Anlægsomkostningen kan synes høj, men på længere sigt er der meget at vinde, hvis du opsamler regnvand til toiletskyl og vaskemaskine.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlægsomkostningen kan synes høj, men på længere sigt er der meget at vinde, hvis du opsamler regnvand til toiletskyl og vaskemaskine."

Transkript

1 Regnvand er penge Anlægsomkostningen kan synes høj, men på længere sigt er der meget at vinde, hvis du opsamler regnvand til toiletskyl og vaskemaskine. Af Karin Elrød, journalist Tanken om en fremtid uden naturligt rent drikkevand får de fleste danskere til at krympe sig. I den daglige adfærd er det dog oftest kun de mest miljøbevidste af os, der tager hensyn til grundvandet. Når der samtidig er penge i at spare på de dyre vandværksdråber, stiger den generelle interesse betydeligt. Mange haveejere har fornøjelse af at opsamle regnvand til vanding af bede og drivhusets vækster. Siden det i maj 2000 blev lovligt også at anvende regnvand opsamlet fra tagflader til toiletskyl og tøjvask i maskine, har flere og flere fået øjnene op for den potentielle ressource, der ligger i det ustabile danske vejrlig. Den miljømæssige gevinst ved at supplere forbruget med regnvand er til at få øje på. I disse år må en række drikkevandsboringer lukkes, fordi de er forurenede med nitrat og giftstoffer fra sprøjtemidler. Resultatet er færre og færre boringer, der kan forsyne befolkningen med rent drikkevand. Når vi inddrager regnvandsressourcerne, som leveres lige uden for døren, mindskes belastningen af grundvandsressourcer og renseanlæg. Omkostningen er "peanuts" Er der så reelt penge at spare for boligejerne? Ja, bestemt, fastslår adm. direktør Henrik Johansen, Nyrup Plast a/s. Med en vandpris hos slutforbrugeren på kroner pr. kubikmeter der vel at mærke betales med penge, der allerede er beskattet kan der opnås betydelige besparelser i kroner og øre. Ydermere er det som bekendt ikke vandet i sig selv, der koster prisen, men afledningsafgiften på spildevand. En del kommuner med grøn profil ønsker at opmuntre initiativer, der sparer på grundvandet, og har valgt at fritage forbrugere, der installerer regnvandsopsamlingsanlæg, for afgifter i en periode på typisk otte år. Siden midten af 1990 erne har Nyrup Plast a/s arbejdet med at udvikle og billiggøre anlæg til regnvandsopsamling. Prisen er kommet ned, om end den stadig afskrækker mange. I dag kan firmaet levere et anlæg til et gennemsnitsparcelhus for kroner. Men der er tale om peanuts, når man investerer i en bolig, hvor man optager lån, der løber år, forklarer Henrik Johansen.

2 Halvdelen skylles ud Danskernes totale vandforbrug i 2002 var 646 millioner kubikmeter, oplyser Danmarks Statistik. Dvs. at hver indbygger i gennemsnit brugte 329 liter om dagen. Knap halvdelen af vandforbruget skylles ud i toilettet eller vaskemaskinens afløb. Hvor lang tid det tager, inden anlægget betaler sig hjem, afhænger af det daglige vandforbrug, oplyser Henrik Johansen. Den travle familie har den længste tilbagebetalingstid op mod 15 år. Det skyldes helt enkelt, at fire ud af de gennemsnitligt seks daglige toiletbesøg finder sted uden for hjemmet. I f.eks. ældreboliger, hvor beboerne opholder sig hjemme størstedelen af døgnet, vil tilbagebetalingen typisk vare 10 år. På arbejdspladser som institutioner, kontorer, håndværk og industri kan anlægget betales på fire-seks år, og her kan regnvand erstatte helt op mod procent af vandforbruget, da den største del bruges til toiletskyl. Henrik Johansen gør opmærksom på, at drejer det sig om boligblokke over fire etager, er tagfladen normalt ikke stor nok til at forsyne både toiletter og vaskeri. Ingen sundhedsrisiko Undersøgelser foretaget af Miljøstyrelsen dokumenterer, at regnvand fra egnede tagflader kan anvendes uden sundhedsrisiko. En forudsætning for, at regnvandsanlægget kan fungere optimalt, er, at det er projekteret og udført korrekt. En autoriseret kloakmester skal forestå arbejdet med afløbsledninger og nedsænkning af tank, ligesom det kræves, at en autoriseret vvs-installatør foretager selve vandinstallationen. For at undgå, at drikkevand ved et uheld blandes med regnvand, er det forbudt at sammenkoble de to vandkvaliteter. Synlige installationer ved regnvandsanlæg skal mærkes med ikke drikkevand. Regnvand fra tage indeholder blade og kviste, insekter og fugleklatter. Det er vigtigt at minimere indholdet af bakterier og næringsstoffer, så man undgår slamdannelse. Derfor må urenheder filtreres bort fra vandet, inden det ledes til opsamlingstanken. Tanken udformes, så stoffer, der bundfælder sig eller flyder i overfladen, ikke hvirvles op af regnvandet, der kommer ind. Desuden skal tanken udstyres med et overløb, så overskudsvand fra kraftigt nedbør kan ledes ud. Miljøstyrelsen og By- og Boligministeriet har udarbejdet en anvisning om, hvordan regnvandsanlæg skal være udformet. Det drejer sig om Rørcenter-anvisning 003 af juli 2000 fra Teknologisk Institut om "Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger". Den kan købes i Byggecentrum, Lautrupvang 1B, 2750 Ballerup, tlf , eller bestilles i boghandlen. Yderligere information om regnvandsopsamling:

3 Den 11. maj 2007 Sommerhuslejere opfordres til at fyre fornuftigt Feriehusudlejernes Brancheforening støtter nu op om Miljøstyrelsens kampagne Tag grønt ansvar, når du fyrer har du styr på din brændeovn? og opfordrer sommerhuslejere over hele landet til at fyre korrekt i sommerhusets brændeovn. Danske sommerhuse vil hen over sommeren ofte være beboet af lejere og andre, der ikke er vant til at fyre i sommerhusets brændeovn. Der er med andre ord behov for vejledning og gode råd. Op imod 93 procent af det sundhedsskadelige partikeludslip, som udledes ved boligopvarmning i Danmark, stammer fra brændeovne og kedler. Partikelforurening fra brændeovne bør derfor tages lige så alvorligt som partikelforurening - fra fx dieselbiler. Og om sommeren spiller brændeovne i sommerhuse en væsentlig rolle. I Feriehusudlejernes Brancheforening er vi opmærksomme på de muligheder, der er for at nedbringe udslippet af sundhedsskadelige partikler fra brændeovne i de danske sommerhuse. Vi er derfor glade for at kunne støtte op om Miljøstyrelsens kampagne, siger Johan Norden, direktør i Feriehusudlejernes Brancheforening, og fortsætter: Som en del af kampagnen udsender medlemmerne af Feriehusudlejernes Brancheforening nu et informationsbrev og et kort med gode råd om korrekt fyring til de mange sommerhuslejere. På den måde håber vi, at flere lejere bliver opmærksomme på, hvordan man fyrer korrekt op i brændeovnen til fordel for miljøet og folkesundheden. Fire enkle råd Når man fyrer korrekt, minimeres luftforureningen. Derfor har Miljøstyrelsen udarbejdet fire gode råd, som kan hjælpe brændeovnsbrugere med at fyre korrekt: 1. Brug rent og tørt træ 2. Sørg for rigeligt luft 3. Fyr lidt ad gangen 4. Gå ud og tjek røgen, den bør være næsten usynlig Mere skal der ikke til for at have styr på sin brændeovn og fyre miljøvenligt. Fyringsrådene er udarbejdet af Miljøstyrelsen i samarbejde med bl.a. brændeovnsproducenter, Skorstenfejerlauget, Dansk Skovforening, Beredskabsstyrelsen samt Miljømærkesekretariatet. Kig også forbi på hvor der kan findes mere information om brændeovne generelt, korrekt fyring mv. Yderligere oplysninger: Cand. Scient. Rasmus Brandt Lassen, Miljøstyrelsen Industri, tlf.: Johan Norden, direktør i Feriehusudlejernes Brancheforening, tlf.: Forårsvandringen 2007:

4 Slå rabatten og klip hækken! Som led i vores målsætning om at bevare og forbedre Frugthaven som rekreativt område har Bestyrelsen også i år gennemført en "forårsvandring". Det skete fredag den 25.maj 2007 med deltagelse af Vejudvalget og andre fra bestyrelsen. På vandringen blev bl.a. følgende efterset: Rabatten, herunder rødder og hække Vejhjørner Jævnlig kørsel og parkering med større vogne Vejfladens og vejskiltenes stand Skelpositioner (overensstemmelse med matrikelkort) Opmagasinering af køretøjer, herunder campingvogne Bjørneklo Vandringen observerede kun enkelte forhold, som kræver en opfølgning. De pågældende grundejere vil modtage en henvendelse herom. Det generelle indtryk er, at megen forskønnelse kan opnås ved at regelmæssigt at følge det enkle råd: Slå rabatten og klip hækken! Forårsvandringen er en årlig tilbagevendende begivenhed. Kabelnedgravningen Bestyrelsen har holdt i alt tre besigtigelser under arbejdsforløbet med nedgravningen af elkabler og forberedelsen af fibernet sammen med NESA/DONG Energys projektleder og entreprenør. Arbejdet afsluttes endeligt i august 2007, hvor vejoverskæringer og opbrudte hjørneforstærkninger reetableres. Herefter holder vi et sidste møde med DONG Energy i efteråret 2007 for at sikre, at alt er afsluttet korrekt.

5 Uddrag af Deklarationen for Holløse Frugthave af 28. juni 1962 I. Parcel ejerne er forpligtede til at respektere Holløse Frugthave Grundejerforenings vedtægter, således som disse til enhver tid måtte være lovligt vedtaget, og hvori kan optages bestemmelser om parcellernes bebyggelse, udnyttelse, beplantning m.v. alt med henblik på at udvikle og beskytte udstykningsområdet som et smukt sommerhus- og villakvarter. III. Parcellerne er bestemt for åben og lav bebyggelse, og ethvert byggeri skal tilfredsstille bestemmelserne i bygningsreglement, sundhedsvedtægt og øvrige kommunale vedtægter. På parcellerne må alene opføres sommerhuse og enfamiliehuse i smuk stil og af et tiltalende udseende. Der må ikke på nogen parcel indrettes virksomheder af nogen art, der ved røg, støj, ilde lugt kan genere naboerne. Ej heller må oplagres noget, der frembyder ubehageligt skue eller er til ulempe for naboerne. IX. Ved tilrettelægningen af indkørselsforholdene til parcellerne må sikres plads for parkering af mindst 2 biler på parcellen. X. I overfredningsnævnets førnævnte skrivelse af er bestemt, at eksisterende hegn langs ejendommens grænse skal bevares i en sådan tilstand, at bebyggelse stedse forbliver skjult. Nye parcelskel inde i plantagen skal ligeledes hegnes med levende vækster enten som hæk eller som bælte af trævækster eller sirbuske. I øvrigt gælder, at de enkelte parcelejere på hele udstykningen ved bebyggelse og haveanlæg skal bevare en væsentlig del af frugttræerne og supplere med andre trævækster, således at områdets karakter som lukket plantage stedse bevares. I øvrigt påhviler der parcel ejerne hegnspligt efter lovgivningens almindelige regler.

6 Baunehøj Vandværk A.m.b.A. Adresse: Baunehøj Vandværk, Frederiksværkvej 59, Skærød, 3200 Helsinge Åbningstider: Mandag til torsdag: , fredag: tlf fax Ved driftsforstyrrelser og akut ledningsbrud uden for normal arbejdstid kontakt tlf Drikkevandsanalyse Prøveudtager: Milana, Fiolgade 13A, 3000 Helsingør Udtaget den: Udtagningssted: Høbjergvej 32, 3200 Helsinge Analyseret for: Resultat Metode Maks. Bemærkninger Udseende/lugt i.a.b. Lab ph 7,9 DS287, AK 26 7,0-8,5 Jern <0,01 mg/l SM17 udg.3120b 0,2 Coliforme bakt. <1 /100ml DS/EN ISO <1 E. coli <1 ant./100ml DS/EN ISO < 1 Kimtal v. 22 gr.c 4 antal/ml DS/EN ISO Kimtal v. 37 gr.c 9 antal/ml DS/EN ISO Temperatur 9,5 gr.c 12 Ledningsevne 65,9 ms/m DS288 >30 Iltnindhold 6,8 mg/l DS/EN > 5 Højst tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre. i.a.b. = intet at bemærke Vandet må ikke have afvigende smag og lugt Kunstudstilling Baunehøj Vandværk har skiftende kunstudstillinger der kan besøges i åbningstiden mandagtorsdag , fredag Kilde:

7 Godt naboskab Foreningens bestyrelse lægger vægt på at bevare Holløse Frugthave som et rekreativt område af høj kvalitet. Vi har nedenfor samlet en række henstillinger til medlemmerne, som der gennem årene har været enighed om at håndhæve. Vi håber, at de kan medvirke til at fremme et godt naboskab i Frugthaven. Ideen stammer fra Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn, som i 2002 vedtog retningslinjer for Godt Naboskab. Hunde skal føres i snor på Frugthavens veje, efterladenskaber fjernes, og løse hunde på egen grund skal holdes bag lukket indhegning Græsslåning og anvendelse af motordrevne redskaber i perioden 1.maj til 30.september finder kun sted inden kl. 19 på hverdage og inden kl. 12 på søn- og helligdage Beplantning langs veje skal beskæres jf. gældende regler, som årligt annonceret af kommunen i lokalpressen Græsrabatten langs vejene bør jævnligt slås, og holdes fri for rødder for ikke at skade vejen Afbrænding af haveaffald kan kun foretages på steder og i perioder, hvor det er tilladt af brandmyndighederne og kun i overskyet vejr eller regnvejr. I øvrigt henvises til Genbrugsstationen i Skærød Radio og musik benyttes, så det ikke er til gene for andre. Parkering af egen bil sker inde på grunden (gæsteparkering kan ske i rabatten) Forekomst af rotter skal straks anmeldes til Gribskov kommune, som sørger for bekæmpelse Planer for om- og tilbygning på grunden fremsendes til Foreningen i god tid inden påbegyndelse med henblik på at sikre overensstemmelse med deklarationen for området. I øvrigt bør der vises hensyn over for naboer, og tvivlsspørgsmål må søges løst ved samtale og i mindelighed. Hidtil har Frugthaven været forskånet for trafikuheld. Men bilister bør huske at køre med lav fart, især når der drejes om hjørner, og forældrene bør træne de efterhånden mange legende og cyklende børn som vi er meget glade for til at være fuldt opmærksomme på trafikken på vejene. Bestyrelsen Formand: Arne Wangel, Jægersborgvej 68, 1.tv., 2800 Kgs. Lyngby, , Kasserer.: Erik Lund-Hansen, Bistrup Park 31, 3460 Birkerød, ,

8 Information fra Holløse Frugthaves Grundejerforening - Sommeren 2007 Grundejerforeningen på Nettet! Bestyrelsen har besluttet at oprette en hjemmeside for foreningen på Internettet for en 1-årig prøveperiode. Du kan se den på adressen: Bestyrelsen mener, at hjemmesiden er et godt bidrag til at styrke kommunikationen med medlemmerne året igennem, selvom ikke alle har adgang til Internettet. Samtidig betyder hjemmesiden, at Holløse Frugthave får et tydeligt markeret ansigt udadtil som et attraktivt, rekreativt område. Hjemmesiden giver bl.a. potentielle købere mulighed for en første orientering om områdets karakter og foreningens aktiviteter. Giv dit besyv med om hvordan den skal udvikles. Hvilke informationer vil du gerne have adgang til via hjemmesiden, og hvordan kan den bedst opstilles? Generalforsamling Generalforsamlingen finder sted lørdag den 30.juni kl på Fællesarealet. Jeg håber, at rigtig mange medlemmer har lyst til at deltage i debatten om hvordan vi bedst muligt bevarer og udvikler Frugthaven som et rekreativt område af høj kvalitet. Husk at deltagelse i Generalforsamlingen forudsætter, at kontingentet for 2007 er betalt. Betal gerne umiddelbart efter, at I har modtaget opkrævningen. Det letter kassererens arbejde, og I slipper for evt. rykkergebyrer. Jeg vil byde de nye grundejere hjertelig velkommen i Foreningens kreds. Jeg håber, at I vil få stor glæde af jeres nye sommerhus i Frugthaven og vil deltage aktivt i Foreningens arbejde. Fortsat god sommer! Arne Wangel, Fmd., Kirsebærvænget 8

Vejby-Tibirke Selskabet

Vejby-Tibirke Selskabet Vejby-Tibirke Selskabet Formand: Christian Friis Tlf: 4870 8408 Kasserer og Webmaster: Hans K. Jacobsen Tlf: 4879 5505 Vejby-Tibirke Selskabet har til formål at virke for at bevare kendskabet til Vejby-

Læs mere

Vejby Tibirke Selskabets store årlige sommerudstilling

Vejby Tibirke Selskabets store årlige sommerudstilling Ejler Bille 6.3.1910-1.5.2004, dansk maler, grafiker, billedhugger og digter. Som en af pionererne inden for den abstrakte kunst i Danmark var Ejler Bille en af 1900-t.s betydeligste danske billedkunstnere.

Læs mere

Tema NEDLØBSBRØND FILTER LAGERTANK. Overløb fra

Tema NEDLØBSBRØND FILTER LAGERTANK. Overløb fra Tema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n Genbrug af regnvand er godt for pengepung og miljø. Det får flere og flere boligejere til at installere en regnvandstank, der gør det muligt

Læs mere

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Mail: gf@eriksminde.dk Hjemmmeside: www.gferiksminde.dk Facebook: Grundejerforeningen Eriksminde Velkomstfolder Generel orientering Med 852 husstande er Eriksminde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus Referat af ordinær generalforsamling Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30 i Karleby Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2011/2012 3. Forelæggelse af regnskab for 2011

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

KUNDEBLADET 4. ÅRGANG NR. 1 2010

KUNDEBLADET 4. ÅRGANG NR. 1 2010 KUNDEBLADET 4. ÅRGANG NR. 1 2010 Foråret bryder frem og fortrænger vinteren, som i år har været kold og med masser af sne. Nu tager vi fat i DE GRØNNE OMRÅ- DER, hvor planterne pibler frem. Med forår kommer

Læs mere

Information til vandværkets forbrugere

Information til vandværkets forbrugere Hold øje med din måler også den trådløse måler Selv om vandværket selv aflæser målerne, så er ansvaret for vandforbruget stadig medlemmets. Det er derfor stadig en god idé regelmæssigt at aflæse sin måler

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Greve den 22. april 2013 Bestyrelsens beretning ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Efter generalforsamlingen den 16.april 2012 fortsatte

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14 DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 September 2015 Bestyrelsen: Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th. Tlf: 40

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

AUGUST 2010 61. ÅRGANG

AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 1 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002

BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002 BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002 RØRCENTRET Rørcenter-anvisning 003: Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger 2. udgave,

Læs mere

Tema: Vand Leder - Dyre dråber Konkurrence tip en 7 er om vand og vind

Tema: Vand Leder - Dyre dråber Konkurrence tip en 7 er om vand og vind Tema: Vand Leder Konkurrence Genbrug af regnvand og rensning med pil Rent drikkevand baseret på uforurenet grundvand Fakta FN og vand Brøndprojekt i Somalia Aktiviteter Æbleopskrift Forårets foredrag Kys

Læs mere

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S. 3 Formanden har ordet. 4 Forslag generalforsamling 2014.

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S. 3 Formanden har ordet. 4 Forslag generalforsamling 2014. Egern-Posten Medlemsblad for Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Nr. 67 32. årgang EFTERÅR 2013 3 Formanden har ordet 4 Forslag generalforsamling 2014 7 Vandværks-nyt 10 Næstformandens

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 54. ordinære generalforsamling den 9. august 2014 i Medborgerhuset Halsnæs, Nørregade 61, 3390 Hundested Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 65 personer,

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere

Nybyggere side 12 Plads til at leve side 14

Nybyggere side 12 Plads til at leve side 14 LEJEPLADSEN Nybyggere side 12 Plads til at leve side 14 nr. 13 november 2005 2 LEJEPLADSEN Hvad er Dan-Ejendomme as rolle? Vi modtager ofte henvendelser fra lejere, der har svært ved at forstå Dan-Ejendomme

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

6 Kender du nogen der mangler en bolig?

6 Kender du nogen der mangler en bolig? 21 SEP TE MBER 2010 4 Ordentlighed også når vi vælger leverandører Læs mere om vores forretningsadfærd og -politik. 6 Kender du nogen der mangler en bolig? Så er boligportalen www.findbolig. nu et godt

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre 2 Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Udarbejdet i 2010 af: By- og Kulturforvaltningen Byggerådgivning

Læs mere

EnergiBolig. Energialtaner. Fokus på energimærker. Varme, lys og livsglæde! hitter året rundt

EnergiBolig. Energialtaner. Fokus på energimærker. Varme, lys og livsglæde! hitter året rundt #4 oktober 2010 Alt i energirenoveringer for boligforeninger Varme, lys og livsglæde! Energialtaner hitter året rundt Husk! Energibolig.dk kan hjælpe med alle former for energiforbedringer Fokus på energimærker

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Grundejerforeningen. Hørsholm Gårdhuse. Håndbogen 2012

Grundejerforeningen. Hørsholm Gårdhuse. Håndbogen 2012 Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Håndbogen 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INDLEDNING... 4 1.1 Generalforsamling og bestyrelse... 4 1.2 Foreningens område... 5 2 GRUNDEJERFORENINGENS

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere