Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011"

Transkript

1 Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune

2 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Oversigt over sundhedsplejens serviceprofil 5 Sundhedsloven pr. 1. januar Sundhedsplejens indsats til gravide med særlig behov 8 Hjemmebesøg til alle spædbørnsfamilier 10 Mødregrupper 12 Sundhedscafé 13 Ekstra indsats til børn og forældre med særlig behov 14 Telefonservice 17 Ind- og udskolingsundersøgelser til skolebørn 18 Sundhedssamtaler og funktionsundersøgelser til skolebørn 20 Sundhedssamtaler og funktionsundersøgelser til børn og unge i modtage- og specialklasse 22 Ekstra indsats til børn med særlige behov i skolen 24 Konsulentbistand til institutioner 26 Bilag

4 Indledning I 2011 sker der én ændring af sundhedsplejens service til familier med børn og unge i forhold til sidste års serviceprofil. Tilbuddet om undervisning i håndhygiejne til alle 1. klasser bortfalder på grund af besparelser i sundhedsplejens budget. I oversigten over Sundhedsplejens serviceprofil på side 3, er der kort beskrevet den service, der tilbydes borgere med spæd og småbørn, skolebørn og kommunens institutioner. Efterfølgende er hver indsats beskrevet mere detaljeret. Den 1. februar 2010 blev der udarbejdet en tredje evaluering af Sundhedscaféen (se bilag 1). Denne evaluering viste, at også i 2009 skete der en fremgang af familier der benyttede Sundhedscafeen i forhold til 2008, nemlig en fremgang på 89 familier. Se tabel nedenfor. Antal familier der har besøgt Sundhedscaféerne Venlig hilsen og på vegne af alle sundhedsplejerskerne Charlotte Westerlin Nielsen Ledende sundhedsplejerske 4

5 Service til spæd- og småbørn: Oversigt over sundhedsplejens serviceprofil Graviditetsbesøg til sårbare gravide Hjemmebesøg efter behov Hjemmebesøg til alle spædbørnsfamilier 1. Etableringsbesøg inden barnet er 10 dage besøg, når barnet er ca. 3-4 uger besøg, når barnet er mellem 4-6 måneder besøg, når barnet er mellem 8-10 måneder. Mødregrupper til alle Sundhedsplejersken deltager i første møde Sundhedscafé Sundhedsplejerskerne afholder Sundhedscafé i to bydele en gang om ugen i 2 timer. Det vil sige hver anden uge afholdes Sundhedscaféen i Fredensborg og Nivå og de andre uger i Humlebæk og Kokkedal. Der vil være to sundhedsplejersker til stede hvert sted. Ekstra indsats til børn og forældre med særlig Til familier der har brug for en kortere behov. varende indsats: Servicen til disse familier er max. 4 timer ekstra pr. år ud over den almindelige besøgsprofil. Telefon service til børn, unge og forældre Til familier der har brug for en længere varende indsats: Servicen til disse familier er max. 10 timer ekstra pr. år ud over den almindelige besøgsprofil. Der er mulighed for at ringe til den enkelte sundhedsplejerske dagligt. Hvis telefonen ikke besvares er det muligt for børn, unge og forældre at lægge en besked på telefonsvareren. Sundhedsplejersken vil aflytte telefonen om morgenen og over middag. Service til skolebørn: Ind og udskolingsundersøgelse Tilbydes alle børnehaveklasse børn og 9. klasser, der går på skoler beliggende i Fredensborg kommune. Måling af højde og vægt opfølgning fra Bhklasse beliggende i Fredensborg kommune. Tilbydes til alle 1. klasser, der går på skoler Sundhedssamtale og måling af højde og vægt Tilbydes alle 4. klasser der går på skoler beliggende i Fredensborg kommune. Sundhedssamtale og synsprøve Tilbydes til alle 7. klasser, der går på skoler beliggende i Fredensborg kommune. Ekstra indsats til børn med særlig behov. Der er beregnet, at 10 % af et klassetrin har brug for en ekstra indsats af sundhedsplejersken. Servicen til disse børn og unge er max. 1 time inkl. journalskrivning pr. skoleår. 5

6 Service til institutioner: Konsulent bistand til kommunal dagpleje, daginstitutioner, SFO, fritidshjem og klubber og skoler Der tilbydes konsulent bistand 8 timer om ugen samlet til alle skoler, den kommunale dagpleje og øvrige dagtilbud. 6

7 Sundhedsloven pr. 1. januar 2007 Uddrag af Sundhedsloven der er gældende for sundhedsplejen: Kapitel 36 Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge 120. Kommunalbestyrelsen bidrager til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Stk. 2. Kommunale tilbud skal tilrettelægges, så der dels ydes en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov Kommunalbestyrelsen tilbyder alle børn og unge vederlagsfri sundhedsvejledning, bistand samt funktionsundersøgelse ved en sundhedsplejerske indtil undervisningspligtens ophør. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen tilbyder alle børn og unge i den undervisningspligtige alder to vederlagsfri forebyggende helbredsundersøgelser ved en læge eller en sundhedsplejerske Kommunalbestyrelsen skal vederlagsfrit tilbyde alle børn og unge med særlige behov en øget indsats indtil undervisningspligtens ophør, herunder øget rådgivning samt yderligere forebyggende undersøgelser ved sundhedsplejerske eller læge. Stk. 2. Personer, for hvem undervisningspligten er ophørt, kan, når særlige forhold gør sig gældende, tilbydes ydelser som omtalt i stk. 1 efter kommunalbestyrelsens beslutning Kommunalbestyrelsen opretter med henblik på at tilgodese børn og unge med særlige behov en tværfaglig gruppe, der skal sikre, at den enkeltes udvikling, sundhed og trivsel fremmes, og at der i tilstrækkeligt omfang formidles kontakt til lægefaglig, psykologisk og anden sagkundskab Kommunalbestyrelsen bistår vederlagsfrit skoler, daginstitutioner for børn og unge og den kommunalt formidlede dagpleje med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger Børn og unge, der går i skole i en anden kommune end bopælskommunen, skal tilbydes de forebyggende ydelser i den kommune, hvor skolen er beliggende Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om de kommunale forpligtelser efter Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan i særlige tilfælde godkende, at opgaver, der efter loven er henlagt til en sundhedsplejerske, varetages af en sygeplejerske. 7

