HSU HR OG ORGANISATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HSU HR OG ORGANISATION"

Transkript

1 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU M Ø D E R E F E R A T - G O D K E N D T 15. JANUAR 2014 Forum HSU HR OG ORGANISATION Møde afholdt: 4. december 2013 Sted: Udvalgsværelse 1 HR-ARBEJDSMILJØ OG SAMARBEJDE NØRREGADE 10 Referent: Karen Boesen POSTBOKS KØBENHAVN K Til stede: Fra ledelsessiden: Rektor Ralf Hemmingsen (formand), prorektor Lykke Friis, dekan John Renner Hansen (Science), dekan Ulf Hedetoft (Hum), universitetsdirektør Jørgen Honoré, vicedirektør Lisbeth Møller, dekan Kirsten Busch Nielsen (Teo), dekan Troels Østergaard Sørensen (Samf), prodekan Jørn Vestergaard (Jura), dekan Ulla Wewer (Sund). Fra medarbejdersiden: Ingrid Kryhlmand (næstformand, HK-Kontor), Peter B. Andersen (DM- VIP), Ole Bested (Dansk Metal), Dorte Brix (HK-Lab), Jette Fugl (BF), Signe Møller Johansen (DM-AC-TAP), Anders Milhøj (DJØF-VIP), Lars Palmgren-Salomonsson (Dansk Metal), Allan Randrup Thomsen (FAS), Leif Søndergaard (DM-VIP), Tina Wandall (Dbio). Fraværende med afbud: Prodekan Thomas Bjørnholm, Joan Lykkeaa (HK-Lab), Thomas Vils Pedersen (DM-VIP). Desuden deltog: Vicedirektør Anni Søborg under punkt 4 og vicedirektør Anders Boe Hauggaard-Nielsen under punkt 8.4. DIR MOB REF: KAMA

2 Ad 2. Godkendelse af dagsorden Referatet af mødet den 27. november 2013 var endnu ikke forhåndsgodkendt og sendes i stedet ud til skriftlig godkendelse. Med hensyn til oversigten over opfølgningspunkter, er der aftalt møde den 19. december vedr. TR-listen. Overstregninger betyder, at opgaven er løst. Signe Møller Johansen spurgte til status for arbejdsgruppen for opslag af TAP-stillinger. Lisbeth Møller svarede, at der arbejdes på sagen og at hun vender tilbage hurtigst muligt. Herefter blev dagsordenen godkendt. Ad 3. Aktuel økonomi 3.1 Status for arbejdet med budget 2014 Jørgen Honoré sagde, at HSU fik en grundig gennemgang af budgettet på mødet den 27. november Forslagene til rettelser fra HSU er udført og budgettet er sendt til bestyrelsen til drøftelse på møde den 10. december. Budgettet ligger tilgængeligt på bestyrelsens hjemmeside. Ingrid Kryhlmand sagde, at set i lyset af de meningsudvekslinger der var på HSU mødet den 27. november, foreslår medarbejdersiden at HSU i starten af 2014 drøfter, hvordan budgetter skal behandles i SU på de forskellige niveauer i organisationen. Det er vigtigt at få sat nogle snitflader på plads. Rektor accepterede dette forslag. Ad 4. Studiefremdriftsreformen indhold og konsekvenser Lykke Friis sagde at KU har som mål, at sætte de studerende mere i centrum. Som en konsekvens af de studerendes kritik af KU s forslag til begrænsning af studietiden har ledelsen besluttet, at der ikke iværksættes yderligere initiativer her og nu. KU afventer bekendtgørelsen og afklaringer fra ministeriet og håber der er klarhed inden jul. Lykke Friis sagde yderligere, at der i januar 2014 er afsat tid til at udarbejde en indfasningsplan i samarbejde med de studerende. Problemstillingen skal også drøftes i Senatet. KU skal naturligvis overholde landets love. Der bliver tale om en række initiativer med fokus på gulerod i stedet for pisk. Det drejer sig bl.a. om flere timer, fokus på pædagogik, forbedring af studiemiljøet, mere studievejledning, flere sommerskoler mv. I 2015 gøres boet op og hvis ikke disse initiativer virker, så må vi se på hvilke initiativer, der så er behov for. Det kan bl.a. være de orlovsregler og studieaktivitetsregler, der blev foreslået i det arbejdspapir, som prodekanerne har udarbejdet, og som fandt vej til Universitetsavisen, inden Ledelsesteamet havde haft mulig for at drøfte det. Lykke Friis fortalte, at KU står overfor en kolossal udforing med at reducere studietiden med 7,6 måneder i KU står til at miste godt 300 mio. om året fra Hvis ikke der gøres noget, kan det resultere i dårligere studier SIDE 2 AF 14

3 og fyringer. Der er tale om en omvendt fartbøde. Der skelnes ikke mellem om de studerende bliver forsinket, fordi de holder orlov på sofaen eller om forsinkelsen skyldes, at de har prioriteret at studere i udlandet eller tager orlov til forskning. Lykke Friis fortalte videre, at lovkravene skal implementeres. Hvis loven skulle udskydes eller ændres, skal den genforhandles i Folketinget. KU skal være klar til fra 1. september 2014, at tvangsmelde de studerende til eksamener svarede til 60 ECTS om året. KU skal desuden kunne håndtere, at de studerende kan få overført point fra kurser/eksaminer, de har taget på andre universiteter. Alt i alt er der et betydeligt handlingspres på KU. Behovet for systemunderstøttelsen er også betydelig. KU har tilkendegivet overfor ministeriet, at universitetet har brug for en samlet overgangsordning. Vi er nødt til at vente på svar, før vi kan udarbejde en samlet indfasningsplan. Vi må desuden håbe, at det virker med gulerodsmodellen. Tina Wandall spurgte, hvad det modsatte af den omvendte fartbøde vil være. Betyder det, at KU vil miste penge lige meget hvad vi gør. Det må være en politisk opgave at fortælle ministeriet, at hvis vi presser de studerende for hårdt, så får vi større frafald. Lykke Friis svarede, at hun er enig i betragtningen om, at det kan give større frafald. KU har regnet på, at strammes reglerne alt for meget, så er resultatet et øget frafald. Ledelsen prøver også at tage det op politisk. KU er dog det universitet, som generelt står dårligst i forhold til gennemførelsesprocenten. KU har også forsøgt at argumentere for, at der skal skelnes mellem nye studerende og studerende, der allerede er i gang. Studerende som er i gang og har planlagt deres studier, fx udenlandsophold, bliver også straffet. Leif Søndergaard sagde, at det ikke kun er de studerendes opgave, at arbejde for at ændre loven. Rektorkollegiet har vel også en stor opgave. KU har desuden en opgave med at støtte de studerende, som af forskellige grunde har svært ved at gennemføre deres uddannelse til tiden. Anders Milhøj sagde, at HSU selvfølgelig ikke har mulighed for at ændre loven, men det er vigtigt, at KU står sammen om at gøre det bedre. Anders Milhøj sagde yderligere, at den mail, som er sendt til de studerende om reformen, også burde være sendt til medarbejderne. Anders Milhøj sagde endvidere, at HSU for en uge siden hørte, at der skal ansættes flere VIP ere, og at det er vanskeligt, fordi det skal være udenlandske stjerneforskere. Hvordan hænger det samme med fremdriftsreformen? Det virker ikke som om KU prioriterer gennemførelsen med denne retorik, når KU har egne forskere gående, som kan undervise fra dag 1. Anders Milhøj sagde yderligere, at bedre pædagogik ikke er løsning på alt. Det kan godt være, at der skal undervises mere, men at tvinge erfarne undervisere på kurser i pædagogik er ikke vejen frem. Som vejleder er det desuden en udfordring, at skulle sige til den studerende du skal aflevere dit speciale nu og ikke vente en måned eller to til du kan en topkarakter. SIDE 3 AF 14

4 Lykke Friis takkede for de gode kommentarer. Lykke Friis sagde, at hun er enig med Leif Søndergaard i, at KU har pligt til at gøre opmærksom på også politisk hvor fremdriftsreformen skaber problemer. Det har KU også gjort, men stod lidt alene på broen. KU arbejder på en samlet overgangsordning. Det er ikke realistisk at tro, at Rektorkollegiet kan få ændret en lov, som er vedtaget for forholdsvis nylig. Med hensyn til mailen til de studerende, sagde Lykke Friis, at den også kunne være sendt til medarbejderne. Hun forklarede, at mailen indeholdt oplysninger om, at der er vedtaget en lov om studiefremdrift og hun ikke havde forudset, at den ville skabe så meget furore. Med hensyn til pædagogik er der ingen medarbejdere, der vil blive tvunget på kurser i pædagogik. KU fortsætter med de initiativer, der allerede er iværksat på dette område. Ingrid Kryhlmand spurgte, om KU har set på, hvad det i praksis betyder, at universiteterne har et kollektivt ansvar for at opfylde fremdriftsreformen. Kan det betyde at vores 7,6 måneder bliver forøget? Lykke Friis svarede, at der er skruet en snedig model sammen, som betyder, at hvis søster begår noget forkert, så straffes mor og far også. Hvis KU ikke opfylder kravene, vil det altså komme til at koste de øvrige universiteter penge. Signe Møller Johansen sagde, at hun godt kan få ondt i maven på sine kollagers vegne. Det er i stor udstrækning AC-TAP, der har den personlige kontakt med de studerende. Der er allerede et stort pres på administrationen omkring, hvordan skal den nye situation håndteres. Der vil blive brug for mange ressourcer til at løses den. Medarbejderne efterspørger konkrete handlingsanvisninger til at håndtere situationen med fremdriftsreformen. Signe Møller Johansen spurgte desuden til - I forhold til indfasning af reformen om det er sådan, at hvis KU ikke kommer op i omdrejninger, vil reformen blive dyrere med tiden, og om der er lavet risikovurderinger af det? Signe Møller Johansen sagde desuden, at der er stor forskel på studier og deres gennemførelsestid på KU. Har ledelsen gjort sig tanker om, hvem man særligt gerne vil have til at gennemføre til tiden, og om der er forskellige målgrupper, der kræver forskellige indsatser? Lykke Friis gav Signe Møller Johansen ret i, at administrationen og ikke mindst studievejledninger og administrationer er spændt hårdt for. Problemet er, at så længe KU ikke har bekendtgørelsen, kan vi ikke give de studerende fyldestgørende svar. Derfor må vi vente indtil bekendtgørelsen foreligger og i mellemtiden kommunikere, så godt vi kan. Lykke Friis er fuldt bevidst om, at det må være ekstremt frustrerende ikke at kunne give de studerende fyldestgørende svar. Med hensyn til økonomien i reformen er det korrekt, at det vil koste KU penge, når vi implementerer reformen langsommere end prodekanernes idékatalog lagde op til. Forslagene fra prodekanerne er taget af bordet for nu, men ikke smidt ud. Forslagene kan blive taget op igen, hvis gulerødderne ikke virker. SIDE 4 AF 14

5 Ingrid Kryhlmand sagde, at der bør gives handlingsanvisninger til medarbejderne, fordi der sidder kollegaer, som ikke kan svare på spørgsmål om reformen, som de studerende stiller. Det gælder både VIP og TAP. Rektor sagde, at det er en god idé at kommunikere om reformen hvad ved vi og hvad ved vi ikke lige nu. Anni Søborg sagde, at der løbende lægges opdaterede informationer på KUnet. Ad. 5. Drøftelse af intern kommunikation på KU opfølgning på Højberg-rapporten Rektor fortalte, at rapporten er blevet til på hans foranledning, idet han har ønsket at få et fagligt, og uafhængigt, blik på KU s kommunikation, bl.a. på baggrund af resultaterne fra APV https://intranet.ku.dk/kommunikation/nyheder/documents/ku_udredning_ FINAL _korrekturlæst_opsat.pdf Lykke Friis fortalte, at rapporten favner meget bredt. Rapporten er blevet drøftet et par gang i LT, og der er enighed om at rapportens konklusioner skal behandles i de relevante spor og søjler, fx studiesøjlen og LUKU. Der vil ikke være noget, der komme til at hedde et Højberg-spor. Noget af det vigtigste, som rapporten fremhæver, er kommunikationen med de studerende. Overordnet set bruger KU ikke de rette redskaber til denne kommunikation. Området skal fremadrettet løftes meget bedre end i dag. Med hensyn til ledelseskommunikation fremhæver rapporten at det bl.a. er uklart, hvem der beslutter hvad og på hvilke niveauer beslutningerne træffes. Det handler bl.a. om, at LT skal kunne melde klarere ud, bl.a. skal referater være på plads. Det handler dog ikke kun om skriftlig kommunikation. Her er Jesper Højbergs metafor om ølkassen central. Der skal arbejdes på, at etablere kommunikationsformer, hvor ledelsen kommer i mere direkte dialog med medarbejderne. Kommunikationen med KU s stakeholders behandles også i rapporten. Lykke Friis fortalte, at rapporten anbefaler, at KU skal blive bedre til at kommunikere med de mest interessante interessenter. Det gælder både lokalt og centralt. Det er vigtigt, at der er en fælles fortælling om KU. På KU rækker vi efter stjernerne. Det er vigtigt med den fælles fortælling for at KU kan målrette sin kommunikation, og vi kan vide hvilke bolde vi skal løbe efter kommunikationsmæssigt. Rektor sagde, at Jesper Højberg selv siger, at han er overrasket over, hvor mange af de medarbejdere på KU, som han har haft kontakt med, der har sagt, at der er brug for en fælles fortælling om, i hvilken retning KU skal gå. i. Ord som muligheden for udfoldelse af talent og sigte mod nye erkendelser er vigtige i den sammenhæng, og formuleringer i den genre er fornuftige. Ingrid Kryhlmand sagde, at vi har en fælles historie på KU, og stadige genfortællinger gør at man husker den. Det er vigtigt, at KUnet ikke bliver det SIDE 5 AF 14

6 eneste sted historien fortælles. Jesper Højberg pointe om ølkassen er vigtig i den sammenhæng. En fælles historie skal ud og leve i organisationen. Tina Wandall sagde at vi i den sammenhæng skal huske, at historien også skal fortælles på engelsk, hvis de 10% af KU medarbejdere, der ikke taler dansk, skal have mulighed for at være med. Signe Møller Johansen sagde, at hun har bidt mærke i, at Jesper Højberg advarer mod slogans. Hun kan godt lide rapportens anbefaling af, at det i stedet er vigtigt at have en fælles fortælling at spille bold op ad. Og at det er en mulighed for den enkelte medarbejder for selv at skrive sig ind i fortællingen. Hun er desuden enig i, at meget ledelseskommunikation på KU foregår via . Information skal være tilgængelig på KUnet, men ølkassen skal i højere grad i brug. Med hensyn til talent sagde Signe Møller Johansen, at der også er brug for talentfulde TAP ere. Hvis KU skal have de bedste VIP ere og de bedste studerende, er vi også nødt til at have de bedste TAP ere. Rektor sagde, at det er han enig i, og at det er vigtigt at signalere til omverden, at det er interessant at være på KU, også for TAPmedarbejdere. Anders Milhøj sagde, at det er svært at kommunikere til mange mennesker via , der nærlæses af en hel masse kværulanter. Der er behov for en eller anden kommunikationskanal, som er mindre formel. Det handler ikke kun om at den øverste ledelse møder op på stormøder, men også om at de lokale institutledelser er oppe på ølkassen. Leif Søndergaard sagde, at der er brug for kommunikation i øjenhøjde og for at have en reel dialog ledelse og medarbejdere imellem. Leif Søndergaard sagde, at han undrer sig over, at det har været nødvendigt at få en ekstern konsulent til at gennemføre analysen af KU s kommunikation. Hvorfor har KU s mange interne kommunikationsmedarbejder ikke kunne løses denne opgave? Rektor svarede, at det kunne de også godt, men at han har ønsket, at få et eksternt blik på området. Der er handler også om rollefordelingen mellem niveauerne i KU s interne kommunikation. Hvem løber med fx med nyhederne inden for forskningen er det institut-, fakultets- eller det centrale niveau? Jesper Højberg kender universitetet, men har ingen bindinger til KU. Han har derfor kunnet hæve sig over eventuelle bindinger det ville have været sværere for interne medarbejdere. Leif Søndergaard sagde, at man kan få det indtryk af rapporten, at kommunikationsmedarbejderne ikke mødes og drøfter fælles problemstillinger. Rektor svarede, at der ikke har været en afklaring af de indbyrdes roller mellem kommunikationsmedarbejderne på de forskellige niveauer. Der findes udmærkede netværk bl.a. et forskningskommunikationsnetværk, og kommunikationscheferne mødes ligeledes. SIDE 6 AF 14

7 Signe Møller Johansen sagde, at hun har bidt mærke i, at rapporten nævner digitale platforme. I den forbindelse er det vigtigt at se på, om medarbejderne på KU har de nødvendige kvalifikationer. Er det en spidskompetence for få medarbejdere eller er vi alle sammen nødt til kunne noget. Rektor svarede at det helt bestemt er sådan, at alle medarbejdere skal have visse kompetencer i forhold til digitale platforme. Lykke Friis sagde, at Tina Wandalls bemærkninger om kommunikation på engelsk er meget relevant. Fx findes KU s selvbetjening kun på dansk, og for engelsktalende studerende er den næsten umulig at finde og anvende. Det er ikke godt nok. I forhold til at satse på talentfulde TAP ere er det i høj grad med i overvejelserne. I forhold til Leif Søndergaards bemærkninger om kommunikation i øjenhøjde sagde Lykke Friis, at når det drejer sig om de studerende, er KU også nødt til at opruste på de sociale medier. Det er der, hvor de studerende er. Ad 6. Opfølgning på konference for samarbejdsudvalg Rektor sagde, at det var en vældig god konference, hvor der blev bragt mange gode punkter op. HR & Organisation vil sammenfatte de mange input i et idékatalog. Når det foreligger i starten af 2014 skal HSU drøfte, hvordan vi kommer videre herfra. Hvad skal HSU selv arbejde videre med og hvad skal HSU eventuelt anbefale de decentrale enheder at arbejde videre med. Forslaget om at afholde en temadag/et temaseminar for HSU i første halvår 2014 skal også drøftes nærmere. Ingrid Kryhlmand sagde, at seminaret har fået meget ros både formen og afviklingen. Det var en god måde at gøre det på, så det ikke kun bliver envejskommunikation. Med hensyn BS Christiansen var der flere end hun havde regnet med, der syntes, at han var rigtig god. Ingrid Kryhlmand sagde, at hun har lagt mærke til flere ideer, som der kan arbejdes videre med. Bl.a. ønsket om at gå mere i dybden med SU-aftalen, fx på en workshop. HSU kan overveje om det skal være et initiativ i Rektor foreslog at planlægningsgruppen, der stod bag konferencen, på baggrund af idékataloget fra HR og Organisation kommer med et bud på hvad de næste skridt er, til HSU i januar/februar Ingrid Kryhlmand svarede at det er en god idé. Ole Bested sagde, at det er vigtigt at arbejdet går i gang snarest, så vi ikke kommer for langt ind i 2014, før der kan igangsættes nogen initiativer. Rektor gentog, at der skal komme et udspil fra arbejdsgruppen i januar/februar SIDE 7 AF 14

8 Ingrid Skovsmose uddelte tegnernes sammenfatning af seminaret. Den vil blive lagt på KUnet, hvor der oprettes en side til Samarbejdets år Sammenfatningen sendes desuden i papirudgave til alle samarbejdsudvalg. SIDE 8 AF 14 Ad 7. Drøftelse af rapport om brug af engelsk som administrativt sprog på KU Rektor sagde, at der er gennemført et grundigt og godt arbejde i forbindelse med rapporten. Kirsten Busch Nielsen, der var formand for arbejdsgruppen, fortalte at baggrunden for rapporten er, at mens der har været et stort fokus på internationalisering, så har fokus på KU beslutning om parallelsproglighed i administrationen været mindre belyst. Derfor blev der for et år siden nedsat en gruppe til at arbejde med denne problemstilling. Gruppen har bl.a. på baggrund af fokusgruppeinterview og APV undersøgt, hvordan situationen med parallelsproglighed er i organisationen. Det har været vanskeligt klart at definere administration, men i denne sammenhæng er det defineret som det, der ikke er forskning og undervisning. Den korte melding fra arbejdsgruppens undersøgelser er, at medarbejderne savner klarhed over hvad parallelsproglighed betyder. Administrativt sprog er ikke kun et sprog som administrationen bruger. Kirsten Busch Nielsen fortalte yderligere, at arbejdsgruppen har arbejdet med at beskrive hvad målet for parallelsproglighed skal være. Målet for kommunikationen på og fra universitetet er at den uden barrierer kan ske på danske og/eller engelsk, og at der anvendes det sprog, som i situationen er mest hensigtsmæssig. Arbejdsgruppen forstår det som målrettet parallelsproglighed. Kirsten Busch Nielsen fortalte, at arbejdsgruppen er fremkommet med seks anbefalinger til hvordan KU kan nå målet (se bilag 7B side 2): Rapporten har været drøftet LT og sendes nu ud til høring i organisationen, med svarfrist den 21. januar (Høringsfristen er efter mødet ændret til 21. februar 2014) Rektor sagde, at HSU har mulighed for at komme med en første melding nu. Når høringsfristen er slut besluttes det, hvordan den endelige handlingsplan skal se ud. Ingrid Kryhlmand sagde, at medarbejdersiden måske har noget de gerne vil sige om rapporten, som ledelsen ikke nødvendigvis er enig i. Medarbejdersiden vil derfor gerne have mulighed for at drøfte rapporten på sit kontaktudvalgsmøde i januar. Rektor svarede, at det er fint at få skriftlige kommentarer fra medarbejdersiden.

9 Ingrid Kryhlmand sagde, at side 15 i rapporten er en vigtig side med mål, anbefalinger, handlingsplaner og ressourceopgørelse. Hun var meget enig i, at vi på en eller anden måde skal have mere styr på, hvornår vi gør hvad og hvorfor. Vi skal finde ud af den økonomiske formåen. Især på de decentrale niveauer kan beslutninger om parallelsproglighed blive omgjort på grund af økonomien. Der er brug for meget klare retningslinjer for, hvornår og hvordan noget oversættes. Måske burde KU have et fælles oversættelsesbureau. Rektor sagde, at han er enig i synspunktet om fælles retningslinjer. Det er vigtigt at undgå dobbelt oversættelser og at det, der oversættes, skal være læseligt på engelsk. Ingrid Kryhlmand fortalte, at Thomas Vils Pedersen har undersøgt i Samarbejdssekretariatet om der findes retningslinjer for afholdes af SU-møder på engelsk. Samarbejdssekretariatets svar var, at hvis et SU-medlem beder om at mødet afholdes på dansk, så skal mødet det.. Rektor sagde, at det er en drøftelse og beslutning, der må ligge lokalt. Tina Wandall fortalte, at på hendes institut oversættes referaterne af samarbejdsudvalgsmøder til engelsk. Leif Søndergaard sagde, at det er fint med parallelsproglighed og at han har mange kollegaer, som ikke taler dansk. Hvis KU skal gennemføre parallelsproglighed skal det være konsekvent, så alt skriftligt materiale findes på både dansk og engelsk. Som kollegaer vil vi gerne have, at de engelsktalende kollager involverer sig mere i deres arbejdsplads. Hvis alt skal oversættes vil det kræve en hel del oversættelsesressourcer. I TR-funktionen er det vigtigt, at bekendtgørelser og regler er oversat til engelsk. Rektor svarede, at det ikke er realistisk at oversætte alt, og at KU må handle efter et rationalitetsprincip. Ledelsen må arbejde for at vigtige bekendtgørelser og regler oversættes, bl.a. ved at lægge pres på ministeriet. Hvis det ikke lykkes, er det er en mulighed, at Danske Universiteter sørger for at oversætte nationale dokumenter. Hvis ingen af disse muligheder lykkes, så må KU beslutte, hvad vi så gør. I kraft af regeringens internationaliseringsstrategi forventer vi dog at ministeriet gør noget. Leif Søndergaard sagde, at ministeriet indtil videre har været noget tilbageholdende med oversættelser. Det er efter hans mening vigtigt at hjemmesider på dansk og engelsk er rimelig ens. I modsat fald kan det nemt blive meget forvirrende. KU har også en stor gruppe kinesiske medarbejdere, som taler ualmindeligt dårligt engelsk og har brug for mere hjælp. Der er også en problemstilling med, at vi som medarbejdere nok behersker vores fagsprog på engelsk, men når det kommer til personalepolitik og bekendtgørelser, så er det svært at kende de præcise ord. SIDE 9 AF 14

10 Anders Milhøj sagde, at det i det daglige arbejde kan være svært at vide, hvad der præcist er brug for. Det handler ikke kun om sproglige barrierer, men også om kulturelle forskelle. Det starter med det første brev, som den udenlandske medarbejder modtager fra KU. Nogle opfatter det som en lejlighed til at blive forgyldt, at lønnen er til forhandling. Anders Milhøj sagde, at en del af sprogbarriererne forsvinder med den ældre generation, som fx kun i meget begrænset omfang har haft engelsk i gymnasiet. Signe Møller Johansen sagde, at det ikke kun er et generationsproblem. Der har været stillet forslag om, at ledelsen skal spørge medarbejderne ved MUS, om de mener, at de har de nødvendige engelskkvalifikationer. Betyder det så, at der skal sættes et minimumsniveau for medarbejdernes engelskkvalifikationer? Der er brug for en vurdering af, hvilke minimumskvalifikationer medarbejderne har brug for. Rektor svarede, at tanken om MUS er god. Der skal ikke fastsættes et specifikt niveau for alle medarbejderes engelskkundskaber, men det skal for den enkelte medarbejder overvejes om velkommende har en rolle, hvor der er behov for engelsk. Rektor sagde, at som det næves i rapporten, er det vigtigt, at vi alle sammen er rimelige tolerante i forhold til den enkeltes niveau på engelsk. Det er vigtigt at vi støtter hinanden i, at man kan være famlende i forhold til udtalelse og ordforråd. Lisbeth Møller sagde, at HR-gruppen under Danske Universiteter, gør meget for at få ministeriet og især Moderniseringsstyrelsen til at oversætte relevant materiale. På KU har vi også selv oversat en del og anført, at det er en uautoriseret oversættelse. Lisbeth Møller er enig i, at vi er nødt til at målrette breve til de engelsktalende medarbejdere, og det sker bestemt også. Derudover har vi engelske hjemmesider, der har et andet indhold end den danske, fordi der er forskellige behov. Rektor afsluttede drøftelsen med at sige, at der er muligheder for at komme med bemærkninger til rapporten indtil den 21. januar 2014, herunder bemærkninger fra medarbejdernes kontaktudvalg. SIDE 10 AF 14 Ad 8. Meddelelser 8.1. Gensidig orientering fra ledelse og medarbejdersiden i HSU, bl.a. Studiemiljøplan for KU Rektor orienterede om studiemiljøplanen. Bestyrelsen ville i starten af 2013 gerne have en plan for det fysiske studiemiljø. I forbindelse med Lykkes ansættelse forslog hun en bredere plan for udvikling af studiemiljøet. Der præsenteres således en samlet plan for studiemiljøet for bestyrelsen den 10. december. Lykke Friis fortalte, at hun har været på rundtur på fakulteterne og talt med fagrådene og de studerende. Resultaterne af den netop afsluttede undervis-

11 ningsmiljøvurdering skal desuden indgå i det samlede billede af studiemiljøet. Lykke Friis fortalte yderligere, at resultatet af rundturen på fakulteterne bl.a. viser, at hvad angår det fysiske studiemiljø, så savner de studerende hjemstavnslokaler for deres studieretning, hvor de kan føle, at de hører til og hvor de fx kan afholde sociale arrangementer. For så vidt angår det psykosociale studiemiljø nævner de studerende bl.a. et studiestartsforløb på kandidatstudiet. Det kan være med at skabe noget fælles gejst og holdånd. Hvad angår det digitale studiemiljø efterspørger de studerende it-systemer, der hænger sammen og imødekommer deres behov for information. Ingrid Kryhlmand sagde, at et digitalt studiemiljø skal tænkes sammen med de administrative it-systemer. Både medarbejdere og studerende har brug for gode it-platforme. Hun efterlyste øget brug af de sociale platforme. KU er nok nødt til at komme ind i det 21. århundrede og være mere aktiv på denne front. Rektor fortalte, at der er nedsat en gazellegruppe bl.a. om udvikling af en app, hvor de studerende kan få opdaterede oplysninger om undervisningen. Anders Milhøj roste mange dele af studiemiljøplanen, og at den slår hul på it-problematikken. På side 6 under fysisk undervisningsmiljø står der noget om maksimal udnyttelse af de eksisterende lokaler. Det der menes er vel, at den ledige kapacitet i lokalerne kan bruges til sociale aktiviteter. Desuden nævnes ensomhed blandt internationale studerende. Anders Milhøj sagde, at danske studerende også kan være ensomme. Jørgen Honoré fortalte, at der er ved at blive udarbejdet en ny digitaliseringsstrategi for KU. Den bliver synlig i HSU inden påske. Udgangspunktet er, at det bliver en mere brugerdrevet digitalisering. Der vil blive set på, hvordan vi kan gennemføre initiativer i en realistisk rækkefølge. Leif Søndergaard sagde, at mentorordningen for internationale studerende kan udvides til også at omfatte danske studerende. Man kunne også overveje at etablere en slags lektiecafe, som kunne hjælpe på studiefremdriften. Jette Fugl sagde, at hun husker tilbage til 90 erne, hvor alle sagde, at alt ville blive nemmere med nettet. At finde materiale og være kildekritisk er i stedet blevet mere komplekst end tidligere. Der er ting, som ikke kan forenkles. Udviklingen går så hurtigt, så de digitale løsninger vi finder, hurtigt bliver forældet. Lykke Friis sagde, at studerende, når de kommer fra gymnasiet, refererer til KU s it-systemer som ikke at være på et acceptabelt fagligt niveau. Lykke Friis sagde endvidere, at der skal de studerende opleve et reelt løft. De skal bruge tiden på faglige udfordringer, ikke på alt det praktiske omkring studiet, der kan klares med en app. Med hensyn til gazellegruppen har den vist SIDE 11 AF 14

12 sig snarere at være en flodhest den løber langsomt i starten, men skal nok komme op i fart. Når det lykkes at udvikle en app skal den nok komme andre til gavn. Med hensyn til mentorer, så starter vi med de udenlandske studerende, men Lykke Friis nævnte, at ordningen vil kunne udvides til også at gælde de danske studerende. Rektor takkede for orienteringen og sagde at planen forhåbentlig får tilslutning i bestyrelsen den 10. december. SIDE 12 AF 14 Ad 8.2. Nyt fra Personalepolitisk Udvalg Kirsten Busch Nielsen fortalte, at der planlægges møde i PPU den 30. januar eller den 6. februar. Der er efterfølgende aftalt møde den 6. februar Ad 8.3. Orientering fra bestyrelsen Der har ikke været afholdt bestyrelsesmøde siden sidst. Ad 8.4. Orientering om anvendelse af lærlinge ved bygningsvedligeholdelse Rektor fortalte, at KU kun i meget begrænset omfang er bygherre, og det har betydning for vores mulighed for at påvirke anvendelsen af lærlinge på bygningsarbejder. Anders Boe Hauggaard-Nielsen fortalte, at KU heldigvis har mange byggesager, men det er, som rektor sagde, kun en lille del hvor vi selv er bygherre. Forhåbentlig bliver det ændret snart. Universitetet har dog mulighed for at indgå rammeaftaler med rådgivere, så de i deres kontrakter med byggefirmaer, kan stille krav om ansættelse af lærlinge. KU har lænet sig op af retningslinjer udarbejdet af Københavns Kommune. Ole Bested sagde, at han godt kunne tænke sig at se de retningslinjer, som Anders Boe Hauggaard-Nielsen nævner. De bør ligne KU s egne retningslinjer for elever og lærlinge. Medarbejderne deltager gerne i drøftelse af denne problemstilling. Anders Boe Hauggaard-Nielsen svarede, at det godt kan lade sig gøre. Ingrid Kryhlmand sagde, at hun vil foreslå at emnet tages op i HSU s Campusfølgegruppe. Rektor svarede, at det er et udmærket forslag som han gerne vil tilslutte sig. Ad 8.5. Sygefraværsstatistik for 3. kvartal 2013 Rektor sagde, at sygefraværsstatistikken ikke indeholder foruroligende oplysninger. Ingrid Kryhlmand sagde, at medarbejdersiden tager statistikken til efterretning.

13 SIDE 13 AF 14 Ad 8.6. Orientering fra HR&O, herunder orientering om oversigt over antal årsværk for 2. kvartal 2013, samt KU s anvendelse af medarbejdere på særlige vilkår Måling af trivsel og tilfredshed Lisbeth Møller fortalte, at målingen af trivsel og tilfredshed nu er afsluttet. Den samlede svarprocent blev for medarbejderne 70 % og for de studerende 27%. Samlet set er vi meget tilfredse med svarprocenterne. For medarbejderne er svarprocenten en smule højere end ved APV 2012, hvor svarprocenten var 66%. HSU er inviteret til præsentationsmøde den 16. januar. Optælling af årsværk Lisbeth Møller fortalte, at der er gennemført en optælling af årsværk. VIP er adskilt fra de øvrige medarbejdergrupper. Timelønnede medarbejdere er ikke optalt, da de ikke automatisk kommer med i det træk fra ISOLA, som tallene stammer fra. Eksterne lektorer er med, men ikke andre D-VIP. D-TAP er ikke med. I bilag 4b skal laves en opdeling i det, som man ude i verden kalder faculty. Der arbejdes dog stadig på opdelingen. Dorthe Brix sagde, at det er ærgerligt, at vi ikke kan få en opgørelse over studentermedhjælpere også set i lyset af fremdriftsreformen. Dorthe Brix spurgte om vi kan regne med at få tallene på et tidspunkt. Lisbeth Møller svarede, at der arbejdes med opgaven, men at det er en kompliceret opgave, da tallene ikke umiddelbart kan trækkes fra samme kilde som de øvrige data. Tina Wandall sagde, at hun gerne vil have haft opdelingen i TAP AS og TAP FU. Det er frustrerende at TAP FU skal findes i VIP total. Lisbeth Møller svarede, at det er den måde vi har opgjort tallene på tidligere, men at bemærkningen tages med og TAP FU vil blive opgjort i TAPgruppen. Lisbeth Møller sagde, at opgørelsen af job på særlige vilkår er en særlig udfordring. Hver gang der kommer en ny ordning, kommer der nye koder mv. Anders Milhøj bad om en opdeling af job på særlige vilkår i VIP og TAP. Ingrid Kryhlmand sagde, at medarbejderne gerne vil have mulighed for at drøfte optællingen i kontaktudvalget. De havde ikke nået det til dette møde. Signe Møller Johansen spurgte, om der er tradition for at drøfte job på særlige vilkår, og hvordan disse medarbejdere klare sig på KU, i HSU. Lisbeth Møller svarede, at en tilbundsgående drøftelse af det skal tages i de lokale SU.

14 Rektor konkluderede, at emnet tages op igen, når medarbejderne har haft mulighed for at drøfte problemstillingen på deres kontaktudvalgsmøde, såfremt man ønsker sagen genoptaget. SIDE 14 AF 14 Ad 9. Eventuelt Rektor takkede for et godt og engageret samarbejde i 2013, og ønskede alle en god jul og et godt nytår. Sidst, men ikke mindst, takkede rektor Peter B. Andersen for samarbejdet. Peter B. Andersen deltog i sit sidste HSU-møde. Møde sluttede kl. 12:29.

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller Hovedsamarbejdsudvalget MØDEREFERAT GODKENDT 31. AUGUST 2011 Forum Hovedsamarbejdsudvalget Møde afholdt: 22. juni 2011 Sted: Udvalgsværelse 1 TLF DIR Referent: Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller FAX MOB

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

Intern kommunikation. kortlægning og strategidannelse. Støttet af GL-projektet Attraktive arbejdspladser

Intern kommunikation. kortlægning og strategidannelse. Støttet af GL-projektet Attraktive arbejdspladser Intern kommunikation kortlægning og strategidannelse Støttet af GL-projektet Attraktive arbejdspladser Herlev Gymnasium og HF 2010 2011 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Mål for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

68. møde. Fredag den 13. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 29.03.2012).

68. møde. Fredag den 13. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 29.03.2012). Fredag den 13. april 2012 (D) 1 (Fremsættelse 29.03.2012). 68. møde Fredag den 13. april 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 32: Forespørgsel til ministeren for sundhed

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af DM s ordinære repræsentantskabsmøde 3. juni 2015 afholdt hos DM, Kantinen, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg kl. 14.00 17.

Referat af DM s ordinære repræsentantskabsmøde 3. juni 2015 afholdt hos DM, Kantinen, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg kl. 14.00 17. Referat af DM s ordinære repræsentantskabsmøde 3. juni 2015 afholdt hos DM, Kantinen, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg kl. 14.00 17.30 Til stede: Præsidiet DM Offentlig DM Privat Forskning og Formidling

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Formalia Antal fremmødte 328 Fuldmagter til bestyrelsen 76 Fuldmagter til 3. mand 486 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

E-Aflevering Afsluttende rapport (Projekt e-aflevering 2010-2012)

E-Aflevering Afsluttende rapport (Projekt e-aflevering 2010-2012) DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET E-Aflevering Afsluttende rapport (Projekt e-aflevering 2010-2012) Projektleder Annette Q Pedersen, ITMEDIA og projektgruppen for E-Aflevering. April 2013

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til Bilag 1 Observationsnoter fra den 9. juni 11 på Gudenåcentret Fælles personalemøde for alle 4 afdelinger på plejehjemmet Jeg lagde ud med at blive introduceret Da alle medarbejdere var dukket op sagde

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

HovedHusets Mentorprojekt

HovedHusets Mentorprojekt HovedHusets Mentorprojekt - Delprojekt i Fountain House Fonden December 2009. Borups Alle 132,1. 2000 Frederiksberg. Tlf.8827 1747 info@hovedhuset.dk www.hovedhuset.dk Begrebet mentor HovedHusets mentor

Læs mere

Plankultur i en brydningstid En vurdering af kommunernes arbejde med kommuneplan 09

Plankultur i en brydningstid En vurdering af kommunernes arbejde med kommuneplan 09 Plankultur i en brydningstid En vurdering af kommunernes arbejde med kommuneplan 09 Miljøministeriet Realdania Side 1 af66 Kolofon Udgivet af Plan09, april 2010 Tekst og redaktion: Operate A/S Faglige

Læs mere

29. møde. Fredag den 30. november 2012 (D) 1. Det første punkt på dagsordenen er:

29. møde. Fredag den 30. november 2012 (D) 1. Det første punkt på dagsordenen er: Fredag den 30. november 2012 (D) 1 29. møde Fredag den 30. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden Det første punkt på dagsordenen er: 1) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 13: Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere