CSR politikken er på linje med FN s Global Compact opdelt i 4 hovedområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR politikken er på linje med FN s Global Compact opdelt i 4 hovedområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption."

Transkript

1

2 Samfundsansvar i Bang & Olufsen Denne sektion udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 211/12. Forretningsdrevet CSR Bang & Olufsen logoet er en kvalitetsgaranti, som det har været siden virksomheden blev etableret i Det gælder ikke kun i forhold til at levere produkter af høj kvalitet til kunderne, men også i forhold til måden at drive forretning på. Bang & Olufsen anerkender naturligvis FN s og ILO s erklæringer om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, og har derfor valgt at strukturere CSR arbejdet og rapportering heraf i henhold til FN s Global Compact. Bang & Olufsen vil i 212/13 igangsætte yderligere aktiviteter til at styrke CSR indsatsen: Igangsættelse af uafhængige, eksterne leverandøraudits, vurdering af behovet for tier-2 leverandørvurderinger, udvidelse af virksomhedens interne etiske politik til også at omfatte salgsorganisationen, etablering af en whistleblower funktion. Bang & Olufsens CSR politik For at formalisere og tydeliggøre de principper for social ansvarlighed, som virksomheden lever efter, vedtog Bang & Olufsen i 211/12 en CSR politik. CSR politikken understreger, at Bang & Olufsen vil være en troværdig og etisk ansvarlig samarbejdspartner for leverandører og andre interessenter. Virksomheden vil bidrage til fremme menneskers vilkår og skabe rammer for medarbejderne, der motiverer og udgør et ordentligt arbejdsmiljø, og den vil vise hensyn over for miljøet, både i egne aktiviteter og i det fodaftryk produkterne efterlader sig set i et livscyklusperspektiv. Inden for dens indflydelsessfære tager virksomheden gerne et medansvar for en bæredygtig global udvikling. Bang & Olufsens CSR politik omfatter alle forretningsenheder og faciliteter i koncernen, og virksomheden arbejder for at leverandører og andre samarbejdspartnere agerer i overensstemmelse med politikkens intentioner. CSR politikken er på linje med FN s Global Compact opdelt i 4 hovedområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. CSR indsatsen Bang & Olufsen arbejder systematisk med CSR, og er certificeret i henhold til ISO 91 (kvalitetsledelse), TS16949 (teknisk standard for kvalitet i bilindustrien), ISO 141 (miljøledelse) og OHSAS 181 (arbejdsmiljøledelse). Ledelsessystemerne bidrager til, at indsatsen koncentreres om de forhold, hvor der er størst potentiale for forbedringer. 1

3 Etableringen i 211/12 af en samlende CSR politik sikrer, at indsatsen inden for områderne menneske- og arbejdstagerrettigheder samt antikorruption prioriteres på lige fod med de øvrige indsatsområder. CSR arbejdet er kendetegnet ved fire væsentlige indsatsområder: Minimering af påvirkningerne af det eksterne miljø gennem procesoptimeringer, f.eks. reduktion af faciliteternes energiforbrug og affaldsmængder Miljøforbedringer gennem produktudvikling, herunder reduktion af produkternes elforbrug og forbedrede muligheder for genanvendelse af komponenter Forbedring af arbejdsmiljøet, f.eks. ved nedbringelse af antal og alvorlighed af arbejdsulykker Sikring af menneske- og arbejdstagerrettigheder hos komponentleverandører, der i væsentligt omfang findes i Asien. Til at understøtte CSR politikken har Bang & Olufsen implementeret en code of conduct for leverandører, der på centrale områder som miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og antikorruption gør rede for virksomhedens værdier, således at disse klart kommunikeres til leverandører og andre interessenter. Endelig har virksomheden implementeret en intern etisk politik for indkøbsfunktionen, der angiver retningslinjer for f.eks. udveksling af gaver, forhandlingsprincipper og håndtering af interessekonflikt. Koncernmål og resultater Etableringen af en CSR politik for hele koncernen var et væsentligt resultat i 211/12. Også på miljø- og arbejdsmiljøområdet blev der opnået gode resultater om end ikke alle formelle mål blev nået. Der var i 211/12 opstillet fire CSR mål for koncernen, der alle knyttede sig til menneske- og arbejdstagerrettigheder samt miljø på grund af områdernes særlige relevans for en elektronikvirksomhed. 2

4 Koncernmål for regnskabsåret 211/212 Politikområde Beskrivelse Mål Resultat 211/12 Menneske- og Arbejdstagerrettigheder Reduktion i antallet af arbejdsulykker pr. 1 mio. arbejdstimer Frekvens må ikke overstige 3,5 Frekvens på 4,3 Menneske- og Arbejdstagerrettigheder Miljø Miljø Reduktion i fraværstimer pr. 1. arbejdstimer foranlediget af arbejdsulykker Reduktion af Bang & Olufsens eget totalforbrug af naturgas og el Øgning af genanvendelsesgraden af Bang & Olufsens eget affald Sværhedsgrad må ikke overstige,154 5% reduktion pr. år målt i KWh/indtjent lønkrone 5% forøgelse af genanvendelsesgraden Sværhedsgrad på,95 Reduktion på 1% Forøgelse af genanvendelsesgr ad på 6% I 212/13 fortsætter Bang & Olufsen arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet og reducere miljøpåvirkningerne af virksomhedens aktiviteter. Virksomheden forventer at etablere en whistle-blower funktion i løbet af 212/13. Menneske- og arbejdstagerrettigheder Bang & Olufsen tilstræber i alle forhold, der er inden for koncernens kontrol, at støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder. Bang & Olufsen tilstræber at udvise den størst mulige grad af social ansvarlighed i forhold til egne medarbejdere og arbejdsvilkårene hos virksomhedens leverandører. Bang & Olufsen støtter naturligvis afskaffelse af børnearbejde og tvangsarbejde, ligesom selskabet tager afstand fra diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. Bang & Olufsen lægger stor vægt på foreningsfriheden og anerkender retten til kollektive forhandlinger. Selskabet ønsker at være en rummelig arbejdsplads, hvor den enkelte medarbejder trives og har mulighed for at udvikle sig og skabe en god balance mellem fritid og arbejdsliv. Ansvarlig leverandørstyring Bang & Olufsen har vurderet virksomhedens risici og påvirkninger i forhold til menneske- og arbejdstagerrettigheder, og har på den baggrund besluttet, at en væsentlig del af virksomhedens indsats på disse områder skal ske i et samarbejde med virksomhedens leverandører. Bang & Olufsen gør en aktiv indsats for at sikre, at ingen leverandører benytter sig af eksempelvis børnearbejde, tvangsarbejde eller belaster miljøet unødigt til produktion af Bang & Olufsens materialer. Som en del af arbejdet med ansvarlig leverandørstyring har Bang & Olufsen udarbejdet en Code of Conduct, der på centrale områder som miljø og klima, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og antikorruption gør rede for 3

5 virksomhedens værdier, således at disse klart kommunikeres til leverandører og andre interessenter. Alle Bang & Olufsens direkte leverandører skal skrive under på Code of Conduct og dermed de krav, som Bang & Olufsen forventer, at de enkelte leverandører lever op til. Samtidig skal de direkte leverandører med deres underskrift sikre, at deres underleverandører overholder samme retningslinjer og krav. Én gang årligt foretager Bang & Olufsen en risikovurdering af leverandørerne, hvorefter indsatsen bliver rettet imod leverandører med høj risiko for at overtræde virksomhedens Code of Conduct. Risikoen vurderes på baggrund af bl.a. lokale forhold i leverandørens hjemland. Disse leverandører bliver derefter auditeret for at afklare mulighederne for eventuelt at forbedre forholdene. I de senere år er audits blevet gennemført af Bang & Olufsens egen indkøbsorganisation, der også vurderer CSR forhold hos leverandørerne i det daglige samarbejde. Dette sikrer, at der reageres umiddelbart på eventuelle iøjnefaldende problemer. I 212/13 vil audits blive gennemført i samarbejde med eksterne, uafhængige auditorer med speciale i CSR forhold. Alle nye leverandører i højrisikolande, f.eks. i Sydøstasien og Østeuropa, vil blive underlagt en ekstern audit. Endvidere vil i løbet af året blive vurderet, om der er behov for at auditere Bang & Olufsens leverandører længere oppe i værdikæden. Det er ikke målet at anvende leverandørkontrollen til at afbryde samarbejdet med leverandøren, hvis en audit skulle afdække kritiske afvigelser. Derimod indgår virksomheden i et samarbejde om handlingsplaner til forbedring af leverandørens miljømæssige og sociale standarder. Arbejdsmiljø Bang & Olufsen ønsker at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne med fokus på såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø. Bang & Olufsens danske aktiviteter har været certificeret efter OHSAS 181 siden 21, og der er ikke konstateret afvigelser ved de tre eksterne audits, der er gennemført. Der er 211/12 gennemført 1 eksterne audits. Arbejdsmiljø tænkes ind i produktet allerede i design- og udviklingsfasen, da de valg produktudvikleren foretager, ofte har stor indvirkning på arbejdsmiljøet i fremstillingsfasen for eksempel i form af materialevalg, sammenføjningsmetoder og valg af overfladebehandling. Der foretages risikovurderinger af nyt udstyr, nye processer og ændringer i produktionen forud for ibrugtagning for at minimere risikoen for ulykker, og der udarbejdes handlingsplaner for forbedringsområder, som blandt andet sikrer, at alle nyansatte samt medarbejdere, som skifter til et andet job inden for virksomheden, introduceres til arbejdsmiljø og miljø. Nærved-ulykker registreres og analyseres, så risikoen for fremtidige ulykker reduceres mest muligt. 4

6 Antal ulykker Frekvens/mål Bang & Olufsen 1. august 212 I tillæg til etableringen af en CSR politik, var der i 211/12 opstillet to koncernmål for indsatsen inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder. Koncernmål og resultater for menneske- og arbejdstagerrettigheder i regnskabsåret 211/12 Politikområde Beskrivelse Mål Resultat 211/12 Menneske- og Arbejdstagerrettigheder Reduktion i antallet af arbejdsulykker pr. 1 mio. arbejdstimer Frekvens må ikke overstige 3,5 Frekvens på 4,3 Menneske- og Arbejdstagerrettigheder Reduktion i fraværstimer pr. 1. arbejdstimer foranlediget af arbejdsulykker Sværhedsgrad må ikke overstige,154 Sværhedsgrad på,95 Der blev i 211/12 registreret 11 arbejdsulykker, svarende til en ulykkesfrekvens på 4,3. Målet var en frekvens på ikke højere end 3.5. Omsat til antal arbejdsulykker svarer det til en overskridelse på 2 ulykker. I 21/11 var antallet af arbejdsulykker 14 og ulykkesfrekvensen 5.3. Alvorligheden af ulykkerne målt som antal fraværstimer pr. 1. arbejdstimer (sværhedsgraden) faldt ligeledes i forhold til året før, og målet om en sværhedsgrad på ikke højere end,154 blev nået med en sværhedsgrad på,95. Det lykkedes således ikke at overholde målet for antallet af ulykker i 211/12, men der er sket en reduktion i antallet af fraværsdage pr. ulykke. Diagrammet viser udviklingen i antallet af ulykker samt frekvensen. Målet måles på frekvensen, der er antal ulykker pr. 1 mio. arbejdstimer og altså uafhængig af antallet af medarbejdere /8 8/9 9/1 1/11 11/ Timelønnede Funktionære Frekvens Mål Den forebyggende indsats for helt at undgå arbejdsulykker fortsætter naturligvis. Der vil også i 212/13 blive opstillet koncernmål for arbejdsmiljø. 5

7 Miljø Miljøområdet er et særlig væsentligt CSR indsatsområde for Bang & Olufsen, og opdeles i produktmiljø og eksternt miljø. Produktmiljø er de miljøforhold, der er knyttet til virksomhedens produkter, f.eks. elforbrug i brugsfasen. Eksternt miljø er de miljøforhold, der primært knytter sig til virksomhedens egenproduktion, f.eks. råvareforbrug, elforbrug, varmeforbrug, vandforbrug og affald. Der bliver konstant arbejdet på at finde helhedsorienterede og langtidsholdbare løsninger for at sikre, at hensynet til produkternes brugsegenskaber, design og levetid er i balance med påvirkningerne på omgivelserne. Når produkterne engang bortskaffes, skal mest muligt kunne genanvendes og indgå i et nyt livscyklusforløb. Bang & Olufsens danske aktiviteter har været certificeret efter ISO 141 siden 21, og der er ikke konstateret afvigelser ved de tre eksterne audits, der er gennemført. Der er 211/12 gennemført 1 eksterne audits. De væsentlige eksterne miljøforhold er energiforbrug i og affald fra produktionen. Det væsentligste produktrelaterede miljøforhold er elforbrug i brugsfasen. Bang & Olufsen producerer produkter med en lang levetid, hvilket bidrager til et generelt lavere ressourceforbrug og mindre affaldsmængder end ved anvendelse af produkter med kort levetid. Designet er tidløst, og mange hjem har i dag Bang & Olufsen produkter, som er 2-3 år gamle. I gennemsnit har et Bang & Olufsen produkt en levetid på 1-15 år uden tab af lyd- eller billedkvalitet. Bang & Olufsen leverer reservedele til produkterne i op til tolv år efter et produkt er fremstillet sidste gang. Desuden er der fortsat stor efterspørgsel efter ældre Bang & Olufsen produkter, og markedet for brugte Bang & Olufsen produkter er forholdsvis stort, hvilket er med til yderligere at styrke Bang & Olufsens brand som efterspurgte højkvalitetsprodukter med lang levetid. Eksternt miljø Det er vigtigt for Bang & Olufsen, at forureningen fra virksomhedens aktiviteter begrænses mest muligt, og at produktionen ikke er til gene for naboer. Derfor er der løbende fokus på nye projekter og opfølgning på allerede eksisterende bygninger og aktiviteter. Virksomheden går altid i dialog med tilsynsmyndighederne med henblik på at finde de bedste løsninger og dermed begrænse forurening mest muligt. Som den eneste af Bang & Olufsens fabrikker er der krav om miljøgodkendelse af en af fabrikkerne i Struer efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Miljøgodkendelsen blev nyrevideret i 21 og skal således først revideres i 22. Miljøgodkendelsen knytter sig til overfladebehandling og mekanisk bearbejdning af aluminium. Der er desuden givet tilladelse til udledning af processpildevand til et tilhørende rensningsanlæg. Der har i regnskabsåret 211/12 ikke været driftsuheld, ligesom Bang & Olufsen ikke har modtaget nogen klager fra naboer. 6

8 MWh Bang & Olufsen 1. august 212 På miljøområdet var der var opstillet ét koncernmål for energiforbrug i produktionen og ét koncernmål for genanvendelsesgraden af Bang & Olufsens affald. Koncernmål og resultater for miljø i regnskabsåret 211/212 Politikområde Beskrivelse Mål Resultat 211/12 Miljø Reduktion af Bang & Olufsens eget totalforbrug af naturgas og el 5% reduktion pr. år målt i KWh/indtjent lønkrone Reduktion på 1% Miljø Øgning af genanvendelsesgraden af Bang & Olufsens eget affald 5% forøgelse af genanvendelsesgraden Forøgelse af genanvendelsesgr ad på 6% Der er sket en markant reduktion i det samlede energiforbrug. Energiforbruget er faldet nominelt såvel som relativt i forhold til produktionsmængden. Besparelserne er blandt andet opnået ved at etablere såkaldte BEOenergygrupper blandt medarbejderne, der målrettet arbejder for at nedbringe energiforbruget. BEOenergy projektet er med til at ændre medarbejdernes vaner omkring anvendelsen af værktøj og kontormaskiner, og sammen med konkrete tiltag, som for eksempel energioptimering på produktionsmaskiner og lukketider samt på bygningerne, opnåede Bang & Olufsen en reduktion i energiforbruget på 1%, hvor målet var en reduktion på 5%. Kwh/indtjent lønkrone 7/8,46 8/9,68 9/1,47 1/11,42 11/12,37 (mål:,39) Definition: KWh/indtjente lønkroner = (procesvarme + (bygningsvarme * graddage)) + elforbrug indtjent lønmængde /8 8/9 9/1 1/11 11/12 Varme El 7

9 Tons % genanvendt Bang & Olufsen 1. august 212 Klima og CO 2 Bang & Olufsen har de seneste 5 år rapporteret til Carbon Disclosure Project, der på vegne af en række investorer, indsamler oplysninger om børsnoterede virksomheders arbejde med reduktion af CO2 udledningen. Mål og aktiviteter på området er beskrevet under afsnittene om eksternt miljø og produktmiljø. Affald fra produktionen Bang & Olufsen samarbejder aktivt med virksomhedens affaldsaftager for yderligere at optimere sorteringen af affald på fabrikkerne, så det bliver muligt at øge mængden af genanvendeligt affald frem for genvinding. Diagrammet nedenfor viser, at genanvendelsesprocenten blev væsentligt øget i 211/12 fra 74% til 78%. Det svarer til, at mængden af genanvendt affald var 877 tons ud af virksomhedens i alt 1125 tons affald /8 8/9 9/1 1/11 11/12 58 Genanvendelse Genvinding Deponi % Genanvendelse Produktmiljø Bang & Olufsen indtænker miljøforhold tidligt i produkternes livscyklus ved allerede i produktudviklingsfasen at stille omfattende miljøkrav til produkterne. Disse miljøkrav kaldes pligtegenskaber, og de sikrer overholdelse af EUdirektiver og anden lovgivning, herunder RoHS, WEEE, batteridirektivet, emballagedirektivet og diverse mærkningsordninger. På den måde ved Bang & Olufsen, at de produkter, der sendes ud i verden, er i overensstemmelse med den lokale lovgivning på alle de markeder, hvor Bang & Olufsen sælger produkter. Elforbrug i brugsfasen Elforbruget i brugsfasen udgør et væsentligt miljøforhold, og er sammensat af 8

10 produkternes stand-by elforbrug og elforbruget under anvendelse af produktet (on mode). Bang & Olufsens TV slukker automatisk efter fire timer uden aktiv brug. Resultatet af livscyklusanalyser af Bang & Olufsens produkter viser, at den største miljøbelastning er energiforbruget hjemme hos kunden. Det har derfor været naturligt for Bang & Olufsen blandt andet at fokusere miljøindsatsen på reduktion af forbruget i standby, som er at betragte som rent spild. Diagrammet herunder viser det samlede årlige elforbrug for alle solgte Bang & Olufsen produkter i regnskabsåret 211/12 samt det gennemsnitlige elforbrug pr. produkt. Både det samlede elforbrug og elforbruget pr. produkt er faldet de seneste 2 regnskabsår. Dette skyldes dels at de nyere tv-modeller er opdateret med ny teknologi, og at produktmixet er ændret grundet den succesfulde lancering af de nye, mindre produkter i B&O Play-serien. MWh 3, 16 k 25, 14 W 12 h 2, / 1 p 15, 8 r 1, 5, o d u c t 7/ 8 8/ 9 9/1 1/1 1 11/1 2 Series1 28,234 19,56 2,12 17,489 15,856 Series Bang & Olufsen ICEpower I Bang & Olufsens produkter benyttes primært energieffektive forstærkere fra Bang & Olufsen ICEpower. I almindelige forstærkere vil kun cirka 2 procent af den indgående effekt omdannes til udgangseffekt. De resterende cirka 8 procent bliver omsat til varme. Derfor er forstærkere normalt udstyret med store køleplader for at lede varmen væk fra forstærkeren. Bang & Olufsen ICEpower reducerer i en normal brugssituation effektforbruget med 7 procent. Ud over at forstærkere fra Bang & Olufsen ICEpower reducerer effektforbruget, når apparatet er tændt, bliver ressourceforbruget også formindsket, da der ikke skal anvendes materiale til store køleplader. Bortskaffelse af udtjente produkter Elektronikskrot er en værdifuld kilde til genvinding af råmaterialer, hvis det bliver oparbejdet rigtigt. I en stor del af verden skal udtjente elektriske og elektroniske produkter indsamles og oparbejdes hos en godkendt affaldsmodtager. 9

11 Produktet bliver adskilt i forskellige materialefraktioner metal, printplader, plastik, glas og skærm som herefter genanvendes til fremstilling af nye råmaterialer. De materialer, der ikke kan genanvendes, sendes så vidt muligt til forbrænding, hvorved energien udnyttes. Bang & Olufsen tænker også på bortskaffelse, når virksomheden designer nye produkter. Blandt andet mærkes alle plastdele, så affaldsmodtagere kan identificere plasttypen. Kravet i EU-direktivet omkring bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald (WEEE) er, at minimum 65 procent af alt indsamlet underholdningselektronik skal kunne genanvendes, og yderligere 1% skal kunne nyttiggøres gennem forbrænding med energiudnytttelse. Selvom det ikke er producenternes direkte ansvar at sikre dette, får Bang & Olufsen ved udvikling af nye produkter udarbejdet en demontagetest, der viser, hvordan produktet vil blive adskilt ved bortskaffelse, hvilke materialefraktioner produktet består af, og hvor stor en del af produktet, der kan genanvendes. Desuden er der forslag til konstruktionsforbedringer, der kan drages nytte af i kommende produkter. Disse demontagetests viser, at mellem 75 og 86 procent af materialedelene i Bang & Olufsens tv kan genanvendes. Af figuren nedenfor fremgår genanvendelse og energiudnyttelse for nogle af Bang & Olufsens produkter. BeoLab 11 BeoLab 9 Beosound 5 BeoMaster 5 BeoLit 12 BeoPlay V1-32 BeoLab 12-3 BeoSound 8 BeoVision BeoVi BeoLa BeoPl BeoM BeoSo BeoLi Beoso BeoLa BeoLa sion b 12- ay V1- aster und 8 t 12 und 5 b 9 b genanvendelse Energiudnyttelse

12 Etik og antikorruption Koncernen tager kraftigt afstand fra alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bang & Olufsen etablerede i 211/12 en CSR politik, der også omfatter antikorruption, men selskabet har siden [25] haft en klar og nedskrevet etisk politik, der angiver retningslinjer for f.eks. udveksling af gaver, forhandlingsprincipper og interessekonflikt. Der var ikke opstillet formelle koncernmål på området i 211/12, men virksomheden har i løbet af 211/12 vurderet behovet for at opdatere den etiske politik med henblik på en bredere anvendelse i organisationen, og et formelt beslutningsgrundlag er under udarbejdelse. Det forventes, at der i løbet af 212/13 etableres en whistleblower funktion. 11

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik Denne rapport udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf.. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 2012/13. Samfundsansvar i Bang & Olufsen

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 1

BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 1 BANG & OLUFSEN A/S CSR 2013/14 1 Denne rapport udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar i henhold til årsregnskabslovens 99a. Et uddrag findes i Bang & Olufsens årsrapport 2013/14.

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen hvh@carve.dk Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Hvad er dine erfaringer med socialt ansvar og CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Drøfter I socialt

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Corporate Social Responsibility (CSR) 2011

Corporate Social Responsibility (CSR) 2011 Protecting people and business Corporate Social Responsibility (CSR) 2011 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar viking life-saving equipment a/s 2 viking Corporate Social Responsibility Forord VIKING

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Regnskabsåret 2012/2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Version 2. 22.09.2009 1 1. Ansvarligt fiskeri Royal Greenland arbejder for ansvarlig anvendelse af

Læs mere

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter ÅRL 99a

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter ÅRL 99a REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter ÅRL 99a 2014 2 Corporate Social Responsibility (CSR) er den internationale betegnelse for virksomhedernes sociale ansvar.

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A 2015 2 Corporate Social Responsibility (CSR) er den internationale betegnelse for virksomhedernes sociale ansvar. Vi har

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

CSR - politik Danmarks Skibskredit

CSR - politik Danmarks Skibskredit CSR - politik Danmarks Skibskredit Indholdsfortegnelse Formål 3 Lovregulering 3 Målsætning 3 Fokusområder 4 Ansvar for CSR 5 Rapportering 5 2 Formål Corporate Social Responsibility (CSR) politikken har

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013.

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Mads Lund Larsen 07 CSR-politik for Movia målepunkter og politikker Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for Stena Recycling og dækker samme periode som årsrapporten.

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

CR information fra Fibertex Personal Care

CR information fra Fibertex Personal Care CR information fra Fibertex Personal Care MENNESKERETTIGHEDER Rekruttering I 2016 har Fibertex Personal Care-gruppen haft fokus på at sikre effektive rekrutteringer af høj kvalitet, samtidig med at alle

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Ting, der holder længe, giver langt mindre miljøbelastning end ting, der kræver løbende udskiftning. Og de giver som regel større brugsglæde og mere

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A 2016 2 Corporate Social Responsibility (CSR) er den internationale betegnelse for virksomheders sociale ansvar. Vi har valgt

Læs mere

ARKIL A/S SAMFUNDSANSVAR 2015

ARKIL A/S SAMFUNDSANSVAR 2015 ARKIL A/S SAMFUNDSANSVAR 2015 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret LEDELSESBERETNING i Arkil koncernens værdier. 1 SAMFUNDSANSVAR 1 2 ÅRSBERETNING 2015 10% Vi har

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S 1. Gyldighedsområde I EnviDan forventer vi, at alle medarbejdere i EnviDan samt samarbejdspartnere: som minimum overholder den nationale lovgivning overholder og handler i henhold til EnviDans Code of

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Samfundsansvar 2012. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier

Samfundsansvar 2012. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Samfundsansvar 2012 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2012 Samfundsansvar...3 CSR politik for Arkil

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Politik for indkøb. i Region Sjælland

Politik for indkøb. i Region Sjælland Politik for indkøb i Region Sjælland Effektiv konkurrenceudsættelse skaber besparelser dialog er nøglen til innovation og kvalitet for fremtidens succesfulde indkøb 2 Forord Indkøb er et vigtigt område,

Læs mere

CSR Rapport 2015. Big enough to matter Small enough to care

CSR Rapport 2015. Big enough to matter Small enough to care Big enough to matter Small enough to care CSR CSR er en international forkortelse for corporate social responsibility, som er en typisk anvendt betegnelse som anvendes blandt internationale organisationer,

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Indkøb ansvarlig leverandørstyring

Indkøb ansvarlig leverandørstyring I:\CSR\Koncern dokumenter\, 2011.02.14.doc - 27-04-11 15:59 Der arbejdes aktivt for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne i og samtidig er det intentionen at minimere belastningen

Læs mere

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 1 005 PROCURATOR & CSR: Hvordan vi arbejder med CSR i dagligdagen - og hvad det dækker over. 007 HR & ARBEJDSMILJØ: Facts og tal om medarbejdere

Læs mere

CSR-Politik: SUBSTANS

CSR-Politik: SUBSTANS CSR-Politik: SUBSTANS Den 15. september 2016 Definition: CSR (Corporate Social Responsibility, ofte også Corporate Sustainability and Responsibility) er ofte blevet oversat til virksomhedernes sociale

Læs mere

2016 FN Global Compact COP rapport

2016 FN Global Compact COP rapport 2016 FN Global Compact COP rapport INDHOLD FORORD AF EJER SØREN... 2 INTRODUKTION... 3 VI VIL HAVE NEDBRYDNINGSBRANCHENS MEST SOLIDE MEDARBEJDERE 5 VI VIL MÅLES PÅ VORES MILJØANSVAR... 8 ANTI-KORRUPTION...

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar.

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i

Læs mere

Ved at implementere disse teknologier, har Honda foretaget følgende forbedringer:

Ved at implementere disse teknologier, har Honda foretaget følgende forbedringer: Honda's filosofi Honda har i mange år været i front, når det drejer sig om miljøhensyn, og har været sig sit ansvar som global bilproducent bevidst. Honda har taget arbejdet med at minimere bilernes påvirkning

Læs mere

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a REVISOR- TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 a I henhold til 99 a i årsregnskabsloven skal store virksomheder (regnskabsklasse store C og D) i ledelsesberetningen redegøre for samfundsansvar.1 Erhvervs- og

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave

Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave NAKSKOV MASKININDUSTRI ApS Parathed og fleksibilitet Viden Høj kvalitet Konkurrenceevne Lidt om os Vores virksomhed Hvis det

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Samfundsansvar 2011. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2011. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2011 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2011 Samfundsansvar...3 CSR politik for Arkil

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter 99a

Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter 99a Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter 99a TCM Group A/S COP Rapport 2012 ifm. medlemskabet af FNs Global Compact 1. Ledelsens erklæring TCM Group A/S støtter op om de ti principper i FNs

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere