Budgetbilag. Afsluttende politisk og teknisk tilretning af forslag til flerårsbudget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetbilag. Afsluttende politisk og teknisk tilretning af forslag til flerårsbudget"

Transkript

1 4-årsbudget Nr. 10 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 25. september 2009 Tlf. dir.: Fax. dir.: Kontakt: Allan Søndergaard Sagsnr: Dok.nr: Budgetbilag Afsluttende politisk og teknisk tilretning af forslag til flerårsbudget Indledning Forventningerne til Kommunens økonomi blev opsummeret i budgetbilag nr. 6 af 13. august 2009, og dette dannede grundlag for Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslaget den 31. august I den forbindelse blev der gjort opmærksom på, at yderligere tilretninger af budgetforslaget måtte imødeses bl.a. som følge af udskillelsen af forsyningsområdet, tilretninger som følge af 2. budgetopfølgning, tilpasninger på anlæg samt den endelige vurdering af udskrivningsgrundlaget og afledte virkninger på tilskud og kommunal udligning. Efterfølgende er så udsendt budgetbilag nr. 7 af 9. september 2009 med forslag til opfølgning af anlægsbudgettet for 2009 samt den heraf afledte låneoptagelse. Endvidere er udsendt budgetbilag nr. 8 af 10. september 2009, der alene omhandler budgetopfølgningen for indeværende år. Budgetopfølgningen forelægges Kommunalbestyrelsen den 28. september På budgetseminaret den 24. september 2009 præsenterede Borgmesteren endvidere et udkast til servicestrategi- og budgetaftale for 2010 indeholdende økonomiske målsætninger og konkrete tiltag på drifts- og anlægsbudgettet. På den baggrund præsenteres nu i nærværende budgetbilag såvel tekniske som politiske tilretninger af budgetforslaget I det følgende vises først resultatoversigten med bemærkninger. Herefter vises de politiske prioriteringer, jævnfør budgetseminaret samt ændringer på anlægs- og driftsbudgettet samt øvrige poster.

2 Som en del af budgetbilaget er vedhæftet en række plancher med resultatoversigt, hovedoversigt med videre. Budgetforslag Tekst mio. kr Driftsvirksomhed * Skattefinansierede område 2.956, , , ,8 * Brugerfinansierede område -0,2-0,2-0,2-0,2 * Politisk prioriteringspulje 4,4 4,1 4,5 3,8 * Løn- og prisregulering 90,1 182,6 277,9 Driftsvirksomhed i alt 2.960, , , ,2 Renter 12,6 14,2 13,7 13,0 Tilskud og udligning -444,4-593,9-647,0-740,7 Skatter , , , ,0 Overskud på de løbende poster -277,7-66,4-86,0-66,4 Anlægsvirksomhed * Skattefinansierede område 176,8 35,1 31,3 85,5 * Brugerfinansierede område 0,4 0,8 0,6 0,0 Anlægsvirksomhed i alt 177,1 35,9 31,8 85,5 Resultat i alt -100,6-30,5-54,1 19,1 Afdrag på lån 49,6 42,8 42,5 43,6 Optagelse af lån -98,3-36,5-34,8-35,4 Andre balanceforskydninger 52,5 36,1 35,9 35,1 Likviditetsbevægelse 96,8-11,9 10,6-62,4 Likvid beholdning Primo 93,2 190,0 178,1 188,7 Bevægelse, jf. ovenfor 96,8-11,9 10,6-62,4 Ultimo 190,0 178,1 188,7 126,3 Langfristet gæld Primo -635,1-683,8-677,5-669,8 Bevægelse, jf. ovenfor -48,7 6,3 7,7 8,2 Ultimo -683,8-677,5-669,8-661,6 Gæld til forsyningsvirksomhed (renovation) Primo -6,0-5,9-5,3-4,9 Bevægelse, jf. ovenfor 0,1 0,6 0,4-0,2 Ultimo -5,9-5,3-4,9-5,2 Side 2

3 Resultatoversigten viser, at der i 2010 forventes et overskud på de løbende poster på 278 mio. kr. I resultatet indgår en ekstraordinær nettoindtægt på 162 mio. kr. vedr. selskabsskat, som Kommunen kan risikere at skulle tilbagebetale i løbet af budgetperioden. I de følgende år reduceres overskuddet på de løbende poster til 66 mio. kr. i Det samlede resultat efter anlæg bliver i 2010 et overskud på 100 mio. kr., 30 mio. kr. i 2011 og 54 mio. kr. i I 2013 forventes et underskud på 19 mio. kr. Efter nettoafdrag på den langfristede gæld og øvrige balanceforskydninger resulterer budgetforslaget i en likviditetsforbedring i 2010 på 97 mio. kr. Over den samlede 4 års periode forøges gælden med 26 mio. kr., så den ved udgangen af perioden forventes at være på 661 mio. kr. Politiske tilretninger Forud for den afsluttende budgetbehandling besluttede Økonomiudvalget den 19. maj 2009, at der skulle tilvejebringes en politisk omprioriteringspulje. Efter behandling i de stående udvalg kan den samlede pulje opgøres til 16,7 mio. kr. i hele budgetperioden, jævnfør vedlagte bilag. På den baggrund, og i forlængelse af budgetseminaret, hvor Borgmesteren præsenterede udkast til servicestrategi og aftale om budgettet for 2010, er der indarbejdet følgende politiske prioriteringer: Tekst (mio. kr.) Driftsvirksomhed * Udbygning af servicebusordningen... 0,150 1,200 1,200 1,200 * Ulighed i sundhed - en særlig indsats i boligområderne... 0,700 0,700 0,700 0,700 * Parrådgivning - etablering af et kommunalt tilbud... 0,500 0,500 0,500 0,500 * Initiativer til bekæmpelse af stigende ungdomsarbejdsløshed... 0,900 0,900 0,900 * Børnefestival 2010 og ,500 0,500 * Udmøntning af cykelhandleplan... 1,000 * Udmøntning af klimaplan... 0,500 0,500 0,500 0,500 * Videreudvikling af samarbejdet med Wuxi... 0,150 0,150 0,150 0,150 * Politisk pulje, rest... 0,150 0,700 Politisk pulje i alt... 4,400 4,100 4,450 3,750 I forhold til anlægsbudgettet er der indarbejdet en række politisk prioriterede anlægsprojekter. I vedlagte notat af 18. september 2009 er prioriteringerne nærmere beskrevet, hvoraf der i 2010 er særlig fokus på etablering af køkkener til madordninger på daginstitutionsområdet, udbygning af klub i Måløv, fremtidssikring af fællesarealer på plejecenteret Kirstinehaven samt midler til at gennemføre forbedringer på Kommunens veje, skilte og stier. Herudover reserveres 0,5 mio. kr. fra Økonomiudvalgets rådighedsbeløb til IT investeringer på skoleområdet i Supplerende tilretninger på drift, anlæg og øvrige poster Efter 1. behandlingen af budgetforslaget den 31. august 2009 (budgetbilag nr. 6), er der foretaget en række tilretninger af budgetforslaget. Side 3

4 Anlægsvirksomheden Der er foretaget en ajourføring af anlægsbudgettet inkl. den afledte låneoptagelse. I ajourføringen indgår de politiske beslutninger siden maj måned 2009, tekniske og administrative ændringer siden maj-opfølgningen, herunder udskillelsen af forsyningsområdet, jf. nedenfor samt øvrige tilrettelser. Både de førnævnte politiske ændringer samt de tekniske ændringer er indarbejdet i nærværende budgetbilag. Reguleringsposten i 2010 er nu på 16 mio. kr. (før 60 mio. kr.), idet en række konkrete projekter nu enten bliver billigere eller er skubbet til 2011 eller efterfølgende år. Reguleringsposterne er samtidig øget med henholdsvis godt 38 mio. kr. i 2011 og knap 2 mio. kr. i Udskillelse af forsyningsområdet 1. januar 2010 er deadline for at udskille forsyningsområdet (vand og spildevand) fra Kommunen. Samtidig er der i lovgivningen åbnet op for, at kommuner med et negativt mellemværende med forsyningsområdet kan afdrage dette over en 10-årig periode. Det betyder i nærværende budgetbilag, at budgetterne på drift, anlæg og renter mv. vedrørende spildevandsanlæg og vandforsyning er nulstillet, og de afledte konsekvenser af udskillelsen er indarbejdet, herunder afdrag af mellemværende der foreløbigt er opgjort til 65 mio. kr. Samlet set har udskillelsen af forsyningsområdet en negativ budgetkonsekvens på godt 88 mio. kr. (netto) i perioden Driftsvirksomheden Udover ændringerne på forsyningsområdet er der på driften indarbejdet en række ændringer siden 1. behandlingen af budgettet, herunder udmøntning af effektiviseringer på 17,1 mio. kr. jævnfør vedlagte bilag samt konsekvenserne for flerårsbudgettet af 2. budgetopfølgning for Desuden er konsekvenserne af ny lovgivning, der ved 1. behandlingen var sat ind som en samlet pulje på 24 mio. kr., nu vurderet og medtaget under de relevante udvalg. Blandt de væsentligste poster kan nævnes omkostninger på Jobcentret som følge af etableringen af det enstrengede beskæftigelsessystem i kommunerne samt øgede udgifter i forbindelse med de ændrede sygedagpengeregler. Begge dele er kompenseret over bloktilskuddet. Renter og afdrag på kommunens lån Der er foretaget en revurdering på den eksisterende låneportefølje. Det betyder en samlet mindreudgift på renter og afdrag på Kommunens lån i forhold til 1. behandlingen på knap 36 mio. kr. i perioden Øvrige poster Under hensyntagen til KL s nye pris- og lønskøn i september 2009 er pris- og lønreserven nedjusteret med knap 34 mio. kr. i perioden i forhold til 1. behandlingen. Herudover er der bl.a. indarbejdet det af Indenrigs- og Socialministeriet tildelte særtilskud på 6,0 mio. kr. i 2010 og en budgetforbedring på 7,3 mio. kr. i 2010 vedrørende en fremrykket betaling til Landsbyggefonden til 2009 (ældreboligerne på Baltorpvej). Skatter samt generelle tilskud og udligning På baggrund af den økonomiske redegørelse fra Finansministeriet, udsendt i slutningen af august, og Regeringens nedjusterede forventninger til det kommunale skattegrundlag, har Kommunernes Landsforening primo september 2009 revideret Side 4

5 de skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget, der var indarbejdet i budgetbilag nr. 5 af 12. august De nye skøn for udskrivningsgrundlaget med afledte virkninger til generelle tilskud og kommunal udligning, er indarbejdet i nærværende budgetbilag. Ajourføringen af indkomstprognosen og forventningerne til skatteprovenu og tilskuds- og udligningsbeløb er nærmere omtalt i budgetbilag nr. 9 af 18. september 2009, der også omhandler de kirkelige ligningsbeløb og mellemregning med Kommunen. Det bemærkes, at oplægget forudsætter, at Kommunen nu vælger statsgaranti i budgetperioden, og at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,5 og kirkeskatteprocenten forhøjes til 0,75 i Afsluttende sammenfatning og konklusion Med disse bemærkninger kan der til Kommunalbestyrelsens afsluttende budgetbehandling, fremlægges et budgetoplæg, der rummer et stort overskud på de løbende poster i 2010, et relativt stort anlægsbudget og en likviditetsforbedring på 97 mio. kr. I overslagsårene reduceres overskuddet på de løbende poster til et relativt lavt niveau på mellem 66 og 86 mio. kr. Med det forudsatte mere begrænsede anlægsniveau i 2011 og 2012 fastholdes kassebeholdningen, mens der i 2013 indtil videre må forventes et samlet underskud og dermed et ikke ubetydeligt træk på kassebeholdningen. I budgetoverslagsårene indgår desuden relativt store reguleringer på anlægsbudgettet, herunder forudsatte salgsindtægter, og der vil derfor i hele budgetperioden være behov for en stram udgiftsstyring../. Bilag Effektiviseringer og tilpasninger Politisk omprioriteringspulje Notat om tilretninger på anlægsbudgettet , planche nr. 1 til 11 Side 5

6 Effektiviseringer og tilpasninger Sagsnr: Budget Dok.nr: Tilpasningsbehov jævnfør Økonomiudvalgets beslutning af 19. maj 2009: - Opfølgning på budgetforudsætningerne i : 7,1 mio. kr. - Neutralisering af budgetteret underskud på det brugerfinansierede område: 10 mio. kr. i alt 17,1 mio. kr. Effektivisering og tilpasninger Mio. kr Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 1,000 1,000 1,000 1,000 Skole- og Uddannelsesudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Socialudvalget 1,500 1,500 1,500 1,500 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2,350 2,700 2,700 2,700 Økonomiudvalget 7,980 8,730 9,730 9,730 Økonomiudvalget, Renter af likvide aktiver 3,500 3,500 3,500 3,500 Effektivisering og tilpasninger i alt 16,330 17,430 18,430 18,430 Tilpasningspulje, reserve 0,330 1,330 1,330 Specificering på udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Ingen tilpasning 0,000 0,000 0,000 0,000 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dok.nr: Effektivisering, enstrenget beskæftigelsessystem 1,000 1,000 1,000 1,000 Skole- og Uddannelsesudvalget Ingen tilpasning 0,000 0,000 0,000 0,000 Kultur- og Fritidsudvalget Ingen tilpasning 0,000 0,000 0,000 0,000 Socialudvalget Dok.nr: Gevinst ved etablering af områdehuse i hjemmeplejen 1,500 1,500 1,500 1,500 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Dok.nr: Tilpasning af kommunelægeordningen 0,350 0,700 0,700 0, Tilpasning af budget på hjælpemiddelområdet 2,000 2,000 2,000 2,000 Økonomiudvalget Dok.nr: Yderligere effektivisering af indkøb 2,000 2,000 2,000 2, Revurdering af reformreserve 1,500 1,500 1,500 1, Mindre årlig udgift til forsikringer 1,200 1,200 1,200 1, Selskabsgørelse af forsyningsområdet 0,500 0,500 0,500 0, Reduktion i rådhusets åbningstid, faldende aktivititetsniveau samt digitalisering af borgerservice 2,780 3,530 4,530 4,530 Økonomiudvalget, likvide aktiver Revurdering af renteindtægter 3,500 3,500 3,500 3,500

7 Politisk omprioriteringspulje - finansiering Sagsnr Budget Doknr: Finansieringsbidrag (1.000 kr.) Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Skole- og Uddannelsesudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Socialudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Økonomiudvalget Finansieringsbidrag til puljen i alt Specifikation af finansieringsbidragene TMU: Akutte og ekstratordinære opgaver i alt 226 tkr. EBU: Nedjustering af aktivitetsindsatsen på sygedagpengeområdet med 20 tkr. SKU: Besparelse i administration på skolerne tkr Nedjustering af driftsbudgettet på Pædagogisk Center med 126 tkr. KFU: Netto-opdrift på fritidsrammen med 71 tkr Samlet rammebesparelse på bibliotekerne med 300 tkr. - dog kun i Reduktion af tilskud til kultur og amatørmusikliv med i alt 95 tkr. SU: Revurdering af budget til fritidsaktiviteter i alt 300 tkr Ophør af mentalgruppen, omplaceringer Naturhytten, tilpasning i dagplejen i alt 550 tkr Nedsættelse af støttepædagognormeringen med 100 tkr Reduktions i budget til omsorgs- og aktivitetstilbud samt øgede indtægter AER i alt 350 tk Reduktion i budget til bofællesskaber, aktivitets- og væresteder med 400 tkr Nedjustering af forventede udgifter til boligydelse til ældre pensionister i alt 560 tkr. SFU: Generel rammereduktion på 318 tkr. ØKU: Reduktion i budget til porto og forsendelse tkr Reduktion i budget til giro- og bankgebyr tkr Tilpasning af budget til statsautoriseret revision med 180 tkr.

8 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: Fax. dir.: Kontakt: Allan N. Søndergaard Sagsnr: Dok.nr: Notat Tilretninger på anlægsbudgettet i budgetforslaget På anlægsområdet er der op til 2. behandlingen indarbejdet en række politisk prioriterede anlægsprojekter. Der er afsat midler til etablering af køkkener til madordninger på daginstitutionsområdet, udbygning af klub i Måløv, fremtidssikring af fællesarealer på plejecenteret Kirstinehaven samt midler til at gennemføre forbedringer på Kommunens veje, skilte og stier. I 2010 er afsat i alt 22,5 mio. kr., og i perioden er afsat yderligere 13,5 mio. kr. Ved vedtagelsen af budget blev der indarbejdet en budgetreguleringspost på anlæg på i alt 110 mio. kr., og heraf er 60 mio. kr. placeret i Derfor er der gennemført en revurdering af anlægsprojekterne for at sikre en bedre tidsmæssig sammenhæng mellem de enkelte projekter og den samlede anlægsramme i Størstedelen af de projekter der budgetmæssigt flyttes fra 2010 til 2011 vil, som det fremgår i det efterfølgende, have relativt mindre betydning på det faktiske gennemførselstidspunkt. På projektet vedr. Plejecenter Måløv flyttes budgetmæssigt 17,5 mio. kr. fra 2010 til 2011 i erkendelse af, at planlægningen tager længere tid en hidtil forudsat. Det betyder samtidig, at betalingsterminerne forskubbes ind i I forhold til den hvide bygning ved Måløv Skole flyttes ligeledes 8 mio. kr. til I 2010 beskrives og udbydes opgaven, således at den totalrenoverede bygning kan ibrugtages til skoleåret 2011/2012. Ved Østerhøjskolen flyttes ligeledes 2 mio. kr. til pavilloner fra 2010 til Budgettet til ombygningen på Ballerup Rådhus kan på grund af faldende priser reduceres med 8 mio. kr. i 2010, og herudover flyttes 7 mio. kr. til 2011.

9 Ibrugtagningen af Sundhedscenteret forventes at ske i første halvår af 2011, og det har den konsekvens, at de 3,5 mio. kr. fra flyttes fra 2010 til Projekterne vedr. Linde Alle og Centrumgaden på i alt 4,5 mio. kr. udskydes til de efterfølgende år i anlægsbudgettet. Dette gøres, fordi projekterne naturligt bør indgå i en samlet plan for Ballerup bymidte. På det tekniske område kan enkelte projekter vedr. Hovedsti 55 (cykelsti langs s- banen mellem Skovlunde og Ballerup) og udvidelse af vejanlæg ved Frederikssundsbanen helt fjernes, svarende til 4,9 mio. kr. Arbejdet med cykelstien søges i stedet gennemført med puljemidler fra Trafikministeriet. Andre projekter flyttes 1-2 år frem, men til gengæld afsættes en ny årlig pulje til vejforbedringer på 3 mio. kr. På Økonomiudvalgets område er fjernet en pulje på 3 mio. kr., der blev afsat til effektivitetsfremmende ombygninger i forlængelse af kommunalreformen. Endelig er der i 2010 indsat en reguleringspost på 16 mio. kr../. Samlet ændringsoversigt er vedlagt som bilag. Side 2

10 Politiske prioriteringer på anlæg, sept Budget P.nr. Tekst Økonomiudvalget efterfl Regulering af anlæg i øvrigt Ombygning af rådhuset Sparetiltag og udgiftstilpasning N 2 Regulering I alt Økonomiudvalget U I Kultur- og Fritidsudvalget efterfl Søndergården - fritidsanlæg Atletikstadion N 1 Klub i Måløv I alt Kultur- og Fritidsudvalget U I Skole- og Uddannelsesudvalget efterfl Østerhøjskolen - pavillonløsning Hvide bygning - Måløv Skole I alt Skole- og Uddannelsesudvalget U I Socialudvalget efterfl Etablering af køkkener Plejecenter i Måløv N 1 Kirstinehaven I alt Socialudvalget U I Sundhedsudvalget efterfl Parkskolen - Sundhedscenter og PPR I alt Sundhedsudvalget U I Side 3

11 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget efterfl I alt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget U I Teknik- og Miljøudvalget efterfl Færdiggørelse af Måløv Værkstedsby Linde Alle - renovering Renovering - Centrumgaden Renovering af kantsten i Lautrupparken Lovliggørelse af hastighedsreg. - vejbump Hovedsti 55 - Brydehusvej/Ingevej Frederikssundsbanens udvidelse - vejanl Idrætsbyen - infrastruktur N 1 Diverse vej-ændringer I alt Teknik- og Miljøudvalget U I = Udgiftsprojekter 2 = Indtægsprojekter N = Nyt projekt L = Omfattet af låneopgørelsen efterfl I alt Økonomiudvalget U I I alt Kultur- og Fritidsudvalget U I I alt Skole- og Uddannelsesudvalget U I I alt Socialudvalget U I I alt Sundhedsudvalget U I I alt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget U I I alt Teknik- og Miljøudvalget U I I alt U I Netto ændring Side 4

