Energieffektivitet...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energieffektivitet..."

Transkript

1 Michael Rader Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 05 I 2008 Beboelses- og erhvervsbygninger tegner sig i Europa for mere end 40% af det totale primær energiforbrug. For på den ene side at kunne opfylde miljøpolitiske målsætninger og på den anden side også at kunne sænke de voksende energiomkostninger for bygnings opera tørerne er det nødvendigt at gøre bygningerne mere energieffektive. Foreningen eu.bac, er en sammen slutning af de internationalt førende producenter af bygningsautomation, tilbyder som et pålideligt grundlag herfor en certificering af energieffektive produkter, nemlig eu.bac.cert. I denne artikel forklares det, hvordan man med eu.bac-certificerede produkter kan spare ener gi i bygninger og samtidig kan leve op til den stadig strammere lovgivning på området. Lighting 6.3% Mechanical energy 22.5% Other process heating 15.3% Trade Services Retail Space heating 42.2% Hot water 9.7% Buildings 41% Transport 28% Industry 31% Fig. 1: Primærenergiforbrug

2 EU-direktivet om totalenergieffektiviteten i bygninger (EPBD = eller det såkaldte Energi Performance Direktiv for Bygninger) og de nationale implementeringer af dette direktiv beskriver de tiltag, som det er nødvendigt at gennemføre i forbindelse med forpligtelserne ifølge Kyoto-protokollen for at forbedre energieffektiviteten i bygninger. Disse direktiver kræver en dokumentation af energieffektiviteten i form af tests og certificeringer. Produkter og systemer til bygningsautomation spiller her en vigtig rolle. De udgør så at sige hjernen, som ikke blot skaber ensartet komfortable betingelser i beboelses- og erhvervsbygninger, men som tillige regulerer energitilførslen således, at disse betingelser kan opnås på den mest effektive måde. For at fremme standardiseringen, testforløbene og certificeringen på den mest transparente og retfærdige måde var det nødvendigt at etablere et system til kvalitetssikring inden for bygningsautomationsområdet omfattende hele Europa. Som en reaktion på kravene i EPBD og kundernes efterspørgsel efter energieffektive bygninger har de internationalt førende udbydere af bygningsautomation oprettet European Building Automation and Controls Association eller kort og godt eu.bac. Foreningen eu.bac har for nylig præsenteret sit Europæiske Certificeringsprogram eu.baccert for produkter inden for bygningsautomation. Foreningen går her ud fra, at primærenergiforbruget i bygninger kan sænkes med indtil 25% alene ved hjælp en optimeret bygningsteknik. Med dette som udgangspunkt tilbyder foreningen markedsaktørerne en certificering, som dokumenterer, at certificerede produkters energieffektivitet er bekræftet af uafhængige prøvningsinstitutter og at denne garanteres ud over de enkelte landes grænser. Den første version af certificeringsprogrammet beskæftiger sig med enkeltrumsregulatorer, som regulerer en stor del af energiforbruget i bygninger. Programmet omfatter enkeltrumsregulatorer med følgende anvendelser: Radiatoropvarmning, Ventilatorkonvektorer med opvarmning/køling, Kølelofter, Elopvarmning. Hvorledes forholder eu.baccertificeringen sig til de europæiske standarder og hvordan sikres konformiteten? Den Europæiske Union har givet den europæiske standardiseringskomité CEN til opgave at formulere standarder omkring EPBD for at standardisere beregningsmetoderne i forbindelse med en forbedring af energibesparelser. CEN har herefter udarbejdet en række standarder som f.eks. EN 15232, hvori bygningsautomationsog reguleringssystemernes indvirkninger på energieffektiviteten er defineret, eller EN 15500, som omfatter produktstandarder med kriterier for energieffektivitet.

3 Eu.bac-certificeringen (eu.baccert) er baseret på disse europæiske standarder. For enkelt rums regulatorer anvendes således den europæiske standard EN som reference. Enkelte lande har allerede indarbejdet eu.bac-certificeringen som krav i deres nationale lovgivninger. I Frankrig må offentlige udbud kun specificere enkeltrumsregulatorer, som opfylder kravene i reglementet RT2005 (Réglementation Thermique pour les bâtiments neufs), som så igen foreskriver eu.bac-certificering for enkeltrumsregulatorer. EU gav CEN til opgave at standardisere beregningsmetoderne med henblik på at forbedre energibesparelserne EPBD CEN TC247 udarbejdede og approberede EN15232 Bygningsautomations- og reguleringssystemers indvirkninger på energieffektiviteten Produktstandarder med kriterier for energieffektiviteten european building automation controls association eu.bac udarbejdede certificeringsproceduren og testmetoden og foreslog denne certificering over for det Europæiske Økonomiske Fællesskab Fig. 2: Certificeringsprocedure Når et produkt skal certificeres i henhold til eu.bac, skal en række certificeringsregler over holdes. Produkttests udført af et autoriseret prøvningsinstitut sikrer, at det testede produkt som mi nimum opfylder standarden. De europæiske standarder kræver en bestemt reguleringsnøjagtighed for at sikre en bedre energieffektivitet. Eu.bac går imidlertid et skridt videre og kræver for rum regulatorer en 30% større reguleringsnøjagtighed end den tilsvarende europæiske standard EN Ud over selve produkttestene gennemføres der så også audits på produktionsstederne. Disse audits skal sikre, at produktionsstedet nu også er i stand til at garantere en reproducérbar kvalitet af det testede produkt. Normalt slipper producenten kun gennem denne kontrol, hvis han råder over et kvalitetsstyringssystem (QMS), som mindst lever op til standardkravene i EN-ISO Efter at produkttests og fabriksaudits er bestået udsteder en godkendt certificeringsinstans til sidst et certifikat for produktet med et licensnummer. Sådanne produkter er forsynet med eu.bac-certificerings-symbolet (eu.baccert) og viser således, at energieffektivitet og kvalitet ligger inden for det foreskrevne område.

4 Hvorledes kan eu.bac-certificerede produkter bidrage til energieffektiviteten i en bygning? Jo større reguleringsnøjagtigheden er, desto bedre kan en bestemt setpunkt-værdi overholdes. Når man tager i betragtning, at en rumtemperatur, der sænkes med 1 C, sparer op til 6% opvarmningsenergi, så kan en reguleringsafvigelse på 1,5 K for operatøren af en bygning være ensbetydende med en stigning i energiforbruget på op til 9%. Da eu.bac kræver en 30% større reguleringsnøjagtighed end den europæiske standard, opfylder eu.bac-certificerede produkter normalt mere end rigeligt kravene til energieffektivitet. Som led i eu.bac-certificeringsprocessen måles, dokumenteres og certificeres den faktiske reguleringsnøjagtighed af en uafhængig prøvningsinstans. CentraLine by Honeywell har for eksempel fået sin enkeltrumsregulator Serval certificeret under licensnummeret Testene har vist følgende: Serval-regulatoren fra CentraLine by Honeywell har en regulereingsnøjagtighed, der er fire gange større, end det er krævet i standarden. Dermed ligger Serval-regulatoren klart over kravene i EU-standarden og de højere eu.bac-standarder. Et godt eksempel på, hvordan et reguleringssystem med mange små detaljer kan bidrage til en energieffektivitet, der ligger over gennemsnittet. Fig. 3: CentraLine-enkeltrumsregulator Serval med eu.baccert Og hvad er så det næste? Som det ser ud i øjeblikket, certificerer eu.bac udelukkende enkeltrumsregulatorer. Dette kan forklares ud fra den kendsgerning, at der i erhvervsbygninger med enkeltrumsregulatorer sammenlignet med bygninger uden enkeltrumsregulering findes meget store energibesparelsesmuligheder helt op til 30%. Ganske vist spiller også en lang række andre faktorer en rolle, når det drejer sig om en bygnings energieffektivitet. Hvis man her lige ser bort fra en bygnings marginale betingelser (som f.eks. isoleringen), kan man i eksisterende erhvervsbygninger med en optimeret måle- og reguleringsteknik inden for opvarmning, ventilation og varmtvand opnår en væsentlig forbedring i energieffektiviteten på op til 25%1. Eu.bac planlægger derfor som sit næste skridt også at indføre et certificeringsprogram for vejrkompenserede regulatorer. Man regner her med besparelsesmuligheder på op til 25% sammenlignet med systemer uden vejrkompensering (man skal naturligvis her være opmærksom på, at besparelserne opnået med en vejrkompensering ikke bare kan lægges oven i besparelserne opnået ved rumregulering. Den af eu.bac skønnede besparelsesmulighed ved at kombinere de to løsninger ligger på 32%). Som den øjeblikkelige planlægning ser ud nu, skal det udvidede certificeringsprogram dække vejrkompenserede faste applika- 1 Kilde: eu.bac-pressemeddelelse European Quality Certificate for Energy Efficient Building Automation

5 tionsregulatorer. På andre områder end boligbyggeri anvendes imidlertid hyppigt frit programmérbare eller konfigurérbare regulatorer. Om og hvordan certificeringsprogrammet også kan komme til at omfatte disse produkter, er endnu ikke afklaret. Planlæggere af erhvervsmæssigt benyttede bygninger kan imidlertid principielt gå ud fra, at yderligere energibesparelser er mulige, hvis en eu.bac-certificeret rumregulator kombineres med de (vejrkompenserede) anlægsregulatorer, som er ansvarlige for produktionen af energi til opvarmning/køling. Her et eksempel: Serval-regulatoren fra CentraLine by Honeywell dækker følgende anvendelsesområder: Radiatoropvarmning, Ventilatorkonvektor med opvarmning/køling, Kølelofter, El-(efter-)opvarmning, Gulvvarme. Som det allerede er nævnt tidligere, ligger Serval 400% over nøjagtighedskravene i standarden og er således klart mere energieffektiv end krævet. Desuden sparer den, også som enkeltkomponent, yderligere energi, for eksempel ved automatisk setpunkt-sænkning, når der ikke befinder sig nogen personer i rummet, eller ved at lukke for ventilerne ved åbentstående vindue. Hvis Serval-regulatoren anvendes sammen med anlægsregulatorer i et CentraLine by Honeywell-System, sender den besked til forreguleringen af hydraulikkredsen, som den er tilsluttet til. På denne måde kan der lukkes ned for en hel etage, hvis ingen af rummene her benyttes. Forreguleringerne sender de beregnede krav videre til regulatorerne for de varme- og kuldeproducerende enheder, således at der lige netop produceres så meget opvarmnings-/køleenergi, som er påkrævet til at opretholde de fastlagte rumbetingelser. Det er også muligt at integrere fremmede systemer. På et hotel kan rumregulatoren for eksempel tilsluttes til værelsesreserveringssystemet. I dette tilfælde aktiveres reguleringen for et værelse først, når der foreligger en værelsesreservering. På ankomstdagen skifter regulatoren automatisk til standby-mode. Når gæsten tjekker ind, aktiveres så komfort-mode. Når gæsten tjekker ud og der ikke foreligger nogen ny reservering, kan værelset sættes på minimal setpunkt-værdi. Dette har to fordele: En komfort for gæsten, for værelset har allerede ved dennes ankomst den helt rigtige temperatur. En energibesparelser for hotelejeren, idet værelser kan kobles helt fra, hvis der ikke foreligger nogen reserveringer, i stedet for at værelserne ellers hele tiden skal køre i standby-mode.

6 Resultat: Eu.bac-certificeringen af rumregulatorer sikrer, at produkter med eu.baccertsymbolet som minimum opfylder energieffektivitetskravene i de europæiske standarder. Totalenergieffektiviteten i en bygning afhænger dog af mange faktorer. Inden for opvarmning og ventilation hører hertil perfekt fungerende tidsstyringsprogrammer, optimerede til- og frakoblingsfunktioner, en behovsstyret energiforsyning, korrekte reguleringsparametre, en optimal anlægsdimensionering, korrekt hydraulisk balance og meget mere. Alle disse faktorer er af afgørende betydning for energieffektiviteten i et system. Eu.bac-certificeringen giver planlæggerne sikkerhed for en maksimal energieffektivitet på produktsiden. Inden for et system muliggør disse produkter i kraft af deres dokumenterede reguleringsnøjagtighed betydelige energibesparelser. En erfaren systempartner kan ved at inddrage de ovenfor nævnte faktorer medvirke til at opnå yderligere besparelser. Yderligere oplysninger om certificeringsprogrammet kan ses på internetadressen: Yderligere oplysninger om CentraLine by Honeywell kan ses på internetadressen: Forfatter: Michael Rader Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH Se flere detaljer og relaterede artikler om energibesparelser på Centralines hjemmeside eller kontakt os direkte. CentraLine Honeywell A/S Strandvejen Hellerup Tel

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort.

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort. Energieffektivitet Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotelgæster kan godt lide komfort. De betaler jo til syvende og sidst for deres værelse. Til gengæld forventer de varmt

Læs mere

Energieffektivitet...

Energieffektivitet... ... i skoler ved brug af intelligent reguleringsteknik Edgar Mayer Produktmanager CentraLine c/o Honeywell GmbH 07 I 2008 Stigende energipriser, budgetbesparelser og stigningen i antallet af forskrifter

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

Udkast til normen EN 15232 Bygningsautomatiseringens indvirkning på bygningers energieffektivitet 2012-1. Hannes Luetz

Udkast til normen EN 15232 Bygningsautomatiseringens indvirkning på bygningers energieffektivitet 2012-1. Hannes Luetz 2012-1 Hannes Luetz Produktchef CentraLine c/o Honeywell GmbH Udkast til normen EN 15232 Den nye version af normen EN 15232 (2011-06) er en revision og udvidelse af den nuværende EN 15232-norm fra 2007.

Læs mere

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Erhvervs- og Byggestyrelsen Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Februar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Erhvervs-

Læs mere

Forslag til energiattest af nye bygninger i relation til implementering af EU s bygningsdirektiv

Forslag til energiattest af nye bygninger i relation til implementering af EU s bygningsdirektiv Notat Forslag til energiattest af nye bygninger i relation til implementering af EU s bygningsdirektiv Energi og Miljø Kirsten Engelund Thomsen 30. januar 2004 Journal nr. 4374-17 Januar 2004 Kirsten Engelund

Læs mere

Dette dokument er skrevet parallelt med dokumentet Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825, som uddyber SCOP måle- og beregningsteknisk.

Dette dokument er skrevet parallelt med dokumentet Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825, som uddyber SCOP måle- og beregningsteknisk. Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut Rikke Næraa, Energistyrelsen 14.februar 2011 Energimærkning og minimumskrav til energieffektivitet (ecodesign krav) for varmepumper Følgende

Læs mere

Potentialer for standardisering og vækst

Potentialer for standardisering og vækst Potentialer for standardisering og vækst 1549:02 Erhvervsstyrelsen August 2013 Forfattere: Martin H. Thelle Claus Frelle-Petersen Tine Jeppesen 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 1 Introduktion 7 2

Læs mere

FORORD. Sidst vil vi takke vores vejledere, Kurt Aagaard Nielsen og Jan Andersen, for god og konstruktiv vejledning igennem hele projektforløbet.

FORORD. Sidst vil vi takke vores vejledere, Kurt Aagaard Nielsen og Jan Andersen, for god og konstruktiv vejledning igennem hele projektforløbet. FORORD Vi har lavet dette speciale i samarbejde med entreprenørvirksomheden NCC, og vores case er 390 ejerboliger som NCC bygger i Vallensbæk i de kommende år. Vores kontakt til NCC er gået gennem udviklingsafdelingen

Læs mere

Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være?

Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være? Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være? Debatoplæg om, hvordan

Læs mere

Energieffektivitet...

Energieffektivitet... Mr. Hannes Lütz Produktmanager CentraLine c/o Honeywell GmbH 06 I 2008 Nøjagtig luftkvalitetskontrol er et ofte debatteret emne, som dog kun sjældent omsæt tes til praksis. Imidlertid yder luftkvalitetskontrol

Læs mere

Effektivitetskrav for varmepumper i BR15

Effektivitetskrav for varmepumper i BR15 Effektivitetskrav for varmepumper i BR15 Skærpelse af effektivitetskravene til varmepumper. I lyset af det senest udførte arbejde med ECO-design er der blevet fremsat et forslag om, at effektivitetskravene

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Energieffektivitet. i kraft af nye projekteringsbestemmelser i den europæiske standard EN 13779 for ventilations- og klimaanlæg

Energieffektivitet. i kraft af nye projekteringsbestemmelser i den europæiske standard EN 13779 for ventilations- og klimaanlæg i kraft af nye projekteringsbestemmelser i den europæiske standard Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 03 I 2008 Den nye europæiske standard EN 13779 (2) for ventilations- og klimaanlæg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 10. oktober 2001. om en fusions uforenelighed med fællesmarkedet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 10. oktober 2001. om en fusions uforenelighed med fællesmarkedet KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10. oktober 2001* SG (2001) D/291745 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 10. oktober 2001 om en fusions uforenelighed med fællesmarkedet (Sag nr. COMP/M.2283

Læs mere

Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder

Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder Vejledning Juni 2014 Foreløbig udgave Ved optagelse på www.retsinfo.dk er det versionen på Retsinfo,

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.5.2003 KOM(2003) 234 endelig 2003/0091 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgift på ydelser

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

EN HALVERING AF ENERGIFORBRUGET I DANSKE BYGNINGER FREM MOD 2050

EN HALVERING AF ENERGIFORBRUGET I DANSKE BYGNINGER FREM MOD 2050 EN HALVERING AF ENERGIFORBRUGET I DANSKE BYGNINGER FREM MOD 2050 INDLEDNING Energibesparelser ses af en stadigt stigende kreds af aktører inklusiv Det Internationale Energiagentur som det billigste virkemiddel

Læs mere

Sådan fremmes energibesparelser i bygninger - En fokuseret energispareindsats

Sådan fremmes energibesparelser i bygninger - En fokuseret energispareindsats Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Sådan fremmes energibesparelser i bygninger - En fokuseret energispareindsats Juni 2009 Indhold

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 2003/0172(COD) 9. januar 2004 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Notatet er udarbejdet af Det Økologiske Råd Forfatter: Søren Dyck-Madsen ISBN: 87-92044

Læs mere