Baggrund for kommunikationsanalysen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrund for kommunikationsanalysen"

Transkript

1 1

2 Baggrund for kommunikationsanalysen I april 2010 har Direktionen i Ishøj Kommune igangsat en undersøgelse af Ishøj Kommunes interne og eksterne kommunikation. Kommunikationsanalysen tager afsæt i Ishøj Kommunes kommunikationspolitik, der blev vedtaget i udgangen af Formålet med kommunikationsanalysen er at konkretisere, hvordan Ishøj Kommune kan udmønte sin kommunikationspolitik bedst muligt. I denne sammenhæng skal Kommunikationsanalysen resultere i anbefalinger til, hvordan Ishøj Kommune kan organisere kommunikationsindsatsen samt bidrage til at afklare, hvilke opgaver der bør styrkes og prioriteres, så Ishøj Kommune er klar til at løfte fremtidens kommunikationsopgaver (Kommissorium for analyse af fremtidens kommunikation 2010). Af kommissoriet for kommunikationsanalysen fremgår det, at kommunikationsanalysen skal favne hele Ishøj Kommunes kommunikationsindsats, såsom: medarbejderkommunikation, mediehåndtering, krisestyring, hjemmesiden, nye digitale muligheder, promovering af kommunen og kontakten til borger- og brugerniveauet (Kommissorium for analyse af fremtidens kommunikation 2010). For at kunne afdække dette omfattende fokusområde har der været en arbejdsgruppe nedsat med repræsentanter fra forskellige centre i Ishøj Kommune og med stor repræsentation fra Kommunikation. Denne arbejdsgruppe har gennemført en række undersøgelser: To spørgeskemaundersøgelser, med Ishøj Kommunes borgpanel, som Gallup står for. Den ene har fokus på, hvordan borgerne oplever kommunikationen fra Ishøj kommune via diverse medier (undtagen hjemmesiden) I alt 455 borgere svarede på dette skema, en svarprocent på ca. 50%. Den anden undersøgelse satte fokus på hjemmesiden og selvbetjeningsløsninger i alt 418 borgere svarede på denne undersøgelse. En spørgeskemaundersøgelse, hvor lederne i Ishøj Kommune forholder sig til Ishøj Kommunes kommunikationsindsats. I alt 72 ledere i Ishøj Kommune har besvaret dette skema, en svarprocent på ca. 70%. En spørgeskemaundersøgelse, hvor medarbejdere i Ishøj Kommune forholder sig til Ishøj Kommunes kommunikationsindsats. I alt 1064 medarbejdere har besvaret skemaet, en svarprocent på knap 50% En spørgeskemaundersøgelse, hvor hjemmesideredaktører i Ishøj Kommune udtaler sig om arbejdet med hjemmesiden og vurderer hjemmesiden. I alt 61 hjemmesideredaktører har besvaret skemaet, en svarprocent på ca. 60%. En status over Ishøj Kommunes kommunikationsindsats, hvor medarbejderne i Kommunikation giver deres vurdering: Status på kommunikationsindsatsen. To fokusgruppeinterviews med medarbejdere på og uden for rådhuset i Ishøj Kommune, hvor de vurderer kommunikationen mellem ledelsen og medarbejdere, kommunikationen mellem medarbejderne på tværs af kommunen, samt Ishøj Kommunes nuværende medier. Et fokusgruppeinterview med hjemmesideredaktører om hjemmesidearbejdet. 2

3 2 fokusgrupper med henholdsvis Direktion og Stabs- og centerchefer om krisestyring og overordnede mål med den eksterne kommunikationsindsats. Bedst på nettet undersøgelse som er en spørgeskemaundersøgelse, hvor personer der har besøgt via et pop-up-vindue på hjemmesiden har fået mulighed for at besvare nogle spørgsmål om Ishøj Kommunes hjemmeside. Dette materiale er blevet bearbejdet og viden er desuden hentet fra andre eksterne undersøgelser og faglitteratur (se Bilagsliste og litteraturliste). Dette har udmøntet sig i fire overordnede rapporter, der samlet set udgør kommunikationsanalysen. Disse fire rapporter er: 1. Kommunikationsanalyse Mediehåndtering 2. Kommunikationsanalyse Hjemmeside og selvbetjening 3. Kommunikationsanalyse Borgerens møde med Ishøj Kommune 4. Kommunikationsanalyse Den interne kommunikation I det følgende samles op på de anbefalinger, som disse fire analysedele har givet anledning til. Det belyses, hvordan Ishøj Kommunes kommunikationsindsats fungerer og der opstilles anbefalinger til, hvordan man kan løfte kommunikationsindsatsen i forhold til henholdsvis den eksterne og interne kommunikation. Dette leder over i anbefalinger til, hvordan Ishøj Kommune fremover kan kvalificere og udvikle arbejdet med både den interne og eksterne kommunikation. 3

4 Samlede anbefalinger til Ishøj Kommunes kommunikation Konkrete indsatser der kan forbedre den eksterne kommunikation De næste afsnit sætter fokus på den borgerrettede kommunikation, der formidles fra Ishøj Kommune til borgere. Dette handler således både om Ishøj kommunes hjemmeside, håndtering af pressen og den personlige betjening af borgerne. Borgernes oplevelse af kommunikationen fra Ishøj Kommune Overordnet set giver borgerne udtryk for, at de føler sig godt informeret og de vurderer Ishøj kommune til at være åben om, hvilke beslutninger der træffes og hvilke aktiviteter der iværksættes. Når borgerne spørges ind til, hvilken information de kunne tænke sig mere af fra Ishøj Kommune er der flest der efterspørger information om visioner og mål og derefter er det temaerne trafik og børn og unge. Det kan på denne baggrund anbefales, at der fokuseres på hvordan andre centre, og i særdeleshed de områder der især har borgernes interesse, kan kommunikere mere til borgerne, om hvad der sker på områderne. Borgernes foretrukne medier Den lokale avis, Sydkysten, er førstevalg når borgerne skal have nyheder om kommunen og det husstandsomdelte blad Ishøj Nyt og Ishøj kommunes hjemmeside kommer ind på anden og tredjepladsen. I forhold til aktuelle nyheder er Sydkysten og hjemmesiden således de vigtigste kanaler for borgerne, da Ishøj Nyt kun udkommer engang i kvartalet. Både Ishøj Nyt og hjemmesiden bliver endvidere meget positivt vurderet af borgerne. Der er derfor grund til at satse på disse medier i formidlingen til borgerne. Det er i denne sammenhæng interessant at hæfte sig ved, at godt en fjerdedel af borgerne foretrækker, at få deres nyheder om kommunen fra pressen på internettet, blandt andet fra lokalavisen.dk og det er forventeligt, at denne andel vil stige. Dette bør derfor være et opmærksomhedspunkt i kommunens formidling fremadrettet. I 2009 blev der hængt infoskærme op i Ishøj Bibliotek, Borgerservice, Boliganvisning, Ishøj Idræts- og Fritidscenter samt Ishøj Læge- og Sundhedscenter. Infoskærmene er således et forholdsvis nyt medie og analysen viser, at dette medie ikke har slået igennem endnu, idet 59% af borgerne ikke har lagt mærke til infoskærmene. Godt hver tredje borger i Ishøj tilkendegiver, at de henter deres viden om Ishøj Kommune via TV-Ishøj og det er i særdeleshed den ældre del af befolkningen, der ser TV-Ishøj. Den yngre del af befolkningen ser kun i meget lille omfang TV-Ishøj. Det kan overvejes at forskellige medier netop kan målrette kommunikation til forskellige målgrupper, hvor TV-Ishøj evt. 4

5 primært kan rettes mod den ældre del af befolkningen og at den yngre del af befolkningen i højere grad skal kommunikeres til via medier som youtube mm. Selvom især den ældre del af befolkningen i høj grad ser TV-Ishøj, giver også deres svar grund til at overveje at målrette udsendelserne bedre. TV-Ishøjs udsendelser lægges på web-tv på kommunens hjemmeside. Kun en mindre andel ser TV-Ishøj som web-tv. Det kan i denne sammenhæng anbefales, at der gøres mere opmærksom på indslagene på web-tv. Når der sendes pressemeddelelser ud eller på anden måde informeres kan der henvises til indslag på web-tv, hvor emnet uddybes. Medierne kan på denne måde spille sammen og bidrage til en bedre information. Analysen viser, at der er et stærkt potentiale for at nå ud med informationer til borgerne via egne medier, samt kommunikation via eksterne medier, såsom Sydkysten. Denne kommunikation kan blive stærkere ved bevidst at lave kommunikationsplaner og i denne sammenhæng bevidst kommunikere ud via flere medier, hvor informationerne understøtter hinanden og times i forhold til hinanden. Kommunikationsanalysen viser endvidere, at der er et stort potentiale for at arbejde mere bevidst med at målrette kommunikationen i forhold til de målgrupper, man vil nå. Kommunal service via digitale medier Ishøj Kommunes hjemmeside bliver i de kommende år et stadigt mere væsentligt medie i forhold til at servicere borgerne via selvbetjeningsløsninger og oplysninger generelt, hvorfor det vil blive væsentligt at have fokus på hjemmesidens brugervenlighed, indhold og selvbetjeningsløsninger. Med kravene i e2012 skal al relevant skriftlig kommunikation mellem kommuner og borgere senest i 2012 kunne foregå digitalt. Som følge heraf forventes det endvidere, at kommunen kan effektivisere dens borgerbetjening ved færre personlige henvendelser. Udviklingen på det digitale område understreger vigtigheden af at have fokus på Ishøj Kommunes hjemmeside og hjemmesidearbejdet samt den digitale service generelt. Ishøj Kommunes har i denne sammenhæng et godt udgangspunkt, idet brugerne af Ishøj Kommunes hjemmeside overordnet set giver Ishøj Kommunes hjemmeside en god vurdering i kommunikationsanalysen. Af forbedringsforslag fremhæves dog at søgefunktionen kan gøres bedre samt at opbygningen af hjemmesiden kan gøres mere logisk. Det er væsentligt, at Ishøj Kommune ikke alene har fokus på at forbedre søgefunktion og opbygningen på hjemmesiden, men indstiller sig på at den kommunale service i den nære fremtid vil ske digitalt. Personalet som digitale ambassadører I forbindelse med e2012 anbefales, at personalet bliver klædt på til at være digitale ambassadører, der kan motivere og hjælpe borgerne i brugen af digital selvbetjening. Der er behov for en strategi og en handleplan for, hvordan ledernes og medarbejdernes kompetencer kan løftes, så medarbejderne i praksis kan påtage sig denne ambassadørrolle. På trods af de store digitale udfordringer, som Ishøj Kommune står over for, er der i ledelsen begrænset viden om og indsigt i disse udfordringer samtidig med, at der er begrænsede for- 5

6 ventninger til, at selvbetjeningsløsninger vil kunne medføre en reduktion i andre former for henvendelser til kommunen. Hvis kravene skal indfries, og medarbejderne i Ishøj Kommune skal fungere som ambassadører for den digitale service, er der behov for, at ledelsen har kendskab til det og går forrest. Borgerne skal oplyses om og motiveres til at bruge selvbetjening Kommunikationsanalysen viser, at de fleste borgere i Ishøj er positive i forhold til at bruge selvbetjeningsmuligheder på hjemmesiden frem for andre former for henvendelser til kommunen. Langt de fleste borgere, der har erfaring med selvbetjeningen på kommunens hjemmeside, har gode oplevelser med det. På trods af dette, er der et behov for oplysning af borgerne, hvis kommunen skal kunne overholde kravene om, at halvdelen af alle henvendelser til kommunen i 2015 skal være digitale. Ishøj Kommune har allerede nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med disse udfordringer. I dette arbejde er der brug for at tænke kreativt i forhold til at oplyse om- og motivere borgerne til selvbetjening. Der kan oplyses om mulighederne for selvbetjening via egne og eksterne medier. Ideer der kan indgå i dette arbejde kan være: Tema i Ishøj Nyt og TV-Ishøj, der belyser flere sider af emnet Pressemeddelelser til den lokale presse Reklamer på hjemmesiden At der vedlægges en lille flyer med information om selvbetjeningsløsninger i breve der sendes ud At der ligger foldere om selvbetjenings på alle Ishøj Kommunes afdelinger, centre og driftssteder Information og selvbetjening på Ishøj Kommunes infoskærme Personalet informeres bredt om selvbetjeningsløsningerne via Puls, nyhedsmails, nyheder på intranet mm., så personalet ved hvad der står i informationsmaterialet til borgerne og kan formidle budskabet til borgerne. Udover oplysning kan man iværksætte indsatser, der aktivt motiverer borgerne til at bruge selvbetjening frem for personlig henvendelse. Dette kan både gøres med stok og gulerod. En gulerod kan eksempelvis være, at borgerne oplever hurtigere sagsbehandling når selvbetjening anvendes eller at man undgår kø. Brug af stok kan være at gøre det mere besværligt at henvende sig personligt eksempelvis ved at indsnævre åbningstiderne, opkræve gebyrer eller gøre selvbetjening til den eneste mulighed. Skal kommunen have debatfora og være på sociale medier? Ishøj Kommune har indtil nu primært brugt hjemmesiden til envejskommunikation og således primært arbejdet med hjemmesiden som et sted, hvor borgere kan hente information og ikke et forum for digital dialog. Spørgsmålet er, hvorvidt Ishøj Kommune i fremtiden skal skabe debatfora og være aktiv på sociale medier? De fleste borgere er i dag aktive på sociale medier og i særdeleshed på Facebook. De er vant til, at der er dialogmuligheder på hjemmesider. Kommunikationsanalysen viser, at borgerne i kommunen umiddelbart er positive overfor tovejskommunikation, da flere nævner, at de ønsker debatfora på hjemmesiden og større mulighed for at gå i dialog med politikerne. Borger- 6

7 panelet synes dog ikke begejstret for, at kommunen skal være på sociale medier som Facebook. Hvorvidt det er ønskeligt at skabe debatsider på hjemmesiden eller på sociale medier afhænger af, hvad man ønsker at bruge det til, samt hvorvidt man vil prioritere at opdatere indholdet. Det kan være oplagt at bruge sociale medier til enkeltstående kampagner og projekter, for eksempel til konkrete tidsafgrænsede temaer som besparelser, kommuneplan eller eksempelvis lukning af en institution. Her kan både sociale medier og debatsider være en god måde at lade borgerne komme til orde og give indspark til den politiske proces. I forhold til permanente debatfora skal man holde sig for øje, at det kræver, at kommunen er aktiv og opdaterer sin side ofte. Samarbejde med pressen Det er vigtigt, at de personer der udtaler sig til pressen på vegne af Ishøj Kommune, har forståelse for mediernes præmisser og dagsorden, og at de er trænede i og trygge ved at skulle samarbejde med og udtale sig til medierne. Dette kan ske via medietræning og ved at Kommunikation står til rådighed med rådgivning. Af analysen fremgår, at ledelsen i Ishøj Kommune efterspørger at Kommunikation skal stå til rådighed med rådgivning og sparring i forhold til samarbejde med pressen. Det anbefales, at Kommunikation i fremtiden indtager denne rådgivende funktion og at denne også skal være mulig at trække på uden for normal arbejdstid. Hvis en sag kører i medierne er timing afgørende og der skal kunne meldes ud hurtigt. Ledelsen efterspørger ligeledes mere medietræning og det anbefales, at der i fremtiden laves en plan for at give nøglepersoner medietræning, enten via egne kurser eller eksterne. Kommunikationsanalysen viser i forlængelse af ovenstående, at der er behov for en guide/regelsæt som kan bruges, hvis en mediekrise opstår. Hvis/når en mediekrise opstår, er der grund til at holde medarbejderne velinformeret, da medarbejderne er vigtige eksterne formidlere for Ishøj kommune. Den personlige betjening Borgerens møde med Ishøj Kommune er en del af kommunens eksterne kommunikation, og hvordan dette møde har stor betydning for borgernes oplevelse af kommunen. Kommunikationsanalysen viser, at der overordnet er stor tilfredshed med den personlige kontakt blandt alle aldersgrupper og langt de fleste borgere angiver, at de har nemt ved at forstå medarbejderne i kommunen, og at medarbejderne er gode til at hjælpe borgerne, når de henvender sig. I forhold til kommunens telefonservice er der dog udfordringer i forbindelse med at komme i kontakt med den rette medarbejder. Her oplever mange, at telefoner omstilles forkert. Konsekvenserne af den manglende koordinering giver frustration hos både borgere og medarbejdere. Det anbefales i denne forbindelse, at der udarbejdes en strategi for telefonbetjening, hvor der tages hensyn til de overordnede målsætninger på området. 7

8 Hvad angår den skriftlige del af kommunens kommunikation kan den store andel af ledere og medarbejder, der ikke ved hvornår brevskabeloner sidst blev gennemgået indikere et behov for at igangsætte en gennemgang af standardiserede brevskabeloner på alle kommunens områder. Denne gennemgang kan udføres ved at inddrage borgere eller medarbejdere, der intet forhåndskendskab har til det område, hvorfra brevene kommer, for herved at pege på sproglige barrierer og formuleringer, der kan være med til at hæmme kommunikationen til borgerne. Både medarbejdere og ledere giver udtryk for et ønske om øget viden via kurser mm. om den gode borgerbetjening. Hvordan borgerne ønsker at den personlige betjening i fremtiden skal være vil kunne afdækkes med flere undersøgelser, hvor borgerne inddrages mere kvalitativt, for eksempel igennem interview, observation, brugerrejser eller andre innovative processer, hvor borgerne og deres ønsker og behov sættes i centrum. Konkrete indsatser for at forbedre den interne kommunikation Intern kommunikation handler i denne analyse om den kommunikation, der går på tværs af driftssteder og centre samt mellem niveauerne i Ishøj Kommune. Det følgende belyser de konkrete indsatser, der kan anbefales på baggrund af kommunikationsanalyse. Klæd medarbejderne på med informationer om, hvad der sker I kommunikationsanalysen giver medarbejderne i Ishøj Kommune udtryk for, at det er vigtigt at være velinformeret om overordnede beslutninger, og om målsætninger og værdier i kommunen. Dette er et behov, som findes på alle niveauer i organisationen, hvorfor det er vigtigt at sikre, at informationer når helt ud til frontmedarbejderne. Der kan i denne sammenhæng registreres et ikke opfyldt informationsbehov, idet en stor andel af medarbejdere synes, det er vigtigt at være velinformeret, men som oplever ikke at være det. Med viden om hvad der sker, kan medarbejdere på alle niveauer blive klædt på som ambassadører for kommunen. En øget informationsniveau kan derfor fremhæves som et muligt indsatsområde. Medarbejderne giver i forlængelse heraf udtryk for, at den øverste ledelse gerne må være mere synlig og åben. De savner, at ledelsen kommer mere på banen. Dette kan for eksempel ske via de interne kommunikationsmedier, såsom intranet, personalemagasinet Puls og infoskærme. Medarbejdere udenfor Citrix kan nås med infoskærme og Puls Ishøj Kommune har i dag mange medier til at formidle intern kommunikation. Kommunikationsanalysen viser, at det er begrænset, hvor mange af disse medier, der når ud til flertallet af medarbejdere, der ikke arbejder ved en computer, og som ikke er på Citrix. Med de nuværende medier for intern kommunikation er det alene personalemagasinet Puls, der når ud til alle medarbejdere på samtlige centre og driftssteder. Personalemagasinet Puls er imidlertid ikke velegnet til at formidle nyheder, da det er et blad, der kun udkommer cirka en gang i kvartalet. Endvidere kan informationen i Puls ikke målrettes specifikke medarbejdergrupper, da der netop skal være tale om informationer, der har relevans for alle medarbejdergrupper. Puls eg- 8

9 ner sig i stedet til at behandle overordnede temaer og gå i dybden med disse, at udvikle og styrke en fælles kultur i kommunen og være debatskabende. Derfor kan det anbefales, at Ishøj Kommune satser på infoskærme som internt nyhedsmedie sammen med intranettet. For så vidt at infoskærme hænges op på alle centre og driftssteder, vil der være tale om et stærkt medie, der kan nå ud til alle medarbejdergrupper, og som samtidig kan benyttes til at målrettet budskaber til konkrete medarbejdergrupper, da det er muligt at vælge, at nogle informationer kun skal vises på bestemte skærme. Infoskærme kan således være et værktøj, der både kan bruges internt på det enkelte driftssted og mere bredt i organisationen, og mediet kan sikre, at meddelelser kommunikeres hurtigt til udvalgte medarbejdergrupper. Dette forudsætter dog, at der træffes central beslutning om at sætte infoskærme op, og at det ikke bliver op til det enkelte driftssted. Bedre brug af intranettet Intranettet er et væsentligt medie til intern kommunikation i Ishøj Kommune. Det kan anvendes til at vidensdele på tværs af kommunen og til at kommunikere internt i afdelinger. Kommunikationsanalysen viser imidlertid, at mange medarbejdere ikke kender intranettets muligheder særlig godt, for eksempel muligheden for at abonnere på forskellige nyheder og muligheden for dialog. Det anbefales derfor, at viden om intranettets muligheder udbredes. Kommunikationsanalysen viser endvidere, at de forskellige driftssteder og centre ikke arbejder konsekvent på at opdatere intranettet. Langt de fleste afdelinger har ingen strategi for, hvordan intranettet skal bruges i deres afdeling, hvilket også afspejler sig i indholdet på intranettet, og ved at muligheden for at finde oplysninger på tværs af afdelinger begrænses. Det kan på denne baggrund anbefales, at der laves nogle helt overordnede retningslinjer for, hvilke oplysninger der som minimum skal være at finde på intranettet, således at man støtter op om tværgående samarbejde og vidensdeling i kommunen. Herudover anbefales, at der lokalt på de enkelte driftssteder laves en plan for, hvordan intranettet skal bruges og hvordan dialogværktøjer eksempelvis anvendes. Dette kan oplagt ske på baggrund af ovennævnte udbredelse af viden om intranettets muligheder. Lille opbakning til medarbejder-tv Kommunikationsanalysen viser, at der ikke er stor tilslutning til medarbejder-tv et Inside. Medarbejderne ser det næsten ikke, og mange ved ikke, at det eksisterer. Det vil være ressourcekrævende at få det op at køre, hvorfor det anbefales at medarbejder-tv nedlægges. Organisering af kommunikationsindsatsen i fremtiden Med afsæt i ovenstående vil det næste afsnit belyse, hvordan Ishøj Kommune fremadrettet kan arbejde med kommunikationsområdet. I denne sammenhæng fokuseres på, hvordan der kan arbejdes med konkrete målsætninger og strategier for kommunikationen og hvordan kommunikationsindsatsen kan organiseres. 9

10 Behov for strategi og målsætninger for Ishøj Kommunes kommunikation Ishøj Kommune har mange strenge at spille på i forhold til at få budskaber ud til borgerne og medarbejderne i kommunen. Kommunen har mange egne medier og adgang til eksterne medier, især Sydkysten. Den borgerrettede kommunikation omfatter medier som kommunens hjemmeside, TV-Ishøj, Ishøj Nyt og pressemeddelelser, mens kommunikationen til organisationsmedlemmerne hovedsageligt foregår via medier såsom Puls, intranet og medarbejder-tv. Disse medier bærer imidlertid præg af, at der ikke er formuleret nogen overordnet strategi eller sat mål for kommunens kommunikation. Ishøj Kommune mangler således retningslinjer for kommunikationsindsatsen, hvad enten der er tale om den eksterne kommunikation til borgerne eller den interne kommunikation inden for organisationen. Dette gælder både i forhold til, hvad Ishøj Kommune vil med sin kommunikation og for de enkelte medier, som Ishøj Kommune råder over. Konsekvensen af dette er, at der ikke er en rød tråd i Ishøj Kommunes kommunikation, hverken internt eller eksternt, og der er risiko for, at der ikke er sammenhæng mellem de budskaber, som sendes ud på forskellige medier. Derfor anbefales det, at der formuleres en strategi med kommunikationen, da kommunen således bedre kan trænge igennem med budskaber til de ønskede målgrupper. Svingende kvalitet Håndteringen af kommunikationsindsatsen i Ishøj Kommune bærer præg af kommunens decentrale organisering. På den ene side viser kommunikationsanalysen, at den lokale forankring er en styrke, da det netop er hos de enkelte driftssteder og centre, at det grundige kendskab til fagområderne findes, og dermed også her historierne og informationerne fødes. På den anden side viser kommunikationsanalysen, at den nuværende organisering medfører, at kvaliteten af kommunens kommunikation bliver meget svingende. Det skyldes at driftssteder og centre ikke prioriterer kommunikationsindsatsen lige højt og der er stor forskel på hvilke typer medarbejdere der løfter opgaven og hvilken interesse og viden, i forhold til kommunikation, de besidder. På de decentrale centre og driftssteder kan man derfor overveje muligheden for at samle kommunikationsarbejdet på færre medarbejdere, der til gengæld kan have det som en prioriteret opgave. Af kommunikationsanalysen fremgår det, at der næsten ikke sker nogen koordinering på tværs af driftssteder og centre i kommunen i forhold til, hvad der kommunikeres. Dette bliver særlig problematisk i forhold til hjemmesidearbejdet, fordi der ikke foretages en overordnet vurdering af, hvilke emner, der bør være under hvert tema på hjemmesiden; i hvilken rækkefølge eller hvordan teksterne skal målrettes brugerne. Det bliver derfor meget tilfældigt, hvordan der formidles under de enkelte temaer på hjemmesiden, og der er ingen, der sikrer en rød tråd i kommunikationen på hjemmesiden eller som udstikker nogen former for retningslinjer. Endvidere betyder den meget decentrale organisering, at de forskellige driftssteder og centre selv har ansvaret for at kommunikere, hvad der sker på deres egne fagområder, men det bety- 10

11 der også, at der ikke er nogen, der har ansvaret for at formidle overordnede budskaber, der ikke let kan placeres i et center eller driftssted. Det decentrale ansvar for kommunikationsindsatsen vanskeliggøres også ved, at der er knap en tredjedel af ledere, der ikke oplever, at de er klædt på til at løfte ansvaret for kommunikationsopgaven. Selvom de fleste ledere angiver, at de prioriterer at få historier og informationer fra deres fagområde ud til borgerne via diverse medier, kan det konstateres, at mange centre og driftssteder i praksis ikke kommunikerer mange historier. 5 centre udsendte i 2009 kun en eller to pressemeddelelser. Dette faktum sammenholdt med andelen af ledere, der ikke føler sig klædt på til at løfte kommunikationsopgaven, giver anledning til at overveje, at hvis ansvaret for kommunikationsindsatsen fortsat skal være decentralt forankret, at der så gøres en aktiv indsats for at give ledelsen redskaber, der kan hjælpe dem med at løfte denne opgave. Forslag om en Redaktionsgruppe Analysen viser, at der er opbakning til den decentrale forankring af kommunikationsindsatsen, men analysen viser endvidere et behov for en overordnet koordinering af kommunikationsindsatsen, så der kommer en rød tråd i kommunikationen og at der tages hånd om område, som ikke oplagt kan placeres i ét center. Ishøj Kommune kan i denne forbindelse lade sig inspirere af, hvordan andre kommuner sikrer denne koordination, blandt andet Ballerup og Albertslund Kommuner som har gode erfaringer med at have nedsat en overordnet koordinerende enhed ledet af Kommunikation. I forlængelse heraf anbefales, at der oprettes en Redaktionsgruppe, der skal have til opgave, at koordinere og lægge planer for kommunikationsindsatsen både i forhold til mediehåndtering, hjemmesidearbejdet, mødet med borgeren og den interne kommunikation. Dette forum sikrer, at de gode historier formidles og at der koordineres og laves planer for denne formidling. De overordnede strategier og målsætninger, som Redaktionsgruppen udarbejder, skal godkendes i den øverste ledelse i Ishøj Kommune. Flertallet i ledelsen giver i et spørgeskema udtryk for at være positivt indstillet over for ideen om at oprette en Redaktionsgruppe (L1 2010). Med denne konstruktion vil der være nogle personer, der skaber en rød tråd i kommunikationsindsatsen. Mødefrekvensen i Redaktionsgruppen vil som udgangspunkt være en gang om måneden med møder af ca. 1½ times varighed. Redaktionsgruppen foreslås ledet af Kommunikationschefen. Herudover lægges op til at en journalist fra Kommunikation indgår i gruppen sammen med en repræsentant fra hvert direktørområde. De enkelte medlemmer af Redaktionsgruppen skal formidle, hvad der sker på de områder som vedkommende repræsenterer. De er desuden ansvarlige for at samarbejde med diverse driftssteder, som de repræsenterer. Det betyder eksempelvis, at de skal være opmærksomme på, når centrene er i gang med projekter, hvor det det vil være oplagt at kommunikere internt og/eller eksternt om det. Det kan endvidere betyde, at det som besluttes i Redaktionsgruppen eksempelvis i forhold til hjemmesiden og opbygningen af denne, skal formidles ud til redak- 11

12 tører under de områder, som vedkommende repræsenterer. Kommunikationsopgaverne er således fortsat lokalt forankret. Nu sikres blot en overordnet koordinering. At have en fast Redaktionsgruppe giver mulighed for at Kommunikation kan forestå kompetenceudvikling af medlemmerne i Redaktionsgruppen. Gennem løbende rådgivning og kurser kan redaktionsgruppen klædes på med væsentlige kommunikationsværktøjer, som de kan bruge i samarbejdet med centre og driftssteder. Nedenstående model visualiserer organiseringen med en redaktionsgruppe: Borgmester Kommunikation Direktion Redaktionsgruppe Direktørområde Direktørområde Direktørområde Direktørområde Centre Centre Centre Centre 12

13 13

14 14

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion

Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion Netværket af kommunale kommunikationschefer har udviklet et kodeks - ni principper for organisering og ledelse af den kommunale kommunikationsfunktion.

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Østergade 23 DK-5400 Bogense Tel.: 64 82 82 82 Fax: 64 82 80 99 KOMMUNIKATIONSPOLITIK et fælles grundlag for god kommunikation Kommunikationspolitikken skal

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune Udkast til Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune OVERORDNET POLITIK FOR KOMMUNIKATION 1. Formålet med overordnet politik for kommunikation Formålet med den overordnede kommunikationspolitik

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Indholdsfortegnelse Kommunikationspolitik for Varde Kommune...2 I kontakt med pressen...3 I kontakt med borgerne m.fl...4 I kontakt med kollegaerne...5 Vejledninger

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011

Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategien tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede vision "Det vil vi sammen", kommunens fælles værdigrundlag og Den Centrale

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu Strategi for nyhedsformidling Din kommune lige nu Initiativ til flere historier og nyheder Din kommune lige nu strategi for nyhedsformidling konkretiserer, hvordan vi tager initiativ til at bringe historier

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 Kommunikationspolitik 2014 Denne politik er en redigeret udgave af Kommunikationsstrategi 2011. Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede strategiplan

Læs mere

Kommunikationsgrundlag

Kommunikationsgrundlag Afdeling: Direktionssekretariatet Kommunikation Udarbejdet af: Mette Pawlik Olesen Journal nr.: E-mail: mette.pawlik.olesen@shs.regionsyddanmark.dk Dato: Oktober 2011 Telefon: +45 88 83 48 07 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Udskrift af protokol Lukket Direktørkredsen Tirsdag den kl. 12:30

Udskrift af protokol Lukket Direktørkredsen Tirsdag den kl. 12:30 Udskrift af protokol Lukket Direktørkredsen Tirsdag den 13.09.2016 kl. 12:30 Punkt nr: 1 Fremtidig borgerservicebetjening i Gladsaxe Kommune Beslutning Morten Just og Mark Korshøj Jensen orienterede om

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Handleplan Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Indhold 1. Indledning... 2 2. Pressestrategi... 2 2.1. Effektivisering af arbejdsgang omkring pressemeddelelser... 2 2.2. Synlighed uden for kommunegrænsen...

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Tekstudkast til behandling marts 2010 Indhold 1. Forord: Vi gør det dobbelt så godt med god kommunikation 2. Introduktion: En fælles politik for alle arbejdssteder

Læs mere

Telefonbetjening i Randers Kommune

Telefonbetjening i Randers Kommune Telefonbetjening i Randers Kommune Borgeren i centrum også i telefonen Formål Med denne præciserende beskrivelse af telefonbetjeningen i Randers Kommune, er det formålet at udstikke rammerne for, hvordan

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvorfor? Alle større oplæg til projekter, beslutninger og initiativer i KMS skal ledsages af en kommunikationsplan.

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK Forord ved Borgmester Lars Erik Hornemann Som den største virksomhed og kraftcenter for udvikling på Sydfyn har Svendborg Kommune en forpligtelse til at yde service over for borgere

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

fejludbetalinger af sociale ydelser

fejludbetalinger af sociale ydelser Punkt 6. Fejludbetalinger af sociale ydelser. 2014-19434. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering, At fejludbetalinger af sociale ydelser kan skyldes

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces

Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces 24.04.08 Når virksomheden melder forandringer ud til medarbejderne, er aktiv involering af mellemlederne en kritisk succesfaktor. Af Helle Petersen

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI FORBEREDELSE HVEM LAVER ANTIMOBBESTRATEGIEN? Skolebestyrelsen har ansvaret for, at skolen har en antimobbestrategi. Det er også dem, der skal godkende indholdet af

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik God kommunikation i Region Syddanmark Kommunikationspolitik Åbenhed, dialog og borgerinddragelse Introduktion Kommunikationspolitikken er delt i to Indhold 01 02 Den første del beskriver de overordnede

Læs mere

Nemt på Nettet - strategi og partnerskab

Nemt på Nettet - strategi og partnerskab Nemt på Nettet - strategi og partnerskab - i kurser for borger og ansatte i digital selvbetjening / Vibeke Mygind, Horsens Kommunes Biblioteker 14. juni 2012 Agenda Strategi Partnerskaber Kort om kurserne

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Høringssvar. Kirkebækskolens MED ønsker at afgive følgende høringssvar til det fremsendte materiale:

Høringssvar. Kirkebækskolens MED ønsker at afgive følgende høringssvar til det fremsendte materiale: Driftssted: Kommunikationspolitik: Digitaliseringsstrategi og Kanalstrategi: Samlede bem.: Borger- og Socialservice God politik, dog ønskes det, at Kommunikation udarbejder fælles ramme/skabelon for e-mails

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING

UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING 12. marts 2013 BAGGRUND Der er i januar-februar 2013 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse i forbindelse af etableringen

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere