Kampagne om sortering af plast, metal og småt elektronikaffald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kampagne om sortering af plast, metal og småt elektronikaffald"

Transkript

1 Kampagne om sortering af plast, metal og småt elektronikaffald 0

2 ISBN Marts 2012 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 13 Postboks København V Rapporten er udarbejdet af CEM Institute - Voxmeter i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Ressourcer/Effektmåling. Københavns Kommune har alle rettigheder til rapporten i henhold til lov om ophavsret. Citater og kopiering af uddrag af rapporten er tilladt med fuld kildeangivelse: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer 1

3 Indhold Undersøgelsens formål...3 Metode og gennemførelse...3 Deltagernes referenceramme...4 Hovedkonklusioner Generel affaldssortering Forståelsen af nytten ved sortering Pligten til at sortere Muligheder for sortering og tilfredsheden hermed Den ideelle verden af affaldssortering Kendskab til affaldssortering Tilfredsheden med egen viden om sortering Manglende kendskab Information og viden om affaldssortering Hvor søges informationen? Københavns Kommunes hjemmeside Københavns Kommunes Affaldsservice Videreformidling af information om sortering Beboernes brug af viceværter Københavns Kommunes skriftlige materiale Folderen Nem og bekvem affaldsservice Folderen Til beboeren her kan du komme af med dit affald Sorter dit affald Affaldsguide til affaldsansvarlige Nyhedsbrevet Affald Kbh Oplysningsskilte til bestilling Sortering af småt elektronikaffald, plast og metal Kampagne om småt elektronikaffald, plast og metal Hvordan skal kampagnen formes? Hvordan kommer kampagnen bedst ud til borgerne? Hvilket budskab skal kampagnen trække på? Kampagnens slogans Kommunens rolle i forbindelse med affaldssortering Brug af kommunen i affaldsansvarliges daglige arbejde med sortering Vurderinger af, hvordan kommunen bedst letter affaldsansvarliges arbejde...78 Bilag Kvalitative spørgerammer: - Småt elektronikaffald og affaldssortering: Viceværter og affaldsansvarlige - Småt elektronikaffald og affaldssortering: Yngre, udeboende etageejendomsbeboere mellem år - Småt elektronikaffald og affaldssortering: Ældre, udeboende etageejendomsbeboere 40+ år Udsagn fra fokusgrupper 2

4 Undersøgelsens formål På styregruppemødet den 1. marts 2012 blev det besluttet at gennemføre et antal fokusgrupper for at afdække opfattelser, incitament og adfærd i forbindelse med generel affaldssortering blandt henholdsvis viceværter/affaldsansvarlige og beboere i Københavns etageejendomme. Fokusgrupperne tager udgangspunkt i en allerede gennemført kvantitativ undersøgelse om småt elektronikaffald, foretaget i efteråret 2011, men vil tematisk rumme emner, der dækker de affaldsfraktioner, der sættes indsamlingsmateriel op til i samtlige gårde i København til foråret: småt elektronikaffald, plast og metal. Beslutningen om gennemførelse af fokusgrupper blev truffet på baggrund af den forestående kampagne om disse nye sorteringsmuligheder og har til formål at undersøge, hvorvidt beboere og viceværter/affaldsansvarlige oplever at have tilstrækkeligt kendskab til affaldssortering generelt, deres forståelse af nytten ved sortering, motivationen for at sortere samt kommunens rolle i forbindelse med affaldssortering. Således er fokusgruppernes formål at afdække, hvordan den kommende kampagne bedst muligt kan målrettes de forskellige borgergrupper. Metode og gennemførelse Undersøgelsen gennemføres som en kvalitativ analyse i form af fokusgrupper. Den kvalitative metode sikrer analysens dybde i form af forklaringer bag holdninger og forståelser såvel som adfærd og emotionelle og ubevidste faktorer. Fokusgrupper karakteriseres ved en åben, dybdegående, deskriptiv og eksplorativ afdækning af opfattelser, adfærd og motiver. Interviewene er formet som en uformel rundbordssamtale, hvor deltagerne i intern samtale inspirerer, udfordrer og motiverer hinanden til at diskutere udvalgte emner samt forholde sig aktivt til de fokusområder, der søges udforsket. Metoden tager generelt udgangspunkt i målgruppens egne beskrivelser af deres livsverden, værdier, forståelser og begreber i modsætning til en lukket og prædefineret (standardiseret) spørgeramme, der i højere grad fokuserer på allerede fastlagte svarkategorier ud fra hypoteser og forestillinger om, hvad der er relevante svar. Ved at gennemføre undersøgelsen på baggrund af fokusgruppeinterview åbnes der op for muligheden for at studere befolkningens egne opfattelser af motiver, erfaringer, krav, behov m.m. nærmere i forbindelse med de udvalgte aspekter. Idet en sådan metodisk tilgang tager udgangspunkt i borgernes egne opfattelser af, hvad der er relevant i den givne sammenhæng, bidrager den kvalitative analyse med en mere dybdegående og brugerbaseret forståelse end prædefinerede spørgerammer er i stand til. 3

5 Deltagernes referenceramme Alle borgere i den kvalitative undersøgelse baserer deres evalueringer og holdninger til småt elektronikaffald og generel affaldssortering på egne konkrete erfaringer og oplevelser. Der er gennemført i alt tre fokusgrupper med deltagere, der i forskelligt omfang har kontakt med Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning og de ydelser, der leveres i forbindelse med affaldssortering og -planlægning, miljøtilsyn, opgaveløsninger vedrørende forskellige typer affald samt servicering af såvel viceværter og affaldsansvarlige som almene borgere med henblik på information og rådgivning angående affald og miljø (se målgruppebeskrivelse nedenfor). Teknik- og Miljøforvaltningens ydelser har været diskuteret med både konkrete brugeroplevelser samt faglige vurderinger som omdrejningspunkt. Fokusgrupperne har alle haft en varighed af to timer. Der er udført én fokusgruppe med viceværter og affaldsansvarlige fra en række etageejendomme og boligforeninger i København. Disse fagfolk er rekrutteret således, at der bedst muligt er sikret en bred spredning mellem forskellige boligformer i form af almene boliger, andels- og ejerboliger samt private udlejningsboliger. Dermed sikres også en spredning af forskellige ansvarsområder og sorteringsmuligheder og -udfordringer for henholdsvis viceværter/affaldsansvarlige samt beboere i de ejendomme, viceværterne og de affaldsansvarlige individer varetager. Derudover er forskellige kvarterer i København repræsenteret blandt deltagerne, således at fokusgruppen bidrager med viden om såvel udsatte boligområder som mere ressourcestærke områder. Se spørgeramme i bilag. Derudover er der udført to fokusgrupper med borgere i København. Fælles for alle deltagere i disse to grupper er, at de som almindelige borgere i København i høj grad har både direkte og indirekte kontakt til Teknik- og Miljøforvaltningen, da de i deres dagligdag benytter en stor del af forvaltningens ydelser i forbindelse med affald og miljø. De to fokusgrupper er sammensat af beboere i etageejendomme med affaldssorterings-muligheder, men forsøger derudover så vidt muligt at repræsentere den brede befolkning i København. Der er i grupperne repræsenteret både mænd og kvinder, unge og ældre, familier med og uden børn samt enlige. I forbindelse med de yngre deltagere er der ligeledes taget højde for, at alle er udeboende og dermed selv ansvarlige for affaldssortering. Derudover er grupperne sammensat således, at de inkluderer forskellige boligformer, hvorved der sikres en spredning mellem almene boliger, andels- og ejerboliger samt 4

6 private udlejningsboliger. Endelig repræsenterer deltagerne forskellige bykvarterer i København. I kombination med de varierende boformer sikrer dette bedst muligt fokusgrupper bestående af borgere, der har forskellige tilgange til affaldssortering og derfor også i forskellig grad benytter de enkelte ydelser og sorteringsmuligheder, Teknik- og Miljøforvaltningen tilbyder. Se spørgeramme i bilag. Kombinationen af de to målgrupper medfører, at deltagerne i grupperne dels har forskellige behov, krav og forventninger til Teknik- og Miljøforvaltningen og de ydelser, der tilbydes og dels benytter ydelserne i forskelligt omfang og på baggrund af divergerende forudsætninger. I fokusgruppeinterviewet med viceværter og affaldsansvarlige er der således primært blevet fokuseret på den daglige drift i forbindelse med affaldssortering, de muligheder og udfordringer, disse fokusgruppedeltager oplever i deres daglige administration af beboernes forskellige former for affald samt deres arbejde med at udbrede kendskabet til sortering blandt ejendommens beboere. Endvidere er der taget udgangspunkt i viceværterne og de affaldsansvarliges opfattelse af Københavns Kommunes rolle i forbindelse med affaldssortering, deres kontakt med og brug af kommunens Affaldsservice og hjemmeside samt deres erfaringer med rådgivning og et bredt omfang af informationsmateriale. I fokusgruppeinterviewene med beboere er der primært blevet fokuseret på baggrunden og motivationen for affaldssortering i det daglige, forståelsen af nytten af sortering samt de udfordringer, beboerne oplever i deres daglige håndtering af forskellige former for affald. Derudover er det blevet undersøgt, hvilket kendskab, beboerne har til affaldssortering, hvilke faktorer, de vægter højest i deres daglige sortering samt deres generelle opfattelse af henholdsvis vicevært/affaldsansvarlig og kommunens rolle i forbindelse med at udbrede motivationen for sortering og kendskabet hertil. Fælles for alle interview er, at forskellige former for skriftligt materiale fra Teknik- og Miljøforvaltningen er blevet gennemgået med henblik på at klarlægge, hvordan information om generel affaldssortering og specifikke sorteringsmuligheder og -tiltag bedst muligt målrettes de forskellige befolkningsgrupper. Baggrunden herfor er Københavns Kommunes forestående kampagne om de nye sorteringsbeholdere til plast, metal og småt elektronikaffald, der skal opstilles i samtlige af Københavns gårde og affaldsrum igennem et dybdegående indblik i lysten til og udfordringerne for generel affaldssortering giver interviewene således viden om, hvordan Teknik- og Miljøforvaltningen kan strukturere og udforme denne kampagne, så den er til mest muligt gavn for alle parter og bidrager med den tilsigtede effekt. 5

7 Nærværende rapport er struktureret med udgangspunkt i ovenstående temaer og fokusområder. Rapporten består af hovedkonklusioner og resultater for Teknik- og Miljøforvaltningen til brug i det forestående arbejde med kampagnen for sortering af småt elektronikaffald, plast og metal. Derudover indeholder rapporten tematiske konklusioner, der baseres på de varierende erfaringer og forståelser, henholdsvis beboere og viceværter/affaldsansvarlige har i relation til affaldssortering og de udfordringer, der kan opstå hermed. Målgruppebeskrivelse Gruppe 1: Viceværter og affaldsansvarlige Målgruppe: Boligtype: Geografi: Køn: Antal deltagere: Viceværter og affaldsansvarlige eller andre, der har kontakt med beboerne om sortering af affald (gårdmand, ejendomsadministrator, foreningsformand, bestyrelse etc.) Andels- og ejerboliger, privat udlejning samt almene boliger spredning. Ejendommene varierer fra knap 100 til 550 boliger. København spredning på bydele og boligområder Der er i denne gruppe ingen repræsentativ spredning på køn 9 deltagere Gruppe 2: Yngre beboere Alder: Målgruppe: Boform: Geografi: år generel aldersspredning Beboere i etageejendomme eller andetsteds med fælles affaldssortering, enlige med og uden børn, familier med og uden børn (hjemmeboende børn). Andels- og ejerboliger, privat udlejning samt almene boliger spredning København spredning på bydele 6

8 Beskæftigelse: Køn: Antal deltagere: Andre kriterier: Spredning på beskæftigelse/uddannelse M/K spredning 7 deltagere Ved de unge borgere sikres, at der er tale om udeboende beboere, der selv er ansvarlige for affaldssortering Gruppe 3: Ældre beboere Alder: Målgruppe: Boform: Geografi: Beskæftigelse: Køn: Antal deltagere: 40+ år generel aldersspredning Beboere i etageejendomme eller andetsteds med fælles affaldssortering, enlige med og uden børn, familier med og uden børn (hjemmeboende børn) Andels- og ejerboliger, privat udlejning samt almene boliger spredning København spredning på bydele Spredning på beskæftigelse/uddannelse M/K spredning 9 deltagere Yderligere kriterier for deltagelse i fokusgrupperne: Man må ikke have deltaget i fokusgrupper inden for de sidste 6 mdr. Man må ikke være ansat ved Teknik- og miljøforvaltningen. Man må ikke være aktiv i borgerrepræsentationen. Bemanding Projektet er gennemført af kvalitativ analysekonsulent Cand.scient.anth. Anne Sidenius. 7

9 Kvalitetsstandarder Voxmeter er medlem af ESOMAR, og undersøgelsen er blevet gennemført i overensstemmelse med de internationalt opstillede kvalitetsstandarder. Hovedkonklusioner Overordnet er der store forskelle på de tre fokusgrupper, hvilket gør det vanskeligt at generalisere på tværs af alle grupper. Der er dog visse faktorer og opfattelser, der er fælles for de fleste deltagere. I dette kapitel opridses disse med fokus på, hvilken indflydelse de kan have for Københavns Kommunes kommende kampagne, hvis formål er at udbrede kendskabet til den nye sorteringsordning for småt elektronikaffald, plast og metal og generelt motivere befolkningen til øget affaldssortering. Hvordan affaldssorterer beboerne? Der er relativt stor forskel på, hvordan og hvor meget, de adspurgte borgere sorterer deres affald. Overordnet sorterer ældre borgere dog væsentligt mere end de yngre deltagere. Dette skyldes formentlig, at de i højere grad end yngre borgere føler en individuel forpligtelse og ansvar over for miljøet og samfundet (uddybes senere i hovedkonklusionen). I gruppen af yngre beboere er der desuden en klar kønsforskel, idet 8

10 yngre kvinder er mere tilbøjelige til at sortere end yngre mænd forskellen synes her at ligge i, at de yngre kvinder i højere grad har tillid til, at affaldssortering i sidste ende gør en forskel. Blandt gruppen af yngre mænd er der derimod tendens til at betragte affaldssortering som besværligt og arbejdskrævende. Dertil kommer, at de har svært ved at se individets indflydelse i den store helhed, hvorimod de yngre kvinder tilslutter sig tanken om, at den positive udvikling skal starte et sted. På den måde kan man sige, at kvinderne dels er mere bevidste om deres egen rolle og dels mere idealistiske, idet de i højere grad tager det individuelle ansvar på sig, skønt effekten er svær at vurdere. En afgørende motivationsfaktor for affaldssortering er, at det er nemt, hurtigt og lettilgængeligt. Hermed menes, at sorteringsmulighederne for det første skal være placeret et sted, beboeren hurtigt kan komme til de fleste beboere ønsker sågar, at affaldsstationen placeres, så de kommer forbi den på deres vej ud af hoveddøren fremfor at skulle i baggården. Derudover skal beholderne være samlet ét sted, så beboeren ikke skal fragte sit affald rundt til flere lokaliteter. For det andet skal affaldssorteringen være nem og ligetil i den betydning, at beboeren ikke skal være i tvivl om, hvilke affaldstyper, der skal i hvilke containere. Dette kan for eksempel løses ved hjælp af farvekoder og afbildninger på de enkelte beholdere. I tillæg hertil er flere beboere forvirrede over definitionen af forskellige affaldstyper allerede oppe i deres bolig. De efterspørger derfor klar, utvetydig information om, hvad der konkret falder under kategorierne metal, plast, elektronikaffald (stort/småt), storskrald, papir, pap og farligt affald. Desuden er der tvivl om, hvilken stand, affaldet skal afleveres i: Skal marmeladeglas for eksempel vaskes rene, og må der overhovedet være låg på? For det tredje skal sorteringsmulighederne være tilgængelige i den forstand, at der altid er plads til nyt affald. Hvis storskraldsrummet eller containeren til papir er fyldt, har de færreste beboere skrupler over i stedet at smide affaldet i containeren til dagrenovation. Endelig skal sortering være et element i hverdagen, der hverken kræver megen energi eller mange tanker. Denne udfordring er generelt sværere at håndtere, idet der ikke er tale om et praktisk problem, men snarere et spørgsmål om holdning og vaner. Flertallet af gruppedeltagerne sorterer pap, papir, glas og batterier fra deres dagrenovation. Selv yngre mænd, der ellers har svært ved at se formålet, forsøger så vidt muligt at gøre dette. Dette skyldes primært, at personer i deres nære omgangskreds har en stærk normpåvirkning, men formentlig spiller det også en rolle, at disse typer affald er relativt lette dels at definere og dels at opbevare i lejligheden, hvor de ikke behøver at fylde meget. De affaldstyper, der oftest er usikkerhed omkring definitionen af, er storskrald og farligt affald. Desuden er der her ofte tale om en form for affald, der fysisk fylder en del, hvorfor flere 9

11 beboere ikke ønsker at opbevare det i deres lejlighed. I tilfælde, hvor beboerne ikke har adgang til et rum til storskrald/farligt affald, er de fleste tilbøjelige til at smide det til dagrenovation. Tvivl om det nytter Ét af de mest gennemgående fællestræk ved alle tre fokusgrupper synes at være generel uvished og tvivl om, hvorvidt det overhovedet nytter at sortere. Dette lader desuden til at være en faktor, der spiller en meget afgørende rolle i folks holdning til affaldssortering. Såvel affaldsansvarlige som almene borgere nævner flere gange, at de mangler viden om, hvad der sker med affaldet, efter det er blevet sorteret. Flere deltagere har erfaringer med, at forskellige former for affald blandes sammen, når det hentes af renovationsbilen, enten fordi de selv har set det eller hørt historier. Dette er for både affaldsansvarlige og beboere årsag til, at de stiller spørgsmålstegn ved, om det altid er tilfældet. Tanker om, hvorvidt det hele alligevel ender med at blive smidt til forbrænding sammen fylder således meget hos de fleste deltagere. I fokusgrupperne kom det frem, at skønt det ikke altid er et udtalt behov, savner både affaldsansvarlige og beboere et bedre kendskab til, hvad der helt praktisk og konkret sker med affaldet, når det sorteres. Ligeledes ønsker de fleste mere viden om, hvad der sker, hvis affaldssorteringen i en eller anden forstand har slået fejl, dvs. hvis der for eksempel er kommet papir eller køkkenaffald i papcontaineren: har ens egen sorteringsindsats så været forgæves eller kan det pap, der er i containeren, endnu reddes og genanvendes? Mere viden efterspørges Både affaldsansvarlige og beboere savner svar på sådanne spørgsmål, der oftest ligger til grund for de n manglende motivation for affaldssortering. På tværs af grupperne trækker deltagerne frem, at mere faktuel viden om baggrunden for at sortere specifikke affaldstyper samt en større indsigt i både kortsigtede, langsigtede og individuelle konsekvenser herved, vil påvirke deres oplevelse af nytten ved affaldssortering i positiv retning. Således vil et større fokus på bedre information og kommunikation om nytten ved affaldssortering til borgerne sandsynligvis løsne op for mange problemstillinger, både helt konkrete og mere komplekse. Beboerne: Bekymrede, men positive overfor de nye beholdere De nye sorteringsmuligheder for småt elektronikaffald, plast og metal giver i alle tre fokusgrupper anledning til bekymring, skønt de af mange modtages positivt. Bekymringerne blandt beboere går især på, at ingen af deltagerne umiddelbart føler sig i stand til selv at definere, hvad der er småt elektronikaffald i modsætning til stort elektronikaffald eller hvilke former for plast, der er tale om. Ligeledes er der uvished om, hvilken stand, affaldet skal være i, når det afleveres i den pågældende beholder. Dette gælder primært 10

12 plastaffald og metal og hvorvidt beboerne selv skal til at rengøre affaldet, inden det smides ud. I de to fokusgrupper med beboere er der enighed om, at dette forhold ikke umiddelbart bydes velkommen, fordi det i så fald kræver en ekstra indsats og dermed bliver mere besværligt at sortere. Igen kan forklaringer om, hvorfor affaldet skal rengøres, gøre en stor forskel i motivationen. Viceværterne: Der er ikke plads - men de skal stå sammen med de andre beholdere Hos de affaldsansvarlige er bekymringerne over de nye sorteringsmuligheder af mere praktisk karakter, idet de ikke kan se, hvor disse nye beholdere skal placeres i de gårde, de arbejder i. Deltagerne udtrykker frustration over, at der i forvejen er sparsom plads til affaldscontainere, og at finde plads til nye beholdere er derfor en udfordring. De fleste affaldsansvarliges erfaring viser, at alle containere helst skal stå samlet ét sted, så beboerne ikke skal flere steder hen for at komme af med deres affald. Dette bekræfter alle beboere, idet de lægger vægt på, at det skal være så let og hurtigt som muligt at sortere. Flere påpeger, at mulighederne for at sortere affald er væsentligt bedre end tidligere, hvilket spiller en vigtig rolle i deres motivation. Overordnet mener de fleste beboere, at hvis affaldscontainerne er placeret sammen i gården og er lettilgængelige, er de mere tilbøjelige til at sortere dette underbygges af de affaldsansvarliges erfaringer. Størstedelen af beboere mener også, at flaskecontainere og genbrugsstationer skal være i nærheden af hjemmet for, at de gider bruge tid på at sortere og mange yngre deltagere mener, at de helst skal kunne smide affaldet på vej ud af døren. Endelig må affaldet ikke optage for meget plads i hjemmet, og her vækker de nye sorteringsmuligheder igen bekymring hos nogle deltagere. Det er dog primært hos de deltagere, der i forvejen sorterer mindre end andre, at det betragtes som et problem. Mange yngre borgere tager ikke ansvar Hvor de ældre borgere synes at være villige til at gøre en ekstra indsats for at komme af med deres affald, hvis mulighederne ikke umiddelbart er i nærheden, lader det til, at mange af de yngre beboere ikke i samme omfang ser affaldssortering som et individuelt ansvar. I stedet betragter de det som en kommunal opgave at sortere affaldet andetsteds. Dette synspunkt kommer også til udtryk i de unges visioner om den ideelle verden af affaldssortering: i denne verden sorterer man selv intet i lejligheden, men smider alt ud sammen, hvorefter maskiner sorterer alt. Blandt de yngre borgere er der således fokus på, at sortering skal være så lidt besværligt og kræve så lidt personligt arbejde som overhovedet muligt, skønt det også fortolkes forskelligt, hvorvidt den nuværende tilstand er besværlig eller ej. 11

13 De ældre mener, individet har et ansvar Blandt de ældre borgere hersker der derimod enighed om, at individet selv har et ansvar og derfor må påtage sig den praktiske opgave at sortere så godt som muligt i hjemmet. De ældre borgeres ideelle verden af affaldssortering ligner langt hen ad vejen den nuværende tilstand, men det understreges, at kommunen skal stille tilstrækkeligt med muligheder til rådighed og ellers sørge for, at afhentning og genanvendelse forløber uproblematisk. Et andet gennemgående fællestræk blandt de to grupper af beboere synes altså at være det individuelle ansvar i forbindelse med affaldssortering, om end der er forskellige opfattelser af dette ansvar. Hvorvidt man betragter affaldssortering som en pligt eller ej, lader til at være et spørgsmål om generation. Den ældre generation af beboere mener, at de som borgere i København selv har et ansvar for at passe på miljøet som helhed og sikre, at affald bliver genanvendt. Flere deltagere fortæller, at deres motivation for at sortere primært skyldes muligheden for at sikre den mest hensigtsmæssige fremtid for deres børn og børnebørn i den forstand er de ældre borgere meget bevidste om deres egen rolle i forhold til fællesskabet. De yngre: What s in it for me (eller for samfundet) Den yngre generation af borgere har en mere individualiseret forståelse af formålet med affaldssortering. Flere deltagere spørger, hvad de selv kan få ud af sortering andet end besvær og arbejde, og der er fokus på, hvad gevinsten er for det enkelte individ, ikke for samfundet som helhed. Pant på flasker er et godt eksempel på, hvordan den enkelte person direkte kan vinde ved sortering, og flere yngre deltagere påpeger, at de først begyndte at sortere flasker, da systemet blev indført. Deltagerne understreger dog, at der ikke nødvendigvis er brug for en personlig gevinst, men at det skal være tydeligt, hvordan samfundet direkte får økonomisk gavn af affaldssortering. Også andre værdier end økonomi virker motiverende, hvis blot borgerne kan se, at der tilføjes flere ressourcer andre steder som direkte følge af affaldssortering og genanvendelse. Det er interessant at være opmærksom på aldersforskellene i Københavns Kommunes arbejde med at motivere til øget affaldssortering. I forbindelse med de ældre borgere ligger udfordringerne primært i at stille tilstrækkeligt med sorteringsmuligheder til rådighed på den måde, der er mest hensigtsmæssig for den konkrete ejendom. Detaljeret, men faktuel information om nytten ved sortering samt udtømmende 12

14 sorteringsguides vil også bidrage positivt til denne gruppes forståelse af affaldssortering og sikre, at de får den nødvendige viden for at sortere korrekt. Kendskab til nytten motiverer I forbindelse med de yngre borgere løses problemet med motivation ikke udelukkende ved at stille tilstrækkelige muligheder til rådighed. I de fleste tilfælde har gruppen af yngre deltagere adgang til forskellige typer af sorteringsmuligheder, men flere benytter sig alligevel ikke af dem. I denne sammenhæng ligger udfordringen i at udbrede de yngre borgeres kendskab til nytten ved sortering, så forståelsen for værdien af sortering øges. Derudover synes det relevant at pleje den individuelle forpligtelse, uden at der bliver tale om et belærende påbud. Hos den yngre fokusgruppe kommer det frem, at deltagerne ikke er klar over, at de reelt er forpligtede til at sortere, ligesom det heller ikke er pinligt at sige, at man ikke sorterer. Samtidig er der en opfattelse af, at det enkelte individs indsats ikke gør den store forskel. Der er altså i vid udstrækning tale om et moralsk holdningsspørgsmål. Det skal tilføjes, at mange af de yngre beboere er bevidste om at sortere korrekt og benytter i stort omfang de sorteringsmuligheder, de har til rådighed. I disse tilfælde lader det til, at vane og opdragelse har en central rolle. De fleste unge borgere, der sorterer, gør det af hensyn til miljøet, men hvorvidt de finder det besværligt eller naturligt afhænger af, om det sidder på rygraden. Desuden hersker der blandt disse deltagere en stærk tro på, at affaldssortering gør en forskel, selvom de reelt ikke ved præcist hvordan eller i hvilket omfang. Vigtigt, at andre sorterer Samlet set spiller visheden om, at andre også sorterer, en stor rolle i relation til ens egen indsats. Der er især to områder, hvor denne viden kan gøre en forskel. For det første medfører den ifølge mange borgere, at man ikke føler sig dum eller naiv, hvilket ellers kan være tilfældet, når man angiveligt er den eneste, der sorterer i gården. Oplevelsen af at finde glas i containeren til dagrenovation kan få beboerne til at føle sig lidt latterliggjort og blive i tvivl om, hvorvidt deres egen indsats reelt har gjort en forskel. Det kan virke som en lang og måske nyttesløs kamp, hvis man er den eneste, der kæmper, og de fleste borgere har derfor brug for at mærke og se, at der er andre, der også er villige til at gøre en indsats. For det andet kan kendskabet til, at andre sorterer, medføre dårlig samvittighed over, at man ikke selv gør det. I denne forbindelse nævner flere beboere også, at den personlige relation spiller en rolle. Det kan for eksempel 13

15 være ens barn eller partner, der minder en om, at det er vigtigt at sortere eller venlige opråb fra viceværten om, at det konkret påvirker hans arbejde negativt, hvis folk ikke sorterer. De affaldsansvarlige som nøglepersoner Selvom de affaldsansvarlige nævnes i denne sammenhæng, er det de færreste beboere, der aktivt trækker på hans/hendes kendskab til sortering. Alligevel spiller de en central rolle i forhold til det daglige arbejde i Københavns gårde, og København Kommune kan derfor benytte dem som mellemled i formidlingen til borgerne. I den forbindelse er der to områder, det er vigtigt at være opmærksom på. For det første er der kun få affaldsansvarlige, der selv bestiller kommunens materiale til borgerne. Flere kender ikke til muligheden og de øvrige mener ikke, at der er tid til det i løbet af en travl arbejdsdag. Generelt betragter de affaldsansvarlige det heller ikke som deres ansvar, men har intet imod at udbrede kendskabet til sortering blandt beboerne, så længe det ikke indebærer et besøg hos hver husstand. Hvis Københavns Kommune vil benytte sig af de affaldsansvarlige som formidlere, er det derfor vigtigt, at kontakten og udlevering af det relevante materiale sker på eget initiativ. For det andet er det tydeligt, at de affaldsansvarlige savner mere direkte dialog med kommunen og har brug for at mærke, at deres indsats anerkendes og værdsættes. Dette kan for eksempel illustreres med et årligt sparringsmøde med kommunens konsulenter eller lignende tiltag. Endvidere drejer det sig om de kanaler, de affaldsansvarlige bruger til at finde svar på konkrete problemer. Her giver portalen Affaldsservice på kommunens hjemmeside anledning til kommentarer. De affaldsansvarlige, der har anvendt den, synes ikke, at den er enkel at finde rundt på, fordi det ikke er oplagt eller logisk opbygget, hvor man skal finde de oplysninger, man søger. Desuden er der ofte lang svartid på mails, skønt man har brug for hurtig hjælp til det affald, der hober sig op eller svar på, hvorfor miljøbilen ikke er kommet. Blandt deltagerne foreslås det, at man i større udstrækning skaber mulighed for en mere personlig og fagligt relevant anvendelse af hjemmesiden, eventuelt med en direkte mailadresse kun til brug af affaldsansvarlige. Et centralt forhold er dog, at kommunens telefonservice er langt lettere at bruge, når man befinder sig i en gård og ikke har adgang til en computer. Flere deltagere foreslår derfor en form for sms-service, der giver besked om vigtige ændringer, eller en telefonapplikation, der kan svare på de mest presserende spørgsmål. Synliggørelse og enkel information 14

16 Et led i kampagnen og Københavns Kommunes fremtidige arbejde med affaldssortering bør ifølge de fleste fokusgruppedeltagere være en øget synliggørelse, dels af formålet og nytten ved sortering og dels af de forskellige affaldstyper og pågældende containere. En måde, dette kan gøres på, er ved hjælp af billeder på skraldespande og containere over det affald, der skal deri. Også forskellige farver på skraldespandene til forskelligt affald er et forslag, der modtages positivt. Denne visualisering letter selve sorteringen, fordi man ikke selv skal tænke så meget over, hvilket affald, der skal hvorhen. Derudover appellerer den også til borgernes samvittighed, og flere deltagere mener, at det er sværere for dem at smide for eksempel køkkenaffald i en container, der tydeligt med billeder viser, at det ikke skal deri. Enkeltheden i kommunikationen er i sig selv et vigtigt punkt. Hvis ikke den er tilgængelig, når og hvor man har brug for den, er der blandt især de yngre deltagere en tendens til, at man ikke gør mere ud af sin sortering. Fakta og konkret viden Københavns Kommune har blandt de fleste deltagere mest gennemslagskraft som afsender af kampagnen. Det kan dog være en idé at inddrage historier om Københavns affaldsansvarlige borgere som en måde at gøre forpligtelsen til at sortere mere personlig på. Beboerne møder ofte deres vicevært, og i den forbindelse kan der fokuseres på, hvilken negativ effekt, manglen på sortering har i deres arbejde. I andre sammenhænge kan kampagnen trække på historier om almene borgere, der selv sorterer samt hvilke direkte konsekvenser, sortering har for samfundet og det enkelte individ i både Danmark og udland. De ældre borgere er mere tilbøjelige til at ønske fakta om formålet med sortering, men også de yngre har behov for mere konkret viden om, hvordan og hvorfor det nytter at sortere. Budskabet bag en kommende kampagne bør derfor være, at hver enkelt individs indsats eller mangel på samme reelt gør en stor forskel, men det er essentielt, at den søger at udbrede et større, faktuelt kendskab til sorterings- og genanvendelsesprocesserne fra start til slut. I de følgende afsnit underbygges og uddybes hovedresultaterne. Afsnittene behandler de tematikker, fokusgrupperne tog udgangspunkt i. 15

17 1. Generel affaldssortering Alle deltagere er enige om, at det primære formål med affaldssortering er at passe på miljøet og klimaet som helhed samt spare på de ressourcer, der er tilgængelige. Enkelte borgere fortæller, at de også sorterer af sikkerhedsmæssige hensyn til viceværten og renovationsmedarbejderne. Alle kan se den umiddelbare værdi ved affaldssortering, men det er ikke alle, der tror på, at det reelt gør en forskel. Blandt de affaldsansvarlige deltagere er der en tendens til at betragte affaldssortering som både praktisk besværligt og et spørgsmål om motivation, men de fleste forsøger at løse de problemer, der opstår. Enkelte viceværter har givet op over for affaldssortering, fordi deres beboere gang på gang undlader at sortere. De prioriterer derfor andre dele af deres arbejde og forholder sig kun til sortering, når det er absolut nødvendigt. Flere viceværter oplever desuden, at beboerne sjældent tager ansvaret på sig: Jamen, skraldet må jo komme med helikopter oppe fra Nordgrønland! Jeg har mødt to beboere i min tid som gårdmand, som har indrømmet: okay, det er mig. Det er ude af ens kontrol, for det er aldrig dem! (Almene, ejer- og lejeboliger, ca. 180 boliger, primært Kbh. V) De fleste steder oplever viceværterne, at affaldssorteringen er acceptabel eller i det mindste bedre end tidligere. De mener, at det kan hænge sammen med, at gårdmanden selv brænder for at forbedre affaldssorteringen, og at de er opmærksomme på god skiltning. Derudover er det for mange viceværter vigtigt at tage problemerne løbende og ikke tro, at det hele løser sig over én nat, hvis de fortsat skal fastholde deres kampgejst. Udfordringer for sorteringen 16

18 Affald som elektronik, hårde hvidevarer, storskrald, malerbøtter, rengøringsmidler og kemikalier volder flere problemer end almindeligt dagrenovation, glasemballage, pap og papir. Flere beboere har svært ved at vurdere, hvornår et affaldsprodukt er storskrald, småt brændbart, farligt affald eller noget helt fjerde og de ender derfor ofte med at smide affaldet i storskraldsrummet. I de tilfælde, hvor ejendommen ikke har et rum til storskrald, er beboerne mere tilbøjelige til at aflevere affaldet sammen med dagrenovation eller stille det ved siden af containerne. Hjemme hos os har vi storskrald og det er så bare der, alle de ting, der ikke bliver sorteret, ryger hen! Alt der er større end en dåse! Elektronik ryger derhen, og jeg tror da ikke, det hører til der Nogle gange hænger der også et surt opstød fra viceværten om, at nogen har stillet noget forkert, men jeg ved for eksempel ikke, hvad der må være der! Så det bliver hurtigt alt det, der ikke kan være i containerne, der kommer derind (Kvinde, 31 år, andel, Valby) Folk ved ikke, hvad der må være der, for hvad er storskrald?! Folk er ret forvirrede, så det er ét stort kaos! Rummet er altid helt fyldt, og det er jo ikke altid skraldemændene vil tage det med. Og vores flaskecontainer står et godt stykke væk, så der står også ret mange flasker dernede (Mand, 30 år, andel, Kbh. K) Mange borgere i København har heller ikke bil, og det kan derfor være svært at komme på genbrugsstationen: Et spørgsmål om vaner Men hvor skal jeg så gøre af mit køleskab, hvis det ikke må komme ned til storskrald? Jeg kan ikke lige komme på lossepladsen, så jeg ville nok stille det derned alligevel og måske tænke, at nogle andre sorterede det for mig! Det skal også være nemt at komme af med det Jeg har jo kun en cykel! (Kvinde, 28 år, privat leje, Sundbyøster) For de fleste beboere spiller gode og dårlige vaner en stor rolle i forbindelse med affaldssortering. Der er tendens til, at de borgere, der igennem deres opvækst er blevet opdraget til at sortere, i vid udstrækning fortsætter med at sortere. Disse borgere finder heller ikke affaldssortering besværligt i samme grad som andre borgere og ser ingen problemer i at skulle udvide deres affaldssortering med småt elektronikaffald, plast og metal. De kan godt se, at disse affaldstyper vil optage mere plads i lejligheden, men finder det naturligt at finde en løsning herpå: 17

19 Jeg har lært det hjemmefra siden jeg var helt lille, har vi jo sorteret og haft kompostbunke i baghaven. For mig er det jo noget med, at jeg altid har fået at vide, at der skal én til at starte det er da ikke fordi det er sjovt at skulle ud og tømme skålen med kartoffelskræller, men det gjorde man jo bare! Det havde vi fået at vide, at det skulle man gøre, for det var godt for miljøet så det er helt naturligt for mig! Det er bare sådan noget, man gør (Kvinde, 28 år, privat leje, Sundbyøster) Flere viceværter mener også, at det er et spørgsmål om vane, og at beboerne ganske enkelt er for dovne til at sortere. De fleste er dog optimistiske om udviklingen: Folk skal nok rette ind det skal de jo! Det er bare en lang kamp, indtil det sidder på rygraden. Vi er jo vokset op i mange år med, at der står en flaskecontainer i nærheden til sidst skal man nok have en pose til flasker og en anden med batterier. Jeg synes stille og roligt, der er sket en holdningsændring, men det er et sejt træk, for folk er dovne. (Almen boligforening, ca. 600 lejemål, Kbh. NV) Også beboere, der ikke tidligere har været vant til at affaldssortere, mener, at vaner spiller en rolle. I nogle tilfælde har en partner haft positiv indflydelse ved at få den pågældende beboer til at sortere mere fremover, mens det i andre tilfælde hjælper at være tvunget til det: Når man bare skal, så tænker jeg jo ikke over det! Når vi er på genbrugsstationen, skal alt jo sortereres fuldstændigt minutiøst i forskellige containere og det er som om, at når man skal, så får man det jo gjort! I lyse plastsække og så videre...i andelsforeningen ryger det i en sort sæk og ned i containeren i en stor pærevælling! (Mand, 31 år, andel, Kbh. Ø) Jeg tror både, det er vaner og så hvem man ligesom bliver præget af.før jeg flyttede sammen med min kæreste var jeg nok endnu mere ligeglad med det end jeg er nu! Men hun peger jo fingre af mig, hvis jeg smider batterier i skraldespanden så det gør jeg ikke længere! Det har jeg da i hvert fald lært noget af. (Mand, 25 år, almen leje, Kbh. SV) Lettilgængeligt, nemt og bekvemt 18

20 Der er flere faktorer, der er afgørende for, om beboerne sorterer. I første omgang skal mulighederne for at sortere være til stede i umiddelbar nærhed af hjemmet. Derefter skal sorteringscontainerne v ære lettilgængelige og placeret samme sted, så man ikke skal gå flere steder hen med sit affald. Containerne skal også helst være placeret et sted, hvor man kan smide sit affald, når man alligevel er på vej ud af døren. Hvis jeg ved, at muligheden er der, gør jeg det også; at jeg bare kan gå ned med det, men så længe man skal køre det langt væk, vil jeg ikke. Hvis det er besværligt i dagligdagen, gider jeg ikke der skal være en god måde, man kan komme af med det på. (Mand, 30 år, andel, Kbh. K) Ja, vi sorterer da, men det er fordi, vi har mulighederne tæt på os. Vi bor forholdsvist tæt ved Amager forbrænding, tror jeg det hedder...hvis jeg nu selv skulle ud og aflevere det langt væk, tror jeg ikke, jeg ville gøre det! Men hvis mulighederne ikke er der, er det jo ikke noget, man tænker over i hverdagen. (Kvinde, 35 år, ejer, Christianshavn) Beboernes krav til bekvemmelighed bekræftes af viceværterne, der fortæller, at jo lettere, det er for beboerne at sortere, jo mere bliver det gjort: Vi har fire containere til pap, og alligevel kommer de [beboerne] almindeligt affald i. De går ikke derover, hvor de andre er, for de her er tættest på de står faktisk lige inde for porten. De gider ikke gå helt derover, så de tager bare den nærmeste container. Mennesker er grundlæggende dovne! (Ejerforening, ca. 100 boliger, Kbh. Ø) Som udgangspunkt skal det være nemt at komme af med sit affald. Det kan ikke hjælpe noget at have pap i den ene ende af gården, dagrenovation i den anden og storskrald i en helt tredje ende så bliver det for besværligt for folk, og så smider folk det bare det nærmeste sted: der kommer sikkert nogen og rydder op efter os. Hvis tingene er samlet, går det meget bedre. (Andels- og lejeboliger, ca. 180 boliger, primært Sydhavn) Farvekoder Når sorteringsmulighederne er til stede, er det vigtigt, at det fremgår klart og tydeligt, hvilke former for affald, der skal i hvilke containere. Dette kan ske ved hjælp af forskellige farver på beholderne og/eller 19

21 skilte med afbildninger af den type affald, der hører til i beholderen på den måde kan beboerne let og hurtigt danne sig et overblik uden selv at bruge tid og energi på at overveje, hvad der skal hvorhen. Det kunne være fedt, hvis den [containeren] var pink! Så var man ikke i tvivl Hvis man havde en eller anden brug af farver i forhold til fordelingen, så pap var rødt og papir grønt og så videre tror jeg, det ville hjælpe mange mennesker. (Mand, 25 år, almen leje, Kbh. SV) Det skal være meget bedre synliggjort ved affaldscontainerne, hvad der må komme hvorhen. Jeg står altid ved de der containere og prøver at finde ud, at hvad der skal i Mærkerne ryger jo af, hvis det har været lidt dårligt vejr eller den har stået der et stykke tid Skraldemanden kunne jo bare lige sætte en ny på! (Kvinde, 35 år, ejer, Christianshavn) Forslaget om forskellige farver på affaldsbeholderne har også opbakning blandt alle viceværter. De fleste viceværter mener, at det er i gården, den største udfordring ligger, og farvesystemer kan gøre sorteringen mere synlig: Det er en rigtig god idé! For de [beboerne] kan ikke se det de åbner bare låget og smider affaldet ned! Hvis man giver containerne farver, kan det være, de er mere opmærksomme Det skal være nemt for dem! (Andels- og lejeboliger, ca. 180 boliger, primært Sydhavn) 1.1. Forståelsen af nytten ved sortering Overordnet er der stor forskel på, hvordan deltagerne forstår effekten af affaldssortering. Nogle deltagere finder det meget vigtigt at sortere sit affald. Denne holdning er udbredt blandt alle de ældre beboere, men også blandt flere yngre deltagere. Det vigtigste er at passe på miljøet generelt samt sikre 20

22 genanvendelse af ressourcer, og affaldssortering falder helt naturligt for flere af disse borgere. Der er dog udpræget tvivl om, præcist hvordan og hvor meget forskel, sortering gør. Blandt denne gruppe er der en tendens til bevidst at vælge at tro på den positive effekt af sortering, fordi det ellers ikke giver mening at indføre eller bruge tid på. Jeg tror, tvivlen hænger sammen med, at man havde sådan nogle projekter, hvor man stoppede, fordi der ikke var flere penge. Men det var undtagelsen, ikke reglen, det tror jeg eller det vælger jeg at tro! Det er jeg jo nødt til! (Mand, 56 år, ejer, Kbh. Ø) Andre beboere finder det mindre vigtigt at sortere, enten fordi de i deres dagligdag bruger deres energi andre steder, fordi de synes, at samfundets ressourcer og opgaver skal prioriteres anderledes eller fordi de ikke er sikre på, at det overhovedet hjælper. Jeg har da en idé om, at det er vigtigt, men i praksis kommer det tit til ikke at være det Måske er det mentalt dovenskab, ja, men jeg tror bare, jeg synes alt muligt andet er vigtigere! Det er noget, der bare skal overstås (Mand, 25 år, almen leje, Kbh. SV) Det hele blandes sammen Forståelsen af formålet med sortering betyder ikke nødvendigvis, at man sorterer, hvis man samtidig tvivler på, at det nytter. Flere yngre deltagere har erfaring med, at forskellige affaldstyper blandes sammen ved afhentning og de antager derfor, at det hele ender til forbrænding. Der er desuden tvivl om, hvorvidt den individuelle indsats gør en forskel i det samlede billede, men dette er mest udbredt blandt de deltagere, der kun sorterer lidt eller ingenting. Generelt er de yngre deltagere mere i tvivl om nytten ved sortering end de ældre, og det er ikke et område, de aktivt forholder sig til: Det er mest det der med, at når containerbilen kommer, virker det som om, det hele bare bliver blandet ind i én stor bil! Man [myndighederne/kommunen] har ikke sat fokus på det Det kan godt være, at jeg smider det i forskellige containere, men det ryger jo alt sammen til forbrænding! (Mand, 31 år, andel, Kbh. Ø) Ja, det virker altså som om det hele bliver blandet sammen! Er det 90-95% af vores affald, der bliver brændt? Det virker jo lidt ligegyldigt så hvis alt sammen alligevel 21

23 bare ryger til forbrænding, hvorfor skal jeg så sortere? Miljøfarlige ting sorterer jeg da, men ellers er det kun for den dårlige samvittighed! Jeg er ikke sikker på, at det egentlig hjælper noget! Alt hvad der kan være brændbart, har jeg på fornemmelsen, bare ryger til forbrænding! Fremskridt, men lang vej endnu (Kvinde, 36 år, ejer, Kbh. N) De affaldsansvarlige er også splittede i deres holdning til sortering. Alle oplever, at mange beboere ikke sorterer, selvom der er mulighed for det. I praksis betyder det, at viceværterne bruger meget arbejdstid på at rydde op efter beboere. Sortering fremstår derfor som et område, der kræver meget arbejde og tid, og nogle viceværter har givet op i kampen: Det kommer aldrig til at virke [arbejdet med at motivere folk]! Folk er negative de gider det ikke! Og hvem skal så sortere møget bagefter? Ikke mig! Jeg har været i faget i 25 år, og vi har prøvet alt det er fuldstændigt ligegyldigt, hvad du gør: det virker ikke! Kun i to-tre uger (Primært ejerboliger, ca. 40 ejendomme i Kbh.) Andre affaldsansvarlige er mere positive omkring udviklingen og betragter det som et langt, sejt træk at motivere beboerne og sørge for de bedste omstændigheder. Forskellen synes at ligge i, hvorvidt viceværten betragter det som en naturlig del af sine arbejdsopgaver eller ej. Det vil altid være op af bakke! Det er et lang, sejt træk, men det bliver bedre. Aviscontainerne bliver fyldt op med aviser, og nu stiller folk i det mindste deres pap ned til containeren. Ude hos os sorterer de det meste, så jeg tror godt, det kan løses; man skal bare gøre det på den rigtige måde fra starten af og motivere dem, måske ved at lave en kampagne over fjernsynet. Det er et skridt i det lange, seje træk, men udviklingen er i gang! (Almen boligforening, ca. 600 lejemål, Kbh. NV) Beboersammensætningens betydning Nogle viceværter påpeger, at affaldssorteringen også afhænger af boligform og beboersammensætning. I såkaldt belastede områder, hvor beboerne har færre sociale, økonomiske og uddannelsesmæssige ressourcer, kan det være svært at sælge idéen om, at affaldssortering er vigtigt. Desuden er der i disse områder ofte mange andre problemer, viceværterne skal forholde sig til, og affaldssortering nedprioriteres 22

24 derfor. Hvorvidt der er en sammenhæng mellem de viceværter, der har opgivet at forbedre affaldssortering, og de boligområder, de arbejder i, kan være interessant at undersøge yderligere. Jeg kommer fra et socialt boligbyggeri, og der er flere mennesker, der ikke er særligt ressourcestærke. Det har helt sikkert noget med det at gøre. Det samme har boligformen; hvis det er lejerboliger, er folk mere ligeglade, for de flytter jo snart igen! (Almen boligforening, ca. 600 lejemål, Kbh. NV) Vi har 350 boliger, og der bor 4-5 stykker, der snakker dansk - prøv du at forklare de andre beboere, at de skal sortere! De åbner bare vinduet og smider en sofa ud! (Primært ejerboliger, ca. 40 ejendomme i Kbh.) I relation til arbejdet med danskere af anden etnisk baggrund henviser flere viceværter til Frederiksberg Kommune, der laver sorteringsguider og informationsmateriale på andre sprog, blandt andet arabisk. Viceværterne er enige i, at kommunen bør hjælpe mere på områder, hvor sprog- og kulturforskelle har indflydelse, men ingen har undersøgt, hvorvidt det allerede er tilfældet. Farligt affald Der er generel enighed om, at farligt affald er vigtigere at sortere end andet, fordi de fleste deltagere opfatter det som miljøskadeligt, hvis denne type affald kommer i grundvandet eller lignende. Heller ingen af deltagerne synes, det er i orden at smide affald direkte i naturen. Når det sker, bliver man mere bevidst om, at affaldet er skadeligt, fordi den negative sammenhæng mellem natur og affald synliggøres. Det virker som om, mange deltagere har brug for at visualisere både den skadelige og gavnlige effekt, for eksempel i form af advarsler og billeder på produkter. Der var en kampagne om affald i naturen, og der har jeg da tænkt en del over det der med 25 års nedbrydningstid jeg tænker da mere over at smide affald i naturen end jeg tænker over at smide affald derhjemme; det [at smide affald i naturen] kunne jeg aldrig drømme om! (Mand, 31 år, andel, Kbh. Ø) Jeg tror, det er vigtigt, at man kan se, at for eksempel papir består af en eller anden andel genbrugspapir så kan man se, at det kommer et eller andet sted fra og at det betyder noget at sortere. (Mand, 30 år, andel, Kbh. K) 23

25 Faktuel information om nytten efterspørges Samlet set kan især de yngre beboeres opfattelse af nytten ved sortering ændres markant ved at give forklaringer og eksempler på, hvorfor man skal sortere sit affald og hvad der sker med affaldet, efter det har forladt gården. Det er et spørgsmål om at give Københavns borgere faktuel og konkret information om, at sortering rent faktisk nytter noget, men også hvordan og hvorfor det nytter. Ved at synliggøre, hvordan individets egen indsats gør en forskel på godt og ondt har man mulighed for at motivere de borgere, der tilslutter sig det overordnede formål med affaldssortering, men er i tvivl om effekten: For mig er det meget mere konkrete ting: hvad bruges de forskellige ting til? Hvad bruges plastic en til, hvad bruges metallet til, hvad med pap og papir? Få nogle tal på bordet og nogle eksempler. Vi har også brug for at høre, hvad der sker, hvis der er nogen, der sorterer forkert er det hele så spildt eller kan de få noget ud af det alligevel? (Kvinde, 36 år, ejer, Kbh. N) Jeg er bange for, at det gør så lille en forskel i forhold til så mange andre ting på nuværende tidspunkt. Jeg ved ikke, om jeg helt kan se, at det gør den store forskel! Men hvis de lavede et eller andet med opvarmning af huse, fordi man brændte papir eller fortalte mere om, hvordan metallet blev genbrugt, ville jeg da sikkert gøre det Pligten til at sortere (Mand, 25 år, almen leje, Kbh. SV) I relation til de forpligtelser, man har som borger til at sortere, er der en meget tydelig aldersforskel i holdningen hertil. De ældre borgere er generelt bevidste om det fælles ansvar, de har for hinanden og miljøet, og forsøger også at leve op til det. De er ligeledes mere villige til selv at gøre en ekstra indsats for at komme af med deres affald ved for eksempel at tage elektronikaffald med på arbejde eller ringe efter miljøbilen. Det er besværligt, men man skal sortere! Det [besværet] er ikke noget, der overholder mig fra det, for jeg synes, vi er forpligtede rent etisk til det. Det er en borgerpligt at gøre vi har kun den her jord til låns, og den skal vi jo give videre til vores børn. Vi skal helt klart gøre det, vi kan! (Kvinde, 57 år, andel, Valby) 24

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Undersøgelse af tilsynsvirksomheden 2 Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden Strandgade 100, Bygning K 1401 København K Undersøgelse

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

rapport NULskrald mindre affald mere liv

rapport NULskrald mindre affald mere liv rapport NULskrald mindre affald mere liv intro NULskrald Boligforening I 2014 har vi i Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning udført projekt Nulskrald Boligforening hos boligforeningen B42s lokale

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse Mobning og Konflikt 2006 en undersøgelse i 9. klasse 2 M O B N I N G O G K O N F L I K T E R 2 0 0 6 Indhold Forord 3 Resultater og Konklusioner 4 Fakta om mobning i 9. klasse 6 SMS mobning en myte? 12

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Rapport for projektet 3D-anvendelse på byggepladsen

Rapport for projektet 3D-anvendelse på byggepladsen 2014 Rapport for projektet 3D-anvendelse på byggepladsen Rapport skrevet af Et projekt udført i samarbejde mellem BAUF, BABEL, MT Højgaard, Jakon og Vest-Arler Vest-Arler 1 Indhold 1. Indledning... 2 1.1

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse UNGE TRAFIKANTER Delrapport 3 En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse Oktober 2002 Unge trafikanter - en sociologisk analyse af unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelser

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014 www.sdu.dk Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk Foråret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Fremgangsmåde... 4 Opgavens empiri... 6 Den kvalitative metode...

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Motiveret for en erhvervsuddannelse? En undersøgelse af, hvad der motiverer unge mennesker til at søge en erhvervsuddannelse

Motiveret for en erhvervsuddannelse? En undersøgelse af, hvad der motiverer unge mennesker til at søge en erhvervsuddannelse Motiveret for en erhvervsuddannelse? En undersøgelse af, hvad der motiverer unge mennesker til at søge en erhvervsuddannelse indhold Resumé... 4 1. Hvad var egentlig (bag)tanken med dette projekt?... 5

Læs mere

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 1 Indhold Evalueringens hovedpointer... 3 Præsentation... 5 Kongevænget som boligområde... 5 Evalueringsmetode: Fire fokusgruppeinterview... 5 Spørgeguide... 5

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

1.0 Projektrapportens rammer

1.0 Projektrapportens rammer 1.0 Projektrapportens rammer 1.1 Indledning Roskilde Festival (herefter kaldet RF) opstod i 1971, hvor to gymnasieelever startede festivalen, der dengang hed Sound Festival. Det første år varede festivalen

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED 2007 SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED Socialt udsatte borgeres sundhed - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse

Læs mere

Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere

Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere The part of join-in centres in addiction treatment and their contribution to rehabilitation of clean addicts Af

Læs mere