CSR politikken er på linje med FN s Global Compact opdelt i 4 hovedområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR politikken er på linje med FN s Global Compact opdelt i 4 hovedområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption."

Transkript

1

2 Samfundsansvar i Bang & Olufsen Denne sektion udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 211/12. Forretningsdrevet CSR Bang & Olufsen logoet er en kvalitetsgaranti, som det har været siden virksomheden blev etableret i Det gælder ikke kun i forhold til at levere produkter af høj kvalitet til kunderne, men også i forhold til måden at drive forretning på. Bang & Olufsen anerkender naturligvis FN s og ILO s erklæringer om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, og har derfor valgt at strukturere CSR arbejdet og rapportering heraf i henhold til FN s Global Compact. Bang & Olufsen vil i 212/13 igangsætte yderligere aktiviteter til at styrke CSR indsatsen: Igangsættelse af uafhængige, eksterne leverandøraudits, vurdering af behovet for tier-2 leverandørvurderinger, udvidelse af virksomhedens interne etiske politik til også at omfatte salgsorganisationen, etablering af en whistleblower funktion. Bang & Olufsens CSR politik For at formalisere og tydeliggøre de principper for social ansvarlighed, som virksomheden lever efter, vedtog Bang & Olufsen i 211/12 en CSR politik. CSR politikken understreger, at Bang & Olufsen vil være en troværdig og etisk ansvarlig samarbejdspartner for leverandører og andre interessenter. Virksomheden vil bidrage til fremme menneskers vilkår og skabe rammer for medarbejderne, der motiverer og udgør et ordentligt arbejdsmiljø, og den vil vise hensyn over for miljøet, både i egne aktiviteter og i det fodaftryk produkterne efterlader sig set i et livscyklusperspektiv. Inden for dens indflydelsessfære tager virksomheden gerne et medansvar for en bæredygtig global udvikling. Bang & Olufsens CSR politik omfatter alle forretningsenheder og faciliteter i koncernen, og virksomheden arbejder for at leverandører og andre samarbejdspartnere agerer i overensstemmelse med politikkens intentioner. CSR politikken er på linje med FN s Global Compact opdelt i 4 hovedområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. CSR indsatsen Bang & Olufsen arbejder systematisk med CSR, og er certificeret i henhold til ISO 91 (kvalitetsledelse), TS16949 (teknisk standard for kvalitet i bilindustrien), ISO 141 (miljøledelse) og OHSAS 181 (arbejdsmiljøledelse). Ledelsessystemerne bidrager til, at indsatsen koncentreres om de forhold, hvor der er størst potentiale for forbedringer. 1

3 Etableringen i 211/12 af en samlende CSR politik sikrer, at indsatsen inden for områderne menneske- og arbejdstagerrettigheder samt antikorruption prioriteres på lige fod med de øvrige indsatsområder. CSR arbejdet er kendetegnet ved fire væsentlige indsatsområder: Minimering af påvirkningerne af det eksterne miljø gennem procesoptimeringer, f.eks. reduktion af faciliteternes energiforbrug og affaldsmængder Miljøforbedringer gennem produktudvikling, herunder reduktion af produkternes elforbrug og forbedrede muligheder for genanvendelse af komponenter Forbedring af arbejdsmiljøet, f.eks. ved nedbringelse af antal og alvorlighed af arbejdsulykker Sikring af menneske- og arbejdstagerrettigheder hos komponentleverandører, der i væsentligt omfang findes i Asien. Til at understøtte CSR politikken har Bang & Olufsen implementeret en code of conduct for leverandører, der på centrale områder som miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og antikorruption gør rede for virksomhedens værdier, således at disse klart kommunikeres til leverandører og andre interessenter. Endelig har virksomheden implementeret en intern etisk politik for indkøbsfunktionen, der angiver retningslinjer for f.eks. udveksling af gaver, forhandlingsprincipper og håndtering af interessekonflikt. Koncernmål og resultater Etableringen af en CSR politik for hele koncernen var et væsentligt resultat i 211/12. Også på miljø- og arbejdsmiljøområdet blev der opnået gode resultater om end ikke alle formelle mål blev nået. Der var i 211/12 opstillet fire CSR mål for koncernen, der alle knyttede sig til menneske- og arbejdstagerrettigheder samt miljø på grund af områdernes særlige relevans for en elektronikvirksomhed. 2

4 Koncernmål for regnskabsåret 211/212 Politikområde Beskrivelse Mål Resultat 211/12 Menneske- og Arbejdstagerrettigheder Reduktion i antallet af arbejdsulykker pr. 1 mio. arbejdstimer Frekvens må ikke overstige 3,5 Frekvens på 4,3 Menneske- og Arbejdstagerrettigheder Miljø Miljø Reduktion i fraværstimer pr. 1. arbejdstimer foranlediget af arbejdsulykker Reduktion af Bang & Olufsens eget totalforbrug af naturgas og el Øgning af genanvendelsesgraden af Bang & Olufsens eget affald Sværhedsgrad må ikke overstige,154 5% reduktion pr. år målt i KWh/indtjent lønkrone 5% forøgelse af genanvendelsesgraden Sværhedsgrad på,95 Reduktion på 1% Forøgelse af genanvendelsesgr ad på 6% I 212/13 fortsætter Bang & Olufsen arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet og reducere miljøpåvirkningerne af virksomhedens aktiviteter. Virksomheden forventer at etablere en whistle-blower funktion i løbet af 212/13. Menneske- og arbejdstagerrettigheder Bang & Olufsen tilstræber i alle forhold, der er inden for koncernens kontrol, at støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder. Bang & Olufsen tilstræber at udvise den størst mulige grad af social ansvarlighed i forhold til egne medarbejdere og arbejdsvilkårene hos virksomhedens leverandører. Bang & Olufsen støtter naturligvis afskaffelse af børnearbejde og tvangsarbejde, ligesom selskabet tager afstand fra diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. Bang & Olufsen lægger stor vægt på foreningsfriheden og anerkender retten til kollektive forhandlinger. Selskabet ønsker at være en rummelig arbejdsplads, hvor den enkelte medarbejder trives og har mulighed for at udvikle sig og skabe en god balance mellem fritid og arbejdsliv. Ansvarlig leverandørstyring Bang & Olufsen har vurderet virksomhedens risici og påvirkninger i forhold til menneske- og arbejdstagerrettigheder, og har på den baggrund besluttet, at en væsentlig del af virksomhedens indsats på disse områder skal ske i et samarbejde med virksomhedens leverandører. Bang & Olufsen gør en aktiv indsats for at sikre, at ingen leverandører benytter sig af eksempelvis børnearbejde, tvangsarbejde eller belaster miljøet unødigt til produktion af Bang & Olufsens materialer. Som en del af arbejdet med ansvarlig leverandørstyring har Bang & Olufsen udarbejdet en Code of Conduct, der på centrale områder som miljø og klima, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og antikorruption gør rede for 3

5 virksomhedens værdier, således at disse klart kommunikeres til leverandører og andre interessenter. Alle Bang & Olufsens direkte leverandører skal skrive under på Code of Conduct og dermed de krav, som Bang & Olufsen forventer, at de enkelte leverandører lever op til. Samtidig skal de direkte leverandører med deres underskrift sikre, at deres underleverandører overholder samme retningslinjer og krav. Én gang årligt foretager Bang & Olufsen en risikovurdering af leverandørerne, hvorefter indsatsen bliver rettet imod leverandører med høj risiko for at overtræde virksomhedens Code of Conduct. Risikoen vurderes på baggrund af bl.a. lokale forhold i leverandørens hjemland. Disse leverandører bliver derefter auditeret for at afklare mulighederne for eventuelt at forbedre forholdene. I de senere år er audits blevet gennemført af Bang & Olufsens egen indkøbsorganisation, der også vurderer CSR forhold hos leverandørerne i det daglige samarbejde. Dette sikrer, at der reageres umiddelbart på eventuelle iøjnefaldende problemer. I 212/13 vil audits blive gennemført i samarbejde med eksterne, uafhængige auditorer med speciale i CSR forhold. Alle nye leverandører i højrisikolande, f.eks. i Sydøstasien og Østeuropa, vil blive underlagt en ekstern audit. Endvidere vil i løbet af året blive vurderet, om der er behov for at auditere Bang & Olufsens leverandører længere oppe i værdikæden. Det er ikke målet at anvende leverandørkontrollen til at afbryde samarbejdet med leverandøren, hvis en audit skulle afdække kritiske afvigelser. Derimod indgår virksomheden i et samarbejde om handlingsplaner til forbedring af leverandørens miljømæssige og sociale standarder. Arbejdsmiljø Bang & Olufsen ønsker at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne med fokus på såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø. Bang & Olufsens danske aktiviteter har været certificeret efter OHSAS 181 siden 21, og der er ikke konstateret afvigelser ved de tre eksterne audits, der er gennemført. Der er 211/12 gennemført 1 eksterne audits. Arbejdsmiljø tænkes ind i produktet allerede i design- og udviklingsfasen, da de valg produktudvikleren foretager, ofte har stor indvirkning på arbejdsmiljøet i fremstillingsfasen for eksempel i form af materialevalg, sammenføjningsmetoder og valg af overfladebehandling. Der foretages risikovurderinger af nyt udstyr, nye processer og ændringer i produktionen forud for ibrugtagning for at minimere risikoen for ulykker, og der udarbejdes handlingsplaner for forbedringsområder, som blandt andet sikrer, at alle nyansatte samt medarbejdere, som skifter til et andet job inden for virksomheden, introduceres til arbejdsmiljø og miljø. Nærved-ulykker registreres og analyseres, så risikoen for fremtidige ulykker reduceres mest muligt. 4

6 Antal ulykker Frekvens/mål Bang & Olufsen 1. august 212 I tillæg til etableringen af en CSR politik, var der i 211/12 opstillet to koncernmål for indsatsen inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder. Koncernmål og resultater for menneske- og arbejdstagerrettigheder i regnskabsåret 211/12 Politikområde Beskrivelse Mål Resultat 211/12 Menneske- og Arbejdstagerrettigheder Reduktion i antallet af arbejdsulykker pr. 1 mio. arbejdstimer Frekvens må ikke overstige 3,5 Frekvens på 4,3 Menneske- og Arbejdstagerrettigheder Reduktion i fraværstimer pr. 1. arbejdstimer foranlediget af arbejdsulykker Sværhedsgrad må ikke overstige,154 Sværhedsgrad på,95 Der blev i 211/12 registreret 11 arbejdsulykker, svarende til en ulykkesfrekvens på 4,3. Målet var en frekvens på ikke højere end 3.5. Omsat til antal arbejdsulykker svarer det til en overskridelse på 2 ulykker. I 21/11 var antallet af arbejdsulykker 14 og ulykkesfrekvensen 5.3. Alvorligheden af ulykkerne målt som antal fraværstimer pr. 1. arbejdstimer (sværhedsgraden) faldt ligeledes i forhold til året før, og målet om en sværhedsgrad på ikke højere end,154 blev nået med en sværhedsgrad på,95. Det lykkedes således ikke at overholde målet for antallet af ulykker i 211/12, men der er sket en reduktion i antallet af fraværsdage pr. ulykke. Diagrammet viser udviklingen i antallet af ulykker samt frekvensen. Målet måles på frekvensen, der er antal ulykker pr. 1 mio. arbejdstimer og altså uafhængig af antallet af medarbejdere /8 8/9 9/1 1/11 11/ Timelønnede Funktionære Frekvens Mål Den forebyggende indsats for helt at undgå arbejdsulykker fortsætter naturligvis. Der vil også i 212/13 blive opstillet koncernmål for arbejdsmiljø. 5

7 Miljø Miljøområdet er et særlig væsentligt CSR indsatsområde for Bang & Olufsen, og opdeles i produktmiljø og eksternt miljø. Produktmiljø er de miljøforhold, der er knyttet til virksomhedens produkter, f.eks. elforbrug i brugsfasen. Eksternt miljø er de miljøforhold, der primært knytter sig til virksomhedens egenproduktion, f.eks. råvareforbrug, elforbrug, varmeforbrug, vandforbrug og affald. Der bliver konstant arbejdet på at finde helhedsorienterede og langtidsholdbare løsninger for at sikre, at hensynet til produkternes brugsegenskaber, design og levetid er i balance med påvirkningerne på omgivelserne. Når produkterne engang bortskaffes, skal mest muligt kunne genanvendes og indgå i et nyt livscyklusforløb. Bang & Olufsens danske aktiviteter har været certificeret efter ISO 141 siden 21, og der er ikke konstateret afvigelser ved de tre eksterne audits, der er gennemført. Der er 211/12 gennemført 1 eksterne audits. De væsentlige eksterne miljøforhold er energiforbrug i og affald fra produktionen. Det væsentligste produktrelaterede miljøforhold er elforbrug i brugsfasen. Bang & Olufsen producerer produkter med en lang levetid, hvilket bidrager til et generelt lavere ressourceforbrug og mindre affaldsmængder end ved anvendelse af produkter med kort levetid. Designet er tidløst, og mange hjem har i dag Bang & Olufsen produkter, som er 2-3 år gamle. I gennemsnit har et Bang & Olufsen produkt en levetid på 1-15 år uden tab af lyd- eller billedkvalitet. Bang & Olufsen leverer reservedele til produkterne i op til tolv år efter et produkt er fremstillet sidste gang. Desuden er der fortsat stor efterspørgsel efter ældre Bang & Olufsen produkter, og markedet for brugte Bang & Olufsen produkter er forholdsvis stort, hvilket er med til yderligere at styrke Bang & Olufsens brand som efterspurgte højkvalitetsprodukter med lang levetid. Eksternt miljø Det er vigtigt for Bang & Olufsen, at forureningen fra virksomhedens aktiviteter begrænses mest muligt, og at produktionen ikke er til gene for naboer. Derfor er der løbende fokus på nye projekter og opfølgning på allerede eksisterende bygninger og aktiviteter. Virksomheden går altid i dialog med tilsynsmyndighederne med henblik på at finde de bedste løsninger og dermed begrænse forurening mest muligt. Som den eneste af Bang & Olufsens fabrikker er der krav om miljøgodkendelse af en af fabrikkerne i Struer efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Miljøgodkendelsen blev nyrevideret i 21 og skal således først revideres i 22. Miljøgodkendelsen knytter sig til overfladebehandling og mekanisk bearbejdning af aluminium. Der er desuden givet tilladelse til udledning af processpildevand til et tilhørende rensningsanlæg. Der har i regnskabsåret 211/12 ikke været driftsuheld, ligesom Bang & Olufsen ikke har modtaget nogen klager fra naboer. 6

8 MWh Bang & Olufsen 1. august 212 På miljøområdet var der var opstillet ét koncernmål for energiforbrug i produktionen og ét koncernmål for genanvendelsesgraden af Bang & Olufsens affald. Koncernmål og resultater for miljø i regnskabsåret 211/212 Politikområde Beskrivelse Mål Resultat 211/12 Miljø Reduktion af Bang & Olufsens eget totalforbrug af naturgas og el 5% reduktion pr. år målt i KWh/indtjent lønkrone Reduktion på 1% Miljø Øgning af genanvendelsesgraden af Bang & Olufsens eget affald 5% forøgelse af genanvendelsesgraden Forøgelse af genanvendelsesgr ad på 6% Der er sket en markant reduktion i det samlede energiforbrug. Energiforbruget er faldet nominelt såvel som relativt i forhold til produktionsmængden. Besparelserne er blandt andet opnået ved at etablere såkaldte BEOenergygrupper blandt medarbejderne, der målrettet arbejder for at nedbringe energiforbruget. BEOenergy projektet er med til at ændre medarbejdernes vaner omkring anvendelsen af værktøj og kontormaskiner, og sammen med konkrete tiltag, som for eksempel energioptimering på produktionsmaskiner og lukketider samt på bygningerne, opnåede Bang & Olufsen en reduktion i energiforbruget på 1%, hvor målet var en reduktion på 5%. Kwh/indtjent lønkrone 7/8,46 8/9,68 9/1,47 1/11,42 11/12,37 (mål:,39) Definition: KWh/indtjente lønkroner = (procesvarme + (bygningsvarme * graddage)) + elforbrug indtjent lønmængde /8 8/9 9/1 1/11 11/12 Varme El 7

9 Tons % genanvendt Bang & Olufsen 1. august 212 Klima og CO 2 Bang & Olufsen har de seneste 5 år rapporteret til Carbon Disclosure Project, der på vegne af en række investorer, indsamler oplysninger om børsnoterede virksomheders arbejde med reduktion af CO2 udledningen. Mål og aktiviteter på området er beskrevet under afsnittene om eksternt miljø og produktmiljø. Affald fra produktionen Bang & Olufsen samarbejder aktivt med virksomhedens affaldsaftager for yderligere at optimere sorteringen af affald på fabrikkerne, så det bliver muligt at øge mængden af genanvendeligt affald frem for genvinding. Diagrammet nedenfor viser, at genanvendelsesprocenten blev væsentligt øget i 211/12 fra 74% til 78%. Det svarer til, at mængden af genanvendt affald var 877 tons ud af virksomhedens i alt 1125 tons affald /8 8/9 9/1 1/11 11/12 58 Genanvendelse Genvinding Deponi % Genanvendelse Produktmiljø Bang & Olufsen indtænker miljøforhold tidligt i produkternes livscyklus ved allerede i produktudviklingsfasen at stille omfattende miljøkrav til produkterne. Disse miljøkrav kaldes pligtegenskaber, og de sikrer overholdelse af EUdirektiver og anden lovgivning, herunder RoHS, WEEE, batteridirektivet, emballagedirektivet og diverse mærkningsordninger. På den måde ved Bang & Olufsen, at de produkter, der sendes ud i verden, er i overensstemmelse med den lokale lovgivning på alle de markeder, hvor Bang & Olufsen sælger produkter. Elforbrug i brugsfasen Elforbruget i brugsfasen udgør et væsentligt miljøforhold, og er sammensat af 8

10 produkternes stand-by elforbrug og elforbruget under anvendelse af produktet (on mode). Bang & Olufsens TV slukker automatisk efter fire timer uden aktiv brug. Resultatet af livscyklusanalyser af Bang & Olufsens produkter viser, at den største miljøbelastning er energiforbruget hjemme hos kunden. Det har derfor været naturligt for Bang & Olufsen blandt andet at fokusere miljøindsatsen på reduktion af forbruget i standby, som er at betragte som rent spild. Diagrammet herunder viser det samlede årlige elforbrug for alle solgte Bang & Olufsen produkter i regnskabsåret 211/12 samt det gennemsnitlige elforbrug pr. produkt. Både det samlede elforbrug og elforbruget pr. produkt er faldet de seneste 2 regnskabsår. Dette skyldes dels at de nyere tv-modeller er opdateret med ny teknologi, og at produktmixet er ændret grundet den succesfulde lancering af de nye, mindre produkter i B&O Play-serien. MWh 3, 16 k 25, 14 W 12 h 2, / 1 p 15, 8 r 1, 5, o d u c t 7/ 8 8/ 9 9/1 1/1 1 11/1 2 Series1 28,234 19,56 2,12 17,489 15,856 Series Bang & Olufsen ICEpower I Bang & Olufsens produkter benyttes primært energieffektive forstærkere fra Bang & Olufsen ICEpower. I almindelige forstærkere vil kun cirka 2 procent af den indgående effekt omdannes til udgangseffekt. De resterende cirka 8 procent bliver omsat til varme. Derfor er forstærkere normalt udstyret med store køleplader for at lede varmen væk fra forstærkeren. Bang & Olufsen ICEpower reducerer i en normal brugssituation effektforbruget med 7 procent. Ud over at forstærkere fra Bang & Olufsen ICEpower reducerer effektforbruget, når apparatet er tændt, bliver ressourceforbruget også formindsket, da der ikke skal anvendes materiale til store køleplader. Bortskaffelse af udtjente produkter Elektronikskrot er en værdifuld kilde til genvinding af råmaterialer, hvis det bliver oparbejdet rigtigt. I en stor del af verden skal udtjente elektriske og elektroniske produkter indsamles og oparbejdes hos en godkendt affaldsmodtager. 9

11 Produktet bliver adskilt i forskellige materialefraktioner metal, printplader, plastik, glas og skærm som herefter genanvendes til fremstilling af nye råmaterialer. De materialer, der ikke kan genanvendes, sendes så vidt muligt til forbrænding, hvorved energien udnyttes. Bang & Olufsen tænker også på bortskaffelse, når virksomheden designer nye produkter. Blandt andet mærkes alle plastdele, så affaldsmodtagere kan identificere plasttypen. Kravet i EU-direktivet omkring bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald (WEEE) er, at minimum 65 procent af alt indsamlet underholdningselektronik skal kunne genanvendes, og yderligere 1% skal kunne nyttiggøres gennem forbrænding med energiudnytttelse. Selvom det ikke er producenternes direkte ansvar at sikre dette, får Bang & Olufsen ved udvikling af nye produkter udarbejdet en demontagetest, der viser, hvordan produktet vil blive adskilt ved bortskaffelse, hvilke materialefraktioner produktet består af, og hvor stor en del af produktet, der kan genanvendes. Desuden er der forslag til konstruktionsforbedringer, der kan drages nytte af i kommende produkter. Disse demontagetests viser, at mellem 75 og 86 procent af materialedelene i Bang & Olufsens tv kan genanvendes. Af figuren nedenfor fremgår genanvendelse og energiudnyttelse for nogle af Bang & Olufsens produkter. BeoLab 11 BeoLab 9 Beosound 5 BeoMaster 5 BeoLit 12 BeoPlay V1-32 BeoLab 12-3 BeoSound 8 BeoVision BeoVi BeoLa BeoPl BeoM BeoSo BeoLi Beoso BeoLa BeoLa sion b 12- ay V1- aster und 8 t 12 und 5 b 9 b genanvendelse Energiudnyttelse

12 Etik og antikorruption Koncernen tager kraftigt afstand fra alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bang & Olufsen etablerede i 211/12 en CSR politik, der også omfatter antikorruption, men selskabet har siden [25] haft en klar og nedskrevet etisk politik, der angiver retningslinjer for f.eks. udveksling af gaver, forhandlingsprincipper og interessekonflikt. Der var ikke opstillet formelle koncernmål på området i 211/12, men virksomheden har i løbet af 211/12 vurderet behovet for at opdatere den etiske politik med henblik på en bredere anvendelse i organisationen, og et formelt beslutningsgrundlag er under udarbejdelse. Det forventes, at der i løbet af 212/13 etableres en whistleblower funktion. 11

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik Denne rapport udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf.. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 2012/13. Samfundsansvar i Bang & Olufsen

Læs mere

CVR-nr: 41257911. Bang & Olufsen a/s koncernen

CVR-nr: 41257911. Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr: 41257911 Bang & Olufsen a/s koncernen Indhold 3 LEDELSESBERETNING Om Bang & Olufsen... 3 2011/12 Highlights... 4 Kære Bang & Olufsen aktionær... 6 Femårsoversigt, hoved- og nøgletal... 8 Koncernens

Læs mere

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold er Vestas Wind Systems A/S statusrapport til FN s Global Compact. Rede gørelsen er en del af årsrapporten 2009 for Vestas

Læs mere

Danfoss Bæredygtighedsrapport

Danfoss Bæredygtighedsrapport Danfoss Bæredygtighedsrapport www.danfoss.com www.danfoss.com Danfoss kort fortalt Danfoss er en verdensførende leverandør af teknologier, der imødekommer det stigende behov for fødevareforsyning, moderne

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Vi tager ansvar 3. Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8

Vi tager ansvar 3. Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8 MT Højgaard-koncernen CSR-rapport 2014 Vi tager ansvar 3 Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8 Indsats på nøgleområder 10 Forretningsadfærd

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion............................................................................ 3 Hvordan

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

Selskabets andet førende program er PROSTVAC en immunterapikandidat til behandling af prostatacancer. Programmet er i klinisk fase 3 udvikling.

Selskabets andet førende program er PROSTVAC en immunterapikandidat til behandling af prostatacancer. Programmet er i klinisk fase 3 udvikling. CsR-rapport 2013 3 indhold Bavarian kort fortalt 3 Introduktion 4 Nøgletal 5 Mål 5 Bavarian Nordic og CSR 6 Politikker 8 Produkter 9 Miljø og klima 10 Medarbejdere 11 Leverandører 14 Forretningsetik 15

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT INDHOLD 1. EXECUTIVE STATEMENT...3 2. PEOPLE...4 2.1. Egmonts Code of Conduct og etisk leverandørstyring... 4 2.2. Produktsikkerhed/Kvalitetssikring...

Læs mere

Csr- og miljøredegørelse 2011/2012

Csr- og miljøredegørelse 2011/2012 Csr- og miljøredegørelse 2011/2012 2 GENERELLE OPLYSNINGER Virksomhed: Koncernforhold: Branche: Hovedaktiviteter: Lovgrundlag: Tilsynsmyndighed: Gabriel A/S Hjulmagervej 55 9000 Aalborg Reg. 176574 SE-nr.

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

csr- sr rapport rappor 2012 2

csr- sr rapport rappor 2012 2 csr-rapport 2012 Indhold Nøgletal 3 Bavarian Nordic kort fortalt 3 Bavarian Nordic og CSR 4 Politikker 6 Produkter 7 Miljø 8 Medarbejdere 9 Leverandører 11 Forretningsetik 12 Uafhængig revisors erklæring

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Samfundsansvar 2013 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2013 Samfundsansvar...3 CSR politik for Arkil

Læs mere

køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012

køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012 køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012 Køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012 Indhold Vattenfall i 2012 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 8 Oplysninger om miljøforhold 14 Miljødata 16 Myndighedsudtalelse

Læs mere

CSR RAPPORT 2014. Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk

CSR RAPPORT 2014. Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk CSR RAPPORT 2014 Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk Generelt om CSR rapporten 2014 Denne CSR rapport fra Konica Minolta Business

Læs mere

CSR Corporate Social Responsa bility - Rapport 2015

CSR Corporate Social Responsa bility - Rapport 2015 CSR Corporate Social Responsability - Rapport 2015 Indhold 1. Vi sætter fokus på mennesker... 2 2. Generelt om CSR rapporten 2015... 3 3. Denne rapport omfatter forhold for:... 3 Virksomhed...3 Lokationer...3

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Bygmas samfundsengagement 2014 Side 1 INDHOLD Forord... s. 3 Hvem er vi... s. 4 Nøgletal... s. 5 Definition... s. 6 Politik... s. 6 Strategi... s. 6 De 10 principper...

Læs mere

Samfundsansvar i DSB

Samfundsansvar i DSB Samfundsansvar i DSB Indholdsfortegnelse Vores samfundsansvar 1 DSBs organisatoriske profil Arbejdet med vores samfundsansvar 4 Om rapporten 5 Menneskerettigheder Princip 1 & 2 6 Arbejdstagers rettigheder

Læs mere

Ansvarlig leverandørstyring

Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring af partner Helle Bank Jørgensen, hbj@pwc.dk og seniorkonsulent Annemette Nielsen, atn@pwc.dk, PricewaterhouseCoopers I de senere år er der kommet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik KiMs og ansvarlighed KiMs CSR-politik Oktober 2014 KiMs og ansvarlighed CSR-politik Oktober 2014 Oktober 2014 Side 2 Indhold Indledning... 4 KiMs en integreret del af samfundet... 5 FN Global Compact...

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Samfundsansvar I DSB 2010 side 1 af 30. Samfundsansvar i DSB

Samfundsansvar I DSB 2010 side 1 af 30. Samfundsansvar i DSB Samfundsansvar I DSB 2010 side 1 af 30 Samfundsansvar i DSB Indholdsfortegnelse Samfundsansvar en naturlig del af DSB 3 Vores samfundsansvar i et strategisk perspektiv 4 DSB s organisatoriske profil 6

Læs mere