Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG"

Transkript

1 Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise H Jord- og belægningsarbejde Motorring 3 Udvidelse af frakørsel ved Vintapperrampen Juli 2015

2 1 af 15 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten (TBL) samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte hovedposter, poster og underposter. Alle mængder er fastsat som teoretiske geometriske mængder (fast mål uden spild) i henhold til beskrivelser og tegninger, medmindre andet er defineret under den enkelte post henholdsvis underpost. Mængdeændringer jf. AB 92 ad 14 og SB ad 14 bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, kontrolmålinger og dokumentationer, beregninger m.v. samt spild og eventuelle mermængder udover de teoretiske, samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser, herunder eventuelle tillæg for udførelse udenfor normal arbejdstid samt årstidsbestemte foranstaltninger. Mængdefastsættelse og afregningsmængder Hvor ydelsen fastsættes ved en mængde, skal afregningsmængden fastsættes ved opmåling af det faktisk udførte arbejde i forbindelse med arbejdets udførelse. Såfremt dokumentationsgrundlaget for fastsættelse af afregningsmængden fjernes under udførelsen af arbejdet, skal mængden fastsættes af såvel entreprenøren som tilsynet før arbejdet igangsættes. I modsat fald fastsætter tilsynet alene grundlaget. Tilbudslistens poster Fiktive mængder Tilsvarende gælder for arbejder, der tildækkes og ikke er synlige i det færdige anlæg. Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte hovedposter, poster og underposter. De angivne numre refererer til tilbudslistens postnumre. For ydelser, der ikke forekommer i det udbudte projekt, men som kan blive aktuelle under udførelsen, er fastsat et antal poster med fiktive mængder. Disse poster er anført nederst i TBL med hovedpostnumre større end 1000.

3 2 af 15 Tilbudslistens poster Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte poster henholdsvis underposter. De angivne numre refererer til tilbudslistens post-/underpostbetegnelser. 01 ARBEJDSPLADS M.V INDRETNING OG RØMNING AF ARBEJDSPLADS Indretning og rømning af arbejdsplads Tilbudslistens faste sum skal inkludere alle udgifter til etablering, drift, ryddeligholdelse og fjernelse af arbejdsplads med tilhørende stationært materiel og installationer m.v., til adgangs- og arbejdsveje m.v. samt til nødvendige generelle interimsforanstaltninger og til retablering af arbejdsområdet efter arbejdets afslutning. Den faste sum skal omfatte alle de i SAB Styring og samarbejde anførte ydelser i det omfang, de pågældende ydelser ikke er indeholdt i efterfølgende poster og underposter. Bemærk, at der påtænkes at afholde ugentlige byggemøder i hele anlægsperioden, og at disse møder skal være indeholdt i summen. Den faste sum udbetales efter følgende regler: 40% udbetales når arbejdspladsen er etableret og det nødvendige materiel til gennemførelse af entreprisen er på pladsen. Endvidere skal følgende materiale foreligge og være accepteret af tilsynet: - Kvalitets- og miljøplan - Beredskabsplan - Bidrag til plan for sikkerhed og sundhed - Arbejdsplan 40% løbende i lige store månedlige rater i hele anlægsperioden. 20% når rømning af arbejdspladsen er afsluttet. Endvidere skal al dokumentation og Som udført materiale fra entreprenøren være overdraget til bygherren og godkendt af tilsynet. 02 FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER Ydelser i forbindelse med færdselsregulerende foranstaltninger, nødvendige i forbindelse med entreprenørens levering og afhentning af materiel og materialer, afregnes ikke særskilt, men skal være indeholdt i ydelserne for de respektive arbejder for brug af pågældende materiel/ materialer. Afregningsmængden for ydelser under post 20-60, hvor enhed ikke er tid, bestemmes ved opmåling af teoretiske mængder iht. godkendte afmærkningsplaner for trafikafvikling. For samtlige ydelser - der ikke afregnes efter en tidsenhed - skal enhedsprisen dække hele perioden, hvor ydelsen benyttes på den aktuelle lokalitet.

4 3 af 15 Enhedspriser for materiel skal medtage alle ydelser for etablering af rengjort skilt, trafikværn mv. på pågældende position samt fjernelse efter brug DAGLIG INSPEKTION Hverdage, 3 gange dagligt Enhedspriserne skal dække samtlige ydelser til de foreskrevne daglige inspektioner og rapporteringer i henhold til SAB-arbejdsplads afsnit Lør-, søn- og helligdage, 2 gange dagligt Enhedspriserne skal dække samtlige ydelser til de foreskrevne daglige inspektioner og rapporteringer i henhold til SAB-arbejdsplads afsnit AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I BYOMRÅDER Afregningsmængden bestemmes ved optælling af de dage eller perioder pr. arbejdsområder, hvor ydelsen er leveret, når der arbejdes på den ene vejside på sideveje. For udvidelsesopgaver bestemmes afregningsmængden vedr. lån af et kørespor ved optælling af de dage, der er brugt en B-opstilling for etablering/fjernelse af kørebaneafstribning KØREBANEAFMÆRKNING, ETABLERING Enhedspriser skal også omfatte ydelser til nødvendig afsætning, klar- og rengøring. For plan kørebaneafmærkning bestemmes afregningsmængden som netto m/m² TRAFIKVÆRN M.M. Afregningsmængderne bestemmes ved opmåling af teoretiske længder iht. trafikplaner. Midlertidig flytning og mellemdeponering i forbindelse med trafikomlægninger skal være indeholdt i enhedsprisen. Trafikværn mv., der jf. afmærkningsplaner for trafikafvikling ikke er placeret i arbejdsområdets grænse mod trafikken, indgår ikke i betalingsmængden. Enhedsprisen vedr. ledebjælke skal også omfatte reflekser jf. fabrikantens anvisninger samt evt. supplerende påsatte N42 faner jf. afmærkningsplaner for trafikafvikling Trafikværn som MiniGuard at levere, opstille og fjerne Enhedsprisen skal omfatte samtlige ydelser i forbindelse med levering, opstilling og fjernelse. Mængden udbetales efter følgende regler: 80 % når trafikværnet er leveret og opstillet. 20 % når trafikværnet er fjernet. Afregningsmængderne bestemmes ved opmåling af teoretiske længder iht. trafikplaner SKILTNING, TAVLER Enhedspriser for materiel skal indeholde alle ydelser for etablering for rengjort skilt på pågældende position samt fjernelse efter brug DIVERSE N46, Markeringslygter

5 4 af 15 Enhedspriser for materiel skal indeholde alle ydelser for etablering for rengjort blinksignal og markeringslygter på pågældende position samt fjernelse efter brug Interimsbelægning, GAB II Arbejdet omfatter etablering af interimsrampe mellem kørebane og cykelsti samt mellem cykelsti og fortov. Interimsrampen udføres i GAB II med max. tværfald 1:10 (100%o) 11 JORDARBEJDER RYDNING Rydning Den faste sum skal indeholde alle udgifter ved rydning som beskrevet i SAB - Jordarbejder, afsnit 2.2 i det omfang de pågældende ydelser ikke afregnes specifikt i de efterfølgende underposter. Entreprenøren skal selv gøre sig bekendt med opfanget af rydningen OPBRYDNING MV Asfalt, opbrydning og bortskaffelse t <= 0,1 m Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved opbrydning og bortskaffelse af asfaltbelægning i de angivne tykkelser. Posten afregnes efter vejesedler, der løbende afleveres til tilsynet Asfalt, opbrydning og bortskaffelse t > 0,1 m Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved opbrydning og bortskaffelse af asfaltbelægning i de angivne tykkelser. Posten afregnes efter vejesedler, der løbende afleveres til tilsynet Fjernelse af eksisterende længdeafmærkning, b = 0,1-0,5 m Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved fjernelse af eksisterende længdeafmærkning samt bortskaffelse af materialet. Posten afregnes efter vejesedler, der løbende afleveres til tilsynet Fjernelse af spærreflader mv. Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved fjernelse af spærreflader mv. samt bortskaffelse af materialet. Posten afregnes efter vejesedler, der løbende afleveres til tilsynet Asfaltfræsning, t = 0,0-0,1 m Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved bortfræsning af rumleriller samt bortskaffelse af det affræsede materiale. Posten afregnes efter opmåling af det udførte arbejde Asfaltskæring t = 0,0-0,2 m Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved skæring af asfalt samt bortskaffelse af afskåret materiale. Posten afregnes efter opmåling af det udførte arbejde.

6 5 af Betonkantsten, optage og fjerne Enhedspriserne skal dække alle udgifter ved optagning, transport og bortskaffelse af eksisterende betonkantsten. Mængden opgøres ved opmåling af den opbrudte længde Granitkantsten, optage og lægge i depot Enhedsprisen skal dække alle udgifter forbundet med optagning og henlæggelse i depot af kantsten på pladsen med henblik på senere genlægning. Mængderne opgøres ved opmåling af de opbrudte længde Granitkantsten, optage og fjerne Enhedspriserne skal dække alle udgifter ved optagning, transport og bortskaffelse af eksisterende granitkantsten. Mængden opgøres ved opmåling af den opbrudte længde Betonfliser, optage og fjerne Enhedspriserne skal dække alle udgifter ved optagning, transport og bortskaffelse af eksisterende betonfliser. Mængden opgøres ved opmåling af den opbrudte længde Chaussesten, optage og lægge i depot Enhedsprisen skal dække alle udgifter forbundet med optagning og henlæggelse i depot af chaussesten på pladsen med henblik på senere genlægning. Mængderne opgøres ved opmåling af de opbrudte længde Autoværn at optage og lægge i depot Enhedsprisen skal dække alle udgifter ved optagning og oplægning i depot af eksisterende autoværn bortskaffelse af ikke genanvendelige autoværns længder inkl. stolper, afstandsholdere og fundamenter Trådhegn, nedtage og fjerne Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved optagning, transport og bortskaffelse af eksisterende trådhegn. Posten afregnes ved opmåling efter arbejdet udførelse Opbrydning af ubundne lag og bortskaffelse Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved opbrydning, læsning, mellemdeponering og bortkørsel af ubundne lag. Posten afregnes ved opmåling efter arbejdet udførelse JORD AFGRAVNING OG UDSÆTNING Mængden er beregnet på grundlag af fotogrammetrisk opmåling suppleret med konkret opmåling. Det teoretiske volumen for afgravet jord udregnes som voluminet mellem færdig råjordsoverflade og terræn efter evt. muldafrømning. Beregningerne er udført af edbprogrammer samt ud fra optegnede tværsnit. I tilbudslistens mængder er ikke medregnet jord fra dræn- og ledningsgrave. Tilbudslistens enhedspris skal indeholde opgravning, sortering, evt. afgift og transport til godkendt modtager.

7 6 af Afgravning og bortskaffelse Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med afgravning, læsning, mellemdeponering og bortkørsel (ca. 12 km, 24 km t/r) af råjord. Eventuel deponeringsafgift for lettere forurenet og forurenet jord afregnes særskilt. Afregningen sker efter vejesedler, der skal fremsendes til tilsynet FORURENET JORD Afgravning og bortskaffelse til godkendt modtager Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med afgravning, læsning, mellemdeponering og bortkørsel (ca. 12 km, 24 km t/r). Eventuel deponeringsafgift for lettere forurenet og forurenet jord afregnes særskilt. Afregningen sker efter vejesedler, der skal fremsendes til tilsynet. 14 AFVANDINGSARBEJDER For alle opgivne ledninger gælder, at afregningsmængderne er fastsat som afstanden fra brøndmidte til brøndmidte målt på tegninger langs ledningen i hele meter (afrundet). Hvor en ledning ikke afsluttes i brønd måles til ledningsende. Grenrør for tilslutning skal være indeholdt i prisen. Ledningsdybder for de enkelte ledningsstrækninger mellem to bygværker (brønde) beregnes som gennemsnitsdybden, og i tilbudslisten er hver enkelt ledningsstrækning medtaget i den underpost, hvor ledningens gennemsnits-dybde er beliggende mellem underpostens dybdeintervaller. Dybden af interne vejafvandingsledninger måles fra planum og til ledningens bundløb. Dette gælder også ledninger i midterrabat uafhængigt af om der afgraves til planum eller ej. Dybden af ledninger placeret uden for vejes arealer samt tværgående op-landsledninger m.v. i vejes påfyldningsstrækninger måles fra terræn og til ledningens bundløb. Beskyttelse af tværgående ledninger under planum skal være indeholdt i enhedspriserne. Levering og indbygning af udjævningslag og støttelag skal være indeholdt i enhedsprisen. Omkringfyldningsmateriale for plastrør skal være indeholdt i enhedspriserne. Indbygning eller udsætning af eventuel overskudsjord fra ledningsgrave skal være indeholdt i enhedsprisen for ledninger. For alle fleksible ledninger, herunder alle plastledninger (ekskl. dræn) gælder følgende: Opgravning, henlægning af materiale i depot, levering og indbygning af ud-jævningslag, støttelag og omkringfyldning, samt tilfyldning med egnet råjord som beskrevet i AAB og SAB skal være indeholdt i enhedsprisen for ledninger, med mindre andet fremgår af SAB, TAG eller TBL. For alle stive ledninger, herunder alle betonledninger gælder følgende:

8 7 af 15 Opgravning, henlægning af materiale i depot, levering og indbygning af ud-jævningslag og støttelag, samt omkringfyldning og tilfyldning med egnet råjord som beskrevet i AAB og SAB skal være indeholdt i enhedsprisen for ledninger, med mindre andet fremgår af SAB, TAG eller TBL. For alle brønde gælder følgende: Opgravning, henlægning af materiale i depot, levering og indbygning af udjævningslag, samt omkringfyldning og tilfyldning med egnet råjord som beskrevet i AAB og SAB skal være indeholdt i enhedsprisen for brønde, med mindre andet fremgår af SAB, TAG eller TBL. Brøndes dybde måles fra overside af dæksel eller rist til bundløb i ledningen, uanset sandfang. Indbygning eller udsætning af eventuel overskudsjord fra etablering af brønde skal være indeholdt i enhedsprisen for brønde PLASTKLOAKRØR SN 8, Ø200 MM Enhedsprisen omfatter alle udgifter til levering og etablering i de angivne dimensioner og dybder ANNULLERING AF LEDNINGER Enhedsprisen omfatter alle udgifter ved annullering af ledninger, herunder levering af efterfyldningssand eller injiceringsbeton, etablering af udluftninger, slutpropper og opgravning til ledninger inkl. tilfyldning, bortskaffelse og retablering. I de angivne dybder/dimensioner ANNULLERING AF BRØNDE OG BYGVÆRKER Enhedsprisen omfatter alle udgifter ved annullering af brønde og bygværker, herunder etablering af udluftninger, slutpropper og opgravning til brønde inkl. tilfyldning, bortskaffelse og retablering. I de angivne dimensioner og dybder NEDLØBSBRØNDE Enhedspriserne omfatter alle udgifter til levering og etablering. 18 UBUNDNE LAG BUNDSIKRING, LEVERE OG INDBYGGE Afregningsmængderne er fast mål, beregnet som indbygget nettovolumen på grundlag af normaltværsnitstegninger og projektplaner ved beregninger eller opmåling på optegnede tværsnit. Enhedspriser skal omfatte alle ydelser ved levering og indbygning, herunder den krævede kontrol og dokumentation. 21 VEJBELÆGNINGER STABILT GRUS Afregningsmængderne er beregnet på grundlag af projektplaner og bærelagets teoretiske

9 8 af 15 bredde i lagets overside inkl. overbredder. Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser ved levering og indbygning, herunder den krævede kontrol og dokumentation VARMTBLANDEDE ASFALTMATERIALER GENERELT Generelt gælder følgende: Tilbudslistens mængder er beregnet ud fra den teoretiske bredde af kørebanen med tillæg beregnet som følger: For lag med 1 fri kant er tillægget lig 2 x summen af de overliggende lags tykkelser. For lag med 2 frie kanter er tillægget lig 4 x summen af de overliggende lags tykkelser. Materialeforbrug, udover disse teoretiske bredder med tillæg (f.eks. efter tilbageskæring ved koldt udførte længdesamlinger iht. SAB 6 -Belægningsarbejder, til sidestøtte, som følge af skråtstillet skjold med videre) indgår ikke i afregningsmængden og skal være inkluderet i enhedspriserne. Efter arbejdets afslutning skal arealet af den udførte belægning opmåles, jf. AAB afsnittene og samt Delarbejder kan eventuelt opmåles efter aftale med bygherren. Arealer af nedløbsriste, brønddæksler og lignende fradrages kun, når det enkelte areal er over 2m². For hver belægning beregnes middelforbruget i kg/m 2 på basis af vejesedler og de opmålte arealer, idet den udførte belægningsbredde sammenholdes med beskrivelsen af asfaltlagets areal, jf. bl.a. AAB, afsnit 3.5. Ved TB k beregnes tilsvarende middelforbruget af klæbemiddel i kg/m 2. Hver belægning afregnes efter tilbuddets pris for det fastsatte middelforbrug i kg/m 2 omfattende alle ydelser samt tilbuddets reguleringspriser for mer-og mindreforbrug. Hvor andet ikke er anført i TBL, omfatter reguleringspris hele postens /underpostens mer- / mindreforbrug for den enkelte asfalttype. Merforbrug: Der ydes ikke betaling for merforbrug ud over tolerancer, jf. afsnit i AAB. I flerlagsbelægninger skal et merforbrug, der skyldes mindreforbrug (jf. afsnit i AAB) i et nedre lag, afregnes efter dette lags reguleringspris. Såfremt merydelsen / merforbruget overstiger tolerancen (jf. afsnit i AAB) og har et sådant omfang, at forudsætninger for konditionsmæssig udførelse, afvanding og trafikafvikling ikke kan opfyldes, kan bygherren uden ekstrabetaling forlange laget fjernet eller affræset med For afretning/opretning udført i samme arbejdsgang som udlægning af belægning kan der efter forudgående aftale med bygherren afregnes for merforbrug.

10 9 af 15 Mindreforbrug: For manglende kompensation i en flerlagsbelægning og for mindreydelse i en enkeltlagsbelægning fradrages efter reguleringspris for entreprisens øverste lag med 100% tillæg. For mindreydelser / mindreforbrug i slidlag kan bygherren efter omstændighederne forlange afhjælpningsperioden øget eller betalingsreduktion efter reguleringspris med 100% tillæg. Såfremt der under indbygning eller inden for en periode for mangelansvar konstateres, at belægningen ikke er konditionsmæssigt udført, kan den uden yderligere omkostninger for bygherren forlanges udskiftet, hvor andre modydelser (forlænget periode for mangelansvar, prisreduktion, forøgelse af slidlag etc.) ikke er hensigtsmæssigt og rimelige. Anstilling skal være indeholdt i enhedsprisen PULVERASFALT (PA) kg/m² (t) på cykelstier Enhedspriserne skal omfatte levering, udlægning og komprimering samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. Tilbudslistens mængder er beregnet ud fra den teoretiske bredde af kørebanen med tillæg som angivet nedenfor under de enkelte poster. Materialer til overbredde herudover samt til sidestøtte skal være inkluderet i enhedspriserne. Det konstaterede forbrug til overkørsler, håndudlægning, særskilt maskinudlægning og lignende samt separat afretning/opretning afregnes efter tilbuddets enhedspriser SKÆRVEMASTIKS (SMA) kg/m² (t) på veje Enhedspriserne skal omfatte levering, udlægning og komprimering samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. Tilbudslistens mængder er beregnet ud fra den teoretiske bredde af kørebanen med tillæg som angivet nedenfor under de enkelte poster. Materialer til overbredde herudover samt til sidestøtte skal være inkluderet i enhedspriserne. Det konstaterede forbrug til overkørsler, håndudlægning, særskilt maskinudlægning og lignende samt separat afretning/opretning afregnes efter tilbuddets enhedspriser ASFALTBETONBINDELAG (ABB) kg/m² (t) på veje, type 16 Enhedspriserne skal omfatte levering, udlægning og komprimering samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. Tillægget til den teoretiske kørebanebredde er 0,05 m i hver side GRUSASFALTBETON (GAB 0) kg/m² (t) på stier, type 11 Enhedspriserne skal omfatte levering, udlægning og komprimering samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse.

11 10 af 15 Tillægget til den teoretiske kørebanebredde er 0,10 m i hver side GRUSASFALTBETON (GAB I) kg/m² (t) på veje Enhedspriserne skal omfatte levering, udlægning og komprimering samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. Tillægget til den teoretiske kørebanebredde er 0,10 m i hver side. 25 BROLÆGNINGSARBEJDER GRANITSTEN, TRANSPORT FRA DEPOT OG INDBYGNING AF GENANVENDELIGE STEN Granitkantsten Enhedsprisen skal dække alle ydelser til levering af betonfliser samt sætning i de angive sætte- og fugematerialer Granitchaussésten Enhedsprisen skal dække alle ydelser til levering af betonfliser samt sætning i de angive sætte- og fugematerialer NYE GRANIT-/BETONSTEN, LEVERE OG INDBYGGE Kløvede granitkantsten, lige Enhedsprisen skal opfatte levering og sætning samt alle nødvendige ydelser for arbejdets udførelse inkl. evt. overgangsstykker ved sænkning af kantsten NYE FLISER, LEVERE OG INDBYGGE Fortovsfliser Enhedsprisen skal dække alle ydelser til levering af betonfliser samt sætning i de angive sætte- og fugematerialer. 31 AFMÆRKNINGSMATERIEL LEVERING AF TAVLE Flytning, levering og opsætning af standere samt montering af tavler fra stykliste Prisen skal omfatte alle udgifter ved flytning, levering af færdselstavler og standere og montering af tavler, eksklusiv beslag, som fremgår af stykliste og tegningsbilag FJERNELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL Demontering og fjernelse af eksisterende tavler Prisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med demontering og fjernelse af eksisterende tavle, samt opgravning og fjernelse af eksisterende færdselstavler på lige rørstandere eller eftergivelige master samt retablering af rabatareal og eventuel fortov. Omfang fremgår af stykliste eller tegningsbilag.

12 11 af AUTOVÆRN STÅLAUTOVÆRN Vejautoværn genopsættes Prisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med genopsætning af autoværn herunder transport fra depot. 34 HEGN ØVRIGE HEGN Levering og opsætning af trådhegn Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering og opsætning af trådhegn og stolper, inklusiv alle nødvendige biydelser i forbindelse hermed, herunder strammetråde, strammere samt mindre regulering af terræn og rydning i hegnslinjen for eventuelle træer, buske, ukrudt og afgrøde. Afregningsmængden bestemmes ved opmåling af det udførte arbejde. 38 KØREBANEAFMÆRKNING HVID KØREBANEAFMÆRKNING, PLAN MED LANG HOLDBARHED Linieafmærkning er opgjort som netto udlagt enkelt-linier uden mellemrum målt i meter linier (for profilerede linier regnes eventuelle mellemrum mellem profilerne med til stribens længde). Fladeafmærkning er opgjort i udlagt netto-mængde målt enheden m². Tekstsymboler er opgjort i antal alfanumeriske tegn. Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til levering og udførelse af de angivne kørebaneafmærkninger, herunder også nødvendig afsætning, klar- og rengøring. Afregningsmængden bestemmes ved opmåling af antal løbende m/m² afstribning påført kørebanen. Ved stiplet linje fastlægges mængden som udført længde uden fradrag for mellemrum. Afmærkning på cykelstierne udføres således at friktionen på våd kørebaneafmærkning skal svare til friktionsklasse S5 med minimum friktion 65 iht. DS/EN FJERNELSE AF EKSISTERENDE KØREBANEAFMÆRKNING Demarkering med demarkeringsfræser, b = 0.30 m Linjeafmærkning er opgjort som netto udlagt enkelt linje uden mellemrum målt i enheden meter. For profilerede kantlinjer regnes eventuelle mellemrum i striberne med til stribens længde. Enhedspriserne skal indeholde ren fejning samt bortskaffelse af det fræste materiale Demarkering med demarkeringsfræser, fladeafmærkning, fodgængerfelter, spærreflader m.fl

13 12 af 15 Fladeafmærkning, fodgængerfelter, spærreflader m.fl. er opgjort i udlagt nettomængde målt i m2. Kantbegrænsningslinjerne ved spærreflader afregnes som de linjer der føre frem til spærrefladen. Enhedspriserne skal indeholde ren fejning samt bortskaffelse af det fræste materiale KØREPLADER Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved leje af køreplader, inklusiv alt transport til og fra byggepladsen og evt. deponering i forbindelse med denne ydelse Køreplader med cykelvenlig belægning Enhedspriserne skal omfatte alle ydelser til levering, udlægning, flytning, og fjernelse. Enhedspriserne skal også omfatte nødvendig afretning af underlaget før jernpladerne udlægges.

14 13 af 15 TILLÆGSPOSTER 1002 FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER Ydelser i forbindelse med færdselsregulerende foranstaltninger, nødvendige i forbindelse med entreprenørens levering og afhentning af materiel og materialer, afregnes ikke særskilt, men skal være indeholdt i ydelserne for de respektive arbejder for brug af pågældende materiel/ materialer. Afregningsmængden for ydelser under post 20-60, hvor enhed ikke er tid, bestemmes ved opmåling af teoretiske mængder iht. godkendte afmærkningsplaner for trafikafvikling. For samtlige ydelser - der ikke afregnes efter en tidsenhed - skal enhedsprisen dække hele perioden, hvor ydelsen benyttes på den aktuelle lokalitet. Enhedspriser for materiel skal medtage alle ydelser for etablering af rengjort skilt, trafikværn mv. på pågældende position samt fjernelse efter brug DIVERSE Enhedspriser for materiel skal indeholde alle ydelser for etablering for rengjort blinksignal og markeringslygter på pågældende position samt fjernelse efter brug JORDARBEJDER OPBRYDNING M.V Asfaltfræsning, t = 0,0-0,2 m Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved bortfræsning af rumleriller samt bortskaffelse af det affræsede materiale. Posten afregnes efter opmåling af det udførte arbejde GRÆSSÅNING Græssåning Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter ved græssåning inkl. gødskning ved såning og bindemiddel ved såning samt forudgående ukrudtsbekæmpelse AFVANDINGSARBEJDER For alle opgivne ledninger gælder, at afregningsmængderne er fastsat som afstanden fra brøndmidte til brøndmidte målt på tegninger langs ledningen i hele meter (afrundet). Hvor en ledning ikke afsluttes i brønd måles til ledningsende. Grenrør for tilslutning skal være indeholdt i prisen. Ledningsdybder for de enkelte ledningsstrækninger mellem to bygværker (brønde) beregnes som gennemsnitsdybden, og i tilbudslisten er hver enkelt ledningsstrækning medtaget i den underpost, hvor ledningens gennemsnits-dybde er beliggende mellem underpostens dybdeintervaller.

15 14 af 15 Dybden af interne vejafvandingsledninger måles fra planum og til ledningens bundløb. Dette gælder også ledninger i midterrabat uafhængigt af om der afgraves til planum eller ej. Dybden af ledninger placeret uden for vejes arealer samt tværgående op-landsledninger m.v. i vejes påfyldningsstrækninger måles fra terræn og til ledningens bundløb. Beskyttelse af tværgående ledninger under planum skal være indeholdt i enhedspriserne. Levering og indbygning af udjævningslag og støttelag skal være indeholdt i enhedsprisen. Omkringfyldningsmateriale for plastrør skal være indeholdt i enhedspriserne. Indbygning eller udsætning af eventuel overskudsjord fra ledningsgrave skal være indeholdt i enhedsprisen for ledninger. For alle fleksible ledninger, herunder alle plastledninger (ekskl. dræn) gælder følgende: Opgravning, henlægning af materiale i depot, levering og indbygning af ud-jævningslag, støttelag og omkringfyldning, samt tilfyldning med egnet råjord som beskrevet i AAB og SAB skal være indeholdt i enhedsprisen for ledninger, med mindre andet fremgår af SAB, TAG eller TBL. For alle stive ledninger, herunder alle betonledninger gælder følgende: Opgravning, henlægning af materiale i depot, levering og indbygning af ud-jævningslag og støttelag, samt omkringfyldning og tilfyldning med egnet råjord som beskrevet i AAB og SAB skal være indeholdt i enhedsprisen for ledninger, med mindre andet fremgår af SAB, TAG eller TBL. For alle brønde gælder følgende: Opgravning, henlægning af materiale i depot, levering og indbygning af udjævningslag, samt omkringfyldning og tilfyldning med egnet råjord som beskrevet i AAB og SAB skal være indeholdt i enhedsprisen for brønde, med mindre andet fremgår af SAB, TAG eller TBL. Brøndes dybde måles fra overside af dæksel eller rist til bundløb i ledningen, uanset sandfang. Indbygning eller udsætning af eventuel overskudsjord fra etablering af brønde skal være indeholdt i enhedsprisen for brønde PLASTKLOAKRØR SN 8, 200mm Enhedsprisen omfatter alle udgifter til levering og etablering i de angivne dimensioner og dybder NEDLØBSBRØNDE Enhedspriserne omfatter alle udgifter til levering og etablering AFMÆRKNINGSMATERIEL DIVERSE AFMÆRKNINGSMATERIEL Midlertidig afdækning af tavler Prisen skal omfatte alle udgifter til afdækning af tavle inklusiv fjernelse og bortskaffelse af afdækningen som fremgår af stykliste eller tegningsbilag.

16 15 af ARBEJDSLØN VED REGNINGSARBEJDER ARBEJDSLØN Tillæg til arbejdsløn for regningsarbejder for forskudt arbejdstid og natarbejde Antallet af timer opgøres som de effektive timer personalet er på arbejdsstedet MATERIELLE PRISER GRAVEMASKINER Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til materiel og skal være totale priser, inkl. alle udgifter til fører, betjening, flytning, transport, energi, regelmæssig kontrol og service, vedligeholdelse mv. inkl. alle tillæg RENDEGRAVERE TROMLER DUMPERE TRAKTORER LASTBILER Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til materiel og skal være totale priser, inkl. alle udgifter til fører, betjening, flytning, transport, energi, regelmæssig kontrol og service, vedligeholdelse mv. inkl. alle tillæg. Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til materiel og skal være totale priser, inkl. alle udgifter til fører, betjening, flytning, transport, energi, regelmæssig kontrol og service, vedligeholdelse mv. inkl. alle tillæg. Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til materiel og skal være totale priser, inkl. alle udgifter til fører, betjening, flytning, transport, energi, regelmæssig kontrol og service, vedligeholdelse mv. inkl. alle tillæg. Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til materiel og skal være totale priser, inkl. alle udgifter til fører, betjening, flytning, transport, energi, regelmæssig kontrol og service, vedligeholdelse mv. inkl. alle tillæg. Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til materiel og skal være totale priser, inkl. alle udgifter til fører, betjening, flytning, transport, energi, regelmæssig kontrol og service, vedligeholdelse mv. inkl. alle tillæg.

17 Vejdirektoratet har lokale kontorer i: Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København Find mere information på vejdirektoratet.dk Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon vejdirektoratet.dk

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H206.12.20 Jord- og belægningsarbejde H206.12 Kanalisering ved Bjerreby Juni 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise H34805.20 Jord- og belægningsarbejder Cykelsti Sandvadvej-Hærvejen Maj 2016 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) TAG tekster til udbud H34805.20 Generelt Tilbuds-

Læs mere

ENTREPRISE DH

ENTREPRISE DH TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE DH522.04.20 Jord- og belægningsarbejder Krydsombygning Frederikssundsvej/Hovevej JANUAR 2014 Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ENTREPRISE 11910.200 Jord- og belægniningsarbejde 11910 Elverdam - Regstrup >>> 11910.200 Samkørselsplads ved Hjortholmvej FEBRUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H Belægning og belysning

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H Belægning og belysning Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H106.07.75 Belægning og belysning H106 Hillerød - Frederiksværk H106.07 Rundk. 5-Benet i Frederiksværk April 2017 01 01 01 Indretning, drift og rømning Tilbudslistens

Læs mere

Entreprise H50.08.20. Jord- og belægningsarbejde. Tilbuds- og afregningsgrundlag. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel ved Kolding V

Entreprise H50.08.20. Jord- og belægningsarbejde. Tilbuds- og afregningsgrundlag. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel ved Kolding V Tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise H50.08.20 Jord- og belægningsarbejde H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel ved Kolding V Juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: TAG H50.08.20 Rundkørsel

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbud- og afregningsgrundlag Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: 01

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbudsliste Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: TILBUD - Samleside 1 TBL - H415.04 Rev.

Læs mere

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG)

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Ref R:\2013\1100004092\10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser Version 0 Dato 2013-04-17 Udarbejdet af RWJ

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 Belægning (BEL) Side 2 af 9 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG BELÆGNINGER (BEL)

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANEAFMÆRKNING

Læs mere

Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Ombygning af Kongevej etape 2

Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Ombygning af Kongevej etape 2 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Ombygning af Kongevej etape 2 Oktober 2016 Revision 0 Indholdsfortegnelse TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)... 3 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt TAG

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Bro 030-066/68, Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC November 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Vejdirektoratet

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 31.marts 2014 14/01294-5 rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmeriale vedrørende udbud H05012.20 H05012 Nord om Kolding, kørsel i nødspor ENTREPRISE

Læs mere

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE 01 ARBEJDSPLADS 01 01 ARBEJDSPLADS 01 01 01 Indretning, drift og rømning sum 1 01 01 02 Færdselsregulerende foranstaltninger til nærværende entreprise sum 1 Post 01.01 Total Hovedpost 01 Total 02 JORDARBEJDER

Læs mere

ENTREPRISE H427.01.20

ENTREPRISE H427.01.20 TILBUDSLISTE ENTREPRISE H427.01.20 Jord- og belægningsarbejde H427 Thisted - Fjerritslev >>> H427.01 Stikrydsning ved Gøttrup DECEMBER 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: # Vedrørende Vejcenter Nordjylland

Læs mere

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1150.51 Beplantning af nabohaver Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Firmastempel: Underskrift

Firmastempel: Underskrift Tilbudsliste ENTREPRISE: Kongevej - Etape 1 - revision 1 Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise for de i omstående tilbudsliste anførte enhedspriser i henhold til udbudsgrundlaget

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1435.500 Beplantning, Vejarealer 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 1 af 12 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds-

Læs mere

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A065978 DOKUMENTNR. A065978-012 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1220.500 Beplantning 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N September 2015 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Init.: BEF EAN nr.: 5798003743059 Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Projektnavn Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen.

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen. Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen September 2014 1 af 3 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TAG angiver

Læs mere

Entreprise H522.06.20

Entreprise H522.06.20 Tilbudsliste Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Thomas Helsteds Vej

Læs mere

LICITATION. Anlæg og Drift Thomas Helsteds Vej Skanderborg. Rampeombygning, 29 Svenstrup. Mærkatet klippes ud og påklæbes tilbudskuverten

LICITATION. Anlæg og Drift Thomas Helsteds Vej Skanderborg. Rampeombygning, 29 Svenstrup. Mærkatet klippes ud og påklæbes tilbudskuverten # Vedrørende Anlæg og Drift Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Rampeombygning, 29 Svenstrup LICITATION Den Kl. Entreprise H07016.20 Mærkatet klippes ud og påklæbes tilbudskuverten TILBUDSLISTE [rev.

Læs mere

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR Hovedkontor: Aarhus Kontakt: Viborgvej 1 Silkeborgvej 620 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1052.500 Beplantning og hegn København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

Jord-, belægningsarbejder og broer

Jord-, belægningsarbejder og broer Tilbuds- og afregningsgrundlag ENTREPRISE 1220.200 Jord-, belægningsarbejder og broer 12 København Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 Tværvej N Marts 2012 1220.200: TAG 1 af 31 Tilbuds- og afregningsgrundlag

Læs mere

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 ENTREPRISE H13.14.45 Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - H13.14.45 Nedenstående arbejder vedrørende

Læs mere

Entreprise 1150.07. Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Tilbud- og afregningsgrundlag

Entreprise 1150.07. Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Tilbud- og afregningsgrundlag Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej Tilbud- og afregningsgrundlag Holbækmotorvejen (M11) Fløng Roskilde Vest Anlægsdivisionen December 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bro 030-0066/68 Farøbroerne

Bro 030-0066/68 Farøbroerne Vejdirektoratet Bro 030-0066/68 Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC Tilbud og afregningsgrundlag (TAG) December 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning Tilbudsliste (TBL) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier Projektnummer Entreprise 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400

Læs mere

TILBUD side 1 Dokument nr. A Ver 2.0 April 2014 TILBUD (side 1) Samlet tilbudssum ekskl. moms (overført fra side 2) kr 0,00

TILBUD side 1 Dokument nr. A Ver 2.0 April 2014 TILBUD (side 1) Samlet tilbudssum ekskl. moms (overført fra side 2) kr 0,00 TBL: - Jord og belægning TILBUD side 1 April 2014 TILBUD (side 1) Nedenstående arbejder vedrørende entreprise: " - Jord og belægning - marts 2014" tilbydes udført på de i "Særlige betingelser og beskrivelser"

Læs mere

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etablering af cykelstier Projektnummer 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Rådgiver: Trafik

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)...

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune.

Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune. Tønder Kommune, Ombygning, Kongevej Etape 2 Rettelsesblad 1 Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune. PSS Vedhæftet nærværende rettelsesblad er bilag

Læs mere

TAG. Tilbuds- og afregningsgrundlag for byggemodning i *PROJEKTNAVN* Esbjerg Kommune Marts 2014

TAG. Tilbuds- og afregningsgrundlag for byggemodning i *PROJEKTNAVN* Esbjerg Kommune Marts 2014 TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag for byggemodning i *PROJEKTNAVN* Esbjerg Kommune Marts 2014 TAG Indholdsfortegnelse Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)... 1 Generelt... 1 Tilbudslistens poster...

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A032967 DOKUMENTNR. A032967-4B-D02 VERSION

Læs mere

ENTREPRISE Jord,- belægningsarbejder og broer TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. 12 København Frederikssund >>> Smørum Parkvejs forlængelse

ENTREPRISE Jord,- belægningsarbejder og broer TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. 12 København Frederikssund >>> Smørum Parkvejs forlængelse TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.201 Jord,- belægningsarbejder og broer 12 København Frederikssund >>> Smørum Parkvejs forlængelse JANUAR 2014 1220.201: TAG 1 af 35 Tilbuds- og afregningsgrundlag

Læs mere

FREMRYKKEDE AKTIVITETER

FREMRYKKEDE AKTIVITETER FREMRYKKEDE AKTIVITETER Femern Bælt-Forbindelsen TBL Tilbudsliste RAT B9G-304-4 TBL.xls TILBUD (side 1) I henhold til udbudsmateriale vedrørende Paddehegn, tilbyder undertegnede at udføre de i nærværende

Læs mere

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY MAJ 2017 MARIAGERFJORD KOMMUNE RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Side A Tilbud Delentreprise Vej

Side A Tilbud Delentreprise Vej Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Side A Tilbud Delentreprise Vej EAN nr.: 5798003743059 Projektnavn Projektnummer Kidholm, Langholt - Byggemodning 3. etape 2014-185810

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø.

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø. Tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise H50.08.50 Beplantningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø august 2013 TAG H50.08.50 Rundkørsel ved Kolding V Beplantningsarbejder

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Udbud Rev.

Læs mere

TAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

TAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG KLOAKFORSYNINGEN SEPTEMBER 2007 AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 2 0. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG... 4 0.1 Indledning... 4 0.2 Enheder... 4 0.3 Mængdefastsættelse...

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

Københavns Kommune HOFOR A/S. Udbudsdokument. Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Renovering af brønde og ledninger i København

Københavns Kommune HOFOR A/S. Udbudsdokument. Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Renovering af brønde og ledninger i København Københavns Kommune HOFOR A/S Udbudsdokument Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Udbudsdokument Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Udarbejdet af: Godkendt: Udgave: 0 Revision nr: 0 Side 2 af 33 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D,

Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D, Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D, 20.05.2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon

Læs mere

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE APRIL 2016 SYDDJURS KOMMUNE UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms.

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Udbygning af Holbækmotorvejen M11, Tilbudsliste - TBL Side A Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Undertegnede tilbyder at udføre alle arbejder vedrørende entreprise 1150.07 på det i SB ad 2 stk. 2 angivne

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016 FORSIDE Side A Bygherre: Byggesag: Tilbud: Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik og Veje Omdannelse af arealer ved Rendsburggade Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-LOLL-BRO SIDE 2 af 31 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Entreprise 1210.27 Jordarbejder

Entreprise 1210.27 Jordarbejder Entreprise 1210.27 Jordarbejder Tilbuds- og afregningsgrundlag Frederikssundmotorvejen Motorring 4 - Motorring 3 Anlægsdivisionen - December 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS-

Læs mere

Byggemodning Tune Nordøst

Byggemodning Tune Nordøst Greve Kommune Byggemodning Tune Nordøst TAG - Tilbuds- og afregningsgrundlag November 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Greve Kommune Byggemodning

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 02 Dato 2011-03-23 Udarbejdet

Læs mere

Nr. Spørgsmål Besvarelse

Nr. Spørgsmål Besvarelse DATO SAGSBEHANDLER EMAIL TELEFON 22. marts 2010 Niels Brock nbr@vd.dk 7244 3732 Til de bydende på entreprise 10903.76 109 NYRUP - HELSINGØR ENTREPRISE 10903.76 UDBYGNING AF KONGEVEJEN I HELSINGØR Rettelsesblad

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB)

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER, rev. 1 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

Andersen & Grønlund Tilbudsliste

Andersen & Grønlund Tilbudsliste Andersen & Grønlund Tilbudsliste Entreprise : Jord- og belægningsentreprise Side nr. : 1 af 20 TILBUD: Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet

Læs mere

Arbejde: Jord- og belægningsarbejder

Arbejde: Jord- og belægningsarbejder Byggesag: Tønder kommune Sag. nr.: 1100023838 Entreprise: Dobbeltrettet cykelsti Tønder Daler Dato: 20160727 Revision: 0 Arbejde: Jord og belægningsarbejder Undertegnede entreprenør tilbyder herved at

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 00 Dato 2011-02-16 Udarbejdet

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Grøfteoprensning...

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Autoværn... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

Bilag 1, Udbudskontrolplaner

Bilag 1, Udbudskontrolplaner ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 1, Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold til Kontrolplan, Vejledning.

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. juli 2012 Per Øster pbos@vd.dk 7244 2513 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6751.200 Entreprise 6751.200 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Ringkøbing Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern Tilbudsliste

Læs mere

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tønder Spildevand A/S Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tilbudsliste (TBL) for Anlægsentreprise April 2011 Bygherre: Rådgiver: Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

til byrådsindstilling om vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 for første etape af Nye

til byrådsindstilling om vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 for første etape af Nye Bilag 2 til byrådsindstilling om vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 for første etape af Nye Revision af udbygningsaftalen Sammen med planforslaget blev der fremlagt en udbygningsaftale mellem projektudvikleren

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag Levering og montering af vejvisningstavler i danmark. april Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag Levering og montering af vejvisningstavler i danmark. april Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag Levering og montering af vejvisningstavler i danmark april 2013 Tilbudsgiver: navn: adresse: April 2013 LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER Side 1 af 14 TILBUDS-

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype UKP Udbudskontrolplaner Dato Februar 0 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-00 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE UDBUDSKONTROLPLANER (UKP) ØSTLIG FORDELINGSVEJ

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder (GAB Asfalt) Filnavn: GAB Asfalt_udg 1.docx Udgave nr.: 1 Dato: 16.07.2009 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: BCA JEC LAFO GAB

Læs mere

Entreprise Etablering af Erstatningsvandhuller. Tilbudsliste. 12 København Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 Tværvej N.

Entreprise Etablering af Erstatningsvandhuller. Tilbudsliste. 12 København Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 Tværvej N. Tilbudsliste Entreprise 1220.270 Etablering af Erstatningsvandhuller 12 København Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 Tværvej N november 2011 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Vedrørende Anlægsdivisionen Projektkontor

Læs mere

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig Tilbudsliste (TBL) Januar 2011 -------------------------------------------- (Tilbudsgiver) Dokument nr.: 59501B-101 Revision nr.: 1 Udgivelsesdato: December 2010

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 5 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 2. RETNINGSLINIER FOR PRISREGULERINGER... 2 2.1 Regulering af tilbudssum ved ændring

Læs mere

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt.

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt. Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Att.: Mogens B. Nielsen Dato: 02.04.2014 Projekt nr.: 4789-022 T: +45 2540 0083 E: mpm@moe.dk BYGGEMODNING RÅBJERGVEJ, ETAPE 3, SØRUP I forbindelse med indhentning

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbudsliste (TBL)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbudsliste (TBL) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik & Veje - Veje og Infrastruktur Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2017 2020 Tilbudsliste (TBL) Udbud

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tønder Kommune og Tønder Forsyning A/S LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Rekvirent Tønder Kommune Tønder Forsyning A/S Teknik og Miljø Håndværkervej 4 Kongevej

Læs mere

leverance af variable vejtavler

leverance af variable vejtavler tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) leverance af variable vejtavler Juni 2013 Tilbudsgiver: navn: adresse: 2 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Tilbuddet skal afleveres på den fortrykte tilbudsliste(tbl),

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) HELHEDSGENOPRETNING AF VEJE DATO: 15.06.2017 1 FORSIDE Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Projektnavn:

Læs mere

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) i Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Tilbudsliste (TBL) Undertegnede tilbyder at udføre de med entreprisen forbundne arbejder på det grundlag, som er angivet i udbudsmaterialet med

Læs mere

Byggemodning Terndrup syøst Projekt nr.: Dato:

Byggemodning Terndrup syøst Projekt nr.: Dato: Side 1 TILBUDSLISTE Undertegnede tilbyder at udføre entreen på det i betingelser og beskrivelser angivne grundlag for en betaling af: 1 ARBEJDSPLADS M.V. kr. 2 FORBEREDENDE ARBEJDER/ JORDkr. 3 KLOAKARBEJDER

Læs mere

Vej og broer, 2. etape - Nordlige Strækning. København Køge >>> Solrød S Køge

Vej og broer, 2. etape - Nordlige Strækning. København Køge >>> Solrød S Køge Tilbuds- og afregningsgrundlag ENTREPRISE 1052.003 Vej og broer, 2. etape - Nordlige Strækning København Køge >>> Solrød S Køge November 2013 0 af 45 INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

Læs mere

T I L B U D S L I S T E (TBL)

T I L B U D S L I S T E (TBL) Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører FRI Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 E-mail: fjerring@fjerring.dk T I L B U D S L I S T E (TBL) Sagnr.: 15110 Maj 2016 , tro og

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tegningsbilag Entreprise H125.01.20 Jord- og belægningsarbejder H125 Slagelse Kalundborg >>> H125.01 Rundkørsel i Rørby februar 2012 TEGNINGSLISTE Rundkørsel i Rørby H125.01.20 14.02.2012 Tegn.nr. Stedbetegnelse

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT tilbudsliste SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT TILBUD (side 1) Nedenstående arbejder vedrørende entreprise

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar 2014 13/23133 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.201 FREDERIKSSUNDSMOTORVEJENS

Læs mere

ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE

ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE Til Tønder Kommune Dokumenttype Rapport Dokument HB000163-2-HMP Dato 12. december 2014 Udbudsmateriale Anlægsarbejder ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE TILBUDSLISTE TILBUDSLISTE I henhold

Læs mere