Torben Larsen VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012"

Transkript

1 Torben Larsen VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Navn, hjemsted samt formål... side 3 2. Medlemskab af Dansk Golf Union... side 3 3. Medlemskab af golfklubben... side 3 4. Kontingent/indskud... side 4 5. Kontingentrestance... side 4 6. Generalforsamling... side 5 7. Bestyrelse... side 6 8. Regnskabsår... side 7 9. Betingelser DGU m.v.... side Opløsning... side 9 2

3 1. Navn, hjemsted samt formål 1.1. Klubbens navn er Lübker Golf Club Klubbens hjemsted er Nimtofte, Syddjurs Kommune Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til golfsporten. Klubben har i henhold til lejeaftale indgået aftale om brug af det golfanlæg, som er beliggende i Lübker Golf Resort, og som består af en 27 hullers mesterskabsbane, 9 hullers Academy Course samt diverse øvefaciliteter. 2. Medlemskab af Dansk Golf Union 2.1. Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union, og klubben forpligter sig således til at følge Dansk Golf Unions regler. Herunder reglerne for Danmarks Idræts Forbund. 3. Medlemskab af golfklubben 3.1. Antal medlemmer og medlemskategorier Der kan maksimalt optages 2700 medlemmer i golfklubben. DGU regel 100 medlemmer pr. golfhul Golfklubben har flere medlemskategorier. Bestyrelsen fastsætter reglerne for medlemsgrupperne. Medlemsgrupper: Fuldtidsmedlemmer, herunder medlemmer der har opnået medlemskab via certifikat. Der henvises til de særlige regler der gælder for certifikater. Forest/Academy medlemskab. Medlemskabet giver ret til spil på Forest/Academy sløjfen. Ved spil på Sand-Sky sløjfen betales green-fee, hvortil der kan ydes rabat. Long Distance(LD) medlemmer. Spillere der har hjemmeklub i en anden klub kan optages som LD medlemmer. LD medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen med 1/10 stemme Flex-medlemmer. Spillere der har Det grønne kort kan optages som Flex-medlemmer. Flexmedlemmer har stemmeret på generalforsamlingen med 1/10 stemme 3

4 Passive medlemmer. Regler for passive medlemmer ses nedenfor under punkt Medlemmer som er i restance til andre golfklubber som er medlem af DGU kan ikke optages som medlemmer af klubben Klubben etablerer efter stiftelsen en venteliste for spillere som ønsker at blive medlem af klubben, jfr. nedenfor pkt Medlemmer optages efter først til mølle princippet, dog gælder der særlige regler for medlemmer med certifikat. Generelt skal golfklubben og dennes bestyrelse til enhver tid vurdere antallet af medlemmer og sikre at antallet til enhver tid svarer til banens kapacitet Passive medlemmer Der kan ikke opnås medlemskab af golfklubben som passivt medlem, medmindre der foreligger særlige forhold, såsom udstationering, sygdom m.v Bestyrelsen kan tillade at et medlem i sådanne situationer opnår status som passivt medlem, hvormed kontingentet fastsættes til 25 % af normalkontingent Passivt medlemskab kan maksimalt oppebæres i 2 kalender år ad gangen Passive medlemmer har ikke spilleret til banen. 4. Kontingent/indskud 4.1. Generalforsamlingen, efter indstilling fra bestyrelsen, fastsætter årligt i forbindelse med vedtagelse af budget for det efterfølgende år, det kontingent medlemmerne skal betale for at anvende klubbens faciliteter Sammen med klubbens øvrige indtægter skal klubbens bestyrelse sørge for at det kontingent der opkræves hos medlemmerne til enhver tid kan dække klubbens udgifter, herunder udgiften i medfør af den indgåede lejeaftale til golfanlægget Generalforsamlingen kan fastsætte regler for, at nye medlemmer skal betale indskud til klubben. Indskud tilbagebetales ikke ved udtræden. 5. Kontingentrestance 4

5 5.1. Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt af den ekskluderede Medlemskab er bindende for et år, og udmeldelse kan kun ske skriftligt med 3 måneders varsel til en 1. januar. 6. Generalforsamling 6.1. Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen Ordinær generalforsamling afholdes i Syddjurs kommune hvert år inden udgangen af april måned. Indkaldelse skal ske pr. , og ved opslag i klubhuset, med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden 6.3. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen udenfor bestyrelsen valgt dirigent Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er myndige, med hver en stemme. Long Distance og Flex medlemmer dog kun med 1/10 stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog mindst 2/3 af de stemmeberettigedes tilslutning. Såfremt det ikke kan lade sig gøre, men forslaget vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte (inkl. Fuldmagter) skal bestyrelsen pr. og ved opslag i klubhuset, med mindst 8 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages med 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal På 10 stemmeberettigede medlemmers forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning. Der kan stemmes ved fuldmagt Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadigt er ubesatte poster. 5

6 6.8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Forslag fra bestyrelsen 5. Forslag fra medlemmerne 6. Forelæggelse af budget og bestyrelsens forslag til fastlæggelse af Medlemskontingenter og indskud. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (og evt. suppleanter). 8. Valg af revisor og revisor-suppleant. 9. Eventuelt. Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til general forsamlingen. 7. Bestyrelse 7.1. Bestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen, idet der årligt afgår 2, 2 og 3 medlemmer, første gang ved lodtrækning, derefter efter anciennitet. Genvalg kan finde sted Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem I tilfælde af vakance i bestyrelsen indtræder suppleanter. Der indvælges hvert år en 1.supleant og en 2. suppleant. 6

7 7.4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling. Dette gælder ikke for lån optaget hos Lübker Golf A/S For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue. Intet medlem hæfter for Lübker Golf Club`s forpligtelser Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for, herunder et baneudvalg (sammen med ejer af golfanlægget), et turneringsudvalg, et juniorudvalg, et handicapudvalg og et informations og PR-udvalg Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene. Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinier for udvalgsarbejdet. 8. Regnskabsår 8.1. Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december Det reviderede regnskab skal senest 8 dage før generalforsamlingen fremlægges på klubbens hjemmeside samt i Lübker Lodge, Trent Jones Allé 3, 8582 Nimtofte. 7

8 9. Betingelser DGU m.v Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idrætsforbund fastlagte betingelser for medlemskab. Klubben har ansvaret for administration af DGU kort. Såfremt et medlemskab ophører eller et medlem overgår til at være passivt medlem, skal det pågældende medlem aflevere dennes DGU kort til klubben Klubben kan fastsætte bestemmelser omkring depositum til sikring af overholdelse heraf. Klubben har pligt til i sædvanlig rotation, at stille golfanlægget til rådighed for DGU aktiviteter efter forudgående aftale med DGU Klubben respekterer DGU s regler for frit spil for ihændehavere af NGU- og DGU introduktionskort For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med DGU s godkendelse fastsatte lokale regler Fastsættelsen af medlemmernes handicap skal ske i henhold til DGU s handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og -matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slopesystem Bestyrelsen, fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser, kan af bestyrelsen straffes med suspension, karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben. Alle disciplinære afgørelser, kan af medlemmet indbringes for DGU s Amatør-og Ordensudvalg. Afgørelse af eksklusion kan medlemmet endvidere kræve forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamling har dog ikke opsættende virkning 9.7. Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinier for afholdelse af turneringer, herunder bookning af banen i forbindelse med afholdelse af sådanne turneringer. Der henvises i øvrigt til den med ejer af golfanlægget indgåede brugsretsaftale. 10. Opløsning Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmebe- 8

9 rettigede med lemmer stemmer for forslaget Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afvikling af klubbens formueforhold Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Dansk Golf Union Således vedtaget på den stiftende/ordinære/ekstraordinære generalforsamling den 25. marts På ordinær generalforsamling i marts 2009 blev der foreslået vedtægtsændringer til 3.2.2, 6.2, 7.11 og 8.2. Ændringerne blev endeligt bekræftet på en ekstraordinær generalforsamling den 14. april På ordinær generalforsamling i 2010 blev der foreslået vedtægtsændringer til 3.1.2, sletning af samt ændring til 5.2. Ændringerne blev endelig bekræftet på ekstraordinær generalforsamling den 20. april Disse vedtægtsændringer er indarbejdet. På ordinær generalforsamling i 2012 blev der foreslået vedtægtsændringer til til til til og 9.6 Ændringerne blev endeligt bekræftet på ekstraordinær generalforsamling den 16.april 2012 Nimtofte, den 16. april 2012 Lübker Golf Club 9

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Lett Advokatfirma Adv. Carsten Henriksen J.nr. 208877-LGU 14. maj 2008 Revideret af Golfklubben i 2011 og 2012 VEDTÆGTER for Stensballegaard Golfklub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Stensballegaard

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Vedtægter for. Viborg Golfklub

Vedtægter for. Viborg Golfklub Vedtægter for Viborg Golfklub 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Viborg Golfklub. Klubbens hjemsted er Viborg. Klubben er stiftet den 16. april 1973. Klubbens adresse er: Spangsbjerg

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VÆRD AT VIDE. om Himmerland Golf Klub

VÆRD AT VIDE. om Himmerland Golf Klub VÆRD AT VIDE om Himmerland Golf Klub 2014 INDHOLD Baneservice side 16 Bestyrelsen side 3 Elitearbejde side 15 Golfbiler side 14 Greenfee side 12 Greenfeeaftaler side 25 Internettet side 24 Juniorarbejde

Læs mere

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992 Bestemmelser og retningslinjer Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 1 INDHOLD Side2 Indledning Side 3 Vision Side 3 Vedtægter Side 4 til 8 Bestyrelsesmøder

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere