INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET Forord... 3 Hvor henvender man sig?... 5 Kort over Handelshøjskolen... 6 Optagelse... 7 Ansøgning om optagelse... 7 Uddannelsens formål... 8 Cand.merc.(jur.)-studiets struktur og indhold... 9 Skematisk oversigt over cand.merc.(jur.)-studiet Forudsætningsfag Liniefag Valgfag Kandidatafhandling Eksamensordningen Prøveform og bedømmelse Fagudbuddet ved handelshøjskolen, Aarhus Universitet Fag ved andre danske uddannelsesinstitutioner Studieophold i udlandet Praktikophold Regler for behandling af eksamenssnyd Klager Tidsterminer

2 2

3 FORORD Cand.merc.(jur.)-uddannelsen udbydes som Handelshøjskolens øvrige cand.merc.-uddannelser med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne Studievejledningen indeholder en nærmere beskrivelse af de bestemmelser, der p.t. er gældende for cand.merc.(jur.)-uddannelsen, og som følger af ministeriets bekendtgørelser eller er fastsat af Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn. De studerende opfordres til at holde sig orienteret om eventuelle ændringer via CampusNet: Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn August

4 4

5 HVOR HENVENDER MAN SIG? Handelshøjskolen Tlf Aarhus Universitet Fax Fuglesangs Allé Århus V. Studievejledningen, økonomi i B 10 rådgiver om optagelse, tilrettelæggelse af studiet, dispensationer samt modtager dispensationsansøgninger og eksamensklager Åbningstid: Mandag - fredag kl (Telefonservice) kl (Personlige henvendelser) Sekretariat for Studievejledningen i B 4 Modtager bl.a. dispensationsansøgninger og eksamensklager til behandling i de kollegiale organer Åbningstid: Mandag - fredag kl kl Ekspeditionskontoret i B 4 tager sig af optagelse, eksamenstilmelding mv. Åbningstid: Mandag - fredag kl kl SU-kontoret i B 4 behandler ansøgninger til Statens Uddannelsesstøtte. Åbningstid: Mandag - fredag kl kl Studienævnssekretariatet i B 16 modtager studienævnssager til behandling i de kollegiale organer. Åbningstid: Mandag fredag kl Planlægningskontoret i C 9 tager sig primært af udarbejdelse af time- og eksamensplaner, kommunikerer aflysninger og erstatningstimer ud samt booking af undervisningslokaler. Åbningstid: Mandag fredag kl kl

6 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN 6

7 OPTAGELSE Ansøgning om optagelse. Ansøgningsskema til optagelse på cand.merc.-studiet fås på Studieadministrationen. Ansøgningsfristen er 1. juli. Der kan ikke skiftes linje efter den bindende tilmelding. Såfremt der ved tilmeldingsfristens udløb er færre end 15 tilmeldte, kan det besluttes, at linjen/uddannelsen ikke oprettes. 7

8 UDDANNELSENS FORMÅL Cand.merc.(jur.)-uddannelsen er overbygningen på HA(jur.) og HA(jur.) i skat. Målsætningen med cand.merc.(jur.)- uddannelsen er at uddanne kandidater, der er i stand til at integrere jura og økonomi i løsningen af erhvervsrelaterede problemstillinger. På HA(jur.) og HA(jur.) i skat er der især fokus på de juridiske rammer for virksomhedernes danske aktiviteter. På cand.merc.(jur.) rettes fokus mod virksomhedens grænseoverskridende aktiviteter og de internationale regler, der regulerer disse. De juridiske forudsætnings- og linjefag behandler således reglerne om udbud og fri konkurrence, internationale skatteregler og international selskabsret. Gennem valg af økonomisk linjefag kan den studerende skærpe det internationale fokus. Endelig kan den studerende gennem et udvekslingsophold eller et praktikophold i udlandet styrke internationaliseringen i uddannelsen. Der er en høj grad af progression mellem HA(jur.)/HA(jur.) i skat og cand.merc.(jur.)-studiet. De erhvervsjuridiske og -økonomiske fag videreføres og uddybes, så der sker en markant progression i den faglige viden. Derudover udbygges kompetencer, så den studerende bliver i stand til selvstændigt at analysere og løse komplekse problemstillinger. Endelig øges den studerendes evner til at integrere økonomi og jura i løsningen af erhvervslivets problemer. De vigtigste kompetencer den studerende skal besidde er derfor ud over de generelle akademiske færdigheder følgende: Analytiske kompetencer: identificere problemstillinger identificere og prioritere relevante nationale som internationale retskilder deducere og argumentere for løsninger sortere mellem relevante og irrelevant stof Navigationskompetencer navigere mellem flere forskellige retsområder, retsordner og retskulturer navigere mellem jura og økonomi Innovationskompetencer udvikle og formulere proaktive juridiske løsninger perspektivere den erhvervede viden Formidlingskompetencer evne til at formulere juridiske argumenter og løsninger klart og struktureret, i tale såvel som skrift Samarbejde og selvledelse evne til arbejde struktureret og selvstændigt evne til at arbejde sammen med, og løse opgaver i fællesskab med andre 8

9 UDDANNELSENS STRUKTUR OG INDHOLD Cand.merc.(jur.)- uddannelsen, der er en overbygning på HA(jur.)-/HA(jur.) i skat-uddannelsen er et 2- årigt fuldtidsstudium (=120 ECTS). Uddannelsen skal være afsluttet senest 5 år efter påbegyndelsen. Kun hvor ganske særlige forhold foreligger, kan det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn tillade en overskridelse af fristen. Uddannelsen er som Handelshøjskolens øvrige cand.merc.-linjer opbygget omkring 4 fagblokke indeholdende henholdsvis forudsætningsfag, linjefag, valgfag samt en kandidatafhandling. 9

10 Cand.merc.(jur.) 1. SEMESTER 2. SEMESTER 3. SEMESTER INST. FORUDSÆTNINGSFAG ECTS INST. LINJEFAG ECTS INST. Valgfag ECTS JUR Videregående formueret 7,5 JUR International skatteret 10 Valgfag/praktikophold/ Udlandsophold JUR International selskabsret 7,5 JUR Konkurrenceretlige emner 10 JUR/ MAN/ BS Law & Economics 5 BS Corporate Finance I* 5 BS Corporate Finance II* 5 MAN Internationalisation of the Firm * 10 Det erhvervsøkonomiske specialiseringsfag ** 10 * Der kan vælges mellem forudsætningsfag udbudt af henholdsvis BS og MAN ** Der kan vælges et af følgende 4 linjefag: 1. Strategy and Business Development (MAN) 2. International Management Control Systems (BS) 3. International Economic Integration (NAT), eller 4. Management of Financial Institutions (BS) 10

11 FORUDSÆTNINGSFAG På kandidatuddannelsens første semester tages de to juridiske forudsætningsfag, International selskabsret (7,5 ECTS) og Videregående formueret (7,5 ECTS), sammen med forudsætningsfaget Law & Economics (5 ECTS), der bl.a. omhandler mikroøkonomiske og anvendelsesorienterede problemstillinger ved integration af jura og økonomi. International selskabsret sætter fokus på forskellige former for internationalt virksomhedssamarbejde og grænseoverskridende aktiviteter og de selskabsretlige problemer, som knytter sig hertil. Videregående formueret udbygger og uddyber den obligationsretlige viden, som er grundlagt på HA(jur.)/HA(jur.) i skat. Herudover tages på første semester et af de økonomiske forudsætningsfag, enten 1. Corporate Finance (10 ECTS), der omhandler virksomhedens driftsmæssige og strategiske beslutninger om investering og finansiering. Derudover behandles finansielle ledelsesforhold, eksempelvis corporate governance samt international corporate finance. eller 2. Internationalisation of the Firm (10 ECTS), der skal give en forståelse for de grundlæggende strategiske, markeds- og ledelsesmæssige valgsituationer, virksomheden møder igennem internationaliseringen af dens aktiviteter. På andet semester tages de to juridiske linjefag. I International skatteret (10 ECTS), får den studerende et indblik i og forståelse for problemstillingerne i den internationale skatteret. Hvem har f.eks. beskatningsretten kildelandet eller domicillandet når et selskab har tilknytning til flere lande. I Konkurrenceretlige emner (10 ECTS), fokuseres der på de basale EU-retlige konkurrenceregler, særlig forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, fusionskontrolreglerne, reglerne om udbud af offentlige kontrakter og forbuddet mod misbrug af dominerende stilling. Herudover skal den studerende tage ét af fire økonomiske linjefag (10 ECTS) med henblik på en specialisering inden for linjens økonomiske del. Det bemærkes, at cand.merc.(jur.)-studerende i valgfagsblokken skal læse mindst 10 ECTS-point i henholdsvis økonomiske og juridiske fag. De resterende 10 point kan anvendes frit til valgfag, herunder til praktik. LINJEFAG De økonomiske linjefag, der kan vælges, er: 1. International Economic Integration, der skaber forståelse for vigtige ydre rammer (fx WTO og EU), hvori internationalt orienterede virksomheder agerer; 2. Management of Financial Institutions, der fokuserer på det finansielle system og de finansielle virksomheders rolle på kapitalmarkedet. Hovedsigtet med faget er imidlertid at give indsigt i at løse de styringsopgaver, som specielt penge-, realkredit- og pensionsinstitutter står overfor; 3. Strategy and Business Development, hvor målsætningen er at opøve evnerne til at anvende centrale strategiske værktøjer til diagnosticering og efterfølgende forretningsudvikling i forbindelse med at løse ledelsesmæssige udviklingsproblemstillinger på strategisk niveau; og endelig 11

12 4. International Management Control Systems, hvor fokus især vil være på forskellige indgangsvinkler til organisatorisk design og kontrol, herunder på cost management og control management systems, og hvorledes disse passer ind i forskellige forretningsmentaliteter og miljøer. VALGFAG På tredje semester har den studerende mulighed for enten at tage på udlandsophold, praktikophold i en virksomhed eller blive på Handelshøjskolen og her foretage en specialisering ved en selvstændig sammensætning af valgfag. Man kan eksempelvis gennem valgfaget Responsumskrivning videreudbygge sine evner til at løse opgaver svarende til dem, man som ansat møder i en virksomhed. Konkrete virksomheder kommer med en case, og det er så den studerendes opgave at identificere og analysere de relevante problemer samt komme med forslag til løsning. Mindst 10 af valgfagsblokkens 30 ECTS skal vælges inden for det juridiske fagområde og mindst 10 ECTS inden for det erhvervsøkonomiske fagområde. Der henvises i øvrigt til afsnittene "Fag ved andre danske uddannelsesinstitutioner", "Studieophold i udlandet" og Praktikophold samt til guiden: How to design your 3rd semester på Tilmelding til valgfagene skal ske senest: 7/12 for forårssemestret 1/6 for efterårssemestret Framelding af valgfag kan ske ved indlevering af ændringsskema for valgfag, som fås på Studieadministrationen i lokale B4. Framelding af fag, der har været evalueret, kan ikke finde sted. KANDIDATAFHANDLING Som en obligatorisk del af cand.merc.(jur.)-uddannelsen skal der udarbejdes en kandidatafhandling. Kandidatafhandlingen indgår i udannelsen med en vægt på 30 ECTS. Formålet med kandidatafhandlingen er at give den studerende lejlighed til over et begrænset emneområde at dokumentere en selvstændig evne til bl.a. problemformulering, udvælgelse af relevant litteratur, analyse, metodeanvendelse, kritisk vurdering og resultatfremlægning. Indhold og omfang Afhandlingen skal omhandle problemstillinger, der dækker elementer fra såvel det erhvervsjuridiske som det erhvervsøkonomiske fagområde og skal indeholde et resumé affattet på engelsk på 1-2 sider. Resuméet indgår i helhedsvurderingen af kandidatafhandlingen. Afhandlingens omfang er fastsat til ca. 60 sider for individuelle afhandlinger og ca. 90 sider for afhandlinger udarbejdet af 2 studerende. Såfremt særlige forhold gør sig gældende, kan vejleder godkende, at det maksimale sideantal øges til 70 henholdsvis 100 sider. Overskridelse herudover skal godkendes af koordinatoren. Arbejdet med kandidatafhandlingen afsluttes med en mundtlig prøve (forsvar) på grundlag af den skriftlige besvarelse. 12

13 Vejledning Når den studerende ønsker at påbegynde udarbejdelse af kandidatafhandlingen, udpeger/godkender Erhvervsjuridisk Institut på den studerendes initiativ en vejleder. Såfremt vejleder ikke kan dække både det Juridiske og det erhvervsøkonomiske fagområde er der mulighed for at få tilknyttet 2 vejledere. Vejlederen skal godkende emnet for kandidatafhandlingen og virke som en form for konsulent for den studerende under udarbejdelsen. Det er endvidere vejleder, der ved behandlingen af kandidatafhandlingen forestår den mundtlige eksamination på grundlag af den skriftlige besvarelse. Hvis emnet for kandidatafhandlingen gør det nødvendigt, kan Erhvervsjuridisk Institut give tilladelse til, at to (og kun to) studerende skrive samme Bedømmelse og karakterbeskrivelse Kandidatafhandlingen bedømmes efter 7-skalaen af vejleder og en ekstern censor på grundlag af afhandlingen og det mundtlige forsvar. Karakteren 12 gives, når den studerende demonstrerer fremragende evne til tydeligt at identificere og angive afhandlingens problemstilling klart at definere begreberne at vælge de mest velegnede analysemetoder at anvende de valgte analysemetoder fejlfrit at fortolke resultaterne korrekt at sætte resultaterne i perspektiv at udarbejde afhandlingen i et klart og korrekt sprog at præsentere afhandlingen i et fremragende layout at præsentere afhandlingen på en overbevisende måde at gøre rede for afhandlingens indhold ved det mundtlige forsvar Karakteren 02 gives, når den studerende som minimum er i stand til kun usikkert at identificere og angive afhandlingens problemstilling at definere begreberne at vælge en analysemodel mere eller mindre tilfældigt kun usikkert at anvende løsningmodellerne at beskrive resultaterne på en uklar måde at præsentere afhandlingen på en upræcis måde at skrive afhandlingen i et forståeligt sprog at deltage i det mundtlige forsvar af afhandlingen For udarbejdelse af kandidatafhandling henvises i øvrigt til Erhvervsjuridisk Instituts vejledning om udarbejdelse af bachelor- og kandidatafhandlinger. Tilmelding og aflevering Når instituttet har udpeget en vejleder udfyldes Registreringsformular til kandidatafhandling. Registreringsformularen kan downloades her: 13

14 Afhandlingen skal afleveres senest 5 måneder efter registreringsdatoen. Der er 3 årlige registreringsdatoer: januar (med aflevering senest 1. juni) april (med aflevering senest 1. september) august (med aflevering senest 1. januar) Hvis afhandlingen ikke afleveres inden for den angivne tidsfrist, har man brugt et eksamensforsøg og skal inden for samme emneområde ændre afhandlingens problemformulering. Ændringen af problemformuleringen skal godkendes af vejleder og registreres ved udfyldelse af Registreringsformular til ændret opgaveformulering. Formularen kan downloades her: Der afleveres altid to trykte eksemplarer samt en elektronisk PDF-fil på diskette eller CD-rom af kandidatafhandlingen til Ekspeditionskontoret i B4, der sørger for, at der sendes et eksemplar til vejleder og censor. Er der mere end én vejleder på afhandlingen, afleveres et trykt eksemplar for hver vejleder. Ekspeditionskontoret sørger for at videresende PDF-filen til Biblioteket. Der vil kun være adgang til kandidatafhandlingen på biblioteket, men den studerende kan tilkendegive at dette ikke må finde sted. Se i øvrigt Bibliotekets hjemmeside om elektronisk arkiv på adressen 14

15 EKSAMENSORDNINGEN Prøverne i de enkelte fag gennemføres i forlængelse af undervisningen med mulighed for at indstille sig til omprøve ved reeksamen i februar/august. Det er en forudsætning for at deltage i reeksamen i februar/august, at man har deltaget i den ordinære prøve i den umiddelbart forudgående eksamenstermin. Den studerende skal have fulgt et fag i sin helhed, før der kan foretages evaluering Beståelse af Den Erhvervsøkonomiske Kandidateksamen kræver et gennemsnit på mindst 2,0 og mindst karakteren 00 i de enkelte prøver. Herudover skal kandidatafhandlingen være bedømt til mindst 2,0. Så længe Den Erhvervsøkonomiske Kandidateksamen ikke er bestået, kan prøver med karakteren 00 eller derunder tages om, mens prøver med karakteren -3 skal tages om. For prøver, der er sammensat af flere eksamensaktiviteter/delprøver gælder som udgangspunkt, at delprøverne bedømmes hver for sig. Herudover gælder, at en delprøve med karakteren 02 eller derover ikke kan tages om en delprøve med karakteren 00 ikke kan tages om, hvis den sammenvejede karakter er 02 og derover en delprøve med karakteren -3 skal tages om uanset det sammenvejede resultat af prøven delprøverne først kan tages om, når der foreligger et sammenvejet resultat af prøven Man kan højst deltage i en prøve tre gange. Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn kan, hvor det er begrundet i usædvanlige forhold, tillade et fjerde eksamensforsøg. Det er altid det sidst opnåede evalueringsresultat, der er gældende. Bliver man noteret udeblevet, gælder dette som evalueringsforsøg, men evalueringsresultatet er det sidst opnåede Tilmelding til eksamen Man kan kun deltage i en prøve efter forudgående tilmelding. Tilmelding til prøverne sker automatisk ved tilmelding til faget, mens man selv skal sørge for tilmelding til prøver i fag, man ikke har været tilmeldt (syge- og omprøver, udskudte prøver) samt til prøver ved reeksamen i februar og august. Tilmelding til eksamen i oktober, december og januar skal ske senest 1. oktober, mens tilmelding til eksamen i marts/juni skal ske senest 1. marts. Fristen for tilmelding til reeksamen i februar og august offentliggøres på CampusNet. Eventuel framelding skal ske senest 1 uge før prøven afholdes/påbegyndes Man skal uanset om tilmeldingen er sket automatisk eller man selv har tilmeldt sig kontrollere om eksamenstilmeldingen er korrekt registreret. Er der rettelser til tilmeldingen, skal der ske henvendelse til studieadministrationen inden den angivne kontrolfrist. For tilmelding til evaluering af praktikophold og kandidatafhandling henvises til afsnittene Praktikophold og Kandidatafhandling. 15

16 PRØVEFORM OG BEDØMMELSE De enkelte fags prøveform fremgår af fagbeskrivelsen Såfremt der ved tilmeldingsfristens udløb er tilmeldt 5 studerende eller derunder til en skriftlig eksamen eller tilsvarende prøveform, kan denne ændres til en mundtlig eksamen. Beslutning herom træffes af det pågældende institut og meddeles de studerende ved opslag umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb. For prøver, der består af flere delprøver, gælder, at delprøverne bedømmes hver for sig. Det kan undtagelsesvist godkendes, at en prøve, der består af flere eksamensaktiviteter, bedømmes med en samlet karakter. Prøverne aflægges på dansk, med mindre prøvens formål er at dokumentere sprogfærdigheder. Hvis undervisningen i et fag har været meddelt på engelsk, aflægges prøven dog på dette sprog. Såfremt undervisningen i et fag har været meddelt på engelsk af en dansk underviser, kan prøven dog aflægges på dansk. Udenlandske studerende og danske studerende, som på grund af opvækst og tidligere uddannelse i udlandet ikke behersker det danske sprog, kan, hvor forholdene gør det muligt, få adgang til at aflægge prøven på et fremmedsprog, normalt dog kun på norsk, svensk, engelsk, tysk eller fransk. Ansøgning om at aflægge en prøve på fremmedsprog indgives til studievejledningen senest 2 måneder før prøvens afholdelse. 16

17 FAGUDBUDDET VED HANDELSHØJSKOLEN Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn foranlediger, at der udarbejdes ajourførte beskrivelser af de fag, institutterne påtænker at udbyde. Disse fagbeskrivelser offentliggøres i Fagkataloget på I fagbeskrivelsen fastlægges fagets sigte, undervisningsform og evalueringsform. I visse tilfælde vil et fagudbud ikke være fuldstændigt fastlagt ved offentliggørelsen af fagbeskrivelserne. Det er de studerendes eget ansvar at holde sig ajour med de ændringer, der løbende sker i fagudbuddet. FAG VED ANDRE DANSKE UDDANNELSESINSTITUTIONER Som tidligere nævnt er der mulighed for, at studieaktiviteter ved andre fakulteter ved Aarhus Universitet såvel som ved andre uddannelsesinstitutioner i Danmark og i udlandet efter godkendelse fra Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn kan indgå som en del af studieprogrammets valgfagsblok og i særlige tilfælde af linjefagsblokken. Ansøgning om godkendelse indsendes til Handelshøjskolens studievejledning vedlagt fagbeskrivelse, pensumliste samt evt. timeplaner. Ved vurdering af, om en studieaktivitet ved et andet fakultet/en anden uddannelsesinstitution kan indgå som en del af studieprogrammet, vil der bl.a. blive lagt vægt på, at det faglige niveau svarer til cand.merc.-niveauet. Det betyder, at det normalt forudsættes, at faget indgår i en kandidatuddannelse. I særlige tilfælde, f.eks. hvor studieaktiviteten ligger uden for den erhvervsøkonomiske faggruppe, kan studieaktiviteter på et andet niveau dog også komme på tale. BEMÆRK, at de almindelige frister for ændringer af studieprogrammet ikke gælder i forbindelse med indsættelse af studieaktiviteter fra andre uddannelsesinstitutioner. Det påhviler den studerende selv at sikre sig, at der afholdes eksamen i det pågældende fag. Efter eksamen skal den studerende henvende sig på Studieadministrationen for at få faget indsat i sit studieprogram. Oplysninger om, hvilke studiemuligheder der er ved andre fakulteter/andre uddannelsesinstitutioner indhentes ved henvendelse til det pågældende fakultet/den pågældende institution. Handelshøjskolens studievejledning vil i et vist omfang kunne oplyse om mulighederne for, at sådanne studieaktiviteter kan godkendes som en del af studieprogrammet. 17

18 STUDIEOPHOLD I UDLANDET Handelshøjskolen har et meget stort netværk af universiteter i udlandet, som skolen kan udveksle studerende med i typisk et semester, nemlig 3. semester. Du skal normalt ikke betale undervisningsafgift i udlandet, ligesom SU forsat udbetales under opholdet. Herudover vil der sandsynligvis være mulighed for SOCRATES-stipendier i et vist omfang, ligesom private stipendier kan søges. Der vil hvert år blive afholdt orienteringsmøder i september/oktober måned for alle cand.merc.- studerende på 1. semester, som ønsker at benytte sig af denne mulighed. Nærmere orientering herom vil fremgå af brev eller opslag. Desuden kan du finde flere oplysninger om udveksling, herunder også merit, på - eller på det Internationale Kontor. 18

19 PRAKTIKOPHOLD Praktik kan efter forudgående godkendelse indgå i cand.merc.-studiet som en del af valgfagsblokken. Et praktikophold består af et ophold i en virksomhed en kort rapport (praktikrapport), der omhandler det faglige udbytte af praktikopholdet en teoretisk rapport (praktikseminar) For at påbegynde et praktikophold skal den studerende have brugt sit første eksamensforsøg i (men ikke nødvendigvis bestået) alle prøver i forudsætnings- og linjefag. Dette indebærer, at praktikken tidligst kan påbegyndes i starten af 3. semester Praktikforløb kan godkendes med en belastning på enten 10 eller 15 ECTS efter nedenstående model: 10 ECTS 15 ECTS Praktikophold Min. 400 timer *) Min.600 timer *) Praktikrapport 2 sider 2 sider Praktikseminar sider sider *) Maksimum 40 timer ugentligt Formål og indhold Formålet med et praktikophold er at opnå en dybere forståelse for et fagområde eller emne. Da et praktikophold erstatter et eller flere fag i en kandidatuddannelse, må læringen bestå i en dybere akademisk indsigt og ikke kun et overfladisk kendskab til området. Opholdet skal derfor være inspirationskilde i forbindelse med den resterende del af kandidatstudiet. Det skal understreges, at hensigten er, at opholdet skal være en naturlig del af den profil og det indhold, som den pågældende studerende ønsker at give sit studium. Indholdet af et praktikophold bliver således en uddybning af den pågældende cand. merc. linjes faglige profil. Det forventes, at praktikopholdet udvikler den studerendes 1. Analytiske kompetencer herunder evne til at reducere komplekse problemstillinger angive præcise problemformuleringer i en kompleks omverden identificere relevante løsningsmodeller gennemføre analyserne vurdere resultaterne fremsætte alternative forslag til implementering 2. Navigationskompetencer herunder evne til at relatere problemstillinger i en større sammenhæng foretage en syntese på tværs af flere fagområder prioritere de enkelte elementer i en større arbejdsproces 3. Innovative kompetencer herunder evne til at arbejde kreativt formulere nye og måske utraditionelle løsningsforslag 19

20 4. Samarbejds- og ledelseskompetencer herunder evne til at arbejde selvstændigt indgå i et team styre sit eget praktikophold 5. Formidlingskompetencer herunder evne til at kunne: kommunikere mundtligt med opgivelserne i virksomheden på et såvel socialt som sprogligt højt plan kommunikere skriftligt på et klart og forståeligt sprog For at opnå de faglige mål med et praktikophold er det vigtigt, at den studerende både før og under opholdet i virksomheden er bevidst om dette. Det er således tilrådeligt, at den studerende fører en logbog eksempelvis hver uge, der angiver, hvilke projekter m.v. man er involveret i. Det vil lette udfærdigelsen af rapporten over praktikopholdet. Dernæst kan logbogen være inspirationskilde til formulering af emnet for det teoretiske paper (seminarrapporten), som skal afleveres senest en måned efter afslutningen af praktikopholdet. Den maksimale indlæring må forventes at blive nået, når det teoretiske paper understøtter de projekter, som den studerende har deltaget i. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at den tætte tilknytning mellem projekterne i praktikperioden og det teoretiske paper ikke kan opnås. Eksempelvis er det ikke sikkert, at de projekter, som man kommer til at arbejde med, er velegnede som udgangspunkt for det teoretiske paper. Som konsekvens vil det givetvis forekomme, at der vil være en ganske løs forbindelse mellem det teoretiske paper og praktikopholdet. Uanset en tættere eller løsere forbindelse til praktikopholdet, gælder de samme krav til det teoretiske paper, idet det skal indeholde: Problemformulering Afgræsning Metode Analyse Konklusion Det tilrådes, at den studerende indhenter vejleders godkendelse af synopsis, hvilket som minimum indebærer en godkendelse af problemformulering m.v., indholdsfortegnelse og litteraturliste. En egentlig vejledning i skriveprocessen kan ikke forventes. I tvivlstilfælde kan vejleder dog kontaktes. Med hensyn til formkrav m.v. henvises til de respektive cand. merc. linjers retningslinjer for udarbejdelse af hovedopgaver. Evaluering og bedømmelse Praktikrapporten bedømmes af vejleder med godkendt/ikke godkendt, mens seminarrapporten bedømmes af vejleder efter 7-skalaen. Det er en forudsætning for at få bedømt seminarrapporten, at praktikrapporten er godkendt. Praktikseminaret indgår i det samlede gennemsnit for cand.merc.- uddannelsen med en karaktervægt på 10 eller 15 ECTS. 20

21 Karakteren 12 opnås, når det teoretiske paper indeholder: En klar problemformulering En tydelig afgrænsning En præcis diskussion af mulige teoretiske løsningsmodeller En indgående analyse af det angivne problem En kortfattet konklusion indeholder et eller flere løsningsforslag Fremstillingen må være velstruktureret og skrevet i et klart og tydeligt sprog. Karakteren 02 opnås, når det teoretiske paper indeholder: En upræcis problemformulering Utydelig eller manglende afgrænsning Et tilfældigt valg af metode En ufuldstændig og mangelfuld analyse En konklusion der kun i et vist omfang besvarer det angivne problem Fremstillingen vil ofte være ustruktureret og sprogligt upræcis. Praktikaftale Det er den studerendes eget ansvar at finde og indgå skriftlig aftale med et praktiksted. Aftalen skal indeholde en beskrivelse af de opgaver, der skal udføres, og en angivelse af, hvornår praktikken finder sted, dens omfang (i arbejdstimer) samt navnet m.v. på ekstern vejleder (virksomhedens kontaktperson). Beskrivelsen af opgaverne skal have en sådan karakter, at det er muligt på dette grundlag at afgøre praktikkens faglige relevans og niveau. Vejledning Praktikstedet udpeger en kontaktperson (ekstern vejleder). Den eksterne vejleder har det overordnede ansvar for den studerende i praktikperioden Den eksterne vejleder indgår praktikkontrakt med den studerende og vurderer ved praktikopholdets afslutning, om den studerende har gennemført praktikforløbet tilfredsstillende. Det er den studerendes eget ansvar, at finde en intern vejleder, som skal være en fastansat videnskabelig medarbejder ved Handelshøjskolen. Den interne vejleder skal godkende praktikforløb/praktikkontrakt godkende praktikrapport godkende problemformulering, afgrænsning og indholdsfortegnelse for praktikseminaret samt give vejledning i forbindelse med udarbejdelsen heraf bedømme praktikseminaret Forhåndsgodkendelse For at et praktikophold kan indgå som en del af cand.merc.-studiets valgfagsblok, er det en forudsætning, at vejleder har forhåndsgodkendt forløbet. Det er den studerendes ansvar, at indhente den interne vejleders forhåndsgodkendelse af praktikforløbet. Blanket til forhåndsgodkendelse kan hentes på denne adresse: eller i Studieadministrationen (B4). 21

22 Tilmelding Tilmelding til praktikophold sker ved indlevering af vejleders forhåndsgodkendelse til Studieadministrationen (B4). Tilmelding til praktikophold, der påbegyndes i efterårssemestret skal ske senest 7. juni, mens tilmelding til praktikophold, der skal påbegyndes i forårssemestret, skal ske senest 7. december. Evalueringstilmelding Evalueringstilmelding sker ved aflevering af praktikrapport og praktikseminar til Studieadministrationen senest en måned efter udløbet af praktikperioden. 22

23 REGLER FOR BEHANDLING AF EKSAMENSSNYD Individuelle skriftlige prøver Opgaver, der stilles og afleveres som individuelle, skal altid udarbejdes selvstændigt. Selv om de studerende af pædagogiske årsager i undervisningssituationen jævnligt opfordres til at samarbejde om løsningen af de stillede opgaver, er det ikke tilladt at samarbejde i eksamenssituationen. Uanset om opgaven er udarbejdet under tilsyn ved en prøve eller andetsteds uden tilsyn skal den enkelte studerende efterleve kravet om, at en individuel opgave udarbejdes uden bistand (herunder afskrift eller brug af oplysninger uden kildeangivelse) fra anden side. Den studerende står ved sin aflevering af en individuel opgave inde for, at den er udarbejdet selvstændigt. Eksamenssnyd Som en præcisering af Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Handelshøjskolen i Århus og Bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser (nr. 867 af 19. august 2004 med senere ændringer) gælder følgende regler i forbindelse med eksamenssnyd: Hvis eksaminator og/eller censor har formodning om, at der er sket eksamenssnyd, kan de indkalde den/de pågældende studerende til en kontrolsamtale, hvis formål udelukkende er at medvirke til en afklaring af forholdet. Samtidig orienteres studielederen herom. Konstaterer eksaminator og/eller censor eksamensadfærd, som ikke er i overensstemmelse med reglerne for eksamen uden dog at kunne betragtes som forsætligt eksamenssnyd, giver de karakteren -3 eller ikke bestået for præstationen og underretter samtidig skriftligt den/de pågældende studerende om baggrunden for dette evalueringsresultat. Desuden orienteres studielederen herom. Der kan klages over dette evalueringsresultat efter eksamensbekendtgørelsens regler for eksamensklager. Konstaterer eksaminator og/eller censor forsætligt eksamenssnyd, giver de ingen karakter/bedømmelse, men indberetter forholdet til dekanen. Desuden orienteres studielederen herom. Der kan ikke klages over eksaminators og/eller censors afgørelse efter eksamensbekendtgørelsens regler for eksamensklager. Eksamenssnyd, der konstateres af andre end eksaminator og/eller censor, indberettes til dekanen. 23

24 KLAGER Klager over undervisningen og eksaminerne behandles af forskellige instanser, alt efter klagens art. Klager over, at undervisningen ikke har dækket det fastsatte pensum, behandles af Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn. Det må dog anbefales, at lærer og institutleder kontaktes først. Klager over ydre forhold i forbindelse med afvikling af eksamen som lokaler, eksamensvagter o. lign. behandles af dekanen. Klager over eksaminationsgrundlaget (eksamensspørgsmålene, herunder deres forhold til pensum), bedømmelsesresultatet og eksaminationens forløb indgives til Studievejledningen og stiles til dekanen for Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Ved afgivelse af eksamensklage (klage over karakteren) skal der benyttes et specielt klageskema, som kan afhentes på Sekretariatet for Studievejledningen i Lokale B 5. Klagen skal indgives senest 2 uger efter bedømmelsens offentliggørelse eller ved skriftlig eksamen senest 2 uger efter det tidspunkt, hvor bedømmelsen senest skal være offentliggjort. For skriftlige eksamener skal karakteren offentliggøres senest 4 uger efter eksamenens afholdelse. Ved forsinkelse benyttes den på opslaget påstemplede dato. Klager skal være begrundede. Som følge heraf kan klager over bedømmelsesresultatet kun indgives individuelt. Andre klager kan indgives af flere studerende i forening under forudsætning af, at alle klagere er identificerede, og der er angivet en kontaktperson. Ved klager over karakteren for seminarer gælder følgende. Karaktererne skal offentliggøres ved opslag senest 4 uger efter semestrets sidste undervisningsdag. Klagen skal indgives senest 2 uger efter denne dato - eller ved forsinket opslag - den på karakterlisten påstemplede dato. Klagen vil blive behandlet af lærer og censor. Er der tale om en prøve uden censor, vil der blive udpeget en ekstern censor. Er den studerende ikke tilfreds med resultatet, kan klagen inden 2 uger efter svaret indbringes for et ankenævn, der består af to censorer, en lærer og en studerende. Ankenævnets afgørelse er endelig. 24

25 TIDSTERMINER Da cand.merc.-strukturen i en vis grad bygger på valgfrihed, er det meget vigtigt, at de tidsfrister, der skal få administrationen til at køre, overholdes. Der kan ikke forventes givet dispensation for overtrædelse af gældende tidsfrister, hvilket betyder, at det er utroligt vigtigt, at den studerende overholder disse. Læs og lær tidsfristerne grundigt. Det er dit ansvar at kende dem. Januar Tilmelding af kandidatafhandling (med aflevering senest 1. juni) 1. februar Studiestart 15. februar Tilmeldingsblanket til eksamen er tilgængelig i StadsSelvbetjening under Campusnet. 1. marts Sidste frist for eksamenstilmelding. Korrekt tilmelding kontrolleres i StadsSelvbetjening under CampusNet. Framelding til skriftlige og mundtlige prøver er senest 1 uge før prøven. April Tilmelding af kandidatafhandling (med aflevering senest 1. september) Primo april Offentliggørelse af eksamensplan. 1. maj Offentliggørelse af fagbeskrivelse for cand.merc.-valgfag i Fagkataloget. Medio maj Tilmeldingsblanket til valgfag til efteråret er tilgængelig i StadsSelvbetjening under CampusNet. Offentliggørelse af FAGBESKRIVELSE- cand.merc. i Fagkataloget. 1. juni Sidste frist for tilmelding/ændring til valgfag til efterårssemesteret. August Tilmelding af kandidatafhandling (med aflevering senest 1. januar) 15. Sept. Tilmeldingsblanket til eksamen er tilgængelig i StadsSelvbetjening under Campusnet. 1. okt. Sidste frist for eksamenstilmelding. Korrekt tilmelding kontrolleres i StadsSelvbetjening under CampusNet. Framelding til skriftlige og mundtlige prøver er senest 1 uge før prøven. 1. nov. Sidste frist for valg af specialisering for studerende på cand.merc.(jur.)-studiet. Medio nov. Tilmeldingsblanket til valgfag til foråret er tilgængelig i StadsSelvbetjening under CampusNet. 7. dec. Sidste frist for tilmelding/ændring til valgfag til forårssemesteret. 25

INDHOLDSFORTEGNELSE CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET

INDHOLDSFORTEGNELSE CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET INDHOLDSFORTEGNELSE CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 5 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 6 OPTAGELSE... 7 ANSØGNING OM OPTAGELSE... 7 UDDANNELSENS FORMÅL - KOMPETENCEBESKRIVELSE...

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET 2014

CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET 2014 CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 2 2. OPTAGELSE... 3 3. UDDANNELSENS KVALIFIKATIONSMÅL... 4 4. UDDANNELSENS STRUKTUR OG INDHOLD... 5 SKEMATISK OVERSIGT OVER CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET...

Læs mere

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 4 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 5 UNDERVISNING... 6 OVERSIGT OVER FAGENE... 6 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING AF LEKTIONER

Læs mere

CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET 2012

CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET 2012 CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 2 2. OPTAGELSE... 3 3. UDDANNELSENS KVALIFIKATIONSMÅL... 4 4. UDDANNELSENS STRUKTUR OG INDHOLD... 5 SKEMATISK OVERSIGT OVER CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET...

Læs mere

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 5 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 6 UNDERVISNING... 7 OVERSIGT OVER FAGENE... 7 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING AF LEKTIONER

Læs mere

INDHOLD - HA(dat.)-studiet

INDHOLD - HA(dat.)-studiet Studievejledning for HA(dat.)-studiet 2006/2007 INDHOLD - HA(dat.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 1. del undervisning... 6 Oversigt over fagene... 6 1.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.-STUDIET

INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.-STUDIET INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.-STUDIET 1. FORORD... 3 Hvor henvender man sig?... 5 Kort over Handelshøjskolen... 6 2. OPTAGELSE... 7 Ansøgning om optagelse... 7 3. CAND.MERC.-STUDIETS STRUKTUR OG FAG...

Læs mere

INDHOLD HA(jur.)-studiet 2011

INDHOLD HA(jur.)-studiet 2011 INDHOLD HA(jur.)-studiet 2011 Indledning... 3 Hvor henvender man sig?... 4 Kvalifikationsmål... 5 Uddannelsens opbygning... 6 1. del - undervisning... 9 1. del - prøver... 10 Oversigt over prøverne...

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDLEDNING... 2 UDDANNELSENS OPBYGNING... 7 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER... 9 1. DEL - UNDERVISNING... 10 1. DEL - PRØVER...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 4 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 5 OPTAGELSE... 6 UNDERVISNING... 7 OVERSIGT OVER FAGENE... 7 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

HA-studiet - 2012 Indhold

HA-studiet - 2012 Indhold HA-studiet - 2012 Indhold Indledning... 2 Uddannelsens kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 8 1. del - prøver... 9 Oversigt over prøverne... 9 Prøvebeskrivelser...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Studieordning HA 2010

Studieordning HA 2010 Studieordning HA 2010 INDLEDNING... 2 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 3 STUDIEVEJLEDNINGEN... 3 STUDIEADMINISTRATIONEN... 3 STUDIEEKSPEDITIONEN... 3 STUDIENÆVN... 4 KORT OVER AU HERNING... 4 KVALIFIKATIONSMÅL...

Læs mere

CAND.MERC.INT STUDIEORDNING

CAND.MERC.INT STUDIEORDNING CAND.MERC.INT STUDIEORDNING CAND.MERC.INT. STUDIEORDNING i henhold til bekendtgørelse nr. 670 om de integrerede uddannelser i erhvervsøkonomi og erhvervssprog af 19.08.97 1. Studieordning, cand.merc.int......side

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Studieordning HA 2013

Studieordning HA 2013 Studieordning HA 2013 INDLEDNING... 2 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 3 STUDIEVEJLEDNINGEN, HA ERHVERVSØKONOMI... 3 STUDIEADMINISTRATIONEN... 3 STUDIEEKSPEDITIONEN... 3 STUDIENÆVN... 4 KORT OVER AU HERNING...

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet

INDHOLD - HA-studiet INDHOLD - HA-studiet - 2010 Indledning... 3 Hvor henvender man sig?... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Uddannelsens kvalifikationsmål... 6 Uddannelsens opbygning... 7 Undervisning. 1. del... 11 1. del

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltids-uddannelse,

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2. Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.2006 1. Bekendtgørelsesgrundlag Cand. merc. linien i International

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik 1. Formål På civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik specialiserer man sig inden for fagområdet optik og elektronik gennem

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Hvad kan du bruge et projektorienteret forløb til? Studieordningen giver mulighed for at tage et

Læs mere

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008 Referat af møde i STUDIENÆVN FOR JURA 2. september 2008 Studienævn for Jura den 28. august 2008 Tilstede: Nina Dietz Legind, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Per Nilsén, Kent Raun Moritzen, Regitze

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 24. september 2012 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO For studerende med en bachelor inden for it. Business and Social

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Bilag til studieordningen for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Esbjerg 2012 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School Studieordning for den kandidatuddannelse cand.merc.(dat.)-studiet Copenhagen Business School 2004 / 05 I henhold til 7 og 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 626 af 28. august 1991 om den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration Linjebeskrivelser for linjen Generel erhvervsøkonomi,. Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration Linjens fokusområde Linjens fokusområde er generel erhvervsøkonomi.

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i biologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Studieordning del 2-2015

Studieordning del 2-2015 Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i Webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 13 1. Indhold - Institutionsdel 1. Indhold - Institutionsdel...1

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet

INDHOLD - HA-studiet INDHOLD - HA-studiet - 2011 Forord... 3 Hvor henvender man sig?... 4 Uddannelsens kvalifikationsmål... 5 Uddannelsens opbygning... 6 1. del undervisning... 10 1. del - prøver... 11 Oversigt over prøverne...

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i datalogi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november.

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november. Modul 1 Formål Formålet med undervisningen er med udgangspunkt i en problembaseret læringstilgang at sætte studerende i stand til at udvikle viden om, forståelse af, færdigheder og kunnen i forhold til

Læs mere

STO CJ Den Juridiske Kandidatuddannelse semester ( semester) NOTAT

STO CJ Den Juridiske Kandidatuddannelse semester ( semester) NOTAT Fagbeskrivelser - Jura STO CJ 2010 Den Juridiske Kandidatuddannelse 3. 4. semester (9. 10. semester) NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter undervisnings- og eksamensudbud for ordinære studerende på følgende

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Odense 2005, 2006, 1 af 24 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere