INDIKATORER TIL PROCESKONTROL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDIKATORER TIL PROCESKONTROL"

Transkript

1 INDIKATORER TIL PROCESKONTROL

2 Forebyg smitterisiko SSI markedsfører kvalitetssikrede biologiske og kemiske indikatorer samt rengøringsindikatorer til kontrol af sterilisations-, desinfektions- og rengøringsprocesser. De biologiske indikatorer (BI) også kaldet sporeprøver - benyttes til en mikrobiologisk kontrol for at sikre at tilstedeværende mikroorganismer rent faktisk dræbes af en given sterilisationsproces. BI anbefales til periodisk kontrol og ved validering af sterilisationsudstyr. Kemiske indikatorer (KI) er et vigtigt supplement til biologiske indikatorer til dagligt at kontrollere om autoklaven fungerer optimalt med hensyn til de fysiske parametre. Indikatorer til rengøringskontrol er beregnet til daglig kontrol og rutineovervågning af rengøringskvaliteten i forbindelse med rengøring og desinfektionsprocesser i vaskedesinfektorer så smitterisiko elimineres. Brugen af indikatorer henvender sig til alle med behov for kontrol af sterilisations- og rengøringsprocesser fx hospitaler, medicinalindustrien, primærsektoren, tandlæge- og speciallægeklinikker og fødevareindustrien. Statens Serum Institut er eneleverandør af biologiske og kemiske indikatorer samt rengøringsindikatorer fra firmaet Simicon, til kontrol af sterilisation med damp, tør varme og formalin samt rengøring i vaskedesinfektorer. Det er desuden muligt at bestille opdyrkning af de biologiske indikatorer hos Statens Serum Institut, der straks underretter kunden, hvis der findes vækst fra én eller flere enheder. Derudover tilbydes der en abonnementsordning til mindre klinikker med behov for regelmæssig kontrol. Kvalitet Alle indikatorer er produceret efter godkendte internationale standarder. Opdyrkningen af de eksponerede biologiske indikatorer, aflæsning af resultat og besvarelse til kunden er certificeret i overensstemmelse med DS/EN ISO 9001 og DS/EN ISO

3 Sterilisationskontrol Ved enhver sterilisationsproces skal det kontrolleres, at de korrekte værdier af de fysiske parametre, som fx temperatur og tid, opnås. Afvigelser fra disse skal straks medføre klarlæggelse af årsagen og korrektion af fejlen. Sterilisationsprocesser bør derudover kontrolleres med biologiske indikatorer, jvf. DS/EN ISO Biologiske indikatorer er kalibreret til en veldefineret resistens, således at inaktivering af mikroorganismerne i sporeprøven viser, at sterilisationsprocessen har været effektiv. Biologiske indikatorer Biologiske indikatorer er præparationer af udvalgte mikroorganismer med høj resistens over for specifikke sterilisationsmetoder som fx damp- eller tør-sterilisation og er fremstillet i overensstemmelse med DS/EN ISO og DS/EN ISO Biologiske indikatorer er kalibreret til en veldefineret resistens, således at inaktivering af mikroorganismerne i sporeprøven viser, at sterilisationsprocessen har været effektiv. Biologiske indikatorer benyttes til validering og kontrol af sterilisationsprocesser. Alle nye sterilisatorer og nye procedurer, fx forårsaget af ændringer i sterilisationsprogram eller i godsets indpakning, bør valideres. Sterilisationsprocesserne bør herefter jævnligt kontrolleres med biologiske indikatorer fordelt i sterilisationsgodset - fortrinsvis placeret på svært tilgængelige steder for varme- og damptilførsel. På ikke-valideret udstyr bør der foretages en hyppigere kontrol med biologiske indikatorer, da sterilisationsprocessen som følge af den manglende validering er mere usikker. Sterilisationskontrol af valideret udstyr foretages hver 3 mdr. jvf. DS/EN ISO For ikke-valideret udstyr, såsom små autoklaver der anvendes i mindre klinikker, bør der foretages sterilisationskontrol hver måned. Efter eksponering sendes de biologiske indikatorer i den medfølgende frankerede svarkuvert til analyse på Statens Serum Institut. Analyse kan også finde sted i eget laboratorium. Det anbefales at anvende 6 stk. biologiske indikatorer til sterilisatorer med mere end 1 hylde eller hvis kassetterne er stablet i mere end ét lag pr. sterilisationscyklus ved rutinekontrol. Anvendelse af 3 indikatorer skal kun ske i særtilfælde og kun ved små sterilisatorer. Dampsterilisation Dampsterilisation (eller autoklavering) foregår ved tilførsel af mættet vanddamp under tryk. Udover selve temperatureffekten afhænger drabet af mikroorganismer af tilstedeværelsen af mættet vanddamp. Drabet skyldes irreversibel denaturering af cellekomponenter. Typisk foretages autoklavering med en sterilisationstid på minimum 15 minutter, 121 C og 2 atmosfæres tryk eller minimum 3 minutter, 134 C og 3 atmosfæres tryk. Genstande, som steriliseres med damp, er typisk ikke varmefølsomme, fx simple kirurgiske instrumenter, hånd- og vinkelstykker, medicinsk genbrugsudstyr, operationsudstyr med hulrum eller tekstiler. Sterilisationsprocessens effektivitet fremmes, hvis luften fjernes i kammeret før tilførslen af damp. Opnåelse af vakuum kan være vanskeligt. Tilbageværende luft vil besværliggøre dampens indtrængning i hulrum på instrumenter mv. Anvendelsen af biologiske indikatorer anbefales derfor både til rutinekontrol og i forbindelse med validering/revalidering af udstyret. Artikelnr. Produkt stk. pakning uden dyrkning, 10 5 CFU pr. enhed stk. pakning uden dyrkning, 10 5 CFU pr. enhed stk. pakning uden dyrkning, 10 6 CFU pr. enhed (til validering) Dyrkning af 3 stk Dyrkning af 6 stk. Desuden tilbydes en abonnementsordning til månedlig eller kvartalvis kontrol med 3 eller 6 stk. indikatorer pr. pakke. Alle abonnementer har 2 halvårlige leverancer. Denne ordning henvender sig til mindre klinikker (tandlæger, speciallæger mv.) med behov for regelmæssig kontrol. 3

4 Sterilisationskontrol Tør varme Sterilisation med tør varme (tørsterilisation) foregår i en ovn, hvori der bør være luftcirkulation. Det er den direkte temperatureffekt, dvs. en irreversibel denaturering af cellekomponenter, der destruerer tilstedeværende mikroorganismer. En typisk sterilisationsproces med tør varme foregår ved høj temperatur, fx minimum 160 C i 2 timer. Ikkevarmefølsomme genstande, som fx glas, forskellige undersøgelsesinstrumenter eller varmestabile materialer, kan steriliseres med tør varme. Det største problem ved tør sterilisation er opnåelsen og vedligeholdelsen af den høje temperatur jævnt fordelt i ovn og materialer. Derudover er det en ulempe, at tørsterillisation er en tidskrævende proces. Statens Serum Institut anbefaler anvendelsen af biologiske indikatorer til jævnlig rutinekontrol og validering/ revalidering ved tør varme sterilisation. Den jævnlige rutinekontrol skal sikre, at temperaturen opretholdes i tilstrækkelig lang tid i sterilisationsgodset. Artikelnr. Produkt stk. pakning uden dyrkning, 10 6 CFU pr. enhed stk. pakning uden dyrkning, 10 6 CFU pr. enhed Dyrkning af 3 stk Dyrkning af 6 stk. Indikatorerne til tør varme leveres i 3 eller 6 stk. pakninger til henholdsvis små eller store sterilisatorer. Ligesom til dampsterilisation tilbydes en abonnementsordning til månedlig eller kvartalvis kontrol med 3 eller 6 stk. pr. pakke. Alle abonnementer har 2 halvårlige leverancer og henvender sig til små klinikker (tandlæger, speciallæger mv.) med behov for regelmæssig kontrol. Formalin Formalin er en kemisk gas med alkylerende virkning, som kan dræbe mikroorganismer ved at ødelægge proteiner og nukleinsyrer. Formalinindikatorerne er fremstillet i overensstemmelse med standarden EN ISO og leveres med følgende specifikationer: et initialkimtal på mindst 10 5 CFU/enhed samt en D-værdi på mindst 12 min. i 1 molær formaldehydopløsning ved 60 C. Vigtige faktorer for sterilisation med formalin er gaskoncentration, relativ luftfugtighed og temperatur. Sterilisationsbetingelserne kan fx være 70 mg/l formalin, >90% relativ fugtighed og en temperatur på 70 C. En høj relativ luftfugtighed er afgørende for et effektivt drab. På grund af den lave sterilisationstemperatur retter processen sig mod sterilisation af varmefølsomme instrumenter som fx endoskoper med følsom optik, medicinsk engangsudstyr eller implantater. Formalin har også været benyttet til dekontaminering af rene rum og anvendes i et vist omfang til dekontaminering af isolatorer og LAF-bænke, men her kan det være svært at opretholde en tilstrækkelig høj temperatur og fugtighed. Ulemper ved formalinsterilisation er, at det er svært at måle og dermed at styre de fysiske parametre samt at opnå tilstrækkelig befugtning. Formalin er derudover et kræftfremkaldende stof, som irriterer slimhinderne og kan fremkalde allergi, og det er vigtigt at afgasse produkterne efter endt sterilisation. SSI anbefaler på grund af ovennævnte usikkerheder, at der foretages sterilisationskontrol med biologiske indikatorer for hver eneste sterilisationscyklus. Desuden anvendes biologiske indikatorer til validering/revalidering. Artikelnr. Produkt stk. pakning uden dyrkning, 10 5 CFU pr. enhed 4

5 Sterilisationskontrol Kemiske indikatorer Kemiske indikatorer registrerer flest mulige relevante sterilisationsparametre som fx luftuddrivnings- og damppenetrationsevne, temperatur, tryk og tid. Kemiske indikatorer består af en farvet kemisk forbindelse, som er afsat som pletter på en papirstrip. Denne kemiske forbindelse har den egenskab, at den skifter farve fra lys blå til sort, når værdien af de for sterilisationen kritiske fysiske parametre er opnået. Anvendelse af kemiske indikatorer vil yderligere dokumentere, at værdien af de kritiske parametre også er opnået inde ved de emner, der er autoklaveret. Derfor skal de kemiske indikatorer anbringes på de steder, hvor det anses for vanskeligt at sterilisere. Efter endt sterilisationsproces kan den kemiske indikator straks aflæses for korrekt farveomslag. Kun hvis den kemiske indikator er skiftet fuldkommen til slutfarven, kan resultatet tolkes, som at de kritiske parameterværdier er nået i processen på det sted, hvor den kemiske indikator har været anbragt. Kemiske indikatorer er et godt supplement til biologiske indikatorer og skal anvendes dagligt til at give et hurtigt svar på, om de kritiske parametre har været korrekte under steriliseringen. Men de kan ikke erstatte biologiske indikatorer, da kun disse kan anvendes til at måle sterilisationsprocessens effektivitet. Kemiske indikatorer er klasse 5 indikatorer, der er fremstillet i overensstemmelse med standarden ISO og anvendes i forbindelse med dampsterilisation. Artikelnr. Produkt Enhed Kemisk indikator til damp + PCD (PP/PTFE 2x3x1500mm slange) 200 stk. Kemiske indikatorer skal anvendes med Plastik PCD (Process Challenge Device) til kontrol af alle typer af autoklaver. PCD en bør udskiftes efter 200 kørsler. 5

6 Desinfektions- og rengøringskontrol Rengøringsindikatorer bruges dagligt til at kontrollere effekten af rengøringen og desinfektionen i vaskedesinfektorer til rengøring af standard og minimalt invasiv kirurgi instrumenter. Det er de kritiske parametre tid, temperatur, vandtryk og koncentration af vaskemidlet, der monitoreres. Rengøringsindikatoren er påført et materiale bestående af kunstigt blod iht. ISO Efter en rengøringscyklus aflæses resultatet visuelt ved hjælp af det medfølgende aflæsningskort. Brugen af indikatorer henvender sig til alle med behov for kontrol af rengøringsprocesser fx hospitaler, medicinalindustrien, primærsektoren, tandlægeklinikker og fødevareindustrien. Det anbefales, at effekten af rengøringsprocessen kontrolleres ved hver kørsel, således at smitterisikoen minimeres. Dette gøres ved at placere en rengøringsindikator i én af de 3 typer af rengøringssimulatorer - PCD (Process Challenge Device), der simulerer penetrationskravene for enten komplekse hule instrumenter (MIS), udstyr med begrænsede åbninger eller det massivt porøse gods. Afhængig af den valgte PCD placeres denne på et repræsentativt sted i vaskedesinfektoren eller tilsluttes en repræsentativ rengøringsdyse. Efter endt rengøringscyklus tages rengøringsindikatoren ud og kontrolleres visuelt, at der ikke findes spor af testmaterialet på indikatoren. Artikelnr. Produkt stk. rengøringsindikatorer stk. PCD metal æske (rengøringssimulator til kirurgiske instrumenter) stk. PCD slange (rengøringssimulator til MIS instrumenter) 1 stk. Rengøringssæt indeholdende 50 stk. rengøringsindikatorer, 2 stk. PCD (PP) æsker (1 gul og 1 blå) og 1 stk. PCD slange. 1 stk. PCD (PP) æske - gul (rengøringssimulator til kirurgiske instrumenter) 1 stk. PCD (PP) æske blå (rengøringssimulator til udstyr med begrænsede åbninger) 6

7 Information og bestilling Information Statens Serum Institut SSI Diagnostica Herredsvejen Hillerød Att.: Helle Vejrup T 4829 Bestilling Statens Serum Institut SSI Diagnostica Herredsvejen Hillerød T F

8 SSI Diagnostica Herredsvejen Hillerød Danmark T F 4829 w ssi.dk/ssidiagnostica-dk Statens Serum Institut 8. udgave September

Sterilisation er en proces der skal eliminere tilstedeværende

Sterilisation er en proces der skal eliminere tilstedeværende Metoder og kontrol Jytte Hansen Dansk Standard har udgivet en standard DS 2451-12, som omhandler styring af infektionshygiejnen på tandklinikker. Heri angives bl.a. forskellige krav til sterilisationsprocesser

Læs mere

HYGIEJNEFORSKRIFTER FOR KLINIKKERNE. Aarhus Tandlægeskole. 6. udgave 2013

HYGIEJNEFORSKRIFTER FOR KLINIKKERNE. Aarhus Tandlægeskole. 6. udgave 2013 HYGIEJNEFORSKRIFTER FOR KLINIKKERNE på Aarhus Tandlægeskole 6. udgave 2013 Hygiejneudvalget Institut for Odontologi og Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere og kliniske tandteknikere Faculty of Health

Læs mere

Råd og anvisninger om desinfektion i sundhedssektoren

Råd og anvisninger om desinfektion i sundhedssektoren Råd og anvisninger om desinfektion i sundhedssektoren 7. reviderede udgave, 1. oplag 2004 Det Centrale Afsnit for Sygehushygiejne Afdelingen for Antibiotikaresistens og Sygehushygiejne Statens Serum Institut

Læs mere

Tillægget TANDLÆGEBLADET NR.6 MAJ 2004

Tillægget TANDLÆGEBLADET NR.6 MAJ 2004 TANDLÆGEBLADET NR.6 MAJ 2004 Tillægget Ingen tabere, kun vindere iso klinikken Termisk desinfektion Ikke alle klinikker tester autoklaver Autoklave efter hospitalsstandard Sparer tid og penge Vandkvaliteten

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Februar 2012 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner

Læs mere

ARBEJDSMILJØ VED RENGØRING

ARBEJDSMILJØ VED RENGØRING ARBEJDSMILJØ VED RENGØRING AF FLEKSIBLE SKOPER (2. UDGAVE) EN VEJLEDNING OM RENGØRINGSPRODUKTER OG VÆRNEMIDLER II Udarbejdet af Region Midtjylland Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Civilingeniør Henrik Simonsen

Læs mere

Funktionsdygtighed og vedligeholdelse af apparatets værdi er afhængigt af:

Funktionsdygtighed og vedligeholdelse af apparatets værdi er afhængigt af: Funktionsdygtighed og vedligeholdelse af apparatets værdi er afhængigt af: 1. Den korrekte forberedelse af steriliseringsgodset 2. Der omhyggelige vedligeholdelse af apparatet 3. Anvendelsen af aqua dem

Læs mere

Huskeliste ved køb/salg af produktionsudstyr - med fokus på hygiejne

Huskeliste ved køb/salg af produktionsudstyr - med fokus på hygiejne Huskeliste ved køb/salg af produktionsudstyr - med fokus på hygiejne Forfattere: Christensen, Per; Alcedo Henriksen, Hans Morten; Alcedo Petersen,Thomas; Carnitech A/S Næss-Schmidt, Steffen; Carnitech

Læs mere

Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter

Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling,

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Lyreco arbejder ud fra mottoet: Kvalitet opnås først, når kunden har fået opfyldt sine forventninger.

Lyreco arbejder ud fra mottoet: Kvalitet opnås først, når kunden har fået opfyldt sine forventninger. Lyrecos kvalitetsstyringssystem Lyreco arbejder ud fra mottoet: Kvalitet opnås først, når kunden har fået opfyldt sine forventninger. Lyreco Skandinavien er certificeret i henhold til ISO 9001:2008 og

Læs mere

hygiejne gode råd - FOr din Og patienternes skyld?

hygiejne gode råd - FOr din Og patienternes skyld? MedLeMSBLAd FOR STATSAuTORiSeRede FOdTeRAPeuTeR APRiL 2010 04 hygiejne gode råd - FOr din Og patienternes skyld? K WWW.LASF.d OPTiMiSMeN BRedeR SiG i VideNCeNTeR FOR FøddeR KuN dronningen MANGLede - NyTÅRSKuR

Læs mere

Studerende Svante Emtoft Klasse 7.B, F2006 Specialeretning Arkitektprojektering Uddannelsessted Københavns Erhvervsakademi

Studerende Svante Emtoft Klasse 7.B, F2006 Specialeretning Arkitektprojektering Uddannelsessted Københavns Erhvervsakademi Studerende Svante Emtoft Klasse 7.B, F2006 Specialeretning Arkitektprojektering Uddannelsessted Københavns Erhvervsakademi Vejleder Jørgen Bech-Andersen Afleveringsdato 31. marts 2006 Metoder til kvantificering

Læs mere

[SKIMMELSVAMP] Ricko Berthin Olsen

[SKIMMELSVAMP] Ricko Berthin Olsen 2011 Ricko Berthin Olsen [SKIMMELSVAMP] Hvad er årsagen til, at der forekommer skimmelsvamp i nye enfamiliehuse, og hvad kan man dernæst gøre ved problemet? Indhold Indledning:...3 Hvad er skimmelsvamp?...4

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut

Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut Tillæg til revurdering af miljøgodkendelse af 17. december 2008 31. januar 2012 Statens Serum Institut Ørestads Boulevard 5 2300 København S Roskilde

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr Dansk standard DS 2451-13 2. udgave 2011-12-16 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr Infection control in the health care sector

Læs mere

Træpillefyr Woody 4.99

Træpillefyr Woody 4.99 Træpillefyr Woody 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Justering efter vægt Side 5-8 Betjenings vejledning. Side 9: Justering af forbrænding.

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Herunder

Læs mere

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale 2013 Det gode indeklima i kontor byggeri Via University College 13 05 2013 TITELBLAD SPECIALE TITEL: Det gode indeklima i kontorbyggeri VEJLEDER: Jerry Bak de Ridder FORFATTER: Peter Naisbitt DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere

SUNDT VAND. Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand

SUNDT VAND. Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand SUNDT VAND Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand SUNDT VAND Denne håndbog beskriver i alfabetisk orden de emner, som har betydning for en fornuftig og holdbar legionellaforebyggelse i større

Læs mere

Masseeksperiment 2014. Lærervejledning

Masseeksperiment 2014. Lærervejledning Masseeksperiment 2014 Lærervejledning 1 Indhold Denne lærervejledning består af tre dele: Baggrundsviden. Metodisk lærervejledning til udførelse af Masseeksperiment. Supplerende niveaudelte aktivitetsforslag.

Læs mere

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger,

Læs mere

Indeklima. Bygningsreglement 2010

Indeklima. Bygningsreglement 2010 Indeklima Bygningsreglement 2010 Forord De fleste mennesker tilbringer størstedelen af deres liv i boligen. Et godt indeklima er afgørende for, at beboerne befinder sig godt og har et sundt liv. Ingen

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS)

Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS) Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS) DANVAs vandforsyningskomité Udvalget vedr. drikkevandssikkerhed 2 Indhold Forord... 5 Resumé... 6 1. Indledning og

Læs mere

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom Det gode INDEKLIMA hos dig der er overfølsom 2 Enkel indretning med glatte overflader gør hjemmet rengøringsvenligt. FORORD Et sundt indeklima har stor betydning for dit helbred og velbefindende. Denne

Læs mere