Budgetbilag. Afsluttende politisk og teknisk tilretning af forslag til flerårsbudget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetbilag. Afsluttende politisk og teknisk tilretning af forslag til flerårsbudget"

Transkript

1 4-årsbudget Nr. 10 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 25. september 2009 Tlf. dir.: Fax. dir.: Kontakt: Allan Søndergaard Sagsnr: Dok.nr: Budgetbilag Afsluttende politisk og teknisk tilretning af forslag til flerårsbudget Indledning Forventningerne til Kommunens økonomi blev opsummeret i budgetbilag nr. 6 af 13. august 2009, og dette dannede grundlag for Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslaget den 31. august I den forbindelse blev der gjort opmærksom på, at yderligere tilretninger af budgetforslaget måtte imødeses bl.a. som følge af udskillelsen af forsyningsområdet, tilretninger som følge af 2. budgetopfølgning, tilpasninger på anlæg samt den endelige vurdering af udskrivningsgrundlaget og afledte virkninger på tilskud og kommunal udligning. Efterfølgende er så udsendt budgetbilag nr. 7 af 9. september 2009 med forslag til opfølgning af anlægsbudgettet for 2009 samt den heraf afledte låneoptagelse. Endvidere er udsendt budgetbilag nr. 8 af 10. september 2009, der alene omhandler budgetopfølgningen for indeværende år. Budgetopfølgningen forelægges Kommunalbestyrelsen den 28. september På budgetseminaret den 24. september 2009 præsenterede Borgmesteren endvidere et udkast til servicestrategi- og budgetaftale for 2010 indeholdende økonomiske målsætninger og konkrete tiltag på drifts- og anlægsbudgettet. På den baggrund præsenteres nu i nærværende budgetbilag såvel tekniske som politiske tilretninger af budgetforslaget I det følgende vises først resultatoversigten med bemærkninger. Herefter vises de politiske prioriteringer, jævnfør budgetseminaret samt ændringer på anlægs- og driftsbudgettet samt øvrige poster.

2 Som en del af budgetbilaget er vedhæftet en række plancher med resultatoversigt, hovedoversigt med videre. Budgetforslag Tekst mio. kr Driftsvirksomhed * Skattefinansierede område 2.956, , , ,8 * Brugerfinansierede område -0,2-0,2-0,2-0,2 * Politisk prioriteringspulje 4,4 4,1 4,5 3,8 * Løn- og prisregulering 90,1 182,6 277,9 Driftsvirksomhed i alt 2.960, , , ,2 Renter 12,6 14,2 13,7 13,0 Tilskud og udligning -444,4-593,9-647,0-740,7 Skatter , , , ,0 Overskud på de løbende poster -277,7-66,4-86,0-66,4 Anlægsvirksomhed * Skattefinansierede område 176,8 35,1 31,3 85,5 * Brugerfinansierede område 0,4 0,8 0,6 0,0 Anlægsvirksomhed i alt 177,1 35,9 31,8 85,5 Resultat i alt -100,6-30,5-54,1 19,1 Afdrag på lån 49,6 42,8 42,5 43,6 Optagelse af lån -98,3-36,5-34,8-35,4 Andre balanceforskydninger 52,5 36,1 35,9 35,1 Likviditetsbevægelse 96,8-11,9 10,6-62,4 Likvid beholdning Primo 93,2 190,0 178,1 188,7 Bevægelse, jf. ovenfor 96,8-11,9 10,6-62,4 Ultimo 190,0 178,1 188,7 126,3 Langfristet gæld Primo -635,1-683,8-677,5-669,8 Bevægelse, jf. ovenfor -48,7 6,3 7,7 8,2 Ultimo -683,8-677,5-669,8-661,6 Gæld til forsyningsvirksomhed (renovation) Primo -6,0-5,9-5,3-4,9 Bevægelse, jf. ovenfor 0,1 0,6 0,4-0,2 Ultimo -5,9-5,3-4,9-5,2 Side 2

3 Resultatoversigten viser, at der i 2010 forventes et overskud på de løbende poster på 278 mio. kr. I resultatet indgår en ekstraordinær nettoindtægt på 162 mio. kr. vedr. selskabsskat, som Kommunen kan risikere at skulle tilbagebetale i løbet af budgetperioden. I de følgende år reduceres overskuddet på de løbende poster til 66 mio. kr. i Det samlede resultat efter anlæg bliver i 2010 et overskud på 100 mio. kr., 30 mio. kr. i 2011 og 54 mio. kr. i I 2013 forventes et underskud på 19 mio. kr. Efter nettoafdrag på den langfristede gæld og øvrige balanceforskydninger resulterer budgetforslaget i en likviditetsforbedring i 2010 på 97 mio. kr. Over den samlede 4 års periode forøges gælden med 26 mio. kr., så den ved udgangen af perioden forventes at være på 661 mio. kr. Politiske tilretninger Forud for den afsluttende budgetbehandling besluttede Økonomiudvalget den 19. maj 2009, at der skulle tilvejebringes en politisk omprioriteringspulje. Efter behandling i de stående udvalg kan den samlede pulje opgøres til 16,7 mio. kr. i hele budgetperioden, jævnfør vedlagte bilag. På den baggrund, og i forlængelse af budgetseminaret, hvor Borgmesteren præsenterede udkast til servicestrategi og aftale om budgettet for 2010, er der indarbejdet følgende politiske prioriteringer: Tekst (mio. kr.) Driftsvirksomhed * Udbygning af servicebusordningen... 0,150 1,200 1,200 1,200 * Ulighed i sundhed - en særlig indsats i boligområderne... 0,700 0,700 0,700 0,700 * Parrådgivning - etablering af et kommunalt tilbud... 0,500 0,500 0,500 0,500 * Initiativer til bekæmpelse af stigende ungdomsarbejdsløshed... 0,900 0,900 0,900 * Børnefestival 2010 og ,500 0,500 * Udmøntning af cykelhandleplan... 1,000 * Udmøntning af klimaplan... 0,500 0,500 0,500 0,500 * Videreudvikling af samarbejdet med Wuxi... 0,150 0,150 0,150 0,150 * Politisk pulje, rest... 0,150 0,700 Politisk pulje i alt... 4,400 4,100 4,450 3,750 I forhold til anlægsbudgettet er der indarbejdet en række politisk prioriterede anlægsprojekter. I vedlagte notat af 18. september 2009 er prioriteringerne nærmere beskrevet, hvoraf der i 2010 er særlig fokus på etablering af køkkener til madordninger på daginstitutionsområdet, udbygning af klub i Måløv, fremtidssikring af fællesarealer på plejecenteret Kirstinehaven samt midler til at gennemføre forbedringer på Kommunens veje, skilte og stier. Herudover reserveres 0,5 mio. kr. fra Økonomiudvalgets rådighedsbeløb til IT investeringer på skoleområdet i Supplerende tilretninger på drift, anlæg og øvrige poster Efter 1. behandlingen af budgetforslaget den 31. august 2009 (budgetbilag nr. 6), er der foretaget en række tilretninger af budgetforslaget. Side 3

4 Anlægsvirksomheden Der er foretaget en ajourføring af anlægsbudgettet inkl. den afledte låneoptagelse. I ajourføringen indgår de politiske beslutninger siden maj måned 2009, tekniske og administrative ændringer siden maj-opfølgningen, herunder udskillelsen af forsyningsområdet, jf. nedenfor samt øvrige tilrettelser. Både de førnævnte politiske ændringer samt de tekniske ændringer er indarbejdet i nærværende budgetbilag. Reguleringsposten i 2010 er nu på 16 mio. kr. (før 60 mio. kr.), idet en række konkrete projekter nu enten bliver billigere eller er skubbet til 2011 eller efterfølgende år. Reguleringsposterne er samtidig øget med henholdsvis godt 38 mio. kr. i 2011 og knap 2 mio. kr. i Udskillelse af forsyningsområdet 1. januar 2010 er deadline for at udskille forsyningsområdet (vand og spildevand) fra Kommunen. Samtidig er der i lovgivningen åbnet op for, at kommuner med et negativt mellemværende med forsyningsområdet kan afdrage dette over en 10-årig periode. Det betyder i nærværende budgetbilag, at budgetterne på drift, anlæg og renter mv. vedrørende spildevandsanlæg og vandforsyning er nulstillet, og de afledte konsekvenser af udskillelsen er indarbejdet, herunder afdrag af mellemværende der foreløbigt er opgjort til 65 mio. kr. Samlet set har udskillelsen af forsyningsområdet en negativ budgetkonsekvens på godt 88 mio. kr. (netto) i perioden Driftsvirksomheden Udover ændringerne på forsyningsområdet er der på driften indarbejdet en række ændringer siden 1. behandlingen af budgettet, herunder udmøntning af effektiviseringer på 17,1 mio. kr. jævnfør vedlagte bilag samt konsekvenserne for flerårsbudgettet af 2. budgetopfølgning for Desuden er konsekvenserne af ny lovgivning, der ved 1. behandlingen var sat ind som en samlet pulje på 24 mio. kr., nu vurderet og medtaget under de relevante udvalg. Blandt de væsentligste poster kan nævnes omkostninger på Jobcentret som følge af etableringen af det enstrengede beskæftigelsessystem i kommunerne samt øgede udgifter i forbindelse med de ændrede sygedagpengeregler. Begge dele er kompenseret over bloktilskuddet. Renter og afdrag på kommunens lån Der er foretaget en revurdering på den eksisterende låneportefølje. Det betyder en samlet mindreudgift på renter og afdrag på Kommunens lån i forhold til 1. behandlingen på knap 36 mio. kr. i perioden Øvrige poster Under hensyntagen til KL s nye pris- og lønskøn i september 2009 er pris- og lønreserven nedjusteret med knap 34 mio. kr. i perioden i forhold til 1. behandlingen. Herudover er der bl.a. indarbejdet det af Indenrigs- og Socialministeriet tildelte særtilskud på 6,0 mio. kr. i 2010 og en budgetforbedring på 7,3 mio. kr. i 2010 vedrørende en fremrykket betaling til Landsbyggefonden til 2009 (ældreboligerne på Baltorpvej). Skatter samt generelle tilskud og udligning På baggrund af den økonomiske redegørelse fra Finansministeriet, udsendt i slutningen af august, og Regeringens nedjusterede forventninger til det kommunale skattegrundlag, har Kommunernes Landsforening primo september 2009 revideret Side 4

5 de skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget, der var indarbejdet i budgetbilag nr. 5 af 12. august De nye skøn for udskrivningsgrundlaget med afledte virkninger til generelle tilskud og kommunal udligning, er indarbejdet i nærværende budgetbilag. Ajourføringen af indkomstprognosen og forventningerne til skatteprovenu og tilskuds- og udligningsbeløb er nærmere omtalt i budgetbilag nr. 9 af 18. september 2009, der også omhandler de kirkelige ligningsbeløb og mellemregning med Kommunen. Det bemærkes, at oplægget forudsætter, at Kommunen nu vælger statsgaranti i budgetperioden, og at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,5 og kirkeskatteprocenten forhøjes til 0,75 i Afsluttende sammenfatning og konklusion Med disse bemærkninger kan der til Kommunalbestyrelsens afsluttende budgetbehandling, fremlægges et budgetoplæg, der rummer et stort overskud på de løbende poster i 2010, et relativt stort anlægsbudget og en likviditetsforbedring på 97 mio. kr. I overslagsårene reduceres overskuddet på de løbende poster til et relativt lavt niveau på mellem 66 og 86 mio. kr. Med det forudsatte mere begrænsede anlægsniveau i 2011 og 2012 fastholdes kassebeholdningen, mens der i 2013 indtil videre må forventes et samlet underskud og dermed et ikke ubetydeligt træk på kassebeholdningen. I budgetoverslagsårene indgår desuden relativt store reguleringer på anlægsbudgettet, herunder forudsatte salgsindtægter, og der vil derfor i hele budgetperioden være behov for en stram udgiftsstyring../. Bilag Effektiviseringer og tilpasninger Politisk omprioriteringspulje Notat om tilretninger på anlægsbudgettet , planche nr. 1 til 11 Side 5

6 Effektiviseringer og tilpasninger Sagsnr: Budget Dok.nr: Tilpasningsbehov jævnfør Økonomiudvalgets beslutning af 19. maj 2009: - Opfølgning på budgetforudsætningerne i : 7,1 mio. kr. - Neutralisering af budgetteret underskud på det brugerfinansierede område: 10 mio. kr. i alt 17,1 mio. kr. Effektivisering og tilpasninger Mio. kr Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 1,000 1,000 1,000 1,000 Skole- og Uddannelsesudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Socialudvalget 1,500 1,500 1,500 1,500 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2,350 2,700 2,700 2,700 Økonomiudvalget 7,980 8,730 9,730 9,730 Økonomiudvalget, Renter af likvide aktiver 3,500 3,500 3,500 3,500 Effektivisering og tilpasninger i alt 16,330 17,430 18,430 18,430 Tilpasningspulje, reserve 0,330 1,330 1,330 Specificering på udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Ingen tilpasning 0,000 0,000 0,000 0,000 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dok.nr: Effektivisering, enstrenget beskæftigelsessystem 1,000 1,000 1,000 1,000 Skole- og Uddannelsesudvalget Ingen tilpasning 0,000 0,000 0,000 0,000 Kultur- og Fritidsudvalget Ingen tilpasning 0,000 0,000 0,000 0,000 Socialudvalget Dok.nr: Gevinst ved etablering af områdehuse i hjemmeplejen 1,500 1,500 1,500 1,500 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Dok.nr: Tilpasning af kommunelægeordningen 0,350 0,700 0,700 0, Tilpasning af budget på hjælpemiddelområdet 2,000 2,000 2,000 2,000 Økonomiudvalget Dok.nr: Yderligere effektivisering af indkøb 2,000 2,000 2,000 2, Revurdering af reformreserve 1,500 1,500 1,500 1, Mindre årlig udgift til forsikringer 1,200 1,200 1,200 1, Selskabsgørelse af forsyningsområdet 0,500 0,500 0,500 0, Reduktion i rådhusets åbningstid, faldende aktivititetsniveau samt digitalisering af borgerservice 2,780 3,530 4,530 4,530 Økonomiudvalget, likvide aktiver Revurdering af renteindtægter 3,500 3,500 3,500 3,500

7 Politisk omprioriteringspulje - finansiering Sagsnr Budget Doknr: Finansieringsbidrag (1.000 kr.) Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Skole- og Uddannelsesudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Socialudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Økonomiudvalget Finansieringsbidrag til puljen i alt Specifikation af finansieringsbidragene TMU: Akutte og ekstratordinære opgaver i alt 226 tkr. EBU: Nedjustering af aktivitetsindsatsen på sygedagpengeområdet med 20 tkr. SKU: Besparelse i administration på skolerne tkr Nedjustering af driftsbudgettet på Pædagogisk Center med 126 tkr. KFU: Netto-opdrift på fritidsrammen med 71 tkr Samlet rammebesparelse på bibliotekerne med 300 tkr. - dog kun i Reduktion af tilskud til kultur og amatørmusikliv med i alt 95 tkr. SU: Revurdering af budget til fritidsaktiviteter i alt 300 tkr Ophør af mentalgruppen, omplaceringer Naturhytten, tilpasning i dagplejen i alt 550 tkr Nedsættelse af støttepædagognormeringen med 100 tkr Reduktions i budget til omsorgs- og aktivitetstilbud samt øgede indtægter AER i alt 350 tk Reduktion i budget til bofællesskaber, aktivitets- og væresteder med 400 tkr Nedjustering af forventede udgifter til boligydelse til ældre pensionister i alt 560 tkr. SFU: Generel rammereduktion på 318 tkr. ØKU: Reduktion i budget til porto og forsendelse tkr Reduktion i budget til giro- og bankgebyr tkr Tilpasning af budget til statsautoriseret revision med 180 tkr.

8 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: Fax. dir.: Kontakt: Allan N. Søndergaard Sagsnr: Dok.nr: Notat Tilretninger på anlægsbudgettet i budgetforslaget På anlægsområdet er der op til 2. behandlingen indarbejdet en række politisk prioriterede anlægsprojekter. Der er afsat midler til etablering af køkkener til madordninger på daginstitutionsområdet, udbygning af klub i Måløv, fremtidssikring af fællesarealer på plejecenteret Kirstinehaven samt midler til at gennemføre forbedringer på Kommunens veje, skilte og stier. I 2010 er afsat i alt 22,5 mio. kr., og i perioden er afsat yderligere 13,5 mio. kr. Ved vedtagelsen af budget blev der indarbejdet en budgetreguleringspost på anlæg på i alt 110 mio. kr., og heraf er 60 mio. kr. placeret i Derfor er der gennemført en revurdering af anlægsprojekterne for at sikre en bedre tidsmæssig sammenhæng mellem de enkelte projekter og den samlede anlægsramme i Størstedelen af de projekter der budgetmæssigt flyttes fra 2010 til 2011 vil, som det fremgår i det efterfølgende, have relativt mindre betydning på det faktiske gennemførselstidspunkt. På projektet vedr. Plejecenter Måløv flyttes budgetmæssigt 17,5 mio. kr. fra 2010 til 2011 i erkendelse af, at planlægningen tager længere tid en hidtil forudsat. Det betyder samtidig, at betalingsterminerne forskubbes ind i I forhold til den hvide bygning ved Måløv Skole flyttes ligeledes 8 mio. kr. til I 2010 beskrives og udbydes opgaven, således at den totalrenoverede bygning kan ibrugtages til skoleåret 2011/2012. Ved Østerhøjskolen flyttes ligeledes 2 mio. kr. til pavilloner fra 2010 til Budgettet til ombygningen på Ballerup Rådhus kan på grund af faldende priser reduceres med 8 mio. kr. i 2010, og herudover flyttes 7 mio. kr. til 2011.

9 Ibrugtagningen af Sundhedscenteret forventes at ske i første halvår af 2011, og det har den konsekvens, at de 3,5 mio. kr. fra flyttes fra 2010 til Projekterne vedr. Linde Alle og Centrumgaden på i alt 4,5 mio. kr. udskydes til de efterfølgende år i anlægsbudgettet. Dette gøres, fordi projekterne naturligt bør indgå i en samlet plan for Ballerup bymidte. På det tekniske område kan enkelte projekter vedr. Hovedsti 55 (cykelsti langs s- banen mellem Skovlunde og Ballerup) og udvidelse af vejanlæg ved Frederikssundsbanen helt fjernes, svarende til 4,9 mio. kr. Arbejdet med cykelstien søges i stedet gennemført med puljemidler fra Trafikministeriet. Andre projekter flyttes 1-2 år frem, men til gengæld afsættes en ny årlig pulje til vejforbedringer på 3 mio. kr. På Økonomiudvalgets område er fjernet en pulje på 3 mio. kr., der blev afsat til effektivitetsfremmende ombygninger i forlængelse af kommunalreformen. Endelig er der i 2010 indsat en reguleringspost på 16 mio. kr../. Samlet ændringsoversigt er vedlagt som bilag. Side 2

10 Politiske prioriteringer på anlæg, sept Budget P.nr. Tekst Økonomiudvalget efterfl Regulering af anlæg i øvrigt Ombygning af rådhuset Sparetiltag og udgiftstilpasning N 2 Regulering I alt Økonomiudvalget U I Kultur- og Fritidsudvalget efterfl Søndergården - fritidsanlæg Atletikstadion N 1 Klub i Måløv I alt Kultur- og Fritidsudvalget U I Skole- og Uddannelsesudvalget efterfl Østerhøjskolen - pavillonløsning Hvide bygning - Måløv Skole I alt Skole- og Uddannelsesudvalget U I Socialudvalget efterfl Etablering af køkkener Plejecenter i Måløv N 1 Kirstinehaven I alt Socialudvalget U I Sundhedsudvalget efterfl Parkskolen - Sundhedscenter og PPR I alt Sundhedsudvalget U I Side 3

11 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget efterfl I alt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget U I Teknik- og Miljøudvalget efterfl Færdiggørelse af Måløv Værkstedsby Linde Alle - renovering Renovering - Centrumgaden Renovering af kantsten i Lautrupparken Lovliggørelse af hastighedsreg. - vejbump Hovedsti 55 - Brydehusvej/Ingevej Frederikssundsbanens udvidelse - vejanl Idrætsbyen - infrastruktur N 1 Diverse vej-ændringer I alt Teknik- og Miljøudvalget U I = Udgiftsprojekter 2 = Indtægsprojekter N = Nyt projekt L = Omfattet af låneopgørelsen efterfl I alt Økonomiudvalget U I I alt Kultur- og Fritidsudvalget U I I alt Skole- og Uddannelsesudvalget U I I alt Socialudvalget U I I alt Sundhedsudvalget U I I alt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget U I I alt Teknik- og Miljøudvalget U I I alt U I Netto ændring Side 4

12 RESULTATOVERSIGT NR. 1 TEKST/MIO KR Driftsvirksomhed: Skattefinansierede område * Teknik- og Miljøudvalget 94,5 97,4 97,4 97,4 97,4 * Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 192,2 253,9 262,3 271,3 280,1 * Skole- og Uddannelsesudvalget 541,8 543,4 538,3 538,3 539,5 * Kultur- og Fritidsudvalget 142,6 138,1 138,5 138,4 138,3 * Socialudvalget 1.191, , , , ,1 * Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 228,7 230,1 229,7 229,9 230,1 * Økonomiudvalget 421,3 459,8 471,6 468,9 468,3 * Skattefinansierede område i alt 2.812, , , , ,8 Brugerfinansierede område -25,8-0,2-0,2-0,2-0,2 * Løn- og prisregulering 90,1 182,6 277,9 * Politisk omprioriteringspulje 4,4 4,1 4,5 3,8 Driftsvirksomhed i alt 2.786, , , , ,2 Renter mv. 8,0 12,6 14,2 13,7 13,0 Tilskud og udligning -496,8-444,4-593,9-647,0-740,7 Skatter , , , , ,0 Overskud på de løbende poster Anlægsvirksomhed: -141,5-277,7-66,4-86,0-66,4 * Skattefinansierede område 240,9 176,8 35,1 31,3 85,5 * Brugerfinansierede område 26,1 0,4 0,8 0,6 Anlægsvirksomhed i alt 267,0 177,1 35,9 31,8 85,5 Resultat i alt 125,5-100,6-30,5-54,1 19,1 Afdrag på lån 49,6 49,6 42,8 42,5 43,6 Optagelse af lån -73,4-98,3-36,5-34,8-35,4 Andre balanceforskydninger -12,8 52,5 36,1 35,9 35,1 Likviditetsændring -88,8 96,8-11,9 10,6-62,4 Økonomi & Planlægning

13 TEKST/MIO KR Likvid beholdning Primo 182,0 93,2 190,0 178,1 188,7 Bevægelse jf. ovenfor -88,8 96,8-11,9 10,6-62,4 Ultimo 93,2 190,0 178,1 188,7 126,3 * Heraf reserveret tilbagebetalingskrav 161,9 161,9 161,9 161,9 Langfristet gæld Primo -611,2-635,1-683,8-677,5-669,8 Bevægelse jf. ovenfor -23,8-48,7 6,3 7,7 8,2 Ultimo -635,1-683,8-677,5-669,8-661,6 Økonomi & Planlægning

14 HOVEDOVERSIGT (mio. kr. netto) NR.2 TEKST Driftsvirksomhed 2.786, , , , ,3 Løn- og prisregulering 90,1 182,6 277, , , , , ,2 Renter 8,0 12,6 14,2 13,7 13,0 Generelle tilskud, kommunal udligning mv. -496,8-444,4-593,9-647,0-740,7 Skatter , , , , ,0 Overskud på de løbende poster -141,5-277,7-66,4-86,0-66,4 Anlægsvirksomhed 267,0 177,1 35,9 31,8 85,5 Afdrag på lån 49,6 49,6 42,8 42,5 43,6 Optagelse af lån -73,4-98,3-36,5-34,8-35,4 Øvrige balanceforskydninger -12,8 52,5 36,1 35,9 35,1 Likviditetsbevægelse -88,8 96,8-11,9 10,6-62,4 Likvid beholdning Primo 182,0 93,2 190,0 178,1 188,7 Bevægelse, jf. ovenfor -88,8 96,8-11,9 10,6-62,4 Ultimo 93,2 190,0 178,1 188,7 126,3 * Heraf reserveret tilbagebetalingskrav 161,9 161,9 161,9 161,9 Langfristet gæld Primo -611,2-635,1-683,8-677,5-669,8 Bevægelse, jf. ovenfor * Afdrag på lån 49,6 49,6 42,8 42,5 43,6 * Ny låneoptagelse -73,4-98,3-36,5-34,8-35,4 Ultimo -635,1-683,8-677,5-669,8-661,6 Gæld til forsyningsvirksomhed (renovation) Primo -72,3-6,0-5,9-5,3-4,9 Bevægelse 0,3 0,1 0,6 0,4-0,2 Ultimo -72,0-5,9-5,3-4,9-5,2 Økonomi & Planlægning

15 BETYDENDE HOVEDPOSTER (1.000 kr. netto) NR. 3 TEKST Driftsvirksomhed i alt * Teknik- og Miljøudvalget * Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget * Skole- og Uddannelsesudvalget * Kultur- og Fritidsudvalget * Socialudvalget * Sundheds- Forebyggelsesudvalget * Økonomiudvalget Løn- og prisregulering * Politisk omprioriteringspulje DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Renter * Renteindtægt (af likvid beholdning) * Renter af lån, herunder ny låneoptagelse * Renter i øvrigt (netto), herunder af mellemværendet med forsyningsvirksomhederne RENTER I ALT Generelle tilskud, kommunal udligning mv. * Kommunal udligning * Statstilskud incl. betinget balancetilskud * Udligning af selskabsskat * Efterregulering * Udligning vedr. udlændinge * Bidrag til regionerne * Beskæftigelsestilskud * Øvrige ordninger GENERELLE TILSKUD MV. I ALT Økonomi & Planlægning budgetbilag nr.10

16 TEKST Skatter * Kommunal indkomstskat * Efterregulering vedr. 3 år før * Grundskyld * Dækningsafgift * Selskabsskat * Andre skatter mv SKATTER I ALT Anlægsvirksomhed * Forsyningsvirksomhed, renovation * Teknisk område i øvrigt * Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse * Skoleområdet i øvrigt * Daginstitutionsområdet i øvrigt * Kulturelle bygninger i øvrigt * Ældreboliger og servicecentre * Rådhus - ombygning - genhusning * Sundhedscenter * Søndergården - byggemodning * Anlæg i øvrigt (netto) * Salg af ejendomme ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Afdrag på lån Optagelse af lån Øvrige balanceforskydninger * Indskud i Landsbyggefonden (almennyttigt boligbyggeri) * Lån til betaling af ejendomsskatter (netto) * Mellemværende Forsyning Ballerup * Øvrige balanceforskydninger I ALT BALANCEFORSKYDNINGER Likviditetsbevægelse Økonomi & Planlægning budgetbilag nr.10

17 2010 TILRETNING AF OPRINDELIGT BUDGETOVERSLAG (mio. kr.) NR. 4 Udgiftsredegørelsen, jf. budgetbilag nr. 4 af 13. maj Driftsvirksomhed, øgede nettoudgifter 29,6 - Anlæg ifølge budgetbilag nr. 2 - netto -35,4 - Optagelse af lån, jf. anlægsopfølgningen -0,8 - Renter -0,3 - Afdrag på lån -2,6 - Andre balanceforskydninger 22,6 13,1 Tilretninger til 1. behandlingen - Pris- og lønfremskriving KL pr. 18. marts og 1. juli mindreudgift -11,0 - Tilskud og udligning, jf. budgetbilag nr. 5 af 12. august ,4 - Skatter, jf. budgetbilag nr. 5 af 12. august ,1 - Effektivisering og tilpasning -10,0 - Enstrenget beskæftigelsessystem 50,6 - Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov- og cirkulærprogram 24,0 - Anlæg 0,0 - Lånoptagelse -8,6 Tilretninger til 2. behandlingen - Driftsvirksomhed, nettoudgifter -2,8 - Udskillelse af Forsyningen 8,8 - Tilskud og udligning, jf. budgetbilag nr. 9 af 18. september ,0 - Skatter, jf. budgetbilag nr. 9 af 18. september ,3 - Effektivisering og tilpasning 0,8 - Anlæg 6,7 - Afdrag på lån -2,4 - Lånoptagelse -12,5 - Renter -2,2 - Andre balanceforskydninger -5,1-212,8-14,5 I alt -214,3 Økonomi & Planlægning

18 DRIFTSVIRKSOMHED 2010 TILRETNING AF OPRINDELIGT BUDGETOVERSLAG (mio. kr.) NR. 5 Udgiftsredegørelsen, jf. budgetbilag nr. 4 af 13. maj Teknik- og Miljøudvalget 1,5 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget -1,8 - Skole- og Uddannelsesudvalget 18,6 - Kultur- og Fritidsudvalget 1,5 - Socialudvalget 26,5 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 3,9 - Økonomiudvalget -20,6 29,6 Tilretninger 1. behandlingen jf. budgetbilag nr. 6 af 13. august Teknik- og Miljøudvalget 2,1 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 5,6 - Skole- og uddannelsesudvalget 11,2 - Kultur- og Fritidsudvalget 2,7 - Socialudvalget 28,9 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 4,6 - Økonomiudvalget 38,9 - Effektivisering og tilpasning -10,0 - Enstrenget beskæftigelsessystem 50,6 - Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov- og cirkulærprogram 24,0 Tilretninger 2. behandlingen - Teknik- og Miljøudvalget 23,1 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 0,0 - Skole- og uddannelsesudvalget 0,1 - Kultur- og Fritidsudvalget 0,3 - Socialudvalget 3,0 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget -0,2 - Økonomiudvalget -3,8 - Effektivisering og tilpasning 4,3 - Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov- og cirkulærprogram -8,9 158,7 17,8 I alt 206,2 Økonomi & Planlægning

19 NR.6 DRIFTSVIRKSOMHED 2010 HEREFTER FORELIGGENDE BUDGETFORSLAG (mio. kr.) Budgetoverslag 2010 (i 2009-priser) 2.754,1 Udgiftsredegørelsen 29,6 Løn- og prisstigning 94,1 Budgetforslag 2010 (i 2010-priser) 2.877,8 Andre tilretninger 64,6 Budgetforslag 2010 (1. behandlingen) 2.942,4 Lov- og Cirkulærerprogram 15,1 Udskillelse af forsyningen 16,4 Andre tilretninger -13,7 Budgetforslag 2010 (2. behandlingen) 2.960,2 Økonomi & Planlægning

20 NR. 7 TILRETNING AF ANLÆGSBUDGETTET - BRUTTO (1.000 kr.) Tekst Vedtaget budget - anlægsudgift Ændringer til og med maj-opfølgningen KMB Politisk behandlede og godkendte projekter Øvrige tilretninger Politiske og administrative tilretninger sept Nu forventet udgift Vedtaget budget - anlægsindtægt Ændringer til og med maj-opfølgningen KMB Politisk behandlede og godkendte projekter Øvrige tilretninger Politiske og administrative tilretninger sept Nu forventet indtægt Nu forventet nettoudgift Økonomi Planlægning

21 NR. 8 TILRETNING AF ANLÆGSBUDGETTET - NETTO (1.000 kr.) Tekst Vedtaget anlægsbudget Ændringer til og med maj-opfølgningen KMB Politisk behandlede og godkendte projekter Øvrige tilretninger Politiske og administrative tilretninger sept Nu forventet nettoudgift Økonomi Planlægning

22 NR. 9 HOVEDPOSTER (NETTO) (1.000 KR.) TEKST Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse inkl. skoler * heraf udgør skolerne * heraf udgør daginstitutioner * heraf udgør kulturområdet * heraf udgør sundhedsområdet Rådhusombygningen Skoleområdet i øvrigt Daginstitutionsområdet i øvrigt Kulturelle bygninger i øvrigt Plejecenter i Måløv Servicearealer Tandreguleringscenter Sundhedscenter Østerhøj Syd - fælleshus Søndergården - byggemodning TMU - jordforsyningen i øvrigt TMU - fritidsområder TMU - kommunale veje Renovation Vand- og Spildevandsanlæg Regulering og tilpasninger Anlæg i øvrigt (netto) Salg af ejendomme (netto), I alt nu forventet netto LÅNEOPTAGELSE: I alt låneoptagelse Økonomi Planlægning

23 NR. 10 SALG AF FAST EJENDOM - SPECIFIKATION (1.000 KR.) TEKST Egebjerggård Søndergård - etape Klakkebjerg - grundsalg Skolehaven Sct. Jacobsvej 1, Ballerup Sct. Jacobsvej 12, Ballerup Idrætsbyen - salg til erhvervsformål Lautrupgård - salg af arealer Diverse salg af jord Øvrige Nu forventet salgsindtægt Økonomi Planlægning

24 NR. 11 Politisk maj til juli 2009 P.nr r Økonomiudvalgets rådighedsbeløb Økonomiudvalgets rådighedsbeløb Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger p 1 Energimærkning af kommunale ejendomme Søndergård - fritidsanlæg Etablering af varmtvandsbassin Skoler - moderniseringer Måløv Skole - Hvide bygning - projektering Sciencelokale Elitekommunesamarbejde - Hedegårdsskolen Rugvænget og Grantofte Skoler - kropseksperiment Genopretning af udearealer - skole/inst Diverse ændr. af daginstitutionerne Børneinst.afd. Egebjerg 2, Egebjerghuse 39, ny afd Madordning i daginstitutioner Renovering af udearealer N 1 Regnvandspumpe v/hindsgaul Hovedkloak v/hindsgaul Spildevandscenteer I/S - finansiering Renovering - bygværker Præstevænget - pumpestation Spildevandscenteer I/S - finansiering Cykelstativer ved 3 stationer I alt Økonomi Planlægning

25 September 2009 P.nr Efterfl.år Forureningsundersøgelser ved salg af grunde Egebjerggård - salg af matr. 8db -eo og -kn Søndergård - etape salg Søndergård - etape tilslutningsbidrag Ingeniørhøjskolen - salg til erhvervsformål Lautrupparken - salg af arealer Måløv Erhvervspark - Knardruphjørnet Køb af Knardrupvej Korsvejgård - nedrivning - Måløv Hovedg Præstevænget 2b - nedrivning Vedligeholdelsesarbejder Diverse udgifter til vedligeholdelse generelt Vedligeholdelse diverse bygninger Vedligeholdelsesarbejder Vedligeholdelsesarbejder Ballerup Rideskole - revovering af ponystald Ballerup Rideskole - tilbagebetaling af udlæg N 1 Vedligeholdelse bygninger Rugvængets skole - reovering af naturfag Lundebjegskolen - ronovering naturfag Østerhøjskolen - helhedsplan Blokhytten/Kildesvinget - renovering naturfag Blokhytten/Kildesvinget - naturfag - tilskud Renovering af skoler Sikring af skoler Sikring af kommunens øvrige bygninger Grantofteskolen - ændringer N 1 Vedligeholdelse skoler Fr.hj. Kratvej 1 - ændr. - engangsudgifter Fr.hj. Magleparken 218 udv. af pladser Bedre toiletforhold på daginstitutionerne N 1 Vedligeholdelse daginst Børnehuset Søndergård Måløv Idrætspark - flere klubpladser mm Parkskolen - sundhedscenter og PPR N 1 Vedligeholdelse plejecentre mm Ballerup Bynet Østerhøj Syd - byggemodning Østerhøj - kunst Skovlunde Syd - byggemodning Søndergården - byggemodning etape Ballerup Idrætspark - støjafskærm./olieforu Ingeniørhøjskolen - byggemodning Idrætsbyen - byggemodning Hold-an Vej, renovering - helhedsplan Udskiftning af popler i kommunen Egebjerggård - rep. af kant ved Tårnsøen Måløv Aksen Renovering af grønne områder - bynære area Bekæmpelse af bjørneklo Naturgenopretning - rådighedsbeløb Idrætsbyen - vandledningsarbejder Økonomi Planlægning

26 Efterfl.år Pílegårdens Vandværk - nyt iltning og SRO Omlægning af hovedvandsledning - Rugvænget Tilslutningsbidrag - Søndergård etape Hovedkloak v/hindsgaul Sømose Å - ombygning af olieudskiller Sømose Å - omb. af olieudskiller bidrag fra Herlev Kloakering af 8-10 ejendomme i Ågerup Måløv Renseanlæg - fornyelse renovering mm Målinger og undersøgelser Kloakering - Sørup mv Varsling af nedbor/afstrømning v/radar Materielgården - udskiftning af mat Etablering af 40 foranstaltninger Renovering af Jørgen Andersens vej Renovering af belægninger i skolegårde - råd Udvidelse af Mileparken Vedligeholdelse af færdselsbelægninger Vedligeholdelse af broer og tunneller Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsforanst. v/grantofteskolen NESA - følgeomkostninger ved kabelnedlæg Lovliggørelse af hastighedsdæmpende foranst Genopsætning af buslæskærme km. zoner i boligområder Vestbuen - renovering af bro Hovedsti 55 - Brydehusvej/Ingevej Banegårdspladsen - renovering Stokholtbuen - fortov mv Idrætsbyen - infrastruktur Lundebjerggårdsvej - ombygning og parkering Sørup - vejanlæg mm I alt Økonomi Planlægning

27 Politisk og Direktions rettelser i sept P.nr Efterfl.år Regulering af anlæg i øvrigt N 2 Regulering Ombygning af rådhuset Sparetiltag og udgiftstilpasning Søndergården - fritidsanlæg Atletikstadion N 1 Klub i Måløv Østerhøjskolen - pavillonløsning Hvide bygning - Måløv Skole Etablering af køkkener Plejecenter i Måløv N 1 Kirstinehaven Parkskolen - Sundhedscenter og PPR Færdiggørelse af Måløv Værkstedsby Råmosevej - vand - Yderholmen/Ågerupv Diverse hovedledningsarbejder - vand Gershøj/Hyldhøj - vandledning Udskiftning af tagbelægning på Pileg.vand Udskiftning af pumper på Hanevad Betonrenovering af spændbeton i vandtårn Frit-lejde aktion - døde boringer Sektionsmålerbrønde - lovkrav Ny trykzone i Skovlunde Energipumper - Skovvej Ballerup Vandværk - oprydning af afværge Ballerup Vandværk - oprydning af foruren Revision af vandforsyningsplan Måløv/Stankær - trykadskillere Indvindingstilladelser Pederstrupvej - vand Tilslutningsbidrag på spildevand Tilslutningsbidrag på Søndergården Bidrag til hovedspildevandsledning. AK Kloakrenoveringer - rådighedsbeløb Hovedregnvandsanlæg Hyldhøj/Gershøj Ballerup By - regnvandsledning Harrestrup Å - recipientundersøgelse Måløv Knudepunkt - færdiggørelse Pederstrupvej - kloak Kloak - oprensning af Svanesøen Søoprensning - Damgårdsparken Renseforanstaltninger i det åbne land Sømosea Å - ombygning af olieudskiller Sømosea Å - omb. af olieudskiller AK Spildevandscenter Avedøre I/S - bidrag Måløv Renseanlæg - fornyelse.- netto Renovering - bygværker og olieudskillere Målinger og undersøgelser Kloakering - Sørup mv Frederikssundsbanen - ledn.arbj Kildedal Biofilter - Melbyvej Økonomi Planlægning

28 Efterfl.år Spildevandscenter Avedøre I/S - bidrag Spildevandscenter Avedøre I/S - bidrag Linde Alle - renovering Renovering - Centrumgaden Renovering af kantsten i Lautrupparken Lovliggørelse af hastighedsreg. - vejbump Hovedsti 55 - Brydehusvej/Ingevej Frederikssundsbanens udvidelse - vejanl Idrætsbyen - infrastruktur N 1 Diverse vej-ændringer I alt U I = Udgiftsprojekter 2 = Indtægsprojekter N = Nyt projekt Økonomi Planlægning

Budgetbilag. Forslag til budget 2011 2014. Nr. 6. 1. Indledning

Budgetbilag. Forslag til budget 2011 2014. Nr. 6. 1. Indledning Til: 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 6 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 13. august 2010 Tlf. dir.: 4477 2230 E-mail: ano@balk.dk Kontakt: Allan Søndergaard Sagsnr: 2010-3559 Dok.nr: 2010-132325 Forslag til budget

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 19-08-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 19. august 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede,

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 6. september 2011

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 6. september 2011 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 6. september 2011 Kl. 8:00 i Rådssalen, Lyndby Afbud: Hans Olsen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - 1. behandling

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014-16 Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2013 den 27. august 2012. Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2013 og overslagsårene

Læs mere

Generelle bemærkninger Side 1

Generelle bemærkninger Side 1 Generelle bemærkninger Side 1 INDLEDNING Det foreliggende budget er det første for den nye Hedensted kommune. Arbejdet med at tilvejebringe et reelt og holdbart budgetgrundlag for den ny kommune har afstedkommet

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2007-2010

Generelle bemærkninger til budget 2007-2010 Generelle bemærkninger til budget 2007-2010 1. Indledning og sammendrag af økonomien i 2007-2010 Jammerbugt Kommunes budget for 2007 og overslagsårene 2008-10 er vedtaget i Sammenlægningsudvalget den 10.

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 A. Regnskabsopgørelse... 5 B. Hovedoversigt... 11 C. Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget... 21 Skole- og Uddannelsesudvalget... 23 Kultur-

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger

SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger 3. Generelle bemærkninger 13 14 3.1 Resultatopgørelse 2009-2012 Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.668,4 1.687,5 1.704,1 1.754,6 Tilskud og udligning 648,2 723,4

Læs mere

BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18

BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18 BUDGET 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 5 Budgetforudsætninger... 7 1. Skatter.... 8 2. Tilskud og udligning... 11 3. Driftsvirksomhed... 13

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Tlf. 47 35 10 00 epost@frederikssund.dk www.frederikssund.dk 2/56

Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Tlf. 47 35 10 00 epost@frederikssund.dk www.frederikssund.dk 2/56 Borgmesterens forord 3 Kommuneoplysninger 4 Ledelsens påtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Ledelsens årsberetning 7 Befolkningsudvikling 12 sopgørelse og finansieringsoversigt 14 Balance 15 Noter

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer Kommunalbestyrelsen mandag den 31. august 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere