Udvalgets ansvarsområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalgets ansvarsområde"

Transkript

1 Side 1 af Generelt Udvalgets ansvarsområde Entreprenørafdelingen løser forskellige driftsopgaver for kommunes forvaltninger og afdelinger/institutioner, bl.a.: Pleje og vedligeholdelse af grønne områder, skove, natur og strande, Renholdelse af veje, fortove og stier, Renovering og reparation af fortove, belægninger og vandafledning på veje, Vedligeholdelse af vandløb, Pleje og vedligeholdelse af idrætsanlæg, Rengøring af offentlige toiletter, Kørsel af hjælpemidler og Vintertjeneste. Beredskabsområdet dækker det daglige beredskab med kommunalt ansatte og Falck samt et supplerende beredskab med frivillige. Beredskabskommissionen er politisk ansvarlig, og området vedrører al beredskabslovgivning, visse dele af bygge- og miljølovgivningen samt forhold vedr. skorstensfejning. Svendborg Kommunes beredskab driver en brandskole på Poul Smeds Vej, hvor der afvikles kurser for kommunalt ansatte, Falck og de maritime skoler. Brandskolens drift skal hvile i sig selv. Redningsberedskabets hovedopgaver er: Forebyggelse, planlægning, indsats og uddannelse. Byg, Vej og Miljø varetager opgaver indenfor hovedområderne: Byggesag, udstykning, BBR, parkering, trafiksikkerhed, vejplanlægning, private fællesveje, industrimiljø, spildevand og affald Anlæg og Ejendom varetager opgaver indenfor hovedområderne: Administration omkring vedligehold af grønne områder, vejvedligehold, bygningsvedligehold af kommunale erhvervsejendomme, adm. af ubenyttet kommunalt ejet jord, og drift af offentlige toiletter. Energistyring og energiudviklingsprojekter for kommunens samlede bygningsmasse. Afdelingen gennemfører diverse bygge- og anlægsopgaver indenfor vejområdet og kommunalt byggeri. Natur og Vand varetager opgaver indenfor hovedområderne: Landbrug, vandforsyning, råstoffer, jordforurening, badevand, natur, vandløb, VVM og klimaområdet. Sekretariat og Udvikling omfatter de administrative funktioner i Miljø og Teknik: Sekretariat/ESDH, fælles økonomi for administrative afdelinger, decentral økonomi for direktørområdet samt udvikling og formidling.

2 Side 2 af Entreprenørafdelingen Anlæg og Ejendom Entreprenørafdelingen arbejder fortsat efter Bestiller- Udføremodellen (BUM) gennem dialogbaseret aftalestyring. Der er sat fokus på, i samarbejde med Bestiller, at forbedre beskrivelser og mængdeopgørelser på de opgaver der udføres. Dette giver grundlaget for omkostnings- og driftsoptimering, samt synliggørelse af egentlige nøgletal for diverse ydelser. Gennem disse tiltag sikres konkurrencedygtigheden. Formålet med en kommunal driftsafdeling er, at opgaverne udføres pris-, kvalitets- og servicemæssigt, på en sådan måde, at kommunen får mest mulig kvalitet for færrest mulige kroner. I 2011 vil der fortsat blive sat fokus på udvikling af Bestiller Udføremodellen (BUM) gennem dialogbaseret aftalestyring. Medio 2010 blev Anlæg og Ejendom samorganiseret med entreprenørafdelingen, hvilket styrker samarbejdsformen den dialogbaserede aftalestyring. Der vil blive sat fokus på opfølgning af de udarbejdede ydelsesbeskrivelse som grundlag for en sikker omkostningsstyring. Fokus vil også blive rettet mod en sikker og præcis styring af diverse anlægsprojekter såvel tidsmæssigt som økonomisk. Beredskab Indsatsområderne for 2011 vil være: Gennemføre alle ca. 300 brandsyn, og behandle ca. 25 sager vedr. brandtekniske byggesager. Holde responstiderne på de ca. 250 udrykninger, henholdsvis 10 min. i Svendborg By og min. i land- og ydreområder. Udstede ca. 250 lejlighedstilladelser. Gennemføre uddannelse i ca elevtimer for frivillige og uddanne ca. 250 personer i brandtjeneste for de maritime skoler. Byg, Vej og Miljø Det er målet på området at medvirke til etablering af gode, smukke, sunde og sikre levevilkår for borgerne i Svendborg Kommune. Dette skal ske gennem fokus på etablering af godt og sundt byggeri, sikre trafikforhold og forbedring af miljøværdierne. Der skal på området opretholdes en effektiv og serviceorienteret myndighedsbehandling inden for alle sagsområder. Natur og Vand Det er målet på området at sikre og forbedre natur og miljøværdierne samtidig med, at brugerne har tillid til arbejdet og er tilfredse med sagsbehandlingen. Der er fastsat servicemål, der sikrer den hurtigst mulige sagsbehandling. Indsatsområderne i 2011 omfatter: Udarbejdelse af bemærkninger til statens vand- og Natura2000 planer. Og efterfølgende udarbejdelse af handleplaner for implementering af planerne. Herunder også gennemførelse af vådområdeprojekter i 2011, som det er aftalt med staten. Udarbejdelse af plan for biogasanlæg samt plan for landbruget som del af den kommende kommuneplan. Udarbejdelse af en Naturplan som opfølgning på kommuneplanen. Planen skal indeholde politikker for bevaring, genoprettelse og anvendelse af naturen samt konkrete handleplaner. Behandling af sager om naturbeskyttelse prioriteres højt i 2011, da der er sket en ophobning i Endelig skal bemærkes, at afdelingen fra 2011 har fået tilført 2 nye opgaver: VVM (vurdering af større projekters indvirkning på miljøet) og en del af klimaopgaven. Disse opgaver vil også blive prioriteret højt i 2011.

3 Side 3 af Sekretariat og Udvikling Sekretariat og Udvikling skal arbejde for, at Miljø og Teknik fremstår som en udviklingsorienteret servicevirksomhed, der er synlig og resultatskabende. I samarbejde med øvrige afdelinger skal der skabes størst mulig administrativ robusthed. I 2011 skal der sættes fokus på at understøtte team og dermed organisationsudvikling i de faglige afdelinger samt på den decentrale økonomistyring, herunder anlægsopgaver og opgavetilpassede ansættelser. Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Vedtaget budget priser Entreprenørafdelingen 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Beredskab 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 Byg, Vej og Miljø -1,9-4,7-4,7-4,7-4,7 Anlæg og Ejendom 45,4 49,7 49,2 48,6 48,3 Natur og Vand 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Sekretariat og Udvikling 26,5 26,3 26,1 26,1 26,1 i alt 83,6 84,9 84,2 83,6 83,3 Anlæg: Beredskab 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 Byg, Vej og Miljø 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Anlæg og Ejendom 13,1 30,1 14,3 16,5 16,5 Natur og Vand -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 14,1 34,3 16,9 19,1 19,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt i alt 97,7 119,2 101,1 102,8 102,4

4 Side 4 af ændringer Mio. kr. ændringer Reduktion problemområder Tilbageførsel Natur og Vand - genåbning af budget Nye tiltag - genåbning af budget Alternativ budgetforlig - genåbning af budget Ansættelsesstop - genåbning af budget Rammebesparelse - genåbning af budget Forskudt tjeneste til Nedskrivning med 0,25% i effektivisering Lokalløn Ændring ifølge prisfremskrivning Lov- og cirkulæreprogram Vejafvandingsbidrag Lunde Kursuscenter - lån Byggesagsgebyr Vintertjeneste Besparelsesforslag 1. og 2. behandling Stadepladser - flyttet fra Øk til UMT Forpligtende samarbejde - overheadpulje ændringer drift i alt ændringer - Anlæg Energibesparende foranstaltninger Stenstrup Plejehjem - overført fra Byfornyelse fra Kultur og Plan Ombygning af krydset Odensevej/Vestergade Kommunikationssystem SINE ændringer anlæg i alt angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2010 og det vedtagne budget Økonomisk redegørelse sbudgettet for 2011 udgør netto 84,9 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 1,5 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2011 i det vedtagne budget Stigningen skyldes primært den almindelige pris- og lønfremskrivning, samt andre mindre tilpasninger. Af større ting kan nævnes tilpasning af vejafvandingsbidrag, tilpasning af lån, byggesagsgebyr og vintertjeneste. Af besparelser kan nævnes div. i.f.m. genåbning af budget 2010, samt tilpasning af problemområder og nye besparelser i forbindelse med budgetforliget.

5 Side 5 af Anlæg Anlægsbudgettet for 2011 udgør netto 34,3 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 22,2 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2011 i det vedtagne budget Anlægsbudgettet indeholder primært vedligeholdelsesanlæg, hvilket var et led i tilpasningen af den økonomiske strategi. I budgetforliget blev der givet etårige bevillinger til nyt kommunikationssystem på beredskabsområdet samt ombygning af krydset Odensevej/Vestergade. Puljen til energibesparende foranstaltninger blev genindført. Af nye ting kan nævnes at en del af byfornyelsen flytter fra Kultur, Plan og Erhverv til Miljø og Teknik samt at et restbeløb i en verserende voldgiftsag vedr. Stenstrup Plejehjem er overført fra Socialområdet.

6 Side 6 af Entreprenørafdelingen Rammebetingelser Entreprenørafdelingen opererer med et 0-budget. Indtægter opnås gennem opgaveløsning på regning, for de kommunale kunder. Afregning skal ske til kostpriser, således afdelingens regnskab vedvarende er i balance og uden at der genereres overskud. De primære opgaver er indenfor park- og vejområdet, internt i Miljø og Teknik. Entreprenørafdelingen arbejder vedvarende med en kapacitetstilpasning i forhold til opgavemængden. Der er ca. 50 fastansatte medarbejdere i alt. I vintersæsonen tilpasses kapaciteten ved vinterhjemsendelse. Afdelingen anvender på visse opgaver lokale underentreprenører. Fokusområde: Konkurrencedygtighed Tema: At gøre Entreprenørafdelingen konkurrencedygtig. Mål: Entreprenørafdelingen som udfører skal, på baggrund af udbudsmaterialer, kunne udregne et korrekt kontrolbud, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriet regler. Veje til målet: 1) Udarbejde korrekte omkostningsberegninger for, interne, direkte- og indirekte omkostninger. 2) Ved anvendelse af kalkulationsprogram, at foretage tids- og forbrugskalkulationer på de enkelte driftsarbejder. Status for målopfyldelse: Status for målopfyldelse opgøres første gang den 1. maj (Generel status). Ved udgangen af 2011 skal retvisende omkostningskalkulationer for mandskab og maskiner være udarbejdet. Efter 1. jan skal afdelingen, på baggrund af udbudsmateriale, kunne udregne et kontrolbud på opgaver. (Intern status). Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning for målopfyldelse beskrives første gang den 1. maj (Generel opfølgning). Der skal følges op på fremdriften, og denne sikres i form af fastlagte mellemterminer. Ved udgangen af 2011 foretages evaluering i samarbejde med Bestiller. (Intern opfølgning). Kommentar: Inden retvisende omkostningsberegninger kan udarbejdes, skal en række interne afklaringer om ejerforhold og omkostningsfordelinger på ejendomme og maskiner, foretages mellem Bestiller og Udfører.

7 Side 7 af Økonomisk oversigt for området Entreprenørafdelingen Vedtaget budget priser Bruttoudgifter 25,7 32,1 32,0 32,0 32,0 Bruttoindtægter -25,3-31,6-31,6-31,6-31,6 i alt 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Entreprenørafdelingen i alt 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Entreprenørafdelingen har reduceret bemandingen i forhold til 2010, som følge af diverse selektive budgetbesparelser, samt generelt faldende ordreindgang i forhold til tidligere år. Anlæg Entreprenørafdelingen har et igangværende anlægsprojekt med salg af gamle stillepladser. Provenu herfra skal delvis anvendes til modernisering og udbygning af de tilbageværende pladser på Bodøvej. To pladser på Thurø og i Hesselager er solgt, mens pladser i Stenstrup og på Tåsinge er til salg. Moderniseringer af mandskabsfaciliteter og udbygning af, primært maskinhalskapacitet, er tiltrængte på Bodøvej 18. Beredskab Rammebetingelser Beredskabskommissionen er politisk ansvarlig, og området vedrører al beredskabslovgivning, visse dele af bygge- og miljølovgivningen samt forhold vedr. skorstensfejning. Redningsberedskabets hovedopgaver er: Forebyggelse, planlægning, indsats og uddannelse. Indsatsområderne for 2011 vil være: Gennemføre alle ca. 300 brandsyn, og behandle ca. 25 sager vedr. brandtekniske byggesager. Opgaven er flyttet fra Byg, Vej og Miljø. Holde responstiderne på de ca. 250 udrykninger, henholdsvis 10 min i Svendborg By og min i land- og ydreområder. Udstede ca. 250 lejlighedstilladelser. Gennemføre uddannelse i ca elevtimer for frivillige og uddanne ca. 250 personer i brandtjeneste for de maritime skoler.

8 Side 8 af Fokusområde: Responstid på udrykninger Tema: Ifølge Byrådets beslutning om den risikobaserede dimensionering er responstiderne (fra alarmtidspunkt til ankomsttidspunkt) fastsat som angivet i rammebetingelserne. Mål: At overholde de fastsatte tidspunkter i 95% af udrykningerne. Tidspunkterne er henholdsvis 10 min i Svendborg By og min i land- og ydreområder. Veje til målet: I Beredskabsstyrelsens online system Odin indrapporteres alle udrykninger. Falck laver månedlige udtræk, for hurtigt at følge udviklingen om tiderne overholdes. Status for målopfyldelse: Status for målopfyldelse opgøres første gang den 1. maj (Generel status). Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning for målopfyldelse beskrives første gang den 1. maj (Generel opfølgning). Hvis målet på de 95% ikke opfyldes indrapporteres til Beredskabschefen, der i dialog med Falck forsøger at finde årsagen og rette op. (Intern opfølgning). Økonomisk oversigt for området Beredskab Vedtaget budget priser Kommunalt redningsberedskab 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 Statsligt redningsberedskab 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Brandskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 i alt 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 Anlæg: Nyt kommunikationssystem 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 Beredskab i alt 10,6 12,2 10,6 10,6 10,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

9 Side 9 af Økonomisk redegørelse Redningsberedskabets kommunale del er til myndighedsudøvelse, forebyggelse, Falck-aftale samt hovedsagelig til drift af brandhanenettet, bygninger og kommunalt suppleringsmateriel. Falck-aftalen om brandslukning er baseret på kommunens risikobaserede dimensionering og skal revideres i Der forventes ingen større ændringer i dimensioneringen. Anlæg I 2011 indføres det nye kommunikationsnet (SINE). Falck indgår som Svendborg Kommunes hovedoperatør frem til 31. december Byg, Vej og Miljø Rammebetingelser Byg, Vej og Miljø er primært en myndighedsafdeling. Afdelingen varetager opgaver inden for byggesag, udstykning, BBR, parkering, trafiksikkerhed, vejplanlægning, private fællesveje, industrimiljø, spildevand og affald. Området er i stort omfang reguleret af gældende lovgivning - inden for henholdsvis byggeri, miljø, veje og trafik. Herudover er området i forhold til miljøsagsbehandlingen omfattet af et kvalitetsstyringssystem. Fokusområde: Gode, smukke, sunde og sikre levevilkår Tema: Byggesagsbehandling og godt byggeri I Svendborg Kommune har vi konstant fokus på, at der etableres gode, smukke, sunde og sikre levevilkår for kommunens borgere, og at der samtidig hermed sker en positiv udvikling på erhvervsområdet. På byggesagsområdet vil vi medvirke til dette ved at sikre en helhedsorienteret sagsbehandling, hvor vi vil søge at imødekomme både borgernes ønsker, virksomhedernes behov og lovgivningen på området. I sagsbehandlingen vil vi herudover inddrage kommunens arkitekturpolitik og den kommunale fysiske planlægning. Mål: Det er målet på byggesagsområdet at medvirke til, at der opføres smukke, sunde og sikre byggerier. Dette skal sikres gennem overholdelse af lovgivningen på området, kommunens plandokumenter og intentionerne i arkitekturpolitikken. Det er samtidig et mål at sikre en serviceorienteret og kvalificeret sagsbehandling. Konkret er det vores målsætning at kunne give en byggetilladelse inden for 6-8 uger fra det tidspunkt, hvor vi modtager en fuldt oplyst ansøgning. Veje til målet: Gode, smukke, sunde og sikre byggerier og levevilkår søges tilvejebragt gennem forebyggelse.

10 Side 10 af Først og fremmest skal den forebyggende indsats sikres gennem vejledning og dialog med borgere og virksomhedsejere. Den forebyggende indsats vil også ske gennem byggesagsbehandlingen, hvor der vil være fokus på at sikre overholdelse af reglerne for byggeri, hvorved for eksempel fare for brand, indeklimaproblemer og nedstyrtningsfare undgås. Samtidig skal der via arkitekturpolitikken og overholdelse af den kommunale planlægning sikres smukt byggeri og godt indrettede bebyggelser. Status for målopfyldelse: Status for målopfyldelse opgøres første gang den 1. maj (Generel status). I 2010 har vi overholdt de konkrete målsætninger på området med hensyn til sagsbehandlingstider. Der skal fortsat arbejdes med den forebyggende indsats, og der vil i byggesagsbehandlingen blive sat fokus på formidling af intentionerne i lovgivningen og den kommunale planlægning. (Intern status). Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning for målopfyldelse beskrives første gang den 1. maj (Generel opfølgning). Der vil løbende gennem 2011 blive fulgt op på sagsbehandlingstider, og der skal fortsat arbejdes med den forebyggende indsats. (Intern opfølgning). Økonomisk oversigt for området Byg, Vej og Miljø Vedtaget budget priser Miljøtilsyn - industrivirksomheder -0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 Skadedyrsbekæmpelse -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Veje - fælles formål 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Parkering -3,1-5,7-5,7-5,7-5,7 Diverse 0,1-0,2-0,2-0,2-0,2 i alt -1,9-4,7-4,7-4,7-4,7 Anlæg: Byfornyelse 0,0 2,1 2,1 2,1 2,1 Trafiksikkerhed og signalanlæg 2,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Anlæg i alt 0,0 2,6 2,6 2,6 2,6 Byg, Vej og Miljø i alt -1,9-2,1-2,1-2,1-2,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

11 Side 11 af Økonomisk redegørelse I 2011 forventes en indtægt på ca. 0,3 mio. kr. i gebyr for miljøsagsbehandlingen. Parkeringsområdet er i 2011 budgetteret til ca. 5,7 mio. kr. netto. Indtægten modsvares blandt andet af udgifter til drift og vedligehold af parkeringssøgesystemer, etablering af nye parkeringspladser, drift af parkeringsvagtordning m.v. og på andre politikområder til drift og vedligehold af kommunes parkeringspladser. Anlæg På anlægsbudgettet er der afsat ca. 0,6 mio. kr. til renovering af signalanlæg og i ca. 2,1 mio. kr. til bygningsfornyelse, indeklimasager og bygningsforbedringsudvalget. Anlæg og Ejendom Rammebetingelser Afdelingen Anlæg og Ejendom er organiseret under Miljø og Teknik, som en team- og projektorganisation. Afdelingen varetager opgaver indenfor områderne park og vej, bygningsdrift, herunder energistyring, samt anlægsopgaver indenfor vej og byggeri. Entreprenørafdelingen blev medio 2010 organiseret under Anlæg og Ejendom fra medio Afdelingens personalestab ansættes i forhold til opgavetilgang af diverse projekter, da lønomkostningerne er delvist opgavefinansieret gennem diverse bygge- og anlægsopgaver. Afdelingen virker som bestiller i forhold til vedligeholdelsesopgaver på park- og vejområdet som løses af Entreprenørafdelingen som udfører. Samarbejdet mellem bestiller og udføre tager udgangspunkt i dialogbaseret aftalestyring på baggrund af rammeaftaler. Der er sat særlig fokus på udvikling af denne samarbejdsform med henblik på optimal opgaveløsning i forhold til de økonomiske forudsætninger. Afdelingen arbejder bl.a. med: Grønne områder omfatter anlæg og drift af grønne områder. Disse områder ligger primært i byerne, og omfatter parker, stier, træer og legepladser. Derudover omfatter området kommunens skove, strande og badebroer. Endelig er Ø-havsstien omfattet. Arealerne omfatter rekreative arealer i bymæssig eller bynære områder af stor betydning for uorganiserede friluftsaktiviteter og naturoplevelser. Desuden plejes fortidsminder. Vejvedligehold omfatter reparationer af veje, fortove, pleje af rabatter, broer og bygværker, kørebaneafmærkning og vejbelysning. Løbende og rettidig vedligehold af veje, fortove er af yderste vigtighed for levetiden af vej og fortov. Derfor skal der til stadighed være fokus på vedligeholdelsen. Afdelingen varetager bygningsvedligehold af kommunale erhvervsejendomme, samt gennem variable ydelser bygningsvedligehold for andre direktørområder. Det er målet at levere en så optimal prioriteret indsats på vedligeholdelsesområdet som muligt i forhold til de økonomiske afsatte midler. Det er en stor udfordring at bevare bygningsmassens værdi.

12 Side 12 af Energiområdet har særligt fokus. Der pågår til stadighed energioptimering af den bestående bygningsmasse, ligesom der hvert år investeres i energistyring og energibesparende projekter. Det samlede potentiale for energioptimering afdækkes og alle nye lokaliteter vurderes energimæssigt. Kommunens behov for bygherrerådgivning varetages ligeledes af afdelingen. Alle ny- om- eller tilbygningsprojekter gennemføres med bistand fra afdelingen. Dette sker med baggrund i at Udvalget Miljø og Teknik er byggeudvalg. En del mindre om- og tilbygningsprojekter op til ca. 4-5 mio. kr. udføres af afdelingens eget personale. Dette omfatter hele rådgiverpaletten fra planlægning, skitsering, projektering og tilsyn. Denne aktivitet muliggør at reduktionsblokken Hjemtagelse af projekteringsopgaver kan opfyldes. Jordforsyning er et område som afdelingen varetager og omfatter administration af kommunalt ejet jord som ligger ubenyttet hen og som er bortforpagtet til landbrugsformål. Fokusområde: Udvikling af BUM-model og dialogbaseret aftalestyring Tema: I Miljø og Teknik er der medio 2010 foretaget en organisationsændring, idet entreprenørafdelingen er sammenlagt med Anlæg og Ejendom. Denne ændring giver optimale muligheder for at samkøre tanker og ideer for gennem fælles indsats at kunne sikre optimering af dette driftsområde som helhed. sbudgettet skal udnyttes bedst muligt således kommunen får den bedste opgaveløsning i forhold til de til enhver tid værende økonomiske rammer. Borgerne skal opleve at vi udøver en professionel og effektiv håndtering af såvel små som store sager. Mål: Det er målet at der ved årets udgang foreligger en evalueringsrapport. Denne rapport skal vise udviklingen indenfor driftsområdet. Endvidere er det målet at der foreligger tilrettede ydelsesbeskrivelser der sikrer en professionel og effektiv håndtering af vort driftsområde. Veje til målet: Ydelsesbeskrivelser der er tilrettet den enhver tid værende økonomi danner rammerne for vor indsats og serviceniveau på driftsområdet. Gennem dialog mellem Bestiller og Udfører sikres udvikling af området med henblik på rettidigt at kunne koordinere indsats i forhold til aktuelt behov og økonomi for optimal opgaveløsning. Status for målopfyldelse: Status for målopfyldelse opgøres første gang den 1. maj (Generel status). Der er i 2010 lagt et godt grundlag for optimering af styring på driftsområdet, idet der er udarbejdet ydelsesbeskrivelser på alle driftsopgaver til gavn for såvel Bestiller som Udføre. (Intern status). Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning for målopfyldelse beskrives første gang den 1. maj (Generel opfølgning). Der skal evalueres løbende gennem året ved fastsatte mellemterminer på såvel tilbagemeldinger fra brugere, kunder og borgere. Ved årets slutning udarbejdes evalueringsrapport for driftsområdet.

13 Side 13 af Året igennem udveksles indhøstet erfaringer mellem Bestiller og Udføre og der foretages løbende eventuelle tilretninger af ydelsesbeskrivelserne. Tilretninger samles i evalueringsrapporten ved årets slutning, for herigennem at give et klart billede af udviklingen på området. (Intern opfølgning). Økonomisk oversigt for området Anlæg og Ejendom Vedtaget budget priser Jordforsyning - fast ejendom -1,7-1,6-1,6-1,6-1,6 Faste ejendomme -0,2 0,9 0,9 0,9 0,9 Grønne områder og skove 6,2 5,5 5,5 5,5 5,5 Fælles formål 1,7 1,4 1,4 1,4 1,4 Arbejder for fremmed regning 0,9 0,3 0,3 0,3 0,3 Vejbelysning 7,7 7,5 7,5 7,5 7,5 Vejvedligeholdelse 25,9 28,9 28,7 28,3 28,3 Vintertjeneste 4,5 6,6 6,6 6,6 6,6 Energispareprojekt 0,3 0,1-0,2-0,4-0,7 i alt 45,4 49,7 49,2 48,6 48,3 Anlæg: sprægede anlægsopgaver 12,4 10,4 10,4 10,4 10,4 Arriva-forliget - netto 0,7 1,1 1,1 1,1 1,1 Ombygning af krydset Odensevej/Vestergade 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 Energibesparende foranstaltninger 0,0 2,8 2,8 5,0 5,0 Stenstrup Plejehjem - servicearealer 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 Stenstrup Plejehjem - boliger 0,0 11,3 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 13,1 30,1 14,3 16,5 16,5 Anlæg og Ejendom i alt 58,5 79,8 63,4 65,1 64,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Jordforsyning: Området består af bortforpagtning af kommunalt ejet arealer samt hjemtagelse af projekteringsopgaver. Faste ejendomme: Området omfatter udlejning, drift og vedligehold af kommunens erhvervsbygninger.

14 Side 14 af Grønne områder og skove: Området dækker anlæg og drift af grønne områder som primært ligger i byerne, og omfatter parker, stier, træer og legepladser. Derudover omfatter området kommunens skove, strande og badebroer. Vejvedligeholdelse: Området består af følgende hovedoverskrifter: Vejafvandingsbidrag, Hegnsklipning, pleje af rabatter, vejbeplantninger og ukrudtsbekæmpelse. En anden overskrift er renholdelse og fjernelse af graffiti. Så består det af kørebaner og afmærkning og færdselstavler samt vedligehold af afvandingselementer. Yderligere består det af vedligehold af vejinventar, samt reparation af fortove, mindre asfaltreparationer, renovering af grusstier. Som de sidste hovedoverskrifter er der broer og bygværker samt kystbeskyttelse. Anlæg sprægede anlægsopgaver: Beløbet anvendes til slidlagsfornyelse. Der er øget fokus på lapning og revneforsegling af vejnettet for at imødegå yderligere ødelæggelse af eksisterende vejnet. 10% af beløbet anvendes til projekter der forskønner og øger trafiksikkerhed på vejene. Desuden anvendes beløbet til renovering af fortov, broer og mindre nyanlæg der er opstået akut. Stier: Udbygning af stinettet, med fokus på trafiksikkerhed, og flere stier der medvirker til sikker transport mellem vore boligområder, erhvervsområder og bymidte. Arriva Forlig: Som konsekvens af Nyborgvejs forlægning opsagde Svendborg kommune i 2006 lejemålet med Arriva. I forbindelse med opsigelse af lejemålet er der efterfølgende indgået forlig mellem Svendborg Kommune og Arriva, således de lejer sig ind i et garageanlæg på ejendommen beliggende Gotlandsvej 1, 5700 Svendborg, som ejes af Buk A/S. Tabeller og nøgletal ECO Nøgletal Svendborg Kommune Region Syddanmark Hele landet Grønne områder og naturlegepladser, udgift pr. indbygger 87 kr. 173 kr. 180 kr. Vejvedligeholdelse, udgift pr. indbygger 564 kr. 613 kr. 523 kr. Vintertjeneste, udgift pr. indbygger 77 kr. 129 kr. 125 kr. Vejvedligeholdelse og vintertjeneste, udgift pr. meter vej 52,8 kr. 54,0 kr. 71,4 kr. Vejlængde, meter pr. indbygger 13,6 m. 21,6 m. 12,6 m. Kilde ECO Nøgletal: Ovenstående er budget 2010-tal

15 Side 15 af Natur og Vand Rammebetingelser Området omfatter myndighedsopgaver inden for følgende hovedområder: Landbrug, vandforsyning, råstoffer, jordforurening, badevand, bade og bådebroer, natur, vandløb, VVM og klimaopgaver. Derudover er der driftsopgaver inden for natur og vandløb. En del af opgaverne løses også for Langeland og Ærø kommuner gennem det forpligtende samarbejde. Opgaverne udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i en række sektorlove: Miljøloven, husdyrloven, vandforsyningsloven, råstofloven, jordforureningsloven, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, kystbeskyttelsesloven, planloven og miljømålsloven. Derudover reguleres området af kommuneplanen, regionens råstofplan og den gamle Regionplan, der nu er ophøjet til Landsplandirektiv. Fremadrettet vil kommuneplanen, råstofplanen samt statens vandplan og Natur2000 plan være styrende. Fokusområde: Forbedret natur og vandmiljø Tema: Natur- og miljøområdet har høj prioritet i Kommunen. Natur- og miljøværdier skal sikres og forbedres på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og bevarelse af dyre- og plantelivet. Gennem vores sagsbehandling skal brugerne opleve sig som værende i centrum. Brugerne skal have tillid til natur- og miljøarbejdet og være tilfredse med sagsbehandlingen. Svendborg Kommune er den første Cittaslow kommune i Danmark, og en klimapolitik er på vej som skal sikre områdets karakter og tiltrækningskraft. Svendborg Kommune har ambitioner om at være foregangskommune på udvalgte områder. Mål: Svendborg Kommune har opstillet et kvalitetsstyringssystem for opgaveløsningen på natur- og miljøområdet. Systemet skal sikre, at natur- og miljøværdierne beskyttes i overensstemmelse med national og EU lovgivning. Samtidig skal systemet sikre, at borgerne/virksomheder får en ensartet og rigtig behandling af deres sager og at sagerne løses hurtigst muligt. Det er målet, at medarbejderne bruger systemet i opgaveløsningen og at det ajourføres løbende, så det kan bestå den årlige interne og eksterne audit. Veje til målet: Kvalitetsstyringssystemet er certificeret i overensstemmelse med lovgivningens krav herom. Systemet skal vedligeholdes løbende af medarbejderne og to systemansvarlige. Der skal opstilles konkrete servicemål i forhold til borgerne på alle sagsområder.

16 Side 16 af Status for målopfyldelse: Status for målopfyldelse opgøres første gang den 1. maj (Generel status). Kvalitetsstyringssystemet blev certificeret i juni Der er gennemført en intern og ekstern audit af systemet og medarbejdernes brug heraf i Den eksterne audit fandt ingen afvigelser i systemet. (Intern status). Der blev dog peget på enkelte forbedringsmuligheder. Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning for målopfyldelse beskrives første gang den 1. maj (Generel opfølgning). Samtidig skal der laves udvalgte brugerundersøgelser, der afdækker borgernes vurdering af målopfyldelsen. (Intern opfølgning). Økonomisk oversigt for området Natur og Vand Vedtaget budget priser Naturbeskyttelse -0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Vandløbsvæsen 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 Miljøbeskyttelse 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 i alt 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Anlæg: Vandløb og natur -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Natur og Vand i alt 1,0 2,6 2,6 2,6 2,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse tet for drift, omfattende naturbeskyttelse, vandløbsvæsen og miljøbeskyttelse blev i budgetaftalen for 2010 skåret ned med 1,0 mio. kr. Disse penge blev imidlertid tilbageført i starten af 2010, så budgettet for 2010 var uændret i forhold til foregående år på ca. 3,6 mio. kr. Fra 2011 er budgettet igen nedskrevet med 1,0 mio. kr. i overensstemmelse med budgetforliget.

17 Side 17 af Det mindre budget betyder, at der fremadrettet kun er penge til basisopgaverne. Der er således ikke penge til udviklingsprojekter og natur og vandløbsprojekter. Der er således ikke penge til naturpleje og at forbedre tilstanden i vandløb, ved f.eks. at fjerne opstemninger. Besparelserne betyder også, at der ikke er penge til den egenbetaling, som kommunen har i forbindelse med implementering af statens vand- og Natura2000 planer i 2012 og fremad. Der vil ligeledes ikke være penge til at revidere vandløbsregulativerne som planlagt i Guidede natur ture, som blev gennemført i 2009 og 2010, er også stoppet på grund af færre ansatte. Anlæg Anlægsbudgettet der også blev brugt til natur- og vandløbsprojekter er ligeledes blevet sparet væk fra Tabeller og nøgletal Løbende priser Aktivitetsforudsætninger Regnskab 2008 Regnskab Behandling af sager om husdyrgodkendelser. Basisydelse: 12 pr. år Ekstra antal aftalt med Staten for : Sekretariat og Udvikling Rammebetingelser Sekretariat og Udvikling omfatter de administrative funktioner i Miljø og Teknik: Sekretariat/ESDH, fælles økonomi for administrative afdelinger, decentral økonomi for direktørområdet samt udvikling og formidling. Fokusområde: UMT dagsorden og beslutningsprotokol hurtigt på nettet. Tema: Åben dagsorden, inkl. bilag, er tilgængelig for borgerne før mødet og beslutningsprotokollen, inkl. bilag, er tilgængelig for borgerne efter mødet. Mål: I 95 % af tilfældene ligger udvalgsdagsorden og bilag tilgængelig på nettet senest 5 dage før udvalgsmødet. I 95 % af tilfældene ligger beslutningsprotokollen på nettet senest dagen efter udvalgsmødet.

18 Side 18 af Veje til målet: Punkterne til udvalgsdagsorden planlægges og økonomiafklares i hele direktørområdet i så god tid, at dagsordenen kan godkendes af udvalgsformanden ca. 1 uge før mødets afholdelse. Status for målopfyldelse: Status for målopfyldelse opgøres første gang den 1. maj (Generel status). Det har ikke været nøjagtigt talt op, men målsætningen svarer i store træk til en forpligtelse på den nuværende praksis. (Intern status). Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning for målopfyldelse beskrives første gang den 1. maj (Generel opfølgning). Udsendelsestidspunktet registreres hver gang. (Intern opfølgning). Økonomisk oversigt for området Sekretariat og Udvikling Vedtaget budget priser Adm. byg. Svendborgvej 135 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 Besparelser møder,forplejn mm 0,0-1,0-0,9-0,9-0,9 Administration fælles 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Kantine-pedel 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Løn alle afd. 33,8 34,3 34,1 34,1 34,1 Øvrig konto 6-10,4-10,3-10,3-10,3-10,3 i alt 26,5 26,3 26,1 26,1 26,1 Sekretariat og Udvikling i alt 26,5 26,3 26,1 26,1 26,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Lønninger m.m: tet til administrative lønninger og uddannelse, møder og repræsentation er samlet under Sekretariat og Udvikling men det er de enkelte afdelingschefer, der har det daglige budgetansvar. På området er der besparelsespuljer for ca. 1,0 mio. kr. Langt størstedelen er fra puljen vedr. ansættelsesstoppet med ca. 0,8 mio. kr., som blev indarbejdes fra 2010 og frem.

KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012

KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012 KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012 1 Indledning Kvalitetskontrakter Svendborg Kommune Kvalitetskontrakten skal sikre, at kommunens borgere kan få et

Læs mere

INDHOLD. Udvalget for Kultur og Planlægning Udvalget for Børn og Unge Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Anvendt regnskabspraksis

INDHOLD. Udvalget for Kultur og Planlægning Udvalget for Børn og Unge Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Anvendt regnskabspraksis UDKAST INDHOLD Kommuneoplysninger Side 3 Borgmesterens forord Side 4 Påtegninger Ledelsens påtegning Revisionspåtegning Side 5 Side 6 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning Økonomisk oversigt og

Læs mere

Regnskab 2012. Indhold: Dette bind er en opsamling af de enkelte fagudvalgsbehandlede bidrag. Udvalget for Teknik og Miljø Side 2

Regnskab 2012. Indhold: Dette bind er en opsamling af de enkelte fagudvalgsbehandlede bidrag. Udvalget for Teknik og Miljø Side 2 Indhold: Dette bind er en opsamling af de enkelte fagudvalgsbehandlede bidrag. Udvalget for Teknik og Miljø Side 2 Arbejdsmarkedsudvalget Side 9 Erhvervsudvalget Side 18 Kultur- og Planlægningsudvalget

Læs mere

Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger

Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger Version til 1. behandling Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 24 Børn- og Familieudvalget 44 Erhverv- og Kulturudvalget 57 Økonomiudvalget

Læs mere

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger. Version til 1. behandling

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger. Version til 1. behandling Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Version til 1. behandling Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 19 Børn- og Familieudvalget 34 Erhverv- og Kulturudvalget 49 Økonomiudvalget

Læs mere

Budget 2012. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2012. Bind 2 - bemærkninger Budget 2012 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 15 Børne- og Familieudvalget 30 Erhvervs- og Kulturudvalget 45 Økonomiudvalget 54 Omsorgsudvalget 62 Social-

Læs mere

Ejendoms- og Miljøudvalget

Ejendoms- og Miljøudvalget Ejendoms- og Miljøudvalget Forslag til fremgangsmåde/skabelon til identificering af kerneopgaver i budgettet Budgetområde 101: Lokalplanlægning, Natur og Miljø - Lokalplanlægningsdel 1. Lovgrundlag og

Læs mere

Virksomhedsplan 2011. Skive Kommune - Teknisk Forvaltning

Virksomhedsplan 2011. Skive Kommune - Teknisk Forvaltning Virksomhedsplan 2011 Skive Kommune - Teknisk Forvaltning Indhold Indhold... 2 Forord... 3 Værdigrundlag... 4 Vision og Strategi... 5 RAMMERNE OM BORGERNES LIV... 5 Udvikling og innovation... 5 ORGANISATIONS-

Læs mere

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 20 Børn- og Familieudvalget 35 Erhverv- og Kulturudvalget 50 Økonomiudvalget 59 Omsorgsudvalget 72 Social-

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Fraværende:

Læs mere

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER 5 6 Leasingarrangementer Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Ifølge krav fra ministeriet skal bemærkningerne til budgettet indeholde en redegørelse om

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 Teknik og Miljøforvaltningen

Virksomhedsplan 2013 Teknik og Miljøforvaltningen Virksomhedsplan 2013 Teknik og Miljøforvaltningen Januar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning 7 Udvikling siden 2007 7 Læsevejledning 8 Virksomhedsplan 2012 9 Forvaltningen 9 Sammenhænge til andre planer/dokumenter

Læs mere

Økonomi og kvalitet 2010

Økonomi og kvalitet 2010 og kvalitet 2010 Indholdsfortegnelse Generelle budgetbemærkninger Budget 2010-2013, Forord... side 4 Generelle budgetforudsætninger... side 6 Budgettet i tal og tekst... side 10 Politikområdebeskrivelser

Læs mere

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser FORSLAG Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Indledning I Faaborg-Midtfyn Kommune lægger vi stor vægt på politisk lederskab gennem formulering af klare mål og forpligtende indsatser for den førte

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget

Miljø- og teknikudvalget et - Tabel med overordnede tal - Drift (i 1.000 kr.) Sekretariat miljø og 35.907 35.646 35.652 35.658 Teknik Plan- og bygge- 3.453 3.453 3.453 3.453 afdeling Trafik- og miljø- 44.521 44.521 44.521 44.521

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET - BEVILLING

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET - BEVILLING MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET - BEVILLING 1. Beskrivelse af området samt målgruppe Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med: v byudvikling og byfornyelse v myndighedsopgaver vedrørende

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TEKNIK- OG MILJØUDVALGET (side 186-209) 186 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske

Læs mere

Årsberetning 2013. Bilag

Årsberetning 2013. Bilag Årsberetning 2013 Bilag Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 1 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 2 Fælles kommunale udgifter m.m. 4 Beredskab 10 Parkeringskontrol 14 Resultatcentre m.v.

Læs mere

Budget 2012 2015 Nyborg Kommune

Budget 2012 2015 Nyborg Kommune Budget 2012 2015 Nyborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 A. DEN GENERELLE DEL... 9 DEN ØKONOMISKE POLITIK... 11 SAMMENFATNING AF BUDGET... 16 ØKONOMISKE NØGLETAL... 18 SKATTER OG GENERELLE TILSKUD...

Læs mere

Faaborg - Midtfyn Kommune PARK- OG VEJDRIFT. Driftsorganisering - rapport. Juni 2011

Faaborg - Midtfyn Kommune PARK- OG VEJDRIFT. Driftsorganisering - rapport. Juni 2011 Faaborg - Midtfyn Kommune PARK- OG VEJDRIFT Driftsorganisering - rapport Juni 2011 Faaborg - Midtfyn Kommune PARK- OG VEJDRIFT Driftsorganisering - rapport Juni 2011 03.06.2011 JEB MVG JEB Udgave Betegnelse/Revision

Læs mere

Side 2. Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014

Side 2. Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014 Budget 2011-2014 Side 2 Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 A. DEN GENERELLE DEL... 9 DEN ØKONOMISKE POLITIK... 11 SAMMENFATNING AF BUDGET... 16 ØKONOMISKE NØGLETAL...

Læs mere

Aktivitetsområde. Overordnede mål for det tekniske. udvalg

Aktivitetsområde. Overordnede mål for det tekniske. udvalg Overordnede mål for det tekniske område Af Vision 2012, som Byrådet vedtog i 2003, fremgår de pejlemærker, der sigtes efter for at gøre Fredericia Kommune til den bedste danske kommune at leve i og drive

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Fremtid budgetoverslag Fremtid budgetoverslag 6 7 Hvordan bruges pengene

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 11. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted - Medlemmer Fraværende Bemærkninger Henrik Holmer, Poul A. Larsen, Birgitte Steen

Læs mere

Sorø Kommune Kommune. Notat. Sorø Kommunes Handlekatalog 2010

Sorø Kommune Kommune. Notat. Sorø Kommunes Handlekatalog 2010 Notat Sorø Kommune Kommune Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling J.nr. 340-2010-21001 Den 19. august 2010 Sorø Kommunes Handlekatalog 2010 Med udgangspunkt i Sorø Kommunes effektiviseringsstrategi

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere