Spillemyndighedens certificeringsprogram. Ledelsessystem for informationssikkerhed SCP DK.1.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spillemyndighedens certificeringsprogram. Ledelsessystem for informationssikkerhed SCP.03.00.DK.1.0"

Transkript

1 SCP DK.1.0

2 Indhold Indhold Formålet med ledelsessystem for informationssikkerhed Overblik over dette dokument Version Certificering Certificeringsfrekvens Første certificering Fornyet certificering Akkreditering i forhold til en gældende ISO/IEC Akkrediterede testvirksomheder Krav til testvirksomheden Krav til personale, der superviserer og attesterer certificeringen Krav til ledelsessystem for informationssikkerhed Personaleadministration Kommunikations- og driftsstyring Procedure og ansvar for drift Planlægning og overvågning af ressourcer Beskyttelse mod ondartet programkode Backup Netværkssikkerhed Brug af offentlige netværk Overvågning Tidssynkronisering Adgangskontrol Fysisk adgangskontrol Brugeradgang Personaleadgang Adgangskontrol og sikkerhed i forhold til netværk Adgangskontrol og sikkerhed i forhold til styresystemer Adgangskontrol og sikkerhed i forhold til applikationer og information Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af komponenter Korrekt databehandling i applikationer Sikring af krypteringsnøgler og digitale signature... 9 SCP DK.1.0 Side 2 af 9

3 1 Formålet med ledelsessystem for informationssikkerhed Ledelsessystemet for informationssikkerhed skal sikre, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystem beskyttes mod eventuelle trusler samt sikre de følsomme oplysninger systemerne indeholder. Ved at sikre spilsystemet og forretningssystemets integritet og adgangskontrol varetages en række væsentlige sikkerhedshensyn i relation til tilladelsesindehavers forretning, men også i forhold til beskyttelse af spillernes oplysninger og fortrolige oplysninger om tredjemænd. 1.1 Overblik over dette dokument Der er fastsat en række krav til, hvordan testvirksomheder bliver akkrediteret til at foretage certificering af tilladelsesindehaveres spilsystem, forretningsgange og forretningssystemer, samt hvordan selve certificeringen skal foretages. Disse krav til akkreditering af testvirksomheder og certificering af tilladelsesindehavere beskrives i afsnit 2 Certificering. Der er en række krav til tilladelsesindehavers personaleadministration, kommunikations- og driftsstyring, adgangskontrol og den fremtidige udvikling af spilsystemet og forretningssystemet, som skal iagttages for at sikre informationssikkerheden. Disse krav beskrives i afsnit 3 Krav til ledelsessystem for informationssikkerhed. 1.2 Version Spillemyndigheden vil løbende revidere certificeringsprogrammet og seneste version samt versionshistorik er tilgængelig på spillemyndighedens hjemmeside: https://spillemyndigheden.dk/certificeringsprogrammet Dato Version Beskrivelse Ny struktur i forhold til den tidligere version 1.3, samt en række opdateringer på en række områder. Derfor udstedes ny version 1.0. Det er hensigten fremover er at følge normal versioneringsnummerering. Spillemyndigheden offentliggør retningslinjer for gyldigheden af eksisterende certificeringer, samt tidligere inspektioner og prøvninger, ved udgivelsen af nye versioner af certificeringsprogrammet. Det skal fremhæves, at det er den danske version, der er bindende og at den engelske version udelukkende er af vejledende karakter. 2 Certificering 2.1 Certificeringsfrekvens Tilladelsesindehaver er ansvarlig for at sikre, at der med et interval på maksimalt 12 kalendermåneder sker certificering i overensstemmelse med kravene i dette dokument Første certificering Tilladelsesindehaver skal som udgangspunkt være certificeret første gang inden der kan udstedes tilladelse til spil, medmindre Spillemyndigheden har oplyst andet. SCP DK.1.0 Side 3 af 9

4 2.1.2 Fornyet certificering Tilladelsesindehaver skal som udgangspunkt have foretaget en ny certificering inden 12 måneder fra seneste certificering. Det skal fremgå af standardrapporten, hvornår der er sket fornyet certificering. Tilladelsesindehaver kan vælge, at udsætte certificeringen til op til to måneder fra tidspunktet, hvor der skulle foreligge en ny certificering. Den nye certificering skal således være afsluttet senest 14 måneder fra seneste certificering og standardrapporten skal være Spillemyndigheden i hænde inden samme frist. Ved brugen af denne udsættelse skal inspektionen iværksættes inden 12 måneder fra seneste certificering. Spillemyndigheden skal underrettes, inden certificeringen udsættes. Fristen for fornyelse af certificering forkortes med den tid den tidligere 12 måneders frist har været udsat. Hvis man eksempelvis udnytter de maksimale to måneders udsættelse, skal næste certificering fornyes efter 10 måneder. Tidspunktet for næste certificering skal afspejle dette i standardrapporten. 2.2 Akkreditering i forhold til en gældende ISO/IEC Er tilladelsesindehaver certificeret i forhold til en gældende ISO/IEC 27001, må det som udgangspunkt forventes, at tilladelsesindehavers ledelsessystem for informationssikkerhed er af en sådan kvalitet, at certificering i forhold til Spillemyndighedens ledelsessystem for informationssikkerhed SCP DK er unødvendig. På samme måde kan en underleverandørs certificering i forhold til gældende ISO/IEC også træde i stedet for en certificering i forhold til Spillemyndighedens ledelsessystem for informationssikkerhed SCP DK. Det er i begge tilfælde en forudsætning, at akkrediteringens scope omfatter hele spilsystemet i dets fuldstændighed, som defineret i spillelovgivningen, og enhver arbejdsproces, der relaterer sig til spilsystemet, samt den eller de geografiske placeringer hvor spilsystemet er opstillet. For at kunne tage stilling til, hvorvidt ovenstående er opfyldt, skal den akkrediterede testvirksomhed have adgang til: Gældende ISO/IEC certificering, Statement of Applicability, og Risikovurderingen. Og på denne baggrund kan den akkrediterede testvirksomhed så udstede certificering, der træder i stedet for en certificering i forhold til Spillemyndighedens ledelsessystem for informationssikkerhed SCP DK. 2.3 Akkrediterede testvirksomheder Testvirksomheder skal opnå ISO/IEC akkreditering og/eller ISO/IEC akkreditering med udgangspunkt i de kriterier, der er beskrevet i de følgende afsnit. Akkrediteringens scope skal udvides, så Spillemyndighedens certificeringsprogram SCP DK.1.0 fremgår eksplicit heraf. Selve akkrediteringen foretages af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er omfattet af European co-operation for Accreditations multilaterale aftale om gensidig anerkendelse eller medlem af International Laboratory Accreditation Cooperation. SCP DK.1.0 Side 4 af 9

5 For at sikre, at de nødvendige kvalifikationer er til stede, når en certificering udføres, skal testvirksomheden og dennes ansatte leve op til følgende minimumskrav. Dokumentation for, at kravene er opfyldt, skal vedlægges certificeringen Krav til testvirksomheden Testvirksomheden skal: a) have mindst 3 års erfaring med at teste ledelsessystemer for informationssikkerhed eller et lignende nært beslægtet fagområde, b) arbejde med udgangspunkt i ISO/IEC akkrediteringen og/eller ISO/IEC akkrediteringen, der henviser til kravene i SCP DK.1.0, og c) sikre, at tilstrækkeligt kvalificeret personale udfører certificeringen Krav til personale, der superviserer og attesterer certificeringen Certificeringen skal udføres af personale, der er tilstrækkeligt kvalificeret, jævnfør afsnit ovenfor. Udførslen skal superviseres, og certificeringserklæringen skal attesteres af én eller flere personer, der indestår for, at arbejdet er udført fagligt forsvarligt. Disse personer skal opfylde følgende krav: a) have en relevant uddannelse eller på anden måde kunne demonstrere relevante kvalifikationer, b) være certificeret som enten International Information Systems Security Certification Consortium (ISC)2 Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Payment Card Industry (PCI) Qualified Security Assessor (QSA), eller Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Certified Information Systems Auditor (CISA). c) Supervisoren beskrevet i punkt a eller b ovenfor skal have minimum 5 års erhvervsmæssig erfaring med at inspicere spilsystemer, eller et lignende nært beslægtet fagområde. Vejledning: Inspektion, supervisering og attesteringen kan foretages af flere personer, der i fællesskab opfylder kravene. 3 Krav til ledelsessystem for informationssikkerhed Tilladelsesindehavers informationssikkerhed afhænger i høj grad af at spilsystemet, forretningssystemerne og forretningsgangene omkring dette er sikkert, og at uvedkommende ikke kan få adgang til oplysninger, de ikke er berettiget til. Tilladelsesindehavers personale har en nøglerolle i forhold til adgangen til systemet. Derfor skal deres adgang til både spilsystemet og forretningssystemet være klart defineret og aftalt i deres ansættelsesforhold med tilladelsesindehaveren. Dette skal bidrage til at begrænse uautoriseret adgang til spilsystemet og forretningssystemet. Teknisk set er der en række driftsmæssige tiltag, som tilladelsesindehaver skal implementere for at sikre spilsystemets og forretningssystemets integritet. I forlængelse heraf er der krav til anvendelsen af sikre kommunikationskanaler. Informationssikkerhed skal også tænkes ind i den måde, som spilsystemet og SCP DK.1.0 Side 5 af 9

6 forretningssystemet udvikles på, så data ikke forvanskes som følge af manglende validering af datainput fra applikationer. Tredjemænd kan også have adgang til spilsystemet, forretningssystemerne eller ledelsessystemet omkring disse, hvis de eksempelvis er underleverandører eller indtager en anden position i tilladelsesindehavers virksomhed, som kræver adgang til spilsystemet, forretningssystemet eller ledelsessystemet. Uanset hvem der har adgang til spilsystemet og forretningssystemet, skal denne adgang være tilpasset den enkelte person, så personer ikke kan tilgå information, der er uvedkommende for det arbejde, de udfører. 3.1 Personaleadministration Tilladelsesindehaver skal have en politik for oprettelse, ændring og afvikling af personalets brugeradgang til spilsystemet og forretningssystemerne. På baggrund af politikken skal der udarbejdes en formel procedure, der sikrer: at der foreligger en detaljeret arbejdsbeskrivelse for den enkelte medarbejder, at der gives brugeradgang til spilsystemet og forretningssystemet i overensstemmelse med medarbejderens arbejdsbeskrivelse, at brugeradgangen ændres i overensstemmelse med en ændret arbejdsbeskrivelse, og at brugeradgangen afvikles i forbindelse med medarbejderens ansættelses ophør. Tilsvarende politikker og procedure skal foreligger for konsulenters og/eller andre tredjemænds brugeradgang til spilsystemet og forretningssystemet, såfremt sådanne tildeles adgang. 3.2 Kommunikations- og driftsstyring Procedure og ansvar for drift Spilsystemet og forretningssystemerne skal kunne lukke hensigtsmæssigt ned i tilfælde af strømafbrydelse. Nødstrøm er derfor påkrævet for at sikre dataintegritet, logs, backup og for at sikre, at igangværende spil kan afvikles og afsluttes Planlægning og overvågning af ressourcer Spilsystemet og forretningssystemerne skal føre en log over systemets ydeevne og på baggrund heraf kunne danne rapporter. Spilsystemets ressourceforbrug skal overvåges og tilpasses, og der skal laves prognoser for kravene til den fremtidige kapacitet for at sikre den nødvendige ydelse Beskyttelse mod ondartet programkode Spilsystemet og forretningssystemerne skal have redskaber til at opdage og forhindre indtrængning og indsættelse af uautoriseret programkode Backup Spilsystemet og forretningssystemerne skal lave backup af alle driftskritiske data og skal kunne genskabe alle driftskritiske data fra backup. SCP DK.1.0 Side 6 af 9

7 Spilsystemet og forretningssystemerne skal være i stand til at genskabe alle kritiske data, der er genereret i perioden fra tidspunktet for den seneste backup til tidspunktet, hvor et systemnedbrud fandt sted eller en systemfejl opstod Netværkssikkerhed Spilsystemet og forretningssystemerne skal indrettes så udstyr i spilsystemets og forretningssystemernes broadcast-domæne(r)ikke kan skabe netværksadgang uden om firewallen. Udstyr, der anvendes som firewall, skal være dedikeret til firewallfunktionen og kun indeholde firewallrelaterede brugerkonti og funktioner. Adgang til firewallen skal begrænses til arbejdsstationer, der indgår i konfigurationsudgangspunktet, som defineret i Spillemyndighedens program for styring af systemændringer SCP DK og skal afvise alle datapakker, der kommer fra andre steder end arbejdsstationer, der indgår i konfigurationsudgangspunktet. Firewallen skal vedligeholde en revisionsegnet log med alle systemændringer, der påvirker forbindelsestilladelserne, og alle succesfulde og mislykkedes forsøg på at få adgang til den Brug af offentlige netværk Anvender tilladelsesindehaver offentlige netværk til datatrafik mellem geografisk spredte del-systemer, skal informationen være krypteret og del-systemerne anvende autentifikation. Al kommunikation mellem geografisk spredte del-systemer skal beskytte mod: incomplete transmission, mis-routing, unauthorised message alteration, unauthorised disclosure, unauthorised message duplication, og unauthorised replay. Tilladelsesindehaver skal anvende en sikker primær DNS og en sikker sekundær DNS, der er logisk og fysisk adskilt fra den primære DNS Overvågning Spilsystemet og forretningssystemerne skal føre revisionsegnede logge, der registrerer: brugeraktivitet, undtagelser (exceptions), og informationssikkerhedshændelser. De revisionsegnede logge skal gemmes i mindst 5 år og skal beskyttes mod uautoriseret adgang. Spilsystemet og forretningssystemerne skal registrere alle fejl og nedbrud samt løbende overvåge anvendelsen og funktionsdygtigheden af væsentlige systemkomponenter. Væsentligheden følger af klassificeringen af komponenter i Spillemyndighedens program for styring af systemændringer SCP DK. SCP DK.1.0 Side 7 af 9

8 3.2.8 Tidssynkronisering Der skal ske tidssynkronisering med en autoritativ tidsserver på spilsystemet og forretningssystemerne med et passende interval, for at sikre ensartethed i den tidsstempel, der eksempelvis anvendes i forbindelse med registrering i logs. 3.3 Adgangskontrol Tilladelsesindehaveren skal have adgangskontrol til at beskytte systemernes hardware, samt brugeradgangen til systemerne Fysisk adgangskontrol Der skal være fysisk adgangskontrol til adgangen til den hardware hvorpå spilsystemet og forretningssystem afvikles, samt øvrigt udstyr hvorfra man kan tilgå systemer. Niveauet af adgangskontrol skal tilpasses væsentligheden af de systemer man kan tilgå fra det pågældende udstyr Brugeradgang Spilsystemet og forretningssystemerne skal kræve stærke kodeord i forbindelse med brugeradgang til systemet, og pauseskærm skal aktiveres eller automatisk logger brugeren af systemet ved længere tids inaktivitet Personaleadgang Muligheden for at give adgang til spilsystemet og forretningssystemerne skal være begrænset til så få medarbejdere som muligt, og både spilsystemet og forretningssystemerne skal kunne understøtte differentieret brugeradgang, så politikken og proceduren for personaleadministration, jf. afsnit 3.1, kan udmøntes i praksis. Førstegangskodeordet skal skiftes til et kodeord valgt af brugeren ved første login Adgangskontrol og sikkerhed i forhold til netværk Der skal være adgangskontrol til spilsystemet og forretningssystemernes netværksfunktioner, og brugeradgang hertil må kun kunne opnås gennem denne adgangskontrol. Spilsystemet og forretningssystemet skal forhindre uautoriseret intern og ekstern adgang til netværksfunktioner. Spilsystemet og forretningssystemernes skal benytte segregerede netværk, så grupper af relaterede funktioner, brugere og del-systemer kan holdes adskilt fra hinanden Adgangskontrol og sikkerhed i forhold til styresystemer Alle brugere skal have et unikt brugernavn/id, som kun er til personligt brug, og spilsystemet og forretningssystemerne skal anvende passende autentifikationsmetoder til at sikre brugerens identitet ved log ind. Netværkstrafikstyring skal benyttes til at kontrollere adgangen til styresystemet på væsentlige systemkomponenter. Væsentligheden følger af klassificeringen af komponenter i Spillemyndighedens program for styring af systemændringer SCP DK. SCP DK.1.0 Side 8 af 9

9 Når et styresystem installeres på udstyr, der er en del af spilsystemet, må der kun installeres/aktiveres funktioner, der er strengt nødvendige for, at udstyret kan opfylde sit formål. Programmer og lignende, der kan tilsidesætte adgangskontrollen, må under ingen omstændigheder installeres på spilsystemet og forretningssystemerne Adgangskontrol og sikkerhed i forhold til applikationer og information Alle brugere skal have et unikt brugernavn/id, som kun er til personligt brug, og spilsystemet og forretningssystemerne skal anvende passende autentifikationsmetoder til at sikre brugerens identitet ved log ind. Følsom information skal gemmes og sendes i krypteret form, og spilsystemet og forretningssystemerne skal sikre en særlig streng adgangskontrol for brugeres adgang til disse. 3.4 Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af komponenter Korrekt databehandling i applikationer Datainput til applikationer skal valideres for at sikre, at datainput er passende i den pågældende kontekst og ikke er skadelig for spilsystemet og forretningssystemerne. Løbende automatisk datavalidering skal indarbejdes i alle applikationer for at sikre mod dataforvanskning og driftsforstyrrelser. Dataoutput fra applikationer skal valideres for at sikre, at behandlingen af den gemte information er foregået korrekt Sikring af krypteringsnøgler og digitale signature Krypteringsnøgler, digitale signature og lignende skal opbevares sikkert. SCP DK.1.0 Side 9 af 9

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0 SCP.01.01.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med teststandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens... 3 2.1.1 Første certificering...

Læs mere

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Myndighed... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Målgruppe... 4 1.4 Version... 4 1.5 Henvendelser... 4 2 Certificering... 5 2.1 Rammer for certificering...

Læs mere

Spillemyndighedens tekniske standarder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012

Spillemyndighedens tekniske standarder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 5 1.1 Myndighed... 5 1.2 Formål... 5 1.3 Målgruppe... 5 1.4 Version... 5 1.5 Henvendelser... 5 2 Dokumentets opbygning... 6 3 Spilkonti... 6 3.1 Styring...

Læs mere

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING MAJ 2015 FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-safes Remote Backup. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

WWI A/S Indholdsfortegnelse

WWI A/S Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med leverance af Hosted Desktop og hosting-infrastrukturydelser i perioden 1.

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING MAJ 2014 FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-safes Remote Backup. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

FRONT-DATA DANMARK A/S

FRONT-DATA DANMARK A/S MARTS 2014 FRONT-DATA DANMARK A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-data Danmarks hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for

Informationssikkerhedspolitik for <organisation> 1 Informationssikkerhedspolitik for Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 4 1.1 Formål med informationssikkerhedspolitikken 4 1.2 Hovedmålsætninger i informationssikkerhedspolitikken 4

Læs mere

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING FEBRUAR 2015 MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af MultiHouses hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING JUNI 2014 COOLSMS A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af SMS-service. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Kalvebod Brygge

Læs mere

FRONT-DATA DANMARK A/S

FRONT-DATA DANMARK A/S FEBRUAR 2015 FRONT-DATA DANMARK A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-data Danmarks hostingaktiviteter. RSM plus P/S

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S plus revision skat rådgivning Front-data Danmark A/S ISAE 3402 type 2 erklæring Februar 2013 Revisionserklæring af de generelle it-kontroller for driften af Front-data Danmarks hosting-aktiviteter. Kalvebod

Læs mere

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med drift af hosting-platform i perioden 01-01-2014 til 31-12-2014 SYSTEMHOSTING

Læs mere

any.cloud A/S CVR nr.: DK 31161509

any.cloud A/S CVR nr.: DK 31161509 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-12-2013 til 30-11-2014 any.cloud A/S CVR nr.:

Læs mere

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune Ny IT sikkerhedspolitik for Jammerbugt Kommune Udkast november 2104 IT Sikkerhedspolitik, Jammerbugt Kommune Side 1 af 22 Versionsstyring Version nr. Dato for version Ændring Årsag Ansvar 01.02 26.11.2014

Læs mere

WWI A/S. Indholdsfortegnelse

WWI A/S. Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med drift af It-hosting-plaform i perioden 01-12-2013 til 30-11-2014 WWI A/S CVR

Læs mere

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING APRIL 2014 DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af DanDomains hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING JUNI 2015 DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af DanDomains hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 149 Offentligt (01) Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse

Læs mere

Klestrup partners A/S. ISAE 3402 type 2-erklæring

Klestrup partners A/S. ISAE 3402 type 2-erklæring Klestrup partners A/S ISAE 3402 type 2-erklæring Generelle it-kontroller i tilknytning til drift af Windows-systemer for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 Side 1 af 28 Indhold 1 Ledelsens udsagn...

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER)

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER) IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune 2. Del (RETNINGSLINIER) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISATION OG ANSVAR 5 1.1. MÅLSÆTNING 5 1.2 RETNINGSLINIER 5 1.2.1 SIKKERHEDSORGANISATIONEN 5 1.2.2 IT-SIKKERHEDSUDVALGET

Læs mere

Region Syddanmark Politik for it-sikkerhed Oktober 2009 Version 0.6

Region Syddanmark Politik for it-sikkerhed Oktober 2009 Version 0.6 Indholdsfortegnelse Generelt 3 Formål 3 Omfang 4 It-sikkerhedsniveau 4 Styring 5 Sikkerhedsbevidsthed 6 Brud på it-sikkerheden 6 Anvendelse af politik for it-sikkerhed i praksis 6 Bilag 1. Anvendelse af

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 3 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 4 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.2 Spil, der ikke kan søges

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 4 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 5 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.1.1 Væddemål... 5 4.1.2

Læs mere

www.pwc.dk for Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor A/S' driftsydelser

www.pwc.dk for Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor A/S' driftsydelser www.pwc.dk Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle itkontroller for Athena IT-Group A/S' driftsydelser Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group A/S' beskrivelse

Læs mere