Egedal Kommune Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egedal Kommune Økonomiudvalget"

Transkript

1 Egedal Kommune Økonomiudvalget Den , kl. 17:00 i Kommunalbestyrelsessalen Referat Willy Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard Karsten Søndergaard Ib Sørensen Peter Hansen Egil Møller Svend Kjærgaard Jensen Medlemmer Esben Vognsen Jensen Rikke Mortensen Jens Jørgen Nygaard Afbud/fraværende

2 Økonomiudvalget 22. februar 2012 Side: 1 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden Nyt rådhus og sundhedscenter Oversigt over likviditet pr. 31/ Resultat af kapitalforvaltning - SOLT pr. 31/ Bevillingssag - oprensning af olieforurening Ansøgning om fritagelse for ejendomsskat og dækningsafgift for Egedal Vandforsyning A/S Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse til udskiftning af tag - Stenløse-Ølstykke Boligforening, afd. Stengården II, afd Ansøgning om godkendelse af Skema B - byggeskaderenovering - Stenløse-Ølstykke boligforening afd. Halkærgård Anlægsregnskab - Kvalitetsfondsprojekt - opretning og bevaring af bygningerne på Græstedgård - projekt Temadrøftelse på sygedagpengeområdet Ramme- og lokalplan 20 og Kommuneplantillæg 7 - endelig vedtagelse Lokalplan 19 Veksø Lokalcenter - endelig vedtagelse Godkendelse af udbygningsaftale - lokalplan Belysningsplan - godkendelse Udendørsbelysning - fremtidig drift Trafiksikkerhedsplan - endelig godkendelse Kommunen som partner af GATE 21 - godkendelse Udbud af Specialkørsel Fastsættelse af driftsorienterede tilsyn tilsynstakst Seniorrådets årsberetning for Kommunalbestyrelsens kursusmidler - Regulativ for kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i kurser og studieture Lukket sag - Salg af ejendommen Smørumnedrevej 11, Smørum Lukket sag - Meddelelser Underskriftsside... 58

3 Økonomiudvalget 22. februar 2012 Side: 2 1. Godkendelse af dagsorden Acadresag nr. Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt. Egil Møller (O) deltog kun i behandlingen af pkt. 1. og 2.

4 Økonomiudvalget 22. februar 2012 Side: 3 2. Nyt rådhus og sundhedscenter Acadresag nr. 12/3272 Beslutningstema Der skal tages stilling til udbud af nyt rådhus og sundhedscenter. Indstilling Administrationen indstiller, 1. at byggeprogrammet for rådhus (model A) samt sundhedscenter (model 1) godkendes 2. at byggeriet af rådhus og sundhedscenter udbydes med en samlet udbudssum på 264 mio. kr. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales med 5 stemmer. Imod stemte 3: Esben Vognsen Jensen (C), Rikke Mortensen (B) og Svend Kjærgaard (I). Svend Kjærgaard anbefaler rådhusmodel D og sundhedscentermodel 1. Esben Vognsen Jensen anbefaler et sundhedscenter, der er 400 m2 mindre end model 1. 1 var fraværende: Jens Jørgen Nygaard (C). Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen traf den 16. juni 2010 principbeslutning om opførelse af et nyt rådhus samt om at igangsætte undersøgelse af mulighederne for finansiering. Derudover blev det besluttet: At finansieringen af et nyt rådhus i udgangspunktet ikke må påvirke kommunens driftsbudget At der skal være en neutral påvirkning af kommunens likviditet set over finansieringsperioden På Kommunalbestyrelsesmødet den 26. januar 2011 besluttedes endvidere, at et sundhedscenter og et plejecenter bør etableres tæt ved et nyt rådhus. Den 15. juni 2011 vedtog Økonomiudvalget at udbyde nyt rådhus i totalentreprisekonkurrence med option på samtidig opførelse af et sundhedscenter. Entreprisen udbydes i indbudt licitation til fem prækvalificerede byggekonsortier. Formålet med at bygge det nye rådhus og sundhedscenter er at skabe et hjemsted for en fremtidsrettet organisation, der:

5 Økonomiudvalget 22. februar 2012 Side: 4 Effektivt kan yde sammenhængende serviceforløb til borgerne Præges af tværfaglig virksomhed og innovation Byggeprogrammet skal skabe grundlag for, at de bydende konsortier kan afgive bud på et bygningsværk, der fremmer denne effektive organisation ved at samle de nuværende administrationssteder og sundhedsydelser i ét hus tæt på kollektiv trafik. Rådhus Administrationen omfatter i dag ca. 490 arbejdspladser fordelt på 8 adresser, og det samlede nuværende arealforbrug er ca m2. En gennemgribende nødvendig renovering af Ølstykke og Smørum rådhuse er beregnet til 80 mio. kr. I byggeprogrammet er der plads til ca. 470 arbejdspladser på det nye rådhus. Det nuværende antal arbejdspladser på 490 er reduceret med 20, da finansieringen bl.a. indeholder en effektivisering på minimum 20 stillinger over 5 år. (Bilag 1-4) Det samlede arealforbrug i det nye rådhus vil være ca m2 inkl. fælles reception, mødelokaler og kantine med sundhedscenteret. Byggeomkostningerne anslås at udgøre 218 mio. kr. Hertil skal lægges bygherreomkostninger på anslået 48 mio. kr. til inventar, flytning mv. I alt et totalbudget på 266 mio. kr. (Bilag 5) Der er i budgettet afsat 210 mio. kr. til byggeomkostninger. Dette beløb baseres på Ernst & Youngs regneeksempel, jf. notat af , baseret på 400 arbejdspladser og nu forældede energieffektiviseringskrav. (Bilag 7) Korrigeres for disse to forhold, indexreguleres for prisstigninger samt tillægges en forsigtigt estimeret bygherreleverance nås et totalbudget på ca. 297 mio. kr. (Bilag 6) Kommunalbestyrelsen har forudsat, at den samlede anskaffelsessum skal tilbagebetales indenfor budgettet for drift af administrationsbygninger og administrationen. Den samlede anskaffelsessum kan finansieres via SOLT-depotet eller låneoptagelse. I kommunens budget er tilbagebetalingen af 210 mio. kr. indarbejdet på følgende måde: Transportbesparelse på 0,5 mio. kr. pr. år i 25 år Energieffektiviseringer på 1,2 mio. kr. pr. år i 25 år Personaleeffektiviseringer på 1% pr. år (årlige reduktioner de første 5 år og fastholdelse heraf de resterende 20 år) svarende til 20 stillinger Der er ikke budgetteret med indtægter ved salg af ledige rådhuse/administrationsbygninger.

6 Økonomiudvalget 22. februar 2012 Side: 5 Den anbefalede model A indeholder 470 arbejdspladser, en fleksibel mødesal og mulighed for at samle 500 personer, og modellen opfylder energikravene i Bygningsreglement Totalbudgettet er 266 mio. kr., inkl. inventar og flytteomkostninger. En samlet anskaffelsessum på 266 mio. kr. kan tilbagebetales ved at øge personaleeffektiviseringen til 1,4% pr. år (årlige reduktioner de første 5 år og fastholdelse heraf de resterende 20 år) svarende til 28 stillinger (ved en gennemsnitlig personaleomkostning på kr.). Model A vurderes at være en fremtidssikret og fleksibel ramme for en effektiv organisation, og byggeriet lever op til de fremtidige energikrav i Bygningsreglement De følgende 3 modeller er alternativer, der er længere væk fra disse mål. (Bilag 8) Model B 430 arbejdspladser, inkl. fleksibel mødesal, mulighed for at samle 500 personer. Totalbudget: 251 mio. kr. Model C 430 arbejdspladser, excl. fleksibel mødesal, mulighed for at samle 400 personer, reduktion i mødefaciliteter i kontorområder. Totalbudget: 245 mio. kr. Model D 400 arbejdspladser, excl. fleksibel mødesal, mulighed for at samle 400 personer, reduktion i mødefaciliteter i kontorområder. Totalbudget: 234 mio. kr. Beløbene er inkl. inventar og flytteomkostninger. Sundhedscenter Kommunalbestyrelsen besluttede i mødet den 26. januar 2011, at et sundhedscenter og et plejecenter med 40 boliger med mulighed for udvidelse placeres samlet og med fælles midlertidige boliger til aflastning og rehabilitering i "Egedal Byudviklingsområde", samt at disse byggerier anbefales etableret tæt ved et nyt rådhus. Kommunalbestyrelsen besluttede i mødet den 30. marts 2011, at bede Social- og Sundhedsudvalget om at arbejde videre med planlægning af et nyt sundhedscenter, 20 midlertidige boliger og et plejecenter med 40 boliger. Social- og Sundhedsudvalget besluttede i mødet den 25. januar 2012 at anbefale, at der skal bygges et sundhedscenter med: Træningsfaciliteter af ca. samme størrelse som i dag 20 midlertidige boliger, der samler de 15, som kommunen har i dag, og udvider med 5 ekstra Base for sygepleje og vagthold

7 Økonomiudvalget 22. februar 2012 Side: 6 Sygepleje- og misbrugsklinik Vagt- og depotfaciliteter for et plejecenter (finansieret af anlægsbudget til plejecenter). Dette begrundes med, at der kan opnås anseelige driftsbesparelser ved at samle plejecenter og midlertidige boliger. Ovenstående er model 1, med et totalbudget på 90 mio. kr. Sundhedscenteret er en nødvendig investering for at kunne dække behovene hos den stærkt stigende andel af ældre i kommunen. I Egedal Kommune vokser antallet af over 65 årige fra at udgøre 15% af befolkningen i dag til 20% om 10 år, hvilket er Danmarks største stigning. I model 1 optimeres driften af træning, rehabilitering, midlertidige boliger, hjemmesygepleje og vagtberedskab. Centeret vil give de bedste muligheder for at dække behovene hos den stærkt stigende ældrebefolkning samt give de bedste rammer for sundhedsfremme og forebyggelse til kommunens borgere ved: Synligt sundhedsfokus fra kommunen Nemt tilgængelig vejledning og hjælp Kvalificerede tilbud om træning og rehabilitering Dette vil forebygge en stærk stigning i udgifterne til sygepleje, hjemmepleje og plejeboliger til de borgere, der ikke længere kan klare sig selv, og derved vil serviceniveauet på disse områder kunne fastholdes. Det samlede arealforbrug i sundhedscenteret vil være ca m2. excl. fælles reception, mødelokaler og kantine med rådhuset. Byggeomkostninger anslås til 75,5 mio. kr. Der er i budgettet afsat 55 mio. kr. til byggeomkostninger. Hertil kommer bygherreudgifter på anslået 14,5 mio. kr. til inventar, flytning mv., der ikke er afsat i budgettet. I alt et totalbudget på 90 mio. kr. De to følgende modeller er alternativer, der ikke opfylder Social- og Sundhedsudvalgets anbefaling fra 25. januar Model 2 Træningsfaciliteter som i dag, 10 midlertidige boliger, base for sygepleje og vagthold, sygepleje-/misbrugsklinik, vagt og depot for plejecenter. Totalbudget: 80 mio. kr. Model 3 Træningsfaciliteter er 150 m2 mindre end i dag, 10 midlertidige boliger, vagt og depot for plejecenter. Totalbudget: 70 mio. kr. Hvis de tidligere nævnte funktioner i sundhedscenteret fordeles på flere adresser, vil det give væsentlig øgede driftsudgifter på minimum 2 mio. kr. pr. år. Hertil kommer huslejeudgifter på ca. 1,2 mio. kr. til de funktioner, der ikke flyttes med. Reduceres disse funktioner, vil det endvidere påvirke mulighederne for at forebygge, at borgene får behov for hjælp, pleje og i sidste ende en plejebolig.

8 Økonomiudvalget 22. februar 2012 Side: 7 Forskellen mellem de i budgettet afsatte 55 mio. kr. og de 90 mio. kr., som model 1 koster, skyldes en række ændrede behov og krav i forhold til det oprindelige udgangspunkt. Øget behov for træningsfaciliteter Øget behov for midlertidige boliger Øgede krav til energieffektiviseringer Integration af plejecenterets servicearealer i sundhedscenteret Der er i budget afsat 27,4 mio. kr. i hhv og 2013, dvs. i alt 54,8 mio. kr. (2012-priser) til sundhedscenter. Hertil kommer, at der i budgettet er afsat 13,7 mio. kr. til kommunens andel af plejeboliger (servicearealer), som planlægges opført af et alment boligselskab i tilknytning til sundhedscenteret. Heraf kan 8 mio. kr. lægges i sundhedscenteret (fælles faciliteter til vagt, ledelse og depot) - (Bilag 9). I forhold til det forventede totalbudget på 90 mio. kr. mangler der således budgetmæssig finansiering på 27 mio. kr. Et lån på 27 mio. kr. med en fast rente på 3,15 procent kan tilbagebetales med en ydelse på ca. 1,6 mio. kr. pr. år i 25 år. Udgiften hertil kan finansieres af driftsbesparelser på 2 mio. kr. som følge af optimering ved fælles drift, vagtordninger, samling af træningsfaciliteter mm. (Bilag 9). Hertil kommer besparelsen på husleje i andre faciliteter. Finansiering Med vedtagelsen af budget 2012, er der afsat 210 mio. kr. til byggeomkostninger til rådhuset. Der er indarbejdet fuldt kompenserende besparelser over 25 år. Budgetteringen er baseret på en business case dateret , som er udarbejdet af Ernst & Young. Der skal gives tillægsbevilling til anlæg på 56 mio. kr. Der skal gives årlig negativ tillægsbevilling til drift i de første 5 år på 0,6 mio. kr. svarende til 1. år: 0,6 mio. kr., 2. år: 1,2 mio. kr., 3. år: 1,8 mio. kr., 4. år: 2,4 mio. kr., 5. og følgende år: 3 mio. kr. Til sundhedscenteret er der afsat 55 mio. kr. Dette beløb er oprindeligt afsat i budgettet i 2008, hvor der ikke forelå et byggeprogram. Der overføres 8 mio. kr. fra plejecenterets bevilling til sundhedscenteret. Sundhedscenteret finansieres af de i budgettet afsatte rådighedsbeløb, i alt 63 mio. kr. Den resterende del af anlægsudgiften lånefinansieres, i alt 27 mio. kr. med et 25-årigt lån, der tilbagebetales over 25 år med effektiviseringsgevinsterne ved samdrift af vagt, ledelse og depot med plejecenteret.

9 Økonomiudvalget 22. februar 2012 Side: 8 Der skal gives en tillægsbevilling til anlæg på 27 mio. kr. Der skal gives en tillægsbevilling til låneoptagelse på 27 mio. kr. over 25 år. Der skal gives en årlig negativ tillægsbevilling til drift på 1,6 mio. kr. Administrationen anbefaler, at der tages stilling til de bevillingsmæssige forhold, når licitationen har været afholdt. Kompetence til afgørelse Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen Der henvises i øvrigt til Egedal Kommunes hjemmeside, hvor der kan læses mere om nyt rådhus og sundhedscenter. Klik på følgende link: Bilag 1 Åben Bilag 1- Byggeprogram Del /12 2 Åben Bilag 2 - Byggeprogram Del /12 3 Åben Bilag 3 - Rumoversigt Rådhus /12 Bilag 4 - Rumoversigt Sundhedscenter 4 Åben /12 Bilag 5 - Egedal Kommune. Nyt rådhus og sundhedscenter. Økonomisk oversigt Åben 21807/12 Bilag 6 - Notat vedr. økonomi for rådhus 6 Åben rev /12 Bilag 7 - Notat fra Ernst & Young vedr. business 7 Åben case for nyt rådhus /12 8 Åben Bilag 8 - Niveauoversigt for rådhus /12 Bilag 9 - Notat om nyt Sundhedscenter 9 Åben /12

10 Økonomiudvalget 22. februar 2012 Side: 9 3. Oversigt over likviditet pr. 31/ Acadresag nr. 10/2508 Beslutningstema Orientering om udviklingen i den likvide beholdning Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Taget til efterretning. Sagsfremstilling Likviditet Vedlagte oversigt over likviditeten, viser udviklingen over 12 måneder i (kassekreditreglen). Gennemsnittet for de seneste 12 måneder (januar 2011 januar 2012) er opgjort til 136,5 mio. kr., hvilket er en stigning på næsten 40 mio. kr. i forhold til den gennemsnitlige likviditet i januar Stigningen kan bl.a. tilskrives gennemførelse af genopretningsplaner for både 2010 og Den gennemsnitlige beholdning for januar 2012 er opgjort til 189,5 mio. kr., mens den faktiske kassebeholdning den 31. januar 2012 er opgjort til 136,1 mio. kr. Den bogførte primo kassebeholdning for 2012 var 41,3 mio. kr. Beholdningen pr. 31. januar 2012 er udtryk for, hvor mange midler der er i banken på et givet tidspunkt, og dermed ikke for en regnskabsmæssig opgørelse af kassebeholdningen. Driftsforbrug Der medsendes ikke en opgørelse over driftsforbruget pr. 31/1, idet ombrydningen af budget 2012 til den nye organisation endnu ikke på nuværende tidspunkt er helt færdig. Kompetence til afgørelse Økonomiudvalget

11 Økonomiudvalget 22. februar 2012 Side: 10 Bilag 1 Åben Likviditet 31/ /12

12 Økonomiudvalget 22. februar 2012 Side: Resultat af kapitalforvaltning - SOLT pr. 31/ Acadresag nr. 07/23089 Beslutningstema Orientering af Økonomiudvalget om resultatet af SOLT efter udgangen af 4. kvartal Indstilling Administrationen indstiller, at resultatet for 4. kvartal 2011 og årsresultatet for SOLT tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Taget til efterretning. Sagsfremstilling Egedal Kommune har et Sale and lease back arrangement, hvor skolerne i Ølstykke og Stenløse samt Stenløse Rådhus blev solgt til et leasingselskab for 582 mio. kr. I forbindelse med arrangementet blev der foretaget renovering af bygningerne og bygget en ny skole således, at den samlede leasinggæld udgjorde mio. kr. Salgsindtægten er placeret hos en række kapitalforvaltere, som skal sikre optimale afkast. Leasingydelsen er fastsat ud fra den officielle 3 mdr. Cibor rente. De fire kapitalforvaltere, Danske Capital, Gudme Raaschou, Nordea Markets og Sirius forvalter Egedal Kommunes samlede deponerede midler vedrørende SOLT-projektet i alt 750,5 mio. kr. primo Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at SOLT kører som et lukket system, hvor afkastet af de deponerede midler og et årligt kontant indskud skal finansiere de løbende leasingydelser samt skabe det finansielle grundlag for at indfri leasingkontrakterne ved udløb. Mer/mindreafkast når året er gået, vil ikke få indflydelse på kommunens kassebeholdning, men udelukkende påvirke SOLTdepotet i positiv eller negativ retning. Resultatet for 4. kvartal er et afkast på 19,4 mio. kr. jf. bilag. Det samlede afkast for 2011 bliver herefter 31,4 mio. kr. svarende til en forrentning på ca. 4,2 %.

13 Økonomiudvalget 22. februar 2012 Side: 12 Der har i 2011 været samlede udgifter til leasing, SWAP og omkostninger for 28,4 mio. kr. Dette resulterer i et nettoresultat for 2011 på 3,0 mio. kr. (31,4 28,4) Hertil kommer direkte indbetaling på 18,2 mio. kr. (jf. bilag) Der har således i 2011 været en samlet tilvækst til depotet på 21,2 mio. kr. og beholdningen udgør ved udgangen af 2011 udgør 771,7 mio. kr. På baggrund at den uro der har været på de finansielle markeder i 2011, må resultatet betragtes som tilfredsstillende. Kompetence til afgørelse Økonomiudvalget Bilag 1 Åben Resultat af kapitalforvaltning 2011 II 19311/12

14 Økonomiudvalget 22. februar 2012 Side: Bevillingssag - oprensning af olieforurening Acadresag nr. 07/23540 Beslutningstema Der skal tages stilling til afsættelse af rådighedsbeløb (tillægsbevilling) til oprensning af olieforurening på Ganløseparken nr. 18 og nr. 20, samt til anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb). Indstilling Administrationen indstiller, at: 1. der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb til oprensning af olieforureningen på Ganløseparken nr. 18 og nr. 20 på 2,23 mio. kr. 2. der gives en anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 2,23 mio. kr. og at anlægsbevillingen finansiers af kassebeholdningen. Beslutning i Teknik og miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Sagsfremstilling På den private ejendom Ganløseparken nr. 18 blev der i 2002 konstateret en større olieforurening fra ejendommens olietankanlæg. Tidligere Stenløse Kommune gav påbud efter jordforureningslovens 48, stk. 1 om undersøgelse og oprensning. Olieforureningen blev delvist oprenset af ingeniørfirmaet Cowi. Der blev efterladt en restforurening på omkring 1500 kg olie i jorden. Restforureningens risiko for miljø og sundhed undersøges og Egedal Kommune indskærper, at forureningen skal endelig afgrænses og at der skal udarbejdes forslag til videre oprensning. Efter indskærpelse fra Egedal Kommune har kommunen i december 2010 modtaget rapport om afgrænsning af forurening. Restforureningen ligger kun 6 meter over et sårbart grundvandsmagasin og restforureningen breder sig ind over både ejendommen Ganløseparken nr. 18 og nr. 20, Ganløse.

15 Økonomiudvalget 22. februar 2012 Side: 14 Da restforureningen udgør en risiko for grundvandet, er kommunen forpligtet efter 48 til at give påbud om oprensning. Denne oprensning forventes at beløbe sig til i alt 3,83 mio. kr. Da forureningssagen er omfattet af den lovbestemte forsikringsordning, fastsat i 49 i jordforureningsloven, skal kommunen dække de udgifter til opfyldelse af påbuddet, der overstiger 1,6 mio. kr. Dette betyder, at kommunen får en udgift på 2,23 mio. kr. Finansiering Beslutningen medfører en udgift på 2,23 mio. kr. ekskl. moms, som finansieres af kassebeholdningen, idet der ikke er afsat budgetmidler til olieforureningssager. Kompetence til afgørelse Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

16 Økonomiudvalget 22. februar 2012 Side: Ansøgning om fritagelse for ejendomsskat og dækningsafgift for Egedal Vandforsyning A/S Acadresag nr. 12/1324 Beslutningstema Der skal tages stilling til ansøgning om fritagelse for ejendomsskat og dækningsafgift for Egedal Vandforsyning A/S. Indstilling Administrationen indstiller, at Egedal Vandforsyning A/S fritages betaling af ejendomsskat og dækningsbidrag, således selskabet er ligestillet med de private vandværker. Beslutning i Planudvalget den Anbefalet Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales, idet mindre indtægten på kr finansieres af kassebeholdningen i 2012 og overslagsårene. Sagsfremstilling Efter selskabsdannelsen i 2009 af den kommunale vandforsyningsvirksomhed er fritagelsen for betaling af ejendomsskat og dækningsafgift blevet ophævet. Egedal Vandforsyning A/S er efterfølgende pålagt ejendomsskat og dækningsafgift for 2011 og Jf. lov om kommunal ejendomsskat 8 stk. 1 d kan Kommunalbestyrelsen give hel - eller delvis fritagelse for grundskyld til gas-, vandog fjernevarmeværker, når adgang til leverance fra værket står åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder, for så vidt værkets indtægter bortset fra normal forretning af en eventuel indskudskapital ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende kan anvendes til værkets formål. Jf. 23 stk. 2 kan Kommunalbestyrelsen helt eller delvist fritage en ejendom for dækningsafgift. Alle de private vandværker er fritaget for ejendomsskat og dækningsafgift. Ejendommene anvendes udelukkende i driften af vandværket enten i form af selve vandværket med tilhørende mandskabs- og admini-

17 Økonomiudvalget 22. februar 2012 Side: 16 strationsfaciliteter eller i form af kildepladser, hvorfra selskabets råvand indvindes. Selskabet er underlagt reglerne i vandsektorloven, der i praksis er ensbetydende med, at selskabet kun kan oppebære indtægter, der dækker selskabets omkostninger til drift og investeringer. Fritagelsen betyder en mindre indtægt i kommunen på kr ,58. Det kan oplyses, at Frederikssund Kommune har fritaget alle forsyningsanlæg for ejendomsskat og dækningsafgift for at ligestille forsyningen og de private værker. Kompetence til afgørelse Planudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen Bilag 1 Åben Fritagelse for for ejendomsskat og dækningsafgift 7621/12

18 Økonomiudvalget 22. februar 2012 Side: Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse til udskiftning af tag - Stenløse-Ølstykke Boligforening, afd. Stengården II, afd. 16 Acadresag nr. 12/890 Beslutningstema Der skal tages stilling til godkendelse af optagelse af kreditforeningslån i Stenløse-Ølstykke Boligforening, afd. Stengården II, afd. 16. Indstilling Administrationen indstiller, at optagelse af kreditforeningslån til udskiftning af tage godkendes. Beslutning i Planudvalget den Anbefalet Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Sagsfremstilling Beboerne har på afdelingmøde den 3. oktober 2011 vedtaget at udskifte tagene. Stengården II, afd. 16, er opført i og består af 104 rækkehuse i et plan. Afdelingens tagbelægning er udført i bølgeeternit fra den tidligere generation af asbestfrie eternitplader. Ud fra tilstandsvurderingen, foretaget af en ekstern rådgiver i april 2010, kan der konstateres væsentlige problemer med tagpladerne. Pladerne smuldrer i kanterne, der er løse rygninger samt revner og krakeleringer. Skaderne er typiske for eternitplader, som er produceret i perioden , da produktionsomstilling af forbudte asbestcementplader til nye asbestfrie plader medførte materialeproblemer. Følgende budget er anvendt som grundlag for udskiftning af tagene: Håndværkerudgifter inkl. evt. honorar til tekniker Omkostninger: Kr Byggesagshonorar Kr Gebyr/Byggetilladelse Kr Diverse, forsikring, ef- Kr Kr

19 Økonomiudvalget 22. februar 2012 Side: 18 tersyn m.v. Anskaffelsessum i alt Kr Finansiering 30 årigt annuitetslån på kr Afdelingen besluttede på et afdelingsmøde den 20. september 2010, at øge henlæggelserne til en fremtidig tagudskiftning fra kr til kr fra 2012 og frem. Det var planlagt at udskifte tagene løbende, men det har vist sig, at en samlet udskiftning kan finansieres med et 30-årigt annuitetslån med en årlig ydelse på kr Huslejeforhøjelsen til finansiering af projektet er derfor vedtaget i budgettet for Der er budgetteret med en huslejestigning på 11, 55 kr. pr. måned for 1 rums lejligheder og op til 37,95 kr. pr. måned for 4 rums lejligheder. Finansiering Det forventes ikke, at der skal stilles kommunal garanti for lånet. Borgerinddragelse Beboerne har på et afdelingsmøde den 3. oktober 2011 vedtaget at udskifte ejendommens tage. Kompetence til afgørelse Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen Bilag 1 Åben Stengården - tagudstykning 4927/12

20 Økonomiudvalget 22. februar 2012 Side: Ansøgning om godkendelse af Skema B - byggeskaderenovering - Stenløse-Ølstykke boligforening afd. Halkærgård Acadresag nr. 10/14888 Beslutningstema Der skal tages stilling til godkendelse af skema B til byggeskaderenovering af Stenløse-Ølstykke boligforenings afdeling Halkærgård samt at låneoptagelsen til finansiering godkendes. Indstilling Administrationen foreslår at: 1. skema B godkendes og 2. der stilles garanti for låneoptagelse Beslutning i Planudvalget den Anbefalet Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Sagsfremstilling KAB har på vegne af Stenløse Ølstykke Boligforening fremsendt skema B ansøgning vedrørende byggeskader stabilitetssvigt og manglende vådrumssikring i baderum - til godkendelse. Det drejer sig om boligforeningens afdeling Halkærgård. Der er afholdt licitation den 28. oktober 2011 med deltagelse af 5 entreprenører. Lavestbydende var SB-entreprise A/S med et tilbud på kr Af tilbuddet fremgår, at der skal udføres renovering af 16 baderum. Det er efterfølgende konstateret, at et af de tidligere renoverede baderum kun er beskedent renoveret, og at der ikke er etableret nødvendig vådrumssikring. Derfor er tilbuddet fra SB-entreprise korrigeret, så der i alt foretages renovering i 17 af de 18 boliger. Der er dog fortsat en mindreudgift på kr i forhold til skema A, der blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 29. september 2010.

21 Økonomiudvalget 22. februar 2012 Side: 20 Licitationsresultatet er indarbejdet i skema B-ansøgningen. Den samlede anlægsudgift andrager i alt kr ,-. Renoveringen er opdelt i en støttet og en ustøttet del. Byggeskadedelen finansieres med LBF-støttet lån på ,- kr. Den ustøttede del finansieres ved optagelse af lån på kr ,- Den samlede årlige ydelse på lånet svarer til 131 kr./m² pr. år, og denne stigning blev godkendt ved skema A. Kompetence til afgørelse Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

22 Økonomiudvalget 22. februar 2012 Side: Anlægsregnskab - Kvalitetsfondsprojekt - opretning og bevaring af bygningerne på Græstedgård - projekt Acadresag nr. 11/22510 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskab for Kvalitetsfondsprojektet opretning og bevaring af bygningerne på Græstedgård projekt Indstilling Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for Kvalitetsfondsprojekt - opretning og bevaring af bygningerne på Græstedgård projekt godkendes. Beslutning i Planudvalget den Anbefalet, idet regnskabet opfattes som regnskab for en del af projektet opretning og bevaring af bygningerne på Græstedgård. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen bevilligede 16. juni 2010 anlægsbevilling på 4,944 mio. kr. til renovering af hovedhuset på Græstedgård. Arbejdet er nu afsluttet, og regnskabet viser et mindreforbrug på kr. Beløb i Bemærkninger kr. Anlægsbevilling den Rådighedsbeløb Forbrug udgifter Mindreforbrug 2 Forbrugspct. 99,96 Der er til projektet optaget lån på 3,1 mio. kr. i 2010.

23 Økonomiudvalget 22. februar 2012 Side: 22 Kompetence til afgørelse Planudvalget Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

24 Økonomiudvalget 22. februar 2012 Side: Temadrøftelse på sygedagpengeområdet Acadresag nr. 12/1679 Beslutningstema Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal drøfte redegørelsen på Sygedagpengeteamets ansvarsområde og tage stilling til finansiering af fastholdelseskonsulent på sygedagpengeområdet. Indstilling At udvalget tager redegørelsen til efterretning og tager stilling til finansiering af en opnormering som fastholdelseskonsulent. Beslutning i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg den Redegørelsen taget til efterretning. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler opnormeringen i Jobcenteret. Sagen videresendes til Økonomiudvalget, hvor konsekvenserne af opnormeringen forsøges beskrevet. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales, at de kr. i 2012 finansieres af kassebeholdningen og at udgiften på kr. i overslagsårene 2013 og frem indarbejdes i budget Sagsfremstilling Der er gennemsnitlig ca. 400 borgere ved månedens begyndelse, der er sygemeldte. Ca. 2/3 er sygemeldte lønmodtagere og ca. 1/3 er sygemeldte ledige. Der er kun en lille gruppe, der er selvstændige. I perioden den kom der i alt 208 nye sygemeldte borgere. I samme periode er der afsluttet 217 sager. Der er et meget stort flow af sygemeldte borgere, hvorfor det er vanskeligt præcist at lave status på området. Den var der 70 borgere, der havde været sygemeldt over 52 uger. Den er der 50 borgere, der er sygemeldte over 52 uger. I forbindelse med regeringens refusionsomlægning ved årsskiftet 2010/2011, var det naturligt at se på hvilken indsats, der kunne give mening for de sygemeldte borgere i Egedal Kommune Jobcentret.

25 Økonomiudvalget 22. februar 2012 Side: 24 Da hovedparten af de sygemeldte borgere er lønmodtagere har der således i 2011 været fokus på fastholdelse af sygemeldte borgere på arbejdspladsen samt tilbagevenden til eksisterende arbejde, helt eller delvist. Den var 20 % af de sygemeldte borgere delvist i arbejde. Den var 30 % af de sygemeldte lønmodtagere delvist i arbejde. Der er også på sygedagpengeområdet fokus på de unge mellem år. Den var der 29 unge under 30 år på sygedagpenge. 25 af dem er lønmodtagere og alle har en uddannelse og hovedparten af dem er delvist i arbejde. De 4 sidste er ledige. I samarbejde med Det lokale Beskæftigelsesråd blev der ansat en fastholdelseskonsulent i Sygedagpengeteamet den , for en 1 årig periode. Til en begyndelse blev der udarbejdet materiale til virksomheder, de sygemeldte borgere og de praktiserende læger, der gør opmærksom på fastholdelseskonsulentens rolle og arbejde i Jobcentret. Der har endvidere været pressedækning i Lokalavisen og Frederiksborg Amts Avis. Fastholdelseskonsulentens arbejde er endvidere ved at blive implementeret i teamet. Det blev også året, hvor der blev etableret samarbejde med de praktiserende læger. Jobcentret tog i efteråret 2011 initiativ til at indkalde de praktiserende læger til et samarbejdsmøde. Der var en oplægsholder udefra, der fortalte om erfaringerne med at få borgere med depression og stress tilbage på arbejdsmarkedet. Efterfølgende var der flere workshops, hvor de praktiserende læger og Jobcentret kunne drøfte gensidige forventninger til det fremadrettede samarbejde. Der blev udarbejdet en hensigtserklæring, der er grundlag for det videre samarbejde. Der mødte 17 læger op til mødet, og der er efterfølgende modtaget positive tilkendegivelser om et godt initiativ. Samarbejdsmødet blev afholdt i samarbejde med Det lokale Beskæftigelsesråd. Der har i samarbejde med de øvrige teams været fokus på den virksomhedsrettede indsats. Strategien for den virksomhedsrettede indsats tager afsæt i, at det er Jobcentrets hovedopgave at få ledige tilbage i job. Jobcentret har i 2011 styrket den virksomhedsrettede indsats for alle målgrupper. Dette har medført et bredere og mere professionelt samarbejde med virksomhederne. Jobcentret har haft fokus på, at jobbene skal være synlige indenfor områder med mangel på arbejdskraft med fokus på følgende kerneopgaver: Placering, Fastholdelse og Rekruttering. Jobcentret har endvidere arbejdet målrettet på at skabe og forstærke samarbejdsrelationerne mellem virksomhederne og Jobcentret. Der er bl.a. etableret Virksomhedscentre, Samarbejdsaftaler i form af individuelle jobpakker og Professionaliserede Partnerskabsaftaler. De virksomhedsrettede initiativer fortsætter i 2012.

26 Økonomiudvalget 22. februar 2012 Side: 25 I 2012 vil der fortsat være fokus på forebyggelse og fastholdelse af sygemeldte borgere. Som tidligere nævnt er antallet af delvise raskmeldinger/sygemeldinger steget med 10 % fra Som det også er nævnt er 2/3 af de sygemeldte borgere lønmodtagere. 10% af dem er ansat i Egedal Kommune. Det kunne være interessant ved styrkelsen af fastholdelsesindsatsen at have fokus på denne målgruppe i Der er ingen tvivl om, som tallene viser, at der med fokus på forebyggelse af sygefravær og fastholdelse af sygemeldte på arbejdspladsen er muligheder for at styrke området yderligere. Der ses her en mulighed for at omlægge den midlertidige stilling som fastholdelseskonsulent til en fast forankret stilling i Sygedagpengeteamet, og at der med en opnormering i en tilsvarende stilling kan sættes yderligere fokus på området. Der vil her være mulighed for at indgå i en tættere og hyppigere kontakt med arbejdsgivere på forebyggelsesog fastholdelsesområdet. I 2012 er der også planer om at styrke samarbejdet med Arbejdsmarkedsteamet i forhold til de forsikrede ledige, der bliver sygemeldte. Der vil være fokus på de sygemeldte ledige, der ofte sygemelder sig og har kortere eller længerevarende sygeperioder. Der vil også være fokus på de forsikrede ledige, der er ved at nå varighedsbegrænsningen for ledighedsperiode. Der er også i 2012 planer om at have fokus på et tættere samarbejde med A-kasserne, herunder eventuelt at lave samarbejdsaftale med 2 A-kasser, der har mange sygemeldte ledige. Aktuelt er de fleste sygemeldte ledige fra KRIFA. Det har således været et succesfuldt år på sygedagpengeområdet. Indsatsen for de sygemeldte borgere er omlagt. Der er etableret samarbejde med de praktiserende læger. Fastholdelsesområdet er godt i gang og ved at blive implementeret. Derudover er omorganiseringen i teamet den slået igennem og givet effekt, ligesom der har været stabilitet i teamet, personalemæssigt. Supplerende sagsfremstilling Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget besluttede den 6. februar 2012, at anbefale en opnormering med en fastholdelseskonsulent i Jobcenteret. Videre besluttede at konsekvenserne af en opnormering skulle beskrives for Økonomicenteret. Konsekvenserne af en opnormering fremgår af vedhæftede dokument. En opnormering betyder en merudgift i 2012 på kr. og vil i overslagsårene 2013 og frem andrage kr.

27 Økonomiudvalget 22. februar 2012 Side: 26 Administrationen oplyser, at der ikke kan anvises finansiering inden for budgettet, hvorfor de i 2012 kr. i givet fald skal finansieres af kassebeholdningen og at udgiften på kr. i overslagsårene 2013 og frem indgår i forhandlingerne om budget Finansiering Beslutningen medfører en ekstraudgift på kr., som finansieres af kassebeholdningen. Kompetence til afgørelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen. Bilag 1 Åben Temadrøftelse på sygedagpengeområdet - Notat til Økonomiudvalgets møde den /12

28 Økonomiudvalget 22. februar 2012 Side: Ramme- og lokalplan 20 og Kommuneplantillæg 7 - endelig vedtagelse Acadresag nr. 11/19328 Beslutningstema Der skal tages stilling til, om Ramme- og lokalplan 20 og Kommuneplantillæg 7 med ændringer kan vedtages endeligt. Indstilling Administrationen indstiller at: 1. Ramme- og lokalplan 20 for byudviklingsområdet ved Egedal Station og Kommuneplantillæg 7 med de indarbejdede ændringer vedtages endeligt og bekendtgøres efter planlovens bestemmelser og 2. administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser. Beslutning i Planudvalget den Pkt. 1 og 2 anbefalet og Pkt. 3 udvalget indstiller desuden, at bestemmelserne i 5.2 tilføjes at der i kvartersgader er afmærkede cykelarealer og at der i bygader er cykelstier, samt Pkt. 4. at der på kortbilag 7 markeres areal, hvor der må opsættes en skiltepylon. Beslutning i Økonomiudvalget den Udsættes. Beslutning i Planudvalget den Formanden foreslår vedr. pkt. 3, at administrationens supplerende forslag indarbejdes i lokalplanforslaget. Udvalget besluttede den : For stemte 2, Ib Sørensen (A) og Ole B. Hovøre (V) og imod stemte 2 Finn Højgaard Mortensen og Niels Lindhardt Johansen (C) idet Planudvalgets beslutning af ønskes opretholdt.

29 Økonomiudvalget 22. februar 2012 Side: 28 Beslutning i Økonomiudvalget den Planudvalgets indstilling, pkt. 1-2 og 4 anbefales. Indstillingens punkt 3 anbefales som indstillet i bilag 4, Ramme- og lokalplan 20. Vejprofiler i Byudviklingsområdet ved Egedal Station. Sagsfremstilling Ramme- og lokalplan 20 for byudviklingsområdet ved Egedal Station og Kommuneplantillæg 7 har været i 8 ugers høring i perioden 7. september 2011 til 3. november Høringssvar I høringsperioden er der indkommet 12 høringssvar, der primært omhandler temaer: Bygningshøjden En stor del af indsigelserne omhandler muligheden for at bygge i op til 6 etager og for et enkelt område en bygning på op til 40 meter. Det bliver fremført, at det er uforholdsmæssigt højt i forhold til den omkringliggende bebyggelse. Indsigelserne påpeger, at der vil blive indblik til boligbebyggelsens haver og vinduer, samt at udsigten til det åbne landskab vil blive begrænset. Byggefelter Indsigelse mod, at der udlægges bebyggelse på den vestlige side af banen, fordi det kommer tæt på boligområdet, samt forslag om, at flytte al bebyggelse i delområde F over på den østlige side af hovedgaden. Byggelinjer Der bliver stillet forslag om, at der fastsættes en byggelinje mod Hyrdeleddet, så det sikres, at der ikke bygges for tæt op ad de eksisterende ejendomme, samt at de tinglyste byggelinjer på Frederikssundsvej indarbejdes i lokalplanen. Trafikbelastning og støj En del af indsigelserne omhandler trafikbelastningen og den heraf afledte støj. Der stilles forslag om, at der etableres støjdæmpende foranstaltninger i de eksisterende boligområder, samt at der etableres chikaner for at dæmpe hastigheden på det eksisterende vejnet. Parkering langs vejene i Maglevad erhvervsområde Der er stillet forslag om, at en del af byudviklingsområdet udlægges til langtidsparkering for at undgå, at der er henstillet lastvogne, trailere og containere langs vejene i Maglevad Erhvervsområde. Afgrænsning af lokalplanområdet Der er stillet forslag om, at matr. 4fg Ølstykke by, Ølstykke (Føtex grunden) udgår af lokalplan 20, så ejendommen kun er omfattet af lokalplan 16.

30 Økonomiudvalget 22. februar 2012 Side: 29 Stations- og jernbanearealerne Lokalplanen indeholder bestemmelser, der vil være uhensigtsmæssige i forhold til eventuelle fremtidige forandringer på bane- og stationsarealet. Herunder lokalplanens bestemmelser om bebyggelsesstrukturen, anvendelsen, parkering mv. Rækkefølgebestemmelser i Kommuneplantillæg 7 Der stilles forslag om, at rækkefølgebestemmelserne ændres eller helt udgår, så det allerede på nuværende tidspunkt vil være muligt at udbygge rammeområde BE-016 (Lokalplanens delområde F). Derudover indeholder høringssvarene en række forslag til mindre ændringer, der i det relevante omfang er indarbejdet i lokalplanen. Se resumé af høringssvarene samt administrationens bemærkninger hertil i bilag 3. Høringssvarene har givet anledning til følgende ændringer i lokalplanforslaget: Lokalplanens delområde A2 (matr. 4fg og del at matr. 4h Ølstykke by, Ølstykke) samt den nordlige del af matr. 72 Ølstykke by udgår af lokalplanområdet. Der oprettes et nyt delområde A2 til stations- og jernbaneformål. Indenfor området kan der placeres mindre enkeltstående bygninger. I 5.6 tilføjes, at mindre enkeltstående bygninger, fx. skure, pavilloner og bygninger til drift af stationen, er undtaget fra parkeringskravet. Der udlægges et areal til langtidsparkering indenfor delområde C. På side 14, afsnit om vibrationer fra jernbanen, og i tilføjes støj fra jernbanen. Byggefelterne i delområde B ændres, så det sikres, at der ikke kan bebygges på arealerne i en afstand af 10 meter fra skel mod Hyrdeleddet, og der indtegnes byggelinjer på kortbilag 3. Byggelinjer fra Frederikssundsvej indtegnes på kortbilag 3. Høringssvarene har givet anledning til følgende ændring af Kommuneplantillæg 7: Rækkefølgebestemmelserne ændres således, at rammeområde E-027 flyttes fra etape 1 til etape 3 Administrationens ændringsforslag I høringsperioden er administrationen blevet opmærksom på en del forhold, der har givet anledning til forslag til ændringer af lokalplanen. Byggefelterne i område C reduceres, så de lavtliggende arealer mod Stenløse Å ikke kan bebygges. Området udlægges i stedet til parkering, rekreativt område og regnvandsbassin. Afsnittet om håndtering af regnvand uddybes, og det tydeliggøres at regnvand fra tage skal genanvendes til toiletskyl og at

31 Økonomiudvalget 22. februar 2012 Side: 30 regnvand i dele af lokalplanområdet kan nedsives på egen grund. Derudover suppleres redegørelsen med inspiration og referencer af forskellige former for håndtering af regnvand. Der gives mulighed for at ændre på placering af de 5 torve/pladser, der er udlagt indenfor delområde A1. Samtidig fastsættes en minimumstørrelse. Der ændres på byggefelter, byggelinjer og vejstruktur i den syd/vestlige del af delområde A1. Parkeringsnormen i 5.6, ændres fra mindst 1 p-plads pr. 50m² erhverv til mindst 1 p-plads pr. 75m² erhverv. Der gives mulighed for at ændre på placering af de arealer, der er udlagt til parkering på terræn indenfor delområde A. Samtidig fastsættes en max størrelse. Vejprofilet på bygaderne ændres, så der etableres parallelparkering i begge sider af vejen. Vejprofilet reduceres fra 19,5 meter til 16 meter. Samtidig er vejprofilet på kvartersgaderne reduceret fra 9 meter til 8 meter. Den procentdel af facaden, der skal etableres i byggelinjerne ændres fra 1/5 til 1/4 i Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme udgår, da Planlovens 19 stk. 4 fastlægger, at kommunen ved lavenergibyggeri har pligt til at dispensere fra tilslutningspligten til kollektiv varmeforsyning. Der er desuden fortaget redaktionelle ændringer i tekst og kortbilag. Administrationen vurderer, at justeringerne er af så begrænset betydning, at der ikke er behov for supplerende høring. Miljøvurdering Der er udarbejdet miljøvurdering af planforslagene, der omhandler landskab og visuelle aspekter, natur samt trafik og støj. Miljøvurderingen har været offentliggjort som en del af lokalplanforslagets redegørelsesdel. Miljøvurderingen skal ikke indgå i den endeligt vedtagne lokalplan, men den er erstattet af en sammenfattende redegørelse, som beskriver, hvorledes miljøvurderingen og de indkomne bemærkninger hertil har påvirket lokalplanen. Miljøvurderingen er ikke blevet påklaget indenfor klagefristen. Supplerende sagsfremstilling Planudvalget besluttede på sit møde 12. januar 2012, at bestemmelserne i 5.2 skulle tilføjes; at der i kvartersgader er afmærkede cykelarealer og at der i bygader er cykelstier. Administrationen har efterfølgende undersøgt, hvorledes dette kan indarbejdes i planen på en trafiksikkerhedsmæssig forsvarlig måde uden at vejprofilerne gøres bredere. Det er vigtigt for den bymæssige karakter i området, at gaderne ikke bliver for brede. Dette er nærmere gennemgået i notat om vejprofiler. (bilag 4)

32 Økonomiudvalget 22. februar 2012 Side: 31 For bygadernes vedkommende foreslås vejprofilerne ændret, således at parallelparkering i den ene side af gaden fjernes. Til gengæld etableres cykelstier, der er 2 meter brede i begge sider af vejen. Administrationen er derimod betænkelig ved forslaget om at etablere afmærkede cykelarealer på de forholdsvis smalle kvartersgader. Afmærkede cykelbaner på vejarealet nedsætter cyklisternes opmærksomhed på den øvrige trafik, fordi de har deres eget område. Det kan skabe farlige situationer, hvis bilerne skal ind over cykelareal, når der er krydsende biler. Derimod vil alle trafikanernes opmærksomhed være skærpet, hvis cykler og biler deler kørebanen. Det foreslås derfor, at der ikke etableres afmærkede cykelarealer på kvartersgaderne, men at der etableres fortov i begge sider af vejen. Administrationen foreslår desuden, at redegørelsen uddybes, således at hovedtankerne omkring trafikken, herunder at området skal planlægges med fokus på de bløde trafikanter og med optimale og trafiksikre forhold for cyklister. Forslag til ny tekst indgår i bilag 4. Borgerinddragelse Der har været afholdt et borgermøde i perioden. Bemærkningerne fra borgermødet omhandlede de samme temaer som de indkomne høringssvar til lokalplanen. Kompetence til afgørelse Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen Bilag Bilag 2 Kommuneplantillæg 7 til endelig vedtagelse 1 Åben /11 Bilag 1 Ramme- og lokalplan 20 til endelig vedtagelse 2 Åben /11 3 Åben Bilag 3 Skema over høringssvar /11 Notat vedr. vejprofiler i Byudviklingsområdet 4 Åben ved Egedal Station 9968/12

33 Økonomiudvalget 22. februar 2012 Side: Lokalplan 19 Veksø Lokalcenter - endelig vedtagelse Acadresag nr. 11/21693 Beslutningstema Der skal tages stilling til, om lokalplan 19 med ændringer kan vedtages endeligt. Indstilling Administrationen indstiller, at: 1. lokalplan 19 for Veksø Lokalcenter med de indarbejdede ændringer vedtages endeligt og bekendtgøres efter planlovens bestemmelser og 2. administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser. Beslutning i Planudvalget den Pkt. 1 og 2 anbefalet Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Sagsfremstilling Lokalplan 19 for Veksø Lokalcenter har været i 8 ugers høring i perioden 9. november 2011 til 4. januar I høringsperioden er der indkommet 7 høringssvar, som omhandler trafik og varelevering. I bilag 2 findes resume af høringssvarene og administrationens bemærkninger hertil. Investor har ønsket at få mulighed for at overdække varegårde i det nye delområde A2. Der er derfor tilføjet en ny bestemmelse om, at varegårde i delområde A2 kan overdækkes i maksimalt 4 meters højde. I forlængelse heraf er der tilføjet, at overdækninger og vindfang kan udføres med fladt eller skråt tag. Vejdirektoratet henstiller af trafikmæssige årsager til, at skiltning ikke er henvendt direkte til Frederikssundsvejens trafikanter. Der tilføjes en bestemmelse i lokalplanen om, at der ikke må foretages skiltning direkte ud mod Frederikssundsvej. Der er yderligere foretaget mindre redaktionelle rettelser af lokalplanforslaget.

34 Økonomiudvalget 22. februar 2012 Side: 33 Borgerinddragelse Der har været afholdt borgermøde den 8. december Bemærkninger på borgermødet omhandlede bekymring for øget trafik på Kirkebakken, varelevering til butikkerne og generende billygter fra parkeringsarealet. Kompetence til afgørelse Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen Bilag 1 Åben Bilag 2 Skema over høringssvar til lokalplan /12 2 Åben Bilag 1 lokalplan 19 endelig vedtagelse 14333/12

35 Økonomiudvalget 22. februar 2012 Side: Godkendelse af udbygningsaftale - lokalplan 19 Acadresag nr. 11/19799 Beslutningstema Der skal tages stilling til en udbygningsaftale, om opførelsen af to trafikregulerende foranstaltninger (hævede flader) i forbindelse med gennemførelsen af den dagligvarebutik som lokalplan 19 i Veksø giver mulighed for. Indstilling Administrationen indstiller, at udbygningsaftalen godkendes. Beslutning i Planudvalget den Anbefalet Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Sagsfremstilling Sagen forelægges til politisk behandling, da planloven kræver, at indgåelse af udbygningsaftaler godkendes af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen. Sagen har relation til sagen om godkendelse af lokalplan 19, og til Kommunalbestyrelsens godkendelse af 26. oktober 2011 af salget af del af kommunens ejendom til brug for projektet. Investor som køber kommunens ejendom, ønsker at indgå en udbygningsaftale med kommunen om etablering af to hævede flader på Kirkebakken. Aftalen betyder, at investor skal etablere og afholde alle udgifter til anlæggelse af de to hævede flader på Kirkebakken. Udvidelsen af detailhandelen forventes at medføre mere trafik til området, idet det forventes, at mange handlende kommer i bil til området, særligt bilister på Frederikssundsvej. Da alle vejadgange til området sker fra Kirkebakken, er det en forudsætning for vedtagelse af lokalplan 19, at der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af to hævede flader på Kirkebakken. Placering af de to hævede flader fremgår af lokalplanens kortbilag 3. Udviklingsaftalen er derfor en nødvendig konsekvens af udvidelsen af detailhandelen i lokalplanområdet.

36 Økonomiudvalget 22. februar 2012 Side: 35 Finansiering Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Kompetence til afgørelse Planudvalget Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

37 Økonomiudvalget 22. februar 2012 Side: Belysningsplan - godkendelse Acadresag nr. 12/787 Beslutningstema Der skal tages stilling til Belysningsplan for Egedal Kommune samt til, om planen skal miljøvurderes. Indstilling Administration indstiller, at: 1. Belysningsplan for Egedal Kommune godkendes. 2. planen på baggrund af den gennemførte screening ikke skal miljøvurderes. Beslutning i Planudvalget den Anbefalet Beslutning i Teknik og miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Sagsfremstilling Planen har sammenhæng til administrationens samtidige afdækning af de juridiske og tekniske forhold omkring kommunens samlede vejbelysningsanlæg. Dette arbejde udgør, sammen med belysningsplanen, grundlaget for administrationens indstilling i Teknik- og miljøudvalgets mødesag på mødet den 8. februar 2012 om DONG s kabellægning af forsyningsnettet samt eventuel samtidig udskiftning af 2500 træmaster med udtjente armaturer. Formålet med belysningsplanen er: At få et grundlag for etablering og drift af kommunens belysningsanlæg samt for den løbende renovering af disse. At sikre at Egedal Kommune med tiden opnår en belysningsmæssig identitet. At udgøre en strategi samt retningslinjer for udformningen af den fremtidige belysning på vejstrækninger og i lokalområder i

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Den 29.02.2012, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsessalen Referat Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard Ib Sørensen Peter Hansen Karsten Søndergaard Vicky Holst Rasmussen

Læs mere

Det nye rådhus/sundhedscenter

Det nye rådhus/sundhedscenter Det nye rådhus/sundhedscenter Forhistorien Politiske forudsætninger: Kommunens driftsbudget må ikke påvirkes negativt Neutral påvirkning af likviditeten i finansieringsperioden Udgift og finansiering i

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. til et leasingselskab. Omkostningerne udgjorde 3 mio. kr. I 2001 blev der indgået en aftale om renovering af kommunens

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Indstilling. Lp 902, byggemodning og salg til erhverv i Skæring. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Arealudvikling Aarhus

Indstilling. Lp 902, byggemodning og salg til erhverv i Skæring. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Arealudvikling Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. september 2012 Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume I overensstemmelse med lokalplan 902 foreslås et kommunalt

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Ændring af rammeområde E2-07. Tillæg til Kommuneplan Vedtaget 22.juni 2016

KOMMUNEPLANTILLÆG. Ændring af rammeområde E2-07. Tillæg til Kommuneplan Vedtaget 22.juni 2016 04 KOMMUNEPLANTILLÆG Ændring af rammeområde E2-07 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget 22.juni 2016 Kommuneplantillæg nr.04 til kommuneplan 2013-2025 for Egedal Kommune Kommuneplantillæggets område

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Resumenotat. Resume af høringssvaret Teknik og Miljøs bemærkninger Indstilling

Resumenotat. Resume af høringssvaret Teknik og Miljøs bemærkninger Indstilling Side 1/5 Til: Sagsnr.: Holstebro Byråd 01.02.05-P16-3-16 Resumenotat Vedr.: Kommentering af høringssvar Forslag til Lokalplan nr. 1126, dagligvarebutik og boliger ved Halgård Vest Dato: 27-04-2017 Dette

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

HVIDBOG - LOKALPLAN 145

HVIDBOG - LOKALPLAN 145 HVIDBOG - LOKALPLAN 145 INDKOMMEN BEMÆRKNING LOKALPLANENS TEKST INDSTILLING Der er kommet 34 bemærkninger både fra borgere i og uden for lokalplanområdet angående højden af byggeriet på Stevnsvej 3 (Vallø

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. Punkt 5. Godkendelse af kommuneplantillæg 5.023 og Lokalplan 5-9-108 AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. forelæggelse) 2016-017963 By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 6. januar 2005 Peter Christoffersen 89

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Notat om nyt Sundhedscenter.

Notat om nyt Sundhedscenter. Notat om nyt Sundhedscenter. Center for Sundhed og Omsorg 16/2 2012, Erik Petersen Overordnet Egedal Kommune står over for en stor investering i et Sundhedscenter. Dette Sundhedscenter skal ses som en

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE HAR MODTAGET BEMÆRKNINGER FRA FØLGENDE AFSENDERE:

SLAGELSE KOMMUNE HAR MODTAGET BEMÆRKNINGER FRA FØLGENDE AFSENDERE: Hvidbog Lokalplan nr. 1130 for dagligvarebutik på hjørnet af Ndr. Ringgade og Valbyvej Vækst og Plan Dahlsvej 3 4220 Korsør T: 58 57 36 00 plan@slagelse.dk W: www.slagelse.dk Kontaktperson Darrin Bayliss

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Indstilling. 36 plejeboliger m.m. i Hasle anlægsbevilling til gennemførelse af byggeri. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. 36 plejeboliger m.m. i Hasle anlægsbevilling til gennemførelse af byggeri. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 8. februar 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 36 plejeboliger m.m. i Hasle anlægsbevilling til gennemførelse af byggeri

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø

Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 451. Afslutning af fordebat ved planlægning for område ved Himmerlandsgade,

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Lokalplan 1056, Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej - Forslag

Lokalplan 1056, Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. juni 2017 Lokalplan 1056, Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1056,

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2014 Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Arealerne i lokalplan 818, boligbebyggelse nord for Pannerupvej

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2012 Kommuneplantillæg nr.

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 240. Orientering 3 241. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 4 242. Nedlæggelse af privat

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR DE GENERELLE RAMMER OM LAVENERGIBYGGERI HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Tillæg 22 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk Offentlig bekendtgørelse den 3. november 2015 af Forslag til Lokalplan nr. 395 for område til hotel, ferie-, kursus- og konferencecenter og til sommerhusområde ved Fuglsø og Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten d og Omsorg Den 19. juni 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan 934 Erhvervsområde

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Tillægsreferat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft.

Tillægsreferat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. 1 of 5 Tillægsreferat Udvalget for plan, udvikling og kultur Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Ole Bjerregaard (V) Rønnaug Engstad Laursen (V) Jan

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere