Læringsprogram 1:1 - Agenda for ipad & Technology. Proces- og implementeringsplan Resultater & faglig progression

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læringsprogram 1:1 - Agenda for ipad & Technology. Proces- og implementeringsplan Resultater & faglig progression"

Transkript

1 Læringsprogram 1:1 - Agenda for ipad & Technology Proces- og implementeringsplan Resultater & faglig progression Juni 2013 juni

2 WHY ipad & teknologi Der er et stort potentiale i relation til it i folkeskolen ( ) I Fælles mål fra Undervisningsministeriet stilles der krav om, at it anvendes i alle fag i folkeskolen. Tests og prøver bliver mere og mere digitaliseret. Elever, lærere og forældre forventer velfungerende it, som naturligt indgår i og understøtter undervisningen. Det er også vigtigt, at eleverne får de fornødne kompetencer til at kunne trives og medvirke i fremtidens videns- og netværks- samfund. Og globaliseringen kræver udvikling af kreative og innovative kompetencer det starter i folkeskolen med it som en vigtig ingrediens. Sammenfattende kan det konkluderes, at it er blevet forretningskritisk for folkeskolen. (Strategisk agenda for it I Folkeskolen, KMD 2010, I folkeskoleregi er det den enkelte skoles opgave at leve op til de forventninger og målsætninger som bliver givet af hhv. stat som kommune. En væsentlig rettesnor er i denne forbindelse Fælles Mål itog mediekompetencer i Folkeskolen 2009, som overordnet betragter IT som en forventet implementeret del af den daglige undervisning, der samtidig så også betyder, at undervisningen i sin grundsubstans skal medvirke til at delagtiggøre eleverne i langt højere grad end antaget: It kan ikke længere opfattes som et isoleret værktøj eller en teknologi, som står alene og rummer sin egen, afgrænsede faglighed. Tilsvarende kan vi ikke længere tænke på digitale færdigheder som udelukkende det at kunne betjene it. Informationsteknologien og it-relaterede kompetencer er som dannelsesbegreb stadig mere centralt i samfundet og derfor også i skolen. Det er i dette landskab af hastige samfundsforandringer, at skolen skal finde sin vej og komme de nye formelle og uformelle krav fra samfundet i møde. Dette kan ske ved, at skolen inddrager videnssamfundets arbejdsformer gennem en læring, der er åben, fleksibel og primært projektbaseret. Eleverne skal i højere grad sættes i stand til at deltage frem for at modtage, så de derigennem kan udvikle sig som aktive medborgere. Digitaliseringen vil kunne bidrage til, at skolelivet og skoleaktiviteterne ikke er bundet til det konkrete klasseværelse og et stramt fastlagt tidsforløb. En væsentlig tolkning af en mere digitaliseret folkeskole omfatter således en forventning om både at anvende IT som en mere naturlig afspejling af det omgivende samfunds teknologitilpasning tillige med også gennem teknologianvendelse at få aktiveret eleverne gennem bl.a. tilpasning til en læring; ( ) der er åben, fleksibel og primært projektbaseret. (Ibid.). Pædagogisk og didaktisk udnyttelse og anvendelse af ipad og teknologi står således højt på dagsordenen. Proces- og implementeringsstrategien skal ses i et treårigt spænd, fra juni 2013 juni Handleplan for implementering herunder pædagogiske visioner, mål og indsatser (Inspiration og indspark fra Odder Kommunes strategi på lignende område). 2

3 Vision At skabe vindere i fremtidens globale samfund (Søndervangskolens vision). Resultater & faglig progression -> Al uddannelse har altid til hensigt at kunne kvalificere, sortere og socialisere kommende borgere til et fremtidig virksomt og dynamisk arbejds- og privatliv. En væsentlig del af denne forberedelse omhandler teknologiske og kommunikative kompetencer og færdigheder, der vil kunne sætte eleverne i stand til at analysere, kvalificere og vurdere både historiske, nutidige og fremtidige samfundsrelateret problemstillinger. Skolens rolle og funktion står central i denne sammenhæng, da det via den institutionaliserede tilgang til motivation sammen med forældrenes involvering skal kunne overføre viden fra skolen til elevernes fritidsliv og vice versa. Derudover da vil de objektive vurderingskriterier som karakterer og nationale test blive brugt som reelle pejlingsmærker for målopfyldelse af en del af visionen. Det handler med andre ord om bundlinjeresultater og anvendelse af ipads som et pædagogisk redskab til videre kvalificering og inddragelse af eleverne i undervisningen er én af vejene til fortsat faglig progression for vores elever. Endelig da betragtes gennemførselsprocenten for Søndervangskolens unge i relation til ungdomsuddannelserne også som et væsentligt kriterium for den kvalitetsforhøjelse af effekten af både undervisning som det pædagogiske arbejde som forventes inden for en 3-årig periode. Søndervangskolen skal arbejde for, at elevers moderne hverdag reflekteres i skolen. En hverdag, der er præget af anvendelse af teknologi og mobilitet. Adgangen til anvendelsen af elektroniske og digitale medier er vurderet at være et markant tiltag for forandring af undervisningen samt i højere grad at kunne medvirke til en aktiv elevdeltagelse i den daglige undervisning. Søndervangskolens indsatser i relation til fokusering og implementering af ipad og teknologiinddragelse i undervisningen handler om udvikling af elevkompetencer sammenholdt med fremtidige efterspurgte innovationskompetencer som kritisk tænkning, kommunikation, samarbejde og kreativitet. Organisering af læringsmiljøet sammenholdt med den didaktiske og pædagogiske tilgang skal understøtte denne tænkning, hvorfor fokus ligeledes og af væsentlig karakter - er på udvikling, implementering og forankring af en fælles didaktisk, pædagogisk platform for praksis på skolen. Udviklingen af denne fælles didaktiske, pædagogiske platform for praksis på skolen vil opnås gennem ugentlige møder hvor de professionelle arbejder med forberedelse af undervisningen i relation til målsætninger for den enkelte klasse som elev og hvor der ligeledes er mulighed for at kunne reflektere, evaluere og dokumentere sit professionelle arbejde. 3

4 Læringsmiljøer & organisering af undervisningen Læringsprogrammet arbejder på at forandre læringsmiljøet. I et fortegnet billede da skal bevægelsen gå fra en høj grad af lærerstyret tavleundervisning til en markant højere grad af fokusering på eleven som producent. Den enkelte lærers rolle forandres således også til at være facilitator for den enkelte elevs læreproces. Digitalisering er en afledt effekt af læringsprogrammet da adgang og rådighed over materialer og produkter skal være en del af arbejdet med også at kunne arkivere og sikre videndeling på tværs af hhv. klasser, årgange, afdelinger, elever og lærere. Multimodalitet Udfordringen af informationsmængden i relation til håndtering herunder analyse og fortolkning er en stor udfordring. Problematikken er derfor central i projektet, og bliver beskrevet i flere af de fire centrale temaer i som det fremgår af Faghæfte 48. o Informationssøgning og -indsamling o Produktion og formidling o Analyse o Kommunikation, vidensdeling og samarbejde Digitalisering, medialisering og inddragelse af brugervenlig teknologi som eks. ipad vil forventeligt gøre det muligt at have fokus på indhold samt bringe flere medier ind i den daglige undervisning. Et af de overordnede mål vil være at anvende multimodale tekster sammenhold med udvikling af elevernes digitale dannelse. Det forventes, at lærernes didaktiske tilgang og kompetence vil være central for den forandring af læringsmiljøet, som anvendelse af ipad og teknologi vil være dynamo for. Der er således en stærk kobling mellem didaktisk kompetence og forandring af læringsmiljøet og anvendelse af teknologi. Læringsprogrammet 1:1 sigter mod at anvende IT i undervisningen på en naturlig måde og refererer til SAMR modellens fire niveauer for identifikation af teknologiens effekt på undervisningen. Modellen vil fungere som et dynamisk pejlemærke igennem projektperioden. 4

5 SAMR-modellen (Se Bilag a) Case Studies - Projektorienteret undervisning Som en naturlig overgang til en implementering af ipad i undervisningen, da vil undervisningen inden for de næste tre år overgå til en langt mere projektorienteret undervisning, end skolen hidtil har arbejdet med. Alle projekter tilstræbes at skulle blive afsluttet med et produkt, der ikke kun skal arkiveres, men skal kunne anvendes til inspiration for andre. Undervisningen vil lede frem mod, at den enkelte elev skal lære at være kreativ, innovativ og producerende samt kunne være i stand til at udarbejde egentlige produkter og projekter til fremvisning. Det handler i denne sammenhæng om udvikling af vindere i fremtidens globale samfund, hvor der er behov for kvalificeret unge, der kan samarbejde og tør kaste sig ud i at løse opgaver på en entreprenant og kreativ måde: Det handler om at finde løsninger, i stedet for at løse opgaver der kun har et rigtigt svar. Til at nå målet og visionen om at være producerende og kreativ får alle elever og medarbejdere en ipad til lån, som er den enkelte elevs og medarbejders redskab hele året, og som alle kan tage med hjem. Lærerne udleveres derudover en MacBook Air som redskab til forberedelse af undervisningen. IT er ikke målet, men midlet til en kreativ udfoldelse og til sikring af kompetenceudvikling. Hvis ikke alle da næsten alle anvender allerede nu digitale værktøjer og de sociale medier dagligt, samt anvender således også de muligheder, som de stiller til rådighed målet er dog, at disse medier og værktøjer skal bruges endnu bedre, så eleverne derved bliver fagligt dygtigere. 5

6 Undervisningen er ikke kun projektorienteret, der er også behov for at øve færdigheder, så eleverne bliver opkvalificeret fagligt og teknisk. For at undervisningen skal blive så målrettet som muligt, er her opsat fem dogmer for undervisningen: Doktriner for undervisningen: o Undervisningen skal ende i et produkt o Processerne skal dokumenteres digitalt o Eleverne skal have medejerskab i hele processen o De enkle forløb skal være overskuelige i tid og omfang o Eleverne skal lære at forholde sig analytisk og kritisk til sin samtid o Undervisningen skal som altid kunne dokumenteres via årsplanudarbejdelsen for alle lærere samt evt. med et socialt sigte for alle pædagoger I takt med at skoledagen i højere grad overgår til projektorienteret undervisning, da vil særligt skolens fokus på fagene dansk, matematik og engelsk på en naturlig måde indgå i projekterne. Fremadrettet da vil der som en naturlig konsekvens muligheden for at arbejde forsøgsvis med en ikke-faglig opdeling i enkelte timer men snarere med en sammenkobling af fagene i forskellige grupperinger. (Opdelingen af lektionerne og intentionerne hermed er dog ikke for nuværende et presserende krav). Det er vigtigt at vide, hvad og hvilke mål der stilles til et forløb/projekt. Derfor skal der arbejdes med WIKI og BLOG. WIKI er den digitale samarbejdsplatform, hvor hele processen ligger, fra de stillede mål til det færdige produkt og med den løbende evaluering. Når et forløb er slut, linker alle deres WIKI til deres BLOG. En BLOG er den enkelte elevs portefolio, altså en form for dokumentation, af alt det man har arbejdet med i årets løb. Når året er gået vil den enkelte elev, kunne se tilbage på alt han/hun har skrevet og produceret og dermed afspejle den udvikling, eleven har været igennem og lært sig ud fra opstillede mål og ønsker. (Muligheden for anvendelse af WIKI og BLOG er for nuværende i en undersøgende fase dette afventer således til videre melding) Kompetenceudvikling og tidslinje Primo juni Udlevering af ipads (Pædagoger, lærere og TAP) og MacBooks (Lærere) Intro til anvendelse af MacBook (alle lærere) Modul 1, kl /Jacob Stensig/Jacob Levin opdeling i to hold. Oplæg Eleven som producent herunder arbejdsmetoder og perspektiver 25 min. Efterfølgende workshop Produktion og formidling 1-3 (Workshop beskrivelse, målsætninger og forventningen) følger til alle kompetencesessioner) 6

7 Modul 2, kl /Audio-visuel formidling, puppet pals mv. Uge Elevudlevering af ipads Modul 3, kl Classroom Management, Nearpod mv. Særlig kompetenceudvikling af mentorer, blandet medarbejdergruppe. Møde hver måned Potentiel IT-komp.lederudviking fra september Forventelig 6 dage i alt År 2 skoleåret 2014/15. Challengebased Learning År 3 skoleåret 2015/16. Fokus på organisatorisk forankring År 1. Opstart År 2. Challenge based Learning År 3. Forankring & resultater Classroom ideas Alt materiale oploades til skyen og arkivering skal ske via Dropbox. Læringsprogrammet sigter mod en bred videndeling og det betyder også, at udvikling af materialer til klasseværelset og til undervisning i det hele taget er et fælles anliggende både inden for elevniveauet i almindelighed men også i relation til de professionelle niveau i særdeleshed. Undervisning & Apps Apps og anvendelse af disse er en væsentlig del af undervisningen. Selektionsmæssigt da vil apps som udgangspunkt være lagt på hver enkelt ipad og i det omfang det er muligt, da vil disse skønsmæssigt være grupperet efter anvendelsesgrad inden for indskoling, mellemtrin og udskoling og dette vil ske 7

8 inden elevudlevering. Derudover da vil indkøb af nye apps blive foretaget via indstilling og i samarbejde med Læringscentret. Forældre og ipad herunder forsikring Der udarbejdes skrivelse til alle forældre og elever i forhold til ansvarsforpligtelse, varetagelse, anvendelse og ibrugtagning af alle udleverede ipads. Dette foretages via administrationen. (Nærværende beskrivelse er ikke endelig men vil løbende blive kvalificeret som dynamisk styringsredskab). 8

9 ipad Læringsprogram 1:1 og koblingen til årsplanerne (internt LBrev25_130616) ipad læringsprogram 1:1. Resultater & Faglig progression Anvendelse af ipads i undervisningen har eet eneste overordnet fokus: Resultater & faglig progression. Det forventes, at skolens samlede resultater og selve bundlinjen vil rykke inden for de næste 3 år. Samtlige resultater ses i lyset af selvfølgelig elevplaner men ligeledes og i særdeleshed via de objektive kriterier, som alle måles efter - Nationale Test og ikke mindst FSA. Dette er ligeledes de helt klare forventninger i tidsånden alle skal performe bedre. Dette er et mål for os som organisation og skolevirksomhed men det er også et klokkeklart budskab til vores forældre og elever. I kommunikationen med forældrene er det selvsagt de pædagogiske samtaler og jævnlige drøftelser, I måtte have, der har betydning for det enkelte barns faglige, personlige og sociale progression. Ofte og som ganske givet en selvfølgelighed for alle da skal der til tider mange samtaler med forældre til, for et egentligt resultat har virkning. Det er netop derfor, at vi ligeledes har kontaktlærerordningen, så ansvaret er fordelt i teamet ift. jeres jævnlige samtaler. Anvendelsen af ipads skal ses i lyset af vores heldagsskole. Vi kan foretage et sådant unikt tiltag ikke på baggrund af en politisk bestemmelse men alene af den simple årsag, at hvis vores elever skal have samme muligheder for lige uddannelse da skal vi prioritere dette tiltag af vores egen budgetramme. Og når vores elever koster i hvert fald 1/3 mere end bare vores naboskoler da skal der også leveres resultater for pengene, for hvordan kan man ellers forsvare de øgede udgifter til vores skole? Aftaler, pædagogisk/didaktisk tilpasning og det dynamiske: Årsplaner er dynamiske. Det betyder, at der skal være plads til et evt. godt tilbud eller simpelthen bare en justering i den skriftlige dokumentation af, hvad man som professionel har fokus på. For udskolingens vedkommende da har de inden for de sidste par år været underlagt centrale bestemmelser ift. samarbejdspartnere. Dette er der intet odiøst i, da eks. UU ligeledes i mange år har haft faste aftaler og perioder for eks. praktikker og brobygningsforløb. Men derudover da er disse faste aftaler udvidet de sidste par år afhængig af ligeledes et overordnet fokus på netværksdannelse for vores skolevirksomhed. Det betyder også, at skolens partnerskaber anvendes direkte ind i en undervisningssammenhæng. Der er således andre, som blander sig i undervisningen. Alle professionelle er dog altid med i udmøntningen/forberedelsen af den rammeaftale, som der måtte være indgået. I det kommende år skal vi have det mest optimale udbytte af afdelingerne og strukturen. Det betyder ligeledes, at særlige tiltag vil forventes at blive udmøntet og implementeret i jeres årsplaner. Eks. da forventes snarest at blive indgået de sidste aftaler med Aarhus Global Media ift. mindre film- og medieforløb for hver afdeling. Ligeledes da mangler fortsat tilkendegivelse for vores skoles samarbejde med efterskolerne ift. ugepraktik i uge 40 for udskolingen. Der er således få aftaler, der mangler tilkendegivelser for og som der gerne skulle findes plads i jeres årsplanlægning. For udskolingen da har jeg tidligere fortrykt diverse rammeaftaler således på forhånd i aktivitetsoversigten for 8./9. årgang. Dette tiltag vil blive foretaget for samtlige årgange, dér, hvor 9

10 evt. samarbejdsflader indgåes. Jeg vil endvidere gerne understrege, at ingen tiltag udmøntes, førend kortere samtaler ligeledes med det enkelte team har fundet sted. Inden for de næste 10 dage forventes de sidste aftaler at falde på plads alle involveret vil løbende blive orienteret. Ift. ipad da er tiltaget nyt. Dog vil kravene alligevel være ligefrem proportionale med de forventninger, som der ovenfor ligeledes er skitseret. Vi skal således sikre en implementering og forankring af teknologien samt ikke mindst den pædagogiske praksis. Vedhæftet projektbeskrivelse er således dynamisk og vil ændre sig i takt med både de planlagte kurser i relation til tekniske ipad-kompetenceudvikling men også i takt med den forventelige pædagogiske og didaktiske tilpasning til en ny virkelighed. Anvendelsen af ipad forventes at blive et ligeledes instrument til fælles videndeling, til reelle didaktiske refleksioner, debatter og udarbejdelser men også som grobund af et behov for fælles metodeudvikling. Når nu læringsprogrammet er 1:1 hvordan sikres dette da i højere grad? Når nu eet af de centrale begreber omkring anvendelse af ipads i undervisningen er Flip the Classroom hvad betyder dette da for lærerrollen? Eet af svarene kan være anvendelse og beslutning af Coorporative Learning som en fælles, pædagogisk og didaktisk metode for skolen som helhed. Allerede fra det nye skoleårs begyndelse vil indledende drøftelser og oplæg i relation til anvendelse af ipads i undervisningen blive foretaget. Dette skal gerne lede til en spæd opstart af common ground i relation til fælles metodeanvendelse allerede i det nye kalenderår. Fra pædagogisk praksis til egentlig socialpædagogisk profil: Stephan er ikke engang opstartet hos os endnu. Men som allerede skitseret i stillingsopslaget, da er der store forventninger til Stephans arbejde for og med sin medarbejdergruppe. I takt med forventningerne om de øgede faglige resultater for skolens samlede virke, da går dette hånd i hånd med det tilsvarende socialpædagogiske arbejde, der skal udmøntes endnu tydeligere de næste par år. Fælles metodeudvikling til både intervention, elevsamtaler, forældresamtaler, målfastlæggelse mv. synes at tiltag, der kan komme på tale. Da koblingen mellem både lærer/pædagoger er relativt tæt forbundet i vores hverdag og organisation, da vil MBE og Stephan ligeledes sparre ift. fokusområder. Vi taler forholdsvis meget med hinanden i det daglige med nogen mere end med andre men vi kommer til at tale meget med hinanden om vores professionelle arbejde i det kommende år. Anvendelsen af afdelingsstrukturen sammenholdt med mødeonsdag vil betyde et mere kontinuerligt fokus på de nødvendige resultater, vi er sat til at sikre. Mere følger i de mundtlige dialoger 10

11 11

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning Indledning Fanø Skole Katalog. Skolepolitiske målsætninger 2016 Dette katalog henvender sig til dig, der til daglig udmønter de skolepolitiske målsætninger på Fanø Skole. Kataloget tager udgangspunkt i

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Udvikling af det lærende teams samarbejde og professionalisme 2015-2018 På baggrund af dialog med A.P. Møller fonden og efterfølgende interne

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012. Fem hovedindsatser

Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012. Fem hovedindsatser Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012 Med afsæt i anbefalingerne fra 17, stk. 4 udvalget fra foråret 2011suppleret med de konkretiseringer

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 ½ Forslag til It-strategi på skoleområdet Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 It-strategi Bornholms Regionskommunes skolevæsen Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Pejlemærker... 4 Infrastruktur

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi DEN DIGITALE SKOLE 2016-20 Digitaliseringsstrategi 2 FORORD Denne strategi er udarbejdet i et samarbejde mellem skolerne og forvaltningen i Vejle Kommune. I processen er strategien blevet forelagt og drøftet

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole Indledning KL inviterede i foråret 2014 alle kommuner til et samarbejde om at realisere en ny folkeskole. Formålet med samarbejdet er at udvikle politisk og

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

I projektet skal hver klasse have stillet bl.a. mindst 12 computere til rådighed, som deres personlige digitale penalhus.

I projektet skal hver klasse have stillet bl.a. mindst 12 computere til rådighed, som deres personlige digitale penalhus. Læringprojekt multimodalitet, 4.årgang - et samarbejde mellem Hatting skole, Torsted skole og Pædagogiske UdviklingsCenter BØRN OG UNGE Pædagogisk Udviklingscenter, Horsens Jyllandsgade 16 8700 Horsens

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Den røde tråd Strategiplan (senest rev )

Den røde tråd Strategiplan (senest rev ) Den røde tråd Strategiplan 2016-2019 (senest rev. 10.01.2017) Indledning... 2 Grundlag... 2 Strategiplanens tilblivelse... 3 Strategiplanen opererer med følgende hovedelementer:... 3 Fra vision til virkelighed...

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse 19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Mål for læringsudbytte skal opnå professionsrettet viden, færdigheder og kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier

Læs mere

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Aabenraa Kommune har i foråret 2015 besluttet strategi til implementering af folkeskolereformen med overskriften Alle børn skal blive så dygtige, de kan.

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion 1. (K) 2012 -? Søholmskolens virksomhedsrapport 2012-14 (K)=fælles kommunale indsatsområder (L)= lokale indsatsområder Rød skrift er justeringer juni 2013 Fortsat udvikling mod mere inklusion Ingen eller

Læs mere

Ansøgning om afkortning af undervisningstiden

Ansøgning om afkortning af undervisningstiden Ansøgning om afkortning af undervisningstiden I skoleåret 2016/17 arbejder Distriktsskole Smørum med at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksenundervisning

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD

KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD Ved Jette Aabo Frydendahl Cand. it og lektor Via University College MIN OPGAVE I DAG Med de nye teknologier har vi fået unikke muligheder for at skabe læringsmiljøer,

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Hundige Lille Skole Evaluering af skolens samlede undervisning 2016

Hundige Lille Skole Evaluering af skolens samlede undervisning 2016 1 Hundige Lille Skole Evaluering af skolens samlede undervisning 2016 1. Lovgivning Lovgivning omkring evaluering på de Frie Grundskoler findes i Friskolelovens 1b, der siger følgende: 1b stk. 1 Skolen

Læs mere

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune 2015-2018 1. Strategiens formål og baggrund Digitaliserings- og IT-strategien skal udgøre rammen og skabe fælles retning for anvendelsen

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale

Skoler Udvalgsaftale Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5 Områdespecifikke indsatsområder

Læs mere

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Indhold Den gode digitale skole - Toftevangskolen:...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning"

Orientering om Undervisningsministeriets Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning Punkt 6. Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning" 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Undervisningsministeriets"Aktionsplan

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Mål De nationale mål for folkeskolereformen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering i Aalborg Kommune Evaluering er fremadrettet og lærende Evaluering er et værktøj til at give indsigt og viden, der bidrager

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Elevernes læring Kerneydelsen 2015-16

Elevernes læring Kerneydelsen 2015-16 Fælles Mål/ Synlig læring Impactcoaches Læringssamtaler Skolens værdigrundlag Proces igangsat for skolens interessenter Skoledagens organisering Motion og bevægelse Understøttende Undervisning Ny skemastruktur

Læs mere

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj Indledning SOPU bestræber sig på at være den erhvervsskole i Danmark, hvor medarbejderne giver eleverne og kursisterne et uddannelsestilbud, hvor

Læs mere

En ny folkeskole understøttet af it

En ny folkeskole understøttet af it En ny folkeskole understøttet af it 26. november 2014 Nyborg strand 27-11-2014 1 Programoversigt 09:30 Velkomst 09:45 Introduktion til Brugerportalinitiativet 10:15 Brugerportalsinitiativet i Vejle kommune

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-98700 side 1 Indhold Reformer og implementering... 3 Fokuseret implementering få klare mål... 3 Den røde tråd... 3 Mål 1: Sprog

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

Talentstrategi. for folkeskolen

Talentstrategi. for folkeskolen Talentstrategi for folkeskolen 2 Talentstrategi for folkeskolen i Sorø Kommune INDLEDNING I de senere år har der været stigende fokus på, at nogle elever på trods af deres høje begavelse ikke trives i

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser :

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Livstrampolinen. Hellerup Skoles værdigrundlag Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Børn og unge lærer uden grænser - de udnytter og udvikler deres ressourcer

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

Ansøgning skal udfyldes senest 26. marts og sendes til Center Børn og Unge. Ansøgningen skal max fylde 2 sider.

Ansøgning skal udfyldes senest 26. marts og sendes til Center Børn og Unge. Ansøgningen skal max fylde 2 sider. 1 - Terndrup - understøttende undervisning.docx Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-2-13 Ansøgning skal udfyldes senest 26. marts og sendes til Center Børn og Unge. Ansøgningen skal max fylde 2 sider.

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Skoledagen styres af elevernes læring

Skoledagen styres af elevernes læring LÆRING Skoledagen styres af elevernes læring Læringsmål formuleres med udgangspunkt i Fælles Forenklede Mål Elevernes udbytte af undervisningen inddrages i tilrettelæggelsen af nye forløb Skoledagen er

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Den digitale folkeskole "Læring uden grænser"

Den digitale folkeskole Læring uden grænser Td Den digitale folkeskole "Læring uden grænser" Den digitale folkeskole har elevernes læring i centrum. Det betyder, at vi i Kerteminde Kommunes skolevæsen har fire pejlemærker: - At eleverne udfordres

Læs mere

Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole)

Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole) Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole) 1. Kommunens navn Horsens Kommune 2. Folkeskole omfattet af

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

SKOLEREFORM forældreinfo

SKOLEREFORM forældreinfo SKOLEREFORM forældreinfo Toftevangskolen og den nye skolereform Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft på alle folkeskoler. Det betyder også for eleverne på Toftevangskolen, at de vil møde

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

VELKOMMEN TIL ANSÆTTELSESMØDE. torsdag den 13. juni 13

VELKOMMEN TIL ANSÆTTELSESMØDE. torsdag den 13. juni 13 VELKOMMEN TIL ANSÆTTELSESMØDE DEMOKRATI HVORDAN SIKRER VI DET IKKE SKER IGEN * HVEM SIKRER AT VI BLIVER OPDRAGET TIL DEMOKRATISKE BORGERE * HVAD ER SKOLENS OPGAVE? DE SEKS ORD Medansvarlighed Initiativ

Læs mere

Skovsgård Tranum Skole

Skovsgård Tranum Skole Skoleudviklingsplan for Skovsgård Tranum Skole 2015 1 Indhold Følgende indhold i kvalitetsrapporten giver anledning til særlig opmærksomhed:... 3 Svarende skal findes i følgende SMTTE-modeller:... 4 Teamarbejdet...

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Indledning Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Det er vigtigt, at vi altid husker, at vi driver skole for børnenes skyld. Det er fordi, vi vil motivere til og understøtte den maksimale udvikling

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Hvert år opstilles en evalueringsform og metode, hvor et særligt område på Stubbekøbing efterskole evalueres. I 14/15 evaluerede

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er et

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Vordingborg Kommune

Folkeskolereform 2014 Vordingborg Kommune Folkeskolereform 2014 Vordingborg Kommune Forord I forbindelse med processen omkring implementering af Folkeskolereformen 2014 i Vordingborg Kommune har vi haft en proces i gang siden november 2013. På

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere