Udvalgets ansvarsområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalgets ansvarsområde"

Transkript

1 Side 1 af Generelt Udvalgets ansvarsområde Entreprenørafdelingen løser forskellige driftsopgaver for kommunes forvaltninger og afdelinger/institutioner, bl.a.: Pleje og vedligeholdelse af grønne områder, skove, natur og strande, Renholdelse af veje, fortove og stier, Renovering og reparation af fortove, belægninger og vandafledning på veje, Vedligeholdelse af vandløb, Pleje og vedligeholdelse af idrætsanlæg, Rengøring af offentlige toiletter, Kørsel af hjælpemidler og Vintertjeneste. Beredskabsområdet dækker det daglige beredskab med kommunalt ansatte og Falck samt et supplerende beredskab med frivillige. Beredskabskommissionen er politisk ansvarlig, og området vedrører al beredskabslovgivning, visse dele af bygge- og miljølovgivningen samt forhold vedr. skorstensfejning. Svendborg Kommunes beredskab driver en brandskole på Poul Smeds Vej, hvor der afvikles kurser for kommunalt ansatte, Falck og de maritime skoler. Brandskolens drift skal hvile i sig selv. Redningsberedskabets hovedopgaver er: Forebyggelse, planlægning, indsats og uddannelse. Byg, Vej og Miljø varetager opgaver indenfor hovedområderne: Byggesag, udstykning, BBR, parkering, trafiksikkerhed, vejplanlægning, private fællesveje, industrimiljø, spildevand og affald Anlæg og Ejendom varetager opgaver indenfor hovedområderne: Administration omkring vedligehold af grønne områder, vejvedligehold, bygningsvedligehold af kommunale erhvervsejendomme, adm. af ubenyttet kommunalt ejet jord, og drift af offentlige toiletter. Energistyring og energiudviklingsprojekter for kommunens samlede bygningsmasse. Afdelingen gennemfører diverse bygge- og anlægsopgaver indenfor vejområdet og kommunalt byggeri. Natur og Vand varetager opgaver indenfor hovedområderne: Landbrug, vandforsyning, råstoffer, jordforurening, badevand, natur, vandløb, VVM og klimaområdet. Sekretariat og Udvikling omfatter de administrative funktioner i Miljø og Teknik: Sekretariat/ESDH, fælles økonomi for administrative afdelinger, decentral økonomi for direktørområdet samt udvikling og formidling.

2 Side 2 af Entreprenørafdelingen Anlæg og Ejendom Entreprenørafdelingen arbejder fortsat efter Bestiller- Udføremodellen (BUM) gennem dialogbaseret aftalestyring. Der er sat fokus på, i samarbejde med Bestiller, at forbedre beskrivelser og mængdeopgørelser på de opgaver der udføres. Dette giver grundlaget for omkostnings- og driftsoptimering, samt synliggørelse af egentlige nøgletal for diverse ydelser. Gennem disse tiltag sikres konkurrencedygtigheden. Formålet med en kommunal driftsafdeling er, at opgaverne udføres pris-, kvalitets- og servicemæssigt, på en sådan måde, at kommunen får mest mulig kvalitet for færrest mulige kroner. I 2011 vil der fortsat blive sat fokus på udvikling af Bestiller Udføremodellen (BUM) gennem dialogbaseret aftalestyring. Medio 2010 blev Anlæg og Ejendom samorganiseret med entreprenørafdelingen, hvilket styrker samarbejdsformen den dialogbaserede aftalestyring. Der vil blive sat fokus på opfølgning af de udarbejdede ydelsesbeskrivelse som grundlag for en sikker omkostningsstyring. Fokus vil også blive rettet mod en sikker og præcis styring af diverse anlægsprojekter såvel tidsmæssigt som økonomisk. Beredskab Indsatsområderne for 2011 vil være: Gennemføre alle ca. 300 brandsyn, og behandle ca. 25 sager vedr. brandtekniske byggesager. Holde responstiderne på de ca. 250 udrykninger, henholdsvis 10 min. i Svendborg By og min. i land- og ydreområder. Udstede ca. 250 lejlighedstilladelser. Gennemføre uddannelse i ca elevtimer for frivillige og uddanne ca. 250 personer i brandtjeneste for de maritime skoler. Byg, Vej og Miljø Det er målet på området at medvirke til etablering af gode, smukke, sunde og sikre levevilkår for borgerne i Svendborg Kommune. Dette skal ske gennem fokus på etablering af godt og sundt byggeri, sikre trafikforhold og forbedring af miljøværdierne. Der skal på området opretholdes en effektiv og serviceorienteret myndighedsbehandling inden for alle sagsområder. Natur og Vand Det er målet på området at sikre og forbedre natur og miljøværdierne samtidig med, at brugerne har tillid til arbejdet og er tilfredse med sagsbehandlingen. Der er fastsat servicemål, der sikrer den hurtigst mulige sagsbehandling. Indsatsområderne i 2011 omfatter: Udarbejdelse af bemærkninger til statens vand- og Natura2000 planer. Og efterfølgende udarbejdelse af handleplaner for implementering af planerne. Herunder også gennemførelse af vådområdeprojekter i 2011, som det er aftalt med staten. Udarbejdelse af plan for biogasanlæg samt plan for landbruget som del af den kommende kommuneplan. Udarbejdelse af en Naturplan som opfølgning på kommuneplanen. Planen skal indeholde politikker for bevaring, genoprettelse og anvendelse af naturen samt konkrete handleplaner. Behandling af sager om naturbeskyttelse prioriteres højt i 2011, da der er sket en ophobning i Endelig skal bemærkes, at afdelingen fra 2011 har fået tilført 2 nye opgaver: VVM (vurdering af større projekters indvirkning på miljøet) og en del af klimaopgaven. Disse opgaver vil også blive prioriteret højt i 2011.

