ISA 265 Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISA 265 Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse"

Transkript

1 International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

2 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation of Accountants 545 Fifth Avenue, 14 th Floor New York, New York USA Denne Internationale Standard om Revision (), Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse er udarbejdet af International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), en uafhængig standard udstedende organisation, der indgår i International Federation of Accountants (IFAC). IAASB har til formål at udstede standarder af høj kvalitet om revision og andre erklæringer med sikkerhed samt bidrage til en større tilnærmelse af internationale og nationale standarder for på den måde at styrke kvaliteten og ensartetheden af praksis på verdensplan og styrke offentlighedens tillid til den globale revisions - og erklæringsprofession. Den originale engelsksprogede publikation kan downloades gratis fra IFAC s website: Den godkendte tekst er den engelsksprogede udgave. IFAC s mål er at tjene offentlighedens interesser, styrke regnskabsprofessionen på globalt plan og bidrage til udviklingen af en stærk international økonomi ved at etablere og fremme efterlevelsen af faglige standarder af høj kvalitet og den internationale ensretning af sådanne standarder samt udtale sig om forhold af interesse for offentligheden på områder, hvor professionens ekspertise er relevant. April 2009, International Federation of Accountants (IFAC). Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering er tilladt forudsat, at sådanne kopier skal anvendes ved undervisning eller privat og hverken sælges eller formidles, og forudsat, at hver kopi bibeholder teksten: April 2009, International Federation of Accountants (IFAC). Alle rettigheder forbeholdes. Anvendes med tilladelse af IFAC. Kontakt dersom der ønskes tilladelse til at gengive, sælge eller videresende dette dokument. I andre situationer kræves IFAC s skriftlige tilladelse for at gengive, sælge, videresende eller gøre anden tilsvarende brug af dette dokument ud over, hvad loven tillader. Kontakt Denne Internationale Standard om Revision (), Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelseer udgivet på engelsk af International Auditing and Assurance Standard Board i International Federation for Accountants (IFAC) i april 2009 og oversat til dansk af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og genudgivet med tilladelse fra IFAC. IFAC har overvejet processen for oversættelsen af International Standard on Auditing oversættelsen er udført i overensstemmelse med Policy Statement Policy for Translation and Reproducing Standards Issued by IFAC. Den godkendte tekst i samtlige Internationale Standarder om Revision, der udgives af IFAC, er den originale engelske tekst. Engelsk udgave af International Standard om Revision (), Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse 2009, International Federation of Accountants (IFAC). Alle rettigheder forbeholdes. Dansk udgave af International Standard om Revision (), Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse 2011, International Federation of Accountants (IFAC). Alle rettigheder forbeholdes. Original titel: International Standard on Auditing (), Communicating Deficiencies in Internal Control to Those Charged with Governance and Management. ISBN:

3 KOMMUNIKATION OM MANGLER I INTERN KONTROL TIL DEN ØVERSTE (Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der begynder den 15. december 2009 eller senere*) INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit Indledning Omfanget af denne ISA Ikrafttrædelsesdato...4 Mål...5 Definitioner...6 Krav Vejledning og andet forklarende materiale Fastlæggelse af, om der er konstateret mangler i intern kontrol...a1-a4 Betydelige mangler i intern kontrol...a5-a11 Kommunikation af mangler i intern kontrol...a12-a30 * Ikrafttrædelse i Danmark udskudt med 12 måneder., Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse, bør læses i sammenhæng med ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision

4 Indledning Omfanget af denne ISA 1. Denne ISA omhandler revisors ansvar for på en passende måde at kommunikere de mangler i intern kontrol 1, som revisor har konstateret under revision af regnskaber, til den øverste og daglige ledelse. Denne ISA pålægger ikke revisor et yderligere eller mere vidtgående ansvar for at opnå en forståelse af interne kontrol og for at udforme og udføre test af kontroller ud over kravene i ISA 315 og ISA ISA fastlægger yderligere krav og giver vejledning angående revisors ansvar for at kommunikere med den øverste ledelse i forbindelse med revisionen. 2. Revisor skal opnå en forståelse af intern kontrol, som er relevant for revisionen i forbindelse med identifikation og vurdering af risiciene for væsentlig fejlinformation 4. I forbindelse med risikovurderingerne overvejer revisor intern kontrol med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af intern kontrol. Revisor kan identificere mangler i intern kontrol ikke alene under risikovurderingsprocessen, men også på ethvert andet stadie i revisionen. Denne ISA præciserer, hvilke konstaterede mangler revisor skal kommunikere til den øverste ledelse og den daglige ledelse. 3. Denne ISA udelukker ikke revisor fra at kommunikere andre forhold vedrørende intern kontrol, som revisor har identificeret under revisionen, til den øverste ledelse og den daglige ledelse. Ikrafttrædelsesdato 4. Denne ISA træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der begynder den 15. december 2009 eller senere. Mål 5. Revisors mål er på en passende måde at kommunikere til den øverste og den daglige ledelse om de mangler i intern kontrol, som revisor har konstateret under revisionen, og som efter revisors faglige vurdering er af tilstrækkelig vigtighed til at fortjene deres opmærksomhed. Definitioner 6. I ISA'erne forstås ved: (a) mangel i intern kontrol foreligger, når: i) en kontrol er udformet, implementeret eller anvendt på en sådan måde, at den ikke rettidigt kan forebygge eller opdage og korrigere fejlinformationer i regnskabet, eller 1 ISA 315, Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden og dens omgivelser, afsnit 4 og ISA 330, Revisors reaktion på vurderede risici. 3 ISA 260, Kommunikation med den øverste ledelse. 4 ISA 315, Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden og dens omgivelser, afsnit 12. Afsnit A60-A65 giver vejledning om kontroller, der er relevante for revisionen. Side 1

5 Krav (b) ii) der mangler en kontrol, der er nødvendig for rettidigt at forebygge eller opdage og korrigere fejlinformationer i regnskabet betydelig mangel i intern kontrol en mangel eller kombination af mangler i intern kontrol, som efter revisors faglige vurdering er af tilstrækkelig vigtighed til at fortjene den øverste ledelses opmærksomhed (jf. afsnit A5). 7. Revisor skal på grundlag af det udførte revisionsarbejde fastlægge, om der er konstateret en eller flere mangler i intern kontrol (jf. afsnit A1-A4). 8. Hvis revisor har konstateret en eller flere mangler i intern kontrol, skal revisor på grundlag af det udførte revisionsarbejde afgøre, om disse enkeltvis eller tilsammen udgør betydelige mangler (jf. afsnit A5-A11). 9. Revisor skal rettidigt og skriftligt kommunikere til den øverste ledelse om betydelige mangler i intern kontrol, der er konstateret under revisionen (jf. afsnit A12-A18, A27). 10. Revisor skal også rettidigt kommunikere til personer på et passende niveau i den daglige ledelse (jf. afsnit A19, A27): (a) (b) skriftligt om betydelige mangler i intern kontrol, som revisor har kommunikeret eller har til hensigt at kommunikere til den øverste ledelse, medmindre det efter omstændighederne ikke vil være passende at kommunikere direkte til den daglige ledelse, og (jf. afsnit A14, A20-A21) om andre mangler i intern kontrol, der er konstateret under revisionen, og som ikke er blevet kommunikeret til den daglige ledelse af andre parter, og som efter revisors faglige vurdering er af tilstrækkelig vigtighed til at fortjene den daglige ledelses opmærksomhed (jf. afsnit A22-A26). 11. Revisor skal i sin skriftlige kommunikation om betydelige mangler i den interne kontrol medtage: (a) (b) en beskrivelse af manglerne og en forklaring på deres potentielle konsekvenser (jf. afsnit A28) og tilstrækkelig information til, at den øverste og den daglige ledelse kan forstå baggrunden for kommunikationen. Revisor skal især forklare, at (jf. afsnit A29-A30): i) formålet med revisionen var, at revisor udtrykker en konklusion om regnskabet ii) iii) revisionen omfattede overvejelse af intern kontrol, der er relevant for udarbejdelsen af regnskabet, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af intern kontrol, og de forhold, der rapporteres, begrænser sig til de mangler, som revisor har konstateret under revisionen, og som ifølge revisor er af tilstrækkelig vigtighed til at blive rapporteret til den øverste ledelse. *** Vejledning og andet forklarende materiale Fastlæggelse af, om der er konstateret mangler i intern kontrol (jf. afsnit 7) Side 2

6 A1. Ved fastlæggelsen af, om revisor har konstateret en eller flere mangler i intern kontrol, kan revisor drøfte de relevante kendsgerninger og omstændigheder ved sine observationer med det rette niveau i den daglige ledelse. Denne drøftelse giver revisor mulighed for rettidigt at gøre den daglige ledelse opmærksom på, at der er mangler, som den daglige ledelse ikke tidligere har været opmærksom på. Niveauet i den daglige ledelse, som det er passende at drøfte observationerne med, er det niveau, der er bekendt med det pågældende interne kontrolområde og har bemyndigelse til at udbedre enhver konstateret mangel i intern kontrol. I visse tilfælde vil det ikke være passende for revisor at drøfte sine observationer direkte med den daglige ledelse, f.eks. hvis observationerne synes at så tvivl om den daglige ledelses integritet eller kompetence (jf. afsnit A20). A2. Når revisor drøfter kendsgerninger og omstændigheder ved revisors observationer med den daglige ledelse, kan revisor opnå anden relevant information til yderligere overvejelse, f.eks.: den daglige ledelses forståelse af de faktiske eller formodede årsager til manglerne afvigelser, som den daglige ledelse kan have konstateret, og som er opstået på grund af manglerne, f.eks. fejlinformation, der ikke blev forebygget af de relevante it-kontroller den daglige ledelses foreløbige tilkendegivelse af sin reaktion på observationerne. Særlige overvejelser vedrørende mindre virksomheder A3. Selv om de principper, der ligger til grund for kontrolaktiviteter i mindre virksomheder, sandsynligvis er de samme som i større virksomheder, kan de være mere eller mindre formaliserede. Mindre virksomheder kan endvidere finde, at visse typer kontrolaktiviteter ikke er nødvendige som følge af de kontroller, der udføres af den daglige ledelse. Eksempelvis kan den daglige ledelses enebemyndigelse til at yde kunder kredit og godkende betydelige varekøb medføre en effektiv kontrol med vigtige balanceposter og transaktioner og dermed mindske eller fjerne behovet for mere detaljerede kontrolaktiviteter. A4. Mindre virksomheder har desuden ofte færre ansatte, hvilket i praksis kan begrænse omfanget af funktionsadskillelse. I en lille ejerledet virksomhed kan ejerlederen imidlertid være i stand til at udøve et mere effektivt tilsyn end i en større virksomhed. Dette højere niveau af tilsyn fra den daglige ledelses side må afvejes mod den øgede mulighed for, at den daglige ledelse tilsidesætter kontroller. Betydelige mangler i intern kontrol (jf. afsnit 6(b), 8) A5. Betydeligheden af en mangel eller en kombination af mangler i intern kontrol afhænger ikke blot af, om en fejlinformation faktisk er opstået, men også af sandsynligheden for, at en fejlinformation kan opstå og af fejlinformationens potentielle omfang. Der kan derfor eksistere betydelige mangler, selv om revisor ikke har fundet fejlinformationer under revisionen. A6. Eksempler på forhold, som revisor kan overveje for at fastslå, om en mangel eller kombination af mangler i intern kontrol udgør en betydelig mangel, kan blandt andet være: sandsynligheden for, at manglerne i fremtiden vil føre til væsentlige fejlinformationer i regnskabet Side 3

7 eksponeringen for tab eller besvigelser forbundet med det tilhørende aktiv eller den tilhørende forpligtelse subjektivitet og kompleksitet ved fastlæggelsen af skønsmæssige beløb, såsom regnskabsmæssige skøn over dagsværdier de beløb i regnskabet, som er eksponeret for manglerne omfanget af aktivitet, der har fundet sted eller kunne finde sted på balanceposten eller i grupper af transaktioner, som er eksponeret for manglen eller manglerne kontrollernes vigtighed for regnskabsaflæggelsesprocessen, f.eks.: o generelle overvågningskontroller (såsom tilsyn med den daglige ledelse) o kontroller for forebyggelse og opdagelse af besvigelser o kontroller for udvælgelse og anvendelse af anvendt regnskabspraksis o kontroller for betydelige transaktioner med nærtstående parter o kontroller for betydelige transaktioner uden for virksomhedens normale drift o kontroller for regnskabsaflæggelsen ved afslutning af en periode (såsom kontroller med ikke-tilbagevendende posteringer) årsagen til og hyppigheden af de konstaterede afvigelser som følge af manglerne i kontrollerne manglens samspil med andre mangler i intern kontrol. A7. Indikationer på betydelige mangler i intern kontrol kan f.eks. være følgende: Bevis på ineffektive aspekter i kontrolmiljøet, såsom: o tegn på, at betydelige transaktioner, som den daglige ledelse er økonomisk interesseret i, ikke undersøges på passende vis af den øverste ledelse o identifikation af væsentlige såvel som uvæsentlige ledelsesbesvigelser, som ikke blev forebygget af virksomhedens interne kontrol o den daglige ledelse undladelse af at udbedre betydelige mangler, som tidligere er kommunikeret mangel på en risikovurderingsproces i virksomheden, hvor en sådan proces normalt ville være forventet etableret bevis for en ineffektiv risikovurderingsproces i virksomheden, f.eks. når den daglige ledelse ikke har identificeret en risiko for væsentlig fejlinformation, som revisor ville have forventet identificeret gennem virksomhedens risikovurderingsproces bevis for, at reaktionen på identificerede betydelige risici ikke har været effektiv (f.eks. manglende kontroller med en sådan risiko) fejlinformationer opdaget ved revisors revisionshandlinger, der ikke blev forebygget eller opdaget og korrigeret af virksomhedens interne kontrol, ændring af et tidligere offentliggjort regnskab for at afspejle korrektionen af en væsentlig fejlinformation som følge af fejl eller besvigelser Side 4

8 bevis for den daglige ledelses manglende evne til at føre tilsyn med regnskabsudarbejdelsen. A8. Kontroller kan være udformet til at fungere enkeltvis eller sammen for effektivt at forebygge eller opdage og korrigere fejlinformationer 5. Kontrol af tilgodehavender kan f.eks. bestå af både programmerede og manuelle kontroller, som er udformet til fungere sammen for at forebygge eller opdage og korrigere fejlinformation i balanceposten. En mangel i intern kontrol er muligvis ikke i sig selv tilstrækkeligt vigtig til at udgøre en betydelig mangel. En kombination af mangler, som påvirker samme balancepost eller oplysning, samme relevante revisionsmål eller samme del af intern kontrol, kan derimod øge risiciene for fejlinformation i en sådan grad, at den udgør en betydelig mangel. A9. I henhold til lov eller øvrig regulering i nogle jurisdiktioner skal revisor (særligt ved revision af børsnoterede selskaber) kommunikere til den øverste ledelse eller andre relevante parter (såsom tilsynsmyndigheder) om en eller flere specifikke typer mangler i den interne kontrol, som revisor har konstateret under revisionen. Hvor der i lov eller øvrig regulering er fastsat specifikke begreber og definitioner for disse typer mangler, og det kræves, at revisor anvender disse begreber og definitioner i kommunikationen, skal revisor benytte disse begreber og definitioner, når revisor kommunikerer i henhold til kravene i lov eller øvrig regulering. A10. Når jurisdiktionen har fastsat specifikke begreber for de typer mangler i intern kontrol, som skal kommunikeres, men ikke har defineret sådanne begreber, kan det være nødvendigt for revisor at bruge sin dømmekraft til at afgøre, hvilke forhold der skal kommunikeres i henhold til kravet i lov eller øvrig regulering. Revisor kan i den forbindelse overveje, om kravene og vejledningen i denne ISA er relevante. Hvis f.eks. formålet med kravet i lov eller øvrig regulering er at gøre den øverste ledelse opmærksom på visse interne kontrolforhold, som den øverste ledelse bør have kendskab til, kan det være hensigtsmæssigt generelt at ligestille disse forhold med de betydelige mangler, som ifølge denne ISA skal kommunikeres til den øverste ledelse. A11. Kravene i denne ISA er gældende, uanset om lov eller øvrig regulering måtte kræve, at revisor skal anvende specifikke begreber eller definitioner. Kommunikation af mangler i intern kontrol Kommunikation af betydelige mangler i intern kontrol til den øverste ledelse (jf. afsnit 9) A12. Den skriftlige kommunikation af betydelige mangler til den øverste ledelse afspejler vigtigheden af disse forhold og hjælper den øverste ledelse med at opfylde sit tilsynsansvar. ISA 260 opstiller relevante overvejelser i forbindelse med kommunikationen med den øverste ledelse, når hele den øverste ledelse deltager i den daglige ledelse af virksomheden 6. A13. Ved fastlæggelse af, hvornår den skriftlige kommunikation skal finde sted, kan revisor overveje, om det vil være vigtigt for den øverste ledelse at modtage denne kommunikation for at opfylde sit tilsynsansvar. Derudover kan det for børsnoterede selskaber i visse jurisdiktioner være nødvendigt for den øverste ledelse at modtage revisors skriftlige 5 ISA 315, Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden og dens omgivelser, afsnit A66. 6 ISA 260, Kommunikation med den øverste ledelse, afsnit 13. Side 5

9 kommunikation før datoen for godkendelsen af regnskabet for at kunne opfylde sit specifikke ansvar vedrørende reguleringsmæssige eller andre formål i relation til intern kontrol. For andre virksomheders vedkommende kan revisor udsende den skriftlige kommunikation på et senere tidspunkt. Her er den skriftlige kommunikation dog underlagt det overordnede krav 7 om, at revisor skal afslutte samlingen af det endelige revisionsarkiv rettidigt, da revisors skriftlige kommunikation af betydelige mangler udgør en del af det endelige revisionsarkiv. ISA 230 fastsætter, at en passende tidsfrist for afslutning af samlingen af det endelige revisionsarkiv normalt er senest 60 dage efter datoen på revisors erklæring 8. A14. Uanset den tidsmæssige placering af den skriftlige kommunikation af betydelige mangler kan revisor i første omgang kommunikere disse mundtligt til den daglige ledelse og, når det er passende, den øverste ledelse for at hjælpe disse til rettidigt at træffe udbedrende foranstaltninger for at minimere risiciene for væsentlig fejlinformation. Det fritager dog ikke revisor for ansvaret for skriftligt at kommunikere de betydelige mangler, som krævet i denne ISA. A15. Det er revisors faglige dømmekraft, der i de konkrete tilfælde tager stilling til, hvor detaljeret kommunikationen om betydelige mangler skal være. De faktorer, som revisor kan overveje med henblik herpå, kan f.eks. omfatte følgende: virksomhedens art. Den kommunikation, der kræves for en virksomhed af offentlig interesse, kan f.eks. være forskellig fra den, der kræves for virksomheder uden offentlig interesse virksomhedens størrelse og kompleksitet. Den kommunikation, der kræves for en kompleks virksomhed, kan f.eks. være forskellig fra den, der kræves for en virksomhed, der udøver en enkel forretning arten af de betydelige mangler, som revisor har identificeret virksomhedens ledelsessammensætning. Det kan f.eks. være nødvendigt med mere detaljerede oplysninger, hvis den øverste ledelse omfatter medlemmer, som ikke har stor erfaring med den branche, som virksomheden opererer i, eller med de berørte områder krav i lov eller øvrig regulering vedrørende kommunikationen af specifikke typer mangler i intern kontrol. A16. Den daglige og den øverste ledelse er muligvis allerede opmærksomme på betydelige mangler, som revisor har fundet under revisionen, og kan have valgt ikke at udbedre dem af omkostningshensyn eller andre hensyn. Den daglige og øverste ledelse har ansvaret for at vurdere omkostningerne og fordelene ved at træffe udbedrende foranstaltninger. Kravet i afsnit 9 gælder uanset de omkostningshensyn eller andre hensyn, som den daglige og den øverste ledelse finder relevante, når de skal vurdere, om sådanne mangler skal udbedres. A17. Selv om revisor har kommunikeret en betydelig mangel til den øverste og daglige ledelse i forbindelse med en tidligere revision, fjerner det ikke behovet for, at revisor genta- 7 ISA 230, Revisionsdokumentation, afsnit ISA 230, Revisionsdokumentation, afsnit A21. Side 6

10 ger kommunikationen, hvis der endnu ikke er truffet udbedrende foranstaltninger. Hvis en tidligere kommunikeret betydelig mangel fortsat eksisterer, kan beskrivelsen fra den tidligere kommunikation gentages i det aktuelle års kommunikation, eller der kan blot henvises til den tidligere kommunikation. Revisor kan anmode den daglige ledelse eller, hvor det er passende, den øverste ledelse om svar på, hvorfor den betydelige mangel endnu ikke er udbedret. Manglende handling kan, medmindre der foreligger en fornuftig forklaring, i sig selv udgøre en betydelig mangel. Særlige overvejelser vedrørende mindre virksomheder A18. Ved revision af mindre virksomheder kan revisor kommunikere på en mindre struktureret måde med den øverste ledelse end ved revision af større virksomheder. Kommunikation til den daglige ledelse af mangler i intern kontrol (jf. afsnit 10) A19. Det rette ledelsesniveau vil normalt være det niveau, som har ansvaret for og bemyndigelsen til at vurdere manglerne i intern kontrol og træffe de nødvendige udbedrende foranstaltninger. I relation til betydelige mangler vil det rette niveau sandsynligvis være den administrerende direktør eller økonomidirektøren (eller tilsvarende), da disse forhold også skal kommunikeres til den øverste ledelse. For andre mangler i intern kontrol kan det rette niveau være funktionsledelsen med en mere direkte involvering i de berørte kontrolområder og med bemyndigelse til at træffe de passende udbedrende foranstaltninger. Kommunikation om betydelige mangler i intern kontrol til den daglige ledelse (jf. afsnit 10(a)) A20. Visse konstaterede betydelige mangler i intern kontrol kan rejse tvivl om den daglige ledelses integritet eller kompetence. Der kan f.eks. foreligge bevis på besvigelser eller bevidst manglende overholdelse af love og øvrig regulering fra den daglige ledelses side, eller den daglige ledelse kan udvise manglende evne til at føre tilsyn med udarbejdelsen af et fyldestgørende regnskab, hvilket kan rejse tvivl om den daglige ledelses kompetence. Det er derfor ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt at kommunikere sådanne mangler direkte til den daglige ledelse. A21. ISA 250 fastlægger krav og giver vejledning om rapportering af manglende eller formodet manglende overholdelse af love og øvrig regulering, herunder når den øverste ledelse selv er involveret i den manglende overholdelse 9. ISA 240 fastlægger krav og giver vejledning om kommunikation med den øverste ledelse, når revisor har konstateret besvigelser eller formodede besvigelser, som involverer den daglige ledelse 10. Kommunikation af andre mangler i intern kontrol til den daglige ledelse (jf. afsnit 10(b)) A22. Revisor kan under revisionen konstatere andre mangler i intern kontrol, der er ikke betydelige mangler, men som kan være af tilstrækkelig vigtighed til at fortjene den daglige ledelses opmærksomhed. Fastlæggelsen af, hvilke andre mangler i intern kontrol, der fortjener den daglige ledelses opmærksomhed, er et spørgsmål om faglig vurdering efter omstændighederne, hvor sandsynligheden for og det mulige omfang af den fejlinformation, der kan opstå i et regnskab som følge af disse mangler, tages i betragtning. 9 ISA 250, Overvejelser vedrørende love og øvrig regulering ved revision af regnskaber, afsnit ISA 240, Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber, afsnit 41. Side 7

11 A23. Kommunikationen af andre mangler i den interne kontrol, der fortjener den daglige ledelses opmærksomhed, behøver ikke at være skriftlig, men kan være mundtlig. Hvor revisor har drøftet fakta og omstændigheder ved revisors observationer med den daglige ledelse, kan revisor anse en mundtlig kommunikation til den daglige ledelse af de andre mangler for at have fundet sted på tidspunktet for disse drøftelser. En efterfølgende formel kommunikation er derfor ikke påkrævet. A24. Hvis revisor i en tidligere periode har kommunikeret mangler i intern kontrol ud over betydelige mangler til den daglige ledelse, og den daglige ledelse har valgt ikke at korrigere disse af omkostningsmæssige eller andre årsager, er det ikke nødvendigt, at revisor gentager kommunikationen i den aktuelle periode. Revisor skal heller ikke gentage information om sådanne mangler, hvis disse tidligere er kommunikeret til den daglige ledelse af andre parter, såsom interne revisorer eller tilsynsmyndigheder. Det kan dog være hensigtsmæssigt for revisor at kommunikere disse andre mangler på ny, hvis der er sket udskiftninger i den daglige ledelse, eller hvis revisor har fået kendskab til ny information, der ændrer revisors og den daglige ledelses forståelse af manglerne. Den daglige ledelses manglende udbedring af andre mangler i den interne kontrol, som blev kommunikeret tidligere, kan imidlertid udvikle sig til en betydelig mangel, som fortjener kommunikation med den øverste ledelse. Hvorvidt dette er tilfældet, afhænger af revisors bedømmelse i det konkrete tilfælde. A25. I visse tilfælde kan den øverste ledelse ønske at modtage mere detaljerede oplysninger om andre mangler i intern kontrol, som revisor har kommunikeret til den daglige ledelse, eller at blive orienteret kort om arten af de andre mangler. Omvendt kan revisor finde det passende at kommunikere til den øverste ledelse om kommunikationen af de andre mangler til den daglige ledelse. I begge tilfælde kan revisor rapportere mundtligt eller skriftligt til den øverste ledelse alt efter hvad revisor finder passende. A26. ISA 260 fastsætter relevante overvejelser i forhold til kommunikationen med den øverste ledelse, når hele den øverste ledelse deltager i den daglige ledelse af virksomheden 11. Særlige overvejelser vedrørende offentlige virksomheder (jf. afsnit 9-10) A27. Der kan påhvile revisorer for offentlige virksomheder et yderligere ansvar for at kommunikere mangler i intern kontrol, som revisor har konstateret under revisionen, på måder, i detaljeringsgrader og til parter, som ikke er forudset i denne ISA. Betydelige mangler kan f.eks. skulle kommunikeres til lovgiver eller et andet regulerende organ. Lov, øvrig regulering eller anden myndighed kan også pålægge revisor for offentlige virksomheder at rapportere mangler i intern kontrol, uansat hvor stor en betydning de mulige indvirkninger af manglerne måtte have. Lovgivningen kan desuden stille krav om, at revisorer for offentlige virksomheder skal rapportere om bredere forhold vedrørende intern kontrol end de mangler i intern kontrol, som denne ISA kræver kommunikeret, f.eks. kontroller knyttet til overholdelse af instrukser fra de lovgivende myndigheder, øvrig regulering, kontraktvilkår eller tilskudsaftaler. Indhold af skriftlig kommunikation vedrørende betydelige mangler i intern kontrol (jf. afsnit 11) 11 ISA 260, Kommunikation med den øverste ledelse, afsnit 9. Side 8

12 A28. For at forklare de mulige indvirkninger af betydelige mangler behøver revisor ikke at kvantificere disse. De betydelige mangler kan grupperes til brug for rapporteringen, hvor det er passende. Revisors skriftlige kommunikation kan også omfatte forslag til udbedring af manglerne, en beskrivelse af den daglige ledelses faktiske eller foreslåede reaktion samt en udtalelse om, hvorvidt revisor har taget skridt til at verificere, om foranstaltningerne truffet af den daglige ledelse er blevet implementeret. A29. Revisor kan finde det passende at medtage følgende baggrundsoplysninger i kommunikationen: en tilkendegivelse af, at såfremt revisor havde udført mere omfattende handlinger vedrørende intern kontrol, ville revisor måske have konstateret flere mangler, der skulle rapporteres, eller konkluderet, at det faktisk ikke havde været nødvendigt at rapportere nogle af de rapporterede mangler en tilkendegivelse af, at kommunikationen er afgivet med henblik på den øverste ledelses formål og muligvis ikke er egnet til andre formål. A30. Der kan ved lov eller øvrig regulering være stillet krav om, at revisor eller den daglige ledelse skal aflevere en kopi af revisors skriftlige kommunikation om betydelige mangler til passende regulerende myndigheder. I så fald kan revisors skriftlige kommunikation identificere disse tilsynsmyndigheder. Side 9

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Førstegangsrevisionsopgaver - primobalancer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing

Læs mere

ISA 505 Eksterne bekræftelser

ISA 505 Eksterne bekræftelser International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Eksterne bekræftelser Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance Standards

Læs mere

ISA 501 Revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder

ISA 501 Revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Læs mere

ISA 580 Skriftlige udtalelser

ISA 580 Skriftlige udtalelser International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Skriftlige udtalelser Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance Standards

Læs mere

ISA 805 Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab

ISA 805 Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster,

Læs mere

ISA 705 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring

ISA 705 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Læs mere

ISA 260 Kommunikation med den øverste ledelse

ISA 260 Kommunikation med den øverste ledelse International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Kommunikation med den øverste ledelse Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing

Læs mere

ISA 570 Fortsat drift (Going concern)

ISA 570 Fortsat drift (Going concern) International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Fortsat drift (Going concern) Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance

Læs mere

ISA 530 Revision ved brug af stikprøver

ISA 530 Revision ved brug af stikprøver International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Revision ved brug af stikprøver Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger

Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger Endelig udgave April, December 2015 ISA 720 International standard om revision Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger Denne standard er udarbejdet og godkendt af International Auditing and

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE INTERNATIONAL STANDARD OM REVISION 805 (AJOURFØRT) SÆRLIGE OVERVEJELSER - REVISION AF BESTANDDELE AF ET REGNSKAB SAMT SPECIFIKKE ELEMENTER, KONTI ELLER POSTER, DER INDGÅR I ET REGNSKAB (Træder i kraft

Læs mere

Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S

Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S CVR nr. 15 46 59 72 Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S

Læs mere

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017 Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er Revisorevent 2017 ISA 230 Revisionsdokumentationens form, indhold og omfang 1:3 2. Revisionsdokumentation skal give Bevis for revisors

Læs mere

De seneste standarder og vejledninger

De seneste standarder og vejledninger De seneste standarder og vejledninger Dagsorden Clarity-projektet mv. Præmissen og kommunikation med ledelsen Den nye revisionspåtegning 2 08. De seneste September standarder 2010 og Mastersæt. vejledninger

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november august 2016

Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november august 2016 Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november 2015-1. august 2016 Indsamlingsnævnet, Journal nr. 15-920-01201 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger

ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger IFAC Board ISRS 4410 (ajourført) Marts 2012 International standard om beslægtede opgaver ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger International Auditing and Assurance Standards

Læs mere

Yderligere gennemgangshandlinger, når revisor bliver opmærksom årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation... 44

Yderligere gennemgangshandlinger, når revisor bliver opmærksom årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation... 44 årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven - UDKAST * ** Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Omfanget af denne standard... 1-3 Omfanget af denne standard... 1-2 Udvidet

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

Regnskab for TTH- Ungdoms lotteri "Vind en bil" 2017

Regnskab for TTH- Ungdoms lotteri Vind en bil 2017 Regnskab for TTH- Ungdoms lotteri "Vind en bil" 2017 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning i Den uafhængige revisors erklæring 2 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Noter til årsregnskabet

Læs mere

ISQC 1 Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringer med sikkerhed og beslægtede opgaver

ISQC 1 Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringer med sikkerhed og beslægtede opgaver International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Kvalitetsstyring Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringer med

Læs mere

ISA 320 Væsentlighed ved planlægning og udførelse af en revision

ISA 320 Væsentlighed ved planlægning og udførelse af en revision International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Væsentlighed ved planlægning og udførelse af en revision Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International

Læs mere

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet* oktober Hotel Nyborg Strand Side 1

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet* oktober Hotel Nyborg Strand Side 1 Solid dansk vækst med robust revision Revisordøgnet*2011 27.-28. oktober 2011 - Hotel Nyborg Strand Side 1 De seneste standarder og vejledninger Anders Bisgaard, Beierholm Dagsorden Clarity-projektet Præmissen

Læs mere

Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber

Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber IFAC Board September 2014 International standard om revision () Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber Denne standard er udarbejdet og godkendt af International Auditing and

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/17 BERETNING om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/02)

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S Ejendomsselskabet Slotsgården A/S CVR-nr. 25 67 54 87 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 71 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 71 3 Revisionen

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S 1. Generelt Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for bestyrelsen. Det er revisionsudvalgets

Læs mere

HASSERIS GRUNDEJERFORENING ÅRSREGNSKAB 2016

HASSERIS GRUNDEJERFORENING ÅRSREGNSKAB 2016 ÅRSREGNSKAB 2016 Til medlemmerne i Hasseris Grundejerforening Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Hasseris Grundejerforening for regnskabsåret 1. januar 2016-31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S CVR-nr. 25 67 52 82 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 67 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 67

Læs mere

ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger (budgetter og fremskrivninger) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger (budgetter og fremskrivninger) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing Udover ændri and Assurance Standards Board ISAE 3400 DK Januar 2012 International Standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

Ringe Boligselskab. Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger. Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015

Ringe Boligselskab. Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger. Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015 Ringe Boligselskab Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015 2. Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2015 2014 (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver

Læs mere

Kommisorium for revisionskomite

Kommisorium for revisionskomite Kommisorium for revisionskomite Kristian Wulf-Andersen Copyright 2. november 2011 Trifork A/S Side 1 af 9 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.1.0 2009-05-26 KWA Oprettelse og første version til

Læs mere

G/F Sophienlund. Vinkelvej Roskilde CVR-nr

G/F Sophienlund. Vinkelvej Roskilde CVR-nr G/F Sophienlund Vinkelvej 3 4000 Roskilde CVR-nr. 32 90 24 80 Årsrapport for 2016 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Indehavernes påtegning 1 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 2 Indehaverberetning

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Beierholm Munkehatten 1B 5220 Odense SØ Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende: Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer BEK nr 385 af 17/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0031910 Senere ændringer

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016.

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016. Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B

Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B Revisionsprotokollat af 26. april 2016 Indholdsfortegnelse Side 1 Revision af årsregnskabet 31 1.1 Indledning 31 1.2 Konklusion på det udførte revisionsarbejde

Læs mere

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse 1. Indledning På bestyrelsesmødet den 12. marts 2009 besluttede bestyrelsen for at nedsætte et revisionsudvalg samt at indstille valg af formand og udvalgets honorering til repræsentantskabets godkendelse

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr

Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr. 28 50 09 71 1. Præambel 1.1. Bestyrelsen for Fast Ejendom Danmark A/S har besluttet, at den samlede bestyrelse skal fungere som revisionsudvalg

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

ÅRSRAPPORT. 1. januar december 2016 COHEBO HOLDING APS. Møllelodden Dragør. CVR-nr regnskabsår

ÅRSRAPPORT. 1. januar december 2016 COHEBO HOLDING APS. Møllelodden Dragør. CVR-nr regnskabsår ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 COHEBO HOLDING APS Møllelodden 1 2791 Dragør CVR-nr. 33 14 62 72 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 11.

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 1

Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 1 Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 1 I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 2 i lov nr. 1232 af 18. december 2012

Læs mere

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Falcks Seniorforening CVR-nr.:

Læs mere

med autoritetens svar

med autoritetens svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016 med autoritetens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Bregentvedvej 22 4690 Haslev Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

Himmerland Golf Klub Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø

Himmerland Golf Klub Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø CVR-nr. 10 66 62 95 Årsrapport for 2016 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.04.17 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Arbejdsplan for revisionsudvalget.

Arbejdsplan for revisionsudvalget. . Introduktion Nærværende model til en arbejdsplan kan anvendes som hjælp til udarbejdelse af en specifik arbejdsplan for revisionsudvalget. Formålet med arbejdsplanen er overordnet at fastlægge antallet

Læs mere

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016 CVR-nr. 11 77 06 49 Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia Årsregnskab 2016 Indholdsfortegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2-3 Årsregnskab

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Fonden Kulisselageret

Fonden Kulisselageret Fonden Kulisselageret Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere