GLOSTRUP KOMMUNE LOKALPLAN GL68 FORSLAG TIL GODSBANEVEJ GLOSEMOSEVEJ INDUSTRIVEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLOSTRUP KOMMUNE LOKALPLAN GL68 FORSLAG TIL GODSBANEVEJ GLOSEMOSEVEJ INDUSTRIVEJ"

Transkript

1 GLOSTRUP KOMMUNE GODSBANEVEJ GLOSEMOSEVEJ INDUSTRIVEJ FORSLAG TIL LOKALPLAN GL68 FOR ET OMRÅDE PÅ GLOSEMOSEVEJ SEPTEMBER 2012

2 GLOSTRUP KOMMUNE Center for It og Udvikling By, Plan og Erhverv Til Deres orienterings Dato: 26. september 2012 Som ejer, naboer eller lignende. Sagsnr: 12/16657 Sign. sn Forslag til lokalplan GL68 for et område på Glosemosevej Glostrup Kommunalbestyrelse har den 12. september 2012 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan GL68 for et område på Glosemosevej til høring fra den 3. oktober 2012 til den 30. november Lokalplanforslaget offentliggøres den 3. oktober 2012 i Folkebladet for Glostrup - Brøndby Vallensbæk og på Kopi af annoncen og lokalplanforslaget er vedlagt som bilag. Indsigelser og bemærkninger skal inden den 30. november sendes skriftligt til Center for It og Udvikling, Rådhuset, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup eller på Navn og adresse skal fremgå af indsigelsen eller bemærkningen. Yderligere eksemplarer af lokalplanforslaget kan afhentes i Borgerkontakt, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup eller downloades på Har De spørgsmål til lokalplanforslaget er du velkommen til at kontakte Susanne Nørgaard på tlf.nr Venlig hilsen Susanne Nørgaard Landinspektør Rådhusparken 2, 2600 Glostrup T: E:

3 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmesiden Forslag til lokalplan GL68 for et område på Glosemosevej Kommunalbestyrelsen har d. 12. september 2012 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan GL68 for et område på Glosemosevej. Lokalplanens formål er at udvinde området anvendelsesmuligheder således at eksisterende bygninger udover nuværende anvendelse til produktions- og servicevirksomhed, også kan anvendes til sportsaktiviteter, samt kultur- og udstillingsvirksomhed (ikke selskabslokaler), samt at der kan etableres tilstrækkelig parkering til disse anvendelser indenfor området. Miljøvurdering Med henblik på at afklare, om det er nødvendigt at foretage en miljøvurdering, har Glostrup Kommune udarbejdet en indledende miljøscreening af lokalplanforslaget. På grundlag af denne screening har kommunen vurderet, at det byggeri, som lokalplanen giver mulighed for, ikke vil bevirke en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Klager over vurdering af, at planerne ikke er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Klager skal indgives skiftligt til Glostrup Kommune, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup, eller Glostrup Kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Indgivelse af klage har ikke opsættende virkning. Der er et klagegebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Offentliggørelsen af lokalplanforslaget sker med henblik på at give ejere og interesserede borgere mulighed for at kommentere kommunalbestyrelsens forslag til en plan for området. Forslaget er fremlagt i perioden 3. oktober 30. november 2012 og kan ses på: Glostrup Kommunes hjemmeside Center for Borgerkontakt, Rådhusparken 2 eller Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5 Forslaget kan afhentes i Center for Borgerkontakt, Rådhusparken 2 1

4 Indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslaget skal sendes skriftligt til Kommunalbestyrelsen inden d. 30. november 2012 til: Center for It og Udvikling, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup. Eller sendes som til vedhæftet navn og adresse. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan Der gælder efter Planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 3. oktober 2012 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil den 3. oktober Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til Susanne Nørgaard, Center for It og Udvikling, på tlf. nr Glostrup Kommunalbestyrelsen den 2. oktober

5 Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Udarbejdelse Offentliggørelse Indhold

6 Forslag til Lokalplan GL 68 for et område på Glosemosevej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 3 Lokalplanens indhold side 4 Lokalplanens miljømæssige forhold side 4 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 5 Miljøscreening side 7 Byøkologi og ressourcer side 8 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger side 8 Bemærkninger og ændringsforslag side 9 LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Lokalplanens formål side Lokalplanens område side Områdets anvendelse side Udstykninger side Vej-, sti- og parkeringsforhold side Bebyggelsens omfang og placering side Bebyggelsens ydre fremtræden side Ubebyggede arealer og hegning side Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse mv. side Ophævelse af ældre byplanvedtægter side Ophævelse af servitutter og deklarationer side Lokalplanens retsvirkninger side 13 Vedtagelsespåtegning side 13 Kortbilag 1: Lokalplanens område Kortbilag 2: Vej- sti og parkeringsforhold Hvor der ikke på kortbilag eller i lokalplanteksten er angivet faste tal (afstande, vinkler, etc.) tages der forbehold for kort bilags nøjagtighed, ligesom der tages forbehold for, at de indtegnede bygninger, veje m.v. er i overensstemmelse med de faktiske og fysiske forhold. 1

7 2

8 PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund Glostrup Kommune vedtog i 2009 en helhedsplan for Kirkebjerg Erhvervsområde. Helhedsplanen åbner muligheder for at omdanne Kirkebjerg til en levende bydel med plads til både boliger og erhverv. Grundejerne på Glosemosevej ønsker at udvikle området i overensstemmelse med helhedsplanen, men har endnu ikke fundet de rette investorer. Indtil der findes de rette investorer ønsker grundejerne i området at udvide områdets anvendelsesmuligheder, så eksisterende bygninger, som midlertidig løsning, udover den nuværende anvendelse til produktions- og servicevirksomhed, også kan anvendes til sportsaktiviteter, samt kultur- og udstillingsvirksomhed. Hal på Glosemosevej 20 Lokalplanens område Lokalplanområdet omfatter 2 ejendomme på ca m 2 beliggende på Glosemosevej Inden for området ligger et par produktions- og servicevirksomheder i 3 større bygninger. Langs det sydlige skel er et grønt beplantningsbælte med høje træer af forskellig art. Mod syd grænser området til Brøndby Kommune, mod nord til parkeringsplads bag Glostrup Ret og mod øst til Glosemosevej. Området er den sydligste del af Kirkebjerg Erhvervsområde, der ligger i Glostrup Kommune. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at udvide områdets anvendelsesmuligheder således at eksisterende bygninger udover nuværende anvendelse til produktions- og servicevirksomhed, også kan anvendes til sportsaktiviteter, samt kultur- og 3

9 udstillingsvirksomhed, (ikke selskabslokaler), samt at sikre at der kan etableres tilstrækkelig parkering til disse anvendelser indenfor området. Lokalplanens indhold Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til produktions- og serviceerhverv og giver mulighed for at eksisterende bygninger som en midlertidig løsning kan anvendes til sportsaktiviteter, samt kultur- og udstillingsvirksomhed. Der kan udover mindre om- og tilbygninger ikke opføres ny bebyggelse indenfor for lokalplanområdet. Udnyttelsen af bygningernes anvendelse til sportsaktiviteter samt kultur- og udstillingsvirksomhed afhænger af antallet af parkeringspladser, der kan etableres på den pågældende ejendom. Der kan ifølge lokalplanen etableres 60 parkeringspladser indenfor lokalplanområdet heraf disponerer Glosemosevej 18 over 9 parkeringspladser på egen grund matr. nr. 4 q og 5 parkeringspladser i udkørslen på matr. nr.4ao, Glosemosevej over 6 parkeringspladser og Glosemosevej over de restende 40 parkeringspladser. Lokalplanens miljømæssige konsekvenser Trafik og parkeringsforhold Lokalplanområdet vejbetjenes fra den offentlige vej Glosemosevej. Antallet af parkeringspladser der kan etableres på den enkelte ejendom bestemmer hvad ejendommen kan anvendes til. Ejerne at matr. nr. 4ao Glostrup By, Glostrup har i henhold til deklaration lyst den 7. april 1976 ikke selv råderet over 5 af parkeringspladserne ved den nordlige indkørsel til området. Parkeringspladserne skal etableres efter vejreglerens anvisning af pladsbehov. Inden for lokalplanområdet skal der udlægges og anlægges: 1 p-plads pr. 50 m 2 produktions- og serviceerhverv 1 p-plads pr. 50 m 2 sportshal samt 1 p-plads pr. 10 tilskuerpladser 1 p-plads pr. 25 m 2 areal til kultur- og udstillingsvirksomhed 5% af antallet af p-pladserne til sportshal, kultur- og udstillingsvirksomhed skal etableres som handicappladser, dog skal mindst én plads som handicapplads. Varmeforsyning Lokalplanområdet forsynes med naturgas. Glostrup Kommune har i april 2012 besluttet at området skal fjernvarmeforsynes. Det forudsætter at ny bebyggelse først kan tages i brug, når der er etableret tilslutning til fjern- 4

10 varmeforsyningen. Dette gælder også såfremt der i den ny bygningsenhed er behov for opvarmning af rum samt varmt brugsvand. Tilslutningspligten gælder også ved installation af nyt selvstædigt opvarmningssystem i forbindelse med modernisering, anden ombygning eller udvidelse af eksisterende bygninger. Vandforsyning Lokalplanområdet forsynes p.t. med vand fra Glostrup Forsyning A/S. Afvandingsforhold Området er fælles kloakere, hvilket betyder at kloak og regnvand føres til fælleskloak i Glosemosevej. Støj Lokalplanområdet ligger ikke ud til store veje eller jernbanen og er derfor ifølge støjkortlægningen ikke påvirket af støj fra disse. Jordforurening Lokalplanområdet er områdeklassificeret, hvilket betyder at området forventes at være lettere forurenet. Det betyder at jord, der flyttes fra ejendommen skal anmeldes til Glostrup Kommune og der skal tages prøver af al jord, der flyttes. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder konstateres yderligere tegn på jordforurening skal Glostrup Kommune kontaktes. Lokalplanens forhold til anden planlægning Fingerplan 2007 Fingerplan 2007 er et landsplandirektiv for Hovedstadsområdet. Kommunens planlægning må ikke stride i mod bestemmelserne i Fingerplan Lokalplan GL 68 for et område på Glosemosevej er i overensstemmelse med Fingerplan Lokalplanområdet ligger inden for det stationsnære kerneområde. Udvidelse af lokalplanens anvendelses mulighederne er en midlertidig løsning, som åbner mulighed for at eksisterende bygninger kan anvendes til andre formål end de nuværende. Der vil i løbet af de kommende år blive udarbejdet en lokalplan med mere intensiv anvendelse af området jævnfør kommuneplanens rammer. 5

11 Kommuneplan for Glostrup Kommune Lokalplanområdet indgår i kommuneplanens rammeområde GC8 - Erhvervsområde syd for Glostrup Station. For område GC8 - Erhvervsområde syd for Glostrup Station gælder følgende rammer for lokalplanlægningen: Rammenr.: GC 8 Områdenavn: Erhvervsområde syd for Glostrup Station. Zonestatus: Byzone Generel anvendelse: Centerformål Specifik anvendelse: Kontor, administration, service, hotel og produktionsvirksomhed- og servicevirksomhed (i miljøklasse 1) samt grønt område - offentlig park. Anden anvendelse Der kan i området etableres kontorer over 1500 etagemeter, da området ligger indenfor det stationsnære område Der kan samlet for GC 6, GC 7 og GC 8 nyopføres eller nyindrettes m² til detailhandel Dagligvarebutikker må ikke overstige 1000 m² Udvalgsvarebutikker må ikke overstige 1000 Bebyggelsesprocent - hele området: m² 75% (kan hæves til 160% såfremt der etableres en park i rammeområdets sydlige del, og yderligere 210%, hvis hele parkeringsbehovet etableres i kælder eller parkeringshus) Højde: 20 m (dog må der ikke opføres bygninger over 3 etager i en afstand af 50 m fra skelgrænse til villabebyggelsen, der ligger langs med Glosemosevej) Antal etager: 6 etager (dog må der ikke opføres bygninger over 3 etager i en afstand af 50 m fra skelgrænse til villabebyggelsen, der ligger langs med Glosemosevej). Lokalplan GL68 for et område på Glosemosevej er i overensstemmelse med Kommuneplan Byplanvedtægter og lokalplaner Lokalplanområdet er omfattet af Byplanvedtægt G1 lyst den 8. januar 1944 og byplanvedtægt G 15 Industriområde ved Herstedøstervej, Sydvestvej og Godsbanevej m.fl. fra april I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan GL68 for et område ved Glosemosevej ophæves begge byplanvedtægter for den del der er omfattet af nærværende lokalplan. Servitutter og deklarationer I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er servitutter og deklarationerne for de på gældende ejendomme blevet gennemgået. Følgende af de 6

12 servitutter og deklarationer der er tinglyst på ejendommene indenfor lokalplanes område ophæves af lokalplanen i medfør af: Planlovens 15 stk. 2 nr Dokument lyst den Dok om bebyggelse, benyttelse mv. for så vidt bestemmelserne om bebyggelse Tinglysningslovens 20 - Dokument lyst den om bebyggelse, benyttelse mv. for så vidt de bestemmelser der handler om jernbanespor - Dokument lyst den om bebyggelse, benyttelse mv. samt jernbanespor mm. - Dokument lyst den om forpligtelse mht. pålæg af servitutter - Dok lyst den om vejafgift årlig vejafgift af 35 øre pr løb alm facade, Resp. lån i off. midler. Tillige lyst pantstiftende - Dok lyst den om vejret mv. samt vejanlæg mv. Aflyses på anden måde : - Dok lyst den om bebyggelse, benyttelse mv. forsynings- /afløbsledninger mv samt vandløb vedr. 4aa, da Glostrup Kommune har påtaleretten Byggelinjer Der er langs lokalplanområdets sydlige og nordlige skel en byggelinje på 5 meter. Derudover er der langs Glosemosevejs en byggelinje på 10 meter fra vejmidte. Museumsloven Hvis der under jordarbejder findes spor af fortidsminder, skal arbejdet standses og anmeldes til Museum for Astronomi, Nyere tid, Arkæologi, Antikvarisk enhed, Kroppedals Allé, 2630 Tåstrup (Bekendtgørelse af museumsloven lovbekendtgørelse nr af 14. december stk. 2). Oplysninger kan evt. indhentes på Museet inden arbejdet påbegyndes. Miljøscreening I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 316 af ) har myndigheder pligt til at miljøvurdere planer og programmer, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan have væsentlig indvirkning på miljøet. Med henblik på at afklare, om det er nødvendigt at foretage en miljøvurdering, har Glostrup Kommune udarbejdet en indledende miljøscreening. Lokalplanen giver mulighed for at anvende eksisterende bygninger til nye formål og kun i begrænset omfang mulighed for ny bebyggelse. På denne bag- 7

13 grund vurderer Glostrup Kommune at der ikke vil være en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Byøkologi og ressourcer Det er kommunalbestyrelsens hensigt i videst muligt omfang at søge genbrug af materialer og øvrige byøkologiske tiltag indarbejdet ved nybyggeri og ved anlæg af nye veje, pladser, torve m.v. Med hensyn til varme, el, affald, vandforsyning og spildevandsrensning er det kommunalbestyrelsens hensigt så vidt muligt at søge tekniske og organisatoriske foranstaltninger til nedbringelse af ressourceforbruget indarbejdet ved nybyggeri. Der bør i den anledning ikke alene tages udgangspunkt i den nuværende situation, men også tages hensyn til fremtiden. Det henstilles derfor, at der ved nybyggeri og anlægsarbejder sker en konkret vurdering af mulighederne for at indarbejde økologiske løsninger. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Sikring af lokalplanens formål Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter Planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil. Tilladelse før endelig vedtagelse Når fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag er udløbet, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til, at en ejendom bebygges eller udnyttes efter lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde m.v. Gyldighedsperiode Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 3. oktober 2012 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil den 3. oktober

14 Bemærkninger og ændringsforslag Bemærkninger og ændringsforslag til lokalplanforslaget sendes til: Center for It og Udvikling Rådhusparken Glostrup inden den 30. november Yderligere oplysninger om forslaget kan fås ved henvendelse til: Center for It og Udvikling Rådhusparken Glostrup Tlf:

15 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplan GL 68 for et erhvervsområde syd for Glostrup Station. I henhold til Planloven (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i pkt. 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formål 1.1 Det er lokalplanens formål: at udvide områdets anvendelsesmuligheder, at fastsætte krav til antallet af parkeringspladser, der skal anlægges før bebyggelsen kan tages i brug til ny anvendelse. 2. Lokalplanens område 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter ejendommene matr.nr. 4ao og 4q, Glostrup by, Glostrup samt alle parceller, der efter den 2. april 2012 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Området ligger i byzone. Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til produktions- og serviceerhverv (miljøklasse 1-4), derudover kan eksisterende bygninger anvendes til sportsaktiviteter og kultur- og udstillingsvirksomhed, dog ikke selskabslokaler. 3.2 Der må indenfor lokalplanens område ikke etableres spillehaller eller anden form for gevinstgivende virksomhed med udbetaling af kontante præmier. 3.3 Indenfor lokalplanområdet, kan der efter kommunalbestyrelsens godkendelse, opføres de tekniske anlæg (energi, vand, tele, netværk, signalstyring og lignende), der måtte være nødvendige for at sikre områdets forsyning under forudsætning af, at disse bygningers ydre harmonerer med omgivelserne. Note: Der henvises i øvrigt til Glostrup Kommunes retningslinjer for placering af mindre tekniske anlæg til et områdes forsyning (energi, vand, tele, netværk, signalstyring og lignende). 4. Udstykninger 10

16 4.1 Lokalplanområdet må ikke udstykkes yderligere. Der kan dog ske mindre arealoverførsler mellem ejendomme indenfor lokalplanområdet. 5. Vej-, sti og parkeringsforhold 5.1 Der udlægges vejadgang og parkering efter princippet vist på kortbilag Vejreglernes anvisning af pladsbehov for parkeringspladser skal benyttes. 5.3 Indenfor lokalplanområdet skal der udlægges og anlægges: - 1 p-plads pr. 50 m 2 produktions- og serviceerhverv - 1 p-plads pr. 50 m 2 sportshal samt 1 pr. 10 tilskuerpladser - 1 p-plads pr. 25 m 2 areal til kultur- og udstillingsvirksomhed 5 % af antallet af p-pladserne til sportshal, kultur- og udstillingsvirksomhed skal etableres som handicappladser. Der skal mindst en plads etableres som handicapplads. 6. Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocenten indenfor lokalplanområdet må ikke overstige Der må ikke opføres ny bebyggelse udover mindre til- og ombygninger til eksisterende bebyggelse. 7. Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende væg- og tagmaterialer. 7.2 Der kan indenfor området opsættes mikro vindmøller på tage. 7.3 Solfangere eller solpaneler skal opsættes direkte på tage eller facader eller indbygges i bygningen således, at synlige fritstående konstruktioner undgås. 7.4 Mikromøller, solfangere, solceller og lignende må ikke ved refleksion være til gene for nabobebyggelsen. 7.5 Skiltning og reklamering skal godkendes af Glostrup Kommune. 11

17 8. Ubebyggede arealer og hegning 8.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer mv. skal opretholdes. 8.2 Opbevaring af campingvogne, både og uindregistrerede køretøjer samt oplagring af materialer må ikke finde sted på de ubebyggede arealer. 8.3 Udendørs belysning må ikke blænde eller være til væsentlig gene for omgivelserne. 8.4 Placering af opsamlingsmateriel til dagrenovation skal ske i overensstemmelse med Glostrup Kommunes regulativ for husholdningsaffald. 9. Forudsætninger for ibrugtagning af ny anvendelse af bebyggelse 9.1 Ny bebyggelse eller ny anvendelse af bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret tilstrækkelig parkering i henhold til lokalplanens bestemmelse Ophævelse af ældre byplanvedtægter 10.1 Byplanvedtægt G1 lyst den 8. januar 1944 samt byplanvedtægt G15 lyst den 7. oktober 1965 ophæves for det område, der er omfattet af nærværende lokalplan. 11. Ophævelse af servitutter og deklarationer Følgende servitutter og deklarationer der er tinglyst på ejendommene indenfor lokalplanes område ophæves af lokalplanen i medfør af: Planlovens 15 stk. 2 nr. 16 Dokument lyst den Dok om bebyggelse, benyttelse mv. for så vidt bestemmelserne om bebyggelse Tinglysningslovens 20 Dokument lyst den om bebyggelse, benyttelse mv. for så vidt de bestemmelser der handler om jernbanespor Dokument lyst den om bebyggelse, benyttelse mv. samt jernbanespor mm. Dokument lyst den om forpligtelse mht. pålæg af servitutter Dok lyst den om årlig vejafgift af 35 øre pr løb alm facade, Resp. lån i off. midler. Tillige lyst pantstiftende Dok lyst den om vejret mv. samt vejanlæg mv. 12

18

19 14

20 8ed 8dø 8ee 8bm GODSBANEVEJ 4y 8ef 8bn 8eg 8bo 4au 4f 8eu 8bp 7000c 4s GLOSEMOSEVEJ 8ev 8ex 8bq 8br 8pi 8bs 4ao 4q 8fm 8bt 22r 7000ax 8fo 8bu 22au 4r 8pk 139 8bv BRØNDBY KOMMUNE 7000x 22ae 22ao 22s 33fg 22ap 22aq Matrikelkort Copyright: Kort- og Matrikelstyrelsen Eksisterende bygninger Matrikelskel Lokalplangrænse meter LOKALPLAN GL68 Bilag 1 Et område på Glosemosevej Lokalplanens område Dato: Maj 2012 Mål 1:1500

21 º º 4f ºººº º º º º ººº ºº º º º º ºº º º º º ºº º º º º ººº º º º º º ºº ººººººººººººººººº ºº ººººººººº º º ººº º ºº º Udkørsel º ººº ºº Indkørsel Skel mod Brøndby Kommune = midte af vandløb 22r 22ae 4y 7000c 4ao 22au 22s 22ao 4q 7000ax 33fg 8fm 8fo 139 4r GLOSEMOSEVEJ GODSBANEVEJ Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 0 12, Meter Lokalplanens område Matrikelskel Vejkant Parkering Kommunegrænse LOKALPLAN GL68 KORTBILAG 2 Glostrup Kommune Et område ved Glosemosevej Illustrationsplan Dato: 13. juni 2012 Mål: 1:1.000

22

GLOSTRUP KOMMUNE LOKALPLAN GL68 FOR ET OMRÅDE PÅ GLOSEMOSEVEJ GODSBANEVEJ GLOSEMOSEVEJ INDUSTRIVEJ

GLOSTRUP KOMMUNE LOKALPLAN GL68 FOR ET OMRÅDE PÅ GLOSEMOSEVEJ GODSBANEVEJ GLOSEMOSEVEJ INDUSTRIVEJ GLOSTRUP KOMMUNE GODSBANEVEJ GLOSEMOSEVEJ INDUSTRIVEJ LOKALPLAN GL68 FOR ET OMRÅDE PÅ GLOSEMOSEVEJ APRIL 2013 Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Udarbejdelse Offentliggørelse Indhold Lokalplan GL 68 for

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE LOKALPLAN GL41.1 LOKALCENTER PÅ BRØNDBYVESTERVEJ MAGNOLIAVEJ ØSTBROVEJ ENIGHEDSVEJ BRØNDBYVESTERVEJ

GLOSTRUP KOMMUNE LOKALPLAN GL41.1 LOKALCENTER PÅ BRØNDBYVESTERVEJ MAGNOLIAVEJ ØSTBROVEJ ENIGHEDSVEJ BRØNDBYVESTERVEJ ØSTBROVEJ GLOSTRUP KOMMUNE MAGNOLIAVEJ ENIGHEDSVEJ BRØNDBYVESTERVEJ LOKALPLAN GL41.1 LOKALCENTER PÅ BRØNDBYVESTERVEJ NOVEMBER 2013 Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Udarbejdelse Offentliggørelse Indhold

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE LOKALPLAN GL 18.3 FOR PARKERINGSHUS PÅ GLOSTRUP HOSPITAL KINDEBJERGVEJ BAKKEN NORDRE RINGVEJ

GLOSTRUP KOMMUNE LOKALPLAN GL 18.3 FOR PARKERINGSHUS PÅ GLOSTRUP HOSPITAL KINDEBJERGVEJ BAKKEN NORDRE RINGVEJ GLOSTRUP KOMMUNE KINDEBJERGVEJ BAKKEN NORDRE RINGVEJ LOKALPLAN GL 18.3 FOR PARKERINGSHUS PÅ GLOSTRUP HOSPITAL OKTOBER 2012 Lokalplan GL 18.3 for Parkeringshus på Glostrup hospital Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

FORSLAG juni 2013 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN GO5 GB24 BAKKEN GO6 GB5 GB26 GB7 GB3 GB8 GC2 TILLÆG NR. 11

FORSLAG juni 2013 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN GO5 GB24 BAKKEN GO6 GB5 GB26 GB7 GB3 GB8 GC2 TILLÆG NR. 11 POPPELVEJ SKOLEVEJ FORSLAG juni 2013 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 GO5 KINDEBJERGVEJ PILEVEJ SPORTSVEJ GB24 BAKKEN HASSELVEJ ELMEVEJ SOLVANGSVEJ GO6 GB5 LEDDET EGEVEJ GB26 STUBBEN DIGET NORDRE

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

KIRKEBJERG KIRKEBJERG ERHVERVSPARK

KIRKEBJERG KIRKEBJERG ERHVERVSPARK GL 97 Lokalplan GL 97 For Kirkebjerg Erhvervspark KIRKEBJERG KIRKEBJERG ERHVERVSPARK Kirkebjerg Erhvervspark November 2011 G LOSTRUP KOMMUNE Hvad er en lokalplan En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN B BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk

FORSLAG TIL LOKALPLAN B BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk FORSLAG TIL LOKALPLAN B 16.01.01 BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER 2016 AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk Kommune- og lokalplaner Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2016 vedtaget forslag til lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN GL 92 FOR EN GRUND PÅ HJØRNET AF KIRKEBJERG ALLÉ OG LINDE ALLÉ SEPTEMBER 2007. Kampsax - COWI DDO STATIONSPARKEN ØSTBROVEJ LINDE ALLÉ

LOKALPLAN GL 92 FOR EN GRUND PÅ HJØRNET AF KIRKEBJERG ALLÉ OG LINDE ALLÉ SEPTEMBER 2007. Kampsax - COWI DDO STATIONSPARKEN ØSTBROVEJ LINDE ALLÉ STATIONSPARKEN ØSTBROVEJ LINDE ALLÉ KIRKEBJERG ALLÉ DDO c Kampsax - COWI LOKALPLAN GL 92 FOR EN GRUND PÅ HJØRNET AF KIRKEBJERG ALLÉ OG LINDE ALLÉ SEPTEMBER 2007 Lokalplan GL 92 for en grund på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPIAN NR. 64 FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPLAN ML 64 I VORGOD - BARDE Videbæk Kommune. LOKALPLAN NR. 64 for en børneinstitution

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE LOKALPLAN EL 26 FOR ET OMRÅDE I DEN SYDVESTLIGE DEL AF EJBY ERHVERVSOMRÅDE NORDRE RINGVEJ EJBY INDUSTRIVEJ JYLLINGEVEJ

GLOSTRUP KOMMUNE LOKALPLAN EL 26 FOR ET OMRÅDE I DEN SYDVESTLIGE DEL AF EJBY ERHVERVSOMRÅDE NORDRE RINGVEJ EJBY INDUSTRIVEJ JYLLINGEVEJ GLOSTRUP KOMMUNE NORDRE RINGVEJ EJBY INDUSTRIVEJ JYLLINGEVEJ LOKALPLAN EL 26 FOR ET OMRÅDE I DEN SYDVESTLIGE DEL AF EJBY ERHVERVSOMRÅDE TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2003-2015 OKTOBER 2008 Lokalplan EL

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 136 For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et område ved Brydes Allé, Assens By September 2017 Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 Forslag til tillæg nr 1 til Lokalplan nr.1-c602 er i

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Greve Kommune Lokalplan nr.14.42 FORSLAG Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den 26. juni 2012

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008.

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. LOKALPLAN NR. 37, 2008. Plejeboliger i Rødvig FORSLAG OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. Stevns Kommune Lokalplan 37, 2008 Plejeboliger i Rødvig Indledning Denne Lokalplan

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde en lokalplan førend der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Der kan

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag c, LOKALPLAN EL 17 FOR ET OMRADE VED PRODUKTIONSVEJ. INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag Side: 1 INDLEDNING.

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde i Frederikssund Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Frederikssund Kommuneplan 1997 2009, kommuneplantillæg nr. 002 for detailhandel

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til kommuneplantillæg Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt fra den

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Lokalplan Boligområde ved Lyngbyvej og Harestien i Lyngby

Lokalplan Boligområde ved Lyngbyvej og Harestien i Lyngby TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 052-707 Boligområde ved Lyngbyvej og Harestien i Lyngby Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk VEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988.

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988. Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup J.nr. 88 0018 5. Anmelder: LANDINSPEKTØRERN~ MØLLER CI1RISTENS~N WILLY DOLLERUP LEHMANN MADSEN FREDERIK RIEGELS LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY Endelig godkendt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan GL 82 for området ved Ndr. Ringvej - Vestervej og Toftevej.

Lokalplan GL 82 for området ved Ndr. Ringvej - Vestervej og Toftevej. Lokalplan GL 82 for området ved Ndr. Ringvej - Vestervej og Toftevej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område Lokalplanens formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 44.1. Strandesplanaden 110

Forslag til Lokalplan nr. 44.1. Strandesplanaden 110 Forslag til Lokalplan nr. 44.1 Strandesplanaden 110 September 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkning... 3 Redegørelse Indledning... 4

Læs mere