8 Sundhedspleje til gravide med særlig behov Indsatsens betegnelse Sundhedsloven og Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge gældende fra d. 1. januar 2007 Målgruppe Tidlig indsats til gravide med særlige behov 15. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at personer over den undervisningspligtige alder, herunder gravide og personer med risiko for eller med aktuelle handicap skal tilbydes de i 11. omhandlende ydelser. 11. Børn og unge med særlige behov skal indtil undervisningspligtens ophør tilbydes en særlig indsats, herunder en øget rådgivning, bistand samt eventuelt yderligere undersøgelse ved en læge eller sundhedsplejerske. I den sammenhængende børnepolitik for Fredensborg Kommune er der fokus på styrkelse af den tidlige indsats, herunder støtte til sårbare gravide. Gravide som er psykisk syge, psykisk ustabile eller tidligere har haft en fødselsdepression/reaktion er svært socialt belastede er udviklingshæmmede er handicappede har et tidligere eller aktivt misbrug af alkohol og stoffer er meget unge, dvs. både aldersmæssigt og modenhedsmæssigt tidligere har mistet et barn tidligere har haft en dårlig fødselsoplevelse eller et problematisk amme forløb Indsatsens ramme Den gravide henvises til sundhedsplejersken eller sagsbehandleren via jordemoder. Når den gravide kommer til jordemoderkontrol laver jordemoderen en vurdering af, hvorvidt den gravide kan høre under tidlig indsats og sender i samråd med den gravide en henvisning til sundhedsplejersken og sagsbehandleren. På henvisningen til sundhedsplejersken og sagsbehandleren, skriver jordemoderen sin bekymring. I nogle tilfælde etablerer jordemoderen netværksmøder med relevante samarbejdspartner. Når kommunen modtager en henvisning på en gravid vurderer sundhedsplejersken og sagsbehandler sammen, hvorvidt der skal flere tværfaglige samarbejdspartere på banen med det samme, eller om der først, skal foretages et enkelt graviditets besøg af sundhedsplejersken. Er der behov for yderligere indsats efter hjemmebesøget, tager den pågældende sundhedsplejerske kontakt til de relevante samarbejdspartnere. Disse kan enten tage med 8

9 ud i yderligere hjemmebesøg, invitere familien til en samtale eller fungere som backup, hvis der skulle blive behov. Fagligt indhold Krav og forventninger til samarbejdspartnere Sundhedsplejersken tilbyder den gravide besøg efter behov og det er den samme sundhedsplejerske som følger familien efter fødslen. I enkelte familier vil der være to sundhedsplejersker tilknyttet. Mål: At den gravide og den kommende far opnår støtte og kompetencer til at kunne klare forældreskabet for derved, at opnå en god relation til det kommende barn. Det er vigtigt, at den tidlige indsats til unge og/eller socialt sårbare gravide koordineres og at der skabes sammenhæng i arbejdet på tværs af faggrænser og organisatorisk opbygning. Det er vigtigt, at der er gode samarbejdsrelationer både eksternt og internt: Eksterne samarbejdspartnere: Gynækologisk - Obstetrisk Center - Jordemødre, praktiserende læger, psykiatrisk afdeling Hillerød sygehus, svangreambulatorier, praktiserende psykiatrier m.m. Interne samarbejdspartnere: Sundhedsplejersker, familieafdelingen, øvrige sagsbehandlere, PPR, Mødregruppen, m.m. Dokumentation Antal gravide der er blevet henvist Antal graviditetsbesøg sundhedsplejersken har foretaget. Dokumentation af graviditets besøg i 2009 I alt har 10 gravide kvinder fået graviditetsbesøg. Heraf har 4 gravide kvinder fået supplerende graviditetsbesøg. 6 af de gravide kvinder er henvist af jordemoderen fra Hillerød sygehus, 2 er henvist fra egen læge, 1 er henvist fra familieafdelingen og 1 gravid har selv henvendt sig til sundhedsplejen. 9

10 Sundhedspleje til spæd- og småbørn Indsatsens betegnelse Sundhedsloven og Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge gældende fra d. 1. januar 2007 Målgruppe Indsatsens ramme Hjemmebesøg til spædbørnsfamilier 7. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger den kommunale sundhedstjenestes opgaver, så den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for alle børn og unge i videst omfang fremmes. Stk. 2. Sundhedsplejens virksomhed skal omfatte: 1. Sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger over for børnene i deres hjem. 2. Oplysning og vejledning til børn og forældre med det formål at fremme børnenes legemlige og psykiske sundhed og trivsel. 3. Tilsyn med det enkelte barns legemlige og psykiske helbredstilstand. 9. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde alle børn og unge indtil undervisningspligtens ophør funktionsundersøgelser ved en sundhedsplejerske. St. 2. I barnets første leveår skal funktionsundersøgelserne normalt finde sted ved besøg i barnets hjem. 1. Alle forældre med børn fra 0 10 mdr. 2. Adoptivforældre I Fredensborg kommune tilbydes alle forældre, der har fået et spædbarn og adoptivforældre, der har modtaget deres barn 4 hjemmebesøg af en sundhedsplejerske indenfor barnets første 10 måneder. I alt 6 timer pr. barn. 5. Etableringsbesøg senest 7 hverdage efter barnets hjemkomst fra hospitalet besøg, når barnet er ca. 3-4 uger besøg, når barnet er mellem 4-6 måneder besøg, når barnet er mellem 8-10 måneder Fagligt indhold Hos forældre der har modtaget et adoptiv barn planlægges besøgene afhængig af barnets alder og familiens behov. Mål: At understøtte og udvikle familiens evne til selv at mestre de udfordringer og vanskeligheder der er forbundet med det at have børn. Det faglige indhold i de forskellige hjemmebesøg afhænger af barnets alder og forældrenes ressourcer og behov. Emnerne kan være: amning, mad, leg, motorisk udvikling, søvn, sovestilling, forebyggelse af ulykker, sprog og meget mere. 10

11 Krav og forventninger til samarbejdspartnere Dokumentation Dokumentation for 2009 Sundhedsplejersken skal observere: Om barnets fysiske, psykiske, motoriske, sproglige og sociale udvikling er alderssvarende Om kontakten og tilknytningen mellem forældre og barn er aktiv og stimulerende Om der er forhold i familiens situation, der kræver vejledning eller særlig indsats Om forældrene har tilstrækkelig viden om barnets behov og udvikling Om forældrene har tilstrækkelig viden om sygdom, sygdomsrisiko og forebyggelse af sygdom. Ingen dette er en monofaglig indsats. 1. Antal familier der modtager sundhedsplejerskens tilbud. 2. Antal familier der modtager 4 standard hjemmebesøg 3. Antal familier der modtager flere besøg end de 4 standard besøg. I 2009 blev der født 374 spædbørn + 17 familier med spædbørn tilflyttede kommunen. I alt har 391 spædbørns familier haft kontakt med sundhedsplejersken. Ingen familier har fravalgt sundhedsplejen. Ud af de 391 familier har 47 % af familierne modtaget de 4 standard hjemmebesøg. De resterende familier i alt 53 % har haft brug for yderligere hjemmebesøg. 11

12 Sundhedspleje til spæd- og småbørn Indsatsens betegnelse Mødregrupper Sundhedsloven og Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge gældende fra d. 1. januar Udover funktionsundersøgelser i hjemmet yder sundhedsplejersken i forhold til småbørn individuel rådgivning efter henvendelse, ligesom der kan tilbydes gruppeaktiviteter. Målgruppe Mødre med spædbørn Adoptivforældre Indsatsens ramme Alle mødre tilbydes at deltage i en mødregruppe. Gruppen vil bestå at 6 mødre. Første møde(2 timer) afholder sundhedsplejersken på den lokale skole, bibliotek eller andet kommunalt lokale. Dernæst er det op til mødregruppen at fortsætte sundhedsplejersken deltager ikke yderligere. Mødregruppen vil begynde, når børnene er omkring 2 måneder. Sundhedsplejersken vil sammensætte grupper for tvillingefamilier, grupper for forældre med for tidligt fødte børn, grupper for forældre med handicappede børn, grupper for forældre med adopterede børn alt afhængig af udbud og efterspørgsel. Der vil tilbydes de samme rammer som ovenfor nævnt. Fagligt indhold Mål: At mødre med spædbørn får mulighed for at styrke deres netværk i nærmiljøet med andre i en lignende livssituation. Krav og forventninger til samarbejds-partnere Dokumentation Dokumentation for 2009 Sundhedsplejerskens rolle i det første møde: At være katalysator for at mødrene lærer hinanden at kende Afklare forventninger blandt mødrene Faglig vejledning Ingen dette er en monofaglig indsats. 1. Antal etablerede mødregrupper 2. Antal mødre der vælger at deltage i mødregruppe. I 2009 etablerede sundhedsplejen 45 mødregrupper i alt 268 mødre valgte at deltage i en mødregruppe. 12

13 Sundhedspleje til spæd- og småbørn Indsatsens betegnelse Sundhedscafé Sundhedsloven og Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge gældende fra d. 1. januar Udover funktionsundersøgelser i hjemmet yder sundhedsplejersken i forhold til småbørn individuel rådgivning efter henvendelse, ligesom der kan tilbydes gruppeaktiviteter. Målgruppe Alle forældre med børn fra 0-6 år Kommende forældre Indsatsens ramme Sundhedsplejerskerne vil afholde Sundhedscafé en gang om ugen i 2 timer i to bydele. F.eks. i Nivå og Fredensborg bydele i ulige uger og Humlebæk og Kokkedal bydele i lige uger. Der vil være to sundhedsplejersker til stede hvert sted. I skolernes sommerferie holdes der udelukkende Sundhedscafé i Nivå hver uge. Der afsættes i alt 16 timer til denne opgave pr. uge. Fagligt indhold Mål: At Sundhedscaféen bliver et mødested og en mulighed for at skabe netværk for familierne At Sundhedscaféen bliver et lærings- og aktivitetssted. At støtte forældrenes tillid til egen vurdering At Sundhedscaféen giver større fleksibilitet i sundhedsplejens tilbud At styrke integrationen i de enkelte bydele. Krav og forventninger til samarbejdspartnere Sundhedscaféen vil både fungere som et konsultations sted, mødested og lærings- og undervisningssted. Der er foreløbige tale om, at der holdes et oplæg 1 2 gange om måneden. Kommende forældre har også mulighed for at benytte Sundhedscaféen og møde deres kommende sundhedsplejerske, høre om sundhedsplejens tilbud og relevante emner i forhold til det at få barn. Det vil være relevant at invitere samarbejdspartnere til at holde oplæg for forældre det kunne f.eks. være tandplejen, dagplejen m.m. Det kræver selvfølgelig, at de forskellige samarbejdspartnere har tid til at udføre denne service. Dokumentation Antal brugere der benytter Sundhedscaféen Antal etniske minoritetsfamilier der deltager i Sundhedscaféen. Dokumentation fra 1. februar Se bilag januar

14 Sundhedspleje til spæd- og småbørn Indsatsens betegnelse Sundhedsloven og Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge gældende fra d. 1. januar 2007 Ekstra indsats til børn og forældre med særlig behov. 11. Børn og unge med særlig behov skal indtil undervisningspligtens ophør tilbydes en særlig indsats, herunder en øget rådgivning, bistand samt eventuelt yderligere undersøgelse ved en læge eller sundhedsplejerske. 12. Børn der har særlig behov herfor, skal ud over 1 års alderen tilbydes hjemmebesøg af en sundhedsplejerske. 13. Børn og unge med særlig behov har brug for en tværfaglig indsats. Den kommunale sundhedstjeneste vurderer i samarbejde med forældre, lærere, pædagoger, børnetandlæger m.fl. samt sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige instanser, hvem der har behov for yderligere indsats. Målgruppe 14 For at tilgodese børn og unge med særlige behov opretter kommunalbestyrelsen en eller flere tværfaglige grupper, der skal sikre, at den enkeltes udvikling, sundhed og trivsel fremmes, og at der i tilstrækkelig omfang formidles kontakt til lægelig, social, pædagogisk, psykologisk eller anden sagkundskab. I gruppen indgår en eller flere repræsentanter for den kommunale sundhedstjeneste. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der blandt gruppens medlemmer udpeges en person, der bliver ansvarlig for at koordinere indsatsen i forhold til det enkelte barn og dets familie. Det er ikke muligt udtømmende at afgrænse gruppen af børn og unge med særlige behov. Hvorvidt barnet/den unge rent faktisk har særlige behov, afhænger af en konkret faglig helhedsvurdering, som bl.a. kan udspringe af en eller flere af følgende observationer: Børn og unge med påvirket trivsel, adfærd og funktion som følge af alvorlige problemer i hjemmemiljøet (familiekriser, sygdom og dødsfald, skilsmisse, arbejdsløshed mv.). Børn og unge udsat for vanrøgt, fysisk eller psykisk vold, seksuelle overgreb. Børn med tilbagevendende eller kronisk sygelighed. Børn med funktionshæmninger på grund af sansedefekter, sansemotoriske forstyrrelser, MBD/DAMP /ADHD (funktionsforstyrrelser i hjernen), spastisk lammelse i varierende grad, indlæringsvanskeligheder. Børn og unge med spiseforstyrrelser. Børn og unge med vækst- og udviklings-forstyrrelser, følger af udtalt præmaturitet, hormonel ubalance mv. Børn og unge med psykosomatiske reaktioner på psykosociale belastninger, mange skader osv. Børn med hyppig forsømmelse fra skolen og langvarigt 14

15 Indsatsens ramme fravær fra daginstitutioner. Til familier der har brug for en kortere varende indsats: Servicen til disse familier er max. 4 timer ud over den almindelige besøgsprofil. Timerne kan bruges på hjemmebesøg, heraf graviditesbesøg og til tværfaglige kontakter/møder. Time antallet gælder for et år af gangen og starter ved første kontakt med familien i forhold til det gældende barn. Det betyder, at indenfor barnets første år, kan der gives 4 timers ekstra service. Til familier der har brug for en længere varende indsats: Servicen til disse familier er max. 10 timer ud over den almindelige besøgsprofil. Timerne kan bruges til hjemmebesøg blandt andet graviditets besøg. Desuden bruges der en del tid til tværfaglige kontakter/møder. Der vil være to sundhedsplejersker på denne familie, hvor den ene er primær sundhedsplejerske og den anden følger med på sidelinien og deltager i et hjemmebesøg. Fagligt indhold Time antallet gælder for et år af gangen og starter ved første kontakt med familien i forhold til det gældende barn. Det betyder at indenfor barnets første år kan der gives 10 timers ekstra service, hvoraf minimum de to timer bruges til sundhedsplejerske nr. 2. Mål: At understøtte og udvikle familiens evne til selv at mestre de udfordringer og vanskeligheder der er forbundet med det at have børn. At forældrene får ekstra støtte og vejledning alt afhængig af den givne problematik til at kunne klare forældreskabet. Definition på familier der har brug for en kortere varende indsats: En familie der har brug for ekstra omsorg, støtte og vejledning i en kortere periode. Her er det primært sundhedsplejerskens egen indsats, der er fremtrædende. Henvisning til andre tværfaglige samarbejdspartnere kan godt forekomme, hvis problemet er overskueligt og kan løses indenfor en kort periode. Problematikkerne kan være: ammeproblemer, trivsels -problemer hos barnet, opfølgning på en henvisning til egen læge, allergi, for tidlig fødte, fødselsreaktion hos forældre m.m. Definition på familier der har brug for en længere varende indsats: En familie der har meget brug for ekstra omsorg, støtte og vejledning i en længere periode. Her er det sundhedsplejerskens egen indsats der er grundlæggende, men hvor samarbejde med tværfaglige samarbejdspartner er en nødvendighed. Krav og forventninger til samarbejdspartnere Problematikkerne kan være: se beskrivelse under målgruppe. Det er vigtig at hele det tværfaglige samarbejde fungerer optimalt for at kunne støtte de familier, der har det svært. 15

16 Dokumentation Dokumentation i Antal familier der har brug for en kortere varig indsats. 2. Antal familier der har brug for en længere varig indsats. Sundhedsplejen har i 2009 besøgt 367 børn/forældre som havde et yderligere behov for hjemmebesøg end de tildelte 4 hjemmebesøg. Det drejer sig om børn i alderen 0 5 år. Ud af de 367 børn/forældre der i 2009 fik ekstra besøg var 192 (52%) af børnene over 1 år. Af de 367 børn/forældre fik 317 (86 %) brug for ekstra omsorg, støtte og vejledning i en kortere periode, hvor 50 børn/forældre (14 %) fik brug for ekstra omsorg, støtte og vejledning i en længere periode. 16

17 Sundhedspleje til alle børn, unge og deres forældre Indsatsens betegnelse Telefonservice Sundhedsloven og Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge gældende fra d. 1. januar Sundhedsplejersken yder i forhold til børn, unge og deres forældre individuel rådgivning efter henvendelse. Målgruppe Alle børn, unge og deres forældre Indsatsens ramme Den enkelte sundhedsplejerske kan kontaktes dagligt. Hvis telefonen ikke besvares er det muligt for børn, unge og forældre at lægge en besked på telefonsvareren. Sundhedsplejersken vil mindst aflytte telefonen om morgenen og over middag. Fagligt indhold Krav og forventninger til samarbejdspartnere Mål: Det skal være muligt for børn, unge og forældre at få besvaret spørgsmål, der vedrører emner, der har relation til deres sundhed og trivsel af en sundhedsplejerske. Ingen dette er en monofaglig opgave Dokumentation At brugerne af sundhedsplejens telefonservice oplever at kunne kontakte sundhedsplejersken ved behov. Dokumentation i 2009 Der er ikke udarbejdet brugerundersøgelse i 2009 omkring brugernes oplevelse af telefonkontakten til sundhedsplejersken 17

18 Sundhedspleje til skolebørn Indsatsens betegnelse Ind og udskolingsundersøgelser til skolebørn Sundhedsloven og Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge gældende fra d. 1. januar Kommunalbestyrelsen skal udover de i 7 omhandlede ydelser tilbyde alle børn i den undervisningspligtige alder 2 forebyggende helbredsundersøgelser ved en læge eller en sundhedsplejerske. Stk. 2. Den første helbredsundersøgelse skal tilbydes i barnets første skoleår (børnehaveklasse eller 1. klasse). Den anden helbredsundersøgelse skal tilbydes umiddelbart før undervisningspligtens ophør. I forbindelse med både indskolingsog udskolingsundersøgelsen foretager lægen eller sundhedsplejersken fornøden vejledning, henvisning og opfølgning. Målgruppe Alle børn og unge der er i den skolepligtige alder og går på en skole beliggende i Fredensborg kommune. Indsatsens ramme Sundhedsplejersken tilbyder indskolingsundersøgelse til alle børnehave-klasse børn. Sundhedsplejersken tilbyder udskolings-undersøgelse til alle 9. klasser. Ved ind- og udskolingsundersøgelserne inddrages kommunallægen ved behov. Alle børn i modtage- eller specialklasse tilbydes indskolingsundersøgelse af en sundhedsplejerske og kommunallæge og udskolingsundersøgelse ved en sundhedsplejerske. Fagligt indhold Mål med indskolingsundersøgelsen: Gøre status om barnets helbredstilstand i samarbejde med barn og forældre. Opfange sundhedsmæssige problemer Vurdere barnets sociale tilpasning Vurdere betydningen af helbredsmæssige problemer og vejlede om muligheder for behandling, støtte og kompenserende foranstaltninger Vurdere barnets forudsætninger for at klare skolegangen. Drøfte og give vejledning om barnets trivsel og udvikling Drøfte og vejlede om sundhedsmæssige forhold og levevis. Krav og forventninger til samarbejdspartnere Mål med udskolingsundersøgelsen: Sammen med den unge at gøre status over vedkommendes sundhed At opfange og/eller vurdere sundhedsmæssige problemer hos den unge før overgangen til voksentilværelsen, uddannelse eller erhverv At orientere om specifikke kroniske sygdommes betydning for erhvervsvalget At drøfte spørgsmål om bl.a. livskvalitet, livsstil, sundhedsvaner, levevilkår, prævention m.v. Der er en forventning om, at skoleledere og lærere ønsker at samarbejde med den enkelte sundhedsplejerske vedrørende planlægning og afsættelse af tid til diverse samtaler og 18

19 undersøgelser. Desuden at de enkelte lærere afholder konferencer med sundhedsplejersken både før og efter en klasse er blevet undersøgt af sundhedsplejersken. Dokumentation Antal børn der har taget imod indskolingsundersøgelsen Antal unge der har taget imod udskolingsundersøgelsen Dokumentation i skoleåret 2009/10 Sundhedsplejerskerne udførte 506 indskolingsundersøgelser og 560 udskolingsundersøgelser 19

20 Sundhedspleje til skolebørn Indsatsens betegnelse Sundhedssamtaler og funktionsundersøgelser til skolebørn Sundhedsloven og Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge gældende fra d. 1. januar Kommunalbestyrelsen tilrettelægger den kommunale sundhedstjenestes opgaver, så den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for alle børn og unge i videst omfang fremmes. Stk. 2. Sundhedsplejens virksomhed skal omfatte: 4. Sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger over for børnene og deres miljø i skole. 5. Oplysning og vejledning til børn og forældre med det formål at fremme børnenes legemlige og psykiske sundhed og trivsel. 6. Tilsyn med det enkelte barns legemlige og psykiske helbredstilstand. 9. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde alle børn og unge indtil undervisningspligtens ophør funktionsundersøgelser ved en sundhedsplejerske. Stk. 3. Over for børn i den undervisningspligtige alder skal sundhedsplejersken ved funktionsundersøgelser og gennem regelmæssig kontakt med børnene afdække eventuelle individuelle sundhedsmæssige problemer. Målgruppe Alle børn og unge der er i den skolepligtige alder og går på en skole beliggende i Fredensborg kommune. Indsatsens ramme Sundhedsplejersken udfører funktionsundersøgelser på børnene i 1. klasse Sundhedsplejersken tilbyder sundhedssamtale og funktionsundersøgelser (højde og vægt) i 4. klasse. Sundhedsplejersken tilbyder sundhedssamtale og synsprøve i 7. klasse. Fagligt indhold Mål for 1. klasse.: Opsamling fra indskolingsundersøgelsen Højde og vægt måling evt. andre undersøgelser for at observere vækstproblemer Krav og forventninger til samarbejdspartnere Mål for 4. og 7. klassetrin: Sundhedssamtalen danner grundlag for en systematisk vurdering af barnets/den unges sundhedstilstand og for sundhedsvejledning alt efter barnets/den unges behov. Der er en forventning om, at skoleledere og lærere ønsker at samarbejde med den enkelte sundhedsplejerske vedrørende planlægning og afsættelse af tid til diverse samtaler og undersøgelser. Desuden at de enkelte lærere afholder konferencer med sundhedsplejersken både før og efter en klasse er blevet undersøgt af sundhedsplejersken. Dokumentation Antal børn der har taget imod 1. klasses 20

21 funktionsundersøgelser Antal børn der har taget imod 4. klasses sundhedssamtaler. Antal unge der har taget imod 7. klasse sundhedssamtaler Dokumentation for skoleåret 2009/10 Sidste skoleår ændrede servicen sig over skoleåret på grund af besparelser. Tilbuddet gik fra at have kontakt med 3 og 5 klasse til udelukkende 4 klasse. Derfor har der på nogle skoler været sundhedssamtaler på 3. og 5. klassetrin og på andre skoler er det 4. klassetrin, der har fået sundhedssamtaler. I alt har 575 børn i 1. klasse fået lavet funktionsundersøgelser og undervist i håndhygiejne. I alt har 311 børn i 3. klasse fået sundhedssamtale I alt har 180 børn i 4 klasse fået sundhedssamtale I alt har 378 børn i 5. klasse fået lavet funktionsundersøgelser og undervist i pubertet I alt har 497 unge i 7 klasse fået sundhedssamtale 21

22 Sundhedspleje til skolebørn Indsatsens betegnelse Sundhedsloven og Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge gældende fra d. 1. januar 2007 Sundhedssamtaler og funktionsundersøgelser til børn og unge der går i modtage- eller specialklasse 7. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger den kommunale sundhedstjenestes opgaver, så den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for alle børn og unge i videst omfang fremmes. Stk. 2. Sundhedsplejens virksomhed skal omfatte: 7. Sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger over for børnene og deres miljø i skole. 8. Oplysning og vejledning til børn og forældre med det formål at fremme børnenes legemlige og psykiske sundhed og trivsel. 9. Tilsyn med det enkelte barns legemlige og psykiske helbredstilstand. 9. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde alle børn og unge indtil undervisningspligtens ophør funktionsundersøgelser ved en sundhedsplejerske. Stk. 3. Over for børn i den undervisningspligtige alder skal sundhedsplejersken ved funktionsundersøgelser og gennem regelmæssig kontakt med børnene afdække eventuelle individuelle sundhedsmæssige problemer. 11. Børn og unge med særlig behov skal indtil undervisningspligtens ophør tilbydes en særlig indsats, herunder en øget rådgivning, bistand samt eventuelt yderligere undersøgelse ved en læge eller sundhedsplejerske. 13. Børn og unge med særlig behov har brug for en tværfaglig indsats. Den kommunale sundhedstjeneste vurderer i samarbejde med forældre, lærere, pædagoger, børnetandlæger m.fl. samt sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige instanser, hvem der har behov for yderligere indsats. Målgruppe Børn og unge der går i modtage- eller specialklasse i Fredensborg kommune. Indsatsens ramme Børn og unge der går i modtage- eller specialklasse tilbydes sundhedssamtale evt. funktionsundersøgelser en gang årligt. Kommunallægen inddrages ved behov. Fagligt indhold Mål for børn og unge der går i modtage eller specialklasse: At få en systematiseret vurdering af barnets/den unges sundhedstilstand og trivsel og på baggrund heraf iværksætte vejledning, støtte og henvisning til yderligere undersøgelser efter behov. Krav og forventninger til samarbejdspartnere Der er en forventning om, at skoleledere og lærere ønsker at samarbejde med den enkelte sundhedsplejerske vedrørende planlægning og afsættelse af tid til diverse samtaler og 22

23 undersøgelser. Desuden at de enkelte lærere afholder konferencer med sundhedsplejersken både før og efter en klasse er blevet undersøgt af sundhedsplejersken. Dokumentation Antal børn der har taget imod sundhedssamtaler Dokumentation for skoleåret 09/10 Sundhedsplejerskerne har udført sundhedssamtaler på 237 modtage - specialklassebørn. 23

24 Sundhedspleje til skolebørn Indsatsens betegnelse Sundhedsloven og Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge gældende fra d. 1. januar 2007 Målgruppe Indsatsens ramme Ekstra indsats til børn med særlig behov i skolen 11. Børn og unge med særlig behov skal indtil undervisningspligtens ophør tilbydes en særlig indsats, herunder en øget rådgivning, bistand samt eventuelt yderligere undersøgelse ved en læge eller sundhedsplejerske. 12. Børn der har særlig behov herfor, skal ud over 1 års alderen tilbydes hjemmebesøg af en sundhedsplejerske. 13. Børn og unge med særlig behov har brug for en tværfaglig indsats. Den kommunale sundhedstjeneste vurderer i samarbejde med forældre, lærere, pædagoger, børnetandlæger m.fl. samt sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige instanser, hvem der har behov for yderligere indsats. Det er ikke muligt udtømmende at afgrænse gruppen af børn og unge med særlige behov. Hvorvidt barnet/den unge rent faktisk har særlige behov, afhænger af en konkret faglig helheds-vurdering, som bl.a. kan udspringe af en eller flere af følgende observationer: Børn og unge med påvirket trivsel, adfærd og funktion som følge af alvorlige problemer i hjemmemiljøet (familiekriser, sygdom og dødsfald, skilsmisse, arbejdsløshed mv.). Børn og unge udsat for vanrøgt, fysisk eller psykisk vold, seksuelle overgreb. Børn med tilbagevendende eller kronisk sygelighed. Børn med funktionshæmninger på grund af sansedefekter, sansemotoriske forstyrrelser, MBD/DAMP /ADHD (funktionsforstyrrelser i hjernen), spastisk lammelse i varierende grad, indlæringsvanskeligheder. Børn og unge med spiseforstyrrelser. Børn og unge med vækst- og udviklings-forstyrrelser, følger af udtalt præmaturitet, hormonel ubalance mv. Børn og unge med psykosomatiske reaktioner på psykosociale belastninger, mange skader osv. Børn med hyppig forsømmelse fra skolen og langvarigt fravær fra daginstitutioner. Voksne børn med misbrugende eller psykisk lidende forældre. Unge i identitetskrise, udsat position, selvmordstruede. Marginaliserede unge med risiko for misbrug, kriminalitet. uønsket graviditet, seksuelt overførte sygdomme og dårlige erhvervsudsigter. Der er beregnet, at 10 % af et klassetrin har brug for en ekstra indsats af sundhedsplejersken. Servicen til disse børn og unge er max. 1 time inkl. journalskrivning pr. skoleår pr. barn. Tiden kan bruges på et hjemmebesøg, samtale på skolen med barnet og forældre, tværfagligt samarbejde, gruppesamtaler med flere børn med samme behov. Kommunallægen inddrages ved behov. 24

25 Fagligt indhold Mål for børn med særligt behov: At barnet eller den unge støttes og vejledes i samarbejde med forældrene i forhold til den givne problematik, så barnet eller den unges sundhed fremmes bedst muligt. Problematikkerne kan være: enuresis (vådligger), ondt i maven, synsproblemer og meget andet se endvidere under målgruppe. Krav og forventninger til samarbejdspartnere Da sundhedsplejersken ikke ser børnene og de unge regelmæssig forventes det, at lærere retter henvendelse til sundhedsplejersken efter aftale med forældre eller forældrene/børnene selv retter henvendelse, hvis der ønskes ekstra vejledning eller støtte af sundhedsplejersken på skolen. Dokumentation Antal samtaler på baggrund af et behov hos barnet/den unge Antal henvisninger til andre og til læge Dokumentation for skoleåret 2009/10 Der er i alt foretaget 824 ekstra samtaler/undersøgelser hos børn/unge med et ekstra behov. I alt er 57 børn henvist til andre samarbejdspartnere og 194 børn er henvist til læge. 25

26 Sundhedsplejens bistand til institutioner Indsatsens betegnelse Sundhedsloven og Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge gældende fra d. 1. januar 2007 Målgruppe Indsatsens ramme Fagligt indhold Krav og forventninger til samarbejdspartnere Dokumentation Dokumentation for perioden 1. august 2009 til 31. juli 2010 Konsulentbistand til institutioner 16. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde daginstitutioner for børn og unge, kommunale dagplejer samt skoler, der er beliggende i kommunen, bistand fra den kommunale sundhedstjeneste. Stk. 2. Bistanden skal omfatte: 1. Generel rådgivning om børns og unges sundhed og trivsel 2. Vejledning om og tilsyn med sundhedstilstanden på institutionen, herunder oplysning om hygiejne. 3. Konkret rådgivning vedrørende de børn, som personalet finder, har særlige problemer. Fredensborg kommunes institutioner: Kommunal dagpleje Daginstitutioner SFO, fritidshjem og klubber Skoler Der afsættes gennemsnitlig 8 sundhedsplejerske timer pr. uge til at varetage konsulent funktionen. Målet for konsulent funktionen er: At rådgive om almen sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse At rådgive om sundhed i dagtilbud heraf bl.a. om de hygiejniske forhold (implementering af hygiejnepolitikken 0-6 år) At afholde regelmæssige møder med de hygiejneansvarlige i daginstitutionerne At vejlede og udarbejde information om smitsomme sygdomme Kommunallægen kan inddrages ved behov Sundhedsplejen forventer at institutioner og skoler vil benytte sig af ovenstående tilbud og kontakter sundhedsplejen ved behov. 1. Antal institutioner og skoler som har benyttet sig af konsulentbistanden 2. Antal institutioner og skoler der har haft besøg af sundhedsplejen I alt har 18 institutioner, dagplejen og 4 skoler benyttet sig af sundhedsplejens konsulentbistand via telefon og mail. I alt 2 institutioner har haft 4 besøg af sundhedsplejens hygiejne sundhedsplejerske. Desuden har de 4 Sundhedscaféer haft et hygiejnetilsyn. 26

27 Bilag 1 Evaluering af Sundhedscaféerne fra 1. februar 2009 til 31. januar 2010 Sundhedscaféen blev implementeret 1. februar 2007 som en del af sundhedsplejens service. Sundhedscaféen er blevet evalueret hvert år og denne evaluering er den tredje. Sundhedscaféen har i dette evaluerings år fungeret i alle fire bysamfund i Fredensborg Kommune. Sundhedscaféen har åben mandage kl I Nivå + Fredensborg er der åben i lige uger og Humlebæk + Kokkedal i ulige uger. Deltager antal i relation til de fire bysamfund Sundhedscaféen blev i 2009 afholdt 89 gange. I alt har 366 familier benyttet sig af Sundhedscaféen. Det er en fremgang på 89 familier i forhold til Mange forældre er kommet flere gange. I alt har 942 voksne mødt op i Sundhedscaféen gennemsnitlig svarer det til ca. 11 voksne pr. Sundhedscafé pr. gang. Det er en forøgelse med en voksen pr. Sundhedscafé i forhold til året før. Der kommer lidt flere i Sundhedscaféen, når der holdes et oplæg med efterfølgende diskussion og spørgsmål. Gennemsnitlig ligger besøgstallet disse dage på 18 pr. gang. Samme antal som året før. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af besøgende i de enkelte bydele. Specielt Humlebæk har haft fremgang, men også Fredensborg og Nivå har haft flere besøgende end året før. Antal besøgende i de enkelte bydele Fredensborg Nivå Humlebæk Kokkedal

28 Nedenstående figur viser at ud af det samlede besøgsantal (942), har forældre der bor i Nivå bidraget med 30% af besøgsantallet, forældre der bor i Humlebæk med 25%, forældre der bor i Fredensborg med 23%, forældre der bor i Kokkedal med 19% og til sidst forælde der er kommet fra andre kommuner eller forældre, hvor vi ikke har alle relevante oplysninger i alt 2%. En markant forskel fra sidste år er, at forældre i Humlebæk har benyttet Sundhedscaféen mere sammenlignet med året før. Fordeling af forældre i procent der har besøgt en Sundhedscafé ud af det samlede antal besøgende 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Fredensborg Humlebæk Nivå Kokkedal Udefra/ved ikke I sommerferieperioden (7 uger) har Sundhedscaféen kun åbent i Nivå. Nedenstående figur viser, hvordan forældre fra de forskellige bydele har valgt at benytte sig af dette tilbud. Antal familier der har benyttet Sundhedscaféen i Nivå i sommerferie perioden Nivå Humlebæk Kokkedal Fredensborg Udefra Antal 28

29 Familiernes mobilitet mellem bysamfundene Nedenstående cirkeldiagrammer viser mobiliteten mellem bysamfundene. Vi må konkludere ligesom sidste år, at forældre helst ikke vil køre til andre bysamfund for at deltage i Sundhedscaféen. Der hvor vi ser den største mobilitet, er hos familier, der bor i Kokkedal og Humlebæk. De har primært besøgt Nivå Sundhedscafé. Når Fredensborg forældre benytter en anden Sundhedscafé, er det primært Humlebæk Sundhedscafé. Fredensborg Sundhedscafé Fredensborg Nivå Humlebæk Kokkedal Ved ikke I Fredensborgs Sundhedscafé er det primært borgere fra Fredensborg by, der deltager. Få fra de andre bysamfund har benyttet sig af Fredensborg Sundhedscafé. Dog er der flere end året før nemlig 7%. (I 2008 var det ca. 2% af det samlede antal besøgende i Fredensborg). Humlebæk Sundhedscafé Fredensborg Nivå Humlebæk Kokkedal Ved ikke I Humlebæk Sundhedscafé er det primært Humlebæk borgere, der deltager. Få fra Kokkedal, Nivå og Fredensborg har deltaget - i alt ca. 11% af det samlede antal besøgende i Humlebæk (sidste år var det 14% af de besøgende). Nivå Sundhedscafé Fredensborg Nivå Humlebæk Kokkedal Ved ikke I Nivå Sundhedscafé er det primært borgere fra Nivå, der deltager. Flere borgere fra Kokkedal og Humlebæk har deltaget og få fra Fredensborg - i alt ca. 25% af det samlede antal besøgende i (sidste år var det 20%). Specielt er det forældre fra Humlebæk, der har benyttet Nivå Sundhedscafé mere sammenlignet med året før. 29

30 Kokkedal SUndhedscafé Fredensborg Nivå Humlebæk Kokkedal I Kokkedal Sundhedscafé er det primært Kokkedal borgere, der deltager. Få fra de andre tre bydele har lagt vejen forbi Kokkedal i alt 3% af det samlede antal besøgende. Det er et fald i forhold til året før (sidste år var det 17%). Antal besøg i Sundhedscaféerne pr. barn Der er forskel på, hvor mange gange den enkelte familie vælger at deltage i Sundhedscaféen. Samlet set vælger 33% af familierne at benytte Sundhedscaféen 1 gang, 30% vælger at deltage 2-3 gange og 34% vælger at deltage 3 eller flere gange. Nedenfor er en samlet oversigt for alle Sundhedscaféerne vedrørende fordelingen af antal besøg pr. barn født fra 1. maj 2008 til 30. april Antal besøg i Sundhedscafé i procent pr. barn født fra 1. maj 2008 til 30. april Procent 30

31 Etniske minoritets familier fra ikke vestlige lande Der kommer etniske minoritets familier fra ikke vestlige lande i Sundhedscaféerne specielt i Kokkedal har det været 23 % af det samlet besøgsantal. I de andre bydele har det været 4 % af det samlet besøgsantal. Etniske minoritetsfamilier fra ikke vestlige lande i de fire Sundhedscaféer opgjort i procent i forhold til besøgsantal Procent 5 0 Fredensborg Humlebæk Nivå Kokkedal Konklusion Siden sundhedsplejen etablerede Sundhedscaféen d. 1. februar 2007 har flere og flere familier valgt at benytte sig af dette tilbud. I 2007 valgte 174 familier at benytte sig af tilbuddet, i 2008 var det 277 og i 2009 er det 366 familier. I år er der specielt sket en fremgang af besøgsantallet i Humlebæk Sundhedscafé. Forældrene vælger fortsat at besøge den Sundhedscafé, der er tættest på deres bolig. Nivå Sundhedscafé er den Sundhedscafé, der har flest besøgende fra de andre bydele. Det er også den eneste Sundhedscafé, der har åben i sommerferien, hvilket kan være den primære grund til de flere besøgende fra de andre bydele. Der er sket en øgning af forældre, der vælger at komme flere gange i Sundhedscaféen. I 2008 valgte 43% at komme en gang, hvor det er 33% i år. 28% valgte i 2008 at komme 2-3 gange, hvor det er 30% år. Specielt de forældre der valgte at komme mere end tre gange er steget fra 28% til 34% i år. 31

32 Kontakt : Charlotte W. Nielsen Sundhedsplejen Center for Kultur, Idræt og Sundhed

Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Retningslinier

Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Retningslinier Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge Retningslinier 1995 I forbindelse med Folketingets vedtagelse af Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge i juni 1995, nedsatte Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 1 Titel: Høring af anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1 INDLEDNING 3 ORGANISERING 5 FORMÅL 5 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER 6 SUNDHEDSOPGAVER TIL

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Omlægning af Sundhedsplejen... 1 Læsevejledning... 2 Kvalitetsstandard Sundhedspleje overordnede rammer...

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Børne og Ungdomstandpleje Sundhedsloven

Læs mere

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Februar 2004 Titel: Håndbog om hjælp til børn og unge gennem

Læs mere

Sundhedspleje. Social og Sundhed. Indsatskatalog (uden tider) Godkendt af Byrådet den 21. december 2011

Sundhedspleje. Social og Sundhed. Indsatskatalog (uden tider) Godkendt af Byrådet den 21. december 2011 Sundhedspleje Indsatskatalog (uden tider) Godkendt af Byrådet den 21. december 2011 Social og Sundhed Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Oversigt over Sundhedsplejens

Læs mere

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune TIFO Guide Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune 0 18 år Indhold Indledning...4 Hvad er Tidlig indsats og Forebyggelse?...4 Den faglige strategi og værdier i Tidlig indsats og Forebyggelse...5

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Sundhedsplejens kvalitetsstandarder for indsatser i Assens Kommune

Sundhedsplejens kvalitetsstandarder for indsatser i Assens Kommune Sundhedsplejens kvalitetsstandarder for indsatser i Assens Kommune Indholdsfortegnelse Småbørnsområdet gravide og børn fra 0-6 år... 3 Besøg i graviditeten ved særlige behov... 3 Tidligt hjemmebesøg på

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: 13. juni 2013 Version 1 Indledning

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Årsrapport 2014 Sundhedstjenesten

Årsrapport 2014 Sundhedstjenesten Årsrapport 2014 Sundhedstjenesten Indholdsfortegnelse Gravide... 4 Udvikling i gennemsnitsalderen for førstegangsfødende... 4 Graviditetsbesøg... 4 Mistet et barn... 5 For tidligt fødte børn (præmature)...

Læs mere

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn Samarbejde mellem sundhedsplejersker og Statens Institut for Folkesundhed Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn Sundhed blandt børn

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn Samarbejde mellem sundhedsplejersker og Statens Institut for Folkesundhed Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn Børns sundhed 1 Indholdfortegnelse

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Den Sammenhængende Børnepolitik

Den Sammenhængende Børnepolitik Den Sammenhængende Børnepolitik Forebyggende indsats for sårbare børn og unge Børne- & Kulturområdet April 2011 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Faglig bekymring for barnet/familien... 3 4.

Læs mere

Vejledning til skolesundhedstjenesten

Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven)

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 296 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Vejledningen omhandler servicelovens regler

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge Kvalitetsstandarder Særlig støtte til børn og unge Udgivelsesdato: 01.01.2015 Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Forord Kvalitetsstandarderne for Center for Børn

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge August 2004 1 2 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem KL, Børne og Kultur Chefforeningen og en række kommunale repræsentanter

Læs mere

Morten B. Sivertsen. Børn, integration og ligestilling Arbejdspapir 1:2007

Morten B. Sivertsen. Børn, integration og ligestilling Arbejdspapir 1:2007 01:2007 ARBEJDSPAPIR Morten B. Sivertsen HVILKE INDSATSER SKAL PRIORITERES FREMADRETTET FOR AT BEKÆMPE NEGATIV SOCIAL ARV? KRITISK FORMIDLING AF 54 PROJEKTERS POTENTIALE MED BAGGRUND I EVALUERINGSRAPPORTERNE

Læs mere

Desuden forventes, at effekten på lang sigt er bedre indlæringsevne blandt børnene, hvilket vil bidrage til at reducere social ulighed i sundhed.

Desuden forventes, at effekten på lang sigt er bedre indlæringsevne blandt børnene, hvilket vil bidrage til at reducere social ulighed i sundhed. Status på sundhedsfremmeindsatser igangsat af Forebyggelsesudvalget Marts 2014 1 Indledning Forebyggelsesudvalget i Herning Kommune har igangsat flere sundhedsfremmeindsatser, dels på baggrund af Forebyggelseshandleplanen,

Læs mere

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk PÅ TVÆRS Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet www.albertslund.dk FORORD Det tværfaglige arbejde har en vigtig betydning i et barns liv. Særligt omkring de udsatte børn og unge

Læs mere