Ankestyrelsens evaluering af. Kommunernes revision. Regnskabsåret 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankestyrelsens evaluering af. Kommunernes revision. Regnskabsåret 2012"

Transkript

1 Ankestyrelsens evaluering af Kommunernes revision Regnskabsåret 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Sammenfatning 2 3 Ankestyrelsens gennemgang af de kommunale revisionsberetninger Revisionsberetninger for regnskabsåret Redegørelse for kommunernes indsats mod socialt snyd 4 4 Tidsfrister Modtagelse af kommunernes revisionsberetninger Afsendelse af decisionsskrivelser 6 5 Vurdering af revisionsberetninger Kategorisering af revisionsberetninger Kategorisering af fejl og mangler konstateret i revisionsberetningerne Revisionsberetninger med forbehold Revisionsberetninger med revisionsbemærkninger 13 6 Kommuner med fejl på personsagsområdet 17 7 Fejltyper på de enkelte personsagsområder Servicelovens 42 Tabt arbejdsfortjeneste Servicelovens 41 Merudgiftsydelse til forsørgelse af børn Servicelovens 176 Særligt dyre enkeltsager Servicelovens 100 Merudgifter til voksne Aktivlovens kapitel 10 Hjælp i særlige tilfælde (enkeltudgifter, sygebehandling, særlig hjælp vedrørende børn, flytning) 22 8 Generelle fejl og andre fejl 24 9 Ankestyrelsens tilsyn og opfølgning 25 Bilag 1 Kommuner med og uden fejl på personsagsområder 28 Bilag 2 Årshjul tilsynet med revisionsberetningerne 29 Titel Kommunernes revision - regnskabsåret 2012 Udgiver Ankestyrelsen, september 2014 ISBN nr Layout Identitet & Design AS Kontakt Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon Hjemmeside

3 1 1 Indledning Per 1. oktober 2013 gennemførte det daværende Social-, Børne- og Integrationsministeriet en organisationsændring, hvorved ansvaret for behandlingen af revisionsberetningerne på ministeriets område blev overdraget fra ministeriets departement til Ankestyrelsen. Med overdragelsen af opgaverne vedrørende behandlingen af kommunernes revisionsberetninger fastholdes den almindelige organisering i ministeriets koncern, hvor afgørelser i forbindelse med fortolkning af ministeriets lovgivning varetages af Ankestyrelsen. Opgaveoverdragelsen betyder, at Ankestyrelsen har ansvaret for den årlige gennemgang af de kommunale revisionsberetninger samt opfølgning herpå. Ankestyrelsen har ligeledes ansvaret for at besvare spørgsmål fra kommuner og de kommunale revisorer om regnskabsbekendtgørelsen 1 og fortolkning af finansieringsbestemmelserne i de love på ministeriets ressortområde, som er omfattet af regnskabsbekendtgørelsen. Opgaveoverdragelsen betyder ligeledes, at det er Ankestyrelsen, der udarbejder decisionsskrivelserne på baggrund af kommunernes revisionsberetninger. En decisionsskrivelse er en afgørelse til kommunerne i spørgsmål af betydning for statsrefusion, tilskud og anden væsentlig lovgivning på ministeriets område, som behandlingen af kommunernes revisionsberetninger giver anledning til. 1 Nugældende bekendtgørelse nr. 789 af 25. juni 2014 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Undervisningsministeriets ressortområder.

4 2 2 Sammenfatning Ankestyrelsen har på baggrund af revisionsberetningerne for regnskabsåret 2012 vurderet, at kommunernes administration er tilfredsstillende eller ikke helt tilfredsstillende i 56 kommuner. Mere end halvdelen af alle kommuner er altså blevet placeret i de to bedste kategorier på skalaen. Det gælder dog samtidig, at knap halvdelen af kommunerne befinder sig i de to nederste kategorier, og at andelen af kommuner, som er vurderet som utilstrækkelig, er steget i forhold til året før, hvorfor der fortsat bør ske forbedringer. 41 procent af kommunerne har i revisionsberetningen for regnskabsåret 2012 fået revisionsbemærkninger på et eller flere områder, hvilket fortsat er over niveauet i , men dog er under niveauet for både 2010 og 2011, hvor henholdsvis 71 procent og 51 procent af kommunerne fik revisionsbemærkninger. Det ses dog samtidig, at revisionsberetningerne for 2012 har givet anledning til flere anmodninger om kommunale redegørelser i forhold til regnskabsåret Ankestyrelsen vil følge, om denne udviklingstendens fortsætter fremover og vurdere behovet for eventuelle tiltag på den baggrund. Områderne efter servicelovens 41 og 42, er igen de mest fejlbehæftede enkelte personsagsområder 2, og knap 50 pct. af fejlene vedrører disse to områder sammen med servicelovens 100. De hyppigste fejltyper i regnskabsåret 2012 vedrører fejlagtig beregning, kontering og udbetaling og manglende opfølgning. Vedrørende generelle og andre fejl er det igen i regnskabsåret 2012 området interne kontroller og ledelsestilsyn, der tegner sig for de fleste tilfælde af fejl. 2 SEL 176, er den bestemmelse, hvor der isoleret set er konstateret flest fejl, men denne bestemmelse er ikke et decideret personsagsområde, jf. note 3.

5 3 3 Ankestyrelsens gennemgang af de kommunale revisionsberetninger 3.1 Revisionsberetninger for regnskabsåret 2012 I efteråret 2013 modtog Social-, Børne og Integrationsministeriet 99 revisionsberetninger for regnskabsåret 2011 fra alle landets kommuner og Christiansø. 3 Beretningerne indeholder en redegørelse for eventuelle fejl og mangler i kommunernes regnskab og administration af de udgiftsområder, som via statsrefusion finansieres helt eller delvist af staten. I forbindelse med opgaveoverdragelsen fra ministeriet til Ankestyrelsen, jf. kapitel 1, blev revisionsberetningerne overgivet til Ankestyrelsen, som har behandlet revisionsberetningerne og har taget stilling til eventuelle bemærkninger og kommentarer, som vedrører ministeriets ressortområde. Ankestyrelsens gennemgang er udført med udgangspunkt i Social- og Integrationsministeriets interne vejledning om sagsbehandling af kommunernes revisionsberetninger. Vejledningen er udarbejdet af Kontoret for Kommuneøkonomi i juli Ankestyrelsen har gennemgået de dele af revisionsberetningerne for regnskabsåret 2012, der vedrører ydelser og tilskud på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds områder, som er omfattet af ordningen om refusion eller tilskud fra staten efter følgende love: Lov om social service Lov om social pension Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension Lov om individuel boligstøtte Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Lov om aktiv socialpolitik, kapitel 10 og 10a Lov om integration af udlændinge i Danmark, kapitel 6 og 45, stk. 3 og 6 Lov om repatriering Denne evaluering af kommunernes revision vedrørende regnskabsåret 2012 omhandler kun Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds ressortområde. 3 Kommuner og Christiansø omtales i evalueringen under fællesbetegnelsen kommuner

6 4 3.2 Redegørelse for kommunernes indsats mod socialt snyd Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold konstaterede i forbindelse med modtagelsen af de kommunale revisionsberetninger for regnskabsåret 2012, at revisorerne i beretningerne generelt ikke, i tilstrækkeligt omfang, havde redegjort for, i hvilket omfang kommunerne har etableret procedurer til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser mod bedre vidende, og om procedurerne fungerer på betryggende vis, jf. 76, stk. 4, og 71, stk. 3, i dagældende regnskabsbekendtgørelse nr af 28. december 2011, som trådte i kraft den 1. januar Ved fællesbrev af 19. november 2013 orienterede Ankestyrelsen og Arbejdsmarkedsstyrelsen (den nuværende Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) samtlige kommunalbestyrelser og de kommunale revisorer om, at revisorerne fremover skal udføre dette revisionsarbejde, og resultaterne af revisionen skal indgå i revisionsberetningen i henhold til regnskabsbekendtgørelsens bestemmelser. Bestemmelserne findes i 66, stk. 4 og 71, stk. 4, i den nu gældende bekendtgørelse nr. 789 af 25. juni Afhængigt af forholdene i den enkelte kommune kan revisor i beretningen fx beskrive, om kommunen har vedtaget politiske eller strategiske retningslinjer for området, hvordan kontrollen er organiseret, herunder i hvilket omfang den er placeret på ansøgningstidspunktet, i den løbende opfølgning, eller som en efterfølgende kontrol, om kommunen har nedsat en kontrolgruppe/har udpeget særligt ansatte til at løse kontrolopgaven, om kommunen systematisk indsamler og analyserer de resultater som kontrolmiljøet generer. Den manglende udførelse af revisionsarbejdet for 2012 blev kommenteret i decisionsskrivelserne for 2012.

7 5 4 Tidsfrister 4.1 Modtagelse af kommunernes revisionsberetninger Fristen for indsendelse af den af kommunalbestyrelsen godkendte revisionsberetning for regnskabsåret 2012 var den 30. september 2013 for alle kommuner undtaget Københavns Kommune, hvor fristen var den 31. december kommuner har overholdt fristen. Det er et fald på 18 procentpoint i forhold til året før. Hovedparten af revisionsberetningerne, der er indsendt for sent, er dog indsendt relativt kort efter fristens udløb, idet 27 af de forsinkede kommuner har indsendt revisionsberetningerne inden for en måned efter fristen. Ankestyrelsen opfordrer kommunerne til at indsende revisionsberetninger rettidigt på mailadressen Figur 4.1 Overholdelse af tidsfristen for indsendelse af revisionsberetninger for regnskabsårene , procent 100% 90% 80% 70% % 50% 26 40% 30% % 40 10% 0% Indsendt inden for fristen Indsendt senest en måned efter fristens udløb Indsendt mellem en og to måneder efter fristens udløb Indsendt mellem to og tre måneder efter fristens udløb Indsendt tre måneder efter fristens udløb

8 6 4.2 Afsendelse af decisionsskrivelser Ankestyrelsens frist for afsendelse af decisionsskrivelser til kommunerne var den 1. april Alle decisionsskrivelser på nær én blev udsendt senest den 31. marts 2014, og fristen blev derfor overholdt for 98 af kommunerne. Tabel 4.1 Overholdelse af tidsfristen for afsendelse af decisionsskrivelser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for regnskabsårene , procent Fristen overholdt Fristen ikke overholdt

9 7 5 Vurdering af revisionsberetninger 5.1 Kategorisering af revisionsberetninger Ankestyrelsen har videreført anvendelsen af den fire-trins-skala, som Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold anvendte til vurdering af kommunernes revisionsberetninger vedrørende ministeriets ressortområde. Definitionen af de fire kategorier fremgår af nedenstående faktaboks. Definition af kategorier, som anvendes til vurdering af kommunernes revisionsberetninger Kategori Tilfredsstillende Definition Revisionsberetningen indeholder ingen fejl eller få enkeltstående fejl uden refusionsmæssig betydning. Ikke helt tilfredsstillende Revisionsberetningen indeholder få enkeltstående fejl primært med refusionsmæssig betydning Ikke tilfredsstillende Revisionsberetning indeholder en eller flere væsentlige fejl på flere sagsområder. Primært drejer det sig om: Revisionsbemærkninger Systematiske fejl Et for højt fejlniveau både med og uden refusionsmæssig betydning Mangelfulde forretningsgange Utilstrækkelig Revisionsberetning indeholder en eller flere af følgende fejl: Forbehold fra revisionen Revisionsbemærkninger videreført fra tidligere år Eventuelt alvorlige systematiske fejl Manglende opfølgning på aftaler vedrørende forbedring af sagsbehandling med videre indgået med revisionen eller tilsynet Figur 5.1 viser, hvordan kommunernes administration vedrørende ministeriets ressortområde blev vurderet.

10 8 Figur 5.1 Kategorisering af kommunernes revisionsberetninger for regnskabsårene , procent 100% 90% % 70% 60% % 40% 30% % 10% 0% Tilfredsstillende Ikke helt tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Utilstrækkelig I 2012 er der overordnet set igen sket en fremgang i vurderingen af kommunernes revisionsberetninger, idet mere end halvdelen af kommunerne er kategoriseret i de to bedste kategorier. I 2012 er i alt 56 kommuner placeret i de to bedste kategorier mod 48 kommuner i På trods af den generelle forbedring, er andelen af kommuner, der er kategoriseret som utilstrækkelig, fordi de har fået et forbehold, har fået videreført en revisionsbemærkning fra tidligere år, har fået konstateret alvorlige systematiske fejl eller ikke har fulgt tilfredsstillende op på aftaler vedrørende forbedring af sagsbehandlingen dog samtidig steget fra 2011 til Der er tale om en stigning på godt 55 procent, da andelen af kommuner, der er kategoriseret som utilstrækkelig i 2014 er 14 procent mod 9 procent i Det kan således konstateres, at andelen af kommuner, der kategoriseres som utilstrækkelig fortsat er for høj. Figur 5.2 viser kategoriseringen af de enkelte kommuners revisionsberetninger for regnskabsåret 2012 sammenlignet med 2011.

11 9 Det fremgår heraf, at 47 kommuner er placeret i den samme kategori både i 2011 og kommuner har opnået en forbedret vurdering i 2012, mens 24 kommuner fik en dårligere vurdering i De fleste kommuner er således blevet kategoriseret forskelligt i 2011 og Figur 5.2 Sammenligning af kategorisering af de enkelte kommuners revisionsberetninger fra regnskabsåret 2011 til regnskabsåret 2012, antal Den samme vurdering. Forringet vurdering Forbedret vurdering Figur 5.3 viser ændringer i kommunernes placering i 2012 i de enkelte kategorier i 2012 i forhold til Det fremgår, at ingen af de kommuner, som blev kategoriseret som utilstrækkelige i 2011, er blevet kategoriseret som tilfredsstillende i Ingen af disse kommuner har således formået at rette op på fejl og mangler i en sådan grad, at de kun havde enkelte fejl uden refusionsmæssig betydning i Det skal i den forbindelse bemærkes, at det tidsmæssige perspektiv fra et regnskabsårs afslutning til revisor har afgivet sin revisionsberetning og til tilsynet har behandlet denne og afgivet decisionsskrivelse strækker sig over cirka 15 måneder fra regnskabsårets afslutning. Samtidig er 56 procent af de kommuner, som blev kategoriseret som utilstrækkelige i 2011 også kategoriseret som utilstrækkelige i Af figuren fremgår ligeledes, at kun godt halvdelen af de kommuner, som blev kategoriseret som tilfredsstillende i 2011 er vurderet i samme kategori i Endvidere fremgår det, at i alt 26 procent af kommunerne i 2012 har haft fejl og mangler

12 10 i en sådan grad, at revisor har givet en bemærkning i revisionsberetningen for Disse kommuner er kategoriseret som ikke tilfredsstillende eller utilstrækkelige. Figur 5.3 Sammenligning af kategoriseringen af kommunernes revisionsberetninger i de enkelte kategorier fra regnskabsåret 2011 til 2012, procent Tilfredsstillende, Ikke helt tilfredsstillende, Ikke tilfredsstillende, 2011 Utilstrækkelig, 2011 Utilstrækkelig, 2012 Ikke tilfredsstillende, 2012 Ikke helt tilfredsstillende, 2012 Tilfredsstillende, Kategorisering af fejl og mangler konstateret i revisionsberetningerne I forbindelse med gennemgangen af revisionsberetningerne har Ankestyrelsen kategoriseret de fejl og mangler, som de kommunale revisorer har konstateret og beskrevet i revisionsberetningerne. De konstaterede fejl og mangler er kategoriseret på fejltype, se nærmere forklaringen til tabel 6.2 herom. Opgørelsen er således af antal konstaterede fejltyper og ikke på antal fejl. På de enkelte personsagsområder kan den samme fejltype optræde flere gange på samme område afhængig af, om der er tale om enkeltstående eller systematiske fejl, og om de har refusionsmæssig betydning eller ej. Tabel 5.1 viser, hvordan de konstaterede fejl og mangler fordeler sig på de enkelte personsagsområder, uanset om fejlene har ledt til revisionsbemærkninger eller ej i revisionsberetningerne for regnskabsåret Tilsvarende viser tabel. 5.2 fordelingen af

13 11 generelle og andre fejl, uanset revisionsbemærkninger eller ej. Fordelingen af fejl, der har ledt til revisionsbemærkninger er nærmere beskrevet i afsnit 5.4. Tabel 5.1 Fordelingen af fejl på de enkelte personsagsområder i regnskabsåret 2012, procent procent SEL Særligt dyre enkeltsager 22 SEL 42 - Tabt arbejdsfortjeneste 17 SEL 41 - Merudgiftsydelse til forsørgelse af børn 15 SEL Merudgifter til voksne 12 LAS kap Hjælp i særlige tilfælde (enkeltudgifter, sygebehandling, særlig hjælp vedrørende børn, flytning) 11 IL kap. 6 - Hjælp i særlige tilfælde 10 Lov om individuel boligstøtte - Boligydelse, boligsikring, beboerindskudslån 4 IL 45 - Fejl vedrørende refusion, grund- og/eller resultattilskud 4 Lov om social pension - Folkepension og tillæg til pensionister 1 Lov om højeste, mellemste, forhøjet alminidelig og almindelig førtidspension - Førtidspension 1 Repatrieringslovens Udbetaling af repatrieringsstøtte m.v. 1 SEL Botilbud/kvindekrisecentre 1 Øvrige områder 5 0 I alt 100 Bem.: De underliggende personsagsområder, der er undersøgt under SEL 176 Særligt dyre enkeltsager i regnskabsåret 2012, vedrører for 12 ud af 15 kommuner, der har fået konstateret fejl, områderne SEL 52 og 76 Foranstaltninger til børn og efterværn, SEL 85 Socialpædagogisk støtte og SEL 97 Ledsagerordning. Tabel 5.1 viser at to tredjedele af de konstaterede fejl og mangler på personsagsområderne kan henføres til servicelovens områder. Endvidere fremgår det, at 44 procent af de konstaterede fejl og mangler kan henføres til SEL 41 4 SEL 176 er en refusionsbestemmelse, der omfatter alle tilbud efter serviceloven. Enkeltsager, hvor det samlede udgiftsniveau overstiger grænsebeløbet, er omfattet af bestemmelsen for alle udgifter, og dermed også for personsagsområder, der i sig selv ikke er refusionsbærende. De konstaterede fejl og mangler, er fejl og mangler konstateret i de underliggende personsager, uanset om der er tale om tilbud, der er refusionsbærende eller ej 5 SEL 110 botilbud til personer med særlige sociale problemer, SEL 52 foranstaltninger til børn (jf. SEL 181), LAS kapitel 10a efterlevelseshjælp, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag samt områder med særlige rapporteringskrav.

14 12 Merudgiftsydelse til forsørgelse af børn, SEL 42 Tabt arbejdsfortjeneste og SEL 100 Merudgifter til voksne. Tabel 5.2 Andelen af generelle og andre fejl i regnskabsåret 2012, procent procent Interne kontroller og ledelsestilsyn 38 Opgørelse af endelig restafregning af statrefusion 18 Statusafstemninger 7 IT-sikkerhed og IT-kontroller 6 Forretningsgange 5 Andet 26 I alt 100 Bem.: Andet dækker eksempelvis over manglende dokumentation for systemafstemninger, konstatering af manglende overholdelse af regnskabsbekendtgørelsens 20, stk. 4, ved afregning af refusion i tilbagebetalingssager, konstatering af fejl på personsagsområder, der ikke er refusionsbærende, men som har potentiel refusionsmæssig betydning i kraft af SEL 176 samt revisionsbemærkninger, der er afgivet på personsagsområderne generelt (eksempelvis på voksenområdet ) og ikke på de enkelte refusionsbærende personsagsområder. Endvidere indgår revisionsbemærkninger, der er givet på grund af manglende afsluttet genopretning af områder, der tidligere har fået revisionsbemærkning, i denne kategori. 5.3 Revisionsberetninger med forbehold I regnskabsåret 2012 er der en enkelt kommune, der har fået påført et forbehold på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds ressortområde i sin revisionsberetning. Forbeholdet er påført området efter servicelovens 110, botilbud til personer med særlige sociale problemer. Antallet af revisionsberetninger påført forbehold er således det samme, som i Tabel 5.3 Forbehold på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område, regnskabsårene , antal Revisionsberetninger med forbehold Revisionsberetninger uden forbehold Bem.: To kommuner har fået forbehold på i alt 3 projekter, hvor regnskaberne efterfølgende er godkendte.

15 Revisionsberetninger med revisionsbemærkninger Ved gennemgangen af kommunernes revisionsberetninger for regnskabsåret 2012 er de påførte revisionsbemærkninger også kategoriseret. Revisionsbemærkningerne er kategoriseret som en bemærkning på personsagsområderne eller på generelle og andre fejl. På personsagsområderne kan en revisionsbemærkning omfatte flere områder og flere fejltyper, og en revisionsbemærkning, der er kategoriseret vedrørende generelle og andre fejl kan ligeledes omfatte flere fejltyper. En revisionsbemærkning kan således være placeret flere steder. Efter gennemgangen af revisionsberetningerne kan det konstateres, at 41 kommuner har fået en eller flere revisionsbemærkninger svarende til 41 procent af alle kommunerne, jf. figur 5.4. Det er et fald på henholdsvis 10 procentpoint i forhold til 2011 og 30 procentpoint i forhold til Antallet af kommuner med revisionsbemærkninger er dog stadig højere end i 2008, hvor det var cirka en tredjedel af kommunerne, der fik en eller flere revisionsbemærkninger. Figur 5.4 Beretninger med og uden revisionsbemærkninger for regnskabsårene , procent

16 Uden revisionsbemærkninger Med revisionsbemærknninger Tabel 5.4 viser, hvordan de konstaterede fejl og mangler, der har ledt til revisionsbemærkninger på personsagsområderne i regnskabsåret 2012 fordeler sig på de enkelte personsagsområder. Tabel 5.4 Fordelingen af fejl på de enkelte personsagsområder, hvor fejlene har medført en eller flere revisionsbemærkninger i regnskabsåret 2012, procent procent IL kap. 6 - Hjælp i særlige tilfælde 25 SEL 41 - Merudgiftsydelse til forsørgelse af børn 16 SEL 42 - Tabt arbejdsfortjeneste 16 LAS kap Hjælp i særlige tilfælde (enkeltudgifter, sygebehandling, særlig hjælp vedrørende børn, flytning) 15 SEL Merudgifter til voksne 15 SEL Særligt dyre enkeltsager 9 IL 45 - Fejl vedrørende refusion, grund- og/eller resultattilskud 1 6 Se note 3

17 15 Repatrieringslovens Udbetaling af repatrieringsstøtte m.v. 1 Øvrige områder 7 0 I alt 100 Bem.: For 2 ud af 3 kommuner, der har fået konstateret fejl medførende revisionsbemærkninger på området SEL 176, vedrører de underliggende personsagsområder, der er undersøgt SEL 85 Socialpædagogisk støtte og SEL 97 Ledsagerordning. Se også bemærkningen til tabel 5.1. Tilsvarende viser tabel 5.5, hvordan de konstaterede generelle og andre fejl i regnskabsåret 2012, der har medført en eller flere revisionsbemærkninger fordeler sig. 7 SEL 109 kvindekrisecentre, SEL 110 botilbud til personer med særlige sociale problemer, SEL 52 foranstaltninger til børn (jf. SEL 181), LAS kapitel 10a efterlevelseshjælp, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, lov om social pension, boligstøtteloven boligydelse, boligsikring, beboerindskudslån samt områder med særlige rapporteringskrav.

18 16 Tabel 5.5 Fordelingen af generelle og andre fejl, der har medført revisionsbemærkninger, procent procent Interne kontroller og ledelsestilsyn 30 Opgørelse af endelig restafregning af statsrefusion 14 Statusafstemninger 9 Forretningsgange 5 IT-sikkerhed og IT-kontroller 2 Andet 8 40 I alt Se bemærkningen til tabel 5.2.

19 17 6 Kommuner med fejl på personsagsområdet Lidt mere end en tredjedel af alle kommuner havde ingen fejl i sagsbehandlingen på personsagsområderne på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område i Derimod konstaterede de kommunale revisorer en eller flere fejl i administrationen på det sociale område i 62 kommuner. Af figur 6.1 fremgår antallet af kommuner med og uden fejl på de fem mest fejlbehæftede personsagsområder, jf. tabel 5.1. Af figuren fremgår, at det i 2012 igen er områderne efter servicelovens 42 - Tabt arbejdsfortjeneste og servicelovens 41- Merudgifter til forsørgelse af børn, hvor flest kommuner havde fejl i administrationen af området. Således blev der i 25 kommuner konstateret fejl i sagsbehandlingen på områderne efter servicelovens 42, mens der i 19 kommuner er konstateret fejl vedrørende servicelovens 41. Figur 6.1 Kommuner med og uden fejl inden for de fem mest fejlbehæftede personsagsområder i regnskabsåret 2012, antal SEL 42 - Tabt arbejdsfortjeneste 19 SEL 41 - SEL Særligt Merudgiftsydelse til dyre enkeltsager forsørgelse af børn SEL Merudgifter til voksne LAS kap Hjælp i særlige tilfælde Kommuner uden fejl Kommuner med fejl

20 18 Figur 6.2 viser fordelingen af de konstaterede fejl på fejlniveauerne enkeltstående fejl uden refusionsmæssig betydning, enkeltstående fejl med refusionsmæssig betydning, systematiske fejl uden refusionsmæssig betydning og systematiske fejl med refusionsmæssig betydning hos kommunerne med fejl på de fem mest fejlbehæftede personsagsområder. Hver fejltype kan være konstateret på et eller flere fejlniveauer, og således optræde flere steder hos samme kommune. Summen af fejl på det enkelte personsagsområde svarer derfor ikke til antallet af kommuner, der har fejl på området. Figur 6.2 viser, at flest kommuner havde enkeltstående fejl uden refusionsmæssig betydning på området efter servicelovens 176 Særligt dyre enkeltsager 9. Af de umiddelbart refusionsbærende personsagsområder havde fleste kommuner enkeltstående fejl uden refusionsmæssig betydning på områderne efter servicelovens 42 Tabt arbejdsfortjeneste, 41 - Merudgiftsydelse til forsørgelse af børn, og 100 Merudgifter til voksne. På området efter aktivlovens kapitel 10 gælder det, at flest kommuner har enkeltstående fejl med refusionsmæssig betydning. Figur 6.2 Kommuner med fejl på de fem mest fejlbehæftede personsagsområder fordelt på fejlniveau, antal SEL 42 - Tabt arbejdsfortjeneste 8 9 SEL 41 - Merudgiftsydelse til forsørgelse af børn SEL Særligt dyre enkeltsager 9 SLE Merudgifter til voksne 9 2 LAS kap Hjælp i særlige tilfælde Enkeltstående fejl med refusionsmæssig betydning Systematiske fejl med refusionsmæssig betydning Enkeltstående fejl uden refusionsmæssig betydning Systematiske fejl uden refusionsmæssig betydning 9 Jf. bemærkningen til tabel 5.1 dækker bestemmelsen især over områderne efter servicelovens 52 og 76 - Foranstaltninger og efterværn, 85 Socialpædagogisk støtte og 97 Ledsagerordning.

21 19 7 Fejltyper på de enkelte personsagsområder I dette kapitel redegøres for de forskellige fejltyper, som er konstateret på de mest fejlbehæftede personsagsområder. Der henvises til afsnit 5.2 for beskrivelsen af kategoriseringen af fejl. Området Andet dækker over de fejltyper, der ikke dækkes af de kategorier, som Ankestyrelsen anvender. 7.1 Servicelovens 42 Tabt arbejdsfortjeneste 25 kommuner havde fejl på området vedrørende servicelovens 42 Tabt arbejdsfortjeneste. Som det fremgår af figur 7.1, viser gennemgangen af kommunernes revisionsberetninger for regnskabsåret 2012, at der på området igen er konstateret flest fejl vedrørende fejlagtig beregning, kontering og udbetaling. Figur 7.1 Fejltyper på området efter servicelovens 42 Tabt arbejdsfortjeneste i regnskabsåret 2012, antal Manglende overholdelse af krav 1 Manglende journalisering 2 Manglende dokumentation 2 Andet 2 Manglende opfølgning 4 Manglende vurdering 5 Fejlagtig beregning, kontering og udbetaling

22 Servicelovens 41 Merudgiftsydelse til forsørgelse af børn Gennemgangen af kommunernes revisionsberetninger for regnskabsåret 2012 viste, at der i 19 kommuner er konstateret fejl vedrørende servicelovens 41 Merudgiftsydelse til forsørgelse af børn. Størstedelen af fejlene relaterer sig igen til fejlagtig beregning, kontering og udbetaling, jf. figur 7.2, som viser fordelingen af de fejltyper, der er konstateret i 2012 på området. Figur 7.2 Fejltyper på området efter servicelovens 41 Merudgiftsydelse til forsørgelse af børn i regnskabsåret 2012, antal Manglende overholdelse af krav 2 Manglende vurdering 3 Manglende dokumentation 3 Manglende opfølgning 4 Manglende lovmæssigt grundlag 4 Manglende journalisering 4 Fejlagtig beregning, kontering og udbetaling Servicelovens 176 Særligt dyre enkeltsager I 15 kommuner blev der konstateret fejl vedrørende servicelovens Særligt dyre enkeltsager. De typiske fejl på området vedrørte manglende handleplan, manglende overholdelse af krav og manglende opfølgning, jf. figur Se bemærkningen til tabel 5.1

23 21 Figur 7.3 Fejltyper på området efter servicelovens 176 Særligt dyre enkeltsager i regnskabsåret 2012, antal Manglende lovmæssigt grundlag Manglende berigtigelse og fejlagtig kontering 1 1 Manglende socialfaglig undersøgelse Manglende journalisering 4 4 Manglende dokumentation 4 Andet 4 Manglende vurdering 5 Manglende opfølgning 6 Manglende overholdelse af krav 9 Manglende handleplan Bem.: Manglende overholdelse af krav dækker i de fleste tilfælde over manglende afholdelse af børnesamtale efter servicelovens 48 og over formelle fejl ved afgørelsen i de underliggende personsager, der gør enkeltsagen omfattet af bestemmelsen. 7.4 Servicelovens 100 Merudgifter til voksne 12 kommuner havde fejl på området vedrørende servicelovens 100 Merudgifter til voksne. Af figur 7.4 fremgår, at der er konstateret fleste fejl vedrørende fejltyperne manglende opfølgning og manglende dokumentation på området.

24 22 Figur 7.4 Fejltyper på området efter servicelovens 100 Merudgifter til voksne, antal Manglende overholdelse af krav 2 Manglende vurdering 3 Fejlagtig beregning, kontering og udbetaling 3 Manglende journalisering 4 Manglende dokumentation 5 Manglende opfølgning Aktivlovens kapitel 10 Hjælp i særlige tilfælde (enkeltudgifter, sygebehandling, særlig hjælp vedrørende børn, flytning) Der er konstateret fejl i 12 kommuner vedrørende aktivlovens kapitel 10 - Hjælp i særlige tilfælde (enkeltudgifter, sygebehandling, særlig hjælp vedrørende børn, flytning). Som det fremgår af figur 7.5 fordeler de fejl, som revisorerne har konstateret sig jævnt på fejltyperne fejlagtig beregning, kontering og udbetaling, manglende dokumentation, manglende journalisering og manglende vurdering.

25 23 Figur 7.5 Fejltyper på området efter aktivlovens kapitel 10 Hjælp i særlige tilfælde (enkeltudgifter, sygebehandling, særlig hjælp vedrørende børn, flytning), antal Manglende overholdelse af krav 1 Andet 1 Manglende lovmæssigt grundlag 3 Manglende vurdering 5 Manglende journalisering 5 Manglende dokumentation 5 Fejlagtig beregning, kontering og udbetaling

26 24 8 Generelle fejl og andre fejl Der er i alt konstateret 131 generelle fejl fordelt på 72 kommuner. 50 af disse fejl vedrører fejl, som revisor har konstateret vedrørende interne kontroller og ledelsestilsyn, jf. figur 8.1. Derudover er der konstateret et højt fejlniveau i kommunerne inden for fejltypen andet. Denne fejltype dækker eksempelvis over manglende dokumentation for systemafstemninger og konstatering af manglende overholdelse af regnskabsbekendtgørelsens 20, stk. 4, ved afregning af refusion i tilbagebetalingssager. Se endvidere bemærkningen til tabel 5.2 for yderligere beskrivelse af kategorien. Figur 8.1 Generelle og andre fejl, regnskabsåret 2012, antal Forretningsgange 6 It-sikkerhed og it-kontroller 8 Statusafstemninger 9 Opgørelse af endelig restafregning af statrefusion 24 Andet 34 Interne kontroller og ledelsestilsyn

27 25 9 Ankestyrelsens tilsyn og opfølgning Når revisionen har givet anledning til kommentarer eller revisionsbemærkninger, der rejser tvivl om kommunens administration på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område, kan Ankestyrelsen som led i tilsynet vælge at anmode kommunens revisor om at følge op på området i beretningen for det efterfølgende regnskabsår. Hermed anmodes kommunens revisor om i næste års beretning at forholde sig til eksplicit til, hvorvidt kommunen har rettet de fejl, som i et år har medført en kommentar eller en revisionsbemærkning. Ankestyrelsen kan endvidere anmode kommunen om at indsende en redegørelse med en beskrivelse af status på området samt en beskrivelse af, hvordan kommunen agter at rette op på fejlniveauet. Kommunerne anmodes typisk om at indsende redegørelserne senest en måned efter modtagelsen af decisionsskrivelsen. Formålet med både revisors opfølgning og kommunernes redegørelser er, at Ankestyrelsen på den måde holder nærmere øje med, om kommunen får rettet op på de fejl, som revisor i et år har konstateret på et område. Formålet er endvidere, at kommunerne skærper deres opmærksomhed på vigtigheden af, at der ikke sker væsentlige fejl i administrationen på det sociale område. Ankestyrelsen har i 2012 anmodet om revisors opfølgning på et eller flere områder i 61 kommuner, mens 12 kommuner er blevet anmodet om at indsende en redegørelse til ministeriet. Som det fremgår af figur 9.1, har revisionsberetningerne for regnskabsåret 2012 givet anledning til, at der er anmodet om både lidt flere opfølgninger og flere redegørelser for regnskabsåret 2012 end for regnskabsåret Antallet af opfølgninger og redegørelser er dog stadig væsentligt lavere end i regnskabsåret 2010.

28 26 Figur 9.1 Tilsynets anmodninger om opfølgning og redegørelser i regnskabsårene , antal Anmodning om opfølgning Indsendelse af redegørelse

29 Ankestyrelsens evaluering af Kommunernes revision Regnskabsåret 2012 BILAG Titel Kommunernes revision - regnskabsåret 2012_Bilag Udgiver Ankestyrelsen, september 2014 ISBN nr Layout Identitet & Design AS Kontakt Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon Hjemmeside

30 28 Bilag 1 Kommuner med og uden fejl på personsagsområder Tabel 1 Kommuner med og uden fejl fordelt på hvert personsagsområde i regnskabsåret 2012, antal Fejl på området Ingen fejl på området SEL 42 - Tabt arbejdsfortjeneste SEL 41 - Merudgiftsydelse til forsørgelse af børn SEL Særligt dyre enkeltsager SEL 100- Merudgifter til voksne LAS kap Hjælp i særlige tilfælde (enkeltudgifter, sygebehandling, særlig hjælp vedrørende børn, flytning) IL kap. 6 - Hjælp i særlige tilfælde IL 45 - Fejl vedrørende refusion, grund- og/eller resultattilskud 8 91 Lov om individuel boligstøtte - Boligydelse, boligsikring, beboerindskudslån 6 93 Lov om social pension - Folkepension og tillæg til pensionister 3 96 Lov om højeste, mellemste, forhøjet alminidelig og almindelig førtidspension - Førtidspension 2 97 Repatrieringslovens Udbetaling af repatrieringsstøtte m.v SEL Botilbud/kvindekrisecentre 2 97 SEL 52 - Foranstaltninger 2 97 LAS kap. 10a - Efterlevelseshjælp 1 98 SEL Botilbud til personer med særlige social problemer 1 98 Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag - Børnetilskud/underholdsbidrag 0 99 Områder med særlige rapporteringskrav 0 99 Bem.: Kommuner uden fejl dækker også over kommuner, hvor området er fravalgt ved revisionen

31 29 Bilag 2 Årshjul tilsynet med revisionsberetningerne Juni-juli Materiale til Rigsrevisionen udarbejdes Juli Tværministerielt brev sendes til kommunerne om indsendelse af revisionsberetninger Frist for modtagelse af revisionsberetninger Registrering Kontrol af indsendt materiale 30. september (31. december for Københavns kommune) Opfølgende tværministeriel t møde med revisorerne og Rigsrevisionen Rykkerprocedure for modtagelse af revisionsberetninger Juni Evaluering udarbejdes Februarmarts Juniaugust ÅRSHJUL Behandling af revisionsberetninger Svar på redegørelser Maj FASE 2 Møde med revisorerne Oktobernovember Novembermarts Rykkerprocedure for redegørelser Maj Redegørelser modtages Behandling af revisionsberetninger Decisionsskrivelser afsendes 31. marts 30. april

Gennemgangen af kommunernes revision

Gennemgangen af kommunernes revision Ankestyrelsens resultater fra Gennemgangen af kommunernes revision Regnskabsåret 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Sammenfatning 3 3 Gennemgangen af de kommunale revisionsberetninger 5 3.1

Læs mere

Henvendelse om publikationen kan ske til: Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K T

Henvendelse om publikationen kan ske til: Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K T Resultater fra Gennemgangen af kommunernes revisionsberetninger Regnskabsåret 205 Henvendelse om publikationen kan ske til: Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 060 København K T 33 92 93 00 Publikationen

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 29. august

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde Langeland Kommune Fredensvej 1 Rådhuset 5900 Rudkøbing Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Langeland Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 16. september

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014 19. februar 2016 J.nr. 2015-0064-12404 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 27.

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Byrådet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget:

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Revision af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger: 2.2.1 Overførsel af tilskudsmidler mellem årene Vi har konstateret,

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

Aarhus Kommune. Revisionsberetning nr. 2. Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C. CVR-nr

Aarhus Kommune. Revisionsberetning nr. 2. Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C. CVR-nr Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C CVR-nr. 55 13 30 18 af 15. juni 2017 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. 2016 Indhold 1 Indledning 9 2 Den udførte revision

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Det Sociale

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune Allerød Kommune Byrådet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Landemærket 11 DK-1119 København K Tlf. +45 38 10 60 11 Fax +45 33 91 56 54 adir@adir.dk www.penst.dk www.adir.dk Decisionsskrivelse vedrørende beretning

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f5d2c3cd-bc

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f5d2c3cd-bc file:///c:/adlib%20express/work/20160209t132121.036/20160209t132121.692/f5d2c3cd-bc93-4... Page 1 of 2 09-02-2016 From: Postkasse Jobcenter Sekretariatet Sent: 22-12-2015 06:55:21 To: John Andersen; Jesper

Læs mere

Ballerup Kommune 2015

Ballerup Kommune 2015 Ballerup Kommune 2015 Center for Børn og Ungerådgivning Det specialiserede børneområde PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion

Læs mere

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fredericia Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Socialforvaltningen Att.:

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011 vedrørende

Læs mere

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I

Læs mere

sociale ydelser Til De kommunale revisorer

sociale ydelser Til De kommunale revisorer Til Kommunalbestyrelserne Vejledning til temarevision og 2009 - Indsats mod misbrug af De kommunale revisorer sociale ydelser I slutningen af november 2008 udsendte Velfærdsministeriet et brev til kommunalbestyrelserne

Læs mere

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015 Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter og hjælp til flytning Maj 2015 RAPPORT OM REVISIONEN VED NÆSTVED KOMMUNE 1 Næstved kommunes administration af ordninger

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 13. august 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 4 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Aalborg Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning nr. 37 af 15. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012

Aalborg Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning nr. 37 af 15. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 CVR-nr. 29 18 94 20 Bilag 2 3 til revisionsberetning nr. 37 af 15. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale,

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Revisionsberetning nr. 2 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 2 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk vedrørende revision af de sociale udgifter, der er

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Holbæk Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. April 2012

Holbæk Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. April 2012 Holbæk Kommunes administration af ordninger med statsrefusion April 2012 1 Holbæk Kommunes administration af ordninger med statsrefusion C6 I. Indledning og samlet vurdering J.nr.: 2011-6448-17 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Revisionsberetning nr. 2 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 2 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 2 af 12. august 2011 vedrørende

Læs mere

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Horsens Kommune CVR-nr. 29 18 98 89 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Ledelsestilsyn Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Udvælgelse af sager til ledelsesmæssig revision... 3 Kontrollen gennemførelse

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

3 Orientering om forbrug (drift og anlæg) og likviditet pr. 31. juli 2016

3 Orientering om forbrug (drift og anlæg) og likviditet pr. 31. juli 2016 3 Orientering om forbrug (drift og anlæg) og likviditet pr. 31. juli 2016 3.1 - Bilag: Forbrug 2016-07 DokumentID: 5576320 Forbrug - drift og anlæg 2016 (pr. 31.7.16). I hele 1.000 kr. Restkorrigeret budget

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015

Faxe Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser

Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser Temarevision 2009 Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave, 1. oplag København, juli, 2011 Pensionsstyrelsen Landemærket

Læs mere

Københavns Kommune. 3. juni 2016

Københavns Kommune. 3. juni 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Horsens Kommune CVR-nr. 29 18 98 89 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2 Brønderslev Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret Faxe Kommune 2015 Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion eller tilskud fra

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012

Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012 Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012 6. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion August 2013 FAXE KOMMUNES ADMINISTRATION AF ORDNINGER MED STATSREFUSION 2012 1 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion 2012

Læs mere

Faxe Kommune Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter

Faxe Kommune Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter Faxe Kommune 2016 Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Revision af

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

Økonomiudvalget/ Kommunalbestyrelsen. Kommentarer til PWC s revisionsbemærkninger vedr. Egedal Kommunes regnskab for 2013.

Økonomiudvalget/ Kommunalbestyrelsen. Kommentarer til PWC s revisionsbemærkninger vedr. Egedal Kommunes regnskab for 2013. Økonomiudvalget/ Kommunalbestyrelsen Den 7/5 2014 Sagsnummer Sagsbehandler MSK/JRD/BF Kommentarer til PWC s revisionsbemærkninger vedr. Egedal Kommunes regnskab for 2013. Revisionen (PwC) har den 28. maj

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Egedal Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015

Egedal Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015 Egedal Kommune CVR-nr. 29 18 83 86 12. maj 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk.

Læs mere

Københavns Kommune Socialforvaltningen. Direktionsnotat af 18. april 2013 Løbende revision for 2012 Områder omfattet af statsrefusion

Københavns Kommune Socialforvaltningen. Direktionsnotat af 18. april 2013 Løbende revision for 2012 Områder omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Socialforvaltningen

Læs mere

Hørsholm Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 1. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Hørsholm Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 1. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Hørsholm Kommune CVR-nr. 70 96 05 16 1. juni 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 1. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2009 (side 1-34) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 18 (side 402-413) Løbende beretning Regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C. Herning Kommune. Besøgsrapport

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C. Herning Kommune. Besøgsrapport KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Løbende revision 2012 Beskæftigelsesministeriet og Social-

Læs mere

Fredericia Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning af 23. maj 2017 vedrørende årsregnskabet 2016

Fredericia Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning af 23. maj 2017 vedrørende årsregnskabet 2016 Fredericia Kommune CVR-nr. 69 11 64 18 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 23. maj 2017 vedrørende årsregnskabet 2016 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Københavns Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion. 6.

Københavns Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion. 6. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Roskilde Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10.

Roskilde Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10. Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 10. juni 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revision af omrader med refusion staten tilskud fra Vi har i februar 2014 revisionsbes0g

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2 Norddjurs Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere