VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION NUVÆRENDE 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM) Unionen har hjemsted i Furesø Kommune Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund, samt nationale og internationale organisationer, der er hovedorganisationer og interesseorganisationer for de aktiviteter, der naturligt hører under Dansk Svømmeunion. Unionen er forpligtet overfor disse organisationer i det omfang, det fremgår af love, vedtægter eller andre bestemmelser og beslutninger. FORSLAG/ÆNDRING 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM) Unionen har hjemsted i Furesø Kommune Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund, samt nationale og internationale organisationer, der er hovedorganisationer og interesseorganisationer for de aktiviteter, der naturligt hører under Dansk Svømmeunion. Unionen er forpligtet overfor disse organisationer i det omfang, det fremgår af love, vedtægter eller andre bestemmelser og beslutninger. 2. Unionens formål 2.1. Unionen har følgende værdigrundlag: Dansk Svømmeunion vil skabe optimale rammer for vandidræt, hvor der er plads til at lege, at svømme og at vinde. Det vil unionen gøre ved: at udvikle bredden i vandidrætten gennem de aktiviteter, vi tilbyder til glæde for alle, at sikre rammerne for elitesporten, så vi kan markere os som en stærk svømmenation på det internationale plan både målt på vores resultater og måden vi udvikler på, at arbejde for at alle kan færdes med glæde og sikkerhed i vandet, at skabe et fællesskab, der bygger på dialog mellem medlem og organisation, og at være en synlig og respekteret aktør i idrætsog sundhedsdebatten at redde liv, vi lærer danskerne at svømme og vi uddanner livreddere Unionen har som overordnede målsætninger: at skabe mulighed for alle til at dyrke vandidræt på det plan, som hver enkelt ønsker, at undervise i selvredning og livredning for derigennem at mindske antallet af drukneulykker, at aktivere flest mulig inden for vandidrættens rammer for derigennem, at øge det enkelte menneskes fysiske velbefindende og derved bidrage til, at øge samfundets mentale og sociale sundhed, og at varetage alle der under hørende opgaver landet over 3. Medlemmer 3.1 Enhver forening, der har én eller flere af unionens aktiviteter på programmet, kan optages som medlem af Dansk Svømmeunion. 2. Unionens formål 2.1. Unionen har følgende værdigrundlag: Dansk Svømmeunion vil skabe optimale rammer for vandidræt, hvor der er plads til at lege, at svømme og at vinde. Det vil unionen gøre ved: at udvikle bredden i vandidrætten gennem de aktiviteter, vi tilbyder til glæde for alle, at sikre rammerne for elitesporten, så vi kan markere os som en stærk svømmenation på det internationale plan både målt på vores resultater og måden vi udvikler på, at arbejde for at alle kan færdes med glæde og sikkerhed i vandet, at skabe et fællesskab, der bygger på dialog mellem medlem og organisation, og at være en synlig og respekteret aktør i idrætsog sundhedsdebatten at redde liv, vi lærer danskerne at svømme og vi uddanner livreddere Unionen har som overordnede målsætninger: at skabe mulighed for alle til at dyrke vandidræt på det plan, som hver enkelt ønsker, at undervise i selvredning og livredning for derigennem at mindske antallet af drukneulykker, at aktivere flest mulig inden for vandidrættens rammer for derigennem, at øge det enkelte menneskes fysiske velbefindende og derved bidrage til, at øge samfundets mentale og sociale sundhed, og at varetage alle der under hørende opgaver landet over 3. Medlemmer 3.1 Enhver forening, der har én eller flere af unionens aktiviteter på programmet, kan optages som medlem af Dansk Svømmeunion.

