GLOSTRUP KOMMUNE LOKALPLAN GL68 FORSLAG TIL GODSBANEVEJ GLOSEMOSEVEJ INDUSTRIVEJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLOSTRUP KOMMUNE LOKALPLAN GL68 FORSLAG TIL GODSBANEVEJ GLOSEMOSEVEJ INDUSTRIVEJ"

Transkript

1 GLOSTRUP KOMMUNE GODSBANEVEJ GLOSEMOSEVEJ INDUSTRIVEJ FORSLAG TIL LOKALPLAN GL68 FOR ET OMRÅDE PÅ GLOSEMOSEVEJ SEPTEMBER 2012

2 GLOSTRUP KOMMUNE Center for It og Udvikling By, Plan og Erhverv Til Deres orienterings Dato: 26. september 2012 Som ejer, naboer eller lignende. Sagsnr: 12/16657 Sign. sn Forslag til lokalplan GL68 for et område på Glosemosevej Glostrup Kommunalbestyrelse har den 12. september 2012 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan GL68 for et område på Glosemosevej til høring fra den 3. oktober 2012 til den 30. november Lokalplanforslaget offentliggøres den 3. oktober 2012 i Folkebladet for Glostrup - Brøndby Vallensbæk og på Kopi af annoncen og lokalplanforslaget er vedlagt som bilag. Indsigelser og bemærkninger skal inden den 30. november sendes skriftligt til Center for It og Udvikling, Rådhuset, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup eller på Navn og adresse skal fremgå af indsigelsen eller bemærkningen. Yderligere eksemplarer af lokalplanforslaget kan afhentes i Borgerkontakt, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup eller downloades på Har De spørgsmål til lokalplanforslaget er du velkommen til at kontakte Susanne Nørgaard på tlf.nr Venlig hilsen Susanne Nørgaard Landinspektør Rådhusparken 2, 2600 Glostrup T: E:

3 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmesiden Forslag til lokalplan GL68 for et område på Glosemosevej Kommunalbestyrelsen har d. 12. september 2012 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan GL68 for et område på Glosemosevej. Lokalplanens formål er at udvinde området anvendelsesmuligheder således at eksisterende bygninger udover nuværende anvendelse til produktions- og servicevirksomhed, også kan anvendes til sportsaktiviteter, samt kultur- og udstillingsvirksomhed (ikke selskabslokaler), samt at der kan etableres tilstrækkelig parkering til disse anvendelser indenfor området. Miljøvurdering Med henblik på at afklare, om det er nødvendigt at foretage en miljøvurdering, har Glostrup Kommune udarbejdet en indledende miljøscreening af lokalplanforslaget. På grundlag af denne screening har kommunen vurderet, at det byggeri, som lokalplanen giver mulighed for, ikke vil bevirke en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Klager over vurdering af, at planerne ikke er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Klager skal indgives skiftligt til Glostrup Kommune, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup, eller Glostrup Kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Indgivelse af klage har ikke opsættende virkning. Der er et klagegebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Offentliggørelsen af lokalplanforslaget sker med henblik på at give ejere og interesserede borgere mulighed for at kommentere kommunalbestyrelsens forslag til en plan for området. Forslaget er fremlagt i perioden 3. oktober 30. november 2012 og kan ses på: Glostrup Kommunes hjemmeside Center for Borgerkontakt, Rådhusparken 2 eller Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5 Forslaget kan afhentes i Center for Borgerkontakt, Rådhusparken 2 1

4 Indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslaget skal sendes skriftligt til Kommunalbestyrelsen inden d. 30. november 2012 til: Center for It og Udvikling, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup. Eller sendes som til vedhæftet navn og adresse. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan Der gælder efter Planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 3. oktober 2012 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil den 3. oktober Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til Susanne Nørgaard, Center for It og Udvikling, på tlf. nr Glostrup Kommunalbestyrelsen den 2. oktober

5 Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Udarbejdelse Offentliggørelse Indhold

6 Forslag til Lokalplan GL 68 for et område på Glosemosevej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 3 Lokalplanens indhold side 4 Lokalplanens miljømæssige forhold side 4 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 5 Miljøscreening side 7 Byøkologi og ressourcer side 8 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger side 8 Bemærkninger og ændringsforslag side 9 LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Lokalplanens formål side Lokalplanens område side Områdets anvendelse side Udstykninger side Vej-, sti- og parkeringsforhold side Bebyggelsens omfang og placering side Bebyggelsens ydre fremtræden side Ubebyggede arealer og hegning side Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse mv. side Ophævelse af ældre byplanvedtægter side Ophævelse af servitutter og deklarationer side Lokalplanens retsvirkninger side 13 Vedtagelsespåtegning side 13 Kortbilag 1: Lokalplanens område Kortbilag 2: Vej- sti og parkeringsforhold Hvor der ikke på kortbilag eller i lokalplanteksten er angivet faste tal (afstande, vinkler, etc.) tages der forbehold for kort bilags nøjagtighed, ligesom der tages forbehold for, at de indtegnede bygninger, veje m.v. er i overensstemmelse med de faktiske og fysiske forhold. 1

7 2

8 PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund Glostrup Kommune vedtog i 2009 en helhedsplan for Kirkebjerg Erhvervsområde. Helhedsplanen åbner muligheder for at omdanne Kirkebjerg til en levende bydel med plads til både boliger og erhverv. Grundejerne på Glosemosevej ønsker at udvikle området i overensstemmelse med helhedsplanen, men har endnu ikke fundet de rette investorer. Indtil der findes de rette investorer ønsker grundejerne i området at udvide områdets anvendelsesmuligheder, så eksisterende bygninger, som midlertidig løsning, udover den nuværende anvendelse til produktions- og servicevirksomhed, også kan anvendes til sportsaktiviteter, samt kultur- og udstillingsvirksomhed. Hal på Glosemosevej 20 Lokalplanens område Lokalplanområdet omfatter 2 ejendomme på ca m 2 beliggende på Glosemosevej Inden for området ligger et par produktions- og servicevirksomheder i 3 større bygninger. Langs det sydlige skel er et grønt beplantningsbælte med høje træer af forskellig art. Mod syd grænser området til Brøndby Kommune, mod nord til parkeringsplads bag Glostrup Ret og mod øst til Glosemosevej. Området er den sydligste del af Kirkebjerg Erhvervsområde, der ligger i Glostrup Kommune. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at udvide områdets anvendelsesmuligheder således at eksisterende bygninger udover nuværende anvendelse til produktions- og servicevirksomhed, også kan anvendes til sportsaktiviteter, samt kultur- og 3

9 udstillingsvirksomhed, (ikke selskabslokaler), samt at sikre at der kan etableres tilstrækkelig parkering til disse anvendelser indenfor området. Lokalplanens indhold Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til produktions- og serviceerhverv og giver mulighed for at eksisterende bygninger som en midlertidig løsning kan anvendes til sportsaktiviteter, samt kultur- og udstillingsvirksomhed. Der kan udover mindre om- og tilbygninger ikke opføres ny bebyggelse indenfor for lokalplanområdet. Udnyttelsen af bygningernes anvendelse til sportsaktiviteter samt kultur- og udstillingsvirksomhed afhænger af antallet af parkeringspladser, der kan etableres på den pågældende ejendom. Der kan ifølge lokalplanen etableres 60 parkeringspladser indenfor lokalplanområdet heraf disponerer Glosemosevej 18 over 9 parkeringspladser på egen grund matr. nr. 4 q og 5 parkeringspladser i udkørslen på matr. nr.4ao, Glosemosevej over 6 parkeringspladser og Glosemosevej over de restende 40 parkeringspladser. Lokalplanens miljømæssige konsekvenser Trafik og parkeringsforhold Lokalplanområdet vejbetjenes fra den offentlige vej Glosemosevej. Antallet af parkeringspladser der kan etableres på den enkelte ejendom bestemmer hvad ejendommen kan anvendes til. Ejerne at matr. nr. 4ao Glostrup By, Glostrup har i henhold til deklaration lyst den 7. april 1976 ikke selv råderet over 5 af parkeringspladserne ved den nordlige indkørsel til området. Parkeringspladserne skal etableres efter vejreglerens anvisning af pladsbehov. Inden for lokalplanområdet skal der udlægges og anlægges: 1 p-plads pr. 50 m 2 produktions- og serviceerhverv 1 p-plads pr. 50 m 2 sportshal samt 1 p-plads pr. 10 tilskuerpladser 1 p-plads pr. 25 m 2 areal til kultur- og udstillingsvirksomhed 5% af antallet af p-pladserne til sportshal, kultur- og udstillingsvirksomhed skal etableres som handicappladser, dog skal mindst én plads som handicapplads. Varmeforsyning Lokalplanområdet forsynes med naturgas. Glostrup Kommune har i april 2012 besluttet at området skal fjernvarmeforsynes. Det forudsætter at ny bebyggelse først kan tages i brug, når der er etableret tilslutning til fjern- 4

10 varmeforsyningen. Dette gælder også såfremt der i den ny bygningsenhed er behov for opvarmning af rum samt varmt brugsvand. Tilslutningspligten gælder også ved installation af nyt selvstædigt opvarmningssystem i forbindelse med modernisering, anden ombygning eller udvidelse af eksisterende bygninger. Vandforsyning Lokalplanområdet forsynes p.t. med vand fra Glostrup Forsyning A/S. Afvandingsforhold Området er fælles kloakere, hvilket betyder at kloak og regnvand føres til fælleskloak i Glosemosevej. Støj Lokalplanområdet ligger ikke ud til store veje eller jernbanen og er derfor ifølge støjkortlægningen ikke påvirket af støj fra disse. Jordforurening Lokalplanområdet er områdeklassificeret, hvilket betyder at området forventes at være lettere forurenet. Det betyder at jord, der flyttes fra ejendommen skal anmeldes til Glostrup Kommune og der skal tages prøver af al jord, der flyttes. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder konstateres yderligere tegn på jordforurening skal Glostrup Kommune kontaktes. Lokalplanens forhold til anden planlægning Fingerplan 2007 Fingerplan 2007 er et landsplandirektiv for Hovedstadsområdet. Kommunens planlægning må ikke stride i mod bestemmelserne i Fingerplan Lokalplan GL 68 for et område på Glosemosevej er i overensstemmelse med Fingerplan Lokalplanområdet ligger inden for det stationsnære kerneområde. Udvidelse af lokalplanens anvendelses mulighederne er en midlertidig løsning, som åbner mulighed for at eksisterende bygninger kan anvendes til andre formål end de nuværende. Der vil i løbet af de kommende år blive udarbejdet en lokalplan med mere intensiv anvendelse af området jævnfør kommuneplanens rammer. 5

11 Kommuneplan for Glostrup Kommune Lokalplanområdet indgår i kommuneplanens rammeområde GC8 - Erhvervsområde syd for Glostrup Station. For område GC8 - Erhvervsområde syd for Glostrup Station gælder følgende rammer for lokalplanlægningen: Rammenr.: GC 8 Områdenavn: Erhvervsområde syd for Glostrup Station. Zonestatus: Byzone Generel anvendelse: Centerformål Specifik anvendelse: Kontor, administration, service, hotel og produktionsvirksomhed- og servicevirksomhed (i miljøklasse 1) samt grønt område - offentlig park. Anden anvendelse Der kan i området etableres kontorer over 1500 etagemeter, da området ligger indenfor det stationsnære område Der kan samlet for GC 6, GC 7 og GC 8 nyopføres eller nyindrettes m² til detailhandel Dagligvarebutikker må ikke overstige 1000 m² Udvalgsvarebutikker må ikke overstige 1000 Bebyggelsesprocent - hele området: m² 75% (kan hæves til 160% såfremt der etableres en park i rammeområdets sydlige del, og yderligere 210%, hvis hele parkeringsbehovet etableres i kælder eller parkeringshus) Højde: 20 m (dog må der ikke opføres bygninger over 3 etager i en afstand af 50 m fra skelgrænse til villabebyggelsen, der ligger langs med Glosemosevej) Antal etager: 6 etager (dog må der ikke opføres bygninger over 3 etager i en afstand af 50 m fra skelgrænse til villabebyggelsen, der ligger langs med Glosemosevej). Lokalplan GL68 for et område på Glosemosevej er i overensstemmelse med Kommuneplan Byplanvedtægter og lokalplaner Lokalplanområdet er omfattet af Byplanvedtægt G1 lyst den 8. januar 1944 og byplanvedtægt G 15 Industriområde ved Herstedøstervej, Sydvestvej og Godsbanevej m.fl. fra april I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan GL68 for et område ved Glosemosevej ophæves begge byplanvedtægter for den del der er omfattet af nærværende lokalplan. Servitutter og deklarationer I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er servitutter og deklarationerne for de på gældende ejendomme blevet gennemgået. Følgende af de 6

12 servitutter og deklarationer der er tinglyst på ejendommene indenfor lokalplanes område ophæves af lokalplanen i medfør af: Planlovens 15 stk. 2 nr Dokument lyst den Dok om bebyggelse, benyttelse mv. for så vidt bestemmelserne om bebyggelse Tinglysningslovens 20 - Dokument lyst den om bebyggelse, benyttelse mv. for så vidt de bestemmelser der handler om jernbanespor - Dokument lyst den om bebyggelse, benyttelse mv. samt jernbanespor mm. - Dokument lyst den om forpligtelse mht. pålæg af servitutter - Dok lyst den om vejafgift årlig vejafgift af 35 øre pr løb alm facade, Resp. lån i off. midler. Tillige lyst pantstiftende - Dok lyst den om vejret mv. samt vejanlæg mv. Aflyses på anden måde : - Dok lyst den om bebyggelse, benyttelse mv. forsynings- /afløbsledninger mv samt vandløb vedr. 4aa, da Glostrup Kommune har påtaleretten Byggelinjer Der er langs lokalplanområdets sydlige og nordlige skel en byggelinje på 5 meter. Derudover er der langs Glosemosevejs en byggelinje på 10 meter fra vejmidte. Museumsloven Hvis der under jordarbejder findes spor af fortidsminder, skal arbejdet standses og anmeldes til Museum for Astronomi, Nyere tid, Arkæologi, Antikvarisk enhed, Kroppedals Allé, 2630 Tåstrup (Bekendtgørelse af museumsloven lovbekendtgørelse nr af 14. december stk. 2). Oplysninger kan evt. indhentes på Museet inden arbejdet påbegyndes. Miljøscreening I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 316 af ) har myndigheder pligt til at miljøvurdere planer og programmer, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan have væsentlig indvirkning på miljøet. Med henblik på at afklare, om det er nødvendigt at foretage en miljøvurdering, har Glostrup Kommune udarbejdet en indledende miljøscreening. Lokalplanen giver mulighed for at anvende eksisterende bygninger til nye formål og kun i begrænset omfang mulighed for ny bebyggelse. På denne bag- 7

13 grund vurderer Glostrup Kommune at der ikke vil være en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Byøkologi og ressourcer Det er kommunalbestyrelsens hensigt i videst muligt omfang at søge genbrug af materialer og øvrige byøkologiske tiltag indarbejdet ved nybyggeri og ved anlæg af nye veje, pladser, torve m.v. Med hensyn til varme, el, affald, vandforsyning og spildevandsrensning er det kommunalbestyrelsens hensigt så vidt muligt at søge tekniske og organisatoriske foranstaltninger til nedbringelse af ressourceforbruget indarbejdet ved nybyggeri. Der bør i den anledning ikke alene tages udgangspunkt i den nuværende situation, men også tages hensyn til fremtiden. Det henstilles derfor, at der ved nybyggeri og anlægsarbejder sker en konkret vurdering af mulighederne for at indarbejde økologiske løsninger. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Sikring af lokalplanens formål Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter Planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil. Tilladelse før endelig vedtagelse Når fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag er udløbet, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til, at en ejendom bebygges eller udnyttes efter lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde m.v. Gyldighedsperiode Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 3. oktober 2012 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil den 3. oktober

14 Bemærkninger og ændringsforslag Bemærkninger og ændringsforslag til lokalplanforslaget sendes til: Center for It og Udvikling Rådhusparken Glostrup inden den 30. november Yderligere oplysninger om forslaget kan fås ved henvendelse til: Center for It og Udvikling Rådhusparken Glostrup Tlf:

15 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplan GL 68 for et erhvervsområde syd for Glostrup Station. I henhold til Planloven (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i pkt. 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formål 1.1 Det er lokalplanens formål: at udvide områdets anvendelsesmuligheder, at fastsætte krav til antallet af parkeringspladser, der skal anlægges før bebyggelsen kan tages i brug til ny anvendelse. 2. Lokalplanens område 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter ejendommene matr.nr. 4ao og 4q, Glostrup by, Glostrup samt alle parceller, der efter den 2. april 2012 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Området ligger i byzone. Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til produktions- og serviceerhverv (miljøklasse 1-4), derudover kan eksisterende bygninger anvendes til sportsaktiviteter og kultur- og udstillingsvirksomhed, dog ikke selskabslokaler. 3.2 Der må indenfor lokalplanens område ikke etableres spillehaller eller anden form for gevinstgivende virksomhed med udbetaling af kontante præmier. 3.3 Indenfor lokalplanområdet, kan der efter kommunalbestyrelsens godkendelse, opføres de tekniske anlæg (energi, vand, tele, netværk, signalstyring og lignende), der måtte være nødvendige for at sikre områdets forsyning under forudsætning af, at disse bygningers ydre harmonerer med omgivelserne. Note: Der henvises i øvrigt til Glostrup Kommunes retningslinjer for placering af mindre tekniske anlæg til et områdes forsyning (energi, vand, tele, netværk, signalstyring og lignende). 4. Udstykninger 10

16 4.1 Lokalplanområdet må ikke udstykkes yderligere. Der kan dog ske mindre arealoverførsler mellem ejendomme indenfor lokalplanområdet. 5. Vej-, sti og parkeringsforhold 5.1 Der udlægges vejadgang og parkering efter princippet vist på kortbilag Vejreglernes anvisning af pladsbehov for parkeringspladser skal benyttes. 5.3 Indenfor lokalplanområdet skal der udlægges og anlægges: - 1 p-plads pr. 50 m 2 produktions- og serviceerhverv - 1 p-plads pr. 50 m 2 sportshal samt 1 pr. 10 tilskuerpladser - 1 p-plads pr. 25 m 2 areal til kultur- og udstillingsvirksomhed 5 % af antallet af p-pladserne til sportshal, kultur- og udstillingsvirksomhed skal etableres som handicappladser. Der skal mindst en plads etableres som handicapplads. 6. Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocenten indenfor lokalplanområdet må ikke overstige Der må ikke opføres ny bebyggelse udover mindre til- og ombygninger til eksisterende bebyggelse. 7. Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende væg- og tagmaterialer. 7.2 Der kan indenfor området opsættes mikro vindmøller på tage. 7.3 Solfangere eller solpaneler skal opsættes direkte på tage eller facader eller indbygges i bygningen således, at synlige fritstående konstruktioner undgås. 7.4 Mikromøller, solfangere, solceller og lignende må ikke ved refleksion være til gene for nabobebyggelsen. 7.5 Skiltning og reklamering skal godkendes af Glostrup Kommune. 11

17 8. Ubebyggede arealer og hegning 8.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer mv. skal opretholdes. 8.2 Opbevaring af campingvogne, både og uindregistrerede køretøjer samt oplagring af materialer må ikke finde sted på de ubebyggede arealer. 8.3 Udendørs belysning må ikke blænde eller være til væsentlig gene for omgivelserne. 8.4 Placering af opsamlingsmateriel til dagrenovation skal ske i overensstemmelse med Glostrup Kommunes regulativ for husholdningsaffald. 9. Forudsætninger for ibrugtagning af ny anvendelse af bebyggelse 9.1 Ny bebyggelse eller ny anvendelse af bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret tilstrækkelig parkering i henhold til lokalplanens bestemmelse Ophævelse af ældre byplanvedtægter 10.1 Byplanvedtægt G1 lyst den 8. januar 1944 samt byplanvedtægt G15 lyst den 7. oktober 1965 ophæves for det område, der er omfattet af nærværende lokalplan. 11. Ophævelse af servitutter og deklarationer Følgende servitutter og deklarationer der er tinglyst på ejendommene indenfor lokalplanes område ophæves af lokalplanen i medfør af: Planlovens 15 stk. 2 nr. 16 Dokument lyst den Dok om bebyggelse, benyttelse mv. for så vidt bestemmelserne om bebyggelse Tinglysningslovens 20 Dokument lyst den om bebyggelse, benyttelse mv. for så vidt de bestemmelser der handler om jernbanespor Dokument lyst den om bebyggelse, benyttelse mv. samt jernbanespor mm. Dokument lyst den om forpligtelse mht. pålæg af servitutter Dok lyst den om årlig vejafgift af 35 øre pr løb alm facade, Resp. lån i off. midler. Tillige lyst pantstiftende Dok lyst den om vejret mv. samt vejanlæg mv. 12

18

19 14

20 8ed 8dø 8ee 8bm GODSBANEVEJ 4y 8ef 8bn 8eg 8bo 4au 4f 8eu 8bp 7000c 4s GLOSEMOSEVEJ 8ev 8ex 8bq 8br 8pi 8bs 4ao 4q 8fm 8bt 22r 7000ax 8fo 8bu 22au 4r 8pk 139 8bv BRØNDBY KOMMUNE 7000x 22ae 22ao 22s 33fg 22ap 22aq Matrikelkort Copyright: Kort- og Matrikelstyrelsen Eksisterende bygninger Matrikelskel Lokalplangrænse meter LOKALPLAN GL68 Bilag 1 Et område på Glosemosevej Lokalplanens område Dato: Maj 2012 Mål 1:1500

21 º º 4f ºººº º º º º ººº ºº º º º º ºº º º º º ºº º º º º ººº º º º º º ºº ººººººººººººººººº ºº ººººººººº º º ººº º ºº º Udkørsel º ººº ºº Indkørsel Skel mod Brøndby Kommune = midte af vandløb 22r 22ae 4y 7000c 4ao 22au 22s 22ao 4q 7000ax 33fg 8fm 8fo 139 4r GLOSEMOSEVEJ GODSBANEVEJ Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 0 12, Meter Lokalplanens område Matrikelskel Vejkant Parkering Kommunegrænse LOKALPLAN GL68 KORTBILAG 2 Glostrup Kommune Et område ved Glosemosevej Illustrationsplan Dato: 13. juni 2012 Mål: 1:1.000

22

LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ

LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ É LL ETS A VÆLD KILDE EJ ESTV SYDV LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ JUNI 2013 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmesiden www.glostrup.dk/aktuelt/høringer Lokalplan

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Forslag. Lokalplan 2.9 Erhverv og Kulturhus på Roskildevej 30. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune

Forslag. Lokalplan 2.9 Erhverv og Kulturhus på Roskildevej 30. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse Albertslund Kommune Forslag Lokalplan 2.9 Erhverv og Kulturhus på Roskildevej 30 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr. 1044 for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Løkken-Vrå Kommune Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde en lokalplan førend der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Der kan

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Lokalplan 049-707. Forslag. Daginstitution ved Kattegatskolen Skolebakken i Grenaa TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan 049-707. Forslag. Daginstitution ved Kattegatskolen Skolebakken i Grenaa TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 049-707 Daginstitution ved Kattegatskolen Skolebakken i Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk VEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Lokalplanen

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 250. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER

LOKALPLAN 250. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA DEN 16. JUNI 2010 TIL DEN 11. AUGUST 2010 LOKALPLAN 250 CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER Bibliotek, Kultur- og Medborgerhus, Kig Ind REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

Lokalplan nr. 12.B12.7

Lokalplan nr. 12.B12.7 Farvergårdvej Lokalplan nr. 12.B12.7 Lathyrusvej Irisvej Lavendelvej Kærmindevej Gullestrupvej Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Forslag Bevarende lokalplan for

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet Offentlig bekendtgørelse den 10.11. 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 387 - Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby Syrenvej Enghavevej Rønnevej Grønnegade Jernbane Østergade LOKALPLAN NR. 160 Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby April 2015 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan,

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

Boliger ved Holmehøj i Gundsømagle

Boliger ved Holmehøj i Gundsømagle Boliger ved Holmehøj i Gundsømagle Lokalplan 522/forslag Udkast 7. maj 2007 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål 9 Indhold 9 Forhold til anden planlægning 11 Landsplandirektiver 11 Kommuneplan

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN FORSLAG Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for at foretage

Læs mere