Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008

2 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen 2. december 2008 RN A406/08 I. Indledning 1. Statsrevisorerne fremkom på deres møde den 17. september 2008 med et notatønske om en undersøgelse af politireformen. Jeg vil med dette notat redegøre for tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af politireformen, herunder for afgrænsningen i forhold til de analyser af ledelsesområdet, arbejdstilrettelæggelsen og best practice i politiet, som forligspartierne bag politireformen efterfølgende har taget initiativ til. Desuden har jeg i videst muligt omfang inddraget de supplerende forslag, som fremkom på mødet mellem Finansudvalget og Statsrevisorerne den 20. november Statsrevisorerne blev på deres møde den 24. november 2008 enige om at videresende forslagene til Rigsrevisionen til inspiration og eventuelt videre foranstaltning. II. Statsrevisorernes anmodning 2. Statsrevisorerne ønsker en undersøgelse af, i hvilket omfang politireformen lever op til formålene, herunder hvad reformen har betydet for politiets resurseanvendelse, opgavevaretagelse og service over for borgerne. I den forbindelse ønsker Statsrevisorerne følgende forhold belyst: kvaliteten af politiets mål- og resultatstyring udviklingen i omfanget og resultaterne af politiets indsats, herunder graden af ensartethed på landsplan med hensyn til service, produktivitet og effektivitet i opgaveløsningen udviklingen i politiets responstider, herunder omfanget af sager, hvor borgere ikke er bistået i tide it-understøttelsen af politiets opgavevaretagelse udviklingen i ledelsestyngden i politiet. III. Baggrund for anmodningen og udviklingen siden 3. Baggrunden for Statsrevisorernes anmodning er, at der i løbet af foråret og sommeren 2008 har været omtalt en række sager i pressen, hvor borgere ikke har kunnet komme i kontakt med politiet, eller hvor politiet ikke har været til stede i situationer, hvor borgere har følt behov for politimæssig bistand. Disse sager er i pressen blevet koblet til arbejdet med at implementere politireformen. 4. Rigspolitiet og Rigsadvokaten afgav den 5. september 2008 en rapport indeholdende en landsdækkende analyse af klager over politibetjeningen (politisvigt). På baggrund af en gennemgang af ca. 300 klagesager konkluderede analysen, at der har været en række tilfælde, hvor borgerne ikke har kunnet komme (hurtigt nok) i kontakt med politiet. Dette skyldes dels tekniske fejl opstået i forbindelse med omlægningen af telefonsystemerne, dels at

3 2 medarbejderne ikke umiddelbart har haft de fornødne forudsætninger for at yde en korrekt telefonbetjening. Derudover har der været (få) sager, hvor der ikke er foretaget en politimæssig korrekt disponering. Det fremgår af analysen, at det er uklart, om antallet af sådanne sager er steget i forbindelse med implementeringen af reformen, men det konkluderes, at der i reformens implementeringsfase har været større risiko for fejl end før reformen. 5. Som opfølgning på politisvigtsanalysen afgav Rigspolitiet og Rigsadvokaten den 28. oktober 2008 en redegørelse med 13 konkrete initiativer, der bl.a. skal forbedre politiets tilgængelighed og telefonservice, politiets synlighed i gadebilledet og bekæmpelsen af den borgervendte kriminalitet. Forligspartierne bag politireformen indgik primo november 2008 en aftale om politireformen og politiindsatsen, der styrker og præciserer initiativerne i redegørelsen. Med aftalen bevilger forligspartierne 843,3 mio. kr. ekstra til politiet og anklagemyndigheden over en 4-årig periode. Den oprindelige bevilling til politireformen var 486 mio. kr. Det fremgår endvidere af den nye aftale, at der skal igangsættes analyser af ledelsesområdet, arbejdstilrettelæggelsen og best practice i politiet med henblik på at understøtte implementeringen af politireformen. IV. Forligspartiernes analyser af ledelsesområdet, arbejdstilrettelæggelsen og best practice 6. Ifølge Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen fra november 2008 har analyserne af ledelsesområdet mv. til formål at anvise redskaber og forslag til justeringer, som politiets ledelse kan bringe i anvendelse for at håndtere de udfordringer, der bl.a. følger af politireformen. Konkret igangsættes der delanalyser af mulighederne for at 1) styrke politiets ledelse, 2) forbedre arbejdstilrettelæggelsen, arbejdsdelingen samt sags- og arbejdsgangene i politiet og 3) identificere best practice i kredsene for at sikre, at reformen gennemføres bedst muligt. 7. Analysen af ledelsesområdet omfatter følgende: Styrkelsen af ledelsen. Delanalysen skal bidrage til at understøtte politiledelsen, så det sikres, at der er de rette ledelsesmæssige kompetencer og ledelsesværktøjer. I den forbindelse gennemgås bl.a. uddannelses- og efteruddannelsesniveauet. Rekrutteringspraksis og øvrige ledelsesværktøjer, herunder politiets løbende ledelsesevalueringer, gennemgås med henblik på at anvise forslag til mulige forbedringer. Rammebetingelser for ledelsen i politiet. Fokus er på at afdække aftaler, forpligtelser og bindinger mv., som sætter rammerne for politiledelsens arbejde. Formålet er at afdække, om ledelsens muligheder for hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse mv. kan forbedres. Opgavefordelingen mellem Rigspolitiet og politikredsene. Delanalysen skal afdække opgavefordelingen og relationer mellem Rigspolitiet og politikredsene, herunder afklare, om der er den rette ansvarsfordeling. Formålet er at forsøge at anvise veje til større klarhed om målene og opgavefordelingen i og mellem Rigspolitiet og de enkelte politikredse. 8. Analysen af arbejdstilrettelæggelsen, arbejdsdelingen samt sags- og arbejdsgangene i politiet fokuserer på følgende: Effektivitet i arbejdsprocesser og arbejdstilrettelæggelse. Det overvejes, om der kan igangsættes yderligere LEAN-projekter i politiet. Det undersøges endvidere, om politiets it og eventuel ny teknologi kan anvendes mere hensigtsmæssigt med henblik på at realisere effektiviseringspotentialer. Analysen kan bidrage til at anvise veje til, at ledelse og medarbejdere kan gøre arbejdstilrettelæggelsen bedre og mere effektiv. Analysen skal inddrage erfaringer fra andre steder i staten samt private virksomheder.

4 3 9. Analysen af best practice i politikredsene fokuserer på følgende: Benchmarkanalyse. Der gennemføres en benchmarkanalyse af implementeringen af politireformen og den løbende drift i politikredsene. Analysen skal afdække best practice i politikredsene, herunder afdække effektiviseringspotentialer og muligheder for serviceog kvalitetsforbedringer ved udbredelse af best practice til alle kredse. 10. Det fremgår endvidere af aftalen, at analyserne skal forankres i Justitsministeriet og Finansministeriet, gennemføres med inddragelse af ekstern konsulentbistand og igangsættes snarest. V. Tilrettelæggelse af en undersøgelse af implementering af politireformen 11. Jeg kan konstatere, at rammebetingelserne for politiets og politireformens fremtid er blevet ændret noget med forligspartiernes aftale, ligesom en begrænset del af Statsrevisorernes ønsker til en undersøgelse vil være omfattet af de analyser, som Finansministeriet og Justitsministeriet vil sætte i gang. 12. Der er således et overlap mellem aftalens pkt. 5 Benchmarkanalyse og pkt. 2 i Statsrevisorernes anmodning om Udviklingen i omfanget og resultaterne af politiets indsats, herunder graden af ensartethed på landsplan med hensyn til service, produktivitet og effektivitet i opgaveløsningen. Begge vil give et øjebliksbillede af Rigspolitiets opgavevaretagelse. Derudover kan der opstå et begrænset overlap i forbindelse med aftalens pkt. 1 Styrkelsen af ledelsen, da Statsrevisorerne ligeledes ønsker forhold vedrørende ledelse belyst i form af udviklingen i ledelsestyngden. 13. Jeg har på denne baggrund vurderet muligheden for at gennemføre en undersøgelse af politireformen. Jeg vil tilrettelægge Rigsrevisionens undersøgelse, så den ligger i forlængelse af de emner, der er nævnt i Statsrevisorernes anmodning, men med et fokus, som forhindrer et væsentligt overlap i forhold til forligspartiernes undersøgelse. Jeg vil derfor tilrettelægge en undersøgelse, der hovedsageligt har fokus på at vurdere processer, som er afsluttede, idet forligspartiernes analyser, som jeg ser det, hovedsageligt vil være fremadrettede. 14. Jeg vurderer, at det vil være vanskeligt at måle resultaterne af politireformen som sådan på nuværende tidspunkt, da politireformen endnu ikke er færdigimplementeret. Politiet er således kun halvvejs gennem reformperioden, og reformens effektiviseringsgevinster i form af 800 politiårsværk kan derfor endnu ikke forventes at være frigjort. Disse forventes ifølge den oprindelige plan først fuldt frigjort ved udgangen af Rigsrevisionen vil derfor kunne gennemføre en undersøgelse af, hvordan politiets ledelse indtil nu har håndteret de centrale fusions- og omstillingsprocesser i form af reformen af politikredsene, reformen af politiets vagtberedskab og ledelsesreformen. Undersøgelsen vil dermed afdække, om de konstaterede problemer med at opretholde driften kan skyldes, at reformen ikke var tilstrækkeligt godt forberedt, eller at der var ledelsessvigt i implementeringsprocessen. Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i en analyse af udviklingen i politiets opgavevaretagelse på en række centrale resultatmål, bl.a. i forhold til borgerbetjening (fx politiets responstid, sigtelses-, tiltale- og opklaringsprocenter) fra 2005 til 2008, dvs. fra før reformens ikrafttræden til i dag. Undersøgelsen vil også omfatte en vurdering af, om Justitsministeriets og Rigspolitiets information til Folketinget om de forhold, som undersøgelsen omfatter, har været korrekt. 16. Rigsrevisionens påtænkte undersøgelse vil således have fokus på: hvordan udviklingen har været i politiets opgavevaretagelse og resultater i perioden , og hvordan politiets mål- og resultatstyring fungerer om politireformen (kredsreformen, ledelsesreformen og beredskabsreformen) var forberedt tilfredsstillende

5 4 om første fase i politireformen (kredsreformen, ledelsesreformen og beredskabsreformen) indtil nu er implementeret tilfredsstillende dvs. på den måde og i det tempo, som politiet havde planlagt om informationen til Folketinget om de forhold, som undersøgelsen omfatter, har været korrekt (fx i forhold til fremdriften i implementeringsprocesserne og udviklingen i politiets resultater). 17. Undersøgelsen vil omfatte perioden januar 2005 og frem. 18. En sådan undersøgelse vil efter min opfattelse sætte fokus på et væsentligt perspektiv, nemlig politiets forberedelse og implementering af politireformen, og give en status på politiets resultater i reformperioden sammenlignet med perioden op til reformen. 19. Statsrevisorerne har som en del af deres anmodning og efterfølgende forslag ønsket, at Rigsrevisionens undersøgelse skal belyse it-understøttelsen af politiets opgavevaretagelse. Jeg vil derfor tilrettelægge Rigsrevisionens undersøgelse, så det vurderes, om arbejdet med de nødvendige tilpasninger af telefon- og it-systemer er planlagt tilfredsstillende. Ligeledes vil Rigsrevisionen i forbindelse med undersøgelsen af udviklingen i politiets resultater vurdere kvaliteten af de data, politiet anvender til resultatopfølgning. Politiets økonomistyring, herunder decentraliseringen af økonomistyringen, vil indgå som en integreret del af undersøgelsen af forberedelsen og implementeringen af reformen. Tilsvarende gælder ledelses- og kompetenceforholdene mellem Rigspolitiet og politikredsene. Domstolsreformen vil ikke blive behandlet i undersøgelsen. 20. Statsrevisorerne nævner i anmodningen, at deres ønske om en undersøgelse skal ses i sammenhæng med Statsrevisorernes beretning nr. 9/03 om Justitsministeriets økonomistyring. Rigsrevisionens undersøgelse vil inddrage nogle af de forhold, der blev behandlet i beretning nr. 9/03. En særskilt opfølgning på beretningen vil jeg dog forelægge Statsrevisorerne i et fortsat notat. VI. Afslutning 21. Hvis Statsrevisorerne ønsker det, vil jeg iværksætte undersøgelsen i overensstemmelse med det ovenfor skitserede. Undersøgelsen vil i givet fald blive søgt gennemført, så en beretning kan afgives til Statsrevisorerne i juni Jeg skal for god ordens skyld understrege, at der undervejs vil kunne ske ændringer i tilrettelæggelsen og afgrænsningen af undersøgelsen i forhold til det skitserede oplæg. Henrik Otbo

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om politireformen (beretning nr. 16/2008) 3. november 2014 RN

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt. August 2010

Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt. August 2010 Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt August 2010 BERETNING OM DET DIGITALE TINGLYSNINGSPROJEKT Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 11

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012 Beretning om politiets it-system POLSAG 9/2012 Beretning om politiets it-system POLSAG Statsrevisorerne

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om statens brug af konsulenter. Juni 2014

Beretning til Statsrevisorerne om statens brug af konsulenter. Juni 2014 Beretning til Statsrevisorerne om statens brug af konsulenter Juni 2014 BERETNING OM STATENS BRUG AF KONSULENTER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 14 Rigsrevisors fortsatte notat af 20. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S

Læs mere

Resume. Styrkelse af ledelsen og rammer for ledelse. Justitsministeriet og Finansministeriet. Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory.

Resume. Styrkelse af ledelsen og rammer for ledelse. Justitsministeriet og Finansministeriet. Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Resume. Styrkelse af ledelsen og rammer for ledelse Justitsministeriet og Finansministeriet 11. september 2009 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Resume Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige

Læs mere

13/04. Beretning om nye lønsystemer. Statsrevisorerne 2004-05 (1. samling) Beretning nr. 13 Beretning om nye lønsystemer Offentligt

13/04. Beretning om nye lønsystemer. Statsrevisorerne 2004-05 (1. samling) Beretning nr. 13 Beretning om nye lønsystemer Offentligt Statsrevisorerne 2004-05 (1. samling) Beretning nr. 13 Beretning om nye lønsystemer Offentligt 13/04 Beretning om nye lønsystemer Beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til 18, stk.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beretning til statsrevisorerne om. nye lønsystemer. April 2005 RB B202/05. Rigsrevisionen

Beretning til statsrevisorerne om. nye lønsystemer. April 2005 RB B202/05. Rigsrevisionen Beretning til statsrevisorerne om nye lønsystemer April 2005 RB B202/05 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 18 A. Indledning... 18 B.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Skatteministerens redegørelse vedr. beretning 19/ 2008 om revision af statsregnskabet for 2008

Skatteministerens redegørelse vedr. beretning 19/ 2008 om revision af statsregnskabet for 2008 Skatteministeren Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 17146815 EAN-nr. 5798000033757 www.skm.dk

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner

Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Forvaltningsrevision i praksis Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Januar 2003 Kontaktudvalget for Offentlig Revision består af repræsentanter fra Rigsrevisionen Kommunernes Revision Revisionsdirektoratet

Læs mere

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier Statsrevisorerne 2013-14 Beretning Offentligt nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II 2/2013 Beretning om sygehusbyggerier II Statsrevisorernes 2/2013 beretning om sygehusbyggerier Beretning om sygehusbyggerier

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010 Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse Juni 2010 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs indsats i forbindelse

Læs mere

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter 15/2009 Beretning om statens anvendelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 27. maj 2014

Læs mere