Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011"

Transkript

1 Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune

2 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Oversigt over sundhedsplejens serviceprofil 5 Sundhedsloven pr. 1. januar Sundhedsplejens indsats til gravide med særlig behov 8 Hjemmebesøg til alle spædbørnsfamilier 10 Mødregrupper 12 Sundhedscafé 13 Ekstra indsats til børn og forældre med særlig behov 14 Telefonservice 17 Ind- og udskolingsundersøgelser til skolebørn 18 Sundhedssamtaler og funktionsundersøgelser til skolebørn 20 Sundhedssamtaler og funktionsundersøgelser til børn og unge i modtage- og specialklasse 22 Ekstra indsats til børn med særlige behov i skolen 24 Konsulentbistand til institutioner 26 Bilag

4 Indledning I 2011 sker der én ændring af sundhedsplejens service til familier med børn og unge i forhold til sidste års serviceprofil. Tilbuddet om undervisning i håndhygiejne til alle 1. klasser bortfalder på grund af besparelser i sundhedsplejens budget. I oversigten over Sundhedsplejens serviceprofil på side 3, er der kort beskrevet den service, der tilbydes borgere med spæd og småbørn, skolebørn og kommunens institutioner. Efterfølgende er hver indsats beskrevet mere detaljeret. Den 1. februar 2010 blev der udarbejdet en tredje evaluering af Sundhedscaféen (se bilag 1). Denne evaluering viste, at også i 2009 skete der en fremgang af familier der benyttede Sundhedscafeen i forhold til 2008, nemlig en fremgang på 89 familier. Se tabel nedenfor. Antal familier der har besøgt Sundhedscaféerne Venlig hilsen og på vegne af alle sundhedsplejerskerne Charlotte Westerlin Nielsen Ledende sundhedsplejerske 4

5 Service til spæd- og småbørn: Oversigt over sundhedsplejens serviceprofil Graviditetsbesøg til sårbare gravide Hjemmebesøg efter behov Hjemmebesøg til alle spædbørnsfamilier 1. Etableringsbesøg inden barnet er 10 dage besøg, når barnet er ca. 3-4 uger besøg, når barnet er mellem 4-6 måneder besøg, når barnet er mellem 8-10 måneder. Mødregrupper til alle Sundhedsplejersken deltager i første møde Sundhedscafé Sundhedsplejerskerne afholder Sundhedscafé i to bydele en gang om ugen i 2 timer. Det vil sige hver anden uge afholdes Sundhedscaféen i Fredensborg og Nivå og de andre uger i Humlebæk og Kokkedal. Der vil være to sundhedsplejersker til stede hvert sted. Ekstra indsats til børn og forældre med særlig Til familier der har brug for en kortere behov. varende indsats: Servicen til disse familier er max. 4 timer ekstra pr. år ud over den almindelige besøgsprofil. Telefon service til børn, unge og forældre Til familier der har brug for en længere varende indsats: Servicen til disse familier er max. 10 timer ekstra pr. år ud over den almindelige besøgsprofil. Der er mulighed for at ringe til den enkelte sundhedsplejerske dagligt. Hvis telefonen ikke besvares er det muligt for børn, unge og forældre at lægge en besked på telefonsvareren. Sundhedsplejersken vil aflytte telefonen om morgenen og over middag. Service til skolebørn: Ind og udskolingsundersøgelse Tilbydes alle børnehaveklasse børn og 9. klasser, der går på skoler beliggende i Fredensborg kommune. Måling af højde og vægt opfølgning fra Bhklasse beliggende i Fredensborg kommune. Tilbydes til alle 1. klasser, der går på skoler Sundhedssamtale og måling af højde og vægt Tilbydes alle 4. klasser der går på skoler beliggende i Fredensborg kommune. Sundhedssamtale og synsprøve Tilbydes til alle 7. klasser, der går på skoler beliggende i Fredensborg kommune. Ekstra indsats til børn med særlig behov. Der er beregnet, at 10 % af et klassetrin har brug for en ekstra indsats af sundhedsplejersken. Servicen til disse børn og unge er max. 1 time inkl. journalskrivning pr. skoleår. 5

6 Service til institutioner: Konsulent bistand til kommunal dagpleje, daginstitutioner, SFO, fritidshjem og klubber og skoler Der tilbydes konsulent bistand 8 timer om ugen samlet til alle skoler, den kommunale dagpleje og øvrige dagtilbud. 6

7 Sundhedsloven pr. 1. januar 2007 Uddrag af Sundhedsloven der er gældende for sundhedsplejen: Kapitel 36 Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge 120. Kommunalbestyrelsen bidrager til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Stk. 2. Kommunale tilbud skal tilrettelægges, så der dels ydes en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov Kommunalbestyrelsen tilbyder alle børn og unge vederlagsfri sundhedsvejledning, bistand samt funktionsundersøgelse ved en sundhedsplejerske indtil undervisningspligtens ophør. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen tilbyder alle børn og unge i den undervisningspligtige alder to vederlagsfri forebyggende helbredsundersøgelser ved en læge eller en sundhedsplejerske Kommunalbestyrelsen skal vederlagsfrit tilbyde alle børn og unge med særlige behov en øget indsats indtil undervisningspligtens ophør, herunder øget rådgivning samt yderligere forebyggende undersøgelser ved sundhedsplejerske eller læge. Stk. 2. Personer, for hvem undervisningspligten er ophørt, kan, når særlige forhold gør sig gældende, tilbydes ydelser som omtalt i stk. 1 efter kommunalbestyrelsens beslutning Kommunalbestyrelsen opretter med henblik på at tilgodese børn og unge med særlige behov en tværfaglig gruppe, der skal sikre, at den enkeltes udvikling, sundhed og trivsel fremmes, og at der i tilstrækkeligt omfang formidles kontakt til lægefaglig, psykologisk og anden sagkundskab Kommunalbestyrelsen bistår vederlagsfrit skoler, daginstitutioner for børn og unge og den kommunalt formidlede dagpleje med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger Børn og unge, der går i skole i en anden kommune end bopælskommunen, skal tilbydes de forebyggende ydelser i den kommune, hvor skolen er beliggende Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om de kommunale forpligtelser efter Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan i særlige tilfælde godkende, at opgaver, der efter loven er henlagt til en sundhedsplejerske, varetages af en sygeplejerske. 7

8 Sundhedspleje til gravide med særlig behov Indsatsens betegnelse Sundhedsloven og Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge gældende fra d. 1. januar 2007 Målgruppe Tidlig indsats til gravide med særlige behov 15. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at personer over den undervisningspligtige alder, herunder gravide og personer med risiko for eller med aktuelle handicap skal tilbydes de i 11. omhandlende ydelser. 11. Børn og unge med særlige behov skal indtil undervisningspligtens ophør tilbydes en særlig indsats, herunder en øget rådgivning, bistand samt eventuelt yderligere undersøgelse ved en læge eller sundhedsplejerske. I den sammenhængende børnepolitik for Fredensborg Kommune er der fokus på styrkelse af den tidlige indsats, herunder støtte til sårbare gravide. Gravide som er psykisk syge, psykisk ustabile eller tidligere har haft en fødselsdepression/reaktion er svært socialt belastede er udviklingshæmmede er handicappede har et tidligere eller aktivt misbrug af alkohol og stoffer er meget unge, dvs. både aldersmæssigt og modenhedsmæssigt tidligere har mistet et barn tidligere har haft en dårlig fødselsoplevelse eller et problematisk amme forløb Indsatsens ramme Den gravide henvises til sundhedsplejersken eller sagsbehandleren via jordemoder. Når den gravide kommer til jordemoderkontrol laver jordemoderen en vurdering af, hvorvidt den gravide kan høre under tidlig indsats og sender i samråd med den gravide en henvisning til sundhedsplejersken og sagsbehandleren. På henvisningen til sundhedsplejersken og sagsbehandleren, skriver jordemoderen sin bekymring. I nogle tilfælde etablerer jordemoderen netværksmøder med relevante samarbejdspartner. Når kommunen modtager en henvisning på en gravid vurderer sundhedsplejersken og sagsbehandler sammen, hvorvidt der skal flere tværfaglige samarbejdspartere på banen med det samme, eller om der først, skal foretages et enkelt graviditets besøg af sundhedsplejersken. Er der behov for yderligere indsats efter hjemmebesøget, tager den pågældende sundhedsplejerske kontakt til de relevante samarbejdspartnere. Disse kan enten tage med 8

9 ud i yderligere hjemmebesøg, invitere familien til en samtale eller fungere som backup, hvis der skulle blive behov. Fagligt indhold Krav og forventninger til samarbejdspartnere Sundhedsplejersken tilbyder den gravide besøg efter behov og det er den samme sundhedsplejerske som følger familien efter fødslen. I enkelte familier vil der være to sundhedsplejersker tilknyttet. Mål: At den gravide og den kommende far opnår støtte og kompetencer til at kunne klare forældreskabet for derved, at opnå en god relation til det kommende barn. Det er vigtigt, at den tidlige indsats til unge og/eller socialt sårbare gravide koordineres og at der skabes sammenhæng i arbejdet på tværs af faggrænser og organisatorisk opbygning. Det er vigtigt, at der er gode samarbejdsrelationer både eksternt og internt: Eksterne samarbejdspartnere: Gynækologisk - Obstetrisk Center - Jordemødre, praktiserende læger, psykiatrisk afdeling Hillerød sygehus, svangreambulatorier, praktiserende psykiatrier m.m. Interne samarbejdspartnere: Sundhedsplejersker, familieafdelingen, øvrige sagsbehandlere, PPR, Mødregruppen, m.m. Dokumentation Antal gravide der er blevet henvist Antal graviditetsbesøg sundhedsplejersken har foretaget. Dokumentation af graviditets besøg i 2009 I alt har 10 gravide kvinder fået graviditetsbesøg. Heraf har 4 gravide kvinder fået supplerende graviditetsbesøg. 6 af de gravide kvinder er henvist af jordemoderen fra Hillerød sygehus, 2 er henvist fra egen læge, 1 er henvist fra familieafdelingen og 1 gravid har selv henvendt sig til sundhedsplejen. 9

10 Sundhedspleje til spæd- og småbørn Indsatsens betegnelse Sundhedsloven og Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge gældende fra d. 1. januar 2007 Målgruppe Indsatsens ramme Hjemmebesøg til spædbørnsfamilier 7. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger den kommunale sundhedstjenestes opgaver, så den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for alle børn og unge i videst omfang fremmes. Stk. 2. Sundhedsplejens virksomhed skal omfatte: 1. Sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger over for børnene i deres hjem. 2. Oplysning og vejledning til børn og forældre med det formål at fremme børnenes legemlige og psykiske sundhed og trivsel. 3. Tilsyn med det enkelte barns legemlige og psykiske helbredstilstand. 9. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde alle børn og unge indtil undervisningspligtens ophør funktionsundersøgelser ved en sundhedsplejerske. St. 2. I barnets første leveår skal funktionsundersøgelserne normalt finde sted ved besøg i barnets hjem. 1. Alle forældre med børn fra 0 10 mdr. 2. Adoptivforældre I Fredensborg kommune tilbydes alle forældre, der har fået et spædbarn og adoptivforældre, der har modtaget deres barn 4 hjemmebesøg af en sundhedsplejerske indenfor barnets første 10 måneder. I alt 6 timer pr. barn. 5. Etableringsbesøg senest 7 hverdage efter barnets hjemkomst fra hospitalet besøg, når barnet er ca. 3-4 uger besøg, når barnet er mellem 4-6 måneder besøg, når barnet er mellem 8-10 måneder Fagligt indhold Hos forældre der har modtaget et adoptiv barn planlægges besøgene afhængig af barnets alder og familiens behov. Mål: At understøtte og udvikle familiens evne til selv at mestre de udfordringer og vanskeligheder der er forbundet med det at have børn. Det faglige indhold i de forskellige hjemmebesøg afhænger af barnets alder og forældrenes ressourcer og behov. Emnerne kan være: amning, mad, leg, motorisk udvikling, søvn, sovestilling, forebyggelse af ulykker, sprog og meget mere. 10

11 Krav og forventninger til samarbejdspartnere Dokumentation Dokumentation for 2009 Sundhedsplejersken skal observere: Om barnets fysiske, psykiske, motoriske, sproglige og sociale udvikling er alderssvarende Om kontakten og tilknytningen mellem forældre og barn er aktiv og stimulerende Om der er forhold i familiens situation, der kræver vejledning eller særlig indsats Om forældrene har tilstrækkelig viden om barnets behov og udvikling Om forældrene har tilstrækkelig viden om sygdom, sygdomsrisiko og forebyggelse af sygdom. Ingen dette er en monofaglig indsats. 1. Antal familier der modtager sundhedsplejerskens tilbud. 2. Antal familier der modtager 4 standard hjemmebesøg 3. Antal familier der modtager flere besøg end de 4 standard besøg. I 2009 blev der født 374 spædbørn + 17 familier med spædbørn tilflyttede kommunen. I alt har 391 spædbørns familier haft kontakt med sundhedsplejersken. Ingen familier har fravalgt sundhedsplejen. Ud af de 391 familier har 47 % af familierne modtaget de 4 standard hjemmebesøg. De resterende familier i alt 53 % har haft brug for yderligere hjemmebesøg. 11

12 Sundhedspleje til spæd- og småbørn Indsatsens betegnelse Mødregrupper Sundhedsloven og Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge gældende fra d. 1. januar Udover funktionsundersøgelser i hjemmet yder sundhedsplejersken i forhold til småbørn individuel rådgivning efter henvendelse, ligesom der kan tilbydes gruppeaktiviteter. Målgruppe Mødre med spædbørn Adoptivforældre Indsatsens ramme Alle mødre tilbydes at deltage i en mødregruppe. Gruppen vil bestå at 6 mødre. Første møde(2 timer) afholder sundhedsplejersken på den lokale skole, bibliotek eller andet kommunalt lokale. Dernæst er det op til mødregruppen at fortsætte sundhedsplejersken deltager ikke yderligere. Mødregruppen vil begynde, når børnene er omkring 2 måneder. Sundhedsplejersken vil sammensætte grupper for tvillingefamilier, grupper for forældre med for tidligt fødte børn, grupper for forældre med handicappede børn, grupper for forældre med adopterede børn alt afhængig af udbud og efterspørgsel. Der vil tilbydes de samme rammer som ovenfor nævnt. Fagligt indhold Mål: At mødre med spædbørn får mulighed for at styrke deres netværk i nærmiljøet med andre i en lignende livssituation. Krav og forventninger til samarbejds-partnere Dokumentation Dokumentation for 2009 Sundhedsplejerskens rolle i det første møde: At være katalysator for at mødrene lærer hinanden at kende Afklare forventninger blandt mødrene Faglig vejledning Ingen dette er en monofaglig indsats. 1. Antal etablerede mødregrupper 2. Antal mødre der vælger at deltage i mødregruppe. I 2009 etablerede sundhedsplejen 45 mødregrupper i alt 268 mødre valgte at deltage i en mødregruppe. 12

13 Sundhedspleje til spæd- og småbørn Indsatsens betegnelse Sundhedscafé Sundhedsloven og Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge gældende fra d. 1. januar Udover funktionsundersøgelser i hjemmet yder sundhedsplejersken i forhold til småbørn individuel rådgivning efter henvendelse, ligesom der kan tilbydes gruppeaktiviteter. Målgruppe Alle forældre med børn fra 0-6 år Kommende forældre Indsatsens ramme Sundhedsplejerskerne vil afholde Sundhedscafé en gang om ugen i 2 timer i to bydele. F.eks. i Nivå og Fredensborg bydele i ulige uger og Humlebæk og Kokkedal bydele i lige uger. Der vil være to sundhedsplejersker til stede hvert sted. I skolernes sommerferie holdes der udelukkende Sundhedscafé i Nivå hver uge. Der afsættes i alt 16 timer til denne opgave pr. uge. Fagligt indhold Mål: At Sundhedscaféen bliver et mødested og en mulighed for at skabe netværk for familierne At Sundhedscaféen bliver et lærings- og aktivitetssted. At støtte forældrenes tillid til egen vurdering At Sundhedscaféen giver større fleksibilitet i sundhedsplejens tilbud At styrke integrationen i de enkelte bydele. Krav og forventninger til samarbejdspartnere Sundhedscaféen vil både fungere som et konsultations sted, mødested og lærings- og undervisningssted. Der er foreløbige tale om, at der holdes et oplæg 1 2 gange om måneden. Kommende forældre har også mulighed for at benytte Sundhedscaféen og møde deres kommende sundhedsplejerske, høre om sundhedsplejens tilbud og relevante emner i forhold til det at få barn. Det vil være relevant at invitere samarbejdspartnere til at holde oplæg for forældre det kunne f.eks. være tandplejen, dagplejen m.m. Det kræver selvfølgelig, at de forskellige samarbejdspartnere har tid til at udføre denne service. Dokumentation Antal brugere der benytter Sundhedscaféen Antal etniske minoritetsfamilier der deltager i Sundhedscaféen. Dokumentation fra 1. februar Se bilag januar

14 Sundhedspleje til spæd- og småbørn Indsatsens betegnelse Sundhedsloven og Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge gældende fra d. 1. januar 2007 Ekstra indsats til børn og forældre med særlig behov. 11. Børn og unge med særlig behov skal indtil undervisningspligtens ophør tilbydes en særlig indsats, herunder en øget rådgivning, bistand samt eventuelt yderligere undersøgelse ved en læge eller sundhedsplejerske. 12. Børn der har særlig behov herfor, skal ud over 1 års alderen tilbydes hjemmebesøg af en sundhedsplejerske. 13. Børn og unge med særlig behov har brug for en tværfaglig indsats. Den kommunale sundhedstjeneste vurderer i samarbejde med forældre, lærere, pædagoger, børnetandlæger m.fl. samt sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige instanser, hvem der har behov for yderligere indsats. Målgruppe 14 For at tilgodese børn og unge med særlige behov opretter kommunalbestyrelsen en eller flere tværfaglige grupper, der skal sikre, at den enkeltes udvikling, sundhed og trivsel fremmes, og at der i tilstrækkelig omfang formidles kontakt til lægelig, social, pædagogisk, psykologisk eller anden sagkundskab. I gruppen indgår en eller flere repræsentanter for den kommunale sundhedstjeneste. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der blandt gruppens medlemmer udpeges en person, der bliver ansvarlig for at koordinere indsatsen i forhold til det enkelte barn og dets familie. Det er ikke muligt udtømmende at afgrænse gruppen af børn og unge med særlige behov. Hvorvidt barnet/den unge rent faktisk har særlige behov, afhænger af en konkret faglig helhedsvurdering, som bl.a. kan udspringe af en eller flere af følgende observationer: Børn og unge med påvirket trivsel, adfærd og funktion som følge af alvorlige problemer i hjemmemiljøet (familiekriser, sygdom og dødsfald, skilsmisse, arbejdsløshed mv.). Børn og unge udsat for vanrøgt, fysisk eller psykisk vold, seksuelle overgreb. Børn med tilbagevendende eller kronisk sygelighed. Børn med funktionshæmninger på grund af sansedefekter, sansemotoriske forstyrrelser, MBD/DAMP /ADHD (funktionsforstyrrelser i hjernen), spastisk lammelse i varierende grad, indlæringsvanskeligheder. Børn og unge med spiseforstyrrelser. Børn og unge med vækst- og udviklings-forstyrrelser, følger af udtalt præmaturitet, hormonel ubalance mv. Børn og unge med psykosomatiske reaktioner på psykosociale belastninger, mange skader osv. Børn med hyppig forsømmelse fra skolen og langvarigt 14

15 Indsatsens ramme fravær fra daginstitutioner. Til familier der har brug for en kortere varende indsats: Servicen til disse familier er max. 4 timer ud over den almindelige besøgsprofil. Timerne kan bruges på hjemmebesøg, heraf graviditesbesøg og til tværfaglige kontakter/møder. Time antallet gælder for et år af gangen og starter ved første kontakt med familien i forhold til det gældende barn. Det betyder, at indenfor barnets første år, kan der gives 4 timers ekstra service. Til familier der har brug for en længere varende indsats: Servicen til disse familier er max. 10 timer ud over den almindelige besøgsprofil. Timerne kan bruges til hjemmebesøg blandt andet graviditets besøg. Desuden bruges der en del tid til tværfaglige kontakter/møder. Der vil være to sundhedsplejersker på denne familie, hvor den ene er primær sundhedsplejerske og den anden følger med på sidelinien og deltager i et hjemmebesøg. Fagligt indhold Time antallet gælder for et år af gangen og starter ved første kontakt med familien i forhold til det gældende barn. Det betyder at indenfor barnets første år kan der gives 10 timers ekstra service, hvoraf minimum de to timer bruges til sundhedsplejerske nr. 2. Mål: At understøtte og udvikle familiens evne til selv at mestre de udfordringer og vanskeligheder der er forbundet med det at have børn. At forældrene får ekstra støtte og vejledning alt afhængig af den givne problematik til at kunne klare forældreskabet. Definition på familier der har brug for en kortere varende indsats: En familie der har brug for ekstra omsorg, støtte og vejledning i en kortere periode. Her er det primært sundhedsplejerskens egen indsats, der er fremtrædende. Henvisning til andre tværfaglige samarbejdspartnere kan godt forekomme, hvis problemet er overskueligt og kan løses indenfor en kort periode. Problematikkerne kan være: ammeproblemer, trivsels -problemer hos barnet, opfølgning på en henvisning til egen læge, allergi, for tidlig fødte, fødselsreaktion hos forældre m.m. Definition på familier der har brug for en længere varende indsats: En familie der har meget brug for ekstra omsorg, støtte og vejledning i en længere periode. Her er det sundhedsplejerskens egen indsats der er grundlæggende, men hvor samarbejde med tværfaglige samarbejdspartner er en nødvendighed. Krav og forventninger til samarbejdspartnere Problematikkerne kan være: se beskrivelse under målgruppe. Det er vigtig at hele det tværfaglige samarbejde fungerer optimalt for at kunne støtte de familier, der har det svært. 15

16 Dokumentation Dokumentation i Antal familier der har brug for en kortere varig indsats. 2. Antal familier der har brug for en længere varig indsats. Sundhedsplejen har i 2009 besøgt 367 børn/forældre som havde et yderligere behov for hjemmebesøg end de tildelte 4 hjemmebesøg. Det drejer sig om børn i alderen 0 5 år. Ud af de 367 børn/forældre der i 2009 fik ekstra besøg var 192 (52%) af børnene over 1 år. Af de 367 børn/forældre fik 317 (86 %) brug for ekstra omsorg, støtte og vejledning i en kortere periode, hvor 50 børn/forældre (14 %) fik brug for ekstra omsorg, støtte og vejledning i en længere periode. 16

17 Sundhedspleje til alle børn, unge og deres forældre Indsatsens betegnelse Telefonservice Sundhedsloven og Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge gældende fra d. 1. januar Sundhedsplejersken yder i forhold til børn, unge og deres forældre individuel rådgivning efter henvendelse. Målgruppe Alle børn, unge og deres forældre Indsatsens ramme Den enkelte sundhedsplejerske kan kontaktes dagligt. Hvis telefonen ikke besvares er det muligt for børn, unge og forældre at lægge en besked på telefonsvareren. Sundhedsplejersken vil mindst aflytte telefonen om morgenen og over middag. Fagligt indhold Krav og forventninger til samarbejdspartnere Mål: Det skal være muligt for børn, unge og forældre at få besvaret spørgsmål, der vedrører emner, der har relation til deres sundhed og trivsel af en sundhedsplejerske. Ingen dette er en monofaglig opgave Dokumentation At brugerne af sundhedsplejens telefonservice oplever at kunne kontakte sundhedsplejersken ved behov. Dokumentation i 2009 Der er ikke udarbejdet brugerundersøgelse i 2009 omkring brugernes oplevelse af telefonkontakten til sundhedsplejersken 17

18 Sundhedspleje til skolebørn Indsatsens betegnelse Ind og udskolingsundersøgelser til skolebørn Sundhedsloven og Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge gældende fra d. 1. januar Kommunalbestyrelsen skal udover de i 7 omhandlede ydelser tilbyde alle børn i den undervisningspligtige alder 2 forebyggende helbredsundersøgelser ved en læge eller en sundhedsplejerske. Stk. 2. Den første helbredsundersøgelse skal tilbydes i barnets første skoleår (børnehaveklasse eller 1. klasse). Den anden helbredsundersøgelse skal tilbydes umiddelbart før undervisningspligtens ophør. I forbindelse med både indskolingsog udskolingsundersøgelsen foretager lægen eller sundhedsplejersken fornøden vejledning, henvisning og opfølgning. Målgruppe Alle børn og unge der er i den skolepligtige alder og går på en skole beliggende i Fredensborg kommune. Indsatsens ramme Sundhedsplejersken tilbyder indskolingsundersøgelse til alle børnehave-klasse børn. Sundhedsplejersken tilbyder udskolings-undersøgelse til alle 9. klasser. Ved ind- og udskolingsundersøgelserne inddrages kommunallægen ved behov. Alle børn i modtage- eller specialklasse tilbydes indskolingsundersøgelse af en sundhedsplejerske og kommunallæge og udskolingsundersøgelse ved en sundhedsplejerske. Fagligt indhold Mål med indskolingsundersøgelsen: Gøre status om barnets helbredstilstand i samarbejde med barn og forældre. Opfange sundhedsmæssige problemer Vurdere barnets sociale tilpasning Vurdere betydningen af helbredsmæssige problemer og vejlede om muligheder for behandling, støtte og kompenserende foranstaltninger Vurdere barnets forudsætninger for at klare skolegangen. Drøfte og give vejledning om barnets trivsel og udvikling Drøfte og vejlede om sundhedsmæssige forhold og levevis. Krav og forventninger til samarbejdspartnere Mål med udskolingsundersøgelsen: Sammen med den unge at gøre status over vedkommendes sundhed At opfange og/eller vurdere sundhedsmæssige problemer hos den unge før overgangen til voksentilværelsen, uddannelse eller erhverv At orientere om specifikke kroniske sygdommes betydning for erhvervsvalget At drøfte spørgsmål om bl.a. livskvalitet, livsstil, sundhedsvaner, levevilkår, prævention m.v. Der er en forventning om, at skoleledere og lærere ønsker at samarbejde med den enkelte sundhedsplejerske vedrørende planlægning og afsættelse af tid til diverse samtaler og 18

19 undersøgelser. Desuden at de enkelte lærere afholder konferencer med sundhedsplejersken både før og efter en klasse er blevet undersøgt af sundhedsplejersken. Dokumentation Antal børn der har taget imod indskolingsundersøgelsen Antal unge der har taget imod udskolingsundersøgelsen Dokumentation i skoleåret 2009/10 Sundhedsplejerskerne udførte 506 indskolingsundersøgelser og 560 udskolingsundersøgelser 19

20 Sundhedspleje til skolebørn Indsatsens betegnelse Sundhedssamtaler og funktionsundersøgelser til skolebørn Sundhedsloven og Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge gældende fra d. 1. januar Kommunalbestyrelsen tilrettelægger den kommunale sundhedstjenestes opgaver, så den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for alle børn og unge i videst omfang fremmes. Stk. 2. Sundhedsplejens virksomhed skal omfatte: 4. Sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger over for børnene og deres miljø i skole. 5. Oplysning og vejledning til børn og forældre med det formål at fremme børnenes legemlige og psykiske sundhed og trivsel. 6. Tilsyn med det enkelte barns legemlige og psykiske helbredstilstand. 9. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde alle børn og unge indtil undervisningspligtens ophør funktionsundersøgelser ved en sundhedsplejerske. Stk. 3. Over for børn i den undervisningspligtige alder skal sundhedsplejersken ved funktionsundersøgelser og gennem regelmæssig kontakt med børnene afdække eventuelle individuelle sundhedsmæssige problemer. Målgruppe Alle børn og unge der er i den skolepligtige alder og går på en skole beliggende i Fredensborg kommune. Indsatsens ramme Sundhedsplejersken udfører funktionsundersøgelser på børnene i 1. klasse Sundhedsplejersken tilbyder sundhedssamtale og funktionsundersøgelser (højde og vægt) i 4. klasse. Sundhedsplejersken tilbyder sundhedssamtale og synsprøve i 7. klasse. Fagligt indhold Mål for 1. klasse.: Opsamling fra indskolingsundersøgelsen Højde og vægt måling evt. andre undersøgelser for at observere vækstproblemer Krav og forventninger til samarbejdspartnere Mål for 4. og 7. klassetrin: Sundhedssamtalen danner grundlag for en systematisk vurdering af barnets/den unges sundhedstilstand og for sundhedsvejledning alt efter barnets/den unges behov. Der er en forventning om, at skoleledere og lærere ønsker at samarbejde med den enkelte sundhedsplejerske vedrørende planlægning og afsættelse af tid til diverse samtaler og undersøgelser. Desuden at de enkelte lærere afholder konferencer med sundhedsplejersken både før og efter en klasse er blevet undersøgt af sundhedsplejersken. Dokumentation Antal børn der har taget imod 1. klasses 20

21 funktionsundersøgelser Antal børn der har taget imod 4. klasses sundhedssamtaler. Antal unge der har taget imod 7. klasse sundhedssamtaler Dokumentation for skoleåret 2009/10 Sidste skoleår ændrede servicen sig over skoleåret på grund af besparelser. Tilbuddet gik fra at have kontakt med 3 og 5 klasse til udelukkende 4 klasse. Derfor har der på nogle skoler været sundhedssamtaler på 3. og 5. klassetrin og på andre skoler er det 4. klassetrin, der har fået sundhedssamtaler. I alt har 575 børn i 1. klasse fået lavet funktionsundersøgelser og undervist i håndhygiejne. I alt har 311 børn i 3. klasse fået sundhedssamtale I alt har 180 børn i 4 klasse fået sundhedssamtale I alt har 378 børn i 5. klasse fået lavet funktionsundersøgelser og undervist i pubertet I alt har 497 unge i 7 klasse fået sundhedssamtale 21

22 Sundhedspleje til skolebørn Indsatsens betegnelse Sundhedsloven og Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge gældende fra d. 1. januar 2007 Sundhedssamtaler og funktionsundersøgelser til børn og unge der går i modtage- eller specialklasse 7. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger den kommunale sundhedstjenestes opgaver, så den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for alle børn og unge i videst omfang fremmes. Stk. 2. Sundhedsplejens virksomhed skal omfatte: 7. Sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger over for børnene og deres miljø i skole. 8. Oplysning og vejledning til børn og forældre med det formål at fremme børnenes legemlige og psykiske sundhed og trivsel. 9. Tilsyn med det enkelte barns legemlige og psykiske helbredstilstand. 9. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde alle børn og unge indtil undervisningspligtens ophør funktionsundersøgelser ved en sundhedsplejerske. Stk. 3. Over for børn i den undervisningspligtige alder skal sundhedsplejersken ved funktionsundersøgelser og gennem regelmæssig kontakt med børnene afdække eventuelle individuelle sundhedsmæssige problemer. 11. Børn og unge med særlig behov skal indtil undervisningspligtens ophør tilbydes en særlig indsats, herunder en øget rådgivning, bistand samt eventuelt yderligere undersøgelse ved en læge eller sundhedsplejerske. 13. Børn og unge med særlig behov har brug for en tværfaglig indsats. Den kommunale sundhedstjeneste vurderer i samarbejde med forældre, lærere, pædagoger, børnetandlæger m.fl. samt sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige instanser, hvem der har behov for yderligere indsats. Målgruppe Børn og unge der går i modtage- eller specialklasse i Fredensborg kommune. Indsatsens ramme Børn og unge der går i modtage- eller specialklasse tilbydes sundhedssamtale evt. funktionsundersøgelser en gang årligt. Kommunallægen inddrages ved behov. Fagligt indhold Mål for børn og unge der går i modtage eller specialklasse: At få en systematiseret vurdering af barnets/den unges sundhedstilstand og trivsel og på baggrund heraf iværksætte vejledning, støtte og henvisning til yderligere undersøgelser efter behov. Krav og forventninger til samarbejdspartnere Der er en forventning om, at skoleledere og lærere ønsker at samarbejde med den enkelte sundhedsplejerske vedrørende planlægning og afsættelse af tid til diverse samtaler og 22

23 undersøgelser. Desuden at de enkelte lærere afholder konferencer med sundhedsplejersken både før og efter en klasse er blevet undersøgt af sundhedsplejersken. Dokumentation Antal børn der har taget imod sundhedssamtaler Dokumentation for skoleåret 09/10 Sundhedsplejerskerne har udført sundhedssamtaler på 237 modtage - specialklassebørn. 23

24 Sundhedspleje til skolebørn Indsatsens betegnelse Sundhedsloven og Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge gældende fra d. 1. januar 2007 Målgruppe Indsatsens ramme Ekstra indsats til børn med særlig behov i skolen 11. Børn og unge med særlig behov skal indtil undervisningspligtens ophør tilbydes en særlig indsats, herunder en øget rådgivning, bistand samt eventuelt yderligere undersøgelse ved en læge eller sundhedsplejerske. 12. Børn der har særlig behov herfor, skal ud over 1 års alderen tilbydes hjemmebesøg af en sundhedsplejerske. 13. Børn og unge med særlig behov har brug for en tværfaglig indsats. Den kommunale sundhedstjeneste vurderer i samarbejde med forældre, lærere, pædagoger, børnetandlæger m.fl. samt sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige instanser, hvem der har behov for yderligere indsats. Det er ikke muligt udtømmende at afgrænse gruppen af børn og unge med særlige behov. Hvorvidt barnet/den unge rent faktisk har særlige behov, afhænger af en konkret faglig helheds-vurdering, som bl.a. kan udspringe af en eller flere af følgende observationer: Børn og unge med påvirket trivsel, adfærd og funktion som følge af alvorlige problemer i hjemmemiljøet (familiekriser, sygdom og dødsfald, skilsmisse, arbejdsløshed mv.). Børn og unge udsat for vanrøgt, fysisk eller psykisk vold, seksuelle overgreb. Børn med tilbagevendende eller kronisk sygelighed. Børn med funktionshæmninger på grund af sansedefekter, sansemotoriske forstyrrelser, MBD/DAMP /ADHD (funktionsforstyrrelser i hjernen), spastisk lammelse i varierende grad, indlæringsvanskeligheder. Børn og unge med spiseforstyrrelser. Børn og unge med vækst- og udviklings-forstyrrelser, følger af udtalt præmaturitet, hormonel ubalance mv. Børn og unge med psykosomatiske reaktioner på psykosociale belastninger, mange skader osv. Børn med hyppig forsømmelse fra skolen og langvarigt fravær fra daginstitutioner. Voksne børn med misbrugende eller psykisk lidende forældre. Unge i identitetskrise, udsat position, selvmordstruede. Marginaliserede unge med risiko for misbrug, kriminalitet. uønsket graviditet, seksuelt overførte sygdomme og dårlige erhvervsudsigter. Der er beregnet, at 10 % af et klassetrin har brug for en ekstra indsats af sundhedsplejersken. Servicen til disse børn og unge er max. 1 time inkl. journalskrivning pr. skoleår pr. barn. Tiden kan bruges på et hjemmebesøg, samtale på skolen med barnet og forældre, tværfagligt samarbejde, gruppesamtaler med flere børn med samme behov. Kommunallægen inddrages ved behov. 24

25 Fagligt indhold Mål for børn med særligt behov: At barnet eller den unge støttes og vejledes i samarbejde med forældrene i forhold til den givne problematik, så barnet eller den unges sundhed fremmes bedst muligt. Problematikkerne kan være: enuresis (vådligger), ondt i maven, synsproblemer og meget andet se endvidere under målgruppe. Krav og forventninger til samarbejdspartnere Da sundhedsplejersken ikke ser børnene og de unge regelmæssig forventes det, at lærere retter henvendelse til sundhedsplejersken efter aftale med forældre eller forældrene/børnene selv retter henvendelse, hvis der ønskes ekstra vejledning eller støtte af sundhedsplejersken på skolen. Dokumentation Antal samtaler på baggrund af et behov hos barnet/den unge Antal henvisninger til andre og til læge Dokumentation for skoleåret 2009/10 Der er i alt foretaget 824 ekstra samtaler/undersøgelser hos børn/unge med et ekstra behov. I alt er 57 børn henvist til andre samarbejdspartnere og 194 børn er henvist til læge. 25

26 Sundhedsplejens bistand til institutioner Indsatsens betegnelse Sundhedsloven og Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge gældende fra d. 1. januar 2007 Målgruppe Indsatsens ramme Fagligt indhold Krav og forventninger til samarbejdspartnere Dokumentation Dokumentation for perioden 1. august 2009 til 31. juli 2010 Konsulentbistand til institutioner 16. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde daginstitutioner for børn og unge, kommunale dagplejer samt skoler, der er beliggende i kommunen, bistand fra den kommunale sundhedstjeneste. Stk. 2. Bistanden skal omfatte: 1. Generel rådgivning om børns og unges sundhed og trivsel 2. Vejledning om og tilsyn med sundhedstilstanden på institutionen, herunder oplysning om hygiejne. 3. Konkret rådgivning vedrørende de børn, som personalet finder, har særlige problemer. Fredensborg kommunes institutioner: Kommunal dagpleje Daginstitutioner SFO, fritidshjem og klubber Skoler Der afsættes gennemsnitlig 8 sundhedsplejerske timer pr. uge til at varetage konsulent funktionen. Målet for konsulent funktionen er: At rådgive om almen sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse At rådgive om sundhed i dagtilbud heraf bl.a. om de hygiejniske forhold (implementering af hygiejnepolitikken 0-6 år) At afholde regelmæssige møder med de hygiejneansvarlige i daginstitutionerne At vejlede og udarbejde information om smitsomme sygdomme Kommunallægen kan inddrages ved behov Sundhedsplejen forventer at institutioner og skoler vil benytte sig af ovenstående tilbud og kontakter sundhedsplejen ved behov. 1. Antal institutioner og skoler som har benyttet sig af konsulentbistanden 2. Antal institutioner og skoler der har haft besøg af sundhedsplejen I alt har 18 institutioner, dagplejen og 4 skoler benyttet sig af sundhedsplejens konsulentbistand via telefon og mail. I alt 2 institutioner har haft 4 besøg af sundhedsplejens hygiejne sundhedsplejerske. Desuden har de 4 Sundhedscaféer haft et hygiejnetilsyn. 26

27 Bilag 1 Evaluering af Sundhedscaféerne fra 1. februar 2009 til 31. januar 2010 Sundhedscaféen blev implementeret 1. februar 2007 som en del af sundhedsplejens service. Sundhedscaféen er blevet evalueret hvert år og denne evaluering er den tredje. Sundhedscaféen har i dette evaluerings år fungeret i alle fire bysamfund i Fredensborg Kommune. Sundhedscaféen har åben mandage kl I Nivå + Fredensborg er der åben i lige uger og Humlebæk + Kokkedal i ulige uger. Deltager antal i relation til de fire bysamfund Sundhedscaféen blev i 2009 afholdt 89 gange. I alt har 366 familier benyttet sig af Sundhedscaféen. Det er en fremgang på 89 familier i forhold til Mange forældre er kommet flere gange. I alt har 942 voksne mødt op i Sundhedscaféen gennemsnitlig svarer det til ca. 11 voksne pr. Sundhedscafé pr. gang. Det er en forøgelse med en voksen pr. Sundhedscafé i forhold til året før. Der kommer lidt flere i Sundhedscaféen, når der holdes et oplæg med efterfølgende diskussion og spørgsmål. Gennemsnitlig ligger besøgstallet disse dage på 18 pr. gang. Samme antal som året før. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af besøgende i de enkelte bydele. Specielt Humlebæk har haft fremgang, men også Fredensborg og Nivå har haft flere besøgende end året før. Antal besøgende i de enkelte bydele Fredensborg Nivå Humlebæk Kokkedal

28 Nedenstående figur viser at ud af det samlede besøgsantal (942), har forældre der bor i Nivå bidraget med 30% af besøgsantallet, forældre der bor i Humlebæk med 25%, forældre der bor i Fredensborg med 23%, forældre der bor i Kokkedal med 19% og til sidst forælde der er kommet fra andre kommuner eller forældre, hvor vi ikke har alle relevante oplysninger i alt 2%. En markant forskel fra sidste år er, at forældre i Humlebæk har benyttet Sundhedscaféen mere sammenlignet med året før. Fordeling af forældre i procent der har besøgt en Sundhedscafé ud af det samlede antal besøgende 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Fredensborg Humlebæk Nivå Kokkedal Udefra/ved ikke I sommerferieperioden (7 uger) har Sundhedscaféen kun åbent i Nivå. Nedenstående figur viser, hvordan forældre fra de forskellige bydele har valgt at benytte sig af dette tilbud. Antal familier der har benyttet Sundhedscaféen i Nivå i sommerferie perioden Nivå Humlebæk Kokkedal Fredensborg Udefra Antal 28

29 Familiernes mobilitet mellem bysamfundene Nedenstående cirkeldiagrammer viser mobiliteten mellem bysamfundene. Vi må konkludere ligesom sidste år, at forældre helst ikke vil køre til andre bysamfund for at deltage i Sundhedscaféen. Der hvor vi ser den største mobilitet, er hos familier, der bor i Kokkedal og Humlebæk. De har primært besøgt Nivå Sundhedscafé. Når Fredensborg forældre benytter en anden Sundhedscafé, er det primært Humlebæk Sundhedscafé. Fredensborg Sundhedscafé Fredensborg Nivå Humlebæk Kokkedal Ved ikke I Fredensborgs Sundhedscafé er det primært borgere fra Fredensborg by, der deltager. Få fra de andre bysamfund har benyttet sig af Fredensborg Sundhedscafé. Dog er der flere end året før nemlig 7%. (I 2008 var det ca. 2% af det samlede antal besøgende i Fredensborg). Humlebæk Sundhedscafé Fredensborg Nivå Humlebæk Kokkedal Ved ikke I Humlebæk Sundhedscafé er det primært Humlebæk borgere, der deltager. Få fra Kokkedal, Nivå og Fredensborg har deltaget - i alt ca. 11% af det samlede antal besøgende i Humlebæk (sidste år var det 14% af de besøgende). Nivå Sundhedscafé Fredensborg Nivå Humlebæk Kokkedal Ved ikke I Nivå Sundhedscafé er det primært borgere fra Nivå, der deltager. Flere borgere fra Kokkedal og Humlebæk har deltaget og få fra Fredensborg - i alt ca. 25% af det samlede antal besøgende i (sidste år var det 20%). Specielt er det forældre fra Humlebæk, der har benyttet Nivå Sundhedscafé mere sammenlignet med året før. 29

30 Kokkedal SUndhedscafé Fredensborg Nivå Humlebæk Kokkedal I Kokkedal Sundhedscafé er det primært Kokkedal borgere, der deltager. Få fra de andre tre bydele har lagt vejen forbi Kokkedal i alt 3% af det samlede antal besøgende. Det er et fald i forhold til året før (sidste år var det 17%). Antal besøg i Sundhedscaféerne pr. barn Der er forskel på, hvor mange gange den enkelte familie vælger at deltage i Sundhedscaféen. Samlet set vælger 33% af familierne at benytte Sundhedscaféen 1 gang, 30% vælger at deltage 2-3 gange og 34% vælger at deltage 3 eller flere gange. Nedenfor er en samlet oversigt for alle Sundhedscaféerne vedrørende fordelingen af antal besøg pr. barn født fra 1. maj 2008 til 30. april Antal besøg i Sundhedscafé i procent pr. barn født fra 1. maj 2008 til 30. april Procent 30

31 Etniske minoritets familier fra ikke vestlige lande Der kommer etniske minoritets familier fra ikke vestlige lande i Sundhedscaféerne specielt i Kokkedal har det været 23 % af det samlet besøgsantal. I de andre bydele har det været 4 % af det samlet besøgsantal. Etniske minoritetsfamilier fra ikke vestlige lande i de fire Sundhedscaféer opgjort i procent i forhold til besøgsantal Procent 5 0 Fredensborg Humlebæk Nivå Kokkedal Konklusion Siden sundhedsplejen etablerede Sundhedscaféen d. 1. februar 2007 har flere og flere familier valgt at benytte sig af dette tilbud. I 2007 valgte 174 familier at benytte sig af tilbuddet, i 2008 var det 277 og i 2009 er det 366 familier. I år er der specielt sket en fremgang af besøgsantallet i Humlebæk Sundhedscafé. Forældrene vælger fortsat at besøge den Sundhedscafé, der er tættest på deres bolig. Nivå Sundhedscafé er den Sundhedscafé, der har flest besøgende fra de andre bydele. Det er også den eneste Sundhedscafé, der har åben i sommerferien, hvilket kan være den primære grund til de flere besøgende fra de andre bydele. Der er sket en øgning af forældre, der vælger at komme flere gange i Sundhedscaféen. I 2008 valgte 43% at komme en gang, hvor det er 33% i år. 28% valgte i 2008 at komme 2-3 gange, hvor det er 30% år. Specielt de forældre der valgte at komme mere end tre gange er steget fra 28% til 34% i år. 31

32 Kontakt : Charlotte W. Nielsen Sundhedsplejen Center for Kultur, Idræt og Sundhed

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2010

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2010 Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2010 Sundhed og Forebyggelse Indholdsfortegnelse Indledning 2 Oversigt over sundhedsplejens serviceprofil 3 Sundhedsloven pr. 1. januar 2007 5 Sundhedsplejens

Læs mere

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2012

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2012 Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2012 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Oversigt over sundhedsplejens serviceprofil 5 Sundhedsloven pr. 1. januar 2007 6 Sundhedsplejens indsats til gravide

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres forældre pr. år At sikre børn og unge en

Læs mere

https://www.skyfish.com/preview/ Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017

https://www.skyfish.com/preview/ Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 https://www.skyfish.com/preview/10895272- Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres forældre At sikre børn og unge en sund opvækst

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018 Formål Sundhedsplejens formål er: At sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

BESKRIVELSE. Sundhedsplejens TILBUD

BESKRIVELSE. Sundhedsplejens TILBUD BESKRIVELSE Ikast-Brande Kommune Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF Sundhedsplejens TILBUD Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Hjemmebesøg til spæd- og småbørnsfamilier

Læs mere

Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune

Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune 0 Formål Sundhedsplejen i Rebild Kommune varetager opgaver i barnets hjem, i daginstitutioner, skoler og i lokalsamfundet. Definition af Sundhedspleje Sundhedsplejersken

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten, Egedal Kommune, Dronning Dagmarsvej 200 3650 Ølstykke. Tlf: 7259 6720.

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering

Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering 1 Reduktion i sundhedsplejen pr. 1.8. 2012 med 22 timer

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten Slagelse Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør. Mail : loten@slagelse.dk,

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter indenfor tilbyder besøg til gravide og småbørnsfamilier, åbent hus arrangementer for nybagte forældre, individuelle samtaler til skoleelever og pædagogisk undervisning

Læs mere

Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning

Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen.

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten Slagelse Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør. Mail : loten@slagelse.dk,

Læs mere

Rubrik. Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Godkendt af Byrådet

Rubrik. Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Godkendt af Byrådet Rubrik Sundhedspleje Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet 18. december 2013 Sundhedspleje 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Sundhedsplejens formål er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst

Læs mere

Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Social og Sundhed. Sundhedsloven 120-126. Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap

Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Social og Sundhed. Sundhedsloven 120-126. Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Sundhedspleje Sundhedsloven 120-126 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 21. december 2011 Social og Sundhed Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Sundhedspleje 1. Overordnede rammer 1.1. Formål

Læs mere

1. En generel sundhedsfremmende og forebyggende konsultativ indsats for børn og unge op til 18 år.

1. En generel sundhedsfremmende og forebyggende konsultativ indsats for børn og unge op til 18 år. S. 1 Kvalitetsstandard for Ergoterapi og Fysioterapi med Speciale i børn Område Lovgrundlag Målgruppe Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen. Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune

Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen. Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune Sundhed og Sundhedsfremme en utopi og/eller en udfordring? Forebyggelsens utopi

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud:

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Område Ydelsens lovgrundlag Målgruppe

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Høje Taastrup Kommune Børne og ungerådgivningscenter Sundhedstjenesten Bygaden 2 2630

Læs mere

Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN

Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN 1 Virksomhedsplan 2009 Juni 2008 blev vedtaget en ny lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Loven betyder, at sundhedsplejersker nu kan foretage ind

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejen Holstebro Kommune Borregaards vej 9, 7500 Holstebro Tlf. 9611 5300 Mail: Sundhedsplejen@holstebro.dk Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: Leder

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Kvalitetsstandard - Skolesundhedsplejen. Skolesundhedsplejen i Rebild Kommune

Kvalitetsstandard - Skolesundhedsplejen. Skolesundhedsplejen i Rebild Kommune Kvalitetsstandard - Skolesundhedsplejen Skolesundhedsplejen i Rebild Kommune Kvalitetsstandard - Skolesundhedsplejen... 3 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Grundlag for Skolesundhedsplejen... 4 3. Skolesundhedsplejens

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Solrød Sundhedstjeneste Børn og Unge Rådgivningen Højagervænget 35, 2680 Solrød Strand

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Middelfart Kommune Dagtilbudsafdelingen Anlægsvej 4, 5592 Ejby Tlf.88885500

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune SUNDHEDSPLEJEN VISION At alle børn har mulighed for en sund udvikling og trivsel, så de kan vokse op og blive aktive medspillere i samfundet. At udsatte børn

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Vordingborg Kommune, Langgade 57 4780 Stege. Ledende sundhedsplejerske

Læs mere

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Plan for nu Velkommen og hvad ønsker vi at I får med hjem J Kort præsentation

Læs mere

Sundhedsplejens årsrapport 2012

Sundhedsplejens årsrapport 2012 Sundhedsplejens årsrapport 2012 2 Indledning Sundhedsplejen er organiseret under opvækst og uddannelse under fagområdet dagtilbud. Sundhedsplejen består af 15 sundhedsplejersker svarende til 12, 5 fuldtidsstillinger.

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

for børn og unge 11-1

for børn og unge 11-1 Sundhedsfremme og forebyggelse er en del af Børn og Unge Rådgivningens aktiviteter og omfatter Sundhedstjenestens, dvs. sundhedsplejens og tandplejens, indsatser over i aldersgruppen 0-18 år. På politikområdet

Læs mere

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2011. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2011. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2011 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Organisering 4 Formål 4 Generelt om sundhedstjenestens ydelser 5

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsplejen i Viborg kommune er placeret i Familie & Rådgivning som er under Børn & Ungeforvaltningen. Sundhedsplejen

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Sundhedsplejerskeprofil

Sundhedsplejerskeprofil Sundhedsplejerskeprofil Alle kan lære at løse en opgave - men at forstå hvorfor og få øje på sammenhænge og helheder kræver viden 2 Sundhedspleje udøves med en tankegang hvor etik, tavshedspligt og dokumentation

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne Indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

skoleårene 2004/05 og 2005/06

skoleårene 2004/05 og 2005/06 Rapport Forsøg i den kommunale sundhedstjeneste i Høje-Taastrup Kommune skoleårene 2004/05 og 2005/06 19 i lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge Høje-Taastrup Kommune Januar 2007 Børne-

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Børne-, kultur- og fritidsforvaltningen Horsedammen 42 2605 Brøndby Uddannelsesansvarlig

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012 udgivet 9 forebyggelsespakker

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Forebyggelse af ulighed i sundhed

Forebyggelse af ulighed i sundhed Forebyggelse af ulighed i sundhed Annemarie Zacho-Broe Sundhed og Omsorg Grundlaget Påvirker hinanden indbyrdes og deler fokus på ulighed i sundhed Sundhedsaftalens forebyggelsesmål indgår i sundhedspolitikkens

Læs mere

En fælles forståelsesramme om børn og unge

En fælles forståelsesramme om børn og unge En fælles forståelsesramme Om børn og unge Fælles værktøjer Forord Et nyt samarbejde har set dagens lys. Vi samler nu alle, der har kontakt med børn og unge om en fælles forståelsesramme, der kan beskrive

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Sønderborg Kommune Grundtvigs Allé 150, 6400 Sønderborg Helle Kirk Christensen

Læs mere

Politisk ledelsesinformation

Politisk ledelsesinformation Politisk ledelsesinformation Rapport marts 2016 Familieafdelingen, Sundhedstjenesten og PPR Natur og Udvikling Indhold Familieafdelingen... 3 Sundhedstjenesten... 5 PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning...

Læs mere

Politisk ledelsesinformation

Politisk ledelsesinformation Politisk ledelsesinformation Rapport august 2015 Familieafdelingen, Sundhedstjenesten og PPR Natur og Udvikling Indhold Familieafdelingen... 3 Sundhedstjenesten... 5 PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning...

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

Sundhedsplejerskeprofil

Sundhedsplejerskeprofil Sundhedsplejerskeprofil Ringkøbing Skjern Kommune Sundhedsplejerskerne i Ringkøbing-Skjern kommune har udarbejdet en sundhedsplejerskeprofil. Dette for at beskrive de virksomheds- og funktionsområder som

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Børne- og Familiecenteret Vasen 14 B 7620 Lemvig tlf.: 96 63 13 30 Mail : bfc@lemvig.dk

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen i Randers kommune Biografgade 3, 8900 Randers Leder. Anne Lisse Buus Nielsen

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Politisk ledelsesinformation fra Familieafdelingen, Sundhedstjenesten og PPR, Social Service og Familier

Politisk ledelsesinformation fra Familieafdelingen, Sundhedstjenesten og PPR, Social Service og Familier Politisk ledelsesinformation fra Familieafdelingen, Sundhedstjenesten og PPR, Social Service og Familier Oktober 2014 Familieafdelingen Antal underretninger Antal modtagne underretninger i 2014 pr. 1.

Læs mere

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Tidlig forebyggende indsats i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Baggrund Nationalt Kommunerne i Danmark har ifølge serviceloven forpligtet sig til at yde en støtte, der skal være tidlig og helhedsorienteret,

Læs mere

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af barnet og familiens trivsel 1 TIDLIG OPSPORING OG INDSATS I SUNDHEDSPLEJEN FORMÅL Formålet med at anvende trivselsskemaet

Læs mere

Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs

Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs Pindstrupskolen er kommunens specialskoletilbud til børn, hvis behov for særlig støtte ikke kan tilgodeses i den almindelige folkeskole. Pindstrupskolen har som udgangspunkt

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015)

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Region

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK. Eksisterende aktiviteter

KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK. Eksisterende aktiviteter KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK Eksisterende aktiviteter Juni 2010 M Å L T I D E T Sund By / Forebyggelsesafdelingen: Vi tilbyder individuel kostvejledning ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger til børn med

Læs mere

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1 INDLEDNING 3 ORGANISERING 5 FORMÅL 5 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER 6 SUNDHEDSOPGAVER TIL

Læs mere

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Horsens d. 12. september 2016 Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Rammen for indsatsen Familieiværksætterne startede op I Horsens Kommune som en del af Kommunens forebyggelsesstrategi

Læs mere

Årsberetning for sundhedsplejen 2016

Årsberetning for sundhedsplejen 2016 Sagsnr. 81.00.00-P27-1181584-06 Sagsbehandler Grethe Stjernholm 20.10.2016 Årsberetning for sundhedsplejen 2016 Sundhedsplejens målgruppe udgør alle børn og unge i alderen 0-16 år. Sundhedsplejen arbejder

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Politisk ledelsesinformation

Politisk ledelsesinformation Politisk ledelsesinformation Rapport februar 2015 Familieafdelingen, Sundhedstjenesten og PPR Natur og Udvikling Indhold Familieafdelingen... 3 Sundhedstjenesten... 5 PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning...

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Forebyggelsespakke Overvægt

Forebyggelsespakke Overvægt Forebyggelsespakke Overvægt Oplæg for Sund By Netværket 12. september 2013 Sundhedsstyrelsen Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Tatjana Hejgaard thv@sst.dk Baggrund hvorfor skal overvægt forebygges?

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sundhedsplejen i Rebild Kommune

Kvalitetsstandard for Sundhedsplejen i Rebild Kommune Kvalitetsstandard for Sundhedsplejen i Rebild Kommune Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Sundhedsplejen, Center Sundhed Mastruplundvej 2L 9530 Støvring Tlf.nr.: 99 88 84 50 Mail: centersundhed@rebild.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Samtaler Individuelt/grupper/klasse. Samtale med barn og forældre individuelt Samtale Individuel/gruppe/klasse

Samtaler Individuelt/grupper/klasse. Samtale med barn og forældre individuelt Samtale Individuel/gruppe/klasse Indskoling Mellemgruppe Udskoling Klassetrin 0 0 1 Fleksibelt servicetilbud i skolesundhedstjenesten i Aalborg kommune skoleåret 2011-2012 Undersøgelser/screeninger og sundhedspædagogiske aktiviteter Orientering

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Randers Kommune Biografgade 3, 8900 Randers Leder: Anne Lise Buus Tlf.

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1 INDLEDNING 3 ORGANISERING 5 FORMÅL 5 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER 6 SUNDHEDSOPGAVER TIL

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 Forslag til politiske indsatsområder og spørgsmål i relation hertil inden for Børn og Familie: Dagpleje: Politisk indsatsområde 1: Den Røde tråd 1. Beskriv kort jeres samarbejde

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Tænk på børnene og vores fremtid styrk sundhedsplejen

Tænk på børnene og vores fremtid styrk sundhedsplejen Tænk på børnene og vores fremtid styrk sundhedsplejen Sundhedsplejerskerne har igennem 80 år haft afgørende betydning for børns sundhed og forebyggelse af sygdom senere i livet. Spædbarnsdødeligheden var

Læs mere

Betydningen af sundhedsplejens indsatser rettet mod udsatte børn og familier i såkaldte ghettoområder

Betydningen af sundhedsplejens indsatser rettet mod udsatte børn og familier i såkaldte ghettoområder Betydningen af sundhedsplejens indsatser rettet mod udsatte børn og familier i såkaldte ghettoområder Kirsten Elisa Petersen Projektleder, lektor, ph.d. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus

Læs mere

Tværfagligt samarbejde om børn og unge. Store Praksisdag 26. januar Chefpsykolog Malene Hein Damgaard Fællesrådgivningen for Børn og Unge

Tværfagligt samarbejde om børn og unge. Store Praksisdag 26. januar Chefpsykolog Malene Hein Damgaard Fællesrådgivningen for Børn og Unge Tværfagligt samarbejde om børn og unge Store Praksisdag 26. januar 2017 Chefpsykolog Malene Hein Damgaard Fællesrådgivningen for Børn og Unge Program Kort om mig Hvornår kan vi samarbejde? Kommunal organisering

Læs mere