Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn"

Transkript

1 Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Revideret den

2 Kære forældre. Velkommen i Børnehuset Karla Grøn. Folderen er tænkt som praktiske oplysninger om børnehusets hverdag, traditioner og årsplanlægning. Se eventuelt også vores hjemmeside: her finder du bl.a. også vores værdigrundlag, pædagogiske principper, læringsforståelse, pædagogiske læreplaner og mad - og måltidspolitik m.m. Har du/i yderligere spørgsmål er du/i velkomne til at komme til ledelsen og personalet. Karla Grøns forældrebestyrelse fra maj 2014 og til maj 2015 Formand: Claus Brinch Tlf Næstformand: Tinne M E Antonsen Tlf Forældrerepræsentanter: Mariia Budekhina Tlf Lene Conradsen Tlf Mette Hyldegaard Tlf Suppleant: Rikke Østergaard Nielsen Tlf Medarbejderrepræsentanter: Pædagogmedhjælper: Hanne Vieland Tlf Leder/sekretær: Rikke Holmsted Bøjsen Tlf Daglig leder: Ulla Ørnsholt Tlf Suppleant: Peter Eriksen Tlf Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Revideret den

3 Karla Grøns normering. Børnehuset Karla Grøn er en kommunal drevet institution, der ikke har en egentlig fast normering, idet vi passer de børn der er i området. Leder 18,5 timer Rikke Holmsted Bøjsen Der er fælles ledelse med Stjerneskuddet i Givskud, hvor Rikke også er leder 18,5 timer. Daglig leder 37 timer Ulla Ørnsholt Urtehavens personale Miniradiserne vuggestuen Pædagog 32 timer Pædagogmedhjælper 37 timer Pædagogmedhjælper 37 timer Rikke Rendboe Nielsen Maiken Hansen Hanne Vieland Stenbedets faste personale. Pædagog 34 timer Pædagog 37 timer Pædagogmedhjælper 37 timer Pædagogmedhjælper i seniorjob 37 timer Studerende 32,5 timer Elsebeth E. Carstensen Kirsten Østergaard Peter Eriksen Erna Jørgensen Skifter hvert halve år Ernæringsassistent. 30 timer Kontorassistent 7 timer Pedel 3 timer Birgitte Gudnasson Ina Rønnebæk Maach Erling Tilkaldevikarer til hele børnehaven. Susanne Christensen Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Revideret den

4 Åbningstid. Børnehusets åbningstid er kl til mandage til torsdage. Fredag lukker vi kl Lukkedage. De 3 dage før påske. Dagen efter Kristi himmelfartsdag. Den 5. juni. (OBS Ingen sampasning denne dag!) Dagene mellem jul og nytår. (samt den 24. og 31. december). Disse dage (dog undtaget den 24. dec. Samt 5. juni) vil der være sampasning med de øvrige institutioner i Vejle Kommune. Man skal tilmelde sig skriftligt til sampasning. En måneds tid før lukkedagene, får I besked om tilmelding til dette. Lukkeuger. Vejle kommune har besluttet at alle institutioner holder lukket i uge 29 og 30. Der er også her mulighed for sampasning. Der vil være 5 institutioner åbne i hele Vejle kommune. Der vil ikke nødvendigvis være personale fra Karla Grøn på arbejde i disse uger. Herudover udleveres en ferieseddel, hvor I skal skrive hvornår jeres barn i øvrigt holder sommerferie. Dette for at tilpasse personalets ferie efter antallet af fremmødte børn altså optimal ressourceudnyttelse. Modulordning: I Vejle kommune er der modulordning, hvor man kan vælge mellem 25, 35, 45. Dette valg træffes ofte allerede inden barnet starter i børnehuset. Vejle kommune har nogle overordnede retningslinier for brugen af moduler. Et modul skal altid vare mindst 3 måneder og varsles 1 måned før. Ved uventede ændrede arbejdsforhold kan man dog gå op i tid fra dag til dag. Ønsker man at ændre modultid gives besked til lederen. Karla Grøns telefonservice. Indgangsnummer Kontoret +1 Stenbedets Torv +2 Stenbedets køkken + 3 Urtehaven +4 Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Revideret den

5 Urtehaven og Stenbedet. Vi har valgt at opdele børnene i to afdelinger i Karla Grøn. Urtehaven er for vuggestuebørn 0 år til 3 år. Stenbedet er for alle børnehavebørn. De er fordelt i en lille gruppe 3-årige med en pædagog og 2 aldersintegrerede grupper 3,5/4-6 år hvor der er 2 voksne i hver gruppe. Vi laver ofte aktiviteter i små grupper og på tværs af grupperne, for at kunne lave pædagogiske aktiviteter der er alders og udviklingssvarende for det enkelte barn. I kælderen er alle vores værksteder. Op til 1. april hvor de ældste børn starter i før-sfo har vi også en særskilt gruppe for disse børn. Modtagelse af nye børn. Når Vejle kommune har visiteret barnet til børnehuset, sender vi et velkomstbrev til barnet med hvilken gruppe barnet hører til og hvilket personale der er i gruppen. Der vil også være et samtaleskema, som vi vil snakke med jer ud fra ved det første besøg. Dette sendes til jeres forældrenes digitale postkasse. Forældrene på banen - Forældresamarbejde i Karla Grøn. Forældre medansvar for samarbejdet og inklusion af alle. I dagtilbudsloven står, at forældrene har hovedansvaret for deres børns udvikling samt at indsatsen over for det enkelte barn skal ske i et samarbejde institution og forældre imellem. Dette stemmer fuldt ud overens med bestyrelsens og personalets holdning i Karla Grøn. Vores holdning er også at fællesskabet er med til at styrke selvværdet hos det enkelte barn. Et højt selvværd skaber de bedste betingelser for en sund udvikling, hvorfor vi lægger stor vægt på fællesskabsfølelsens værdi i Karla Grøn. Samtidig lægger vi vægt på at alle føler sig som en del af et eller flere fællesskaber i Karla Grøn inklusion af alle børn, forældre og voksne i Karla Grøn. Forældrenes opgave bliver her med deres medleven og positive interesse at hjælpe børnene til et godt fællesskab. Noget af det, der hjælper børnene mest, er når de oplever, at forældrene smiler til hinanden. Modsat kan forældre, der er negative overfor de andre forældre og børn være med til at spænde ben for et godt fællesskab i børnegruppen. Børnene skal opleve, at deres forældre ikke alene støtter deres eget barn, men også de andre børn til at opleve, at de er en del af fællesskabet. Når børnene oplever Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Revideret den

6 deres egne forældres vilje til at drage omsorg for også de svage børn, får de selv mod på, at alle børn skal være med i fællesskabet. Ovenstående vil vi sætte på som et fast punkt til opstartssamtalen, som alle forældre får tilbud om. Således får vi allerede fra opstarten en dialog omkring forventninger, ansvar og samarbejde institutionen og familien imellem. I praksis i hverdagen kan du som forældre: - Hilse på alle dem du møder i Karla Grøn, når du afleverer og henter dit barn. - Snakke lidt med de andre børn du møder på din vej i huset. - Hjemme tale positivt om de andre børn og deres forældre og Karla Grøn når dit barn hører det. - Hvis du vælger at invitere børn hjem til fødselsdage tænke på at invitere alle i en gruppe eller alle drenge/piger i en gruppe, så ingen bliver ekskluderet. - Lave legeaftaler med flere forskellige børn lyt gerne til hvem dit barn gerne vil lege med selvom det måske ikke er en du kender. - Deltage i forældrebestyrelsens og personalet sociale arrangementer (arbejdsdag, sommerfester o.l.) i institutionen og lær nye at kende og vær en del af fællesskabet omkring Karla Grøn. - Opfordre andre og nye forældre til at deltage. - Lær gerne navnene på dit barns nærmeste legekammerater at kende. - Fortæl gode historier om andre der har gjort noget godt for fællesskabet f.eks. ved en arbejdsdag. Værdigrundlag for forældrenes og personalets samarbejde: Respekt for hinanden, anerkendende tilgang og anerkendende og faglige dialoger. Åbenhed. Vi fokuserer på børnenes og forældrenes ressourcer og muligheder. Vi har en vedvarende og gensidig feedback og dialog i hverdagen. Vi har tid til lidt løs garderobesnak i hverdagen, men med forbehold for, at de børn vi skal være sammen med ikke tilsidesættes imens. Vi har afsat tid til nogle uddybende samtaler mens barnet går i institutionen. (Se særskilt beskrivelse af disse). Vi går positivt ind i børnenes relationer/socialisering med forældre, bedsteforældre mv. Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Revideret den

7 Forældresamtaler: Forud for opstart i institutionen modtager forældrene et samtaleskema sammen med et velkomstbrev i deres digitale postkasse. Dette skema danner baggrund for den første samtale med kontaktpædagogen. Derefter holdes der en samtale efter barnet har gået i institutionen ca. 3 mdr. Der holdes overleveringssamtale med pædagogen fra afgivende gruppe og modtagende gruppe samt forældrene, når barnet skifter fra vuggestue Loppegruppen for de 3-årige og igen når de skifter fra Loppegruppen til næste gruppe. Ved skolestart holder pædagog og forældre et møde omkring hvilke oplysninger der videregives til skolen. Vi benytter et dialogredskab fra et IT-program der hedder Hjernen og Hjertet til nogle af samtalerne. Vi inddrager ligeledes sprogvurderinger som foretages når barnet er ca. 1 år, ca. 3 år og før eventuelt før de går i før-sfo. Begge disse består af en forældredel og en personaledel, som begge danner grundlag for samtalerne. Herudover holder vi møder når forældre eller vi vurderer et behov for det. Tværfagligt samarbejde: Vi benytter os af samarbejde med vores eksterne kolleger fra tværfagligt center TCBU, der hvor deres faglige ekspertise kan bidrage. Vi inddrager altid forældrene direkte i dette samarbejde, som kan foregå på forskellig måde. Konsultative møder på fastlagte tidspunkter med mulighed for at tale med psykolog, talehørekonsulent, fysioterapeut og socialfaglig rådgiver. Forløb med psykolog, talehørekonsulent eller fysioterapeut når en sådan indstilling er besluttet på et konsultativt møde. Samtaler med socialfaglig rådgiver med eller uden personale. Det er dog personalet der arrangerer kontakten mellem forældrene og vores tilknyttede socialfaglige rådgiver. Småbørnskonsulenter til pædagogisk sparring omkring børns eventuelle særlige udfordringer. Sundhedsplejersken kan også inviteres ind, i tilfælde hvor det vurderes at hun kan bidrage til barnets trivsel og udvikling. Tidlig hjælp, Åben rådgivning m.m. Vi er opmærksomme på hvilke tilbud der er i kommunen, som måtte kunne give forældrene en hjælp de kunne have gavn af. Vi taler altid med forældrene om vores tanker om og intentioner bag at inddrage eksterne fagpersoner. Forældre skal altid give tilsagn og vil selv blive inddraget i samtalerne med de eksterne samarbejdspartnere. Forældrenes Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Revideret den

8 eget syn på tingene og deres bidrag fremadrettet er altid det vigtigste at have fokus på. Forældrearrangementer: Vi har en årlig Karla Grøn-fest med valg til bestyrelsen, hvor hele familien er inviteret med. Der er underholdning, fællesspisning og mens der er valg til bestyrelsen er personalet der ikke er i bestyrelsen sammen med alle børn. Vi har en aktiv bestyrelse der står bag nogle årlige arrangementer for familierne uden personalets deltagelse. Vi har forældrekaffe ca. 4 gang om året, hvor nogle børn nogen gange laver lidt optræden. Til jul går de ældste børn Luciaoptog til forældrekaffe om morgenen. Forældreindflydelse i Karla Grøn: Karla Grøn sikrer i samarbejde med forældrebestyrelsen en god forældreindflydelse - gennem gensidig respekt for hinandens arbejde - ved at have et højt informationsniveau - ved at have en god daglig dialog, således der kan gives mulighed for plads til nye ide er og tiltag. Et højt informationsniveau sikres ved at udsende nyhedsbreve, bruge opslagstavler, dagbøger, beskeder via DayCare, hjemmesiden og dialog i hverdagen. Vi opfordrer forældrene til at komme direkte til gruppepædagogen med forhold omkring deres barn de ønsker drøftet. Forhold af mere generel og overordnet karakter, opfordrer vi forældre til at gå til Daglig leder eller overordnet leder med. Principielle forhold som hører under bestyrelsens ansvarsområder opfordrer vi forældrene til at komme til bestyrelsen med. Forældrebestyrelsen: Vores samarbejde lægger vægt på: at vi omgås hinanden med respekt for de opgaver der hører til forældrebestyrelsens beføjelser og den daglige kompetencefordeling mellem bestyrelse og leder. at forældrebestyrelsen skal have indflydelse på de opgaver der er givet i styrelsesvedtægten. Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Revideret den

9 at være i positiv dialog og at vi har viljen til løsninger. at være åben for andres holdninger. at kommunikationen går på opgaven og ikke på personen ved uenighed. at der er velforberedte dagsordner til bestyrelsesmøder. at informere forældrekredsen godt. at lave aktiviteter der inddrager forældrekredsen. at inddrage forældrene i børnehusets hverdag og arrangementer. at vi bevidst bruger anerkendelse i arbejdet fordi det øger motivationen. Det betyder at vi kan kendes på: at vi modtager positiv feedback fra forældrekredsen. at forældrekredsen viser engagement og opbakning ved møder, arbejdsdage osv. at der er stor interesse for arbejdet i forældrebestyrelsen og at mange går op i deres børns institution. at vi er kendt for åbenhed og dialog med respekt for forskelligheder og forandringer. at vi er velforberedte og kan kendes på velovervejet information. Vi afholder 4 årlige møder. Rammerne for bestyrelsesarbejdet er beskrevet i Vejle kommunes styrelsesvedtægter og Karla Grøns forretningsorden. Dagsrytme. kl kl kl kl kl Kl kl I urtehavens køkken med mulighed for morgenmad. åbner afdelingerne. gruppetid. legeplads, sovebørn, pauser og møder. eftermiddagsmad Leg afslutning på dagen ofte på torvet. Morgenmad kl Vi tilbyder børnene havregryn, havregrød, cornflakes, grovbrød med ost om morgenen. Afslutning på dagen Vi er fælles i Urtehaven, på Torvet eller i Stenbedet fra kl , hvor der er stille aktiviteter som afslutning på dagen, der kan også være tilbud om evt. gymnastiksal, udeleg eller et værksted, eller bliver i begge afdelinger, hvis vi skønner børnene har bedst af det. Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Revideret den

10 Værksteder i Karla Grøn. Vi har ikke åbent i alle værksteder hver dag i Karla Grøn. Det indgår i planlægningen af aktiviteterne hvornår hvem bruger værkstederne. Gymnastiksalen. Her har børnene mulighed for motoriske udfordringer samt lege. Sanserummet. Her har børnene mulighed for musik, lys, hygge mv. det benyttes også til at arbejde i mindre grupper med f.eks. social træning (mobbekuffert trin for trin eller lignende pædagogiske materialer) Ateliet. Her har børnene mulighed for at male ved staffelier samt andre kreative udfoldelser. Træværkstedet. Her har børnene mulighed for at arbejde ved sløjdbænke. Sovebørn. Børnene kan få en lille middagslur hvor vi putter børnene med en historie og evt. stille musik efter behov. Vuggestuebørnene sover ude i vores krybberum i krybber eller barnevogn. De ældste vuggestuebørn sover inde på madresser. Børnehavebørnene sover også inde. Børnehuset har dyner og puder til børnene. Har de brug for sut, sovedyr mv. skal I selv medbringe dette. Gruppetid. Vi har gruppetid kl hver dag, indenfor dette tidsrum spiser vi mad i grupperne. Her arbejdes f.eks. med projekter relateret til vores pædagogiske læreplaner. Det kan også være en tur ud af huset. Nogle gange deler gruppen sig også op i mindre grupper og laver noget sammen med e n voksen. Der kan også være gruppetid på tværs af grupperne. Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Revideret den

11 Nyhedsbreve. Cirka hver anden måned vil I modtage et nyhedsbrev fra Karla Grøn via DayCare. Karla Grøns traditioner. Karla Grøn fest med valg til forældrebestyrelsen. Bedsteforældredage. Påskefrokost/påskeharen. Børnejulefrokost. Fastelavnsfest. Skovnisser til jul. Decembertraditioner bl.a. kirketur og juleværksteder. Afslutningsfest for skolebørn om dagen sidst i marts. Gruppebilleder hvert år. Goddag og farvel. En god start og afslutning på dagen, opnås ved, at få sagt ordentlig goddag og farvel til, børn, forældre og personale. Har barnet haft oplevelser, der kan få betydning for dets trivsel, skal der gives besked til os. Via denne information kan vi i børnehuset støtte og hjælpe barnet i hverdagen. Forældrene skal give besked, såfremt en anden henter barnet, ellers må vi ikke udlevere barnet. Barnet skal altid afleveres til en voksen, så vi ved at barnet er kommet. Legetøj. Børnene må gerne have legetøj med, med navn på, men det er på eget ansvar. Barnet skal acceptere, at andre børn også leger med det. Ligeledes kan vi heller ikke påtage os ansvaret, hvis legetøjet bliver væk eller går i stykker. Vi vil dog ikke have legetøj med batterier i, da disse ofte falder ud, og kommer til at ligge rundt omkring. Cykler og rulleskøjter. Børnene må ikke have cykler med i børnehuset til hverdag. Vi holder i stedet for en cykeldag ca. en gang om måneden. Husk cykelhjelm. Legepladsregler. Vi kalder vores legepladsområder for: Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Revideret den

12 Den store /Stenbedets legeplads, som er den gamle skolegård og Urtehavens legeplads, som er legepladsen med udgang fra Urtehaven. Og så har vi legepladsen omme bagved. Egne Cykler placeres under halvtaget. Børnene skal have cykelhjelme på når der cykles og skal tages af når man leger andre steder. Børn må ikke lege alene på legepladsen. Børnene klatrer kun i de høje træer omme bagved når der er voksne ved træerne. Kulturen er at alle hjælper med at rydde op før de går ind. Der ryddes til dels op ca inden frugt. Mad-og måltidspolitik. Vi har fuld forplejning i børnehuset. Der serveres et frokostmåltid til alle børn i Karla Grøn. Det kan være rugbrød med hjemmelavet pålæg, lidt lunt eller et varmt måltid. Der vil blive ophængt en madplan i børnehuset, så I kan følge med i hvad jeres barn får. Herudover bliver der serveret lidt frugt el.l. kl. ca og (Dette betales særskilt. ønsker man ikke dette, kan det fravælges via pladsanvisningen i Vejle kommune). Der serveres mælk og vand til frokost, og vand igennem hele dagen. Der er ansat en uddannet køkkenmedarbejder til at tilberede al maden til børnene. Se evt. vores fulde mad og måltidspolitik på hjemmesiden. Skiftetøj. Barnet skal have et ekstra sæt tøj med i institutionen. Desuden kan barnet have et par indesko/hjemmesko med, og ellers have udetøj med efter vejr og årstiderne. Er tøjet blevet vådt hænger det i tørreskabet, eller er i en pose, så I selv må tørre det til næste dag. Husk navn på tøj og fodtøj. Det er jeres ansvar hver dag inden I går, at sørge for at der er de ting på jeres barns rum, de vil kunne komme til at få brug for i løbet af dagen. Alle børn synes det er rarest at få sit eget tøj på når uheldet har været ude af den ene eller anden grund. Alle snore fra børnenes tøj bedes ligeledes fjernet af sikkerhedsmæssige årsager. Børnenes garderobekasser. Børnene har en garderobekasse hvor I kan lægge børnenes skiftetøj. Om fredagen skal I tage kassen med hjem, så garderoberne kan blive gjort rent. Særligt for vuggestuen. Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Revideret den

13 Børn i vuggestuen skal ikke selv medbringe bleer, barnevogn og sengetøj. Det har vi til børnene. Vi har et krybberum, hvor børnene kan sove i frisk luft året rundt. Der vil også være fuld forplejning. Snak evt. med personalet eller vores køkkenmedarbejder hvis der er særlige hensyn. Skiftetøj og tøj til at kunne være ude i medbringes hver dag. Fødselsdage. Fødselsdagsbarnet vælger dagens menu i samarbejde med vores køkkenmedarbejder ud fra nogle billeder hun har udvalgt. Herudover synger vi, hejser flaget og fejrer fødselsdagsbarnet. Børnene på gruppen laver en fælles gave til fødselaren. Den gode overgang fra børnehaven til før-sfo. Vi ser hele barnets institutionstid som en læring på vej mod skolen, men arbejder ekstra målrettet med før-sfo-børnene det sidste halve år inden de forlader os Vi vil arbejde ud fra flg. emner: Vi vil arbejde ud fra de seks punkter i vores læreplaner. Vi vil arbejde i mindre grupper, Vi vil arbejde med rim & remser, højtlæsning og fortælling, bogstaver og kalender. Vi vil arbejde med motoriske aktiviteter, både i gymnastiksalen, på det Grønne Område og i skoven. Vi vil give børnene små pligter så som at dække bord, rydde op etc. Vi vil gerne gøre børnene bevidste om, at det er sjovt at lære at tilegne sig viden, derfor vil vi lave nogle små opgaver. Vi vil tage på besøg i børnenes respektive før-sfoér, her vil tilbuddet blive ens for alle sfobørnene. Vi gør dette for at gøre børnene trygge ved det nye de skal møde, når de er færdige i børnehuset. Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Revideret den

14 Den gode overgang fra dagplejen til Karla Grøn. Vores mål for samarbejdet er at skabe en glidende overgang fra dagplejen til børnehuset så barnet oplever en tryg start, hvor det allerede inden opstarten kender børn og voksne fra Urtehaven. Dagplejerne har deres eget rum i børnehuset, som er deres base når de er på besøg. Sammen med besøgene i børnehuset giver dette dagplejeren en større mulighed for, sammen med forældre og børnehusets personale, at forberede barnet til livet i børnehuset. Sprogvurdering Vi har valgt at lave en sprogvurdering af alle børn når de er ca. 1 år og igen når de er ca. 3 år. Det foregår i samarbejde med personale og forældre. I vil få nærmere information om hvordan det foregår. Hvis der er behov for en særlig indsats i forhold til et barns sproglige indsats laver vi en ny sprogvurdering igen når barnet er 5 år. Selve vores pædagogiske arbejde med børnenes sproglige udvikling er nærmere beskrevet i vores pædagogiske læreplaner. Dialogprofil Vi benytter dette til oplæg til vores forældresamtaler når barnet er ca. 1 år (opstart i vuggestuen), ca. 3 år- opstart i børnehaven og ca. 5 år overlevering til før-sfo. Forældre og personale udfylder begge et skema, som på baggrund af dette laver en børneprofil, som benyttes til at tale sammen ud fra. Fravær og sygdom. Ved fridage, sygdom eller andet fravær, vil vi meget gerne have besked i børnehuset inden kl via DayCare eller på telefon. Vi vil gerne have besked om sygdommen af hensyn til de andre børn. Bliver barnet sygt i børnehuset kontaktes forældrene. Ved at melde barnets fravær giver det os mulighed for at informere forældrene om evt. ture ud af huset, ændringer af planlagte ture til barnet kommer i institutionen igen. Se også vores retningslinier for sygdom og medicingivning i institutionen. Møder. Der afholdes fællesspisning med valg til forældrebestyrelsen en gang om året den såkaldte KARLA GRØN-fest. Personalet holder afdelings og gruppemøder, hvor de pædagogiske aktiviteter planlægges. Desuden er der personalemøde hver 6. uge uden for arbejdstiden. Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Revideret den

15 Ændring af oplysninger på DayCare. Sker der ændringer af bopæl eller arbejdsplads (herunder tlf. nummer), må barnet flere ting selv o.l., tilladelse til foto m.m. skal dette løbende holdes ajour på DayCare-home. Sikkerhed for børnene. Personalet vil gerne henstille til at børnene ikke har plastikposer, halskæder og pyntetørklæder med/på i børnehuset af sikkerhedsmæssige årsager. Herudover må der ikke være snore i børnenes jakker, trøjer mm. Evakueringsøvelse. Hvert år afholder vi evakueringsøvelse i Karla Grøn. Dette gør vi for at gøre børn og personale trygge ved en evt. evakuering. Vi taler med børnene om emnet i gruppetiden frem mod øvelsen. I vil få nærmere besked på nyhedsbreve. Tavshedspligt. Institutionens personale samt bestyrelsen har tavshedspligt med alt hvad de får kendskab til, under deres daglige arbejde i institutionen. Opsynspligt. For institutionsbørn gælder fuld opsynspligt. Institutionen er først ansvarlig for barnet, når det er afleveret i institutionen af en voksen. Vi benytter DayCare touchskærmsystem til registrering af hvilke børn der er kommet og taget hjem. Det er forældrene der selv taster børnene ind og ud. (Ikke børnene selv og heller ikke personalet). Forsikring. Hvis børnene gør skade på hinanden er hovedregelen, at mellemværendet afgøres mellem de to parter. Skaderne kan dermed henvises til afgørelse mellem hjemmenes egne indboansvarsforsikringer. Ved skade på børnehusets inventar eller bygninger skal forældrene anmelde det til egen indbo-/familieforsikring. Udmeldelse. Når jeres barn skal udmeldes fra Karla Grøn, skal det ske en måned forud, til den 1. eller den 15. i måneden. Udmeldelser foretages digitalt (den digitale pladsanvisning) via Vejle kommunes hjemmeside. Venlig hilsen Personale og forældrebestyrelse i Karla Grøn. Læs meget mere på Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Revideret den

Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn

Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn revideret 12.04.16 1 Kære forældre. Velkommen i Børnehuset Karla Grøn. Folderen er tænkt som praktiske oplysninger om børnehusets

Læs mere

Forældrefolder STJERNESKUDDET

Forældrefolder STJERNESKUDDET Forældrefolder STJERNESKUDDET Forældrefolder Stjerneskuddet 2015. Revideret den 09.02.15 1 Kære forældre. Velkommen Stjerneskuddet Folderen er tænkt som praktiske oplysninger om husets hverdag, traditioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie.

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. På Fredensgård har vi fokus på at være ude i naturen. Derfor vil

Læs mere

Velkommen til Glyngøre Vuggestue

Velkommen til Glyngøre Vuggestue Velkommen til Glyngøre Vuggestue En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov Vuggestue og Børnehave Kirkestræde 12, Glyngøre Tlf. 97 10 00 19 1 Vi byder jer velkommen i Glyngøre Vuggestue. Vi glæder os

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Velkommen til Børnegården i Ollerup

Velkommen til Børnegården i Ollerup Velkommen til Børnegården i Ollerup Børnegården Ollerup Svendborgvej 3 D 5762 Vester Skerninge Børnegården i Ollerup er en privatejet natur- og idrætsinstitution, som ligger ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE Indledning: Kære forældre. Velkommen til Vemb Børnehave og til det kommende samarbejde omkring Jeres barn og dets hverdag i børnehaven.

Læs mere

Børnehaven Rømersvej. Rømersvej 2 4. 9700 Brønderslev Tlf.: 99454986. E-mail: lene.mariegaard@99454545.dk Hjemmeside: www.bornehaven-romersvej.

Børnehaven Rømersvej. Rømersvej 2 4. 9700 Brønderslev Tlf.: 99454986. E-mail: lene.mariegaard@99454545.dk Hjemmeside: www.bornehaven-romersvej. Børnehaven Rømersvej. Rømersvej 2 4. 9700 Brønderslev Tlf.: 99454986. E-mail: lene.mariegaard@99454545.dk Hjemmeside: www.bornehaven-romersvej.dk 0 Velkommen: Velkommen i børnehaven Rømersvej. Vi har lavet

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Velkommen i Labyrinten. Børn og voksne

Velkommen i Labyrinten. Børn og voksne Velkommen i Labyrinten Børn og voksne Velkommen i Labyrinten! Adresse: Tlf.nr.: Hjemmeside: e-mail: Børnenormering: Børnehaven Labyrinten Langgade 80 7321 Gadbjerg 76 81 88 50 (kontor) 76 81 88 52 (køkken)

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Velkommen til Børnegården i Ollerup

Velkommen til Børnegården i Ollerup Velkommen til Børnegården i Ollerup Børnegården Ollerup Svendborgvej 3 D 5762 Vester Skerninge Børnegården i Ollerup er en privatejet natur- og idrætsinstitution, som ligger ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Læs mere

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave.

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Velkommen til Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores

Læs mere

Velkommen til Dagmargårdens fleksgrupper. Mariehønsene & Bamserne

Velkommen til Dagmargårdens fleksgrupper. Mariehønsene & Bamserne Velkommen til Dagmargårdens fleksgrupper Mariehønsene & Bamserne Fleksafdelingen består af 2 grupper: Mariehønsene og Bamserne. Begge grupper er normeret til max. 20 børn mellem 2 og 5 år. Der er to pædagoger

Læs mere

A-Z folder for Klintholm

A-Z folder for Klintholm A-Z folder for Klintholm Klintholm Aktiviteter udenfor huset. Skal en børnegruppe på tur ud over det sædvanlige, bliver det skrevet på tavlen. Alle aktiviteter foregår som udgangspunkt i børnehavens åbningstid.

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE Indledning: Kære forældre. Velkommen til Vemb Børnehave og til det kommende samarbejde omkring Jeres barn og dets hverdag i børnehaven.

Læs mere

Møder i børnehaven/vuggestuen

Møder i børnehaven/vuggestuen Forældresamtaler Når der er gået ca. 3 måneder efter at barnet er begyndt i børnehave/vuggestue, vil I få tilbudt en samtale med den pædagog, som er fast på barnets stue. Samtalen vil dreje sig om barnets

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Børnehuset Pilekvisten

Børnehuset Pilekvisten Børnehuset Pilekvisten Børnehuset Pilekvisten Pilekvisten er en aldersintegreret daginstitution med et middeltal på 94 børn i alderen 0-6 år. Børnene er fordelt i to afdelinger, i daglig tale kaldet Den

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Ved overgang til vuggestuen, er I velkommen til at være sammen med jeres barn i en indkøringsperiode.

Læs mere

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase.

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase. Kære Du skal snart starte i Børnehaven Bølgen, og du kan tro, vi glæder os til at møde dig og dine forældre. Inden du starter på, må du og din mor og far gerne komme på besøg. Det er en god ide, hvis din

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Visby Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Visby Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier,

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - En integreret gruppe i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Hyrdehøj!

Velkommen til Børnehuset Hyrdehøj! Velkommen til Børnehuset Hyrdehøj! Vi glæder os til at byde jer velkomne her hos os. Den første dag her i børnehuset vil vi bruge god tid på, at vise jer mange af de dejlige ting vores hus indeholder,

Læs mere

D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-1 -

D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-1 - D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-12 - - 1 - Andre oplysning Det skal du huske hver dag En eftermiddagsmadpakke, så dit barn kan holde sig mæt til det skal hjem. Et par hjemmesko

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Velkomstfolder. Børnehaven Myretuen VI HAR ALTID VARM KAFFE PÅ KANDEN. Børnehaven Myretuen. Egeballe 1A 5672 Broby Tlf. 72 53 44 20 / 72 53 44 21

Velkomstfolder. Børnehaven Myretuen VI HAR ALTID VARM KAFFE PÅ KANDEN. Børnehaven Myretuen. Egeballe 1A 5672 Broby Tlf. 72 53 44 20 / 72 53 44 21 Velkomstfolder Børnehaven Myretuen VI HAR ALTID VARM KAFFE PÅ KANDEN Børnehaven Myretuen Egeballe 1A 5672 Broby Tlf. 72 53 44 20 / 72 53 44 21 Indhold Velkommen... 2 Åbningstider... 2 Lukkedage... 2 Adresse...

Læs mere

Velkommen til Ågerup Børnehus!

Velkommen til Ågerup Børnehus! Velkommen til Ågerup Børnehus! Krogvejen 4, Ågerup, 4390 Vipperød. 1 Kære forældre. Velkommen til Ågerup børnehus! Vi håber, på et godt samarbejde med jer, og vi glæder os til, at lære jeres barn at kende.

Læs mere

Forældrebestyrelsen og personalet vil gerne byde børn og forældre HJERTELIG VELKOMMEN til FRISENBORG.

Forældrebestyrelsen og personalet vil gerne byde børn og forældre HJERTELIG VELKOMMEN til FRISENBORG. Forældrebestyrelsen og personalet vil gerne byde børn og forældre HJERTELIG VELKOMMEN til FRISENBORG. Frisenborg. Frisenborg blev bygget i 1987 og er en aldersintegreret institution. P.t. har vi 80 børnehave-børn

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere

Børnehuset ved Noret Nor Allen 4 4220 Korsør Tlf. 58 37 01 81 Mail. boernehusetvednoret@slagelse.dk. VELKOMMEN TIL Børnehuset ved Noret

Børnehuset ved Noret Nor Allen 4 4220 Korsør Tlf. 58 37 01 81 Mail. boernehusetvednoret@slagelse.dk. VELKOMMEN TIL Børnehuset ved Noret Børnehuset ved Noret Nor Allen 4 4220 Korsør Tlf. 58 37 01 81 Mail. boernehusetvednoret@slagelse.dk VELKOMMEN TIL Børnehuset ved Noret 1 Medarbejderne Leder: Britta pædagog 37 timer Souschef: Malene pædagog

Læs mere

Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er:

Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er: VELKOMMEN TIL BØRNEINSTITUTIONEN HAMPELAND Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er: Nærvær Anerkendelse. Samarbejde Struktur. Kære og forældre. Velkommen

Læs mere

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie.

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Vi vil gerne have besøg af jer, inden du starter. Så kan I se

Læs mere

Velkommen til. Skovhuset LBO Vester Hornum

Velkommen til. Skovhuset LBO Vester Hornum 1 Velkommen til Skovhuset LBO Vester Hornum Vester Hornum LBO Hovedgaden 83 Vester Hornum 9640 Farsø 99669608 mobil30510998 I denne velkomstfolder får I en kort orientering om V. Hornum LBO Skovhusetog

Læs mere

Velkommen til Kirsebærhuset.

Velkommen til Kirsebærhuset. Velkommen til Kirsebærhuset. Et kommunalt integreret dagtilbud Idrætsvej 73-75 2650 Hvidovre Tlf.: 72 48 99 44 1 Velkommen. Kirsebærhuset består af fire stuer: På hver stue er der to pædagoger og en medhjælper/studerende

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Velkommen til. Hadsten Børnehave Lindevej 4 8370 Hadsten Tlf. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

Velkommen til. Hadsten Børnehave Lindevej 4 8370 Hadsten Tlf. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Velkommen til Hadsten Børnehave Lindevej 4 8370 Hadsten Tlf. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave er en selvejende institution Vores institution skal være et sted, hvor både børn og voksne

Læs mere

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen Dagplejen Dagtilbudsafdelingen Velkommen 2 3 Pædagogiske læreplaner Vi byder jer og jeres barn velkommen i dagplejen i Viborg Kommune. I dagplejen modtager vi børn i alderen 0 3 år. Børnene kan blive i

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Søløven.

Velkommen til Børnehaven Søløven. Velkommen til Børnehaven Søløven. Børnehaven Søløven er en kommunal børnehave og er en del af Sparkær LBO. Adresse: Børnehaven Søløven Sølystvej 33, Sparkær 8800 Viborg TLF. 87871595 E-mail: bh.soeloeven@viborg.dk

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere

Virksomhedsplan for:

Virksomhedsplan for: Virksomhedsplan for: Indhold Tilhørsforhold, telefonnumre og personale side 3 Målsætning, værdier og øvrige mål side 4 Dagsplan side 5 Kost side 6 Personalesamarbejde og de voksnes roller side 7 Forældresamarbejde

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende.

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Vores værdier er: Glæde, nærvær, respekt, faglighed og mod. NORMERET BØRNETAL: Højvangshavens Integrerede Institution

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Skovparken!

Velkommen til Børnehaven Skovparken! Velkommen til Børnehaven Skovparken! Med disse sider vil vi gerne give jer nogle praktiske oplysninger og give jer et indtryk af, hvordan det er at gå i vores børnehave. Der er specielt to forhold, der

Læs mere

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa Velkommen i dagplejen i Område Grenaa 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

2010/2011 Skolefritidsordningen ved

2010/2011 Skolefritidsordningen ved 2010/2011 Skolefritidsordningen ved Grundlagt 1898 Hovedgaden 47, 4270 Høng Information SFO: Direkte telefonnummer er 5884 1775 Høng Privatskole Hovedgaden 47 4270 Høng SFO Skolefritidsordning modtager

Læs mere

Velkommen til Humlebien

Velkommen til Humlebien Velkommen til Humlebien Humlebien Sct. Jørgens Park 17 4700 Næstved Tlf. 55 88 75 10 Email:Humlebien@naestved.dk Kære forældre Med denne folder vil vi gerne byde Jer og Jeres barn velkommen i Humlebien.

Læs mere

Furvej 7 7800 Skive 9915 3500

Furvej 7 7800 Skive 9915 3500 Daginstitution Resen Furvej 7 7800 Skive 9915 3500 Daginstitution Resen Kernehuset. Velkommen til Resen Daginstitution. Vi håber både du og dit barn bliver glade og trygge ved hverdagen i Børnehaven, og

Læs mere

Side 2 S K J O L D G Å R D E N S B Ø R N E H A V E O G V U G G E S T U E. Informationer om Skjoldgården. Åbningstider 4. Telefonnumre 4.

Side 2 S K J O L D G Å R D E N S B Ø R N E H A V E O G V U G G E S T U E. Informationer om Skjoldgården. Åbningstider 4. Telefonnumre 4. I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Informationer om Skjoldgården Åbningstider 4 Telefonnumre 4 Normering 4 Ferielukning 4 Fuldtid eller deltidsplads 4 Daglige informationer 4 Skjoldgårdens målsætning

Læs mere

Bissensvej 1 A. Velkommen til Børnehaven Bissensvej. Hej. Vi vil gerne sige velkommen til dig og din familie i Børnehaven Bissensvej

Bissensvej 1 A. Velkommen til Børnehaven Bissensvej. Hej. Vi vil gerne sige velkommen til dig og din familie i Børnehaven Bissensvej Velkommen til Børnehaven Bissensvej Hej Vi vil gerne sige velkommen til dig og din familie i Børnehaven Bissensvej Din primærpædagog hedder Dine voksne på gruppen hedder Vi glæder os meget til at se dig

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Gelsted Børnehus

VELKOMMEN TIL. Gelsted Børnehus VELKOMMEN TIL Gelsted Børnehus Gelsted Børnehus Koldinghave 3 5591 Gelsted Telefon 8888 5456 Gelsted Børnehus er bygget i 2013. Vi bor på en stor grund i tæt forbindelse med skole, SFO og hal. Energien

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE. Vemb Børnehave Præstegårdsvej 4 7570 Vemb Tel. 96 11 54 90 vemb.boernehave@holstebro.dk

INFORMATIONSHÆFTE. Vemb Børnehave Præstegårdsvej 4 7570 Vemb Tel. 96 11 54 90 vemb.boernehave@holstebro.dk INFORMATIONSHÆFTE Vemb Børnehave Præstegårdsvej 4 7570 Vemb Tel. 96 11 54 90 vemb.boernehave@holstebro.dk 2 Vemb Børnehave, Præstegårdsvej 4, 7570 Vemb, Tlf. 96 11 54 90, vemb.boernehave@holstebro.dk Indledning:

Læs mere

Børnehuset Søstjernen

Børnehuset Søstjernen Børnehuset Søstjernen Ullasvej 5 3700 Rønne 56 92 43 50 Kære og forældre. Hermed en hilsen fra Børnehuset Søstjernen hvor du skal starte. Du skal gå hos, hvor der er andre børn. De voksne i din gruppe

Læs mere

Børnehave. Himmelblå Blomsterhøjen

Børnehave. Himmelblå Blomsterhøjen Børnehave Himmelblå Blomsterhøjen 2012-2013 Velkommen til børnehaven Børnehaven er en del af Menighedsinstitutionen Troelstrupgård. Børnehaven er normeret til 44 børn fordelt på 2 stuer Himmelblå og Blomsterhøjen.

Læs mere

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Vi ønsker hermed at byde jer og jeres barn velkommen i Landsbyordningen på Hou skole. Vi håber, at denne folder kan

Læs mere

Velkommen i. Børnehuset Brillesøen

Velkommen i. Børnehuset Brillesøen Hej Velkommen i Børnehuset Brillesøen Afd. Kærmosen & Tranekæret 1 Du skal gå i De voksne på din stue hedder: 2 Børnehuset Brillesøen www.brillesoen.albertslund.dk Afd. Kærmosen Tranehusene 75 2620 Albertslund

Læs mere

Velkommen i børnehaven:

Velkommen i børnehaven: Velkommen i børnehaven: Grauballe Børnegård er én af de 3 enheder i daginstitutionen Gudenåen. Grauballe børnegård er en integreret institution med børn i alderen 0 6 år. Vi er normeret til 21 vuggestuebørn

Læs mere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere 16 Velkommen i 16 Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere Voldum Børnehave 2 15 Østervænget 1 8370 Hadsten Hej Vi vil gerne byde dig velkommen i Voldum Børnehave, vi glæder os meget til du starter her

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Vores bålhytte Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS TOFTHØJSK LEN Velkommen i Tofthøjskolens DUS Side 2 Velkommen til nye børn Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Tofthøjskolens DUS. Vi håber, vi vil få et godt samarbejde omkring

Læs mere

Velkommen til Rønbjerg Børnehave

Velkommen til Rønbjerg Børnehave Velkommen til Rønbjerg Børnehave Præsentation af børnehaven Rønbjerg Børnehaven blev etableret i maj 1993 i en tidligere pedelbolig, og i 2005 blev der bygget en tilbygning mellem børnehaven og fritidsordningen

Læs mere

Velkommen til. Personalet i børnehuset: Der er ansat 5 pædagoger samt 2 pædagogmedhjælper 1 køkken dame. Børnehuset har tilknytte to faste vikarer.

Velkommen til. Personalet i børnehuset: Der er ansat 5 pædagoger samt 2 pædagogmedhjælper 1 køkken dame. Børnehuset har tilknytte to faste vikarer. Personalet i børnehuset: Der er ansat 5 pædagoger samt 2 pædagogmedhjælper 1 køkken dame. Børnehuset har tilknytte to faste vikarer. Velkommen til Børnehuset Østergade Østergade 63 7900 Nykøbing Mors Tlf:

Læs mere

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave.

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Velkommen til Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Børneby Øster er en kommunal institution med ca. 140 børn i alderen 2 år og 9 måneder

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

I Grejsdalens Børnehus afholdes der for at styrke fælleskabet, årligt en række arrangementer.

I Grejsdalens Børnehus afholdes der for at styrke fælleskabet, årligt en række arrangementer. Som en institution i Vejle kommune arbejder vi på, at skabe et inkluderende miljø, hvor børnene oplever sig som en del af et fællesskab hvor der er plads til alle. For at lykkedes med det, er det vigtigt

Læs mere

Langhøj Dagtilbud. Mariehønen. Integreret vuggestue og børnehave. Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer.

Langhøj Dagtilbud. Mariehønen. Integreret vuggestue og børnehave. Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer. Langhøj Dagtilbud Mariehønen Integreret vuggestue og børnehave Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer.dk http://langhoej.struer.dk Velkommen i Langhøj Dagtilbud, Mariehønen. Når

Læs mere

Vi ønsker alle en rigtig god sommer

Vi ønsker alle en rigtig god sommer Dokumentation Ved indgangen til Fritteren, i Glasgangen, har vi lavet en aktivitetstavle, så børnene kan danne sig et overblik over, hvad der sker i huset. Det er et stort hus, og det kan være svært for

Læs mere

Forældrefolder. Børnehuset Troldemosen. Tlf. 3998 4480. Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte. www.bhtroldemosen.dk. Email: troldemosen@gentofte.

Forældrefolder. Børnehuset Troldemosen. Tlf. 3998 4480. Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte. www.bhtroldemosen.dk. Email: troldemosen@gentofte. Børnehuset Troldemosen Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte Forældrefolder Tlf. 3998 4480 www.bhtroldemosen.dk Email: troldemosen@gentofte.dk HB Handicap-Befordring tlf.36 72 10 10 8 Forældrebestyrelse

Læs mere

Med venlig hilsen personalet i Børnehaven.

Med venlig hilsen personalet i Børnehaven. Velkommen til Rønbjerg Børnehave Vi håber, at I kan danne jer et lille indblik i børnehavens hverdag og værdier ved at læse denne lille folder. Ellers så vil vi opfordre til at gå på vores hjemmeside www.roenbjergboernehave.dk.

Læs mere

Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole

Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole Forord Velkommen til SFO Lovsøen. I denne pjece finder I oplysninger, som er værd at vide, når jeres barn starter hos os. Tal også med jeres

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Hverdagen ser nogenlunde sådan

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i børnehaven, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i børnehaven, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 13 Side 2 af 13 Kære Velkommen til Frøgårdens Børnehave. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk Informationsmateriale til nye forældre i Delfinhusets vuggestuegruppen Indholdsfortegnelse Delfinhuset.... 2 Dagsrytme i vuggestuen.... 3 Aktiviteter. 4 Forældresamarbejde.. 5 Status- og udviklingssamtalen....

Læs mere

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø.

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø. Velkommen i børnehuset Hyldebo Daginstitutionen Hyldebo Hyldevænget 2-4 Tlf: 46 19 06 19 Prøv også at klikke ind på www.hyldebo.roskilde.dk. Åbningstider: Mandag-torsdag Kl. 6.30-17.10 Fredag Kl. 6.30-16.20

Læs mere

Velkommen i Grauballe vuggestue

Velkommen i Grauballe vuggestue Velkommen i Grauballe vuggestue Grauballe Børnegård er én af de 3 enheder i daginstitutionen Gudenåen. Grauballe Børnegård er en integreret institution med børn i alderen 0 6 år. Vi er normeret til 21

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Børnehuset Humlebien. Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419. Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien.

Børnehuset Humlebien. Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419. Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien. . Børnehuset Humlebien Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419 Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien.hvidovre VELKOMMEN TIL HUMLEBIEN Denne pjece er tænkt som en hjælp, når dit

Læs mere