12 RESULTATOVERSIGT NR. 1 TEKST/MIO KR Driftsvirksomhed: Skattefinansierede område * Teknik- og Miljøudvalget 94,5 97,4 97,4 97,4 97,4 * Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 192,2 253,9 262,3 271,3 280,1 * Skole- og Uddannelsesudvalget 541,8 543,4 538,3 538,3 539,5 * Kultur- og Fritidsudvalget 142,6 138,1 138,5 138,4 138,3 * Socialudvalget 1.191, , , , ,1 * Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 228,7 230,1 229,7 229,9 230,1 * Økonomiudvalget 421,3 459,8 471,6 468,9 468,3 * Skattefinansierede område i alt 2.812, , , , ,8 Brugerfinansierede område -25,8-0,2-0,2-0,2-0,2 * Løn- og prisregulering 90,1 182,6 277,9 * Politisk omprioriteringspulje 4,4 4,1 4,5 3,8 Driftsvirksomhed i alt 2.786, , , , ,2 Renter mv. 8,0 12,6 14,2 13,7 13,0 Tilskud og udligning -496,8-444,4-593,9-647,0-740,7 Skatter , , , , ,0 Overskud på de løbende poster Anlægsvirksomhed: -141,5-277,7-66,4-86,0-66,4 * Skattefinansierede område 240,9 176,8 35,1 31,3 85,5 * Brugerfinansierede område 26,1 0,4 0,8 0,6 Anlægsvirksomhed i alt 267,0 177,1 35,9 31,8 85,5 Resultat i alt 125,5-100,6-30,5-54,1 19,1 Afdrag på lån 49,6 49,6 42,8 42,5 43,6 Optagelse af lån -73,4-98,3-36,5-34,8-35,4 Andre balanceforskydninger -12,8 52,5 36,1 35,9 35,1 Likviditetsændring -88,8 96,8-11,9 10,6-62,4 Økonomi & Planlægning

13 TEKST/MIO KR Likvid beholdning Primo 182,0 93,2 190,0 178,1 188,7 Bevægelse jf. ovenfor -88,8 96,8-11,9 10,6-62,4 Ultimo 93,2 190,0 178,1 188,7 126,3 * Heraf reserveret tilbagebetalingskrav 161,9 161,9 161,9 161,9 Langfristet gæld Primo -611,2-635,1-683,8-677,5-669,8 Bevægelse jf. ovenfor -23,8-48,7 6,3 7,7 8,2 Ultimo -635,1-683,8-677,5-669,8-661,6 Økonomi & Planlægning

14 HOVEDOVERSIGT (mio. kr. netto) NR.2 TEKST Driftsvirksomhed 2.786, , , , ,3 Løn- og prisregulering 90,1 182,6 277, , , , , ,2 Renter 8,0 12,6 14,2 13,7 13,0 Generelle tilskud, kommunal udligning mv. -496,8-444,4-593,9-647,0-740,7 Skatter , , , , ,0 Overskud på de løbende poster -141,5-277,7-66,4-86,0-66,4 Anlægsvirksomhed 267,0 177,1 35,9 31,8 85,5 Afdrag på lån 49,6 49,6 42,8 42,5 43,6 Optagelse af lån -73,4-98,3-36,5-34,8-35,4 Øvrige balanceforskydninger -12,8 52,5 36,1 35,9 35,1 Likviditetsbevægelse -88,8 96,8-11,9 10,6-62,4 Likvid beholdning Primo 182,0 93,2 190,0 178,1 188,7 Bevægelse, jf. ovenfor -88,8 96,8-11,9 10,6-62,4 Ultimo 93,2 190,0 178,1 188,7 126,3 * Heraf reserveret tilbagebetalingskrav 161,9 161,9 161,9 161,9 Langfristet gæld Primo -611,2-635,1-683,8-677,5-669,8 Bevægelse, jf. ovenfor * Afdrag på lån 49,6 49,6 42,8 42,5 43,6 * Ny låneoptagelse -73,4-98,3-36,5-34,8-35,4 Ultimo -635,1-683,8-677,5-669,8-661,6 Gæld til forsyningsvirksomhed (renovation) Primo -72,3-6,0-5,9-5,3-4,9 Bevægelse 0,3 0,1 0,6 0,4-0,2 Ultimo -72,0-5,9-5,3-4,9-5,2 Økonomi & Planlægning

15 BETYDENDE HOVEDPOSTER (1.000 kr. netto) NR. 3 TEKST Driftsvirksomhed i alt * Teknik- og Miljøudvalget * Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget * Skole- og Uddannelsesudvalget * Kultur- og Fritidsudvalget * Socialudvalget * Sundheds- Forebyggelsesudvalget * Økonomiudvalget Løn- og prisregulering * Politisk omprioriteringspulje DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Renter * Renteindtægt (af likvid beholdning) * Renter af lån, herunder ny låneoptagelse * Renter i øvrigt (netto), herunder af mellemværendet med forsyningsvirksomhederne RENTER I ALT Generelle tilskud, kommunal udligning mv. * Kommunal udligning * Statstilskud incl. betinget balancetilskud * Udligning af selskabsskat * Efterregulering * Udligning vedr. udlændinge * Bidrag til regionerne * Beskæftigelsestilskud * Øvrige ordninger GENERELLE TILSKUD MV. I ALT Økonomi & Planlægning budgetbilag nr.10

16 TEKST Skatter * Kommunal indkomstskat * Efterregulering vedr. 3 år før * Grundskyld * Dækningsafgift * Selskabsskat * Andre skatter mv SKATTER I ALT Anlægsvirksomhed * Forsyningsvirksomhed, renovation * Teknisk område i øvrigt * Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse * Skoleområdet i øvrigt * Daginstitutionsområdet i øvrigt * Kulturelle bygninger i øvrigt * Ældreboliger og servicecentre * Rådhus - ombygning - genhusning * Sundhedscenter * Søndergården - byggemodning * Anlæg i øvrigt (netto) * Salg af ejendomme ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Afdrag på lån Optagelse af lån Øvrige balanceforskydninger * Indskud i Landsbyggefonden (almennyttigt boligbyggeri) * Lån til betaling af ejendomsskatter (netto) * Mellemværende Forsyning Ballerup * Øvrige balanceforskydninger I ALT BALANCEFORSKYDNINGER Likviditetsbevægelse Økonomi & Planlægning budgetbilag nr.10

17 2010 TILRETNING AF OPRINDELIGT BUDGETOVERSLAG (mio. kr.) NR. 4 Udgiftsredegørelsen, jf. budgetbilag nr. 4 af 13. maj Driftsvirksomhed, øgede nettoudgifter 29,6 - Anlæg ifølge budgetbilag nr. 2 - netto -35,4 - Optagelse af lån, jf. anlægsopfølgningen -0,8 - Renter -0,3 - Afdrag på lån -2,6 - Andre balanceforskydninger 22,6 13,1 Tilretninger til 1. behandlingen - Pris- og lønfremskriving KL pr. 18. marts og 1. juli mindreudgift -11,0 - Tilskud og udligning, jf. budgetbilag nr. 5 af 12. august ,4 - Skatter, jf. budgetbilag nr. 5 af 12. august ,1 - Effektivisering og tilpasning -10,0 - Enstrenget beskæftigelsessystem 50,6 - Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov- og cirkulærprogram 24,0 - Anlæg 0,0 - Lånoptagelse -8,6 Tilretninger til 2. behandlingen - Driftsvirksomhed, nettoudgifter -2,8 - Udskillelse af Forsyningen 8,8 - Tilskud og udligning, jf. budgetbilag nr. 9 af 18. september ,0 - Skatter, jf. budgetbilag nr. 9 af 18. september ,3 - Effektivisering og tilpasning 0,8 - Anlæg 6,7 - Afdrag på lån -2,4 - Lånoptagelse -12,5 - Renter -2,2 - Andre balanceforskydninger -5,1-212,8-14,5 I alt -214,3 Økonomi & Planlægning

18 DRIFTSVIRKSOMHED 2010 TILRETNING AF OPRINDELIGT BUDGETOVERSLAG (mio. kr.) NR. 5 Udgiftsredegørelsen, jf. budgetbilag nr. 4 af 13. maj Teknik- og Miljøudvalget 1,5 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget -1,8 - Skole- og Uddannelsesudvalget 18,6 - Kultur- og Fritidsudvalget 1,5 - Socialudvalget 26,5 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 3,9 - Økonomiudvalget -20,6 29,6 Tilretninger 1. behandlingen jf. budgetbilag nr. 6 af 13. august Teknik- og Miljøudvalget 2,1 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 5,6 - Skole- og uddannelsesudvalget 11,2 - Kultur- og Fritidsudvalget 2,7 - Socialudvalget 28,9 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 4,6 - Økonomiudvalget 38,9 - Effektivisering og tilpasning -10,0 - Enstrenget beskæftigelsessystem 50,6 - Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov- og cirkulærprogram 24,0 Tilretninger 2. behandlingen - Teknik- og Miljøudvalget 23,1 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 0,0 - Skole- og uddannelsesudvalget 0,1 - Kultur- og Fritidsudvalget 0,3 - Socialudvalget 3,0 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget -0,2 - Økonomiudvalget -3,8 - Effektivisering og tilpasning 4,3 - Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov- og cirkulærprogram -8,9 158,7 17,8 I alt 206,2 Økonomi & Planlægning

19 NR.6 DRIFTSVIRKSOMHED 2010 HEREFTER FORELIGGENDE BUDGETFORSLAG (mio. kr.) Budgetoverslag 2010 (i 2009-priser) 2.754,1 Udgiftsredegørelsen 29,6 Løn- og prisstigning 94,1 Budgetforslag 2010 (i 2010-priser) 2.877,8 Andre tilretninger 64,6 Budgetforslag 2010 (1. behandlingen) 2.942,4 Lov- og Cirkulærerprogram 15,1 Udskillelse af forsyningen 16,4 Andre tilretninger -13,7 Budgetforslag 2010 (2. behandlingen) 2.960,2 Økonomi & Planlægning

20 NR. 7 TILRETNING AF ANLÆGSBUDGETTET - BRUTTO (1.000 kr.) Tekst Vedtaget budget - anlægsudgift Ændringer til og med maj-opfølgningen KMB Politisk behandlede og godkendte projekter Øvrige tilretninger Politiske og administrative tilretninger sept Nu forventet udgift Vedtaget budget - anlægsindtægt Ændringer til og med maj-opfølgningen KMB Politisk behandlede og godkendte projekter Øvrige tilretninger Politiske og administrative tilretninger sept Nu forventet indtægt Nu forventet nettoudgift Økonomi Planlægning

21 NR. 8 TILRETNING AF ANLÆGSBUDGETTET - NETTO (1.000 kr.) Tekst Vedtaget anlægsbudget Ændringer til og med maj-opfølgningen KMB Politisk behandlede og godkendte projekter Øvrige tilretninger Politiske og administrative tilretninger sept Nu forventet nettoudgift Økonomi Planlægning

22 NR. 9 HOVEDPOSTER (NETTO) (1.000 KR.) TEKST Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse inkl. skoler * heraf udgør skolerne * heraf udgør daginstitutioner * heraf udgør kulturområdet * heraf udgør sundhedsområdet Rådhusombygningen Skoleområdet i øvrigt Daginstitutionsområdet i øvrigt Kulturelle bygninger i øvrigt Plejecenter i Måløv Servicearealer Tandreguleringscenter Sundhedscenter Østerhøj Syd - fælleshus Søndergården - byggemodning TMU - jordforsyningen i øvrigt TMU - fritidsområder TMU - kommunale veje Renovation Vand- og Spildevandsanlæg Regulering og tilpasninger Anlæg i øvrigt (netto) Salg af ejendomme (netto), I alt nu forventet netto LÅNEOPTAGELSE: I alt låneoptagelse Økonomi Planlægning

23 NR. 10 SALG AF FAST EJENDOM - SPECIFIKATION (1.000 KR.) TEKST Egebjerggård Søndergård - etape Klakkebjerg - grundsalg Skolehaven Sct. Jacobsvej 1, Ballerup Sct. Jacobsvej 12, Ballerup Idrætsbyen - salg til erhvervsformål Lautrupgård - salg af arealer Diverse salg af jord Øvrige Nu forventet salgsindtægt Økonomi Planlægning

24 NR. 11 Politisk maj til juli 2009 P.nr r Økonomiudvalgets rådighedsbeløb Økonomiudvalgets rådighedsbeløb Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger p 1 Energimærkning af kommunale ejendomme Søndergård - fritidsanlæg Etablering af varmtvandsbassin Skoler - moderniseringer Måløv Skole - Hvide bygning - projektering Sciencelokale Elitekommunesamarbejde - Hedegårdsskolen Rugvænget og Grantofte Skoler - kropseksperiment Genopretning af udearealer - skole/inst Diverse ændr. af daginstitutionerne Børneinst.afd. Egebjerg 2, Egebjerghuse 39, ny afd Madordning i daginstitutioner Renovering af udearealer N 1 Regnvandspumpe v/hindsgaul Hovedkloak v/hindsgaul Spildevandscenteer I/S - finansiering Renovering - bygværker Præstevænget - pumpestation Spildevandscenteer I/S - finansiering Cykelstativer ved 3 stationer I alt Økonomi Planlægning

25 September 2009 P.nr Efterfl.år Forureningsundersøgelser ved salg af grunde Egebjerggård - salg af matr. 8db -eo og -kn Søndergård - etape salg Søndergård - etape tilslutningsbidrag Ingeniørhøjskolen - salg til erhvervsformål Lautrupparken - salg af arealer Måløv Erhvervspark - Knardruphjørnet Køb af Knardrupvej Korsvejgård - nedrivning - Måløv Hovedg Præstevænget 2b - nedrivning Vedligeholdelsesarbejder Diverse udgifter til vedligeholdelse generelt Vedligeholdelse diverse bygninger Vedligeholdelsesarbejder Vedligeholdelsesarbejder Ballerup Rideskole - revovering af ponystald Ballerup Rideskole - tilbagebetaling af udlæg N 1 Vedligeholdelse bygninger Rugvængets skole - reovering af naturfag Lundebjegskolen - ronovering naturfag Østerhøjskolen - helhedsplan Blokhytten/Kildesvinget - renovering naturfag Blokhytten/Kildesvinget - naturfag - tilskud Renovering af skoler Sikring af skoler Sikring af kommunens øvrige bygninger Grantofteskolen - ændringer N 1 Vedligeholdelse skoler Fr.hj. Kratvej 1 - ændr. - engangsudgifter Fr.hj. Magleparken 218 udv. af pladser Bedre toiletforhold på daginstitutionerne N 1 Vedligeholdelse daginst Børnehuset Søndergård Måløv Idrætspark - flere klubpladser mm Parkskolen - sundhedscenter og PPR N 1 Vedligeholdelse plejecentre mm Ballerup Bynet Østerhøj Syd - byggemodning Østerhøj - kunst Skovlunde Syd - byggemodning Søndergården - byggemodning etape Ballerup Idrætspark - støjafskærm./olieforu Ingeniørhøjskolen - byggemodning Idrætsbyen - byggemodning Hold-an Vej, renovering - helhedsplan Udskiftning af popler i kommunen Egebjerggård - rep. af kant ved Tårnsøen Måløv Aksen Renovering af grønne områder - bynære area Bekæmpelse af bjørneklo Naturgenopretning - rådighedsbeløb Idrætsbyen - vandledningsarbejder Økonomi Planlægning

26 Efterfl.år Pílegårdens Vandværk - nyt iltning og SRO Omlægning af hovedvandsledning - Rugvænget Tilslutningsbidrag - Søndergård etape Hovedkloak v/hindsgaul Sømose Å - ombygning af olieudskiller Sømose Å - omb. af olieudskiller bidrag fra Herlev Kloakering af 8-10 ejendomme i Ågerup Måløv Renseanlæg - fornyelse renovering mm Målinger og undersøgelser Kloakering - Sørup mv Varsling af nedbor/afstrømning v/radar Materielgården - udskiftning af mat Etablering af 40 foranstaltninger Renovering af Jørgen Andersens vej Renovering af belægninger i skolegårde - råd Udvidelse af Mileparken Vedligeholdelse af færdselsbelægninger Vedligeholdelse af broer og tunneller Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsforanst. v/grantofteskolen NESA - følgeomkostninger ved kabelnedlæg Lovliggørelse af hastighedsdæmpende foranst Genopsætning af buslæskærme km. zoner i boligområder Vestbuen - renovering af bro Hovedsti 55 - Brydehusvej/Ingevej Banegårdspladsen - renovering Stokholtbuen - fortov mv Idrætsbyen - infrastruktur Lundebjerggårdsvej - ombygning og parkering Sørup - vejanlæg mm I alt Økonomi Planlægning

27 Politisk og Direktions rettelser i sept P.nr Efterfl.år Regulering af anlæg i øvrigt N 2 Regulering Ombygning af rådhuset Sparetiltag og udgiftstilpasning Søndergården - fritidsanlæg Atletikstadion N 1 Klub i Måløv Østerhøjskolen - pavillonløsning Hvide bygning - Måløv Skole Etablering af køkkener Plejecenter i Måløv N 1 Kirstinehaven Parkskolen - Sundhedscenter og PPR Færdiggørelse af Måløv Værkstedsby Råmosevej - vand - Yderholmen/Ågerupv Diverse hovedledningsarbejder - vand Gershøj/Hyldhøj - vandledning Udskiftning af tagbelægning på Pileg.vand Udskiftning af pumper på Hanevad Betonrenovering af spændbeton i vandtårn Frit-lejde aktion - døde boringer Sektionsmålerbrønde - lovkrav Ny trykzone i Skovlunde Energipumper - Skovvej Ballerup Vandværk - oprydning af afværge Ballerup Vandværk - oprydning af foruren Revision af vandforsyningsplan Måløv/Stankær - trykadskillere Indvindingstilladelser Pederstrupvej - vand Tilslutningsbidrag på spildevand Tilslutningsbidrag på Søndergården Bidrag til hovedspildevandsledning. AK Kloakrenoveringer - rådighedsbeløb Hovedregnvandsanlæg Hyldhøj/Gershøj Ballerup By - regnvandsledning Harrestrup Å - recipientundersøgelse Måløv Knudepunkt - færdiggørelse Pederstrupvej - kloak Kloak - oprensning af Svanesøen Søoprensning - Damgårdsparken Renseforanstaltninger i det åbne land Sømosea Å - ombygning af olieudskiller Sømosea Å - omb. af olieudskiller AK Spildevandscenter Avedøre I/S - bidrag Måløv Renseanlæg - fornyelse.- netto Renovering - bygværker og olieudskillere Målinger og undersøgelser Kloakering - Sørup mv Frederikssundsbanen - ledn.arbj Kildedal Biofilter - Melbyvej Økonomi Planlægning

28 Efterfl.år Spildevandscenter Avedøre I/S - bidrag Spildevandscenter Avedøre I/S - bidrag Linde Alle - renovering Renovering - Centrumgaden Renovering af kantsten i Lautrupparken Lovliggørelse af hastighedsreg. - vejbump Hovedsti 55 - Brydehusvej/Ingevej Frederikssundsbanens udvidelse - vejanl Idrætsbyen - infrastruktur N 1 Diverse vej-ændringer I alt U I = Udgiftsprojekter 2 = Indtægsprojekter N = Nyt projekt Økonomi Planlægning

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Budgetbilag. Forslag til budget 2011 2014. Nr. 6. 1. Indledning

Budgetbilag. Forslag til budget 2011 2014. Nr. 6. 1. Indledning Til: 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 6 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 13. august 2010 Tlf. dir.: 4477 2230 E-mail: ano@balk.dk Kontakt: Allan Søndergaard Sagsnr: 2010-3559 Dok.nr: 2010-132325 Forslag til budget

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Tilstede

Kommunalbestyrelsen. torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Tilstede Kommunalbestyrelsen torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Tilstede Ove E. Dalsgaard (A) - borgmester Tom Nielsen (A) - 1. viceborgmester Grethe Larsen (A) 2.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2014 Sagsid: 00.13.04-A50-1-14 www.ballerup.dk 2 Punkt 3 Tredje budgetopfølgning for regnskabsåret 2014 for Ballerup Kommune Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Økonomisk

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene ØKONOMI OG STYRING Dato: 10. oktober 2016 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020 Resultatoversigt

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015.

Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015. Notat Tekniske ændringer til Budgetforslag 2016-19 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015. Nedenstående

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2014-17 TAL OG GRAFIK 1.1. BUDGETOVERSIGT 2014-2017 Det godkendte flerårsbudget for 2014-2017 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: BUDGETOVERSIGT

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Budgetbilag. Regnskabsåret 2011 halvårsregnskabet og 2. budgetopfølgning for regnskabsåret

Budgetbilag. Regnskabsåret 2011 halvårsregnskabet og 2. budgetopfølgning for regnskabsåret Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 6 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 11. august Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: -3822 Dok.nr: -132407 Budgetbilag Regnskabsåret halvårsregnskabet og 2. budgetopfølgning

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET

2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Oktober 2014 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2015-2018 BUDGETBILAG VI BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING... 2 1.1 FOKUS OG INDHOLD... 2 1.2 STATUS OG RESUME... 3 2

Læs mere

Møde nr.: 19 Mødedato: Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 19 Mødedato: Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: Mødested: Mødelokale 1 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 19 Mødedato: 29.09.2009 Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: 14.00-14.40 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budget 2010, budgetforslag

Læs mere

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere