Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn"

Transkript

1 Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Revideret den

2 Kære forældre. Velkommen i Børnehuset Karla Grøn. Folderen er tænkt som praktiske oplysninger om børnehusets hverdag, traditioner og årsplanlægning. Se eventuelt også vores hjemmeside: her finder du bl.a. også vores værdigrundlag, pædagogiske principper, læringsforståelse, pædagogiske læreplaner og mad - og måltidspolitik m.m. Har du/i yderligere spørgsmål er du/i velkomne til at komme til ledelsen og personalet. Karla Grøns forældrebestyrelse fra maj 2014 og til maj 2015 Formand: Claus Brinch Tlf Næstformand: Tinne M E Antonsen Tlf Forældrerepræsentanter: Mariia Budekhina Tlf Lene Conradsen Tlf Mette Hyldegaard Tlf Suppleant: Rikke Østergaard Nielsen Tlf Medarbejderrepræsentanter: Pædagogmedhjælper: Hanne Vieland Tlf Leder/sekretær: Rikke Holmsted Bøjsen Tlf Daglig leder: Ulla Ørnsholt Tlf Suppleant: Peter Eriksen Tlf Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Revideret den

3 Karla Grøns normering. Børnehuset Karla Grøn er en kommunal drevet institution, der ikke har en egentlig fast normering, idet vi passer de børn der er i området. Leder 18,5 timer Rikke Holmsted Bøjsen Der er fælles ledelse med Stjerneskuddet i Givskud, hvor Rikke også er leder 18,5 timer. Daglig leder 37 timer Ulla Ørnsholt Urtehavens personale Miniradiserne vuggestuen Pædagog 32 timer Pædagogmedhjælper 37 timer Pædagogmedhjælper 37 timer Rikke Rendboe Nielsen Maiken Hansen Hanne Vieland Stenbedets faste personale. Pædagog 34 timer Pædagog 37 timer Pædagogmedhjælper 37 timer Pædagogmedhjælper i seniorjob 37 timer Studerende 32,5 timer Elsebeth E. Carstensen Kirsten Østergaard Peter Eriksen Erna Jørgensen Skifter hvert halve år Ernæringsassistent. 30 timer Kontorassistent 7 timer Pedel 3 timer Birgitte Gudnasson Ina Rønnebæk Maach Erling Tilkaldevikarer til hele børnehaven. Susanne Christensen Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Revideret den

4 Åbningstid. Børnehusets åbningstid er kl til mandage til torsdage. Fredag lukker vi kl Lukkedage. De 3 dage før påske. Dagen efter Kristi himmelfartsdag. Den 5. juni. (OBS Ingen sampasning denne dag!) Dagene mellem jul og nytår. (samt den 24. og 31. december). Disse dage (dog undtaget den 24. dec. Samt 5. juni) vil der være sampasning med de øvrige institutioner i Vejle Kommune. Man skal tilmelde sig skriftligt til sampasning. En måneds tid før lukkedagene, får I besked om tilmelding til dette. Lukkeuger. Vejle kommune har besluttet at alle institutioner holder lukket i uge 29 og 30. Der er også her mulighed for sampasning. Der vil være 5 institutioner åbne i hele Vejle kommune. Der vil ikke nødvendigvis være personale fra Karla Grøn på arbejde i disse uger. Herudover udleveres en ferieseddel, hvor I skal skrive hvornår jeres barn i øvrigt holder sommerferie. Dette for at tilpasse personalets ferie efter antallet af fremmødte børn altså optimal ressourceudnyttelse. Modulordning: I Vejle kommune er der modulordning, hvor man kan vælge mellem 25, 35, 45. Dette valg træffes ofte allerede inden barnet starter i børnehuset. Vejle kommune har nogle overordnede retningslinier for brugen af moduler. Et modul skal altid vare mindst 3 måneder og varsles 1 måned før. Ved uventede ændrede arbejdsforhold kan man dog gå op i tid fra dag til dag. Ønsker man at ændre modultid gives besked til lederen. Karla Grøns telefonservice. Indgangsnummer Kontoret +1 Stenbedets Torv +2 Stenbedets køkken + 3 Urtehaven +4 Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Revideret den

5 Urtehaven og Stenbedet. Vi har valgt at opdele børnene i to afdelinger i Karla Grøn. Urtehaven er for vuggestuebørn 0 år til 3 år. Stenbedet er for alle børnehavebørn. De er fordelt i en lille gruppe 3-årige med en pædagog og 2 aldersintegrerede grupper 3,5/4-6 år hvor der er 2 voksne i hver gruppe. Vi laver ofte aktiviteter i små grupper og på tværs af grupperne, for at kunne lave pædagogiske aktiviteter der er alders og udviklingssvarende for det enkelte barn. I kælderen er alle vores værksteder. Op til 1. april hvor de ældste børn starter i før-sfo har vi også en særskilt gruppe for disse børn. Modtagelse af nye børn. Når Vejle kommune har visiteret barnet til børnehuset, sender vi et velkomstbrev til barnet med hvilken gruppe barnet hører til og hvilket personale der er i gruppen. Der vil også være et samtaleskema, som vi vil snakke med jer ud fra ved det første besøg. Dette sendes til jeres forældrenes digitale postkasse. Forældrene på banen - Forældresamarbejde i Karla Grøn. Forældre medansvar for samarbejdet og inklusion af alle. I dagtilbudsloven står, at forældrene har hovedansvaret for deres børns udvikling samt at indsatsen over for det enkelte barn skal ske i et samarbejde institution og forældre imellem. Dette stemmer fuldt ud overens med bestyrelsens og personalets holdning i Karla Grøn. Vores holdning er også at fællesskabet er med til at styrke selvværdet hos det enkelte barn. Et højt selvværd skaber de bedste betingelser for en sund udvikling, hvorfor vi lægger stor vægt på fællesskabsfølelsens værdi i Karla Grøn. Samtidig lægger vi vægt på at alle føler sig som en del af et eller flere fællesskaber i Karla Grøn inklusion af alle børn, forældre og voksne i Karla Grøn. Forældrenes opgave bliver her med deres medleven og positive interesse at hjælpe børnene til et godt fællesskab. Noget af det, der hjælper børnene mest, er når de oplever, at forældrene smiler til hinanden. Modsat kan forældre, der er negative overfor de andre forældre og børn være med til at spænde ben for et godt fællesskab i børnegruppen. Børnene skal opleve, at deres forældre ikke alene støtter deres eget barn, men også de andre børn til at opleve, at de er en del af fællesskabet. Når børnene oplever Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Revideret den

6 deres egne forældres vilje til at drage omsorg for også de svage børn, får de selv mod på, at alle børn skal være med i fællesskabet. Ovenstående vil vi sætte på som et fast punkt til opstartssamtalen, som alle forældre får tilbud om. Således får vi allerede fra opstarten en dialog omkring forventninger, ansvar og samarbejde institutionen og familien imellem. I praksis i hverdagen kan du som forældre: - Hilse på alle dem du møder i Karla Grøn, når du afleverer og henter dit barn. - Snakke lidt med de andre børn du møder på din vej i huset. - Hjemme tale positivt om de andre børn og deres forældre og Karla Grøn når dit barn hører det. - Hvis du vælger at invitere børn hjem til fødselsdage tænke på at invitere alle i en gruppe eller alle drenge/piger i en gruppe, så ingen bliver ekskluderet. - Lave legeaftaler med flere forskellige børn lyt gerne til hvem dit barn gerne vil lege med selvom det måske ikke er en du kender. - Deltage i forældrebestyrelsens og personalet sociale arrangementer (arbejdsdag, sommerfester o.l.) i institutionen og lær nye at kende og vær en del af fællesskabet omkring Karla Grøn. - Opfordre andre og nye forældre til at deltage. - Lær gerne navnene på dit barns nærmeste legekammerater at kende. - Fortæl gode historier om andre der har gjort noget godt for fællesskabet f.eks. ved en arbejdsdag. Værdigrundlag for forældrenes og personalets samarbejde: Respekt for hinanden, anerkendende tilgang og anerkendende og faglige dialoger. Åbenhed. Vi fokuserer på børnenes og forældrenes ressourcer og muligheder. Vi har en vedvarende og gensidig feedback og dialog i hverdagen. Vi har tid til lidt løs garderobesnak i hverdagen, men med forbehold for, at de børn vi skal være sammen med ikke tilsidesættes imens. Vi har afsat tid til nogle uddybende samtaler mens barnet går i institutionen. (Se særskilt beskrivelse af disse). Vi går positivt ind i børnenes relationer/socialisering med forældre, bedsteforældre mv. Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Revideret den

7 Forældresamtaler: Forud for opstart i institutionen modtager forældrene et samtaleskema sammen med et velkomstbrev i deres digitale postkasse. Dette skema danner baggrund for den første samtale med kontaktpædagogen. Derefter holdes der en samtale efter barnet har gået i institutionen ca. 3 mdr. Der holdes overleveringssamtale med pædagogen fra afgivende gruppe og modtagende gruppe samt forældrene, når barnet skifter fra vuggestue Loppegruppen for de 3-årige og igen når de skifter fra Loppegruppen til næste gruppe. Ved skolestart holder pædagog og forældre et møde omkring hvilke oplysninger der videregives til skolen. Vi benytter et dialogredskab fra et IT-program der hedder Hjernen og Hjertet til nogle af samtalerne. Vi inddrager ligeledes sprogvurderinger som foretages når barnet er ca. 1 år, ca. 3 år og før eventuelt før de går i før-sfo. Begge disse består af en forældredel og en personaledel, som begge danner grundlag for samtalerne. Herudover holder vi møder når forældre eller vi vurderer et behov for det. Tværfagligt samarbejde: Vi benytter os af samarbejde med vores eksterne kolleger fra tværfagligt center TCBU, der hvor deres faglige ekspertise kan bidrage. Vi inddrager altid forældrene direkte i dette samarbejde, som kan foregå på forskellig måde. Konsultative møder på fastlagte tidspunkter med mulighed for at tale med psykolog, talehørekonsulent, fysioterapeut og socialfaglig rådgiver. Forløb med psykolog, talehørekonsulent eller fysioterapeut når en sådan indstilling er besluttet på et konsultativt møde. Samtaler med socialfaglig rådgiver med eller uden personale. Det er dog personalet der arrangerer kontakten mellem forældrene og vores tilknyttede socialfaglige rådgiver. Småbørnskonsulenter til pædagogisk sparring omkring børns eventuelle særlige udfordringer. Sundhedsplejersken kan også inviteres ind, i tilfælde hvor det vurderes at hun kan bidrage til barnets trivsel og udvikling. Tidlig hjælp, Åben rådgivning m.m. Vi er opmærksomme på hvilke tilbud der er i kommunen, som måtte kunne give forældrene en hjælp de kunne have gavn af. Vi taler altid med forældrene om vores tanker om og intentioner bag at inddrage eksterne fagpersoner. Forældre skal altid give tilsagn og vil selv blive inddraget i samtalerne med de eksterne samarbejdspartnere. Forældrenes Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Revideret den

8 eget syn på tingene og deres bidrag fremadrettet er altid det vigtigste at have fokus på. Forældrearrangementer: Vi har en årlig Karla Grøn-fest med valg til bestyrelsen, hvor hele familien er inviteret med. Der er underholdning, fællesspisning og mens der er valg til bestyrelsen er personalet der ikke er i bestyrelsen sammen med alle børn. Vi har en aktiv bestyrelse der står bag nogle årlige arrangementer for familierne uden personalets deltagelse. Vi har forældrekaffe ca. 4 gang om året, hvor nogle børn nogen gange laver lidt optræden. Til jul går de ældste børn Luciaoptog til forældrekaffe om morgenen. Forældreindflydelse i Karla Grøn: Karla Grøn sikrer i samarbejde med forældrebestyrelsen en god forældreindflydelse - gennem gensidig respekt for hinandens arbejde - ved at have et højt informationsniveau - ved at have en god daglig dialog, således der kan gives mulighed for plads til nye ide er og tiltag. Et højt informationsniveau sikres ved at udsende nyhedsbreve, bruge opslagstavler, dagbøger, beskeder via DayCare, hjemmesiden og dialog i hverdagen. Vi opfordrer forældrene til at komme direkte til gruppepædagogen med forhold omkring deres barn de ønsker drøftet. Forhold af mere generel og overordnet karakter, opfordrer vi forældre til at gå til Daglig leder eller overordnet leder med. Principielle forhold som hører under bestyrelsens ansvarsområder opfordrer vi forældrene til at komme til bestyrelsen med. Forældrebestyrelsen: Vores samarbejde lægger vægt på: at vi omgås hinanden med respekt for de opgaver der hører til forældrebestyrelsens beføjelser og den daglige kompetencefordeling mellem bestyrelse og leder. at forældrebestyrelsen skal have indflydelse på de opgaver der er givet i styrelsesvedtægten. Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Revideret den

9 at være i positiv dialog og at vi har viljen til løsninger. at være åben for andres holdninger. at kommunikationen går på opgaven og ikke på personen ved uenighed. at der er velforberedte dagsordner til bestyrelsesmøder. at informere forældrekredsen godt. at lave aktiviteter der inddrager forældrekredsen. at inddrage forældrene i børnehusets hverdag og arrangementer. at vi bevidst bruger anerkendelse i arbejdet fordi det øger motivationen. Det betyder at vi kan kendes på: at vi modtager positiv feedback fra forældrekredsen. at forældrekredsen viser engagement og opbakning ved møder, arbejdsdage osv. at der er stor interesse for arbejdet i forældrebestyrelsen og at mange går op i deres børns institution. at vi er kendt for åbenhed og dialog med respekt for forskelligheder og forandringer. at vi er velforberedte og kan kendes på velovervejet information. Vi afholder 4 årlige møder. Rammerne for bestyrelsesarbejdet er beskrevet i Vejle kommunes styrelsesvedtægter og Karla Grøns forretningsorden. Dagsrytme. kl kl kl kl kl Kl kl I urtehavens køkken med mulighed for morgenmad. åbner afdelingerne. gruppetid. legeplads, sovebørn, pauser og møder. eftermiddagsmad Leg afslutning på dagen ofte på torvet. Morgenmad kl Vi tilbyder børnene havregryn, havregrød, cornflakes, grovbrød med ost om morgenen. Afslutning på dagen Vi er fælles i Urtehaven, på Torvet eller i Stenbedet fra kl , hvor der er stille aktiviteter som afslutning på dagen, der kan også være tilbud om evt. gymnastiksal, udeleg eller et værksted, eller bliver i begge afdelinger, hvis vi skønner børnene har bedst af det. Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Revideret den

10 Værksteder i Karla Grøn. Vi har ikke åbent i alle værksteder hver dag i Karla Grøn. Det indgår i planlægningen af aktiviteterne hvornår hvem bruger værkstederne. Gymnastiksalen. Her har børnene mulighed for motoriske udfordringer samt lege. Sanserummet. Her har børnene mulighed for musik, lys, hygge mv. det benyttes også til at arbejde i mindre grupper med f.eks. social træning (mobbekuffert trin for trin eller lignende pædagogiske materialer) Ateliet. Her har børnene mulighed for at male ved staffelier samt andre kreative udfoldelser. Træværkstedet. Her har børnene mulighed for at arbejde ved sløjdbænke. Sovebørn. Børnene kan få en lille middagslur hvor vi putter børnene med en historie og evt. stille musik efter behov. Vuggestuebørnene sover ude i vores krybberum i krybber eller barnevogn. De ældste vuggestuebørn sover inde på madresser. Børnehavebørnene sover også inde. Børnehuset har dyner og puder til børnene. Har de brug for sut, sovedyr mv. skal I selv medbringe dette. Gruppetid. Vi har gruppetid kl hver dag, indenfor dette tidsrum spiser vi mad i grupperne. Her arbejdes f.eks. med projekter relateret til vores pædagogiske læreplaner. Det kan også være en tur ud af huset. Nogle gange deler gruppen sig også op i mindre grupper og laver noget sammen med e n voksen. Der kan også være gruppetid på tværs af grupperne. Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Revideret den

11 Nyhedsbreve. Cirka hver anden måned vil I modtage et nyhedsbrev fra Karla Grøn via DayCare. Karla Grøns traditioner. Karla Grøn fest med valg til forældrebestyrelsen. Bedsteforældredage. Påskefrokost/påskeharen. Børnejulefrokost. Fastelavnsfest. Skovnisser til jul. Decembertraditioner bl.a. kirketur og juleværksteder. Afslutningsfest for skolebørn om dagen sidst i marts. Gruppebilleder hvert år. Goddag og farvel. En god start og afslutning på dagen, opnås ved, at få sagt ordentlig goddag og farvel til, børn, forældre og personale. Har barnet haft oplevelser, der kan få betydning for dets trivsel, skal der gives besked til os. Via denne information kan vi i børnehuset støtte og hjælpe barnet i hverdagen. Forældrene skal give besked, såfremt en anden henter barnet, ellers må vi ikke udlevere barnet. Barnet skal altid afleveres til en voksen, så vi ved at barnet er kommet. Legetøj. Børnene må gerne have legetøj med, med navn på, men det er på eget ansvar. Barnet skal acceptere, at andre børn også leger med det. Ligeledes kan vi heller ikke påtage os ansvaret, hvis legetøjet bliver væk eller går i stykker. Vi vil dog ikke have legetøj med batterier i, da disse ofte falder ud, og kommer til at ligge rundt omkring. Cykler og rulleskøjter. Børnene må ikke have cykler med i børnehuset til hverdag. Vi holder i stedet for en cykeldag ca. en gang om måneden. Husk cykelhjelm. Legepladsregler. Vi kalder vores legepladsområder for: Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Revideret den

12 Den store /Stenbedets legeplads, som er den gamle skolegård og Urtehavens legeplads, som er legepladsen med udgang fra Urtehaven. Og så har vi legepladsen omme bagved. Egne Cykler placeres under halvtaget. Børnene skal have cykelhjelme på når der cykles og skal tages af når man leger andre steder. Børn må ikke lege alene på legepladsen. Børnene klatrer kun i de høje træer omme bagved når der er voksne ved træerne. Kulturen er at alle hjælper med at rydde op før de går ind. Der ryddes til dels op ca inden frugt. Mad-og måltidspolitik. Vi har fuld forplejning i børnehuset. Der serveres et frokostmåltid til alle børn i Karla Grøn. Det kan være rugbrød med hjemmelavet pålæg, lidt lunt eller et varmt måltid. Der vil blive ophængt en madplan i børnehuset, så I kan følge med i hvad jeres barn får. Herudover bliver der serveret lidt frugt el.l. kl. ca og (Dette betales særskilt. ønsker man ikke dette, kan det fravælges via pladsanvisningen i Vejle kommune). Der serveres mælk og vand til frokost, og vand igennem hele dagen. Der er ansat en uddannet køkkenmedarbejder til at tilberede al maden til børnene. Se evt. vores fulde mad og måltidspolitik på hjemmesiden. Skiftetøj. Barnet skal have et ekstra sæt tøj med i institutionen. Desuden kan barnet have et par indesko/hjemmesko med, og ellers have udetøj med efter vejr og årstiderne. Er tøjet blevet vådt hænger det i tørreskabet, eller er i en pose, så I selv må tørre det til næste dag. Husk navn på tøj og fodtøj. Det er jeres ansvar hver dag inden I går, at sørge for at der er de ting på jeres barns rum, de vil kunne komme til at få brug for i løbet af dagen. Alle børn synes det er rarest at få sit eget tøj på når uheldet har været ude af den ene eller anden grund. Alle snore fra børnenes tøj bedes ligeledes fjernet af sikkerhedsmæssige årsager. Børnenes garderobekasser. Børnene har en garderobekasse hvor I kan lægge børnenes skiftetøj. Om fredagen skal I tage kassen med hjem, så garderoberne kan blive gjort rent. Særligt for vuggestuen. Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Revideret den

13 Børn i vuggestuen skal ikke selv medbringe bleer, barnevogn og sengetøj. Det har vi til børnene. Vi har et krybberum, hvor børnene kan sove i frisk luft året rundt. Der vil også være fuld forplejning. Snak evt. med personalet eller vores køkkenmedarbejder hvis der er særlige hensyn. Skiftetøj og tøj til at kunne være ude i medbringes hver dag. Fødselsdage. Fødselsdagsbarnet vælger dagens menu i samarbejde med vores køkkenmedarbejder ud fra nogle billeder hun har udvalgt. Herudover synger vi, hejser flaget og fejrer fødselsdagsbarnet. Børnene på gruppen laver en fælles gave til fødselaren. Den gode overgang fra børnehaven til før-sfo. Vi ser hele barnets institutionstid som en læring på vej mod skolen, men arbejder ekstra målrettet med før-sfo-børnene det sidste halve år inden de forlader os Vi vil arbejde ud fra flg. emner: Vi vil arbejde ud fra de seks punkter i vores læreplaner. Vi vil arbejde i mindre grupper, Vi vil arbejde med rim & remser, højtlæsning og fortælling, bogstaver og kalender. Vi vil arbejde med motoriske aktiviteter, både i gymnastiksalen, på det Grønne Område og i skoven. Vi vil give børnene små pligter så som at dække bord, rydde op etc. Vi vil gerne gøre børnene bevidste om, at det er sjovt at lære at tilegne sig viden, derfor vil vi lave nogle små opgaver. Vi vil tage på besøg i børnenes respektive før-sfoér, her vil tilbuddet blive ens for alle sfobørnene. Vi gør dette for at gøre børnene trygge ved det nye de skal møde, når de er færdige i børnehuset. Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Revideret den

14 Den gode overgang fra dagplejen til Karla Grøn. Vores mål for samarbejdet er at skabe en glidende overgang fra dagplejen til børnehuset så barnet oplever en tryg start, hvor det allerede inden opstarten kender børn og voksne fra Urtehaven. Dagplejerne har deres eget rum i børnehuset, som er deres base når de er på besøg. Sammen med besøgene i børnehuset giver dette dagplejeren en større mulighed for, sammen med forældre og børnehusets personale, at forberede barnet til livet i børnehuset. Sprogvurdering Vi har valgt at lave en sprogvurdering af alle børn når de er ca. 1 år og igen når de er ca. 3 år. Det foregår i samarbejde med personale og forældre. I vil få nærmere information om hvordan det foregår. Hvis der er behov for en særlig indsats i forhold til et barns sproglige indsats laver vi en ny sprogvurdering igen når barnet er 5 år. Selve vores pædagogiske arbejde med børnenes sproglige udvikling er nærmere beskrevet i vores pædagogiske læreplaner. Dialogprofil Vi benytter dette til oplæg til vores forældresamtaler når barnet er ca. 1 år (opstart i vuggestuen), ca. 3 år- opstart i børnehaven og ca. 5 år overlevering til før-sfo. Forældre og personale udfylder begge et skema, som på baggrund af dette laver en børneprofil, som benyttes til at tale sammen ud fra. Fravær og sygdom. Ved fridage, sygdom eller andet fravær, vil vi meget gerne have besked i børnehuset inden kl via DayCare eller på telefon. Vi vil gerne have besked om sygdommen af hensyn til de andre børn. Bliver barnet sygt i børnehuset kontaktes forældrene. Ved at melde barnets fravær giver det os mulighed for at informere forældrene om evt. ture ud af huset, ændringer af planlagte ture til barnet kommer i institutionen igen. Se også vores retningslinier for sygdom og medicingivning i institutionen. Møder. Der afholdes fællesspisning med valg til forældrebestyrelsen en gang om året den såkaldte KARLA GRØN-fest. Personalet holder afdelings og gruppemøder, hvor de pædagogiske aktiviteter planlægges. Desuden er der personalemøde hver 6. uge uden for arbejdstiden. Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Revideret den

15 Ændring af oplysninger på DayCare. Sker der ændringer af bopæl eller arbejdsplads (herunder tlf. nummer), må barnet flere ting selv o.l., tilladelse til foto m.m. skal dette løbende holdes ajour på DayCare-home. Sikkerhed for børnene. Personalet vil gerne henstille til at børnene ikke har plastikposer, halskæder og pyntetørklæder med/på i børnehuset af sikkerhedsmæssige årsager. Herudover må der ikke være snore i børnenes jakker, trøjer mm. Evakueringsøvelse. Hvert år afholder vi evakueringsøvelse i Karla Grøn. Dette gør vi for at gøre børn og personale trygge ved en evt. evakuering. Vi taler med børnene om emnet i gruppetiden frem mod øvelsen. I vil få nærmere besked på nyhedsbreve. Tavshedspligt. Institutionens personale samt bestyrelsen har tavshedspligt med alt hvad de får kendskab til, under deres daglige arbejde i institutionen. Opsynspligt. For institutionsbørn gælder fuld opsynspligt. Institutionen er først ansvarlig for barnet, når det er afleveret i institutionen af en voksen. Vi benytter DayCare touchskærmsystem til registrering af hvilke børn der er kommet og taget hjem. Det er forældrene der selv taster børnene ind og ud. (Ikke børnene selv og heller ikke personalet). Forsikring. Hvis børnene gør skade på hinanden er hovedregelen, at mellemværendet afgøres mellem de to parter. Skaderne kan dermed henvises til afgørelse mellem hjemmenes egne indboansvarsforsikringer. Ved skade på børnehusets inventar eller bygninger skal forældrene anmelde det til egen indbo-/familieforsikring. Udmeldelse. Når jeres barn skal udmeldes fra Karla Grøn, skal det ske en måned forud, til den 1. eller den 15. i måneden. Udmeldelser foretages digitalt (den digitale pladsanvisning) via Vejle kommunes hjemmeside. Venlig hilsen Personale og forældrebestyrelse i Karla Grøn. Læs meget mere på Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Revideret den

PERSONALEFOLDER KARLA GRØN

PERSONALEFOLDER KARLA GRØN PERSONALEFOLDER KARLA GRØN Velkommen i Karla Grøn, Vejle kommune. I denne introduktionsfolder vil du finde de oplysninger du har brug for at vide om din nye arbejdsplads. Jeg håber, at du vil finde dig

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Velkommen til. Daginstitution Stensballe

Velkommen til. Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Vi vil gerne byde velkommen til Daginstitution Stensballe. Vi glæder os til at lære Jer og Jeres barn at kende. Det er dejligt

Læs mere

Velkommen til Nr. Søby Børnehave

Velkommen til Nr. Søby Børnehave Velkommen til Nr. Søby Børnehave Hej. Børn og voksne siger velkommen til dig og din familie Vores adresse: Nr. Søby børnehave Stoholmvej 26 7840 Højslev Telefonnumre: Hoved nr. 9915 7450 Kontor 9915 7451

Læs mere

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk OM BØRNEHUSET Ved Skoven Børnehuset ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser og rekreative

Læs mere

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMSTFOLDER.... 4 BØRNEHUSETS PERSONALE... 4 ÅBNINGSTIDER:... 5 LUKKEDAGE:...

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Virksomhedsplan 2011-2012 2 VELKOMMEN TIL ADELAIDE BØRNEHAVE! Vi håber at jeres børn vil blive glade for at være i børnehaven. Der er meget nyt at opleve og lære for barnet og for forældrene. I skal vide

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Aflevering. Afhentning

Aflevering. Afhentning Aflevering Der er vigtigt at jeres barn bliver afleveret på en god og rolig måde. Vær altid opmærksom på at få sagt godmorgen en god ting at lære børnene også. Hvis jeres barn skulle være ked af det og

Læs mere

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 1 2 Indholdsfortegnelse Velkommen i Børnehuset Udsigten side 3 Afslutning for skolebørn side 4 Andre informationer side 4 Bleer side 4 Beskeder side 4 Dagsrytme

Læs mere

Va l l ø B ø r n e h u s

Va l l ø B ø r n e h u s Va l l ø B ø r n e h u s Velkommen Med denne folder vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Vallø Børnehus. Når jeres barn starter i institution, er der meget at forholde sig til, og der er mange

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Visby Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Visby Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier,

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3 Indhold Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2 Præsentation af institutionen... 2 Fakta oplysninger... 3 Principper fastlagt af bestyrelsen... 4 Pædagogiske principper og principper for de pædagogiske

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957.

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957. Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420 Kontor: 30695960 Brumbasserne: 30695952 Sommerfugle 30695957 Myggene: 30695946 Larverne: 30695956 Mail: bh-kroghoej@frederikssund.dk Åbningstid:

Læs mere

Haastrup Børnehave, Elmevænget 7, 5600 Faaborg, Tlf. 72530448, Email: haastrupbh@faaborgmidtfyn.dk

Haastrup Børnehave, Elmevænget 7, 5600 Faaborg, Tlf. 72530448, Email: haastrupbh@faaborgmidtfyn.dk Velkommen til Haastrup Børnehave Haastrup børnehave er en integreret 0-6 års institution, der er indrettet som et åbent hus. D.v.s. at der ingen fysisk adskillelse er af de 0-2-årige og de 3-6-årige, men

Læs mere

Områdeleder: Penille Hagemann Nielsen 7259 9505 penille.hagemann.nielsen@egekom.dk

Områdeleder: Penille Hagemann Nielsen 7259 9505 penille.hagemann.nielsen@egekom.dk Møllehøjens Børnegård Børnehuset Hvidehøj Lillestræde 7, Ganløse Lillestræde 5 3660 Stenløse 3660 Stenløse 7259 9501 7259 9503 Daglig leder: Gitte Arestrup Daglig leder: Maya Grandahl Gitte.arestrup@egekom.dk

Læs mere

Solstrålens ABC Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD

Solstrålens ABC Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD BØRNEHUSET Solstrålen Jægervangen 39 / Tjørnestien 7. Telefon 3965 6058/ 3965 3723 Fax 3965 6098 E-mail solstraalen@gentofte.dk 11 Side 2 A-B-C

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere