MULTIMEDIEF CIT NYT. DANMARK SATSER PÅ TVÆRFAGLIG MULTIMEDIEFORSKNING Af Kaj Grønbæk, Hilde Lovett, Morten Kyng og Lars Qvortrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MULTIMEDIEF 01.98 CIT NYT. DANMARK SATSER PÅ TVÆRFAGLIG MULTIMEDIEFORSKNING Af Kaj Grønbæk, Hilde Lovett, Morten Kyng og Lars Qvortrup"

Transkript

1 H MARTS CIT NYT CENTRE FOR CENTER FOR IT RESEARCH IT-FORSKNING CIT NYT DANMARK SATSER PÅ TVÆRFAGLIG SA MULTIMEDIEFORSKNING Af Kaj Grønbæk, Hilde Lovett, Morten Kyng og Lars Qvortrup Nyt forskningscenter etableret Den 1. januar i år oprettede de danske MULTIMEDIEF Forskningsråd et nyt forskningscenter: Center for Multimedier (CMM). Centret skal fungere i en periode på 4 år. Det har et totalbudget på 47 millioner og der deltager ca. 40 forskere. Centeret repræsenterer et tværfagligt samarbejde mellem teknik/naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige forskere. Efter en kort etableringsfase er centret pr. 1. marts oppe på fulde omdrejninger. Multimediecentret udgøres af to store projekter: Distribuerede Multimedieteknologier og -anvendelser (DMM); Iscenesættelse af virtuelle 3D verdener (Staging). Inden for rammen af den fælles centerledelse har de to projekter hver sin ledelse og budget, men der vil være udbredt fagligt samarbejde mellem de to projekter, f.eks. omkring forskning i distribuerede 3D verdener. Projekterne omtales nedenfor. Centrets formål er at øge den tværfaglige forskning i multimedieteknologier og -anvendelser. Centret skal både rumme basale forskningsaktiviteter af bred betydning for den fremtidige teoriudvikling på multimedieområdet og være et avanceret center for teknologiudvikling, hvor forskning og erhvervsliv udvikler og udveksler ideer og erfaringer med nye innovative multimedieløsninger. Centret skal styrke eksisterende forskning og opbygge nye forskningsaktiviteter inden for området. Centret skal bidrage til en langsigtet kompetence-opbygning i de danske IT-forskningsmiljøer og til uddannelse af kandidater og Ph.D. er inden for multimedier. IT-FORSKNING Deltagerne i centret er fra de bedste eksisterende miljøer, hvor tværfaglige grupper flytter sammen på en sådan måde, at de kan samarbejde tæt i hverdagen. Disse tværfaglige enheder befinder sig hovedsageligt på universiteterne i Århus og Aalborg samt på DTU i København. På landsplan vil disse miljøer udgøre et distribueret center, som vil samarbejde gennem brug af avanceret netværksinfrastruktur. Centret vil også søge at samarbejde med de bedste miljøer internationalt. Udfordringen Baggrunden for det nye forskningscenter er at multimedier vinder frem overalt i samfundet: I erhvervslivet, i undervisningssektoren, i den offentlige sektor, i underholdning og kulturliv. Integrationen af lyd, video, tekst og avanceret grafik kombineret med verdensomspændende datanetværk har vist sig at være et utroligt stærkt koncept for elektronisk kommunikation af information og viden mellem mennesker. Det er denne brede udvikling og konvergens af medier og kommunikation som tilsammen går under betegnelsen multimedier. Feltet er i stadig vækst forskningsmæssigt og teknologisk, samtidig med at vi ser at teknologien begynder at gøre sig gældende inden for stadig flere an-vendelsesområder, så som interaktive opslagsværker, design og produktudvikling, informationsdeling i virksomheder, samarbejde i projektgrupper, oplæring og undervisning, distancearbejde, elektronisk handel samt kunst og kultur. Der er ingen tvivl om, at multimedier vil komme til at tegne den videre udvikling af måden, hvorpå information kommunikeres. Udfordringen bliver at finde ud af, hvordan vi i Europa - og især i Danmark - kan iværksætte initiativer, der gør, at vi på udvalgte områder vil kunne komme i front forskningsmæssigt og samtidigt yde et bidrag til at dansk industri kan komme stærkere ind på et marked, der i Europa allerede i dag er under kraftig vækst. Udgangspunktet er, at vi skal bygge på de kompetencer og den kultur, som vi har vores rod i, og derudfra præge udviklingen af fremtidens informationsteknologiske løsninger i Danmark og internationalt i det omfang det er muligt. Multimedier vil kunne give nye perspektiver til dansk forskning, uddannelse og erhvervsudvikling. De to projekters emneområder Som allerede nævnt udgøres Center for Multimedier af to store forskningsprojekter: Distribuerede Multimedieteknologier og -anvendelser Iscenesættelse af virtuelle 3D verdener Nedenfor følger en kort gennemgang af de emneområder, som de to projekter fokuserer på. Distribuerede Multimedieteknologier og -anvendelser Udbredelsen af telekonferencer, Internet, intranet og specielt hypermediesystemet World Wide Web har betydet en revolution i såvel virksomheders som privatpersoners brug af computere. Disse såkaldt distribuerede teknologier åbner nye potentialer for at gøre informationer tilgængelige med nye kombinationer af medier, og for at støtte samarbejde på tværs af tid og rum (f.eks. på tværs af virksomhedsafdelinger og landegrænser). Projektet vil bringe udviklingen og brugen af disse teknologier videre baseret på danske forskningstraditioner inden for bl.a. brugerdeltagelse i systemudvikling, Computer Supported Cooperative Work (CSCW), fortsættes side 3

2 CIT NYT 2 CIT NYT udgives af Center for IT-forskning NYE CIT PROJEKTER CIT PROJ CIT NYT udkommer ca. fire gange om året. Henvendelse vedrørende CIT NYT til: Center for IT-forskning DTU Bygning Lyngby Telefon: Telefax: Redaktion: Jørgen Bansler (ansv.) Peter Berg Grafisk design: Hertzwall Herold Tryk: CC Print Abonnement på CIT NYT er gratis og kan tegnes ved henvendelse til CIT på ovenstående adresse, telefon, fax eller Dette nummer af CIT NYT er udgivet på Internettet på adressen / under området publikationer På serveren findes yderligere information om CITs formål, indsatsområder og aktiviteter, herunder CIT-støttede samarbejdsprojekter mellem forskere og erhvervsliv Af Peter Berg Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Danske IT-organisationer og deres relationer til brugere og leverandører er under forandring. Mange virksomheder har valgt at basere sig på standardsystemer, og den systemudvikling, der er behov for, "outsources". Dette stiller nye krav til de indledende analyse- og designaktiviteter og dermed til systemudviklernes kvalifikationer og metoderepertoire. Projektet "Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser" omhandler de tidlige faser i systemudvikling - den datalogiske forundersøgelse - som gennemføres som grundlag for beslutning om indførelse af nye eller ændrede IT-anvendelser. Kvalitet og produktivitet i forundersøgelse fremhæves som særligt problematiske i Forskningsministeriets oplæg til etableringen af Center for ITforskning (CIT). Projektet er et samarbejde mellem MUST-gruppen på RUC/datalogi og Danmarks Radio, H:S Informatik og WM-data Consulting A/S. Projektet har to sidestillede formål: 1. at forøge metoderepertoiret samt forståelsen af forundersøgelse som aktivitet i systemudvikling hos IT-organisationernes praktikere. 2. at bidrage til udviklingen af et dansk metodekoncept. Projektet vil afprøve og videreudvikle en metode til forundersøgelse (MUSTmetoden) samt producere begrebsdannelser om forundersøgelse. Dette opnås gennem: studier af behovet for nye kvalifikationer samt organisatorisk og teknologisk støtte til systemudvikling under betingelser, hvor man dels baserer en væsentlig del af den samlede løsning på standardsystemer og dels praktiserer outsourcing af specifikke udviklingsopgaver, afprøvning af den forskningsbaserede MUST-metode i en række virksomheder under ovennævnte kommercielle og systematisk erfaringsopsamling og revidering af metoden og dens begrebsapparat, herunder integration af MUST-metoden i et samlet dansk metodekoncept, formidling af resultaterne til erhvervsliv og forskere i form af bøger, artikler og afhandlinger. Projektet vil bidrage til en konkret kvalitetsforbedring af de deltagende virksomheders praksis og kvalifikationer inden for forundersøgelse, såvel inden for de enkelte projekter som generelle metodiske kvalifikationer. Projektet startede september 1997 og løber frem til marts Deltagere: Danmarks Radio, H:S Informatik og WM-data Consulting A/S; samt MUST-gruppen, Roskilde Universitetscenter/datalogi. Totalbudget: 5,3 mio. kr. hvoraf CIT bidrager med 2,9 mio. kr. Metoder til konfiguration og implementering af workflowsystemer (Kiwy) IT systemer til understøttelse og koordination af arbejdsgange er i de senere år dukket op som kommercielle produkter, som f.eks. Action Technologies Action Workflow, IBM s FlowMark og ICL/Fujitsu s TeamWARE Flow. Et af de afgørende spørgsmål, for praksis såvel som for forskningen, er imidlertid, hvorledes man identificerer arbejdsgange, som det vil være hensigtsmæssigt at understøtte med workflow og lignende teknologier. Der savnes i høj grad begrebsrammer og metoder til at understøtte disse analyse- og designprocesser. Det netop igangsatte projekt er et samarbejde mellem ICL Danmark A/S og Center for Teleinformation, DTU. Projektet skal gennem analyse efterfulgt af en introduktion af et workflow-system, give et grundlag for at identificere de centrale aspekter af arbejdsgange, som et begrebsmæssigt og metodisk fundament for konfigurering og implementering af workflow-systemer bør omfatte. Projektet vil omfatte følgende aktiviteter: analyse af arbejdsgange inden for et udvalgt arbejdsområde hos en Køge Kommune. konfigurering og implementering af et pilot-system. observation af brugen af workflow-systemet og en analyse af eventuelle modifikationer brugerne måtte foretage. udformning af en række overordnede retningslinier for analyse, konfigurering og implementering af workflow-systemer Projektet er igangsat pr. 1. februar 1998 og løber frem til udgangen af september Deltagere: Center for Teleinformation, DTU og ICL Danmark A/S. Totalbudget: kr hvoraf CIT bidrager med kr.

3 CIT NYT 3 fortsat fra side 1 LEGO, om samarbejdet med CMM LEGO Gruppen har fastsat nogle ambitiøse mål for udviklingen frem mod år 2005: Vi ønsker, at forbrugerne opfatter LEGO-varemærket som det stærkeste varemærke i verden blandt familier med børn. Som et led i indførelsen af en ny ledelsesfilosofi, Compass Management, udvikles organisationen i disse år hen imod en fladere global organisationsstruktur. Denne udvikling støttes også af indførelse af interaktive medier baseret på Intranet, hvor målet er at medarbejderne hurtigt skal kunne dele data og informationer i et globalt LEGO Web. LEGO Web skal kunne give mulighed for at nedbryde informationsbarrierer samt at opbygge en lærende organisation med åben adgang til information og samarbejdsstøtte. Kaj Grønbæk ved Smartboard Foto: Søren Holm/Chili hypermedier og virtual reality. Projektet fokuserer på tre hovedanvendelsesområder for distribuerede multimedier, nemlig: Netværksorganisationer (f.eks. virksomheder med mange geografisk spredte afdelinger), Elektronisk Handel (f.eks. mellem virksomheder og mellem virksomheder og forbrugere) og Distribueret undervisning (f.eks. fælles universitetsundervisning på tværs af landsdele). Novo Nordisk om samarbejdet med CMM Novo Nordisk Information Technology ser projektet som en spændende mulighed for at få erfaring med fremtidige teknologier og hvordan de kan øge effektiviteten i informationstunge netværksorganisationer. Samarbejdet giver IT organisationens Web kompetence-center direkte adgang til de bedste danske forskere inden for området. Vi vil bruge det som springbræt for opbygningen af næste generation af Novo Nordisks intranet, extranet, elektronisk samhandelsintegration, og avanceret workflow. Formålene med projektet er : at opnå en grundliggende erfaringsbaseret forståelse af problemstillinger omkring brug af multimedier i Netværksorganisationer, Elektronisk Handel og Distribueret undervisning at bidrage til udviklingen af bedre multimedieteknologier med relevans for de nævnte anvendelsesområder at bidrage til at forbedre det teoretiske fundament for distribuerede multimedieteknologier og anvendelser. Arbejdet i projektet vil bl.a. basere sig på et samarbejde med to store danske industrivirksomheder, LEGO Gruppen og Novo Nordisk, som begge er netværksorganisationer med intranet mellem mange geografisk spredte afdelinger, og som begge har interesser i forskellige former for elektronisk handel, f.eks. med underleverandører. Virksomhederne vil på den ene side bidrage med at stille udfordringer til teorier og teknologier og på den anden side bidrage til konkrete afprøvninger af nye teknologier og arbejdsformer. Med hensyn til distribueret undervisning, vil der blive arbejdet med etablering af en in-frastruktur, der muliggør at Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet kan tilbyde et fælles udbud af kurser til nyoprettede multimedieuddannelser i et virtuelt klasseværelse med samtidig deltagelse af studerende fra de to universiteter. Anvendelserne af multimedier griber så grundliggende ind i organisationer og brugernes arbejdsformer, at der er behov for en tværfaglig tilgang til problemstillingerne. Projektet repræsenterer således både teknisk-naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske kompetencer blandt deltagerne. Iscenesættelse af virtuelle 3D verdener Når man taler om forholdet mellem brugere og computere er man vant til at tænke på computerens verden som en to-dimensional skærm med tekst, billeder og ikoner, som brugeren kan interagere med ved hjælp af et tastatur og en mus. I disse år er vi imidlertid vidner til næste fase i denne udvikling: Computeren er godt på vej til at blive en multimediemaskine, med repræsentationsformer der omfatter tre-dimensionale verdener af billeder og lyd befolket med intelligente agenter og/eller avatarer, dvs. virtuelle repræsentanter for brugeren, og med en tilsvarende eksplosion i brugerens muligheder for at interagere med den verden, som multimediemaskinen repræsenterer. Projektets formål er at udforske karakteren og anvendelsesmulighederne af sådanne beboede virtuelle tre-dimensionelle verdener. Det bygger på to grundlæggende hypoteser: at interaktive multimediesystemer udvikler et sæt af konventioner - et slags sprog - på tilsvarende måde som teatret har udviklet en dramaturgi, filmen et filmsprog, fjernsynet et fjernsynssprog og den traditionelle computer et system af computerbaserede tegn. Det er projektets mål at identificere dette interaktive multimediesprog både med henblik på den bedst mulige produktive anvendelse af det og med henblik på at forstå dets kulturelle og sociale effekter. at disse interaktive multimediesystemer kan anvendes på utallige områder i samfundet, fra kunst (mul-timedie-teater) over underholdning til medier, undervisning og understøttelse af samarbejde, produktionsstyring og proceskontrol. Projektet er tværvidenskabeligt. Inden for projektets rammer arbejder 3D-ingeniører blandt andet sammen med dataloger, med humanistiske kommunikationsforskere med ekspertise i menneskelig sproglig og ikke-sproglig interaktion, og med æstetikforskere,der tilfører projektet erfaringer vedrørende sådanne rums iscenesættelse som ramme for kreative og udviklende aktiviteter. Samtidig er projektet også - med Visionik A/S som formidler - baseret på samarbejde med en række danske virksomheder som producerer 3D-baserede applikationer til medie-, underholdnings-, undervisnings-, simulations- og kommunikationsformål. En lang række konkrete spørgsmål vil derfor blive behandlet: Hvordan kan sådanne virtuelle/virkelige 3D-rum bruges som redskab for distribueret læring, som understøttelse af samarbejde mellem fysisk adskilte mennesker, og som udgangspunkt for udvikling af kunstneriske installationer og multimedieverdener?

4 CIT NYT 4 FORM OG BEVÆGELSE OG I BILLEDER BEV Figur 1 Mikroskopisk billede af sædprøve Af Peter Riber og Peter Johansen, Datalogisk Institut, Københavns Universitet Billedanalyse og detektion af objekter og bevægelsesmønstre i billeder er et felt der har et meget stort anvendelsespotentiale. I industrien til f.eks. procesovervågning og produktkontrol. I biologi til f.eks. klassifikation af arter og organismer. Inden for medicin som støtte til diagnosticering, f.eks. i forbindelse med analyse af røntgen, CT- og ultra-lydsscanninger. I almennyttige sammenhænge til f.eks. trafikovervågning. Bevægelsesmønstre og 3D-billeder I de fleste anvendelser drejer det sig om analyse og behandling af still-billeder. Det kan også være ønskeligt at analysere bevægelsesmønstre.i f.eks. biologi vil det være nøglen til at studere organismer og dyrs adfærd. I enhver sammenhæng, hvor den tidslige udvikling er af betydning, vil det være nødvendigt at analysere en sekvens af billeder under et, i stedet for at analysere dem enkeltvis. Som eksempler kan nævnes visuel overvågning af kemiske og fysiske processer. Tiden kan opfattes som en ekstra dimension udover de to der er i billedet. Analyse af bevægelsesmønstre er derfor analyse af 3D-data, og det betyder at der er et overlap mellem metoder til analyse af bevægelsesmønstre og metoder til analyse af 3D-still-billeder. Et eksempel på 3D-billeder er output fra NMR-scanninger. Mangel på fleksible metoder og software Der er allerede udviklet mange metoder til billedanalyse, og der er også realiseret adskillige anvendelser. Et af problemerne er imidlertid, at der ikke findes så mange fleksible værktøjer og metoder, der hurtigt kan tilpasses forskellige anvendelser. Hver gang en ny opgave ønskes løst, er det nødvendigt at bygge modeller af de objekter der ønskes analyseret. Det er softwaren der er dyr, eller svært tilgængelig. Derimod kan hardwaredelen ofte udgøres af en standard PC og et billigt kamera. Projektet Projektet er et samarbejde mellem billedgruppen på Datalogisk Institut på Københavns Universitet og Image House A/S. Image House har gennem en årrække bl.a. ernæret sig ved at udvikle og sælge softwareløsninger til billedanalyse. Formålet med projektet er, at udvikle nogle generelle og fleksible metoder, der så vidt muligt, kan anvendes inden for mange områder. Vi ønsker specielt at opsamle og videreudvikle metoder, der ikke kræver omfattende modellering af de genstande eller situationer der skal analyseres. Vi fokuserer på statistiske metoder der er baseret på implicitte modeller. De implicitte modeller kan dannes automatisk ud fra eksemplariske data, i form af testobjekter eller testsituationer. Ideelt set kan sådanne statistiske metoder tilpasses hver enkelt opgave med beskeden manuel indsats. Pilotprojekt Arbejdet er startet op omkring et eksisterende system til automatisk kontrol af sædkvalitet. Systemet består i et kamera der via et mikroskop tager 25 billeder i sekundet af sædprøver. Billederne opsamles via en framegrabber i en PC, hvor et detektionsprogram analyserer billederne. På figur 1 er vist et udsnit af billedmaterialet. Metodevalg Vi er startet med at se på detektion i enkeltbilleder. Detektion består i flere på hinanden følgende processer. Den første proces er en simpel mønstergenkendelse, hvor hele billedet undersøges for områder der ligner et kendt skabelon. Se figur 2. Øverst ses konturen af skabelonen. Nederst ses konturen af et billedudsnit, med en sædcelle i midten. Ved at anbringe skabelonen i samtlige mulige positioner, og beregne hvor godt den passer, findes de steder, hvor der med stor sandsynlighed er en sædcelle. Skabelonen er dannet som et gennemsnit af et eksemplarisk sæt af sædceller. Denne metode vil også finde snavs og urenheder der minder om sædceller, hvis samtlige sædceller skal findes. Derfor er det nødvendigt at udføre en efterfølgende klassificeringsproces.

5 VÆGELSE Multivariationsanalyse I BILL Disse metoder baserer sig på statistik over naturlige variationer i objekternes form, samt variationer i formen af de falske positive der uønsket kom med i 1.trin. Et kendt redskab her er Principal Komponent Analyse. Ideen i PCA er at opfatte hvert enkelt billede af en sædcelle (eller snavs der ligner), som et punkt i et rum med mange dimensioner. Koordinaterne i dette rum kunne være intensiteten af de enkelte pixels. Sædcellerne og de falske positive udgør hver sin klasse med hver sin fordeling i det højdimensionale rum. Dette er illustreret på figur 3 med et sæt kunstige data. I eksemplet er kun brugt 2 dimensioner. Disse to fordelinger kan beskrives ved de retninger hvor variationerne er størst, og dette kan udnyttes i forbindelse med klassifikation. Et nyt objekt (det grønne + på figuren) ligger lige langt fra centrum af de to fordelinger (de grønne krydser). Figuren antyder, at denne afstand ikke alene er et relevant kriterium. De grønne ellipser viser estimater af klassernes variationer i forskellige retninger. Ellipserne er et matematisk udtryk for hvad vi umiddelbart fornemmer, når vi ser figuren. Det nye punkt tilhører med størst sandsynlighed klassen øverst til højre. Konklusionen er at variationerne tilbyder et supplerende grundlag for at vurdere tilhørsforholdet og denne analyse kan udføres rent matematisk for data med vilkårlige mange dimensioner. Det er et åbent spørgsmål, præcis hvordan fordelingerne skal beregnes ud fra de eksempler på objekter der er til rådighed. Dette har været og er det centrale arbejdsområde i den umiddelbare fremtid. Derudover vil vi gå i gang med at se på, hvordan multivariationsanalyse kan anvendes i forbindelse med bevægelser. Figur 2 Genkendelse via foldning med skabelon Figur 3 To klasser og deres variationer

6 CIT NYT VMX2000 6VISION-BASER VISION-BASERET MÅLING Af Jens Michael Carstensen, Institut for Matematisk Modellering, Danmarks Tekniske Universitet Institut for Matematisk Modellering, Danmarks Tekniske Universitet, samarbejder i dette projekt med Seven Technologies om udvikling af visionbaserede målemetoder og -instrumenter. Et vision-baseret måleinstrument er som minimum en kombination af billeddannende udstyr, f.eks. et eller flere kameraer, computer og software. Instrumentet kan f.eks. også indeholde belysning og lyskasse. Der indgår hardwaredesign i projektet, men hovedindsatsen ligger i softwaredesign. Der er store udfordringer på softwaresiden, som f.eks. udtrækning af relevante informationer fra billeddata, opbygning af matematisk model for den fysiske billeddannelse og design af et brugerinterface, der gør brugen af dette relativt komplicerede instrument med mange frihedsgrader ligeså enkel som at bruge et voltmeter eller et termometer. Instrumentet skal endvidere kunne bruges som sensor i store systemer og dermed kunne interfaces til et passende SCADA-system. Der focuseres i projektet konkret på udvikling af to vision-baserede måleinstrumenter i hver sin ende af applikationsområdet. I det ene instrument, VMX2000, satses der på høj præcision og repeterbarhed i en off-line målesituation. For det andet instrument er der tale om en on-line målesituation med mange visuelle sensorer f.eks. flere hundrede kameraer. Applikationsområdet for dette instrument er primært sikkerheds- og tryghedsovervågning. Farve- og teksturmåling Hvor slidt er et stykke tøj? Er fliserne til mit marmorgulv tilstrækkeligt ens? Er parketstavene til mit parketgulv? Disse og mange andre spørgsmål drejer sig om en visuel kvalitetsbedømmelse af overflader. De fleste kan med øjets hjælp give et bud på svarene, men der er i stadigt stigende grad brug for en objektiv måling af de visuelle overfladeegenskaber. En sådan måling er nu mulig med det vision-baserede måleinstrument, VMX2000. VMX2000 kombinerer belysningsteknologi, kamerateknologi og computerteknologi med digital billedbehandling og mønstergenkendelse. I de senere år har der været fokuseret en del på apparater til standardiseret farvemåling på overflader. VMX2000 går et skridt videre og kan således også måle de farvevariationer, der er hen over overfladen. En måling af disse farvevariationer vil ofte være helt essentiel for en hensigtsmæssig karakterisering af overfladen. Dette kan eksempelvis gælde materialer som træ, papir, fliser, tekstiler, beton, fødevarer, sandblæste overflader og trykte overflader. VMX2000 giver således en mulighed for produktstandardisering, produktoptimering og kvalitetssortering baseret på reproducerbare målinger af visuelle overfladeegenskaber. VMX2000 har taget sit udgangspunkt i en tidligere prototype,surfix, der blev udviklet i et samarbejde mellem Institut for Matematisk Modellering, DTI og Seven Technologies. Sikkerheds- og tryghedsovervågning. Et af de specielle problemer ved dette system er, at der er mange sensorer, og den relevante information skal derfor udtrækkes på tværs af de enkelte sensorer. Til dette er der brug for at indbygge databehandling såvel lokalt ved den enkelte sensor som globalt for hele systemet. Der skal anvendes en systemarkitektur, der kan håndtere meget store datamængder i et client-server miljø.

7 CIT NYT KORTLÆGNING AF VIDEREGÅENDE IT-UDDANNELSER 7KORTLÆGNIN IT-UDDANNEL Af Mikael Skov CIT er i gang med at udarbejde en kortlægning af videregående, kompetencegivende uddannelser på IT-området. Kortlægningen foretages i samarbejde med Undervisningsministeriets IT-politiske sektion. I de trykte og elektroniske medier har det i gennem længere tid været diskuteret, at danske virksomheder mangler kvalificeret IT-arbejdskraft inden for områder som f.eks. multimedieudvikling, softwareudvikling og netværksadministration. I forlængelse af disse diskussioner har det yderligere været anført, at danske uddannelsesinstitutioner uddanner for få kvalificerede ITfolk i forhold til det aktuelle samt det forventede fremtidige behov. Diskussionen er primært blevet fremført af danske IT-virksomheder og forskellige ITbrancheforeninger. Indtil videre har diskussionen dog være præget af, at der ikke har været udarbejdet et samlet overblik over danske IT-uddannelser med beskrivelse af uddannelsernes indhold samt mængden af deres producerede kandidater. CIT og Undervisningsministeriet forsøger at løse dette problem ved at kortlægge de videregående IT-uddannelser. IT-uddannelser er i denne kontekst defineret som uddannelser, hvor IT indgår som et centralt objekt i uddannelsen og dermed i undervisningen. I første omgang omfatter kortlægningen uddannelser på universitetsniveau. Kortlægningen vil kort beskrive hver af de implicerede uddannelser med hensyn til indhold samt kandidatproduktionen pr. år. Beskrivelsen af indholdet af uddannelsen vil bl.a. opsummere udbudet af IT-relaterede kurser samt ITrelaterede specialiseringsmuligheder for studerende på uddannelsen. De kortlagte uddannelser spænder bredt og dækker uddannelser fra flere forskellige uddannelsesretninger og uddannelsesinstitutioner. Kortlægningen af IT-uddannelserne forventes offentliggjort i løbet af marts eller april Offentliggørelsen vil blive annonceret på CITs hjemmesider på adressen DATALOGI HUMANISTISK DATALOGI MULTIMEDIE DESIGN DATATEKNOLOGI INFORMATIONSVIDENSKAB ANVENDT MATEMATIK DATATEKNIK GEOINFORMATIK

8 TH CIT CIT DTU Bygning Lyngby Tlf Fax CIT ANSIGTSLØFT TIL CITS WEB-SERVER Forskerparken Gustav Wieds Vej Århus C Tlf Fax Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 7E 9220 Aalborg Ø Tlf Fax Af Peter Berg CITs web-server har netop fået et ansigtsløft. Det nye design skulle gøre det nemmere at finde rundt på serveren. Der er desuden planer om at udvide serveren kraftigt i de kommende måneder med ny funktionalitet. Fra hjemmesiden (se figuren) er der adgang til de hovedområder, som serveren er delt op i. Det drejer sig p.t. om projekter, multimedie, undervisning, publikationer samt organisation. Inde på hvert af disse områder er det igen muligt, via en række faneblade,at finde CENTER mere detajleret information, f.eks. om, hvordan man søger om projektstøtte eller en oversigt over igangværende projekter. Endvidere indeholder hjemmesiden en oversigt over de vigtigste nyheder om CIT eller CIT-støttede aktiviteter. Her vil løbende blive annonceret nye initiativer, igangsatte projeker eller andre aktiviteter i relation til CIT. Endelige er der nederst, på såvel hjemmesiden som alle andre sider, en række konstante funktioner. Her er det muligt at få en oversigt over web-serveren og se hvor man befinder sig, søge efter forskellige emner samt få hjælp til sider, hvor der kan indtastes oplysninger. Hvad findes på serveren her-ognu? For øjeblikket indeholder serveren primært information om CIT og CIT støttede projekter og initiativer: Beskrivelser af igangværende projekter og henvisninger til projekternes egne web-servere. Regler for og vejledning i, hvordan man får støtte til et projekt. Introduktion til CIT multimedieinitiativer, herunder Center for Multimedier. Information om CITs initiativer på uddannelseområdet, herunder Ph.D-net. Adresser, telefonnumre o.s.v. på CITs medarbejdere og bestyrelse. Derudover er det muligt at hente alle relevante dokumenter og publikationer fra CITs server, f.eks. vejledninger, publikationer fra projekter, CIT NYT m.m. Fremtidsplaner Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har store planer for web-serveren. Bag ansigtsløftningen gemmer der sig et løft i teknologi, således at serveren nu er baseret på en database og dynamisk generering af web-sider. Og det skal udnyttes. Planen er, at det i løbet af kort tid bliver muligt at registrere sig som bruger på serveren og dermed få adgang til en række faciliterer, som f.eks. diskussionsgrupper, bestilling af materiale fra CIT og CITs projekter, m.m. For brugere, som yderligere er tilknyttet CIT som f.eks. projektleder på et CIT-støttet projekt, vil det blive muligt at opdatere projektbeskrivelser, lægge links ind til egne web-servere o.s.v. Vi vil også, på lidt længere sigt, tilbyde en personlig web-server forstået på den måde, at hvis man som bruger har indtastet sine specielle interesser, vil serveren tilpasse sig disse. Eksempelvis, hvis man interesserer sig særligt for procesforbedring, vil serveren gøre en opmærksom på, når CIT-projektet om IT procesforbedring har publiceret nye artikler eller lignende. Men, følg selv med på CITs web-server på adressen Der kommer til at ske mange ting i løbet af foråret og sommeren. Aarhus Universitet Ny Munkegade Bygn Århus C Tlf Fax FOR CIT

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Kapitel 10. Konklusion

Kapitel 10. Konklusion Kapitel 10 Konklusion Værktøjskassen skiftes ud Planlæggerne oplever i disse år et vigtigt skifte i typen af værktøjer, der er til rådighed for udarbejdelsen af bl.a. lokalplanerne. Udfordringen er i

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Spørgeskema til private og offentlige virksomheder

Spørgeskema til private og offentlige virksomheder Behovet for IT-arbejdskraft og ITkompetencer Spørgeskema til private og offentlige virksomheder Behovet for IT-arbejdskraft og IT-kompetencer 1 Virksomhedens IT-medarbejdere 1. Hvor mange medarbejdere

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi Profil kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab (cand.polyt.) En civilingeniør fra DTU har en forskningsbaseret

Læs mere

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret pr. 1.september 2014 Revideret pr. 19. august 2015 Indhold Indledning

Læs mere

Hvad er Pervasive Healthcare?

Hvad er Pervasive Healthcare? Hvad er Pervasive Healthcare? Forskningschef, Ph.D. Center for Pervasive Computing Datalogisk Institut Aarhus Universitet Agenda Hvad er Pervasive Computing Center for Pervasive Computing i Århus Visioner

Læs mere

b i n d e l e d & 3 it-uddannelser på syddansk universitet, campus kolding o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e

b i n d e l e d & 3 it-uddannelser på syddansk universitet, campus kolding o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e rethink copyright authorship identity ethics aesthetics rhetorics logic knowledge e-learning design communication rethink copyright

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering Studieordningen er delt op i

Læs mere

Et dansk elitemiljø et dansk MIT

Et dansk elitemiljø et dansk MIT Et dansk elitemiljø et dansk A f f o r s k n i n g s c h e f C h a r l o t t e R ø n h o f, c h r @ d i. d k o g k o n s u l e n t M o r t e n Ø r n s h o l t, m o q @ d i. d k Dansk forskning kan blive

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Streaming video på højere uddannelsesinstitutioner

Streaming video på højere uddannelsesinstitutioner Streaming video på højere uddannelsesinstitutioner -udfordringer og strategier v/ Diba Terese Markus Naturvidenskabeligt IT Kompetencecenter Københavns Universitet Udgangspunktet De studerende Teknologistærke

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Fra Kontorarbejde til Klinikken en udfordring for IT teknologien

Fra Kontorarbejde til Klinikken en udfordring for IT teknologien Fra Kontorarbejde til Klinikken en udfordring for IT teknologien Jakob E. Bardram Forskningschef, Ph.D. Center for Pervasive Computing Datalogisk Institut Aarhus Universitet Forskningsmetoder Omfattende

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere

Forandring i fællesskab

Forandring i fællesskab Forandring i fællesskab DBC s strategi, juli 2017 En biblioteksstrategi Mange bibliotekers erfaring peger i samme retning: Bibliotekerne gør det godt, men internationale og kommercielle aktører formidler

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem gunnar.kramp@alexandra.dk Alexandra Instituttet A/S Anvendelsesorienteret forskning Pervasive computing it i alting Viden baseret på den nyeste forskning

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI/ Fremtidens væksthus for de Kunstneriske og Kreative Uddannelser Projektbeskrivelse, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K 1 Indhold Notat vedrørende

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

CIVILINGENIØR I VELFÆRDSTEKNOLOGI - bachelordel

CIVILINGENIØR I VELFÆRDSTEKNOLOGI - bachelordel Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen CIVILINGENIØR I VELFÆRDSTEKNOLOGI - bachelordel Bachelor of Science in Engineering, Welfare Technology Version 1.0, Studieordningen

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Middelscore = relativt lavt faglig niveau i starten af uddannelsen på visse områder,

Læs mere

Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient

Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient Optagelsestal og adgangskvotienter universiteternes it-uddannelser: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI Den 2-årige kandidatuddannelse (MSc) i Softwareudvikling og teknologi er en moderne

Læs mere

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse BYFORNYELSE IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse Socialministeriet 2007 Udarbejdet af Laura Larvig Andersen og Jonas Bjørn Whitehorn, Kvarterløft Nørrebro Park, Københavns Kommune Omslagsfoto

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

LEGO MINDSTORMS Education EV3

LEGO MINDSTORMS Education EV3 LEGO MINDSTORMS Education EV3 Fremtiden tilhører de kreative πr ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE EV3 en evolution af MINDSTORMS Education! LEGO MINDSTORMS Education har bevist, at det

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Om forretningsmæssige kompetencer

Om forretningsmæssige kompetencer Om forretningsmæssige kompetencer Uddanner universiteterne kun i det de forsker i? DI, Industriens Hus - 22. september 2009 Jørn Johansen JoJ@delta.dk www.deltaaxiom.com www.delta.dk Tlf.: 72194421 1 Delta

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Medicin og Teknologi. Civilingeniør

Medicin og Teknologi. Civilingeniør Medicin og Teknologi Civilingeniør Medicin og Teknologi Forestil dig en læge, der forsker i hjerte-karsygdomme, men som mangler ingeniørens viden om de fysiske love, der bestemmer, hvordan blodet flyder

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

Kursus i formidling for ph.d studerende

Kursus i formidling for ph.d studerende Kursus i formidling for ph.d studerende BESKRIVELSE AF KURSUSFORLØBET Dette kursusforløb retter sig specifikt mod naturvidenskabelige og tekniske ph.d.-studerende. Kurset kombinerer faste kursusdage med

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET STRATEGI OG KONCEPT

AALBORG UNIVERSITET STRATEGI OG KONCEPT AALBORG UNIVERSITET STRATEGI OG KONCEPT INDHOLD FINDINGS STRATEGI KONCEPT ORGANISATION ET PERSPEKTIV PÅ JER HVAD STÅR I FOR? VIDEO Det virker til at være for folk, der går på AAU, ikke for folk,

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Oversigt trin 1 alle hovedområder

Oversigt trin 1 alle hovedområder Oversigt trin 1 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4...4 Kommunikation...5...5 Computere og netværk...6...6 It- og mediestøttede

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Sammendrag Denne PhD afhandling omhandler organisatorisk implementering

Læs mere

Den digitale revolution

Den digitale revolution datalogisk institut københavns universitet Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden DIKU 1970 2010 Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden Datalogisk Institut, Københavns

Læs mere

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG Læring og it LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser Forfatterne

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

www.morten-rask.dk september 2001 Agenda Kursets form E-handel: Face-to-face & Interface

www.morten-rask.dk september 2001 Agenda Kursets form E-handel: Face-to-face & Interface E-handel: Face-to-face & Interface Introduktion til kurset Definition af E-handel Morten Rask http://www.mortenrask.dk/cmm9sem2001.htm september 2001 morten-rask.dk 1 Agenda Kursets form, lærerbog og indhold

Læs mere

PIG IT-dataindsamling

PIG IT-dataindsamling PIG IT-dataindsamling NOTAT PIG IT projektet er et samarbejdsprojekt mellem Aarhus Universitet og KU-Life med VSP som dataleverandør. Der udvikles metoder til at overvåge vækstdyrenes produktivitet, sundhed

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

Industrialisering Hvad betyder det for din virksomhed?

Industrialisering Hvad betyder det for din virksomhed? Business & Technology Innovation Industrialisering 4.0 - Hvad betyder det for din virksomhed? Tom Togsverd, Ph.D., partner Indesmatech ApS Hvem er Tom Togsverd? Civilingeniør og Ph.D. fra DTU Compute 18

Læs mere

System & Metode ApS præsenterer. En effektiv dokumentportal

System & Metode ApS præsenterer. En effektiv dokumentportal System & Metode ApS præsenterer En effektiv dokumentportal Den 7. september 2006 Velkommen Martin Hecht Olsen, Direktør System & Metode blev etableret i 1989 IBM Business Partner Salg direkte til kunde

Læs mere

DATALOGISK INSTITUT DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET 2 NOVEMBER, 2012. Bachelororientering IT SPECIALISERINGSVALG.

DATALOGISK INSTITUT DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET 2 NOVEMBER, 2012. Bachelororientering IT SPECIALISERINGSVALG. 2 NOVEMBER, 2012 Bachelororientering IT SPECIALISERINGSVALG csaudk Bachelororientering hvorfor? Bachelor Specialisering Kandidat.Alle skal træffe valg i løbet af bachelorudannelsen, som kan have indflydelse

Læs mere

HIT projektet og KOS. Side 1 af 5

HIT projektet og KOS. Side 1 af 5 HIT projektet og KOS Dette projektgrundlag udgør aftalen for samarbejdet mellem HIT projektet og KOS frem til 31. januar 2005. Aftalen kan herefter genforhandles med henblik på eventuel forlængelse. 1.

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2015 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kommunikation/it

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011 Optag på uddannelserne 2007-2011 September 2011 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning af 10. juni 2010 Revideret den 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark

En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark Introduktion til Eir En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark Eir samler og udnytter synergierne mellem den basale og anvendelsesorienterede sundhedsteknologiske

Læs mere

Praktisk innovation - sådan!

Praktisk innovation - sådan! Praktisk innovation - sådan! Stil skarpt på problemet og find løsninger der virker Praktisk innovationsforløb på 12 lektioner Grundskolens 6. til 10. klasse Natur- og samfundsfag Opfinderrådgivningen 2011

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET

ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET Vi gør Danmark usædvanligt dygtig til at skabe værdi med it OM IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-Universitetet i København er et selvstændigt,

Læs mere

Curriculum vitae. Personlige oplysninger. Præsentation. Projekterfaring

Curriculum vitae. Personlige oplysninger. Præsentation. Projekterfaring Curriculum vitae Personlige oplysninger Navn: Michael Sig Adresse: Hesseløgade 4, 3.th. 2100 København Ø Telefonnr.: 40 97 50 49 www: www.sig-logik.dk Email: michael@sig-post.dk Alder: 32 år (født d. 21.9.1974)

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Baggrund Samarbejde imellem IES og Institut for Kommunikaiton (Psykologi)

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Kursuskalender (oversigt) IT-KURSER. Kursusbeskrivelse: Målgruppe: Begyndere. Lay-out Formål: (MS Publisher) xx/xx 200x kl. xx.xx

Kursuskalender (oversigt) IT-KURSER. Kursusbeskrivelse: Målgruppe: Begyndere. Lay-out Formål: (MS Publisher) xx/xx 200x kl. xx.xx XX Skole (oversigt) 200x/200x IT-KURSER Kursusnavn: Log on (startkursus nye lærere) Tekstbehandling (begyndere) Målgruppe: Begyndere Tekstbehandling (øvede) XX Skoles programmer Lay-out (MS Publisher)

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere