Projektgrundlag for et erfaringsdannende eksperiment med Lotus QuickPlace hos Unibank

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektgrundlag for et erfaringsdannende eksperiment med Lotus QuickPlace hos Unibank"

Transkript

1 Projektgrundlag for et erfaringsdannende eksperiment med Lotus QuickPlace hos Unibank Dette papir er et UDKAST til diskussion mellem DIWA forskerne og Unibank Forandringssupport m.fl. Udkastet er en revidering af et tidligere udkast (version 1.0) efter aftale med Dorte Larsen og Kirsten Andersson d. 22. november Udkastet er formuleret af DIWA forskerne som et projektgrundlag og vi håber det kan give jer et fornuftigt indblik i vores ideer og tanker om vores videre samarbejde. Vi kalder dette dokument for et udkast til et projektgrundlag vel vidende, at det eksperiment som beskrives kan organiseres på anden vis end som et projekt hos Unibank. DIWA-programmet: Design and use of Interactive Web Applications Distribution: DIWA-forskningsprogrammet internt og Unibank, Forandringssupport Version: 1.1 Udkast, JS Dato: 1. december 2000

2 Indhold 1. Udgangspunkt Baggrund Opgaven og formål Tekniske rammer Organisering Projektets organisering Ressourcer Interessenter Kritiske succesfaktorer Metode Overordnet fremgangsmåde Plan Teknikker og beskrivelsesværktøjer Fortrolighed Godkendelse... 9 Appendiks A: DIWA - Et forskningsprojekt hos Unibank Appendiks B: Lotus QuickPlace PG_QuickPlace_eksp_v1.1.doc UDKAST, JS, 1. december

3 Formålet med dette projektgrundlag er at skitsere ambitionsniveau, organisatoriske og tekniske rammer m.m. for et erfaringsdannende eksperiment udført hos Unibank i samarbejde med forskere fra DIWA forskningsprogrammet. 1. Udgangspunkt 1.1 Baggrund Unibanks Forandringssupport har siden foråret 2000 haft et samarbejde med DIWA forskningsprogrammet. DIWA forskere har bl.a. fulgt udviklingen i Forandringssupport, udstillingsvinduet samt i projektet InternetBank. DIWA forskerne har også undersøgt Unibanks anvendelse af intranettet hvilket resulterede i rapporten Intranettet hos Unibank A/S fra juni 2000 (omtalt i Unibanks personaleblad under overskriften Intranettet under lup ). De foreløbige konklusioner fra begge undersøgelser peger på, at Unibank kan drage nytte af teknologier der kan understøtte koordinering, samarbejde og vidensdeling (Knowledge Management) mellem forskellige grupper af medarbejdere. Samarbejdsunderstøttende teknologier kaldes i den internationale forskningsverden for CSCW-teknologier (Computer Supported Cooperative Work). På sigt kan det tænkes, at udstillingsvinduet kan give adgang til sådanne CSCW-teknologier. I øjeblikket henviser udstillingsvinduet bl.a. til de faglige netværk. Der er også i Kommunikation planer om at afprøve sådanne produkter. DIWA forskerne er interesserede i at undersøge web-baserede applikationer, som kan anvendes i forbindelse med distribuerede og netværksbaserede organisationsformer. Det forskningsmæssige mål er bl.a. at undersøge hvordan ledelse, udvikling og brug af interaktive web applikationer på virksomhedens intranet kan forbedre kommunikation, samarbejde og koordinering internt i Unibank og mellem Unibank og andre partnere i Nordea koncernen. Vi har derfor tilbudt at skitsere et muligt eksperiment med en CSCW-teknologi i form af Lotus QuickPlace. Vi tilbyder at deltage i etableringen af eksperimentet, følge den efterfølgende anvendelse af QuickPlace samt bidrage til en afsluttende evaluering. 1.2 Opgaven og formål Et erfaringsdannende eksperiment kan anskues som et projekt hvor udvalgte medarbejdere fra Unibank gennem en aftalt periode anvender QuickPlace til bestemte arbejdsopgaver. Eksperimentet afsluttes med en evaluering og vi tilbyder at forfatte en rapport som dokumenterer forløbet og de opnåede erfaringer. Erfaringerne fra eksperimentet kan efterfølgende lægges til grund for en mere udbredt implementering og anvendelse af QuickPlace. PG_QuickPlace_eksp_v1.1.doc UDKAST, JS, 1. december

4 For Unibank er formålet med eksperimentet at vurdere QuickPlace s anvendelighed med hensyn til: At kunne styrke koordinering, samarbejde og vidensdeling i Unibanks faglige netværk gennem anvendelse af QuickPlace. På sigt at kunne indgå i Forandringssupports udstillingsvindue til metodestøtte og anden support. At kunne indgå som en central teknologi til understøttelse af faglige netværk i Danmark og på sigt ved etablering af faglige netværk på koncernniveau. At udvikle erfaringer og retningslinier til en bred implementering af QuickPlace i Unibank og på koncernniveau. For DIWA er formålet: At danne erfaringer med udvikling og tilpasning af QuickPlace ( design ). At observere anvendelse af QuickPlace ( use ). Vi foreslår at vi, i samarbejde med Forandringssupport og et fagligt netværk, gennemfører en analyse af netværkets nuværende praksis med henblik på at afklare potentialer for brug af QuickPlace. Hvis resultatet af denne analyse er tilfredsstillende foreslår vi, at der herefter gennemføres et mindre eksperiment, over en relativt kort tidsperiode (fx 4 måneder), og helst hvor der er mulighed for at inddrage medarbejdere uden for Danmark. De optimale betingelser for brug af QuickPlace er blandt en gruppe geografisk adskilte medarbejdere, der har behov for at samarbejde og koordinere arbejdsopgaver samtidig med, at det er besværligt eller umuligt at mødes jævnligt (distribueret og netværksbaseret organisationsform). Eksperimentet kan fx udføres hos Notes-netværket eller Forandringskonsulentnetværket. 1.3 Tekniske rammer Som CSCW-teknologi i eksperimentet foreslår vi Lotus QuickPlace idet vi forventer, at Unibank på sigt vil satse på denne teknologi: Bl.a. planlægger Kommunikation at bruge denne teknologi som platform for tværnordiske projekter. Ud over QuickPlace kan eksperimentet fx også inddrage Lotus SameTime. Anvendelsen af QuickPlace er et forslag og det er i princippet ikke afgørende, hvilken CSCW-teknologi som afprøves i eksperimentet. Den såkaldte BSCWserver (http://bscw.gmd.de) er fx en anden mulig platform for eksperimentet. Vi forventer, at Unibank selv vil stille QuickPlace til rådighed for eksperimentet. Hvis det ønskes kan vi stille QuickPlace (eller BSCW-serveren) til rådighed for Unibank, via en server på Roskilde Universitetscenter. PG_QuickPlace_eksp_v1.1.doc UDKAST, JS, 1. december

5 2. Organisering 2.1 Projektets organisering Projektet foreslås organiseret i 2 dele: Del 1: Analyse af nuværende praksis: DIWA forskerne udfører en kort analyse af netværkets nuværende virkemåde og praksis mhp. at identificere de mål, problemer, behov, arbejdsgange, kommunikationssituationer m.v., hvor brug af QuickPlace kan være relevant. Resultatet er en prioriteret liste af de områder, hvor QuickPlace kan afprøves. Del 2: Selve eksperimentet: Resultatet af analysen er grundlag for en beslutning om at gennemføre eksperimentet. Kun hvis resultatet af analysen er tilfredsstillende for både DIWA forskerne og Unibank går vi videre. Selve eksperimentet inkluderer, igangsættelse, gennemførelse og evaluering og afslutning. Eksperimentets organisering skal afklares med Unibank. Det er fx uklart, om eksperimentet skal organiseres som et projekt inden for Unibanks projektmodel. DIWA forskerne har en analyserende, superviserende og konsulterende rolle i begge dele af projektet. Unibank leder projektet. Samarbejdet kan inkludere: At DIWA forskerne i samarbejde med Unibanks medarbejdere analyserer netværkets nuværende praksis mhp. at identificere problemer, behov og andre udfordringer, som QuickPlace potentielt kan afhjælpe. At DIWA forskerne introducerer til mulige anvendelser med QuickPlace og løbende superviserer Unibanks medarbejdere i forbindelse med eksperimentet. At DIWA forskerne løbende observerer anvendelsen af QuickPlace under eksperimentet. At DIWA forskerne i samarbejde med Unibanks medarbejdere foretager en systematisk evaluering og erfaringsopsamling. 2.2 Ressourcer DIWA forskerne kan tilsammen afsætte ressourcer i et omfang svarende til ca. 25 timer/uge frem til sommer Dette inkluderer tid til møder, supervision, interviews, efterbearbejdning af interviews, observation, analyse af resultater, rapportskrivning m.m. Nedenfor gives et bud på Unibanks ressourceomfang for projektets del 1 og del 2 beskrevet ovenfor (jvf. også afsnit 3.1). Del 1: Analyse af nuværende praksis: 1-2 møder hvor opgaven aftales (projektetablering) med Forandringssupport, netværksdriver samt evt. deltagere fra netværket. DIWA forskerne gennemfører analysen og præsenterer resultatet. PG_QuickPlace_eksp_v1.1.doc UDKAST, JS, 1. december

6 Fra Unibank kræves som minimum, at et udvalg af netværkets deltagere får tid til at lade sig interviewe. Et interview tager typisk 1-2 timer. Analysen kan fx inkludere 6 interview. Derudover kan DIWA forskerne evt. tilbyde et halv- eller heldags-seminar for netværket fx i form af et fremtidsværksted, hvor deltagerne brainstormer over problemer i netværkets nuværende kommunikation og mulige ideer til forbedringer. Endelig skal deltagere fra Forandringssupport og netværket tage stilling til analysens resultat og sammen med DIWA forskerne beslutte om del 2 skal gennemføres. Del 2: Selve eksperimentet: De ressourcer der skal afsættes til eksperimentet afhænger af eksperimentets mål og hvor ambitiøst det planlægges, bl.a.: Hvor mange medarbejdere skal involveres, Typer og omfang af opgaver/kommunikation, der skal inddrages, Hvilke dele af QuickPlace s funktionalitet, der skal anvendes, Under alle omstændigheder forventer vi at Unibank stiller med en ansvarlig for eksperimentet, en ansvarlig for QuickPlace ( superbruger ) samt ikke mindst et engageret fagligt netværk. Den ansvarlige for eksperimentet og QuickPlace kan fx være netværksdriveren. Eksempel på ressourcerne til selve eksperimentet Igangsætning af eksperimentet (del 2.1): 1-2 møder hvor opgaven aftales (projektetablering) med Forandringssupport, netværksdriver samt evt. deltagere fra netværket hvor anvendelsen af QuickPlace etableres. 1 workshop på 1/2 dag for alle netværkets deltagere. Opbygning af et QuickPlace af den ansvarlige for QuickPlace, 1 dag. Instruktion i anvendelsen af QuickPlace til netværkets deltagere: 1/2 2 timer afhængig af forhåndskendskab. Gennemførelse af eksperimentet (del 2.2): Netværkets deltagere anvender QuickPlace 1-3 timer om ugen. Den ansvarlige for QuickPlace afsætter 1/2 1 dag om ugen til: Løbende udvikling af QuickPlace. Opsøgende og superviserende funktion (fx kontakt til 2-4 netværksdeltagere pr. uge). Løsning af tekniske problemer. DIWA forskerne udfører interview, tænke-højt forsøg og observationer: 5 stk. i første periode af eksperimentet og 5 stk. i sidste periode, i alt 10 aktiviteter hvor en netværksdeltager skal afsætte 1-2 timer. Evaluering og afslutning af eksperimentet (del 2.3): Seminar for Forandringssupport og netværket på 2 timer, hvor DIWA forskerne præsenterer resultaterne af eksperimentet på baggrund af en rapport. PG_QuickPlace_eksp_v1.1.doc UDKAST, JS, 1. december

7 2.3 Interessenter Interessenterne skal afklares med Unibank. Mulige potentielle interessenter: Forandringssupport Det udvalgte netværk Teknisk support til QuickPlace De andre netværk og netværkernes ledelse (driverne) Kommunikation DIWA forskningsprogrammet 2.4 Kritiske succesfaktorer Der kan på forhånd identificeres følgende 10 kritiske faktorer, som er betingelser for, at projektet kan gennemføres med succes: 1. At projektet prioriteres og igangsættes inden for længe. 2. At der kan opstilles mål for eksperimentet som effektivt kan evalueres. 3. At der findes et interesseret og engageret fagligt netværk hvor deltagerne ikke sidder i samme bygning og i øvrigt har svært ved at mødes jævnligt (distribueret og netværksbaseret organisationsform). 4. At anvendelsen af QuickPlace er relateret til erkendte problemer og behov som det faglige netværk er engageret i at løse. 5. At potentialet for brug af QuickPlace er åbenlys, dvs. at evt. alternativer - typisk brug af med attachments - er klart problematiske. 6. At netværkets medlemmer er indforstået med eksperimentet og har tid til at deltage. 7. At de tekniske rammer er til stede (QuickPlace er blevet oprettet mv.). 8. At netværkets medlemmer bliver instrueret i brugen af QuickPlace. 9. At der allokeres en ansvarlig for eksperimentet. 10. At der allokeres en ansvarlig ( superbruger ) for QuickPlace. 3. Metode 3.1 Overordnet fremgangsmåde Projektet kan overordnet anskues som bestående af 5 opgaver: 1. Projektetablering (del 1 og del 2): Rammerne, ambitionsniveau, organisering og plan for projektet aftales og resultatet dokumenteres i et projektgrundlag inkl. en plan. Projektetablering bør udføres både mht. projektets del 1 (analyse af nuværende praksis) samt del 2 (selve eksperimentet). Dette papir kan fungere som et første udkast til projektgrundlaget for del Analyse af nuværende praksis (del 1): DIWA forskerne udfører en kort analyse af netværkets nuværende virkemåde og praksis mhp. at identificere de mål, problemer, behov, arbejdsgange, kommunikationssituationer m.v., hvor brug af QuickPlace kan være relevant. Resultatet er en prioriteret liste af de områder, hvor QuickPlace kan afprøves. PG_QuickPlace_eksp_v1.1.doc UDKAST, JS, 1. december

8 3. Igangsætning af eksperiment (del 2.1): Dette kan fx foregå ved afholdelse af en workshop for alle involverede medarbejdere, hvor det afklares og aftales hvordan QuickPlace skal tages i brug og anvendes af netværkets deltagere. Udgangspunktet for workshoppen kan være den prioriterede liste nævnt ovenfor. Resultatet er opbygningen af en 1. version af et kørende QuickPlace, hvor netværkets deltagere har aftalt anvendelse, roller, ansvarsområde m.m. 4. Gennemførelse af eksperimentet (del 2.2): Netværket anvender QuickPlace som aftalt. DIWA forskerne observerer løbende forløbet. Der kan være behov for en opfølgning til workshoppen nævnt ovenfor, fx i form af løbende supervision i brugen af QuickPlace og til en løbende vurdering og regulering af udformningen af QuickPlace, netværkets aftaler omkring anvendelsen m.m. 5. Evaluering og afslutning af eksperimentet (del 2.3): Eksperimentet afsluttes. DIWA forskerne opsamler, dokumenterer og præsenterer erfaringerne fra eksperimentet ved en evaluering sammen med Unibanks medarbejdere. Unibank tager stilling til eksperimentets videre opfølgning. Resultatet er en rapportering af hele forløbet. 3.2 Plan En plan for hele forløbet skal udarbejdes. Udgangspunktet er i de 5 opgaver beskrevet ovenfor. En tidsplan kunne skitseres således: 22. nov. 1. jan. Del 1: Projektetablering 1. jan. 15. feb. Del 1: Analyse af nuværende praksis 15. feb. 1. mar. Del 2: Projektetablering 1. mar 15. mar. Del 2.1: Igangsætning af eksperiment 15. mar. 15. jun. Del 2.2: Gennemførelse af eksperiment 15. jun. 1. jul. Del 2.3: Evaluering og afslutning af eksperiment 3.3 Teknikker og beskrivelsesværktøjer De teknikker og beskrivelsesværktøjer, som DIWA forskerne benytter er: Interview. Interviews vil som regel blive optaget på bånd. Diagnostisk kortlægning af analyserede problemer og behov. Dokumentanalyse: Læsning og analyse af centrale dokumenter, herunder data registreret i QuickPlace. Logning af aktiviteter foretaget i QuickPlace. Tænke-højt forsøg af anvendelsessituationer med QuickPlace. Tænke-højt forsøg optages som regel på video. Observation: For bl.a. at forstå de konkrete samarbejdsformer og organisering af arbejde kan vi også ønske at deltage som observatører ved bl.a. møder. PG_QuickPlace_eksp_v1.1.doc UDKAST, JS, 1. december

9 3.4 Fortrolighed De data DIWA forskerne indsamler hos Unibank vil blive behandlet fortroligt efter følgende principper: Alle dokumenter, som DIWA forskerne får adgang til, vil blive behandlet fortroligt. Videooptagelser og båndoptagelser bliver betragtet som fortrolige og anvendes kun af DIWA forskerne. Erfaringerne fra eksperimentet vil blive diskuteret internt blandt forskerne i DIWA programmet. Ekstern publicering af erfaringer og andre resultater fra Unibank vil kun foregå i anonymiseret form i form af videnskabelige artikler. Yderligere aftaler om fortrolighed kan aftales særskilt med de udvalgte forandringsprojekter. 4. Godkendelse Dette projektgrundlag er accepteret og godkendt d. <dato> Deltagere fra DIWA Jesper Simonsen Kristian Billeskov Bøving Jens Kaaber Pors Lone Hoffmann Petersen Deltagere fra Unibank Toben Eschricht Jan Wilmann Kirsten Andersson <netværksdriver> PG_QuickPlace_eksp_v1.1.doc UDKAST, JS, 1. december

10 Appendiks A: DIWA - Et forskningsprojekt hos Unibank DIWA står for Design and use of Interactive Web Applications og er et 4-årigt forskningsprogram støttet af Forskningsrådene. Web teknologien forventes at medføre store forandringer i virksomheden i kraft af mere dynamiske, fleksible og vidensbaserede organisationsformer også refereret til som knowledge management. DIWA programmet vil udforske disse nye organisationsformer og fokusere på, hvordan ledelse, udvikling og brug af interaktive Web applikationer på virksomhedens intranet kan forbedre kommunikation, samarbejde og koordinering. DIWA har 4 formål: At udforske hvordan udvikling og brug af Web applikationer er forskellig fra traditionel informations teknologi. At analysere de implikationer som udvikling og brug af Web applikationer medfører i forhold til arbejdsdeling, færdigheder og kompetencer. At identificere tekniske og organisatoriske nøglefaktorer, som afhjælper eller forhindrer en succesfuld implementering af Web applikationer. At udvikle og evaluere begrebsapparater, metoder og værktøjer som kan understøtte såvel udvikling af Web applikationer som etablering af distribuerede og netværksbaserede organisationsformer. Deltagerne i DIWA programmet er en tværfaglig gruppe af 18 forskere og Ph.D.- studerende fra Københavns Universitet, Roskilde Universitetscenter, Danmarks Tekniske Universitet og IT-højskolen. DIWA foregår i samarbejde med Unibank A/S, Novo Nordisk, Net Bureauet Araneum A/S, NET-Medier A/S, og Framfab A/S. Yderligere information om DIWA kan ses på PG_QuickPlace_eksp_v1.1.doc UDKAST, JS, 1. december

11 Appendiks B: Lotus QuickPlace QuickPlace er en application til understøttelse af samarbejde i et team eller en gruppe. Denne type applikationer kaldes typisk Virtual Offices. Af lignende produkter på markedet findes bl.a. HotOffice, Intranets.com, Huddle247.com, Projectplace, JoyDesk, TeamNow etc. De nævnte konkurrenter kører hos en ASP (Application service Provider) og lejes. Quickplace kan både lejes via en ASP og købes og køres in-house. Mere info: Demo: KEY FEATURES AND BENEFITS Instant Collaboration. Create a team workspace on the Web in seconds. No training or technical assistance is required-productivity is immediate. Seamless Microsoft Office 2000 Integration. Author and publish content using Microsoft Office 2000 applications. Import Office templates for use as customized QuickPlace forms. Built-in Task Management. Assign action items and deadlines. Map your progress in a Gantt chart view summary. Automatic notification keeps everyone aware of to-dos and milestone status. On-line Awareness and Chat. Brainstorm new ideas or review content with on-line members. Ultra Customizable. Add folders and forms, update the look and feel, create Themes that mirror existing intranet or corporate Web sites; create solution modules that address specific business needs. FEATURES OVERVIEW QuickPlace offers the best in team collaboration features. Rich text and content. Create rich text documents right from your browser. Share files in popular formats with drag-and-drop ease: HTML import, GIF and JPEG, animated GIF, with attachments and more. Content management. Collaborate efficiently with support for document revision history, check-in/check-out and document sharing among multiple editors. Find information fast. All QuickPlace content is full-text indexed for easy retrieval. A choice of folder styles lets you organize content intuitively. "News Daily/Weekly" provides an integrated interface into all new content and actions. QuickPlace gives you more convenient ways to work. Off-line access. Keep a copy of QuickPlace on your PC so you can work in it even when disconnected from the network. Sync data when you reconnect. integration. Send directly to a QuickPlace. Let QuickPlace notify team members automatically about important events, new postings and tasks due. PG_QuickPlace_eksp_v1.1.doc UDKAST, JS, 1. december

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved brug af MUSTmetoden samt iterationer, resulterer i

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

1 INDLEDNING...4 2 BSCW...10 3 TEORI...14

1 INDLEDNING...4 2 BSCW...10 3 TEORI...14 Resume I denne rapport diskuteres forslag til redesign af BSCW således, at det bedre kan understøtte projektskrivning på RUC. Som begrebsapparat til denne diskussion anvendes begreber fra Computer Mediated

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Guide til netværksbaseret benchlearning. * BL-guide *

Guide til netværksbaseret benchlearning. * BL-guide * Guide til netværksbaseret benchlearning * BL-guide * December 2007 Forord ESB-netværket og projektansøgning I 2003 blev ESB-netværket etableret med et af formålene, at interesserede medlemsskoler og samarbejdspartnere

Læs mere

Muligheder og udfordringer i anvendelsen af et samarbejdssystem: brugen af BSCW i projektarbejdet på RUC

Muligheder og udfordringer i anvendelsen af et samarbejdssystem: brugen af BSCW i projektarbejdet på RUC Muligheder og udfordringer i anvendelsen af et samarbejdssystem: brugen af BSCW i projektarbejdet på RUC Keld Bødker Lektor, ph.d. Datalogi Roskilde Universitetscenter keldb@ruc.dk Morten Hertzum Lektor,

Læs mere

En undersøgelse af behovet for et ekstra- og intranet på Institut for Kultur og Identitet på RUC

En undersøgelse af behovet for et ekstra- og intranet på Institut for Kultur og Identitet på RUC En undersøgelse af behovet for et ekstra- og intranet på Institut for Kultur og Identitet på RUC Virksomhedsstudier modul 3, Roskilde universitetscenter, 2009 Vejleder: Hans Beck Skrevet af: Jesper Achim

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

bscw@humbasis.ruc.dk

bscw@humbasis.ruc.dk bscw@humbasis.ruc.dk Problemorienteret projektarbejde på hum-basis med samarbejdsværktøjet BSCW RUC Online: Feltrapport Udarbejdet af Jens Kaaber Pors 2004 RUC Online Feltrapport: bscw@humbasis.ruc.dk

Læs mere

Elevplan i praksis. - erfaringer og perspektiver

Elevplan i praksis. - erfaringer og perspektiver Elevplan i praksis - erfaringer og perspektiver Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 4-2004 Elevplan i praksis - erfaringer og perspektiver 1 Elevplan i praksis - erfaringer og perspektiver Poul-Erik

Læs mere

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 1. periode (januar-april) 2011 Juni 2011 af DEFF Sekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status for DEFF Sekretariatet...

Læs mere

Det Digitale Kollaborative Workspace

Det Digitale Kollaborative Workspace Det Digitale Kollaborative Workspace Af Carl Johan Rising 3. Semester 2011 Humanistisk Teknologisk Basisstudium ved Roskilde Universitet Abstract This project seeks to provide an example on the design

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2006 Juli 2006 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Status for DEFF-sekretariatet... 4 Status for

Læs mere

Forundersøgelsesrapport for Programredaktionen i Statens Filmcentral

Forundersøgelsesrapport for Programredaktionen i Statens Filmcentral Forundersøgelsesrapport for Programredaktionen i Statens Filmcentral 2 Indhold 0. Rammerne for samarbejdet... 3 1. Programredaktionen i SFC... 6 2. Arbejdsfunktioner der skal understøttes i Programredaktionen...

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem 1 Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem Af Sine Zambach(ansvh) og Mette Maagensen, CIEL Aktøranalyse og studentercase interviews til intern brug 2 Indhold Projekt baggrund... 3 Metode... 5 Aktøranalyse...

Læs mere

Projektorienteret samarbejdsværktøj på en smartphone

Projektorienteret samarbejdsværktøj på en smartphone Projektorienteret samarbejdsværktøj R o s k i l d e U n i v e r s i t e t I n s t i t u t f o r K o m m u n i k a t i o n, V i r k s o m h e d o g I n f o r m a t i o n s t e k n o l o g i ( C B I T )

Læs mere

Global softwareudviklin. Et casestudie i udfordringerne ved relationsarbejde, videndeling og organisering af samarbejdetg

Global softwareudviklin. Et casestudie i udfordringerne ved relationsarbejde, videndeling og organisering af samarbejdetg Global softwareudviklin Et casestudie i udfordringerne ved relationsarbejde, videndeling og organisering af samarbejdetg Rasmus Eskild Jensen, 190181-raej Helle Tolderlund Storm, 260585-htst Vejledere:

Læs mere

et eksempel på offentlig-privat innovationssamarbejde

et eksempel på offentlig-privat innovationssamarbejde Evaluering af DEFU-STEPP-projektet et eksempel på offentlig-privat innovationssamarbejde Ud fra delprojektet Værdiskabelse i OPI-processen Udarbejdet af OPI-forskergruppen: Majbritt Rostgaard Evald, Ann

Læs mere

INTERAKTIVE WEBINARER DET VAR EN LØRDAG MORGEN. Lars Mønsted Nielsen

INTERAKTIVE WEBINARER DET VAR EN LØRDAG MORGEN. Lars Mønsted Nielsen Lars Mønsted Nielsen INTERAKTIVE WEBINARER DET VAR EN LØRDAG MORGEN VIA University College Center for E-læring og Medier Hedeager 2 8200 Aarhus N celm@viauc.dk Indhold i materialet kan med kildeangivelse

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Biblioteket, det er der en app til!

Biblioteket, det er der en app til! Det Informationsvidenskabelige Akademi Biblioteket, det er der en app til! Heuristisk evaluering af Silkeborg bibliotekernes app 25-05-2011 Bacheloropgave forår 2011 Vejleder: Haakon Lund Ordtælling:12133

Læs mere

NETDANSK ET FLEKSIBELT TILBUD OM DANSK- UNDERVISNING PÅ NETTET. Evaluering af det IKT-didaktiske design af undervisningsmiljøet www.netdansk.

NETDANSK ET FLEKSIBELT TILBUD OM DANSK- UNDERVISNING PÅ NETTET. Evaluering af det IKT-didaktiske design af undervisningsmiljøet www.netdansk. NETDANSK ET FLEKSIBELT TILBUD OM DANSK- UNDERVISNING PÅ NETTET Evaluering af det IKT-didaktiske design af undervisningsmiljøet www.netdansk.eu Af Marianne Georgsen elearning Lab, Aalborg Universitet Juni

Læs mere

Systemudviklingsmetoder & Webapplikationer

Systemudviklingsmetoder & Webapplikationer Systemudviklingsmetoder & Webapplikationer - et studie af Extreme Programming Speciale af: Rasmus Jørgensen Tim Priergaard Rasmussen Kristian Fischer Vejledere: Peter H. Carstensen Lars B. Pedersen IT-højskolen

Læs mere

BESKRIVELSESVÆRKTØJER

BESKRIVELSESVÆRKTØJER OVERSIGT OVER MUST-METODENS TEKNIKKER OG BESKRIVELSESVÆRKTØJER MUST/CIT-projektet - WM-data Consulting A/S Projekt: Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser; CIT projekt #062 Deltagere: Jesper Simonsen,

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere