U D B U D S D O K U M E N T. for. THE DANISH EUROPEAN HIGH YIELD FUND f.m.b.a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U D B U D S D O K U M E N T. for. THE DANISH EUROPEAN HIGH YIELD FUND f.m.b.a."

Transkript

1 U D B U D S D O K U M E N T for THE DANISH EUROPEAN HIGH YIELD FUND f.m.b.a. Offentliggjort den 12. november 2008

2 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i udbudsdokumentet os bekendt er rigtige, og at udbudsdokumentet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som udbudsdokumentet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i udbudsdokumentet. København, den 11. november 2008 Bestyrelsen for Allan Klug Søren Plesner Jens Zilstorff 1

3 Foreningen Navn og adresse. c/o Nykredit Portefølje Administration A/S Otto Mønsteds Plads København V Registreringsnumre CVR nr.: Stiftelse er stiftet den 3. juli Foreningen er registeret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som forening med begrænset ansvar (f.m.b.a.). Formål Foreningens formål er fra en videre kreds eller offentligheden at modtage midler, som overvejen anbringes i instrumenter omfattet af bilag 5 til lov om finansiel virksomhed efter placeringsregler og risikomål, som fastlagt af foreningens bestyrelse i overensstemmelse med kapitel 17 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Foreningen er en anden kollektiv investeringsordning oprettet i henhold til bestemmelserne i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger. Vedtægter og årsrapporter Foreningens vedtægter er en integreret del af dette udbudsdokument og vedlagt som bilag. Foreningens regnskab aflægges i henhold til årsregnskabsloven, klasse B, tilpasset foreningens særlige karakteristika i overensstemmelse med bestemmelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Regnskabsåret følger kalenderåret. Årsrapporter og evt. delårsrapporter vil blive sendt direkte til navnenoterede medlemmer, der fremsætter begæring herom. Årsrapporter og evt. delårsrapporter udleveres på forlangende hos foreningen. Midlerne i hver afdeling administreres og regnskabsføres adskilt. Der aflægges særskilt regnskab for hver afdeling. De administrationsomkostninger, der ikke direkte kan henføres til den enkelte afdeling, fordeles mellem afdelingerne efter vedtægternes regler herom. Formue Foreningens samlede formue udgjorde t.eur ultimo

4 Investeringsmålsætning Foreningens primære langsigtede investeringsmålsætning er at opnå et absolut årligt nettoafkast, der ligger over afkastet på 7-årige statsobligationer denomineret i euro plus 200 basispoint. Foreningen følger ikke et bestemt indeks men har som sekundær målsætning at opnå et relativt afkast, der ligger over Merrill Lynch European High Yield Index, Credit Suisse Western European High Yield Index og JPMorgan European High Yield Bond Index. Investeringsområde Foreningen anbringer sine midler i overensstemmelse med 115 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger. Med henblik på at opnå ovennævnte investeringsmålsætning vil foreningen primært investere i værdipapirer, der handles på det europæiske high yield-marked samt i credit default swaps, herunder gældsinstrumenter med en rating på mellem B3 (Moody's) / B- (S&P) og Ba1 (Moody's) / BB+ (S&P). Udstedere af ovenstående instrumenter har hjemsted primært i Vesteuropa og USA, og gælden vil typisk, men ikke udelukkende, være i euro med fast eller variabel rente. I enkelte tilfælde kan udstedere dog også have hjemsted i de øvrige OECD-lande. Foreningen kan endvidere anbringe ledig kapital som indskud i pengeinstitutter og i pengemarkedsinstrumenter. Til midlertidige defensive formål kan foreningen afvige fra sine investeringsstrategier i perioder, hvor vilkårene på de globale gældsmarkeder eller andre økonomiske eller politiske betingelser tilsiger det. Foreningen kan investere, uden begrænsning, i kortfristede, likvide gældsinstrumenter, som af porteføljeforvalteren fastsættes som værende high grade, hvilket kan omfatte euro statspapirer, bankindlån, pengemarkedsinstrumenter, kortfristede (i denne sammenhæng værdipapirer med en restløbetid på et år eller derunder) gældsinstrumenter, herunder pengemarkedsinstrumenter og obligationer, eller eje sine aktiver kontant. Foreningen kan desuden til enhver tid midlertidigt investere midler, som afventer geninvestering, eller som er afsat til udbytteudbetaling eller anden udlodning til investorer, i pengemarkedsinstrumenter som beskrevet ovenfor. Foreningen kan investere i andre foreninger og fonde, der kan være danske såvel som udenlandske og som investerer i en eller flere af de instrumenter, der er nævnt ovenfor. Ved at investere i disse er det muligt at sprede risikoen samtidig med, at de afkastmæssige fordele ved de foreninger og fonde, der investeres i, bibeholdes. Foreningen kan påtage sig garantiforpligtelser samt optage lån. Afkast/Benchmark Foreningens afkast siden start fremgår af nedenstående tabel: Afkast i % p.a. 0,42 Det bemærkes, at der af det historiske afkast ikke kan drages nogen slutning om foreningens fremtidige afkast. Foreningen anvender ikke benchmark. Afledte finansielle instrumenter Foreningen kan anvende afledte finansielle instrumenter som afdækning eller som led i porteføljeplejen. Risikofaktorer Potentielle investorer forventes at gøre sig bekendt med de væsentlige risici, der er forbundet med at investere i foreningen, og enhver, der overvejer at investere i foreningen, bør have en sådan finansiel indsigt og ekspertise, som er nødvendig for at vurdere fordele og risici ved at investere i foreningen. Enhver, som generelt ikke er bekendt med sådanne risici, er ikke velegnede som investorer og bør ikke overveje at investere i foreningen. Følgende er ikke og foregiver ikke at være en fuldstændig beskrivelse af de risici, der er forbundet med at investere i foreningen. Potentielle investorer bør nøje overveje nedenstående risici, inden de investerer i foreningen. Kreditrisiko Kreditrisiko refererer hovedsageligt til risikoen for tab som følge af værdipapirudsteders misligholdelse, såsom undladelse af at betale rente eller hovedstol på de udstedte værdipapirer, eller en modparts misligholdelse, såsom en derivatmodparts insolvens eller manglende opfyldelse af kontraktlige forpligtelser (se endvidere "Derivatrisiko" nedenfor). En anden form for kreditrisiko er risikoen for manglende afregning, dvs. en modparts undladelse af at levere eller betale for værdipapirerne. Markedsmæssige, økonomiske og lovmæssige ændringer Ændringer i markedsmæssige og økonomiske forhold, skatteforhold eller anden lovgivning eller regulering eller regnskabsvejledninger og/eller regeringsindgreb i markedet kan have en negativ indvirkning på foreningens investeringer og på værdien af foreningsandelene. Risiko for ændringer i marginalen (credit spread risk) refererer til risikoen for, at marginalen (credit spread) bliver større på grund af generelle ændringer i markeds- eller industrivilkårene, som ikke nødvendigvis har indflydelse på en udsteders eller en modparts kre- 1 Dækker perioden 3.juli december

5 ditværdighed. En større marginal kan medføre forringelse af værdipapirernes og de finansielle instrumenters likviditet. Sandsynligheden for denne type negative ændringer, og i hvor stort omfang de eventuelt vil påvirke foreningen, kan ikke forudsiges nøjagtigt. Afkastafhængigt honorar (Performance fee) Der betales et afkastafhængigt honorar til porteføljeforvalteren på baggrund af foreningens resultater. Dette kan skabe et incitament for porteføljeforvalteren til at få foreningen til at foretage investeringer, som er mere risikobetonede eller mere spekulative, end det ville være tilfældet, hvis der ikke var et afkastafhængigt honorar. Porteføljeforvalterens målsætning er dog til enhver tid at maksimere investorernes formue. Illikviditet Visse investeringer i foreningens portefølje kan være relativt illikvide, hvilket gør det vanskeligt at erhverve eller afhænde dem til de kurser, der er noteret på det relevante marked. Det kan endog på et hvilket som helst tidspunkt vise sig at være umuligt overhovedet at erhverve eller afhænde visse investeringer. Foreningens evne til at komme ind på et givet marked eller reagere på bevægelser i markedet kan således være forringet, og afregning af transaktioner kan blive forsinket. Risiko for tab som følge af indløsninger Foreningens indløsninger kan nødvendiggøre afvikling af investeringer. Sådanne afviklinger indebærer en risiko for tab, som foreningen ellers ikke ville have pådraget sig. Valutarisiko Visse investeringer foretaget af foreningen kan være i andre valutaer end foreningens basisvaluta. Selvom porteføljeforvalteren måtte søge at afdække foreningens valutapositioner, kan der ikke gives sikkerhed for, at dette kan gøres effektivt, eller at al valutarisiko vil blive afdækket. Derivatrisiko Investering i visse derivater kan udsætte foreningen for potentielt ubegrænset hæftelse, især hvis der er begrænset likviditet i markedet. foreningen kan anvende forskellige investeringsteknikker, såsom over-the-counter derivater og finansielle futures og optioner, der handles på et reguleret marked, med henblik på at øge investeringsafkastet. De primære risici, der er forbundet med anvendelsen af over-the-counter derivater og børshandlede futures og optioner, er i) manglende evne til at forudsige markedsbevægelsernes retning korrekt og ii) markedsrisici, for eksempel manglende likviditet eller manglende sammenhæng mellem ændringer i værdien af det underliggende aktiv og værdien af foreningens derivatpositioner. Risikoen for, at foreningen vil være ude af stand til at afvikle en derivat-position kan minimeres, hvis foreningen indgår finansielle futures eller optionskontrakter på regulerede markeder, som synes at have et likvidt marked. Disse teknikker er dog muligvis ikke altid til rådighed eller effektive med henblik på at øge afkastet. Når foreningen kan investere i over-the-counter derivater, er den underlagt risikoen for en modparts eventuelle misligholdelse. Foreningen kan eventuelt være nødt til at handle på standardvilkår med modparter, som den kan være ude af stand til at ændre, og kan blive pålagt at betale ophævelsesomkostninger, hvis sådanne derivater bringes til ophør før udløbsdatoen. Foreningen vil alene handle med finansielle institutter, der er inkorporeret i EU, USA, Canada eller Japan. Værdipapirer der har fået tildelt en rating under investment grade eller værdipapirer uden rating Foreningen kan investere i værdipapirer, der har fået tildelt en rating under investment grade ("værdipapirer med lavere ratings") af internationale ratingbureauer såsom Moody s og S&P eller, hvis der er tale om værdipapirer uden rating, der af porteføljeforvalteren vurderes som værende af sammenlignelig kvalitet. Risikoen for misligholdelse er større for værdipapirer med lavere ratings end for værdipapirer med højere ratings. Derudover kan værdipapirer med lavere ratings og værdipapirer uden rating af sammenlignelig kvalitet under visse markedsforhold være underlagt større udsving i rente og markedsværdi end højere ratede værdipapirer. Renterisiko Den gennemsnitlige løbetid for foreningens værdipapirer varierer på baggrund af porteføljeforvalterens vurdering af økonomiske vilkår og markedsforhold. Som det gælder for alle gældsinstrumenter vil ændringer i renten påvirke værdien af foreningens investeringer, idet kursen på fastforrentede gældsinstrumenter generelt stiger, når renten falder, og falder, når renten stiger. Kursen på langfristede gældsinstrumenter reagerer generelt mere på renteændringer end kursen på kortfristede værdipapirer. Risiko i forbindelse med gearing Gearing ved brug af margin og andre former for gæld til at finansiere porteføljekøb forøger afkastet til investorerne, hvis foreningens afkast på gearede instrumenter overstiger foreningens omkostninger ved gearing. Brugen af gearing eksponerer imidlertid foreningen for øget risiko, herunder i) større tab på investeringer end det ville have været tilfældet, hvis foreningen ikke havde optaget lån for at foretage investeringerne, ii) anmodning om øget depositum eller ændrede krav til margin, som kan fremtvinge førtidig afvikling af investeringspositioner, og iii) tab på investeringer, hvis investeringen ikke giver et afkast, der svarer til eller overstiger foreningens omkostninger ved gearing vedrørende sådanne investeringer. I tilfælde af et pludseligt kraftigt fald i værdien af foreningens aktiver kan foreningen være ude af stand til at afvikle aktiverne hurtigt nok til at tilbagebetale sine lån, hvilket eventuelt vil kunne øge foreningens tab. 4

6 Modpartsrisiko Foreningens midler vil være placeret hos depotbanken, prime broker eller hos andre modparter ("modparter"). Foreningen vil alene handle med finansielle institutter, der er inkorporeret i EU, USA, Canada eller Japan. Kontantbeløb og værdipapirer, der er stillet som sikkerhed eller overdraget til eje til en modpart eller deponeret hos en modpart, vil ikke altid blive holdt adskilt fra modpartens egne midler og vil eventuelt kunne anvendes af modparten i forbindelse med dennes investeringsaktiviteter, og foreningen vil derfor have status som en af modpartens simple kreditorer vedrørende sådanne beløb og værdipapirer. For så vidt angår foreningens ret til tilbagelevering af aktiver svarende til de af foreningens investeringer, som modparten har modtaget fra foreningen, vil foreningen have status som en af modpartens usikrede kreditorer og, i tilfælde af en modparts insolvens, vil foreningen muligvis være ude af stand til at få samtlige sådanne tilsvarende aktiver tilbage eller værdien deraf tilbagebetalt. Investorprofil/Den typiske investor En typisk investor i foreningen forventes at ville sprede risikoen i sin investeringsportefølje ved at investere i high yieldmarkedet med en tidshorisont på mindst 3 år. Udlodning Foreningen er udloddende, idet foreningens nettooverskud udbetales til medlemmerne efter vedtagelse på den årlige, ordinære generalforsamling. Udlodning i foreningen opfylder de i ligningslovens 16C anførte krav til minimumsudlodning. Udlodningen foretages på baggrund af de i regnskabsåret indtjente renter og udbytter, realiserede og urealiserede kursgevinster med fradrag af foreningens administrationsomkostninger. Udlodning skal ske inden udløbet af fristen for indgivelse af foreningens selvangivelse for det pågældende regnskabsår. Nettooverskud til udlodning opgøres efter reglerne i vedtægterne. For regnskabsåret 2007 har foreningen udloddet 0,75 EUR pr. andel, svarende til 7,5% pr. andel. De af generalforsamlingen vedtagne udlodninger udbetales via Værdipapircentralen. Skatteregler I det følgende gives resume af de skattemæssige konsekvenser for fuldt skattepligtige investorer af at erhverv, besidde, indløse eller sælge foreningsandele. Det skal fremhæves, at beskrivelsen er af generel karakter og ikke omfatter samtlige mulige skattemæssige konsekvenser af en investering i foreningsandelene. Resumeet dækker ikke investorer, for hvem der gælder særlige skatteregler. Potentielle investorer bør søge vejledning hos deres professionelle rådgivere vedrørende de konsekvenser, det for dem vil have at erhverve, besidde, indløse eller sælge foreningsandele i henhold til de gældende love i det retsområde, de tilhører, herunder de skattemæssige konsekvenser og eventuelle krav vedrørende valutakontrol. Der kan ikke gives sikkerhed for, at den skattemæssige stilling, der gælder på tidspunktet for investering i foreningen, vil vare ved på ubestemt tid. Da foreningen opfylder de skattemæssige udlodningskrav, er den -efter de nugældende regler - fritaget for skattebetaling. Udlodning og kursavancer beskattes hos investorerne efter de herfor gældende regler. Beskatningen af investorernes afkast sker efter regler, der på alle væsentlige punkter følger principperne for beskatning ved direkte investering i de forskellige værdipapirtyper. Dette gælder uanset, om der investeres for frie midler eller pensionsmidler. Såfremt der er investeret for frie midler, sker beskatningen af udbytte efter regler i personskatteloven/selskabsskatteloven og ligningsloven. Udbyttet kan indeholde elementer af forskellige skattemæssige indkomstkategorier. Som udgangspunkt beskattes udlodningerne for personer dog som kapitalindkomst, henholdsvis almindelig selskabsindkomst for selskaber. Beskatningen af gevinst eller tab ved afståelse af foreningsandele i foreningen sker efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Gevinst beskattes herefter for personer som kapitalindkomst, henholdsvis almindelig selskabsindkomst for selskaber. Tab kan normalt ikke fratrækkes for hverken personer eller selskaber. Tab kan heller ikke modregnes i gevinst på andre foreningsandele eller aktier. Som udgangspunkt medtages gevinst og tab i takt med, at gevinst/tab realiseres, men visse investorer skal i stedet medregne årets løbende værdiudvikling på beviserne (lagerprincippet). Investering i foreningsandele for midler, der henhører under virksomhedsordningen, betragtes som en hævning fra virksomhedsordningen af det investerede beløb. Foreningens foreningsandele bør derfor ikke indgå i virksomhedsordningen. Ved investering for pensionsmidler, sker beskatningen efter pensionsafkastbeskatningsloven med pensionsafkastskat af hele afkastet på 15%. Beskatningen sker efter lagerprincippet, der indebærer, at urealiseret gevinst og tab løbende medregnes. Foreningen specificerer udbyttet i relevante indkomstkategorier i årsrapporten og foranlediger lovpligtig indberetning af udbetalte udbytter, m.v. til skattemyndighederne via det pengeinstitut, hvor foreningen er deponeret. Der tilbageholdes 28% udbytteskat af udlodninger, medmindre der er investeret for pensionsmidler udbytteskat. For mere detaljeret information henvises til medlemmernes egne skatterådgivere. 5

7 Fondskode Foreningen er registreret i Værdipapircentralen med fondskoden DK Børsnotering Foreningen er optaget til handel på OMX Den Nordiske Børs København A/S. Foreningsandele, tegning og indløsning Andele Foreningen er bevisudstedende. Andelene registreres i Værdipapircentralen i stykker a EUR 10 og multipla heraf. Tegningssted Danske Bank A/S DM/Global Retail & SME Sales and Trading (DK) Laksegade 11, København K Tlf Mail: Bestilling kan endvidere foretages gennem øvrige pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. Danske Bank A/S er bevisudstedende institut. Løbende emission Tegning i afdelingerne foretages i henhold til vedtægternes 9. Andele tegnet i den løbende emission afregnes til den aktuelle emissionskurs og med kutymemæssige handelsomkostninger. Afregning foregår 3 bankdage efter tegningen ved registrering af andelene på medlemmets konto i Værdipapircentralen. Emissionsprisen beregnes hver dag. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage løbende emission af foreningens andele. Beslutning om emission af fondsandele kan dog kun træffes af generalforsamlingen. Emissionsomkostninger Emissionsprisen fastsættes ved at dividere foreningens formues værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, trykning, annoncering og provision til formidlere af emissionen. Emissionsomkostningerne andrager udgør i procent af indre værdi: Kurtage og direkte omk. ved køb af instrumenter: 0,45% Administration 0,05% Formidling.: 1,50% I alt 2,00% De angivne emissionsomkostninger kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i omkostninger ved køb og salg af foreningens instru- 6

8 menter. Såfremt en sådan situation opstår, vil foreningen i denne periode oplyse om de ændrede emissionsbetingelser ved meddelelse på OMX Den Nordiske Børs København A/S, ligesom det vil blive offentliggjort, når der igen vendes tilbage til de anførte emissionstillæg. Kursoplysning Den indre værdi samt emissions- og indløsningskursen af andele i foreningen beregnes hver dag og offentliggøres på OMX Den Nordiske Børs København A/S og kan endvidere fås ved henvendelse til foreningen eller på tlf Tegningskursen og indløsningskursen afrundes efter samme principper som i de af OMX Den Nordiske Børs København A/S fastlagte retningslinier for kursangivelse. Navnenotering Andelene udstedes til ihændehaveren, men skal noteres på navn i foreningens bøger, der føres af investeringsforvaltningsselskabet Nykredit Portefølje Administration A/S. Navnenotering foretages af det pengeinstitut, hvor andelene ligger i depot. Stemmeret Hvert medlem har én stemme for hver EUR 10 pålydende andele, dog således at medlemmet for hver afdeling, som medlemmet ejer andele i, og hvortil ret til udlodning er knyttet, maksimalt kan udøve stemmerettigheder svarende til 1% af den samlede pålydende værdi af andele i de afdelinger, hvortil ret til udlodning er knyttet. Rettigheder Ingen andele har særlige rettigheder. Opløsning Bestyrelsen kan indstille til medlemmernes beslutning, at foreningen opløses. En sådan indstilling kan være forårsaget af fx utilstrækkeligt kapitalgrundlag eller eventuelt utidssvarende investeringsområder i foreningen. Til vedtagelse af beslutning om en forenings opløsning kræves, at mindst halvdelen af foreningens formue er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Er halvdelen af foreningens stemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men stemmer to tredjedele af de afgivne stemmer for forslaget, kan forslaget vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor stor en del af formuen der er repræsenteret. Mortifikation Foreningens foreningsandele kan mortificeres uden dom på den i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger og mortifikationsloven angivne måde. Indløsning Ethvert medlem har ret til når som helst at indløse sine andele helt eller delvist. Indløsningsprisen fastsættes på grundlag af opgørelse af foreningens indre værdi svarende til den i vedtægternes 9, stk. 2 nævnte, foretaget på indløsningstidspunktet. Der fratrækkes udgifter ved eventuelt salg af finansielle instrumenter, afvikling af forpligtelser i henhold til finansielle kontrakter og nødvendige omkostninger ved indløsningen. Endvidere fratrækkes et indløsningsgebyr på op til 1,25%. Ved indløsning skønnes omkostninger til kurtage, spreads og øvrige handelsomkostninger at andrage 0,50% af indre værdi. De angivne indløsningsomkostninger kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i omkostninger ved køb og salg af foreningens instrumenter. Såfremt en sådan situation opstår, vil foreningen i denne periode oplyse om de ændrede indløsningsbetingelser ved meddelelse på OMX Den Nordiske Børs København A/S, ligesom det vil blive offentliggjort, når der igen vendes tilbage til de anførte indløsningsfradrag. Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter, at foreningen har realiseret de til imødekommelse af indløsningen nødvendige aktiver. I sådanne tilfælde skal foreningen ved udsættelse straks efter udsættelsen underrette Finanstilsynet og de kompetente myndigheder i andre medlemsstater af Den Europæiske Union og lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, når foreningen markedsfører sine andele der, om udsættelsen. Intet medlem er forpligtet til at lade sine andele indløse helt eller delvist. Negotiabilitet og omsættelighed Investeringsforeningsandelene er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i andelenes omsættelighed. 7

9 Væsentlige aftaler Administration Foreningen har indgået administrationsaftale om den daglige ledelse af foreningen med Nykredit Portefølje Administration A/S. Nykredit Portefølje Administration A/S er af Finanstilsynet under FT nr godkendt som investeringsforvaltningsselskab. Ifølge aftalen påtager Nykredit Portefølje Administration A/S sig foreningens administrative opgaver. Disse opgaver skal af Nykredit Portefølje Administration A/S forvaltes i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., lov om finansiel virksomhed, Finanstilsynets bestemmelser, foreningens vedtægter, bestyrelsens anvisninger og de af foreningen indgåede aftaler. Nykredit Portefølje Administration A/S fører endvidere foreningens medlemsprotokol, hvori navnenoteringen af foreningernes andele foretages. Administrationsaftalen kan af hver af parterne opsiges med 6 måneders varsel. Som vederlag for investeringsforvaltningsselskabets ydelser betaler foreningen en marginalsats på 0,35% p.a. af foreningens formue op til kr. 200 mio., dog min kr. t.kr. 100 pr. kvartal. For den del af foreningens formue mellem kr. 200 mio. og kr. 400 mio. betales en marginalsats på 0,20% p.a., og for den del af foreningens formue, der overstiger 400 mio. betales en marginalsats på 0,10% p.a. Herudover betales et transaktionsgebyr på kr. 100 pr. købs- og salgsstransaktion. I forbindelse med emission og indløsning betales 0,05% af provenuet. For 2009 budgetteres med et vederlag til investeringsforvaltningsselskabet på t.eur 55. Rådgivning Foreningen har indgået aftale med Delff Management Ltd. om investeringsrådgivning. Delff Management Ltd. er godkendt af Financial Services Authority, UK, under reg.nr til at yde investeringsrådgivning. Aftalen med rådgiver kan af foreningen opsiges uden varsel, medens rådgiver kan opsige aftalen med 90 dages varsel. Som vederlag betales et årligt honorar på 1,5% p.a. samt et performance fee på 20% af performance udover High Water Mark. Såfremt foreningens samlede administrationsomkostninger overstiger de vedtægtsbestemte administrationsomkostninger på 2% - ekskl. performance fee - reduceres rådgivers honorar tilsvarende. Depotselskab Foreningen har indgået depotselskabsaftale med Danske Bank A/S. Aftalen kan af foreningen opsiges uden varsel, medens depotbanken kan opsige aftalen med 3 måneders varsel. Som vederlag for disse ydelser betales for et årligt honorar på 0,3 0/00 af kursværdien i DKK samt afviklingsgebyr på kr. 250,00 pr. transaktion. Herudover betales sædvanlige handelsomkostninger samt VP-omkostninger. Danske Bank A/S varetager endvidere opgaven med at stille priser i markedet på foreningens andele med det formål at fremme likviditeten og mindske omkostningerne ved handel i andelene. For denne ydelse betales t.kr. 75 årligt. Bestyrelse Bestyrelsens honorar godkendes årligt af generalforsamlingen. For 2008 budgetteres med et honorar til bestyrelsen på t.kr Samlede administrationsomkostninger I henhold til vedtægterne må de samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, it, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskab for hver afdeling ikke overstige 2,0% af den højeste formueværdi af afdelingen inden for et regnskabsår. De samlede administrationsomkostninger i udgjorde 2,16%. Såfremt foreningen har antaget en investeringsrådgiver, der er berettiget til afkastafhængigt honorar (performance fee) kan de samlede administrationsomkostninger inklusive et sådant afkastafhængigt honorar ikke overstige 10%. ÅOP De årlige omkostninger i procent (ÅOP) indeholder administrationsomkostninger, handelsomkostninger vedrørende den løbende drift samt investors handelsomkostninger i form af det maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag. Beløbet beregnes under forudsætning af, at investeringen holdes i 7 år. ÅOP for 2007 udgjorde 2,35. 8

10 Tilknyttede personer og selskaber Foreningens bestyrelse Direktør Allan Klug, formand Consort A/S Herluf Trollesgade 28, 1052 København K Partner, M.Sc., CFA, FRM, PRM Søren Plesner, næstformand Basispoint Grønnegade 13, 2970 Hørsholm Advokat og Partner Jens Zilstorff Plesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37, 2100 København Ø Foreningens direktion Nykredit Portefølje Administration A/S Tage Fabrin-Brasted, adm. direktør Peter Jørn Jensen, direktør Otto Mønsteds Plads København V Foreningens revisor KPMG Statsautorisieret Revisionspartnerselskab Per Gunslev, statsautoriseret revisor Ole Karstensen, statsautoriseret revisor Borups Allé Frederiksberg C Rådgivning Delff Management Ltd. Charter Court, Midland Road, Hemel Hepstead UK-Hertfordshire HP2 5GE Depotselskab Danske Bank A/S Holmens Kanal København K Klageansvarlig Private medlemmer af foreningen kan i henhold til lov om finansiel virksomhed indgive en klage til foreningens klageansvarlige hos foreningens investeringsforvaltningsselskab. Klagevejledning kan endvidere fås ved henvendelse til foreningens investeringsforvaltningsselskab. Ankenævnet for Investeringsforeninger Private medlemmer af foreningen kan anke forhold vedrørende foreningen eller foreningen til: Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, København Ø Tlf.: , fax: Særlige forbehold Dette udbudsdokument, der er udarbejdet på dansk, henvender sig til danske investorer og er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 59 af 6. februar 2008 om andre kollektive investeringsordninger samt i henhold til udstedervejledning fra OMX Den Nordiske Børs København A/S. Udbudsdokumentet er ikke godkendt af eller registreret hos udenlandske myndigheder med henblik på salg og markedsføring af investeringsforeningsandele uden for Danmark. Oplysninger i dette udbudsdokument kan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold. Investorer opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Distribution af dette udbudsdokument kan i visse lande være underlagt særlige restriktioner. Personer, der kommer i besiddelse af udbudsdokumentet, er forpligtede til selv at undersøge og iagttage sådanne restriktioner. De af udbudsdokumentet omfattede investeringsforeningsandele må ikke udbydes eller sælges i USA, Canada og Storbritannien, og dette udbudsdokument må ikke udleveres til investorer hjemmehørende i disse lande. Oplysninger i dette udbudsdokument er ikke et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt, eller til personer, over for hvem et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt. Enhver oplysning i nærværende udbudsdokument, herunder om investeringsstrategi og risikoprofil, kan inden for lovgivningens og vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. 9

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Investeringsforeningen INVESTIN

Investeringsforeningen INVESTIN Investeringsforeningen INVESTIN Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest

Specialforeningen BL&S Invest Specialforeningen BL&S Invest Afdeling Globale Aktier Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt

Læs mere

Specialforeningen Dexia Invest

Specialforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling KF Danske obligationer Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

ATP Invest II Afdeling Globale aktier

ATP Invest II Afdeling Globale aktier Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Global High Yield Bonds Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber

ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Korte obligationer

ATP Invest I Afdeling Korte obligationer ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

Offentliggjort 26. november 2007

Offentliggjort 26. november 2007 Tegningsprospekt for Investeringsforeningen Nykredit Invest Korte obligationer Korte obligationer (Pension) Korte obligationer Akk. Lange obligationer Lange obligationer (Pension) Lange obligation Akk.

Læs mere

Tegningsprospekt Specialforeningen Nykredit Invest

Tegningsprospekt Specialforeningen Nykredit Invest Tegningsprospekt Specialforeningen Nykredit Invest Afdeling Balance Mellem Akk. (Pension) Afdeling Balance Lang Akk. (Pension) Offentliggjort den 7. september 2007 1 Udsteders erklæring Vi erklærer herved,

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special European High Yield Bonds en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Amerikanske aktier

ATP Invest I Afdeling Amerikanske aktier ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 8. juni 2012 - 2 - Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 8. juni 2012 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

Specialforeningen Dexia Invest

Specialforeningen Dexia Invest Specialforeningen Dexia Invest Afdeling Lange Danske Obligationer ex. udlodning 2009 Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling Investeringsforeningen BIL Nordic Invest indkalder hermed til ordinær generalforsamling hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V tirsdag den 12. april 2016 kl. 16.00 Dagsorden 1. Fremlæggelse

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr. 21 63 49 05, FT-nr. 11.114 Fusion af afdeling Nordea Invest Bolig I, SE-nr. 32 53 53 48 (den ophørende afdeling) og

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Globale Aktier - KL Afdeling Forbrugsaktier - KL Prospekt Offentliggjort den 4. september 2013 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Danske Small Cap aktier

Danske Small Cap aktier FT nr. 11.108 Danske Small Cap aktier Tegningsprospekt offentliggjort den 4. april 2007 Tegningssted: Dexia Bank Denmark A/S Telefon: 33 46 11 00 Grønningen 17 Telefax: 33 32 42 01 1270 København K E-mail:

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er BankInvest Almen Bolig. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024. Fusion af afdeling HealthCare, SE-nr. 11 86 12 53, FT-nr. 34 (den ophørende afdeling) og afdeling

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Lange obligationer

ATP Invest I Afdeling Lange obligationer ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2013 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere

Danske aktier Akk. Globale Aktier Basis Globale Aktier SRI Globale Fokusaktier Klima & Miljø SRI Taktisk Allokering Kreditobligationer

Danske aktier Akk. Globale Aktier Basis Globale Aktier SRI Globale Fokusaktier Klima & Miljø SRI Taktisk Allokering Kreditobligationer Prospektet omfatter afdelingerne: Korte obligationer Korte obligationer Akk. Lange obligationer Lange obligationer Akk. Danske obligationer Basis Europæiske Virksomhedsobligationer SRI Danske aktier Danske

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest Investoroplysninger for 24. marts 2014 Investoroplysninger for Ansvar for investoroplysningerne for og afdeling. Vi erklærer, at oplysningerne i investoroplysningerne os bekendt er rigtige, og at investoroplysningerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Tegningsprospekt for Investeringsforeningen Nykredit Invest Stock Pick aktier. Offentliggjort 2. februar 2009

Tegningsprospekt for Investeringsforeningen Nykredit Invest Stock Pick aktier. Offentliggjort 2. februar 2009 Tegningsprospekt for Investeringsforeningen Nykredit Invest Stock Pick aktier Offentliggjort 2. februar 2009 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling fredag den 29. april 2011 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest

Specialforeningen BLS Invest Specialforeningen BLS Invest Afdelingerne Danske Aktier og Globale Aktier Prospekt Offentliggjort den 5. september 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Prospekt. Investeringsforeningen Dexia Invest. Afdeling Fokus Danske Aktier. Offentliggjort den 29. juni 2012

Prospekt. Investeringsforeningen Dexia Invest. Afdeling Fokus Danske Aktier. Offentliggjort den 29. juni 2012 Prospekt Afdeling Fokus Danske Aktier Offentliggjort den 29. juni 2012 Tegningssted: Banque Internationale á Luxembourg Bank Danmark A/S Grønningen 17 1270 København K Tlf. 33 46 11 00 Fax: 33 32 42 01

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter.

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter. Standardvedtægter for investeringsforeninger og specialforeninger Det er ikke obligatorisk at anvende standardvedtægterne. Imidlertid forenkler det Finanstilsynets godkendelsesbehandling, når foreningerne

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Blue Strait Capital. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Ejendomme Europa Indeks (ophørende), Europa Bæredygtig

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 10. april 2012, kl. 17.00 hos Ringkjøbing

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling European High Yield

Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling European High Yield Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling European High Yield Forenklet prospekt Foreningens navn Investeringsforeningen Gudme Raaschou (herefter "Investeringsforeningen" eller "Foreningen"). Foreningens

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2012 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, CVR nr. 21 83 14 76, hos Nykredit, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling Emerging Markets Obligationer Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Afdeling Global High Yield Bonds Prospekt Offentliggjort den 12. december 2011 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling High Yield Obligationer Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere