REFERAT. DEN GRØNNE SMARAGD SMARAGDVEJ l - 5 VEJLE ANDELSBOLIG FORENINGEN EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 5. NOVEMBER 2013 KL.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. DEN GRØNNE SMARAGD SMARAGDVEJ l - 5 VEJLE ANDELSBOLIG FORENINGEN EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 5. NOVEMBER 2013 KL."

Transkript

1 DEN GRØNNE SMARAGD SMARAGDVEJ l - 5 VEJLE REFERAT EKSTRAORDNÆR GENERALFORSAMLNG DEN 5. NOVEMBER 2013 KL Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt j Kirkesalen, Vardevej 106, Vejle, med følgende ANDELSBOLG FORENNGEN v/formand Jørgen Jacobsen, Smaragdvej 7100 Vejle l, 2.mf., Dagsorden: 1. Velkomst v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Optælling af fremmødte/fuldmagter 5. Redegørelse fra formanden om behovet for vedtægtsændringer 6. Forslag til vedtægtsændringer 7. Eventuelt Tlf.: andelsboligforen smaragdvejvejle.dk Hjemmeside: Bilag: 1. Omdelt blanket med oplysninger om hæftelse og vedtægtsreglerne for vedtægtsændringer 2. Blanket med stemmeoptælling m.v. vedr. afstemning om vedtægtsændring Ad 1- Velkomst v/formanden Formanden bød velkommen til de fremmødte og gav udtryk for sin glæde ved, at så mange møder op, selvom vi for 14 dage siden har haft en lignende ekstraordinær generalforsamling. Det betyder meget for bestyrelsen, at der vises opbakning til arbejdet i foreningen og specielt ved ekstraordinære generalforsamlinger, der altid indeholder emner at stor betydning for foreningen. Ad 2 - Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Per Nielsen - ingen andre forslag - blev valgt med klapsalver. Dirigenten gennemgik reglerne omkring frister for indkaldelse m.v. og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Ad 3 - Valg af stemmeudvalg Kim Bekke og Karen Marie Haargaard blev valgt til stemmeudvalget. Ad 4 - Optælling af fremmødte/fuldmagter Dirigenten foretog navneopråb for optælling af de fremmødte. 18 andelshavere var mødt personligt, og 3 havde afgivet fuldmagt, således at der fra 23 andelsboliger var i alt 21 stemmeberettigede. Forslag om vedtægtsændringer og pantsætning m.v. kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede, og mindst 2/3 stemme skal stemme for forslaget - 2/3 af de stemmeberettigede i andelsboligforeningen ud-

2 Side 2 af 3 gør 15,333 stemmer, der forhøjes til 16 stemmer. Vi kan således evt. vedtage forslaget til ændringer af vore vedtægter. Ad 5 - Redegørelse fra formanden om behovet for vedtægtsændringer Umiddelbart efter generalforsamlingen den 16/42013 undersøgte formanden status på vore vedtægter, og det blev konstateret, at ABF i København den 15/12010 havde udgivet forslag til nye standardvedtægter. ABF anbefalede kraftigt, at de respektive foreninger foretog et "eftersyn" af deres lokale vedtægter, idet den nytilkomne mulighed for at optage lån med sikkerhed i andelsbeviset kunne give anledning til alvorlige problemstillinger, såfremt de lokale vedtægter ikke tog højde for den situation, at der pludselig kunne befinde sig en panthaver uden egentlig tilknytning til andelsboligforeningen, der var i besiddelse af et andelsbevis og dermed i princippet ret til at bebo en andelsbolig. Det var den egentlige årsag til, at ABF havde besluttet at udgive forslag til nye standardvedtægter, men i øvrigt er det jo altid godt at få regler og bestemmelser tilpasset nutiden på alle områder, og ved det konstituerende bestyrelsesmøde den 22/ efter generalforsamlingen blev det derfor besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med formanden som drivkraft til at gennemgå vore vedtægter og komme med forslag til nye vedtægter, hvis det skønnedes nødvendigt, og nævnte undersøgelse viste et klart behov for at få vore vedtægter ajourførte. Formanden rettede en stor tak til hele bestyrelsen for deres medvirken til at få forslaget tilvejebragt, og der var brugt ganske mange timer på at sikre, at vi er kommet frem til den rigtige løsning med forslaget til de nye vedtægter - det har krævet både interesse, aktiv medvirken og stor tålmodighed fra det enkelte bestyrelsesmedlem, og det har alle til fulde levet op til. Med forslaget til nye vedtægter har det ikke været bestyrelsens hensigt at ændre i forholdene omkring hæftelse, men såfremt forslaget bliver vedtaget, vil bestyrelsen anbefale, at de andelshavere, der har lån med sikkerhed i andelsbeviset, underretter deres långiver om vedtagelsen af nye vedtægter. Forinden generalforsamlingen var forslaget til nye vedtægter udsendt til alle andelshavere, og formanden gennemgik herefter forslaget til nye vedtægter på den måde, at forslaget blev vist på "storskærm", og ordlyden af de enkelte paragraffer blev forklaret og drøftet - der var selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer under hele forløbet. Ad 6 - Forslag til vedtægtsændringer Ved gennemgangen af forslaget til nye vedtægter kom der følgende bemærkninger og kommentarer: Ad 5: 2.-gangs købere hæfter for det beløb, der står på andelsbeviset, og ikke for det beløb, de evt. har betalt for købet af retten til en bolig, som i disse tider kan være mindre end det beløb, der er angivet på andelsbeviset - de har jo netop købt en andel svarende til det beløb, der er angivet på andelsbeviset, og nogle har været så heldige at købe retten til en bolig til en lavere pris, hvilket de selvfølgelig kun kan være glade for. Ad 11: tilfælde af, at en andelshaver afgår ved døden, vil skifteretten som altid tage stilling til privat eller offentlig skifte, og der vil blive udpeget en bobestyrer, der skal sørge for, at boet fortsat betaler boligydelse m.v. Hvis skifteretten er meget længe om at afgøre sagen, blev det drøfte hvorledes vi er stillet, hvis boet evt. slipper op for penge. Andelsbeviset er et aktiv, og via lovgivningen har andelsboligforeningen førsteret til dækning af deres udgifter/opstået gæld, i hvert fald op til et beløb svarende til et års boligafgift - arvinger hæfter ikke for gælden. Skulle en sådan situation opstå, vil både bestyrelsen og administrator nøje overvåge sagens udvikling, og der må ageres i forhold til de konkrete problemstillinger i de enkelte tilfælde. Der var flere spørgsmål af opklarende karakter, men ikke yderligere bemærkning eller kommentarer til det fremlagte forslag. Bestyrelsen ønskede skriftlig afstemning. Afstemning: 21 stemte for vedtagelse af forslaget til de nye vedtægter. ngen stemte mod forslaget To lejligheder var ikke repræsenteret. Forslaget til nye vedtægter er hermed vedtaget. Andelsboligforeningen Den Grønne Smaragd, Smaragdvej l - 5, 7100 Vejle

3 Side 3 af 3 Ad 7 - Eventuelt Formanden takkede for den store opbakning til de to forslag om henholdsvis ny finansiering ved generalforsamlingen den 22/ og nu i dag til forslaget om nye vedtægter. Det har stor betydning for bestyrelsen at vide, at man arbejder i overensstemmelse med de ønsker og meninger, der er blandt andelshaverne, og netop det store fremmøde begge dage og den engagerede medvirken i afviklingen af de to generalforsamlinger har bekræftet bestyrelsen i, at vi er på rette spor. Også andre ting tyder på, at vi arbejder i den rigtige retning, for formanden er blevet ringet op både af ejendomsmæglere og mulige købere, som med interesse har fulgt vort arbejde specielt med aftalen om vor nye belåning. Meget tyder på, at den "økonomiske" aftale kan blive en stor fordel for de andelshavere, der ønske at sælge deres boligret, og når vi nu også har vore vedtægter "på plads", så har vi et rigtig godt fundament for vores fremtidige virke og eksistens som andelsboligforening. Vi er dog ikke helt parate til "almindelig drift" endnu, for i oktober 2014 udløber 5-årsgarantien for vort byggeri, og det er samtidig absolut sidste chance for at få udbedret de fejl og mangler, der stadig måtte findes. Det er ikke den enkelte andelshaver, der skal stå med ansvaret og "frigive" sin bolig, men derimod andelsboligforeningen, der samlet skal frigive alle andelslejligheder, og den arbejdsgruppe, der ved det konstituerende bestyrelsesmøde blev nedsat med Lisbeth Steffensen som formand, vil i starten af det nye år komme rundt i alle andelslejligheder og opliste diverse fejl og mangler. Arbejdsgruppen kan ikke selv finde alle fejl og mangler, og de har brug for, at beboerne af de enkelte lejligheder hjælper dem med at registrere de fejl og mangler, der efter de enkelte beboeres opfattelse findes i netop deres lejlighed. Formanden opfordrede til, at beboerne allerede nu begyndte at notere sig de fejl og mangler, som de har kendskab til, eler som de støder på i den nærmeste fremtid, idet sådanne ting er utrolig svære at huske, når man pludselig her og nu skal opremse dem - så derfor, noter fejl og mangler og gem listen, til lisbet kommer på besøg. Dirigenten, Per Nielsen, takkede for god ro og orden - han påpegede den gode stemning, der havde hersket både i aften og ved generalforsamlingen den 22/10 - bestyrelsen er enig, det har begge aftener være en stor fornøjelse. Husk Det er de nye vedtægter, der nu er gældende, og giv din bank besked, hvis du har belånt dit andelsbevis. Andelsboligforeningen har lagt en forretningsorden for bestyrelsen og vor nye aftale om rentesikring samt mange andre dokumenter på foreningens hjemmeside, og de nye vedtægter vil selvfølgelig også komme på hjemmesiden, så snart redaktionen er færdig - formanden opfordrer til, at i alle bruger hjemmesiden. Referent: Redigering: lisbeth Nielsen Jørgen Jacobsen Dirigent: Per Nielsen Vejle, den 7. november 2013, # ~n )2bsen, formand Ole Jørgensen, næstformand lisbeth Nielsen, sekretær c lisbet Steffensen, besty -smedlem Andelsboligforeningen Den Grønne Smaragd, Smaragdvej l - 5, 7100 Vejle

4 BLAG 1

5 OPLYSNNGERTL DEN EKSTRAORDNÆREGENERALFORSAMLNG DEN 5. NOVEMBER2013 OM NYEVEDTÆGTER HVADHÆFTER DU FOR (BEGREBERNE BAGHÆFTELSE): Direkte hæftelse: Kreditor kan direkte kræve det enkelte medlem for det fulde beløb. Subsidiær (indirekte) hæftelse: Kreditor kan først kræve det enkelte medlem, hvis kravet mod f.eks. foreningen ikke kan gennemføres. Solidarisk hæftelse: Hvert enkelt medlem hæfter for hele gælden. Pro rata hæftelse: Det enkelte medlem hæfter kun for en del af gælden, baseret på den enkelte lejligheds værdi. HVADHÆFTER DU MED: Personlig (ubegrænset) hæftelse: Et medlem hæfter med hele sin formue. Begrænset hæftelse: Et medlem hæfter kun med en andel af sin formue, f.eks. det indskudte beløb i en ABF., ikke med sin øvrige formue. Fundet på nettet under: html, og ved søgning på Google på Hæftelse - Trojka (pdf-visning) Nuværende vedtægters 27 om bl.a. vedtægtsændringer: Stk. 1: Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de fremmødte stemmeberettigede ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejere sig om vedtægtsændringer, salg af fast ejendom, pantsætning eller foreningens opløsning. Dog skal altid mindst 1/5 af foreningens medlemmer være til stede. Stk. 2: Forslag om vedtægtsændringer, salg af fast ejendom, pantsætning eller foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, medlemmerne hvor mindst 2/3 af er til stede, og mindst 2/3 stemmer for forslaget. Er der mindre end 2/3 af medlemmerne tilstede, men stemmer 2/3 af de fremmødte forslaget, kan der indkaldes til en for ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 flertal, uanset antal tilstedeværende medlemmer. SORT SKRFT = ABF.s nye standardvedtægter 23 andelsboliger i alt: 1/5 = 4,6 = 5 RØD SKRFT = " = 5,75 = 6 Nye regler - teksten er fra ABF.s 1/3 = 7,66 = 8 nye standardvedtægter 2/3 = 15,32 = 16 BLÅ SKRFT = Egen tilføjelse GRØN SKRFT = Fra den gamle vedtægt

6 Fundet på nettet (trojka.dk/renderers/showmedia.ashx?id=e3770d7e-a7c g08e...) Se dansk og international erhvervsret, 2. udgave, kapitel 14: Hæftelse - begreber Juridisk person: En retlig enhed, der opstår af en sammenslutning af personer, fx et selskab, en andelsboligforening, fonde, kommunen, staten, en organisation, et konkursbo eller dødsbo. En juridisk person har retsevne, dvs. har evnen til at være part i et retsforhold og agere i retssager. En juridisk person er adskilt fra enkeltpersoner. Hæfter for gæld med sine aktiver, fx aktiverne i et aktieselskab. Fysisk person: Enkeltpersoner. Hæfter for gæld med deres personlige formue. Personlig/ubegrænset hæftelse: Hæfter for samtlige forpligtelser i virksomheden. Ved personlig hæftelse, stiller man sikkerhed med hele sin personlige formue, dvs. med alt, hvad man ejer og fremtidig Begrænset hæftelse: erhverver. Skyldneren eller selskabsdeltagerens hæftelse er begrænset til bestemt angivne aktiver eller et pengebeløb, fx i form af sit indskud i virksomheden. Skyldneren risikerer således kun at miste en del af sin formue, da hæftelsen vedrører et begrænset beløb. Solidarisk hæftelse: "En for alle og alle for en," fx ved drift af interessentskab (/S). Ved solidarisk hæftelse har hver selskabsdeltager forpligtet sig til at betale hele gælden. Når flere personer driver en virksomhed sammen, med solidarisk hæftelse og virksomheden ikke betaler sine regninger, kan kreditor kræve hele gælden betalt af en eller flere af de hæftende virksomhedsejere. Pro-rata hæftelse: Hver enkelt skyldner hæfter kun for en på forhånd fastsat andel af gældsforpligtelsen. Man kan kalde det forholdsmæssig hæftelse, hvor hver enkelt skyldner kun er forpligtet til at indfri egen andel af gælden og ikke kan forpligtes Direkte hæftelse: til at betale de andres. Kreditorer, som har penge til gode, kan rette pengekravet direkte mod selskabsdeltagerne og forlange betaling hos dem, uden først at skulle rette kravet mod selskabet. ndirekte hæftelse: Kreditorer kan ikke rette kravet direkte mod selskabsdeltagerne, men må først rette kravet mod selskabet. Viser det sig, at selskabet ikke kan betale, kan kravet så rettes mod selskabsdeltageren, der fx har kautioneret for selskabets kassekredit Svar fra ABF vedrørende andelsboligforeningens evt. tilgodehavende i forbindelse med salg/overdragelse af en lejlighed: Andelsboligforeningen har en lovsikret fortrinsret forud for en panthaver. Fortrinsretten dækker 12 måneders boligafgift, men kan udvides ved eksklusion. Er der ikke dækning til panthaver i forbindelse med et salg, skal panthaver samtykke i salgsprisen. Udgangspunktet er derfor, at det er panthaver, som står med tabet.

7 BLAG 2

8 ABFDENGRØNNESMARAGD FORTEGNELSE OVER FREMMØDTE VED GENERALFORSAMLNGEN DEN: 5. NOVEMBER 2013 LB STØRR FREMMØDTE STEMME FULDMAGTER LEDG NR ADRESSE NAVN M2 JA NEJ SEDLER ANTAL NAVN l l-l-th Eva Thisted 93 ' l-l-mf Ruth Korvig l-l-tv Tina og Brian Hansen th Jette Vinholdt Jensen mf Elna og Jørgen Jacobsen 78 X. -; tv Sejla og Nermin Harbas 90 ex) ~ th Kim Bekke 93 'J si -t-- ~ l 1-3-mf Henny og Peder Nielsen 78 i. 1-3-th Lisbeth Nielsen 90 ;( th Maiken Hvidtfeldt Jensen 80 - Anne Marie Andersen th 80 Maren Madsen 'f... -, th Lisbet Steffensen 80 '( tv rma Dahl 94 j ~ "- '. ill ~c-.j~ 141 S-l-th Sylvia og Poul Juncker S-l-tv --r--- ~ S-2-t~ Linda Johanne Nielsen (Anna og Peter Weiss) 80 Dorthe og Ole Jørgensen 90 'f. 17 S-2-tv Karen Marie Haargaard 80, 181 S-3-th Ase og Jørgen Schmidt 90 (. 19' S-3-tv Tove og Jørgen Nielsen 80 i. --r- 201 S-4-th Karin og Eddie Esfort S-4-tv --; S-S-th ~ ~ Casa Futura Sjælland aps (Cathrine og Kasper V. Hansen) Ulla Setnik Knud N. Andersen 80 ex) 90 ex' 1'1\.. ;:):)~'\ \\l: J~c:. 0:1. u"bs O\l\L~~ 23 S-S-tv Jesper Kjellberg Christensen 80 '., 23 STK MED ALT - M2: 1967 BEREGNNG AF FREMMØDTE ANTAL STEMMER 23 ANDELSBOLGER ALT: AFSTEMNNGSTEMAET ER: FOR FORSLAGET: 2(,c:"", r J/O? A-,1 ~c#,/"h--/~ ANTAL STEMMER STEMMEUDVALG: kik G Gl.<<E- 1ft&tu NAVN MOD FORSLAGET: ANTAL BLANKE STEMMER: STEMMER ALT: C O l/s = 4,6 = 5 Y4 = 5,75 = 6 1/3 = 7,66 = 8 2/3 = 15,32 = 16 DRGENT: ~~~ "ThQ. N\aser-.:> NAVN

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Andelsboligforeningen Slotsbakken

Andelsboligforeningen Slotsbakken Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsbakken Indholdsoversigt Side 1 1Navn og hjemsted, 2 Formål, 3 Medlemmer, 4 Indskud, 5 Hæftelse, 6 Andel Side 2 7 Boligaftale, 8 Boligafgift, 9 Vedligeholdelse,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 18. maj 2005, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 18. maj 2005, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 18. maj 2005, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 87 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter

Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter Kære beboere, Bestyrelsen har længe ønsket at opdatere foreningens vedtægter. Vi er overordnet tilfredse med indholdet i vedtægterne, men formen

Læs mere

Andelsboligforeningen

Andelsboligforeningen Andelsboligforeningen PILELY Vægtens Kvarter 122 164 5220 Odense SØ 19 April 2010 Indledning ABF udarbejdede i 1979 sin første standardvedtægt for private andelsboligforeninger og er siden da løbende

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16

Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16 Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16 Revideret i 2010 på grundlag af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentations (ABFs) standardvedtægter for andelsboligforeninger i

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er A/B Østre Ringvej 11-21. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende administrators hjemkommune.

Læs mere

1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. VEDTÆGT Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens

Læs mere

Andelsboligforeningen Ravndalen II. Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ravndalen II. 9310 Vodskov.

Andelsboligforeningen Ravndalen II. Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ravndalen II. 9310 Vodskov. Vedtægter for Andelsboligforeningen Ravndalen II 9310 Vodskov. 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ravndalen II. 1.2 Foreningens hjemsted er i Aalborg kommune. 2 Formål 2.1

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 Opdateret juni, 2010 Seneste ændringer til denne vedtægt foretaget på ordinær generalforsamling 26. maj 2010 Revideret siden Juli 2008-udgaven: Ny 3.2 Ændring 6.1

Læs mere

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM 1 NAVN OG HJEMSTED...2 2 FORMÅL...2 3 MEDLEMMER...2 4 INDSKUD...2 5 HÆFTELSE...2 6 ANDEL...2 7 BOLIGAFTALE...3 8 BOLIGAFGIFT...3 9 VEDLIGEHOLDELSE...3 10 FORANDRINGER...3

Læs mere

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj VEDTÆGTER Andelsboligforeningen Henrikshøj Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Henrikshøj. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje og

Læs mere

15. januar 2010. ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger i tæt/lav bebyggelse

15. januar 2010. ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger i tæt/lav bebyggelse 15. januar 2010 ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger i tæt/lav bebyggelse Indledning ABF udarbejdede i 1979 sin første standardvedtægt for private andelsboligforeninger og er siden da løbende

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

15. januar 2010 VEDTÆGTER. for Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B / Havelselskabetsvej 1 A og 1 B

15. januar 2010 VEDTÆGTER. for Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B / Havelselskabetsvej 1 A og 1 B 15. januar 2010 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B / Havelselskabetsvej 1 A og 1 B 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B /

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR S CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2014, den 7. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 Navn, hjemsted og formål 1 1.01. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36. 1.02. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 2.01. Foreningens

Læs mere