2 3.2 Foreningens vedtægter skal godkendes af Dansk Svømmeunion. 3.3 Foreningen skal årligt foretage medlemsregistrering til Danmarks Idrætsforbund efter de gældende regler herom 3.4 Foreningen er forpligtiget til at følge unionens vedtægter og andre bestemmelser og beslutninger og er forpligtiget til i samme omfang som unionen til at følge love, vedtægter og andre bestemmelser og beslutninger fra nationale og internationale organisationer, jf. 1, Foreningerne samt disses medlemmer er forpligtet til at yde Dansk Svømmeunion enhver bistand, herunder meddele oplysninger som bestyrelsen, direktøren eller Appeludvalget måtte forlange til varetagelse af unionens opgaver. 3.2 Foreningens vedtægter skal godkendes af Dansk Svømmeunion. 3.3 Foreningen skal årligt foretage medlemsregistrering til Danmarks Idrætsforbund efter de gældende regler herom 3.4 Foreningen er forpligtiget til at følge unionens vedtægter og andre bestemmelser og beslutninger og er forpligtiget til i samme omfang som unionen til at følge love, vedtægter og andre bestemmelser og beslutninger fra nationale og internationale organisationer, jf. 1, Foreningerne samt disses medlemmer er forpligtet til at yde Dansk Svømmeunion enhver bistand, herunder meddele oplysninger som bestyrelsen, direktøren eller Appeludvalget måtte forlange til varetagelse af unionens opgaver. 3.6 Efterskoler og højskoler kan optages som skolemedlemmer og sidestilles herudover med medlemsforeninger. 4. Generalforsamlingen 4.1. Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle unionens anliggender. Generalforsamlingen består af unionens bestyrelse, sektioner, afdelinger samt medlemsforeningerne Stemmeret på Generalforsamlingen har unionens bestyrelsesmedlemmer og sektionerne med én stemme hver. Foreninger med medlemmer har én stemme. Foreninger med har to stemmer. Foreninger med har tre stemmer. Foreninger med 1000 til 1499 har fire stemmer. Foreninger med 1500 eller flere medlemmer har fem stemmer. 4. Generalforsamlingen 4.1. Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle unionens anliggender. Generalforsamlingen består af unionens bestyrelse, sektioner, afdelinger samt medlemsforeningerne Stemmeret på Generalforsamlingen har unionens bestyrelsesmedlemmer og sektionerne med én stemme hver. Foreninger med medlemmer har én stemme. Foreninger med har to stemmer. Foreninger med har tre stemmer. Foreninger med 1000 til 1499 har fire stemmer. Foreninger med 1500 eller flere medlemmer har fem stemmer. Skoler har én stemme 4.3. Stemmeberettigede er kun de foreninger, som har indberettet medlemstallet til DIF indenfor den fastsatte indberetningsfrist, og som ikke er i restance til Unionen Ingen foreningsrepræsentant kan afgive stemme for en anden forening. 4.5 For at få udleveret stemmesedler på generalforsamlingen, skal en repræsentant for foreningen, ved anmodning, kunne dokumentere tilhørsforhold til en forening, som er medlem af Dansk Svømmeunion Ud over de stemmeberettigede har personer, der af unionen er ansat, valgt eller udpeget til at varetage en opgave, taleret på 4.7. Bestyrelsen kan invitere personer og organisationer til Generalforsam lingen. Disse har taleret ved 4.3. Stemmeberettigede er kun de foreninger, som har indberettet medlemstallet til DIF indenfor den fastsatte indberetningsfrist, og som ikke er i restance til Unionen Ingen foreningsrepræsentant kan afgive stemme for en anden forening. 4.5 For at få udleveret stemmesedler på generalforsamlingen, skal en repræsentant for foreningen, ved anmodning, kunne dokumentere tilhørsforhold til en forening, som er medlem af Dansk Svømmeunion Ud over de stemmeberettigede har personer, der af unionen er ansat, valgt eller udpeget til at varetage en opgave, taleret på 4.7. Bestyrelsen kan invitere personer og organisationer til Generalforsam lingen. Disse har taleret ved

3 4.8. Pressen har adgang til 4.9. Den ordinære Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned, efter følgende dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra afdelingerne 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport 4. Forelæggelse af unionens politiske program og mål for de kommende tre år 5. Forelæggelse af budget for det kommende år 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af bestyrelse jf Valg af interne revisorer og suppleanter jf Valg af appeludvalg jf Eventuelt 4.8. Pressen har adgang til 4.9. Den ordinære Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned, efter følgende dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra afdelingerne 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport 4. Forelæggelse af unionens politiske program og mål for de kommende tre år 5. Forelæggelse af budget for det kommende år 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af bestyrelse jf Valg af interne revisorer og suppleanter jf Valg af appeludvalg jf Eventuelt Forslag til behandling på Generalforsamlingen skal være unionen i hænde senest 10 uger før Forslag til behandling på Generalforsamlingen skal være unionen i hænde senest 10 uger før Forslag til personvalg, jævnfør dagsordenens punkt 7, 8 og 9 skal være unionen i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingens beslutninger træffes af de tilstedeværende stemmer ved almindeligt flertal Vedtægtsændringer kræver dog kvalificeret flertal (2/3 af de tilstedeværende stemmer) Forslag til personvalg, jævnfør dagsordenens punkt 7, 8 og 9 skal være unionen i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingens beslutninger træffes af de tilstedeværende stemmer ved almindeligt flertal Vedtægtsændringer kræver dog kvalificeret flertal (2/3 af de tilstedeværende stemmer) Skriftlig afstemning gennemføres såfremt mindst 5 procent af de tilstedeværende stemmer kræver dette, og ved personvalg, hvor der er mere end en kandidat og i øvrigt når dirigenten beslutter det Forslag til behandling på Generalforsamlingen og forslag til personvalg kan fremsættes af bestyrelsens medlemmer, sektionscheferne og medlemsforeningerne Indkaldelse til Generalforsamlingen udsendes senest 15. december året før. Endelig dagsorden med eventuelle bilag - herunder regnskab, budget og eventuelt indkomne forslag - udsendes til foreningerne senest 28 dage før mødet Forslag til personvalg, jævnfør, 4.11., offentliggøres på unionens hjemmeside kort efter fristens udløb. 5. Ekstraordinær generalforsamling 5.1. Bestyrelsen eller mindst 10 foreninger kan kræve, at der indkaldes til ekstraordinær Generalforsamling Skriftlig afstemning gennemføres såfremt mindst 5 procent af de tilstedeværende stemmer kræver dette, og ved personvalg, hvor der er mere end en kandidat og i øvrigt når dirigenten beslutter det Forslag til behandling på Generalforsamlingen og forslag til personvalg kan fremsættes af bestyrelsens medlemmer, sektionslederne og medlemsforeningerne Indkaldelse til Generalforsamlingen udsendes senest 15. december året før. Endelig dagsorden med eventuelle bilag - herunder regnskab, budget og eventuelt indkomne forslag - udsendes til foreningerne senest 28 dage før mødet Forslag til personvalg, jævnfør, 4.11., offentliggøres på unionens hjemmeside kort efter fristens udløb. 5. Ekstraordinær generalforsamling 5.1. Bestyrelsen eller mindst 10 foreninger kan kræve, at der indkaldes til ekstraordinær Generalforsamling.

4 5.2. Dagsorden med angivelse af forhandlingsemnet skal udsendes senest 14 dage efter, at kravet er fremsat Den ekstraordinære Generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel og afholdes senest 2 måneder efter, at kravet er fremsat. 6. Bestyrelsen 6.1. Til varetagelse af den overordnede ledelse af unionen vælger generalforsamlingen en bestyrelse, der består af en formand, en økonomiansvarlig og seks øvrige medlemmer Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen efter følgende plan: Lige år vælges formanden og tre bestyrelsesmedlemmer. Ulige år vælges den økonomiansvarlige og tre bestyrelsesmedlemmer Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder valg af næstformand blandt bestyrelsens øvrige medlemmer Bestyrelsens medlemmer har møde- og taleret i samtlige af Unionens organer, dog med undtagelse af møder i Appeludvalget Bestyrelsen er ansvarlig for samarbejdet på tværs i unionen. Bestyrelsen drøfter dette med sektionerne og afdelingscheferne efter behov og mindst én gang om året Bestyrelsen kan fastsætte nærmere bestemmelser om deltagelse i konkurrencer i udlandet, karantæne m.v. i forbindelse med klubskifte, mesterskaber, stævner, turneringer og rekorder Bestyrelsen er bemyndiget til i særlige tilfælde, at udarbejde fortolkninger eller supplementer til Unionens vedtægter og bestemmelser. Sådanne beslutninger kan vedtages med øjeblikkelig virkning, men skal forelægges førstkommende Generalforsamling for at få varig gyldighed Udnytter bestyrelsen bemyndigelserne i henhold til 6.7 og 6.8 skal beslutningen offentliggøres på unionens hjemmeside. 7. Sanktioner m.v En forening, der er medlem af Dansk Svømmeunion, kan ved overtrædelse af vedtægter og bestemmelser, jf. 3.4 og 3.5, ikendes bod eller udelukkelse Ledere, trænere og aktive, der er knyttet til for Dagsorden med angivelse af forhandlingsemnet skal udsendes senest 14 dage efter, at kravet er fremsat Den ekstraordinære Generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel og afholdes senest 2 måneder efter, at kravet er fremsat. 6. Bestyrelsen 6.1. Til varetagelse af den overordnede ledelse af unionen vælger generalforsamlingen en bestyrelse, der består af en formand, en økonomiansvarlig og seks øvrige medlemmer Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen efter følgende plan: Lige år vælges formanden og tre bestyrelsesmedlemmer. Ulige år vælges den økonomiansvarlige og tre bestyrelsesmedlemmer Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder valg af næstformand blandt bestyrelsens øvrige medlemmer Bestyrelsens medlemmer har møde- og taleret i samtlige af Unionens organer, dog med undtagelse af møder i Appeludvalget Bestyrelsen er ansvarlig for samarbejdet på tværs i unionen. Bestyrelsen drøfter dette med sektionerne og afdelingscheferne efter behov og mindst én gang om året Bestyrelsen kan fastsætte nærmere bestemmelser om deltagelse i konkurrencer i udlandet, karantæne m.v. i forbindelse med klubskifte, mesterskaber, stævner, turneringer og rekorder Bestyrelsen er bemyndiget til i særlige tilfælde, at udarbejde fortolkninger eller supplementer til Unionens vedtægter og bestemmelser. Sådanne beslutninger kan vedtages med øjeblikkelig virkning, men skal forelægges førstkommende Generalforsamling for at få varig gyldighed Udnytter bestyrelsen bemyndigelserne i henhold til 6.7 og 6.8 skal beslutningen offentliggøres på unionens hjemmeside. 7. Sanktioner m.v En forening, der er medlem af Dansk Svømmeunion, kan ved overtrædelse af vedtægter og bestemmelser, jf. 3.4 og 3.5, ikendes bod eller udelukkelse Ledere, trænere og aktive, der er knyttet til for-

5 eninger, der er medlem af Dansk Svømmeunion, eller til unionen kan ved overtrædelse af vedtægter og bestemmelser, jf. 3.4 og 3.5, ikendes udelukkelse (karantæne) eller i særlige tilfælde bod Ved økonomisk restance til unionen kan foreninger, og enkeltpersoner udelukkes indtil restancen er betalt. Det samme gælder ved økonomisk restance til en eller flere foreninger. eninger, der er medlem af Dansk Svømmeunion, eller til unionen kan ved overtrædelse af vedtægter og bestemmelser, jf. 3.4 og 3.5, ikendes udelukkelse (karantæne) eller i særlige tilfælde bod Ved økonomisk restance til unionen kan foreninger, og enkeltpersoner udelukkes indtil restancen er betalt. Det samme gælder ved økonomisk restance til en eller flere foreninger Sager, der angår overtrædelse af bestemmelser, der er vedtaget på en sektions områdemøde vedrørende mesterskaber, turneringer, stævner m.v. behandles af vedkommende sektion. Sager der vedrører sportsafdelingen skal behandles af afdelingens ledelse. Øvrige sager behandles af bestyrelsen. Sektionen eller bestyrelsen kan ikke træffe afgørelse i sager, der vedrører dommerkendelser i sportslige aktiviteter Såfremt der er mulighed for det, bør der gives en frist til at bringe forholdene i orden, inden spørgsmålet om sanktioner kommer på tale Inden der træffes afgørelse i en sag skal parterne have lejlighed til skriftligt at fremkomme med deres bemærkninger til sagen m.v Sager kan behandles mundtligt. Beslutning herom træffes af det organ, der behandler sagen En afgørelse kan inden 4 uger, regnet fra afgørelsens modtagelse, påklages En sektions afgørelse kan påklages til bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse kan påklages til Appeludvalget. 8. Administrationen 8.1. Unionens administration ledes af en direktør, der er ansat af bestyrelsen og er ansvarlig overfor denne i alle henseender. 9. Afdelinger 9.1. Under bestyrelsen er etableret en sportsafdeling, en kursusafdeling, en teknik- og materielafdeling og en kystlivredningsafdeling. Bestyrelsen fastsætter efter forhandling med de berørte parter organisatoriske, økonomiske og faglige retningslinjer samt kompetenceforhold for de nævnte afdelinger. Retningslinjer, der for hver afdeling fastlægges i en forretningsorden, der godkendes af bestyrelsen. 10. Sektioner Unionen har sektioner inden for følgende aktivitetsområder: svømning, synkrosvømning, udspring, vandpolo, livredning og breddeaktiviteter Sager, der angår overtrædelse af bestemmelser, der er vedtaget på en sektions områdemøde vedrørende mesterskaber, turneringer, stævner m.v. behandles af vedkommende sektion. Sager der vedrører sportsafdelingen skal behandles af afdelingens ledelse. Øvrige sager behandles af bestyrelsen. Sektionen eller bestyrelsen kan ikke træffe afgørelse i sager, der vedrører dommerkendelser i sportslige aktiviteter Såfremt der er mulighed for det, bør der gives en frist til at bringe forholdene i orden, inden spørgsmålet om sanktioner kommer på tale Inden der træffes afgørelse i en sag skal parterne have lejlighed til skriftligt at fremkomme med deres bemærkninger til sagen m.v Sager kan behandles mundtligt. Beslutning herom træffes af det organ, der behandler sagen En afgørelse kan inden 4 uger, regnet fra afgørelsens modtagelse, påklages En sektions afgørelse kan påklages til bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse kan påklages til Appeludvalget. 8. Administrationen 8.1. Unionens administration ledes af en direktør, der er ansat af bestyrelsen og er ansvarlig overfor denne i alle henseender. 9. Afdelinger 9.1. Under bestyrelsen er etableret en sportsafdeling, en kursusafdeling, en medlems- og udviklingsafdeling og en kystlivredningsafdeling. Bestyrelsen fastsætter efter forhandling med de berørte parter organisatoriske, økonomiske og faglige retningslinjer samt kompetenceforhold for de nævnte afdelinger. Retningslinjer, der for hver afdeling fastlægges i en forretningsorden, der godkendes af bestyrelsen. 10. Sektioner Unionen har sektioner inden for følgende aktivitetsområder: synkrosvømning, udspring, vandpolo og livredning.

6 10.2. I forbindelse med unionens generalforsamling holdes der områdemøder indenfor hver sektion og afdelinger (som er nævnt i 10.1). Områdemødet for sektionen for breddeaktiviteter afholdes tidsmæssigt forskudt i forhold til områdemøderne i de øvrige sektioner Dagsorden for områdemøderne skal mindst indeholde følgende punkter: 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen 4. Orientering om sektionens økonomi 5. Behandling af indkomne forslag 6. Øvrige emner til drøftelse 7. Valg af sektionsleder 8. Eventuelt valg af øvrige medlemmer til sektionen 9. Eventuelt Møde- og taleret på områdemøderne har bestyrelsen, sektionens medlemmer, og enhver forening, der er ordinært medlem af Unionen. Pressen har adgang til områdemøderne Foreninger, der har haft sektionens aktivitet på programmet indenfor det sidste kalenderår, har stemmeret på områdemødet med 1 stemme hver Områdemødet kan beslutte en udvidelse af stemmetallet baseret på foreningens deltagelse i sektionens aktiviteter I øvrigt gælder de samme regler med hensyn til stemmeberettigelse og stemmeafgivelse som til På områdemøderne kan der træffes beslutning om sektionslederens beretning samt om strukturen og indholdet i de arrangementer, der tilbydes foreningerne (turneringsbestemmelser, mesterskabsbestemmelser og stævneaktiviteter m.v.) Områdemødet kan endvidere beslutte, at der skal opkræves en registreringsafgift for aktive, der deltager i arrangementer, der afholdes af sektionen Forslag til behandling på områdemøderne og forslag til personvalg, kan fremsættes af bestyrelsens medlemmer, sektionen og medlemsforeningerne. Fristerne for fremsættelse af forslag er de samme som til generalforsamlingen Områdemødernes beslutninger træffes af de tilstedeværende stemmer ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning gennemføres, såfremt mindst 5% af områdemødets tilstedeværende stemmer kræver dette, ved personvalg, hvor der er mere end én kandidat, samt i øvrigt når dirigenten beslutter det I forbindelse med unionens generalforsamling holdes der områdemøder indenfor hver sektion (som er nævnt i 10.1) samt sportsafdelingen Dagsorden for områdemøderne skal mindst indeholde følgende punkter: 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen 4. Orientering om sektionens økonomi 5. Behandling af indkomne forslag 6. Øvrige emner til drøftelse 7. Valg af sektionsleder 8. Eventuelt valg af øvrige medlemmer til sektionen 9. Eventuelt Møde- og taleret på områdemøderne har bestyrelsen, sektionens medlemmer, og enhver forening, der er ordinært medlem af Unionen. Pressen har adgang til områdemøderne Foreninger, der har haft sektionens aktivitet på programmet indenfor det sidste kalenderår, har stemmeret på områdemødet med 1 stemme hver Områdemødet kan beslutte en udvidelse af stemmetallet baseret på foreningens deltagelse i sektionens aktiviteter I øvrigt gælder de samme regler med hensyn til stemmeberettigelse og stemmeafgivelse som til På områdemøderne kan der træffes beslutning om sektionslederens beretning samt om strukturen og indholdet i de arrangementer, der tilbydes foreningerne (turneringsbestemmelser, mesterskabsbestemmelser og stævneaktiviteter m.v.) Områdemødet kan endvidere beslutte, at der skal opkræves en registreringsafgift for aktive, der deltager i arrangementer, der afholdes af sektionen Forslag til behandling på områdemøderne og forslag til personvalg, kan fremsættes af bestyrelsens medlemmer, sektionen og medlemsforeningerne. Fristerne for fremsættelse af forslag er de samme som til generalforsamlingen Områdemødernes beslutninger træffes af de tilstedeværende stemmer ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning gennemføres, såfremt mindst 5% af områdemødets tilstedeværende stemmer kræver dette, ved personvalg, hvor der er mere end én kandidat, samt i øvrigt når dirigenten beslutter det.

7 Sektionernes ledelse består af a. sektionschefen, b. et antal medlemmer, der vælges af områdemø det. c. derudover kan sektionen udpege yderligere medlemmer Områdemødet træffer beslutning om antal medlemmer i ledelsen og om valgperioder, jævnfør ovenfor under punkt b og c Sektionen fastsætter regler for det daglige virke, arbejdsopgaver og arbejdsfordeling. Disse regler godkendes af områdemødet Sektionerne kan etablere underudvalg Sektionslederne leder de enkelte sektioner Sektionernes ledelse er over for bestyrelsen, ansvarlig for varetagelsen af sektionernes arbejdsopgaver Bestyrelsen fastlægger efter forhandling med afdelingscheferne og sektionscheferne arbejdsopgaverne for sektionerne. 11 Sportsafdelingen Unionen har en sportsafdeling der varetager national og international konkurrencesvømning I forbindelse med unionens generalforsamling holdes der område møde indenfor afdelingen. Områdemødet for afdelingen afholdes tidsmæssigt samtidigt med sektionernes områdemøder Dagsorden for områdemødet skal mindst indeholde følgende punkter: 2. Sportschefens årsberetning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for afdelingen 4. Orientering om afdelingens økonomi 5. Valg af udvalgsmedlemmer 6. Eventuelt Møde- og taleret på områdemøderne har bestyrelsen, afdelingens ansatte samt medlemmer, af enhver forening, der er ordinært medlem af Unionen. Pressen har adgang til områdemødet Foreninger, der har haft afdelingens aktivitet på programmet indenfor det sidste kalenderår, har stemmeret på områdemødet med 1 stemme hver På områdemødet kan drøftes sportschefens beretning samt målsætninger og handleplaner og indholdet i de arrangementer, der tilbydes foreningerne (turneringsbestemmelser, mesterskabsbestemmelser og stævneaktiviteter m.v.) Sektionernes ledelse består af a. sektionslederen, b. et antal medlemmer, der vælges af områdemø det. c. derudover kan sektionen udpege yderligere medlemmer Områdemødet træffer beslutning om antal medlemmer i ledelsen og om valgperioder, jævnfør ovenfor under punkt b og c Sektionen fastsætter regler for det daglige virke, arbejdsopgaver og arbejdsfordeling. Disse regler godkendes af områdemødet Sektionerne kan etablere underudvalg Sektionslederne leder de enkelte sektioner Sektionernes ledelse er over for bestyrelsen, ansvarlig for varetagelsen af sektionernes arbejdsopgaver Bestyrelsen fastlægger efter forhandling med afdelingscheferne og sektionslederne arbejdsopgaverne for sektionerne. 11 Sportsafdelingen Unionen har en sportsafdeling der varetager national og international konkurrencesvømning I forbindelse med unionens generalforsamling holdes der områdemøde indenfor afdelingen. Områdemødet for afdelingen afholdes tidsmæssigt samtidigt med sektionernes områdemøder Dagsorden for områdemødet skal mindst indeholde følgende punkter: 2. Sportschefens årsberetning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for afdelingen 4. Orientering om afdelingens økonomi 5. Valg af udvalgsmedlemmer 6. Eventuelt Møde- og taleret på områdemøderne har bestyrelsen, afdelingens ansatte samt medlemmer, af enhver forening, der er ordinært medlem af Unionen. Pressen har adgang til områdemødet Foreninger, der har haft afdelingens aktivitet på programmet indenfor det sidste kalenderår, har stemmeret på områdemødet med 1 stemme hver På områdemødet kan drøftes sportschefens beretning samt målsætninger og handleplaner og indholdet i de arrangementer, der tilbydes foreningerne (turneringsbestemmelser, mesterskabsbestemmelser og stævneaktiviteter m.v.).

8 11.7. Områdemødets beslutninger træffes af de tilstedeværende stemmer ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning gennemføres, såfremt mindst 5 % af områdemødets tilstedeværende stemmer kræver dette, ved personvalg, hvor der er mere end én kandidat, samt i øvrigt når dirigenten beslutter det Afdelingens ledelse består af sportschefen Afdelingen fastsætter en forretningsorden, der skal godkendes af bestyrelsen Afdelingen kan etablere underudvalg Afdelingen er over for bestyrelsen, ansvarlig for varetagelsen af afdelingens arbejdsopgaver Områdemødets beslutninger træffes af de tilstedeværende stemmer ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning gennemføres, såfremt mindst 5 % af områdemødets tilstedeværende stemmer kræver dette, ved personvalg, hvor der er mere end én kandidat, samt i øvrigt når dirigenten beslutter det Afdelingens ledelse består af sportschefen Afdelingen fastsætter en forretningsorden, der skal godkendes af bestyrelsen Afdelingen kan etablere underudvalg Afdelingen er over for bestyrelsen, ansvarlig for varetagelsen af afdelingens arbejdsopgaver. 12. Medlems- og Udviklingsafdeling Unionen har en medlems- og udviklingsafdeling der varetager klubkontakt og udviklingsopgaver I forbindelse med unionens generalforsamling holdes der dialogforum for afdelingen, hvor der er fokus på tværgående projekter Møde- og taleret på dialogforum har bestyrelsen, ansatte samt medlemmer, af enhver forening, der er ordinært medlem af Unionen Afdelingen fastsætter en forretningsorden, der skal godkendes af bestyrelsen Afdelingen er forpligtet til at oprette regionale aktivitetsudvalg Afdelingen er over for bestyrelsen, ansvarlig for varetagelsen af afdelingens arbejdsopgaver. 12. Økonomi Unionens regnskabsår er kalenderåret Årsrapporten, der godkendes på den ordinære generalforsamling, skal være forsynet med bestyrelsens underskrift og revisorernes påtegning Et statsautoriseret revisionsfirma foretager den fornødne revision Foreningerne betaler kontingent til unionen. Kontingentet er opdelt i et breddekontingent og et konkurrencekontingent. Kontingentet pristals-reguleres i takt med statens indekstal. Reguleringer derudover kan kun foretages efter vedtagelse på en generalforsamling Bestyrelsen fastsætter en budgetprocedure for unionens fællesomkostninger herunder afdelingerne og fordelingen af økonomiske midler til de organisatoriske led. 13. Økonomi Unionens regnskabsår er kalenderåret Årsrapporten, der godkendes på den ordinære generalforsamling, skal være forsynet med bestyrelsens underskrift og revisorernes påtegning Et statsautoriseret revisionsfirma foretager den fornødne revision Foreningerne betaler kontingent til unionen. Kontingentet er opdelt i et breddekontingent og et konkurrencekontingent. Kontingentet pristals-reguleres i takt med statens indekstal. Reguleringer derudover kan kun foretages efter vedtagelse på en generalforsamling Bestyrelsen fastsætter en budgetprocedure for unionens fællesomkostninger herunder afdelingerne og fordelingen af økonomiske midler til de organisatoriske led.

9 12.6. Unionen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån og kreditter kan kun ske med underskrift fra samtlige bestyrelsesmedlemmer. Dog kan direktøren sammen med den økonomiansvarlige eller formanden tegne forbundet i forbindelse med leasingaftaler maksimalt op til en halv million kroner, samt ved oprettelse af bankindlånskonti. 13. Intern revision På generalforsamlingen vælges for to år ad gangen to interne revisorer og en revisorsuppleant. I lige år vælges en intern revisor og i ulige år vælges en interne revisor og en revisorsuppleant De interne revisorer foretager en kritisk gennemgang af bilag for at se om unionens interne økonomiske retningslinjer og fastlagte budgetter er overholdt De interne revisorer udfærdiger en påtegning på regnskabet. 14. Appeludvalg Appeludvalget vælges af generalforsamlingen. Der vælges fire medlemmer. Mindst tre af medlemmerne skal have juridisk uddannelse. Medlemmerne vælges efter tur for fem år ad gangen. Medlemmer af appeludvalget kan ikke være valgt eller udpeget til andre opgaver i Dansk Svømmeunion Appeludvalget vælger selv sin formand og en stedfortrædende formand Appeludvalget træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal efter at parterne er hørt. Der skal være mindst tre medlemmer til stede Appeludvalgets formand bestemmer om sagerne behandles mundtligt eller skriftligt Sanktioner truffet af en sektion, og bestyrelsen, jf. 7, kan indbringes for appeludvalget. Fristen er fire uger efter, at den som ønsker at indbringe en afgørelse, har modtaget denne Appeludvalget kan af egen drift, eventuelt efter en henvendelse, beslutte at behandle andre sager end nævnt i Appeludvalget kan beslutte at hjemvise en sag Appeludvalget kan i sager af helt speciel karakter beslutte, at klageren kan få rimelige udgifter til advokatbistand dækket. 15. Andre bestemmelser Unionen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån og kreditter kan kun ske med underskrift fra samtlige bestyrelsesmedlemmer. Dog kan direktøren sammen med den økonomiansvarlige eller formanden tegne forbundet i forbindelse med leasingaftaler maksimalt op til en halv million kroner, samt ved oprettelse af bankindlånskonti. 14. Intern revision På generalforsamlingen vælges for to år ad gangen to interne revisorer og en revisorsuppleant. I lige år vælges en intern revisor og i ulige år vælges en interne revisor og en revisorsuppleant De interne revisorer foretager en kritisk gennemgang af bilag for at se om unionens interne økonomiske retningslinjer og fastlagte budgetter er overholdt De interne revisorer udfærdiger en påtegning på regnskabet. 15. Appeludvalg Appeludvalget vælges af generalforsamlingen. Der vælges fire medlemmer. Mindst tre af medlemmerne skal have juridisk uddannelse. Medlemmerne vælges efter tur for fem år ad gangen. Medlemmer af appeludvalget kan ikke være valgt eller udpeget til andre opgaver i Dansk Svømmeunion Appeludvalget vælger selv sin formand og en stedfortrædende formand Appeludvalget træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal efter at parterne er hørt. Der skal være mindst tre medlemmer til stede Appeludvalgets formand bestemmer om sagerne behandles mundtligt eller skriftligt Sanktioner truffet af en sektion, og bestyrelsen, jf. 7, kan indbringes for appeludvalget. Fristen er fire uger efter, at den som ønsker at indbringe en afgørelse, har modtaget denne Appeludvalget kan af egen drift, eventuelt efter en henvendelse, beslutte at behandle andre sager end nævnt i Appeludvalget kan beslutte at hjemvise en sag Appeludvalget kan i sager af helt speciel karakter beslutte, at klageren kan få rimelige udgifter til advokatbistand dækket. 16. Andre bestemmelser

10 15.1. Personer, der efter indstilling fra Unionens bestyrelse indvælges i bestyrelse, udvalg eller lignende i de internationale organisationer, som Dansk Svømmeunion er medlem af, har møde- og taleret i tilsvarende forum i Dansk Svømmeunions organisation. Denne møde- og taleret gælder i hele perioden, hvor vedkommende er valgt ind i den internationale organisation. Det samme gælder også ved indvalg i bestyrelse, udvalg m.v. i Danmarks Idræts-Forbund og Team Danmark. 16. Opløsning Er der til en Generalforsamling stillet forslag om Unionens opløsning, kræver vedtagelse heraf, at mindst to tredjedele af de tilstedeværende stemmer er for forslaget, ligesom mindst tre fjerdedele af de stemmeberettigede er repræsenteret Er dette ikke tilfældet, indkalder bestyrelsen med mindst otte dages varsel til en ny Generalforsamling, som da er beslutningsdygtig uanset antallet af de repræsenterede stemmer I tilfælde af Unionens opløsning bestemmer Danmarks Idræts Forbund over Unionens ejendele. 17. Ikrafttrædelse Vedtægterne er godkendt på generalforsamlingen afholdt 26. april 2014, og træder således i kraft per denne dato Personer, der efter indstilling fra Unionens bestyrelse indvælges i bestyrelse, udvalg eller lignende i de internationale organisationer, som Dansk Svømmeunion er medlem af, har møde- og taleret i tilsvarende forum i Dansk Svømmeunions organisation. Denne møde- og taleret gælder i hele perioden, hvor vedkommende er valgt ind i den internationale organisation. Det samme gælder også ved indvalg i bestyrelse, udvalg m.v. i Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark. 17. Opløsning Er der til en Generalforsamling stillet forslag om Unionens opløsning, kræver vedtagelse heraf, at mindst to tredjedele af de tilstedeværende stemmer er for forslaget, ligesom mindst tre fjerdedele af de stemmeberettigede er repræsenteret Er dette ikke tilfældet, indkalder bestyrelsen med mindst otte dages varsel til en ny Generalforsamling, som da er beslutningsdygtig uanset antallet af de repræsenterede stemmer I tilfælde af Unionens opløsning bestemmer Danmarks Idrætsforbund over Unionens ejendele. 18. Ikrafttrædelse Vedtægterne er godkendt på generalforsamlingen afholdt 25. april 2015, og træder således i kraft per denne dato.

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00. MOTIVERING fra bestyrelsen

Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00. MOTIVERING fra bestyrelsen Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kickboxing Forbund (DKF) 1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Kickboxing Forbund herefter benævnt DKF. DKF er stiftet den

Vedtægter for Dansk Kickboxing Forbund (DKF) 1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Kickboxing Forbund herefter benævnt DKF. DKF er stiftet den Vedtægter for Dansk Kickboxing Forbund (DKF) 1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Kickboxing Forbund herefter benævnt DKF. DKF er stiftet den 18. februar 2001 som en sammenslutning af 3 til den

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Vedtægt for JA Navn, formål og hjemsted

Vedtægt for JA Navn, formål og hjemsted Vedtægt for JA Navn, formål og hjemsted 1 Foreningens navn er JA. Hjemstedet er København. 2 JA har til formål: 1. At organisere kandidater, bachelorer og studerende på studieretninger inden for anvendt

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Foreningsvedtægter. Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter

Foreningsvedtægter. Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter Foreningsvedtægter Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund Tekst: Willy Rasmussen, Søren Gøtzsche, Jan Darfelt og Asbjørn Nordam

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere