ca.500m.sydforgården. Kilder J.P.Trap: KongerigetDanmark 4.Udgave G.E.C.Gad1924 AxelSteensberg: GamleDanskeBøndergaarde P.Haaske&SønsForlag1943 LandbrugskandidatJespersen: DanskeGaardeitekstogBilleder,bind J.C.B.laCour: DanskeGaarde,IIIsamling,2.bind 1915 G.F.Lassen: BidragtilBørsensHistoriedeførstehalvhundredeaar ThielesBogtrykkeri1858 C.Brunsgaard HenryE.Pedersen: LandetmodNordvest ForlagetBauta1947 TorstenBalle: EkstraktafHundborgHerredsTingbog KongerigetDanmarksLove Gyldendal1910 Lovleksikonforfolket ArnoldJacobsForlag1905 SlægtsbogforefterkommereefterJensSimonsen,gårdejeriStagstrup,født1831 Anearkivet,Fredericia1986. AnetavleforNielsJensenBakoghustruMarenKatrineNielsdattersbørn SkandinaviskSlægtsforskning. Fundogfortidsminder Kulturarvsstyrelsen2008+ThistedMuseum Diversefolketællingerogkirkebøger Udskriftaf1664matriklen LandsarkivetforNørrejylland,Viborg Udskriftaf1688matriklen Rigsarkivet Udskriftaf1688matriklen,opdateret1710 Sydthylokalarkiv,Hurup HartkornsspecifikationforVestervigamt,HassingHerred1788 Sydthylokalarkiv,Hurup UdskriftafudskiftningsprotokollenforStagstrupby1788/1789 LandsarkivetforNørrejylland,Viborg Matrikelkortogudskrifteraf1844matriklen Kort&Matrikelstyrelsen,Miljøministeriet Hassing RefsHerredsskøde ogpanteprotokoller LandsarkivetforNørrejylland,Viborg Hassing RefsHerredsSkifteprotokol LandsarkivetforNørrejylland,Viborg Rentekammeret Skødebøger Rigsarkivet Rentekammeret Skødebøger Rigsarkivet Ølandsgodsarkiver(G89)ca LandsarkivetforNørrejylland,Viborg Enrettelse Iminartikelihistoriskårbogi2006nævntejeg,atjegikkevidste,hvornavnet"Kappelgaard" (matrikelnr.18)stammedefra.jegharsenerefundetudaf,atden"kappel"familie,derejede Aagaards historie udgave 1, august 2008 side 15

16 gården op til 2. verdenskrig, faktisk stammede fra "Kappelgaard" i Hillerslev, og det er således dem, der har navngivet gården. I denne artikel henvises også et par gange fejlagtigt til 1834 matriklen. Der er naturligvis tale om 1844 matriklen, hvis matrikuleringssystem bruges den dag i dag og hvor hartkornsværdierne var skatteberegningsgrundlag helt til Aagaards historie udgave 1, august 2008 side 16

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x

Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x Bedsteforældre 4 Laurits Peter Bisgaard 1881-1956 Skyum x 5 Ottomine

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Stagstrup i»gamle dage«

Stagstrup i»gamle dage« 2006 09/06/11 12:00 Side 139 Stagstrup i»gamle dage«af Morten Hammer Artikelforfatteren er født på gården»aagaard«i Stagstrup sogn, som ligger ca. midt i det gamle Thisted amt i Thy. I forbindelse med,

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Generation X Ane nr. 1386/1387

Generation X Ane nr. 1386/1387 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lauridts Lauridtsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Uthersen & Anna Nielsdatter Ane nr. 2772/2773 Lauridts Lauridtsen

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Generation X Ane nr. 1496/1497

Generation X Ane nr. 1496/1497 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Jespersen og Karen -datter Bruun 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jesper Nielsen & Anna -datter Ane nr. 2992/2993 Jeppe Jespersen

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids Pedersen Kamp og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Lauridsen Kamp & Maren Madsdatter Anders Madsen

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Aner til Arbejdsmand & Fisker Peder Kristian Pedersen

Aner til Arbejdsmand & Fisker Peder Kristian Pedersen 1. generation 1. Arbejdsmand & Fisker Peder Kristian, søn af Fisker Hans Kristian og Else Marie Klit, blev født den 28 Apr. 1881 i Skyum, Sydthy, 1 blev døbt den 1 Maj 1881 i Hjemmet, og døde den 4 Mar.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Nielsen og Maren Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Jespersen & Ludze Pedersdatter Hans Frendesen & Karen Jensdtr.

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1834-1919 KB Hørby (Holbæk) 1834 op 26 nr 9 Anders Jeppesen født 17/7 Født: 17. Juli 1834, Anders Jeppesen, døbt i Kirken 29. Juli, Forældre: Gmd Jeppe Christensen og Hustr Mette Jensdr. af Uglerup KB

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter var alenepige indtil sit 49. år, da hun blev gift. Hun havde indtil da været tjenestepige det meste af sit liv og puklet for andre Forældre : nr. 130

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Efterslægt Anders Thomsen

Efterslægt Anders Thomsen Efterslægt Anders Thomsen Skoleholder i Thise Skole Indholdsfortegnelse Anders Thomsens efterslægt 1 1. generation 1 2. generation 2 3. generation 4 4. generation 8 5. generation 17 6. generation 38 7.

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Matr. 14a Varbrogaard Skagen Landevej 41 Folketælling 1787-1930 Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. 5. familie: Alder Ægtestand Stilling Peder Nielsen 60 Aar gift gmd

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke BK 38-1740 Peder Andreasen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 138. Peder Andreasen f. 1740, Ølstykke, Døbt 27/11 1740, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gdr. Egebjerg, g. (1) 25/09 1768, i Ølstykke, Inger

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C)

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) (S-CA) M.N.3. Første fæster 1778 hed Jacob Nielsen 1778 Fredagen den 3 April Trol: Ungkarl, Jacob Nielsen til Pigen, Karen Peders Datter, begge af Sjælstofte,

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen]

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen] Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Apr. 28 1933 i Skt. Pauls Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt og døde den Jul. 10 2007 i Lynge Sogn, Allerød. Andre begivenheder i s liv Dåb

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Helga Poulsens aner gård nr12, Niels Olsen, hartkorn 12 td, 5 skp. 2 fj. 2 al. 52 fag husrum.

Helga Poulsens aner gård nr12, Niels Olsen, hartkorn 12 td, 5 skp. 2 fj. 2 al. 52 fag husrum. BK 90, HP 54 og HP 58-1700 Niels Olsen, Veksø Kilde Stenløse Lokalarkivs hjemmeside: 1717 gård nr 11, Ole Jensen 1718 Hovedkrigs- og portionsjordebogen: gård nr 12, Ole Jensen Hartkorn 12 td. 5 skp. 2

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Sørensen og Johanne Tønnesdatter Mand Søren Sørensen 1

Familiegrupperapport for Søren Sørensen og Johanne Tønnesdatter Mand Søren Sørensen 1 Mand Søren Sørensen 1 Født Omkr 1723 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Død Før 15 Feb. 1791 Soderup, Merløse, Holbæk 3 Begravet 15 Feb. 1791 Soderup, Merløse, Holbæk 3 Far Søren Mogensen ( -Omkr 1723)

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Et gravsted en myte og et testamente

Et gravsted en myte og et testamente Et gravsted en myte og et testamente Af Ketty Johansson Ketty Johansson Født 13. september 1942 i Torslev. Opvokset i Bonderup, nu bosat i Nørresundby. Cand.mag. i historie og engelsk fra Aalborg Universitet.

Læs mere