3 Side 3 af Sekretariat og Udvikling Sekretariat og Udvikling skal arbejde for, at Miljø og Teknik fremstår som en udviklingsorienteret servicevirksomhed, der er synlig og resultatskabende. I samarbejde med øvrige afdelinger skal der skabes størst mulig administrativ robusthed. I 2011 skal der sættes fokus på at understøtte team og dermed organisationsudvikling i de faglige afdelinger samt på den decentrale økonomistyring, herunder anlægsopgaver og opgavetilpassede ansættelser. Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Vedtaget budget priser Entreprenørafdelingen 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Beredskab 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 Byg, Vej og Miljø -1,9-4,7-4,7-4,7-4,7 Anlæg og Ejendom 45,4 49,7 49,2 48,6 48,3 Natur og Vand 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Sekretariat og Udvikling 26,5 26,3 26,1 26,1 26,1 i alt 83,6 84,9 84,2 83,6 83,3 Anlæg: Beredskab 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 Byg, Vej og Miljø 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Anlæg og Ejendom 13,1 30,1 14,3 16,5 16,5 Natur og Vand -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 14,1 34,3 16,9 19,1 19,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt i alt 97,7 119,2 101,1 102,8 102,4

4 Side 4 af ændringer Mio. kr. ændringer Reduktion problemområder Tilbageførsel Natur og Vand - genåbning af budget Nye tiltag - genåbning af budget Alternativ budgetforlig - genåbning af budget Ansættelsesstop - genåbning af budget Rammebesparelse - genåbning af budget Forskudt tjeneste til Nedskrivning med 0,25% i effektivisering Lokalløn Ændring ifølge prisfremskrivning Lov- og cirkulæreprogram Vejafvandingsbidrag Lunde Kursuscenter - lån Byggesagsgebyr Vintertjeneste Besparelsesforslag 1. og 2. behandling Stadepladser - flyttet fra Øk til UMT Forpligtende samarbejde - overheadpulje ændringer drift i alt ændringer - Anlæg Energibesparende foranstaltninger Stenstrup Plejehjem - overført fra Byfornyelse fra Kultur og Plan Ombygning af krydset Odensevej/Vestergade Kommunikationssystem SINE ændringer anlæg i alt angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2010 og det vedtagne budget Økonomisk redegørelse sbudgettet for 2011 udgør netto 84,9 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 1,5 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2011 i det vedtagne budget Stigningen skyldes primært den almindelige pris- og lønfremskrivning, samt andre mindre tilpasninger. Af større ting kan nævnes tilpasning af vejafvandingsbidrag, tilpasning af lån, byggesagsgebyr og vintertjeneste. Af besparelser kan nævnes div. i.f.m. genåbning af budget 2010, samt tilpasning af problemområder og nye besparelser i forbindelse med budgetforliget.

5 Side 5 af Anlæg Anlægsbudgettet for 2011 udgør netto 34,3 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 22,2 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2011 i det vedtagne budget Anlægsbudgettet indeholder primært vedligeholdelsesanlæg, hvilket var et led i tilpasningen af den økonomiske strategi. I budgetforliget blev der givet etårige bevillinger til nyt kommunikationssystem på beredskabsområdet samt ombygning af krydset Odensevej/Vestergade. Puljen til energibesparende foranstaltninger blev genindført. Af nye ting kan nævnes at en del af byfornyelsen flytter fra Kultur, Plan og Erhverv til Miljø og Teknik samt at et restbeløb i en verserende voldgiftsag vedr. Stenstrup Plejehjem er overført fra Socialområdet.

6 Side 6 af Entreprenørafdelingen Rammebetingelser Entreprenørafdelingen opererer med et 0-budget. Indtægter opnås gennem opgaveløsning på regning, for de kommunale kunder. Afregning skal ske til kostpriser, således afdelingens regnskab vedvarende er i balance og uden at der genereres overskud. De primære opgaver er indenfor park- og vejområdet, internt i Miljø og Teknik. Entreprenørafdelingen arbejder vedvarende med en kapacitetstilpasning i forhold til opgavemængden. Der er ca. 50 fastansatte medarbejdere i alt. I vintersæsonen tilpasses kapaciteten ved vinterhjemsendelse. Afdelingen anvender på visse opgaver lokale underentreprenører. Fokusområde: Konkurrencedygtighed Tema: At gøre Entreprenørafdelingen konkurrencedygtig. Mål: Entreprenørafdelingen som udfører skal, på baggrund af udbudsmaterialer, kunne udregne et korrekt kontrolbud, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriet regler. Veje til målet: 1) Udarbejde korrekte omkostningsberegninger for, interne, direkte- og indirekte omkostninger. 2) Ved anvendelse af kalkulationsprogram, at foretage tids- og forbrugskalkulationer på de enkelte driftsarbejder. Status for målopfyldelse: Status for målopfyldelse opgøres første gang den 1. maj (Generel status). Ved udgangen af 2011 skal retvisende omkostningskalkulationer for mandskab og maskiner være udarbejdet. Efter 1. jan skal afdelingen, på baggrund af udbudsmateriale, kunne udregne et kontrolbud på opgaver. (Intern status). Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning for målopfyldelse beskrives første gang den 1. maj (Generel opfølgning). Der skal følges op på fremdriften, og denne sikres i form af fastlagte mellemterminer. Ved udgangen af 2011 foretages evaluering i samarbejde med Bestiller. (Intern opfølgning). Kommentar: Inden retvisende omkostningsberegninger kan udarbejdes, skal en række interne afklaringer om ejerforhold og omkostningsfordelinger på ejendomme og maskiner, foretages mellem Bestiller og Udfører.

7 Side 7 af Økonomisk oversigt for området Entreprenørafdelingen Vedtaget budget priser Bruttoudgifter 25,7 32,1 32,0 32,0 32,0 Bruttoindtægter -25,3-31,6-31,6-31,6-31,6 i alt 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Entreprenørafdelingen i alt 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Entreprenørafdelingen har reduceret bemandingen i forhold til 2010, som følge af diverse selektive budgetbesparelser, samt generelt faldende ordreindgang i forhold til tidligere år. Anlæg Entreprenørafdelingen har et igangværende anlægsprojekt med salg af gamle stillepladser. Provenu herfra skal delvis anvendes til modernisering og udbygning af de tilbageværende pladser på Bodøvej. To pladser på Thurø og i Hesselager er solgt, mens pladser i Stenstrup og på Tåsinge er til salg. Moderniseringer af mandskabsfaciliteter og udbygning af, primært maskinhalskapacitet, er tiltrængte på Bodøvej 18. Beredskab Rammebetingelser Beredskabskommissionen er politisk ansvarlig, og området vedrører al beredskabslovgivning, visse dele af bygge- og miljølovgivningen samt forhold vedr. skorstensfejning. Redningsberedskabets hovedopgaver er: Forebyggelse, planlægning, indsats og uddannelse. Indsatsområderne for 2011 vil være: Gennemføre alle ca. 300 brandsyn, og behandle ca. 25 sager vedr. brandtekniske byggesager. Opgaven er flyttet fra Byg, Vej og Miljø. Holde responstiderne på de ca. 250 udrykninger, henholdsvis 10 min i Svendborg By og min i land- og ydreområder. Udstede ca. 250 lejlighedstilladelser. Gennemføre uddannelse i ca elevtimer for frivillige og uddanne ca. 250 personer i brandtjeneste for de maritime skoler.

8 Side 8 af Fokusområde: Responstid på udrykninger Tema: Ifølge Byrådets beslutning om den risikobaserede dimensionering er responstiderne (fra alarmtidspunkt til ankomsttidspunkt) fastsat som angivet i rammebetingelserne. Mål: At overholde de fastsatte tidspunkter i 95% af udrykningerne. Tidspunkterne er henholdsvis 10 min i Svendborg By og min i land- og ydreområder. Veje til målet: I Beredskabsstyrelsens online system Odin indrapporteres alle udrykninger. Falck laver månedlige udtræk, for hurtigt at følge udviklingen om tiderne overholdes. Status for målopfyldelse: Status for målopfyldelse opgøres første gang den 1. maj (Generel status). Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning for målopfyldelse beskrives første gang den 1. maj (Generel opfølgning). Hvis målet på de 95% ikke opfyldes indrapporteres til Beredskabschefen, der i dialog med Falck forsøger at finde årsagen og rette op. (Intern opfølgning). Økonomisk oversigt for området Beredskab Vedtaget budget priser Kommunalt redningsberedskab 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 Statsligt redningsberedskab 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Brandskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 i alt 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 Anlæg: Nyt kommunikationssystem 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 Beredskab i alt 10,6 12,2 10,6 10,6 10,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

9 Side 9 af Økonomisk redegørelse Redningsberedskabets kommunale del er til myndighedsudøvelse, forebyggelse, Falck-aftale samt hovedsagelig til drift af brandhanenettet, bygninger og kommunalt suppleringsmateriel. Falck-aftalen om brandslukning er baseret på kommunens risikobaserede dimensionering og skal revideres i Der forventes ingen større ændringer i dimensioneringen. Anlæg I 2011 indføres det nye kommunikationsnet (SINE). Falck indgår som Svendborg Kommunes hovedoperatør frem til 31. december Byg, Vej og Miljø Rammebetingelser Byg, Vej og Miljø er primært en myndighedsafdeling. Afdelingen varetager opgaver inden for byggesag, udstykning, BBR, parkering, trafiksikkerhed, vejplanlægning, private fællesveje, industrimiljø, spildevand og affald. Området er i stort omfang reguleret af gældende lovgivning - inden for henholdsvis byggeri, miljø, veje og trafik. Herudover er området i forhold til miljøsagsbehandlingen omfattet af et kvalitetsstyringssystem. Fokusområde: Gode, smukke, sunde og sikre levevilkår Tema: Byggesagsbehandling og godt byggeri I Svendborg Kommune har vi konstant fokus på, at der etableres gode, smukke, sunde og sikre levevilkår for kommunens borgere, og at der samtidig hermed sker en positiv udvikling på erhvervsområdet. På byggesagsområdet vil vi medvirke til dette ved at sikre en helhedsorienteret sagsbehandling, hvor vi vil søge at imødekomme både borgernes ønsker, virksomhedernes behov og lovgivningen på området. I sagsbehandlingen vil vi herudover inddrage kommunens arkitekturpolitik og den kommunale fysiske planlægning. Mål: Det er målet på byggesagsområdet at medvirke til, at der opføres smukke, sunde og sikre byggerier. Dette skal sikres gennem overholdelse af lovgivningen på området, kommunens plandokumenter og intentionerne i arkitekturpolitikken. Det er samtidig et mål at sikre en serviceorienteret og kvalificeret sagsbehandling. Konkret er det vores målsætning at kunne give en byggetilladelse inden for 6-8 uger fra det tidspunkt, hvor vi modtager en fuldt oplyst ansøgning. Veje til målet: Gode, smukke, sunde og sikre byggerier og levevilkår søges tilvejebragt gennem forebyggelse.

10 Side 10 af Først og fremmest skal den forebyggende indsats sikres gennem vejledning og dialog med borgere og virksomhedsejere. Den forebyggende indsats vil også ske gennem byggesagsbehandlingen, hvor der vil være fokus på at sikre overholdelse af reglerne for byggeri, hvorved for eksempel fare for brand, indeklimaproblemer og nedstyrtningsfare undgås. Samtidig skal der via arkitekturpolitikken og overholdelse af den kommunale planlægning sikres smukt byggeri og godt indrettede bebyggelser. Status for målopfyldelse: Status for målopfyldelse opgøres første gang den 1. maj (Generel status). I 2010 har vi overholdt de konkrete målsætninger på området med hensyn til sagsbehandlingstider. Der skal fortsat arbejdes med den forebyggende indsats, og der vil i byggesagsbehandlingen blive sat fokus på formidling af intentionerne i lovgivningen og den kommunale planlægning. (Intern status). Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning for målopfyldelse beskrives første gang den 1. maj (Generel opfølgning). Der vil løbende gennem 2011 blive fulgt op på sagsbehandlingstider, og der skal fortsat arbejdes med den forebyggende indsats. (Intern opfølgning). Økonomisk oversigt for området Byg, Vej og Miljø Vedtaget budget priser Miljøtilsyn - industrivirksomheder -0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 Skadedyrsbekæmpelse -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Veje - fælles formål 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Parkering -3,1-5,7-5,7-5,7-5,7 Diverse 0,1-0,2-0,2-0,2-0,2 i alt -1,9-4,7-4,7-4,7-4,7 Anlæg: Byfornyelse 0,0 2,1 2,1 2,1 2,1 Trafiksikkerhed og signalanlæg 2,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Anlæg i alt 0,0 2,6 2,6 2,6 2,6 Byg, Vej og Miljø i alt -1,9-2,1-2,1-2,1-2,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

11 Side 11 af Økonomisk redegørelse I 2011 forventes en indtægt på ca. 0,3 mio. kr. i gebyr for miljøsagsbehandlingen. Parkeringsområdet er i 2011 budgetteret til ca. 5,7 mio. kr. netto. Indtægten modsvares blandt andet af udgifter til drift og vedligehold af parkeringssøgesystemer, etablering af nye parkeringspladser, drift af parkeringsvagtordning m.v. og på andre politikområder til drift og vedligehold af kommunes parkeringspladser. Anlæg På anlægsbudgettet er der afsat ca. 0,6 mio. kr. til renovering af signalanlæg og i ca. 2,1 mio. kr. til bygningsfornyelse, indeklimasager og bygningsforbedringsudvalget. Anlæg og Ejendom Rammebetingelser Afdelingen Anlæg og Ejendom er organiseret under Miljø og Teknik, som en team- og projektorganisation. Afdelingen varetager opgaver indenfor områderne park og vej, bygningsdrift, herunder energistyring, samt anlægsopgaver indenfor vej og byggeri. Entreprenørafdelingen blev medio 2010 organiseret under Anlæg og Ejendom fra medio Afdelingens personalestab ansættes i forhold til opgavetilgang af diverse projekter, da lønomkostningerne er delvist opgavefinansieret gennem diverse bygge- og anlægsopgaver. Afdelingen virker som bestiller i forhold til vedligeholdelsesopgaver på park- og vejområdet som løses af Entreprenørafdelingen som udfører. Samarbejdet mellem bestiller og udføre tager udgangspunkt i dialogbaseret aftalestyring på baggrund af rammeaftaler. Der er sat særlig fokus på udvikling af denne samarbejdsform med henblik på optimal opgaveløsning i forhold til de økonomiske forudsætninger. Afdelingen arbejder bl.a. med: Grønne områder omfatter anlæg og drift af grønne områder. Disse områder ligger primært i byerne, og omfatter parker, stier, træer og legepladser. Derudover omfatter området kommunens skove, strande og badebroer. Endelig er Ø-havsstien omfattet. Arealerne omfatter rekreative arealer i bymæssig eller bynære områder af stor betydning for uorganiserede friluftsaktiviteter og naturoplevelser. Desuden plejes fortidsminder. Vejvedligehold omfatter reparationer af veje, fortove, pleje af rabatter, broer og bygværker, kørebaneafmærkning og vejbelysning. Løbende og rettidig vedligehold af veje, fortove er af yderste vigtighed for levetiden af vej og fortov. Derfor skal der til stadighed være fokus på vedligeholdelsen. Afdelingen varetager bygningsvedligehold af kommunale erhvervsejendomme, samt gennem variable ydelser bygningsvedligehold for andre direktørområder. Det er målet at levere en så optimal prioriteret indsats på vedligeholdelsesområdet som muligt i forhold til de økonomiske afsatte midler. Det er en stor udfordring at bevare bygningsmassens værdi.

12 Side 12 af Energiområdet har særligt fokus. Der pågår til stadighed energioptimering af den bestående bygningsmasse, ligesom der hvert år investeres i energistyring og energibesparende projekter. Det samlede potentiale for energioptimering afdækkes og alle nye lokaliteter vurderes energimæssigt. Kommunens behov for bygherrerådgivning varetages ligeledes af afdelingen. Alle ny- om- eller tilbygningsprojekter gennemføres med bistand fra afdelingen. Dette sker med baggrund i at Udvalget Miljø og Teknik er byggeudvalg. En del mindre om- og tilbygningsprojekter op til ca. 4-5 mio. kr. udføres af afdelingens eget personale. Dette omfatter hele rådgiverpaletten fra planlægning, skitsering, projektering og tilsyn. Denne aktivitet muliggør at reduktionsblokken Hjemtagelse af projekteringsopgaver kan opfyldes. Jordforsyning er et område som afdelingen varetager og omfatter administration af kommunalt ejet jord som ligger ubenyttet hen og som er bortforpagtet til landbrugsformål. Fokusområde: Udvikling af BUM-model og dialogbaseret aftalestyring Tema: I Miljø og Teknik er der medio 2010 foretaget en organisationsændring, idet entreprenørafdelingen er sammenlagt med Anlæg og Ejendom. Denne ændring giver optimale muligheder for at samkøre tanker og ideer for gennem fælles indsats at kunne sikre optimering af dette driftsområde som helhed. sbudgettet skal udnyttes bedst muligt således kommunen får den bedste opgaveløsning i forhold til de til enhver tid værende økonomiske rammer. Borgerne skal opleve at vi udøver en professionel og effektiv håndtering af såvel små som store sager. Mål: Det er målet at der ved årets udgang foreligger en evalueringsrapport. Denne rapport skal vise udviklingen indenfor driftsområdet. Endvidere er det målet at der foreligger tilrettede ydelsesbeskrivelser der sikrer en professionel og effektiv håndtering af vort driftsområde. Veje til målet: Ydelsesbeskrivelser der er tilrettet den enhver tid værende økonomi danner rammerne for vor indsats og serviceniveau på driftsområdet. Gennem dialog mellem Bestiller og Udfører sikres udvikling af området med henblik på rettidigt at kunne koordinere indsats i forhold til aktuelt behov og økonomi for optimal opgaveløsning. Status for målopfyldelse: Status for målopfyldelse opgøres første gang den 1. maj (Generel status). Der er i 2010 lagt et godt grundlag for optimering af styring på driftsområdet, idet der er udarbejdet ydelsesbeskrivelser på alle driftsopgaver til gavn for såvel Bestiller som Udføre. (Intern status). Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning for målopfyldelse beskrives første gang den 1. maj (Generel opfølgning). Der skal evalueres løbende gennem året ved fastsatte mellemterminer på såvel tilbagemeldinger fra brugere, kunder og borgere. Ved årets slutning udarbejdes evalueringsrapport for driftsområdet.

13 Side 13 af Året igennem udveksles indhøstet erfaringer mellem Bestiller og Udføre og der foretages løbende eventuelle tilretninger af ydelsesbeskrivelserne. Tilretninger samles i evalueringsrapporten ved årets slutning, for herigennem at give et klart billede af udviklingen på området. (Intern opfølgning). Økonomisk oversigt for området Anlæg og Ejendom Vedtaget budget priser Jordforsyning - fast ejendom -1,7-1,6-1,6-1,6-1,6 Faste ejendomme -0,2 0,9 0,9 0,9 0,9 Grønne områder og skove 6,2 5,5 5,5 5,5 5,5 Fælles formål 1,7 1,4 1,4 1,4 1,4 Arbejder for fremmed regning 0,9 0,3 0,3 0,3 0,3 Vejbelysning 7,7 7,5 7,5 7,5 7,5 Vejvedligeholdelse 25,9 28,9 28,7 28,3 28,3 Vintertjeneste 4,5 6,6 6,6 6,6 6,6 Energispareprojekt 0,3 0,1-0,2-0,4-0,7 i alt 45,4 49,7 49,2 48,6 48,3 Anlæg: sprægede anlægsopgaver 12,4 10,4 10,4 10,4 10,4 Arriva-forliget - netto 0,7 1,1 1,1 1,1 1,1 Ombygning af krydset Odensevej/Vestergade 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 Energibesparende foranstaltninger 0,0 2,8 2,8 5,0 5,0 Stenstrup Plejehjem - servicearealer 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 Stenstrup Plejehjem - boliger 0,0 11,3 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 13,1 30,1 14,3 16,5 16,5 Anlæg og Ejendom i alt 58,5 79,8 63,4 65,1 64,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Jordforsyning: Området består af bortforpagtning af kommunalt ejet arealer samt hjemtagelse af projekteringsopgaver. Faste ejendomme: Området omfatter udlejning, drift og vedligehold af kommunens erhvervsbygninger.

14 Side 14 af Grønne områder og skove: Området dækker anlæg og drift af grønne områder som primært ligger i byerne, og omfatter parker, stier, træer og legepladser. Derudover omfatter området kommunens skove, strande og badebroer. Vejvedligeholdelse: Området består af følgende hovedoverskrifter: Vejafvandingsbidrag, Hegnsklipning, pleje af rabatter, vejbeplantninger og ukrudtsbekæmpelse. En anden overskrift er renholdelse og fjernelse af graffiti. Så består det af kørebaner og afmærkning og færdselstavler samt vedligehold af afvandingselementer. Yderligere består det af vedligehold af vejinventar, samt reparation af fortove, mindre asfaltreparationer, renovering af grusstier. Som de sidste hovedoverskrifter er der broer og bygværker samt kystbeskyttelse. Anlæg sprægede anlægsopgaver: Beløbet anvendes til slidlagsfornyelse. Der er øget fokus på lapning og revneforsegling af vejnettet for at imødegå yderligere ødelæggelse af eksisterende vejnet. 10% af beløbet anvendes til projekter der forskønner og øger trafiksikkerhed på vejene. Desuden anvendes beløbet til renovering af fortov, broer og mindre nyanlæg der er opstået akut. Stier: Udbygning af stinettet, med fokus på trafiksikkerhed, og flere stier der medvirker til sikker transport mellem vore boligområder, erhvervsområder og bymidte. Arriva Forlig: Som konsekvens af Nyborgvejs forlægning opsagde Svendborg kommune i 2006 lejemålet med Arriva. I forbindelse med opsigelse af lejemålet er der efterfølgende indgået forlig mellem Svendborg Kommune og Arriva, således de lejer sig ind i et garageanlæg på ejendommen beliggende Gotlandsvej 1, 5700 Svendborg, som ejes af Buk A/S. Tabeller og nøgletal ECO Nøgletal Svendborg Kommune Region Syddanmark Hele landet Grønne områder og naturlegepladser, udgift pr. indbygger 87 kr. 173 kr. 180 kr. Vejvedligeholdelse, udgift pr. indbygger 564 kr. 613 kr. 523 kr. Vintertjeneste, udgift pr. indbygger 77 kr. 129 kr. 125 kr. Vejvedligeholdelse og vintertjeneste, udgift pr. meter vej 52,8 kr. 54,0 kr. 71,4 kr. Vejlængde, meter pr. indbygger 13,6 m. 21,6 m. 12,6 m. Kilde ECO Nøgletal: Ovenstående er budget 2010-tal

15 Side 15 af Natur og Vand Rammebetingelser Området omfatter myndighedsopgaver inden for følgende hovedområder: Landbrug, vandforsyning, råstoffer, jordforurening, badevand, bade og bådebroer, natur, vandløb, VVM og klimaopgaver. Derudover er der driftsopgaver inden for natur og vandløb. En del af opgaverne løses også for Langeland og Ærø kommuner gennem det forpligtende samarbejde. Opgaverne udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i en række sektorlove: Miljøloven, husdyrloven, vandforsyningsloven, råstofloven, jordforureningsloven, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, kystbeskyttelsesloven, planloven og miljømålsloven. Derudover reguleres området af kommuneplanen, regionens råstofplan og den gamle Regionplan, der nu er ophøjet til Landsplandirektiv. Fremadrettet vil kommuneplanen, råstofplanen samt statens vandplan og Natur2000 plan være styrende. Fokusområde: Forbedret natur og vandmiljø Tema: Natur- og miljøområdet har høj prioritet i Kommunen. Natur- og miljøværdier skal sikres og forbedres på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og bevarelse af dyre- og plantelivet. Gennem vores sagsbehandling skal brugerne opleve sig som værende i centrum. Brugerne skal have tillid til natur- og miljøarbejdet og være tilfredse med sagsbehandlingen. Svendborg Kommune er den første Cittaslow kommune i Danmark, og en klimapolitik er på vej som skal sikre områdets karakter og tiltrækningskraft. Svendborg Kommune har ambitioner om at være foregangskommune på udvalgte områder. Mål: Svendborg Kommune har opstillet et kvalitetsstyringssystem for opgaveløsningen på natur- og miljøområdet. Systemet skal sikre, at natur- og miljøværdierne beskyttes i overensstemmelse med national og EU lovgivning. Samtidig skal systemet sikre, at borgerne/virksomheder får en ensartet og rigtig behandling af deres sager og at sagerne løses hurtigst muligt. Det er målet, at medarbejderne bruger systemet i opgaveløsningen og at det ajourføres løbende, så det kan bestå den årlige interne og eksterne audit. Veje til målet: Kvalitetsstyringssystemet er certificeret i overensstemmelse med lovgivningens krav herom. Systemet skal vedligeholdes løbende af medarbejderne og to systemansvarlige. Der skal opstilles konkrete servicemål i forhold til borgerne på alle sagsområder.

16 Side 16 af Status for målopfyldelse: Status for målopfyldelse opgøres første gang den 1. maj (Generel status). Kvalitetsstyringssystemet blev certificeret i juni Der er gennemført en intern og ekstern audit af systemet og medarbejdernes brug heraf i Den eksterne audit fandt ingen afvigelser i systemet. (Intern status). Der blev dog peget på enkelte forbedringsmuligheder. Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning for målopfyldelse beskrives første gang den 1. maj (Generel opfølgning). Samtidig skal der laves udvalgte brugerundersøgelser, der afdækker borgernes vurdering af målopfyldelsen. (Intern opfølgning). Økonomisk oversigt for området Natur og Vand Vedtaget budget priser Naturbeskyttelse -0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Vandløbsvæsen 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 Miljøbeskyttelse 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 i alt 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Anlæg: Vandløb og natur -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Natur og Vand i alt 1,0 2,6 2,6 2,6 2,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse tet for drift, omfattende naturbeskyttelse, vandløbsvæsen og miljøbeskyttelse blev i budgetaftalen for 2010 skåret ned med 1,0 mio. kr. Disse penge blev imidlertid tilbageført i starten af 2010, så budgettet for 2010 var uændret i forhold til foregående år på ca. 3,6 mio. kr. Fra 2011 er budgettet igen nedskrevet med 1,0 mio. kr. i overensstemmelse med budgetforliget.

17 Side 17 af Det mindre budget betyder, at der fremadrettet kun er penge til basisopgaverne. Der er således ikke penge til udviklingsprojekter og natur og vandløbsprojekter. Der er således ikke penge til naturpleje og at forbedre tilstanden i vandløb, ved f.eks. at fjerne opstemninger. Besparelserne betyder også, at der ikke er penge til den egenbetaling, som kommunen har i forbindelse med implementering af statens vand- og Natura2000 planer i 2012 og fremad. Der vil ligeledes ikke være penge til at revidere vandløbsregulativerne som planlagt i Guidede natur ture, som blev gennemført i 2009 og 2010, er også stoppet på grund af færre ansatte. Anlæg Anlægsbudgettet der også blev brugt til natur- og vandløbsprojekter er ligeledes blevet sparet væk fra Tabeller og nøgletal Løbende priser Aktivitetsforudsætninger Regnskab 2008 Regnskab Behandling af sager om husdyrgodkendelser. Basisydelse: 12 pr. år Ekstra antal aftalt med Staten for : Sekretariat og Udvikling Rammebetingelser Sekretariat og Udvikling omfatter de administrative funktioner i Miljø og Teknik: Sekretariat/ESDH, fælles økonomi for administrative afdelinger, decentral økonomi for direktørområdet samt udvikling og formidling. Fokusområde: UMT dagsorden og beslutningsprotokol hurtigt på nettet. Tema: Åben dagsorden, inkl. bilag, er tilgængelig for borgerne før mødet og beslutningsprotokollen, inkl. bilag, er tilgængelig for borgerne efter mødet. Mål: I 95 % af tilfældene ligger udvalgsdagsorden og bilag tilgængelig på nettet senest 5 dage før udvalgsmødet. I 95 % af tilfældene ligger beslutningsprotokollen på nettet senest dagen efter udvalgsmødet.

18 Side 18 af Veje til målet: Punkterne til udvalgsdagsorden planlægges og økonomiafklares i hele direktørområdet i så god tid, at dagsordenen kan godkendes af udvalgsformanden ca. 1 uge før mødets afholdelse. Status for målopfyldelse: Status for målopfyldelse opgøres første gang den 1. maj (Generel status). Det har ikke været nøjagtigt talt op, men målsætningen svarer i store træk til en forpligtelse på den nuværende praksis. (Intern status). Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning for målopfyldelse beskrives første gang den 1. maj (Generel opfølgning). Udsendelsestidspunktet registreres hver gang. (Intern opfølgning). Økonomisk oversigt for området Sekretariat og Udvikling Vedtaget budget priser Adm. byg. Svendborgvej 135 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 Besparelser møder,forplejn mm 0,0-1,0-0,9-0,9-0,9 Administration fælles 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Kantine-pedel 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Løn alle afd. 33,8 34,3 34,1 34,1 34,1 Øvrig konto 6-10,4-10,3-10,3-10,3-10,3 i alt 26,5 26,3 26,1 26,1 26,1 Sekretariat og Udvikling i alt 26,5 26,3 26,1 26,1 26,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Lønninger m.m: tet til administrative lønninger og uddannelse, møder og repræsentation er samlet under Sekretariat og Udvikling men det er de enkelte afdelingschefer, der har det daglige budgetansvar. På området er der besparelsespuljer for ca. 1,0 mio. kr. Langt størstedelen er fra puljen vedr. ansættelsesstoppet med ca. 0,8 mio. kr., som blev indarbejdes fra 2010 og frem.

KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012

KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012 KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012 1 Indledning Kvalitetskontrakter Svendborg Kommune Kvalitetskontrakten skal sikre, at kommunens borgere kan få et

Læs mere

Budget 2012 Udvalget for Miljø og Teknik

Budget 2012 Udvalget for Miljø og Teknik 2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde Entreprenørafdelingen løser forskellige driftsopgaver for kommunes forvaltninger og afdelinger/institutioner, bl.a.: Pleje og vedligeholdelse af grønne områder, skove,

Læs mere

KVALITETSKONTRAKTER SVENDBORG KOMMUNE MILJØ OG TEKNIK SEPTEMBER 2012

KVALITETSKONTRAKTER SVENDBORG KOMMUNE MILJØ OG TEKNIK SEPTEMBER 2012 KVALITETSKONTRAKTER SVENDBORG KOMMUNE MILJØ OG TEKNIK SEPTEMBER 2012 1 Serviceområde: Det tekniske område Fokusområde: Responstid på udrykninger Ifølge Byrådets beslutning om den risikobaserede dimensionering

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010 Side 1 af 10 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser forhold til korr. Skattefinansieret - drift: Entreprenørafdelingen -3,2 0,4 1,2-0,6-1,8 Beredskab 9,6 10,6 10,5 10,5 0,0 Byg, Veje og Miljø -1,9-1,9-4,4-4,4

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Side 1 af 24 Generelt Udvalgets ansvarsområde Svendborg Affald udfører følgende opgaver: Planlægning og drift af de kommunale affaldsordninger Administration og fakturering Vejledning af borgere og erhverv

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.957

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 15 Natur, vand og miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 7.749

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 6 Indholdsfortegnelse Udvalget for natur, teknik og miljø...2 Vej- og trafikområdet...2 14.228 Vej og parkvæsen...2 14.228 Vej og parkvæsen anlæg...3 14.232 Kollektiv trafik og havne...3 14.022 Jordforsyning

Læs mere

Udvalget for Miljø og Teknik

Udvalget for Miljø og Teknik Økonomisk oversigt Resultatopgørelse Regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Overførbudget budget regnskab selskrav Mio. kr 2007 2008 2008 *) 2008 Drift Svendborg Affald -3,7-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen Regnskab 2012 XV Generelle Bemærkninger Bilag 15 Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen i Teknik og Miljø Regnskab 2014 Decentraliseringsordning Sektor 2.01: Administration, stabsfunktioner

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK OPFØLGNINGSREDEGØRELSE TIL MØDET 5. SEPTEMBER 2011

KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK OPFØLGNINGSREDEGØRELSE TIL MØDET 5. SEPTEMBER 2011 KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK OPFØLGNINGSREDEGØRELSE TIL MØDET 5. SEPTEMBER 2011 1 Indledning Kvalitetskontrakter Svendborg Kommune Kvalitetskontrakten skal sikre, at kommunens borgere

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. område 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde 2.03

Læs mere

Set udefra Opgaver Kernen Teknisk Forvaltning Beredskabet

Set udefra Opgaver Kernen Teknisk Forvaltning Beredskabet Teknisk Forvaltning Beredskabet Vores viden forebygger brand og katastrofer Vi løser brand. og katastrofesituationer professionelt og sikkert Vi er hverdagens helte brandteknisk sagsbehandling forebyggelse

Læs mere

012 Erhvervs og Borgerservice Teknik og Miljø

012 Erhvervs og Borgerservice Teknik og Miljø Haderslev Kommune 1 budget 2013 månedsk. budget pr. md.skifte 012 Erhvervs og Borgerservice 175.766 127.347 48.419 72 50 Teknik og 175.766 127.347 48.419 72 45 Udvalget for Plan og 155.842 109.726 46.116

Læs mere

Kompetencefordelingsplan

Kompetencefordelingsplan yråd Generelle forhold, budget, regnskab m.v udgetforslag I I I I Regnskab I I I udgetkontrol I I I Mødedatoer, UMT I Anlægsopgaver, bevillinger I I I Anlægsfrigivelser I I Regnskab, andre direktørområder

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Budget Specielle bemærkninger

Budget Specielle bemærkninger 2015 2014 Specielle bemærkninger 2015 2018 Beredskabet Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)... 311 Generelt... 312 Beredskab... 312 Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet...

Læs mere

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima 13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima overslag Regn skab 2012 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 7.934 14.652 14.197 14.195 14.152 14.152 Planlægning 91 101 101 101 101 101 Natur og miljø 12.50 3 14.155

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner

Læs mere

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik Politisk økonomirapportering 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Til og med maj måned Regnskab 1. juni 2010 Forbrug og budget For hele udvalget er forbrugsprocenten ultimo maj måned 2010 på 49,4%. Ultimo

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen Svendborg Kommune Indbyggere: Ca. 58.000 Areal: ca. 416 km 2 Vejlængde: Grønne områder: ca. 850 km offentlig vej ca.

Læs mere

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Bevilling 52 Teknik og Miljø

Bevilling 52 Teknik og Miljø Bevilling 52 Teknik og Miljø Bevillingen Teknik og Miljø hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen administreres af Center for Teknik og Miljø og omfatter fysisk planlægning, bygningsmyndighed,

Læs mere

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø varetager opgaver inden for tre politikområder: Miljø og planer Ejendomme Kommunale veje og trafik Miljø og planer Miljø og planer varetager opgaver

Læs mere

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a. offentlige

Læs mere

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015 Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.09. Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august I dette bilag gives bemærkninger til følgende

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation TEKNIK- OG MILJØUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 06/11/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Teknik og miljøudvalgets politikområder 2014 for måneder til og med

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Byggesagsafdelingen. Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015

Byggesagsafdelingen. Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015 Byggesagsafdelingen Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015 Byggesagsafdelingens opgaver Myndighedsbehandling: Behandling af byggeansøgninger (Byggeloven og Planloven (i.f.t. lokalplaner))

Læs mere

OVERFØRSLER FRA DRIFT

OVERFØRSLER FRA DRIFT Aftaleområde: Kirkegårde Konti: 003540 Kirkegårde Lønninger... 26.900 kr. Øvrig drift... 300.700 kr. Fastfrosset:... 0 kr. Underskuddet på øvrig drift skyldes merudgifter til maskiner, som følge af en

Læs mere

Veje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø

Veje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø Side 1 af 6 1. Det overordnede budget Politikområdet Veje, Grønne områder og Miljø hører under Udvalget for Miljø og Teknik, og har et samlet

Læs mere

Kvalitetsmål og handleplan

Kvalitetsmål og handleplan Kvalitetsmål og handleplan 2009-10 Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og virksomhedernes tillid og tilfredshed Lov nr. 506

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Miljø og Teknik Årsberetning 2012

Miljø og Teknik Årsberetning 2012 Miljø Teknik Årsberetning 2012 Udkast vers. 1.0 Rev. 19.03.2013 Udvalget for Miljø Teknik Kort fortalt! Entreprenørafdelingen Beredskab Entreprenørafdelingen blev pr. 1. maj 2012 udliciteret virksomhedsoverdraget

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 801 Vej og Park 801 Vej og Park OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Parker og legepladser, projekt nr. 20 Skove og naturområder, projekt nr. 20 Strandområder, projekt nr. 20 Kolonihaver, projekt nr. 20 Idrætsanlæg,

Læs mere

Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme

Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme 1. Indledning Denne resultataftale indgås mellem: Direktionen og Centerchefen for Center for Ejendomme. Aftalen er gældende for

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budget 2017

Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budget 2017 Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen 18-08-2016 Udvalg: Budget 2017 Nr Projektnavn Basis 2017 2017 2018 2019 2020 Prioritet 1 Tilsyn, vandløbsvæsen 0,124-0,075-0,075-0,075-0,075 2 Bekæmpelse

Læs mere

Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den , rev Acadresag nr

Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den , rev Acadresag nr Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den 14.03.2013, rev. 21.03.2013. Acadresag nr. 13-1896 Bilag 2 til O-1 Svendborg Kommunes overordnende kvalitetspolitik og mål for

Læs mere

Indhold: Regnskab 2010

Indhold: Regnskab 2010 I forbindelse med aflæggelse af årsregnskab 2010, fremlægges en delberetningen indenfor de enkelte fagudvalg. Dette bind er en samlet udgivelse af delberetningerne. Fagudvalgenes Kort fortalt, Økonomisk

Læs mere

Byggeri og Beredskab - beredskabsområdet:

Byggeri og Beredskab - beredskabsområdet: Byggeri og Beredskab - beredskabsområdet: 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 1: Ændrede lovkrav 235 235 235 235 2: Pumpe oversvøm. 235 I alt 470 235 235 235 1: Ændrede lovkrav Folketinget har indgået et nyt

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

NOTAT Teknisk Udvalg

NOTAT Teknisk Udvalg NOTA 18. maj 2011 Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg har ansvaret for ca. 170 km kommunale veje, 160 km private fællesveje, 120 km cykelstier og 150 km fortove og gangstier. Derudover varetager Teknisk Udvalg

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over-

Læs mere

Hjælpemiddelservice Vejen

Hjælpemiddelservice Vejen Vejen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Rene Sigvartsen Afdelingsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Besparelseskatalog budget

Besparelseskatalog budget Besparelseskatalog budget 2010-2014 Fagudvalg: Alle udvalg Udvalget for Børn og Familie Dagtilbud 05.25.11 511010 Dagplejen: Nedgang i pladser (befolkningsprognose) -972-972 -1.134-1.296-1.458 05.25.11

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00. Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F.

Referat af Beredskabskommissionens møde. Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00. Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F. Referat af Beredskabskommissionens møde Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00 Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F. Indholdsfortegnelse: 1. Forretningsorden for Beredskabskommissionen... 3 2. Udfordringer

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018 Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne Januar 218 Styrelsesvedtægten Teknisk Udvalg 18. Teknisk Udvalg består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-,

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder Regnskab Indledning Drift og vedligehold af veje og stier Bestillerne i Trafik & Infrastruktur varetager vedligeholdelsen af kommunens veje og stier, herunder asfaltering af veje og stier, belægning på

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Budget 2015 drift Miljø-, Klima- og Trafikudvalget

Budget 2015 drift Miljø-, Klima- og Trafikudvalget Natur og Klima: 1. -66-89 -99-99 I alt -66-89 -99-99 1: Rammebesparelse hidrørende fra den generelle budgetprocedure. I forbindelse med den generelle budgetprocedure er det blevet besluttet, at der på

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning

Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Miljøafdelingen og Planafdelingen 1. februar 2008 Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø -18 Præsentation varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en række planer til myndighedsbehandling efter

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Udkast til modeller for kontraktstrategi opdeling og afgrænsning af udbud, samt kontraktlængde 24. marts 2011 Revideret: 2011-03-24 Baggrund Svendborg

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel: Side: 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning af - og virksomhed i den fælles beredskabskommission

Læs mere

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087

Læs mere

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/fagchef Jan Y-esborg

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/fagchef Jan Y-esborg Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/fagchef Jan Y-esborg Svendborg Kommune Indbyggere: Areal: Vejlængde: Ca. 58.000 ca. 416 km 2 ca. 850 km offentlig vej Grønne områder:

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

1 of 8. Indholdsfortegnelse

1 of 8. Indholdsfortegnelse 1 of 8 Indholdsfortegnelse Udvalget for natur, teknik og miljø regnskabsbemærkninger...2 14.228 Vej og parkvæsen drift...2 14.228 Vej og parkvæsen anlæg...3 14.232 Kollektiv trafik og havne drift...3 14.232

Læs mere

Overførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler

Overførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Manual for bæredygtigt byggeri i FMK

Manual for bæredygtigt byggeri i FMK Manual for bæredygtigt byggeri i FMK I Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker vi at være bæredygtige, ved kommunale nybyggerier og ved renovering af eksisterende byggerier. I Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker vi

Læs mere

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet.

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Indledning Formålet med dette notat er at skabe grundlag for en indledende politisk drøftelse af hvilke de nuværende beredskabers opgaver, der ønskes

Læs mere