FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN A N E M Ø L L E B O

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN A N E M Ø L L E B O"

Transkript

1 V VEDTÆGTERE D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN S SVANEMOLLEBOV A N E M Ø L L E B O

2 - 2 - Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Svanemøllebo, beliggende Østerbrogade og Carl Nielsens Alle Allé 1-5. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2 (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr.nr Udenbys Klædebo Kvarter. Medlemmer 3 (3.1) S osom m andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der bebor eller samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig eller en erhvervslejlighed i foreningens ejendom, og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelt tillæg. (3.2) S osom m andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen/erhvervsandelen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i 3 stk. 1, hvis ikke erhverver selv gør det. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen salget, og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i 15. (3.3) V eved d beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand. (3.4) V eved d flytte ind i forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig og sin husstand. (3.5) H v Hver e r andelshaver må ikke benytte mere end een bolig i foreningen og er forpligtet til at bebo boligen, medmindre andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende. (3.6) Såfremt en udlejet bolig bliver ledig, skal bestyrelsen søge den overdraget til en person, der optages som andelshaver i overensstemmelse med stk. 1, medmindre boligen skal anvendes som bolig for en ejendomsfunktionær. Indskud 4 (4.1) Indskud udgør de beløb, som fremgår af vedhæftede oversigt. (4.2) Optages ny andelshaver, der benytter erhvervslokaler, fastsættes indskuddets størrelse af bestyrelsen.

3 - 3 - (4.3) V eved d optagelse af en ny andelshaver efter stiftelsen skal der udover indskud indbetales et tillægsbeløb, således at indskud plus tillægsbeløb svarer til den pris, som efter 14 godkendes for andel og lejlighed. Hæftelse 5 (5.1) Andelshaverne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser foreningen vedrørende, jfr. dog stk. 2. (5.2) F ofor r de lån i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stiftelsen eller efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse på generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter medlemmerne uanset stk. 1 personligt og pro rata, såfremt kreditor har taget forbehold herom. (5.3) En fratrædende andelshaver eller hans bo hæfter for forpligtelserne efter stk. 2, indtil ny godkendt andelshaver har overtaget lejligheden og dermed er indtrådt i forpligtelsen. Andel 6 (6.1) Andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Generalforsamlingen er kompetent til at foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til lejlighedernes lejeværdi. (6.2) Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i 13-19, ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af reglerne i andelsboligforeningslovens 6 b. (6.3) Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligloven. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningsloven 4 a. Der kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende. Såfremt långiver stiller krav om vurdering af forbedringer og tilpasset inventar, skal en sådan vurdering foretages af foreningens faste vurderingsmand på långivers foranstaltning og for andelshaverens regning. (6.4) F ofor r andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis. Andelsbeviset udfærdiges på andelshaverens bekostning. Boligaftale 7 (7.1) Foreningen opretter med hver andelshaver en boligaftale, der indeholder bestemmelser om lejlighedens brug m.v. Sædvanlig lejekontrakt kan anvendes med de ændringer, der følger af disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

4 - 4 - Boligafgift 8 (8.1) Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle andelshavere af generalforsamlingen, der ligeledes er kompetent til at foretage regulering af boligafgiften for de enkelte lejligheder, således at det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens størrelse kommer til at svare til lejlighedernes indbyrdes værdi. (8.2) S osom m almindelig depositum indbetales et beløb svarende til 3 måneders boligafgift. Vedligeholdelse 9 (9.1) A l Al vedligeholdelse inde i lejligheden påhviler andelshaveren, bortset fra vedligeholdelse af fælles forsyningsledninger (lodrette strenge inkl. inkl, afgreninger), radiatorer, løbende haner og cisterner samt udskiftning af hoveddøre samt vinduer. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også forringelser, som skyldes slid og ælde. Andelshavernes vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til lejligheden, som f.eks. udskiftning af haner, cisterner, gulve og køkkenborde samt elektriske installationer. (9.2) Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget inden nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel, jfr. 21. Forandringer 10 (10.1) Enhver påtænkt forandring i lejligheden skal forelægges bestyrelsen til godkendelse, og i tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen, skal byggetilladelse forevises, inden arbejdet iværksættes. (10.2) V eved d følgende forandringer kan bestyrelsen ikke blankt nægte tilladelse til iværksættelse, men alene som vilkår for godkendelse stille krav om normal forsvarlig udførelse af arbejdet: Udskiftning af køkken, og bad i eksisterende rum, forsænkning af lofter, opsætning af faste skabe, nedrivning af vægge mellem beboelsesrum, udvidelse af elinstallation og tilsvarende sædvanlige forandringer. Fremleje 11 (11.1) En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre end medlemmer af sin husstand, medmindre han er berettiget dertil efter stk. 2 og stk. 3. (11.2) E En n andelshaver, der har beboet lejligheden i minimum 12 måneder, kan fremleje eller -låne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for en begrænset periode på normalt højst 2 år. Fremleje kan således ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald,

5 - 5 - uanset om der måtte være særlige grunde såsom svigtende salg. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet. (11.3) Udlejning eller -lån af enkelte værelser kan alene ske med skriftlig tilladelse fra bestyrelsen og alene på de af bestyrelsen fastsatte betingelser. Bestyrelsen kan nægte fremleje eller -lån af enkelte værelser i boliglejemålene, hvis det skønnes at være til gene for almenvellet. (11.4) V eved d alle fremlejemål af hele lejligheden skal der foreligge en af andelshaveren og lejetageren underskrevet kontrakt. Kontrakten skal indeholde oplysning om leje samt hvor mange personer, der flytter ind i lejligheden. Kontrakten skal være betinget af bestyrelsens godkendelse, der meddeles efter forelæggelse af kontrakten. Kontrakten skal forelægges bestyrelsen, inden fremlejemålet tager sin begyndelse. Husorden 12 (12.1) Generalforsamlingen kan til enhver tid bindende for alle medlemmer fastsætte regler for husorden, husdyrhold m.v. (12.2) Bestemmelser som husdyrhold m.v. kan dog kun ændres således, at bestående rettigheder bibeholdes indtil dyrets død. (12.3) Bestyrelsen er berettiget til at opkræve gebyr for husdyrhold. Overdragelse 13 (13.1) Ønsker en andelshaver at fraflytte sin beboelseslejlighed eller forretning, er han berettiget til at overdrage sin andel til en anden, der bebor eller samtidig med overdragelsen overtager beboelseslejligheden eller forretningen. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver, men nægtes godkendelse, skal en skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles. (13.2) Bestyrelsen har pligt til at oprette de nedenfor nævnte ventelister. Bestyrelsen har pligt til at anvise ny andelshaver inden 6 uger fra modtagelsen af andelshaverens skriftlige meddelelse om salg samt specificeret opgørelse over forbedringer og løsøre og dokumentation for installationernes lovlighed. (13.3) Andelshaverne er ikke berettiget til at foretage bytning og fortrinsret til at overtage andel og beboelseslejlighed skal gives i nedenstående rækkefølge: A. Andre andelshavere, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, således at den der først er indtegnet på ventelisten går forud for de senere indtegnede. Fortrinsretten er dog betinget af, at den fortrinsberettigede andelshavers lejlighed frigøres. Indstillingsretten vedrørende den således ledigblevne lejlighed overlades til den fraflyttende andelshaver med respekt af yderligere fortrinsrettigheder iflg. nærværende. B. Beboelsesandelshavernes børn eller adoptivbørn, samt erhvervsandelshavere, dog undtaget erhvervslokalerne, beliggende østerbrogade Østerbrogade 238 (lejlighed 1) I) og Østerbrogade østerbrogade 228 (lejlighed 61), i personligt ejet erhvervslejemål, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen således, at den der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede

6 - 6 - C. Beboelsesandelshavernes forældre, børnebørn og oldebørn der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen. Den der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. D. Andre personer, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen. Den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Bestyrelsen er berettiget til at opkræve administrationsgebyr af dem der er opført på ventelisten. E. Indtegning kan først ske, når den indtegnede er fyldt 18 år. Såfremt en indtegnet 3 gange er blevet tilbudt en lejlighed af den ønskede type uden at ville acceptere tilbuddene, rykkes vedkommende ned sidst på ventelisten. Såfremt forældrene flytter udgår børnene af ventelisten et år efter forældrenes fraflytning. F. Andre, der indstilles af den fraflyttende andelshaver. (13.4) Erhvervsandelene kan kun overdrages til anvendelse indenfor samme branche, med mindre bestyrelsens godkendelse til ændring af branchen foreligger. Der må ikke fra nogen del af erhvervslokalerne drives restaurationsvirksomhed af enhver art, ligesom der ikke kan ske handel med eller fremvisning af pornografiske artikler, bøger, blade, foto og film. Der må heller ikke forefindes andre pornografiske etablissementer. (13.5) En andelshaver er uden fraflytning af lejligheden berettiget til at overdrage sin andel helt eller delvis til et husstandsmedlem, der i mindst 3 år har haft fælles husstand med andelshaveren. Den pågældende skal godkendes af bestyrelsen, idet dog nægtelse af godkendelse skal begrundes skriftligt. Pris 14 (14.1) Prisen for andel og lejlighed skal godkendes af bestyrelsen, som desuden skal godkende eventuelle aftaler efter Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et beløb opgjort efter nedenstående retningslinier. A. Værdien af andelen i foreningens formue sættes til den pris, der er fastsat på den seneste årlige generalforsamling med tillæg af den prisstigning, som generalforsamlingen har godkendt for tiden indtil næste generalforsamling. Andelenes pris og prisstigning fastsættes under iagttagelse af reglerne i andelsboligforeningsloven og i øvrigt under hensyn til værdien af foreningens gæld. Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, selv om der lovligt kunne have været fastsat en højere pris. B. Værdien af forbedringer i lejligheden ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder og slitage. C. Værdien af inventar, der er særligt tilpasset eller installeret i lejligheden, fastsættes under hensyntagen til anskaffelsespris. alder og slitage. D. Såfremt lejlighedens vedligeholdelsesstand er usædvanlig god eller mangelfuld beregnes pristillæg, respektive prisnedslag, under hensyn hertil.

7 - 7 - E. F ofor r erhvervslokaler skal der være fri prisdannelse både med hensyn til betaling for andel 8L & goodwill. (14.2) Såfremt der samtidig med overdragelse af andel og lejlighed overdrages løsøre eller indgås anden retshandel, skal vederlaget sættes til værdien i fri handel. Køber skal indtil overtagelsesdagen frit kunne afvise eller fortryde købet af løsøret eller retshandlen. Bestyrelsen skal godkende vederlaget og de øvrige aftalte vilkår. (14.3) Fastsættelsen af prisen for forbedringer, inventar og løsøre sker på grundlag af en opgørelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver. (14.4) Såfremt bestyrelsen eller den fraflyttende andelshaver ønsker det, kan forbedringer, inventar og løsøre samt evt. evt, fradrag eller tillæg for dårlig/god vedligeholdelsesstand vurderes ved syn og skøn, foretaget af en af de af ABF anvendte arkitekter. Skønsmanden skal ved besigtigelsen af lejligheden indkalde både den pågældende andelshaver og bestyrelsen og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Skønsmandens vurdering er bindende for såvel andelshaver som bestyrelsen. Skønsmanden fastsætter selv sit honorar, og udgiften afholdes af sælger. Fremgangsmåde 15 (15.1) Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse. Inden aftalens indgåelse skal køber have udleveret et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, evt. husorden, seneste årsregnskab og budget, samt en opstilling af købesummens beregning med specifikation af prisen for andelen, forbedringer, inventar og løsøre, samt eventuelt prisnedslag for vedligeholdelsesstand. Køber skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøres bekendt med andelsboligforeningslovens bestemmelser om prisfastsættelse og om straf. (15.2) Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsen skal oprettes på en standardformular. Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver opkræve et gebyr. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel i andelsboligbogen, udgifter til besvarelse af forespørgsel fra ejendomsmægler m.m, samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelses og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller auktion. (15.3) Overdragelsessummen skal senest to uger før overtagelsesdagen indbetales kontant til foreningen. Såfremt overdragelsesaftale indgås mere end 5 uger før overtagelsesdagen, skal køber senest 5 hverdage efter aftalens indgåelse enten deponere købesummen eller stille standardbankgaranti for denne. Det deponerede/det garanterede beløb skal frigives til andelsboligforeningen senest to uger før overtagelsesdagen. (15.4) Andelsboligforeningen afregner - efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendige beløb til indfrielse af et eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien - provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver.

8 - 8 - (15.5) Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift. Såfremt afregning sker inden fraflytning, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et skønsmæssigt beløb til dækning af køberens eventuelle krav i anledning af mangler konstateret ved overtagelsen. (15.6) Snarest muligt efter køberens overtagelse af lejligheden skal denne gennemgå lejligheden for at konstatere eventuelle mangler ved lejlighedens vedligeholdelsesstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med lejligheden, bortset fra aktiver, der er overdraget i forbindelse med overdragelse af erhvervsvirksomhed, jfr e. Såfremt køberen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen - hvis forlangendet skønnes rimeligt - tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til sælgeren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer. (15.7) F ofor r så vidt angår erhvervslejemålene, gås frem efter 15, stk. 3-5, dog således at alene andelene i foreningens formue indbetales til foreningen. (15.8) Overdragelsessummen med eventuelle fradrag, som nævnt i stk. 3-6, skal skål afregnes senest 3 uger efter overtagelsesdagen, forudsat at beløbet er modtaget af køberen. Garanti for lån 16 (16.1) I I tilfælde af at foreningen i henhold til tidligere regler i vedtægterne og andelsboligforeningsloven har afgivet garanti for lån til delvis finansiering af en overdragelsessum, og andelshaveren ikke betaler renter og afdrag rettidigt, skal långiver underrette foreningen skriftligt om restancen. Bestyrelsen skal i så fald sende skriftligt påkrav til andelshaveren om berigtigelse af restancen inden en angiven frist på mindst 4 dage. Såfremt restancen berigtiges inden fristens udløb, skal långiver være forpligtet til at lade lånet blive stående som oprindeligt aftalt. Såfremt restancen ikke berigtiges inden fristens udløb, kan bestyrelsen ekskludere andelshaveren af foreningen og bringe hans brugsret til ophør i overensstemmelse med reglerne i 21 om eksklusion. (16.2) Långiver kan først rejse krav mod foreningen i henhold til garantien, når overdragelsessummen for salg af boligen er indbetalt, men dog senest 6 måneder efter, at skriftlig underretning om restancen er givet. Garantien kan kun gøres gældende for det beløb, som restgælden efter låneaftalen skulle udgøre, da underretning om restancen blev givet, med tillæg af 6 foregående månedsydelser og med tillæg af renter af de nævnte beløb. Ubenyttede boliger 17 (17.1) H ahar r en andelshaver ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin lejlighed indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelse aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, med respekt af de i 13 nævnte ventelister, hvem der skal overtage andel og lejlighed, og de vilkår overdragelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i 15.

9 - 9 - Dødsfald 18 (18.1) I I tilfælde af en andelshavers død skal den pågældendes eventuelle ægtefælle være berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af lejligheden. Hvis der ikke efterlades ægtefælle eller denne ikke ønsker at benytte sin ret, skal der gives fortrinsret til personer, som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand med den afdøde i mindst 3 år. Erhververen skal også i disse tilfælde godkendes af bestyrelsen, ligesom pris og vilkår for overdragelsen skal godkendes. (18.2) I I tilfælde af, at en andelshaver med brugsret til en erhvervslejlighed afgår ved døden, skal dødsboet være berettiget til at afhænde andel og lejlighed efter reglerne i 13, stk. 1. (18.3) Lejligheden skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der indtræder næst efter 6-måneders dagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, bestemmer bestyrelsen hvem der skal overtage andel og lejlighed med respekt af de i 13 nævnte ventelister, og de vilkår som overtagelsen skal ske på, hvorefter det indkomne beløb afregnes til boet efter reglerne i 15. Samlivsophævelse 19 (19.1) V eved d ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af parterne, der efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse bevarer retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af lejligheden. (19.2) Reglerne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samlivsforhold i øvrigt, såfremt den person, der i henhold hertil skal overtage andel og lejlighed, har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst 3 år før samlivsophævelsen. Opsigelse 20 (20.1) Andelshaverne kan ikke opsige deres medlemskab af foreningen og brugsret til lejligheden, men kan alene udtræde efter reglerne i om overførsel af andelen. Eksklusion 21 (21.1) Såfremt et medlem ikke betaler et eventuelt resterende indskud eller kommer i restance med boligafgift eller andre ydelser, som skal erlægges sammen med denne, eller groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, såvel som hvis et medlem optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre medlemmer, eller i forbindelse med overdragelse af andelen betinger sig en større pris end godkendt af bestyrelsen, eller såfremt et medlem gør sig skyldig i forhold svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at ophæve lejemålet, kan det pågældende medlem ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør af bestyrelsen. (21.2) E Et t ekskluderet medlem kan forlange eksklusionen prøvet ved en ekstraordinær generalforsamling indkaldt til formålet. Bestyrelsen er på begæring af den ekskluderede forpligtet til at indkalde en sådan ekstraordinær generalforsamling. Dette gælder dog ikke, såfremt eksklusionen er sket på grund af

10 manglende betaling af boligafgift eller manglende betaling af ydelser på lån garanteret af andelsboligforeningen, i henhold til 16. (21.3) Efter eksklusionen bestemmer bestyrelsen, med respekt af de i 13 nævnte ventelister, hvem der skal overtage andel og lejlighed, og der forholdes som bestemt i 17. Ledige lejligheder 22 (22.1) I I tilfælde hvor en tidligere udlejet lejlighed skal overgå til en andelshaver, eller hvor den tidligere andelshaver har mistet indstillingsretten efter 17, 18 og 21, eller har overgivet sin indstillingsret til bestyrelsen, skal bestyrelsen respektere de i 13 nævnte ventelister. Såfremt der ingen kandidater indstilles, afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage beboelseslejligheden. Generalforsamling 23 (23.1) Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. (23.2) D eden n ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1. november med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere. 3) Bestyrelsens beretning. 4) Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisorberetning samt godken- delse af årsregnskabet. 5) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslut- ning om eventuel ændring af boligafgiften. 6) Forslag. 7) Valg af formand. 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 9) Valg af administrator og revisor. 10) 1 Eventuelt. (23.3) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/5 af foreningens medlemmer eller administrator forlanger det, med angivelse af dagsorden. Indkaldelse m.v. 24 (24.1) Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinære generalforsamlinger om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. (24.2) Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. (24.3) E Et t forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.

11 (24.4) D De e af bestyrelsen stillede forslag kan kun behandles, såfremt de fremgår af indkaldelsen. (24.5) Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller en myndig nærtstående, der bebor lejligheden eller driver erhverv sammen med andelshaveren. De(n) adgangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver. Administrator og revisor, samt personer der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. (24.6) Hver andel giver een stemme, dog kan en andelshaver med flere andele kun afgive een stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle eller en myndig nærtstående, der bebor lejligheden sammen med andelshaveren, eller til en anden andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive een stemme i henhold til fuldmagt. Flertal 25 (25.1) Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om vedtægtsændring, salg af fast ejendom eller foreningens opløsning. Dog skal altid mindst 1/5 af foreningens medlemmer være til stede. (25.2) Forslag om vedtægtsændringer, om nyt indskud, om regulering af det indbyrdes forhold mellem andele, om regulering af det indbyrdes forhold mellem boligafgiften, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og med mindst 2/3 flertal. Er der ikke mindst 2/3 af medlemmerne til stede på generalforsamlingen, men er mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er mødt. (25.3) Ændring af vedtægternes 5 kræver dog samtykke fra de kreditorer, overfor hvem andelshaverne hæfter solidarisk. (25.4) Forslag om salg af fast ejendom eller om foreningens opløsning kan kun vedtages med et flertal på mindst 3/4 af samtlige medlemmer. Er der ikke mindst 3/4 af samtlige medlemmer til stede på generalforsamlingen, men er et flertal på mindst 3/4 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med mindst 3/4 flertal, uanset hvor mange der er mødt. Dirigent m.v. 26 (26.1) Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. (26.2) D eder r skrives referat over det på generalforsamlingen passerede. Protokollatet underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen. Referatet skal tilstilles andelshaverne senest 6 uger efter generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelse 27 (27.1) Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

12 (27.2) Bestyrelsen er bemyndiget til i samråd med administrator at foretage omprioritering af ejendommens eksisterende gæld i kreditforeninger og pengeinstitutter med henblik på besparelser på ydelser i forhold til de eksisterende lån, dog under forudsætning af, at løbetiden ikke forlænges, og at foreningens fremmedfinansiering ikke forøges væsentligt samt at der ikke skiftes lånetype. Bestyrelsesmedlemmer 28 (28.1) Bestyrelsen består af indtil 5 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med en næstformand og en sekretær. Generalforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter. (28.2) S osom m bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan vælges andelshavere, disses ægtefæller samt myndige nærtstående, der har fast bopæl i A/B Svanemøllebo eller driver forretning sammen med en andelshaver. Som bestyrelsesmedlem eller -suppleant kan kun vælges en én person fra hver husstand/erhvervslejlighed. (28.3) Ingen fra Andelsboligforeningen Svanemøllebo entreprisegivende eller entrepriseudøvende virksomhed samt virksomhed der udfører fast arbejde for Andelsboligforeningen Svanemøllebo kan have sæde eller repræsentation i andelsboligforeningens bestyrelse. (28.4) Bestyrelsens formand er på valg hvert 2. år. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at 2 medlemmer vælges i lige år og 2 medlemmer i ulige år. Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen. (28.5) Genvalg af medlemmer til bestyrelsen kan finde sted. Såfremt andre medlemmer ønsker at opstille skal afstemningen ske skriftligt, der stemmes om en bestyrelsespost ad gangen. På stemmesedlen må kun angives et navn, den der opnår flest stemmer er valgt. I tilfælde af stemmelighed trækkes der lod. (28.6) Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes en generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer. Valg af et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt, sker kun for den resterende del af den fratrådtes valgperiode. Møder Moder 29 (29.1) E Et t bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse. (29.2) Sekretæren skriver protokollat for bestyrelsesmøder. Protokollatet godkendes af hele bestyrelsen. (29.3) Bestyrelsesmøder afholdes i almindelighed en gang hver måned og i øvrigt så ofte anledning foreligger, samt når et medlem af bestyrelsen begærer det.

13 (29.4) Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller næstformanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden er tilstede. (29.5) Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, gør formandens eller i hans forfald næstformandens stemme udslaget. (29.6) I I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden. Tegningsret 30 (30.1) Foreningen tegnes af formanden og næstformanden, eller formanden og 2 andre bestyrelsesmedlemmer i forening, dog kræver optagelse af lån tillige administrators underskrift. Administration 31 (31.1) Generalforsamlingen vælger en administrator til at forestå ejendommens almindelige økonomiske og juridiske forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator. (31.2) Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om hans/hendes opgaver og beføjelser. Regnskab 32 (32.1) Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af administrator og hele bestyrelsen. Regnskabsåret er 1/7-31/6. (32.2) I I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab udarbejdes forslag fra bestyrelsen til de priser og prisstigninger på andelene, som kan godkendes af generalforsamlingen, jfr. 14. Forslaget anføres som note til regnskabet. Revision ) Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol. 34 (34.1) D edet t reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Opløsning 35 (35.1) Opløsning ved likvidation forestås af 2 likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen. (35.2) Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de til enhver tid værende medlemmer af foreningen i forhold til deres andels størrelse.

14 Disse vedtægter er forelagt på andelsboligforeningens ekstraordinære generalforsamlinger den , , , , , generalforsamlingen den og generalforsamling den og vil erstatte tidligere vedtagne vedtægter af 27. januar 1994, senere generalforsamlinger samt revideret udgave af 31. marts 1990 og vedtægter af 4. januar 1977.

15 A/B Svanemøllebo. Adresser: A n d e l s i n d s k Andelsindskud: u d : 110sterbrogade Østerbrogade 238, st. th sterbrogade Østerbrogade 238, 1. ty. tv sterbrogade Østerbrogade 238, 1. th sterbrogade Østerbrogade 238, 2. ty. tv sterbrogade Østerbrogade 238, 2. th sterbrogade Østerbrogade 238, 3. ty. tv sterbrogade Østerbrogade 238, 3. th sterbrogade Østerbrogade 238, 4. ty. tv sterbrogade Østerbrogade 238, 4. th sterbrogade Østerbrogade 238, 5. ty. tv lløsterbrogade Østerbrogade 238, 5. th sterbrogade Østerbrogade 238, 6. ty. tv sterbrogade Østerbrogade 236, st. th sterbrogade Østerbrogade 236, 1. ty. tv sterbrogade Østerbrogade 236, 1. th sterbrogade Østerbrogade 236, 2. ty. tv sterbrogade Østerbrogade 236, 3. ty. tv sterbrogade Østerbrogade 236, 3. th sterbrogade Østerbrogade 236, 4. ty. tv sterbrogade Østerbrogade 236, 4. th sterbrogade Østerbrogade 236, 5. ty. tv sterbrogade Østerbrogade 236, 5. th sterbrogade Østerbrogade 234, st. ty. tv sterbrogade Østerbrogade 234, st. th sterbrogade Østerbrogade 234, 1. ty. tv sterbrogade Østerbrogade 234, 1. th sterbrogade Østerbrogade 234, 2. ty. tv sterbrogade Østerbrogade 234, 2. th sterbrogade Østerbrogade 234, 3. ty. tv sterbrogade Østerbrogade 234, 3. th sterbrogade Østerbrogade 234, 4. ty. tv sterbrogade Østerbrogade 234, 4. th sterbrogade Østerbrogade 234, 5. ty. tv sterbrogade Østerbrogade 234, 5. th sterbrogade Østerbrogade 232, st. ty. tv sterbrogade Østerbrogade 232, st. th sterbrogade Østerbrogade 232, 1. ty. tv sterbrogade Østerbrogade 232, 1. th sterbrogade Østerbrogade 232, 2. ty. tv sterbrogade Østerbrogade 232, 2. th sterbrogade Østerbrogade 232, 3. ty. tv

16 sterbrogade Østerbrogade 232, 3. th. 440sterbrogade Østerbrogade 232, 4. ty. tv sterbrogade Østerbrogade 232, 4. th. 460sterbrogade Østerbrogade 232, 5. ty. tv sterbrogade Østerbrogade 232, 5. th sterbrogade Østerbrogade 230, st. ty. tv sterbrogade Østerbrogade 230, st. th. 500sterbrogade Østerbrogade 230, 1. ty. tv Østerbrogade østerbrogade 230, 1. th. 520sterbrogade Østerbrogade 230, 2. ty. tv sterbrogade Østerbrogade 230, 2. th. 540sterbrogade Østerbrogade 230, 3. ty. tv sterbrogade Østerbrogade 230, 3. th. 560sterbrogade Østerbrogade 230, 4. ty. tv sterbrogade Østerbrogade 230, 4. th. 580sterbrogade Østerbrogade 230, 5. ty. tv sterbrogade Østerbrogade 230, 5. th sterbrogade Østerbrogade 228, st. ty. tv sterbrogade Østerbrogade 228, st. th sterbrogade Østerbrogade 228, 1. ty. tv sterbrogade Østerbrogade 228, 1. th. 640sterbrogade Østerbrogade 228, 2. ty. tv sterbrogade Østerbrogade 228, 2. th. 660sterbrogade Østerbrogade 228, 3. ty. tv sterbrogade Østerbrogade 228, 3. th. 680sterbrogade Østerbrogade 228, 4. ty. tv sterbrogade Østerbrogade 228, 4. th. 700sterbrogade Østerbrogade 228, 5. ty. tv Østerbrogade østerbrogade 228, 5. th sterbrogade Østerbrogade 226, st. ty. tv sterbrogade Østerbrogade 226, 1. ty. tv sterbrogade Østerbrogade 226, 1. th sterbrogade Østerbrogade 226, 2. ty. tv sterbrogade Østerbrogade 226, 2. th sterbrogade Østerbrogade 226, 3. ty. tv sterbrogade Østerbrogade 226, 3. th Østerbrogade østerbrogade 226, 4. ty. tv sterbrogade Østerbrogade 226, 4. th sterbrogade Østerbrogade 226, 5. ty. tv sterbrogade Østerbrogade 226, 5. th sterbrogade Østerbrogade 226, st Carl Nielsens Alle Allé 1, st. th Carl Nielsens Alle Allé 1, 1. tv. ty Carl Nielsens Alle Allé 1, 1. th Carl Nielsens Alle Allé 1, 2. tv. ty Carl Nielsens Alle Allé 1, 2. th

17 Carl Nielsens Alle Allé 1, 3. tv. ty Carl Nielsens Alle Allé 1, 3. th Carl Nielsens Alle Allé 1, 4. tv. ty Carl Nielsens Alle Allé 1, 4. th Carl Nielsens Alle Allé 1, 5. tv. ty Carl Nielsens Alle Allé 1, 5. th Carl Nielsens Alle Allé 3, st. ty. tv Carl Nielsens Alle Allé 3, st. th Carl Nielsens Alle Allé 3, 1. ty. tv Carl Nielsens Alle Allé 3, 1. th Carl Nielsens Alle Allé 3, 2. tv. ty Carl Nielsens Alle Allé 3, 2. th Carl Nielsens Alle Allé 3, 3. tv. ty Carl Nielsens Alle Allé 3, 3. th Carl Nielsens Alle Allé 3, 4. tv. ty Carl Nielsens Alle Allé 3, 4. th Carl Nielsens Alle Allé 3, 5. tv. ty Carl Nielsens Alle Allé 3, 5.th Carl Nielsens Alle Allé 5, st. ty. tv Carl Nielsens Alle Allé 5, st. th Carl Nielsens Alle Allé 5, 1. ty. tv Carl Nielsens Alle Allé 5, 1. th Carl Nielsens Alle Allé 5, 2. tv. ty Carl Nielsens Alle Allé 5, 2. th Carl Nielsens Alle Allé 5, 3. tv. ty Carl Nielsens Alle Allé 5, 3. th Carl Nielsens Alle Allé 5, 4. tv. ty Carl Nielsens Alle Allé 5, 4. th Carl Nielsens Alle Allé 5, 5. tv. ty Carl Nielsens Alle Allé 5, 5. th Usolgte beboelseslejligheden beboelseslejligheder: 17 østerbrogade Østerbrogade 236, 2.th Usolgte erhvervslejemål: 73 østerbrogade Østerbrogade 226, st.th. 74 østerbrogade Østerbrogade 226, st.th.

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KØBENHAVN OG OMEGN 302-vedtægter-ag Side 1 af

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R

V E D T Æ G T E R F O R Andelsboligforeningen Kertemindegade 1 / Vordingborggade 3 V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN KERTEMINDEGADE 1 / VORDINGBORGGADE 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Foreningens vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGT. for. Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39

VEDTÆGT. for. Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39 VEDTÆGT for Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade37-39 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD www.jungshøjgård.dk (1.1) Foreningens navn er A/B Jungshøjgård. 1. Navn og hjemsted (1.2) Foreningens hjemsted er i Ballerup Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ELTHAM

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ELTHAM VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ELTHAM ÅBENRÅ 31 1124 KØBENHAVN K TLF 33 13 11 35 FAX 33 93 11 41 GRUBBE@GRUBBEADVOKATER.DK BANK NR: 9541 5289270 ADVOKATER: BENTE SKOVGAARD ALSIG NICHOLAS WANTZIN BIRGITTE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Avedørelejren I. (1.2) Foreningens hjemsted er i Hvidovre Kommune. 2. Formål (2.1)

Læs mere

15. januar 2010 VEDTÆGTER. for Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B / Havelselskabetsvej 1 A og 1 B

15. januar 2010 VEDTÆGTER. for Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B / Havelselskabetsvej 1 A og 1 B 15. januar 2010 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B / Havelselskabetsvej 1 A og 1 B 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B /

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET"

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET" Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemmer... 3 4 Indskud... 3 5 Hæftelse... 4 6 Andel... 5 7 Boligaftale... 5 8 Boligafgift... 5 9 Vedligeholdelse...

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Æblehaven. 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus VEDTÆGTER for A/B Ny Bakkehus 26. marts 2012 2 sidenummer Navn, hjemsted og formål 3 Medlemmer 3 Indskud 4 Hæftelse 4 Boligaftale 5 Boligafgift 5 Vedligeholdelse 5 Forandringer 6 Fremleje 6 Husorden 7

Læs mere

Vedtægter for A/B Kildevæld

Vedtægter for A/B Kildevæld Vedtægter for A/B Kildevæld 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kildevæld. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand.

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Foreningens hjemsted er i Silkeborg Kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM 1 NAVN OG HJEMSTED...2 2 FORMÅL...2 3 MEDLEMMER...2 4 INDSKUD...2 5 HÆFTELSE...2 6 ANDEL...2 7 BOLIGAFTALE...3 8 BOLIGAFGIFT...3 9 VEDLIGEHOLDELSE...3 10 FORANDRINGER...3

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16

Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16 Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16 Revideret i 2010 på grundlag af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentations (ABFs) standardvedtægter for andelsboligforeninger i

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus VEDTÆGTER for A/B Ny Bakkehus 28. marts 2011 2 sidenummer Navn, hjemsted og formål... 3 Medlemmer... 3 Indskud... 3 Hæftelse... 5 Boligaftale... 5 Boligafgift... 6 Vedligeholdelse... 6 Forandringer...

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

Andelsboligforeningen Ravndalen II. Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ravndalen II. 9310 Vodskov.

Andelsboligforeningen Ravndalen II. Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ravndalen II. 9310 Vodskov. Vedtægter for Andelsboligforeningen Ravndalen II 9310 Vodskov. 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ravndalen II. 1.2 Foreningens hjemsted er i Aalborg kommune. 2 Formål 2.1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 Opdateret juni, 2010 Seneste ændringer til denne vedtægt foretaget på ordinær generalforsamling 26. maj 2010 Revideret siden Juli 2008-udgaven: Ny 3.2 Ændring 6.1

Læs mere

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger.

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger. 1 Navn og Hjemsted Vedtægter for 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølager. 1.2 Foreningens hjemsted er i Hinnerup kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Ejd. nr. 66023 VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i

Læs mere

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Gunløg. Foreningens hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen J.nr. 155182/KG/HR V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiks Allé 143. 1.2 Foreningens hjemsted er i Århus. 2. Formål 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 Maj 2010 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere