Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen"

Transkript

1 Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre trafikinformationen under et stort vejarbejde. Rejsetids-informationssystemet, RIS, er ét blandt flere trafikledelsessystemer, der tilsammen har det formål at forbedre trafiksikkerheden, fremkommeligheden og trafikantservicen, mens vejarbejdet står på. Trafikledelse går ud på at regulere trafikanternes valg af hastighed, rute, transportmiddel mm. med henblik på at afvikle trafikken bedst muligt. Trafikledelse gennemføres oftest ved anvendelse af moderne informationsteknologi, trafikinformatik, og Vejdirektoratet undersøger i disse år mulighederne og effekterne af forskellige trafikledelsessystemer. Det undersøges hvilke trafikale problemer der helt eller delvis kan løses med trafikledelse, og hvad effekterne er. Som et forarbejde til opstilling af en sammenfattende plan for anvendelse af trafikledelse er nogle trafikale problemer analyseret, bl.a. trafikuheld ved vejarbejder. Der sker årligt ca. 140 uheld på hovedlandevejsnettet i forbindelse med vejarbejder eller afspærring af vognbaner, jf. fig. 1. Der er således et potentiale for forbedringer af trafiksikkerheden her, og det forventes, at der kan opnås forbedringer ved dynamiske advarsels-, regulerings- og informationssystemer. Der er også et potentiale for forbedring af fremkommeligheden og trafikantservicen, da større vejarbejder ofte giver varierende trafikafviklingsproblemer. Det blev derfor besluttet i 1995 at etablere en række trafikledelsessystemer i tilknytning til det trafikalt set største vejarbejde i Danmark, nemlig forbedring samt udvidelsen fra 4 til 6 spor af de ca. 7 km. af Helsingørmotorvejen fra Jægersborg til Øverødvej.

2 Fig. 1: Trafikuheld ved vejarbejder eller afspærringsmateriel

3 Trafikledelsessystemet på Helsingørmotorvejen Baggrunden for udvidelsen af Helsingørmotorvejen er, at den har været overbelastet i myldretiden i en årrække med køkørsel til følge. Selv med alle anstrengelser for at tage hensyn til trafikken under vejarbejdet kunne det derfor forudses, at der ville opstå øgede trafikafviklingsproblemer i anlægsperioden. Men hvordan kan trafikledelse så afhjælpe nogle af problemerne, når vejen allerede er overbelastet? Generelt kan trafikledelse påvirke den individuelle trafik og trafikant på forskellige måder: 1) Trafikanten kan påvirkes til at vælge en anden rute. Her er der dog ikke store muligheder på Helsingørmotorvejen, da de alternative ruter allerede inden vejarbejdet startede var fuldt udnyttet. 2) Bilisten kan påvirkes til at anvende kollektiv transport, enten helt hjemmefra eller ved at køre til en station (stoppested) og benytte kollektiv transport forbi problemstrækningen. 3) Aktuel information om trafiksituationen kan bevirke, at trafikanten vælger et andet rejsetidspunkt. På den måde kan trafikbelastningen fordeles over dagen og myldretidsproblemerne mindskes. 4) Det er også muligt at styre transportbehovet fx ved at øge trafikantens omkostninger, hvorved behovet mindskes. Normalt tænkes på vejafgifter o.l. i forbindelse med behovsstyring, men omkostninger i form af fx øget rejsetid kan også medføre en reduktion af de ture, der er mindst behov for. 5) Endelig kan trafikledelse bruges til styring og trafikantinformation for den trafik, der kører på de aktuelle vejstrækninger. Formålet er her primært at sikre så god trafiksikkerhed, fremkommelighed og trafikantservice som muligt på de strækninger med trafikafviklingsproblemer. Det er fortrinsvis trafikledelsessystemer der hører til ovenstående gruppe 5), der er etableret på Helsingørmotorvejen, men der er også elementer, der påvirker bilisterne som nævnt under punkt 1) - 3).

4 Fig. 2: Principskitse af trafikledelsessystemet på Helsingørmotorvejen I fig. 2 er vist en skitse af trafikledelsessystemet på Helsingørmotorvejen. Systemet består af 4 delsystemer, som omtales ganske kort nedenfor, for at vise den sammenhæng rejsetidssystemet indgår i.

5 Hastighedsregulering Der er opsat 64 variable hastighedsskilte på vejarbejdsstrækningen og de tilstødende motorvejsstrækninger, hvor der vil opstå trafikafviklingsproblemer som følge af vejarbejdet. Hastighedsgrænserne fastlægges afhængigt af trafikforholdene. Formålet er at sikre så glidende en trafikafvikling som muligt og i tilfælde af kø at sikre en neddrosling af hastigheden inden køen nås. Køvarsling Der er installeret 14 variable køadvarselsskilte på motorvejsstrækningerne op mod vejarbejdsområdet. Disse skilte tændes automatisk, når der registreres kø, og formålet med skiltene er at undgå uheld, når trafikanterne kører op i en kø. Videoovervågning 18 videokameraer er opsat på master langs vejarbejdsstrækningen og de tilstødende motorvejsstrækninger. Kameraerne bringer levende billeder af trafikken ind til Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter og til det lokale tilsynskontor og trafikcenter i den tidligere restaurant Storkereden, der ligger på vejarbejdsstrækningen. Formålet med overvågningen er dels at kunne give en meget hurtig og effektiv alarmering i tilfælde af uheld, dels at give støtte til den manuelle vurdering af trafiksituationen som supplement til den automatiske registrering. Rejsetids-informationssystem Der registreres automatisk rejsetider for visse biler på 11 delstrækninger. Der beregnes forsinkelser i forhold til fri trafikafvikling, og aggregerede forsinkelser videreformidles via 5 variable informationsskilte, radioen, tekst-tv og telefonservice. Trafikledelsessystemerne overvåges og betjenes fra trafikcentrene i henholdsvis Storkereden og i TrafikInformationsCentret, T.I.C., i København, og det er herfra information mm. videreformidles. Rejsetids-informationssystemet En af de ting ved en rejse, der betyder mest for trafikanterne, er den tid rejsen tager. Og hvis der optræder problemer undervejs, er en af de ting der er mest behov for at få information om netop den forventede forsinkelse. Derfor var

6 det vigtigt, at Vejdirektoratet kunne give trafikanterne pålidelig og aktuel information om, hvilke forsinkelser de kunne forvente, hvis de skulle passere vejarbejdsstrækningen på Helsingørmotorvejen. Derfor blev det besluttet, at etablere et rejsetids-informationssystem, RIS, der dels kunne give trafikanterne denne service, dels kunne være med til at påvirke trafikanternes trafikmønster i retning af at vælge alternativ transport, jf. punkt 1) - 3) ovenfor. Systemet er baseret på en registrering af biler forsynet med en såkaldt elektronisk brik ved 13 målepunkter på og i nærheden af vejarbejdsstrækningen biler der trafikerer Helsingørmotorvejen jævnligt er forsynet med brikker. Hver brik indeholder et nummer, men da ingen ved hvilke numre, der hører til hvilke biler, er systemet anonymt. Registreringen foregår ved, at den såkaldte interrogator sender et signal til brikken, der derefter sender sit nummer tilbage, og samtidig registreres passagetidspunktet. Disse data sendes til en central computer. Interrogatorerne skal placeres over kørebanen og er normalt placeret på broer, jf. fig. 3. Ved at sammenholde den enkelte bils passagetidspunkter ved de forskellige målepunkter, kan denne bils rejsetid beregnes. Den endelige rejsetidsberegning for en strækning baseres normalt på de registrerede biler i et 5 minutters interval, men hvis der er for få registrerede biler til at give en rimelig sikker rejsetidsmåling opereres med 15 minutters interval. Rejsetid og derefter forsinkelse beregnes for hver af de 11 delstrækninger, og den forsinkelsesinformation, der videregives til trafikanterne findes ved at summere forsinkelsen på de relevante delstrækninger. RIS kan præsentere data på forskellig form for operatøren i trafikcentret, og i fig. 4 er vist et eksempel, hvor den øverste del af figuren viser forsinkelser for den sydgående trafik og den nederste del for den nordgående trafik. De to ben på hver del af figuren svarer til Motorringvejen og Lyngbyvej. Og så til informationsformidlingen: Umiddelbart kan man spørge om: Hvad hjælper det at informere trafikanterne om, at de nu vil blive forsinket i 10 minutter? Nogle vil spontant svare: Intet, men ved nærmere eftertanke viser der sig at være en række benefits, og jeg vil kort nævne nogle af disse i det følgende.

7 Fig 3.: Målepunkt for RIS med interrogatorer placeret på en bro For det første har undersøgelser vist, at de fleste gerne vil være godt informeret, selv om de ikke aktivt kan bruge informationen. Men derudover kan en del trafikanter bruge informationen direkte, idet man hvis man har mobiltelefon kan forberede andre på forsinkelsen eller afbøde eventuelle konsekvenser af den. Man kan også bruge informationen til at køre fra motorvejen, hvis man vurderer, at det bedre kan betale sig at køre en anden vej. Dette var eksempler på, hvad trafikanten, der først får informationen når han kører på vejen, kan bruge den til. Men det er vigtigt at se informationsformidlingen som en helhed, idet den foregår via 4 forskellige medier og på forskellige tidspunkter i forhold til rejsetidspunktet. Rejsetidsinformationen formidles via: Tekst-TV - Før rejsen Her informeres om aktuelle forsinkelser på de enkelte strækninger både i diagram- og tabelform, og årsagen til forsinkelserne beskrives. Disse informationer fås inden rejsen og kan påvirke trafikantens transportvalg på alle de tidligere nævnte punkter 1) - 5). En prognose for forsinkelserne ville være relevant, jf. nedenfor.

8 Fig. 4: Forsinkelser illustreret på skærmbillede til operatøren i trafikcentret

9 Radio - Før eller under rejsen Der er lang tids tradition for trafikinformation via radio, og den information når en stor del af trafikanterne. Hvis informationen modtages før rejsen kan trafikantens transportvalg inden for alle de tidligere nævnte punkter 1) - 5) påvirkes, mens det primært er valg inden for punkterne 1) og 5), der er relevante, hvis informationen modtages under rejsen. Telefonservice - Før eller under rejsen Forsinkelsen fås via opkald til TrafikInformationsCentret, men ellers gælder samme bemærkninger som under Radio. Variable informationsskilte - Under rejsen Denne information vil blive modtaget af alle trafikanter der passerer et skilt og opfatter informationen, dvs. de fleste af trafikanterne. Her vil især transportvalget inden for punkter 1) og 5) være påvirkeligt. Der er opstillet nogle principper for informationen på de variable informationskilte. En lang række problemstillinger har været analyseret, bl.a. følgende: - Skal der informeres om rejsetider eller forsinkelser. Konklusionen blev, at det var bedst at informere om forsinkelser i forhold til den tid det vil tage at køre strækningen med en hastighed lig med den normale hastighedsbegrænsning. - Det skal fastlægges hvilke strækninger forsinkelserne skal angives for, og det vil sige, at der skal skiltes med en destination, hvor forsinkelsen så angiver forsinkelse fra informationskiltet til destinationen. Som destinationer blev valgt Hørsholm for trafik sydfra og Buddinge henholdsvis Jægersborg eller Brogårdsvej for trafik nordfra. - Det skal også besluttes med hvilken nøjagtighed forsinkelserne skal angives, og i første omgang blev det besluttet at angive forsinkelser i 5 minutters spring. En normal skiltevisning med forsinkelse kan herefter fx se således ud: Forsinkelse til Jægersborg 10 min Buddinge 15 min

10 Der er desuden defineret en række standardmeddelelser som fx: Vejarbejde Risiko for forsinkelser og der er defineret forskellige informationselementer, der kan kombineres til meddelelser afhængigt af behovet. Videre udvikling Som nævnt ovenfor kunne det på tekst-tv informationen om forsinkelser være relevant at kunne få en prognose for, hvordan forsinkelserne vil være om fx 15 eller 30 min. Det overvejes at opstille en model, der ud fra historiske trafikdata (fx 1 dag eller 1 uge gamle data) og den aktuelle trafikudvikling kan lave en korttidsprognose for forsinkelserne. Endvidere vil den anvendte metode til rejsetidsmåling blive vurderet generelt, og mulighederne for mere udbredt anvendelse af metoden vil blive undersøgt. Fx kunne det være relevant at se på, hvilke muligheder der ligger i, at specifikke køretøjsflåder forsynes med en brik, så de kan levere rejsetider.

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

Dansk Vejtidsskrift. Hvor skal vi hen du! MÅNEDENS SYNSPUNKT: I Forside: Langebro. Vest Amager. At Søren Olsen, Olsen Engineering

Dansk Vejtidsskrift. Hvor skal vi hen du! MÅNEDENS SYNSPUNKT: I Forside: Langebro. Vest Amager. At Søren Olsen, Olsen Engineering z I -I, 0 c(i) Qo 0 (0 c 1 DANSK VEJTTDSSKRIFT NR. 3 1996 Dansk Vejtidsskrift ISSN 0011-6548 Nummer 3/96 årgang 73 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg, nr. 10279. Medlemsblad for Dansk Amtsvejingeniørforening.

Læs mere

Trafikledelse ved vejarbejder - Afrapportering om behov og muligheder

Trafikledelse ved vejarbejder - Afrapportering om behov og muligheder TEMPO PROGRAMME MIP 2003 VIKING A EURO-REGIONAL DEPLOYMENT PLAN FOR ROAD ITS BETWEEN NORTHERN GERMANY, DENMARK, FINLAND, SWEDEN AND NORWAY Trafikledelse ved vejarbejder - Afrapportering om behov og muligheder

Læs mere

Rejsetidsmåling på Frederikssundsvej

Rejsetidsmåling på Frederikssundsvej Rejsetidsmåling på Frederikssundsvej Teknikumingeniør René Ring, Trafikal Drift, Vejdirektoratet Indledning Følgende gennemgang vil lægge hovedvægt på at beskrive det etablerede system til rejsetidsmåling

Læs mere

Mulighederne i ITS 4 TRAFIK & VEJE 2009 JANUAR

Mulighederne i ITS 4 TRAFIK & VEJE 2009 JANUAR Regeringens transportplan Mulighederne i ITS Der sker en meget hastig udvikling af ITS teknologierne, som gør, at ITS på sigt vil få meget større betydning, end det har i dag. ITS kan bidrage til at forbedre

Læs mere

KONSEKVENSER FOR TRAFIKANTER OG SAMFUND BEDRE TRAFIKSIGNALER RAPPORT 411

KONSEKVENSER FOR TRAFIKANTER OG SAMFUND BEDRE TRAFIKSIGNALER RAPPORT 411 KONSEKVENSER FOR TRAFIKANTER OG SAMFUND BEDRE TRAFIKSIGNALER RAPPORT 411 Konsekvenser for trafikanter og samfund BEDRE TRAFIKSIGNALER Rapport 411-2012 DATO: April 2012 LAYOUT: Vejdirektoratet / MONTAGEbureauet

Læs mere

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006 Mere trafiksikkerhed på vejene Juni 2006 1 Mere trafiksikkerhed på vejene 3 Mere trafiksikkerhed på vejene Udgivet af: Transport- og Energiministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K e-mail: trm@trm.dk

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. december 2011 11/13063-7 Nils Holm, Hans Jørgen Larsen nh@vd.dk, hjl@vd.dk 7244 3336 BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET HOVEDRAPPORT Niels Juels Gade 13

Læs mere

DEN ALTERNATIVE TRÆNGSELSKOMMISSION

DEN ALTERNATIVE TRÆNGSELSKOMMISSION SEPTEMBER 2013 MICROSOFT DANMARK DEN ALTERNATIVE TRÆNGSELSKOMMISSION WHITE PAPER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2013 MICROSOFT

Læs mere

Udbygning af A7 Bordesholm Hamborg

Udbygning af A7 Bordesholm Hamborg Januar 2015 Udbygning af A7 Bordesholm Hamborg Dette notat er udarbejdet på baggrund af det udvidelsesarbejde på den tyske motorvej A7, der finder sted i Slesvig-Holsten og Hamborg fra 2014 og en række

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14630-2 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR 1. VVM-processen

Læs mere

BEDRE FREMKOMMELIGHED FOR BUSSER I KØBENHAVNS AMT

BEDRE FREMKOMMELIGHED FOR BUSSER I KØBENHAVNS AMT BEDRE FREMKOMMELIGHED FOR SER I KØBENHAVNS AMT Rammeplan Marts 2000 SIGNATURFORKLARING Separat busbane Kombineret busbane - højresvingsspor Flytning af stoppested Nedlæggelse af stoppested Linieomlægning

Læs mere

STATIONSZONEN MOBILITETSSTRATEGI OG KONSEKVENSANALYSE

STATIONSZONEN MOBILITETSSTRATEGI OG KONSEKVENSANALYSE STATIONSZONEN MOBILITETSSTRATEGI OG KONSEKVENSANALYSE FEBRUAR 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1 Resume... 4 2 Sammenhæng... 5 3 Indledning... 6 3.1 Baggrund... 6 3.2 Vejnettet...

Læs mere

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 464 Offentligt Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Maj 2007 Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Indhold 3. Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Udgivet

Læs mere

Trafiktællinger. Planlægning, udførelse og efterbehandling. Vejledning. Rapport nr. 315 2006. Tælleudvalget

Trafiktællinger. Planlægning, udførelse og efterbehandling. Vejledning. Rapport nr. 315 2006. Tælleudvalget Trafiktællinger Planlægning, udførelse og efterbehandling Vejledning Rapport nr. 315 2006 Tælleudvalget Trafiktællinger Planlægning, udførelse og efterbehandling Vejledning Rapport nr. 315 2006 Vejdirektoratet

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG Januar 2014 Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Udarbejdet Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG - REVISION NOVEMBER 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Stationskapaciteten ved København H

Stationskapaciteten ved København H Stationskapaciteten ved December 2013 3 Stationskapaciteten ved Indhold Indhold 1 Sammenfatning 5 2 Københavns Hovedbanegård i dag 10 3 Stationskapaciteten på 13 3.1 Fjern- og regionaltog på i fremtiden

Læs mere

Fremtidsscenarier vedr. transport i Danmark

Fremtidsscenarier vedr. transport i Danmark Center for Trafik og Transport (CTT) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Jens Rørbech Fremtidsscenarier for transport i Danmark Fremtidsscenarier vedr. transport i Danmark Til: Fra: Ugebladet Ingeniøren

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET HOVEDRAPPORT MARIA KJÆR JEPSEN - MEDIEGRAFIKER ELEV 4 INDLEDNING 5-13 SAMMENFATNING Tre scenarier for realisering af Digitalt Vejnet Scenarieoverblik Høringssvar

Læs mere

Trafikministeriets sektoranalyse af vejområdet

Trafikministeriets sektoranalyse af vejområdet STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Trafikministeriets sektoranalyse af vejområdet 31. marts 2003 Trafikministeriet I:\lo\Materiale til hjemmeside\strukturkommissionen\10.a Trafikministeriet, vejområdet.doci:\lo\materiale

Læs mere

Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om trafik og kørselsafgifter. Trafik og Kørselsafgifter Introduktionsmateriale 1

Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om trafik og kørselsafgifter. Trafik og Kørselsafgifter Introduktionsmateriale 1 Trafik og Kørselsafgifter Introduktionsmateriale 1 Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om trafik og kørselsafgifter Udarbejdet af Thomas Dinesen og Lene Torp Carlsen Journalistbureauet

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3.0.202 0/0874-33 Hans Jørgen Larsen hjl@vd.dk 7244 3336 BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET SAMMENFATNING Niels Juels Gade 3 022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Trafikudvalget, Retsudvalget TRU alm. del - Bilag 48,REU alm. del - Bilag 67 Offentligt

Trafikudvalget, Retsudvalget TRU alm. del - Bilag 48,REU alm. del - Bilag 67 Offentligt Trafikudvalget, Retsudvalget TRU alm. del - Bilag 48,REU alm. del - Bilag 67 Offentligt nye veje til øget trafiksikkerhed Rapport om ecall Af IT trafiksikkerhedsgruppen 2007 1 1.0. Indledning...3 2.0 Rapportens

Læs mere

Konceptbeskrivelse Version 1.0

Konceptbeskrivelse Version 1.0 Konceptbeskrivelse Version 1.0 2 Konceptbeskrivelse Flextrafik Version 1.0 November 2009 Indholdsfortegnelse Introduktion 7 Hvad er formålet med konceptbeskrivelsen? 7 Hvem er målgruppen for konceptbeskrivelsen?

Læs mere

FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse

FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse Indhold Introduktion... 4 Formålet med konceptbeskrivelsen... 5 Sådan læses konceptbeskrivelsen... 5 Hvad er flextrafik?.... 6 Flextrafik og lovgivningen.... 6 Lov om trafikselskaber...

Læs mere

Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø

Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø Titel: Bilrejseplanen Forfattere: Birgitte Lomholt Woolridge, Rejseplanen. Sine Dyreborg, Vejdirektoratet Nøgleord: Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø Abstract:

Læs mere