FORENINGEN GRENAA IDRÆTSCENTER OG SVØMMEHAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGEN GRENAA IDRÆTSCENTER OG SVØMMEHAL"

Transkript

1 # Grenaa Knud Kildal Børge Hove Aksel Pedersen Storegade 1, 8500 Grenaa Telefon Telefax # Ebeltoft Aage Madsen FORENINGEN GRENAA IDRÆTSCENTER OG SVØMMEHAL ÅRSRAPPORT MED SPECIFIKATIONER FOR 2008

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisorerklæring 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Noter 10 Specifikationer til resultatopgørelsen 11 Specifikationer til balancen 16

3 1 SELSKABSOPLYSNINGER Foreningen Foreningen Grenaa Idrætscenter og Svømmehal Ydesvej Grenaa Telefon: CVR-nr.: Stiftet: 30. juni 2005 Hjemstedskommune: Norddjurs Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Jørgen Steffensen (formand) Troels Jensen Jette Jensen Søren L. Nielsen Jesper Bøttcher Jan Petersen Hans-Ole Malfeld Daglig leder Valdemar Haumand (halinspektør) Revision Revision Øst statsautoriseret revisorinteressentskab Storegade Grenaa

4 2 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Foreningen Grenaa Idrætscenter og Svømmehal. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Grenaa, den 27. februar 2009 Bestyrelse: Jørgen Steffensen Troels Jensen Jette Jensen (formand) Søren L. Nielsen Jesper Bøttcher Jan Petersen Hans-Ole Malfeld Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens generalforsamling den / 2009 Dirigent

5 3 UAFHÆNGIG REVISORS ERKLÆRING Til medlemmerne i Foreningen Grenaa Idrætscenter og Svømmehal Vi har efter aftale ydet assistance til udarbejdelse af årsrapporten for Grenaa Idrætscenter og Svømmehal for regnskabsåret 1. januar december Foreningens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor assistance at afgive en konklusion om årsrapporten. Den udførte gennemgang Vi har udført assistancen i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører assistancen med henblik på at opnå moderat grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Vor assistance er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til foreningens ledelse og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og afgiver derfor ingen revisionskonklusion om årsrapporten. Konklusion Ved den udførte assistance er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Supplerende oplysninger Som det fremgår af ledelsesberetningen, er der ikke hensat noget beløb til dækning af den kautionsforpligtelse,som Foreningen har påtaget sig for gæld i den af GIC Wellness ApS ejede ejerlejlighed nr. 2. Ledelsen forventer, at der opnås en fornuftig aftale med Norddjurs Kommune, således at Foreningen frigøres for sine kautionsforpligtelser. Vi er enige i ledelsens bedømmelse, og har derfor ikke taget forbehold m.h.t. regnskabets aflæggelse under forudsætning af going concern. Grenaa, den 27. februar 2009 Revision Øst statsautoriseret revisorinteressentskab Aksel Pedersen statsautoriseret revisor

6 4 LEDELSESBERETNING Aktiviteter og udviklingen i økonomiske forhold Foreningens arbejdsopgaver i 2008 har været koncentreret om en fortsættelse af driften af Grenaa Idrætscenter med hertil hørende stadionanlæg m.v., og om planlægning og idriftsættelse af den nye svømmehal. I løbet af året har den traditionelle drift af de kendte aktiviteter ikke budt ekstraordinære udfordringer. Der har været tale om et normalt driftsår, der har fulgt de budgetterede forventninger. Dog skal det bemærkes, at sports-cafeen endnu ikke har præsteret overskud, og driften følges derfor nøje. Resultatet er dog tæt på et nul-resultat. Bestyrelsen har ikke ønsket at tage stilling til ændringer i sports-cafeens drift inden svømmehallens åbning, idet man forventer forøget omsætning som følge af aktivitetsudvidelsen. Foreningen har i det meste af 2008 været involveret i planlægning af idriftsættelse af den nye svømmehal med wellness. Arbejdsopgaverne har i forhold til svømmehallen omfattet byggemøder, indkøb, ansættelse af personale m.v. Wellness-afdelingen er organiseret i et selvstændigt selskab med foreningen som ejer af anparterne. Bestyrelsen for foreningen og selskabet er den samme, hvor hovedvægten af opgaverne i løbet af året har været koncentreret om etablering af finansiering, indkøb, ansættelse af personale og markedsføring. I forbindelse med finansiering af wellness-afdelingen har det hidtil være planen, at udstykke faciliteterne som en selvstændig ejerlejlighed, der ejes af selskabet. Det har ligeledes været planen, at optage realkreditlån med pant i ejerlejligheden, hvor der tidligere har været bevilget et lån stort 4,2 mio. kr. Realkreditlånet har været betinget af kaution, hvor der er meddelt kaution af henholdsvis Norddjurs Kommune, Djurslands Bank og foreningen. Udstykningen blev færdig i slutningen af 2008, men GIC Wellness ApS har endnu ikke fået skøde på ejendommen, ligesom realkreditlånet ikke er blevet tinglyst i ejendommen. Svømmehallen og wellness-afdelingen blev taget i brug i slutningen af september Det kan konstateres, at svømmehallen er overordentlig velbesøgt. Antallet af besøgende ligger over det forventede. Foreningen har således øgede driftsindtægter, men omvendt har forbrugsudgifterne en størrelse, der endnu ikke helt kan fastlægges. Det er derfor for tidligt at tage stilling til, om svømmehallen bidrager til driften med et positivt indtjeningsbidrag. Wellness-afdelingen følger ikke de budgetterede forventninger. Det må for driftsperioden fra starten i slutningen af september til ultimo december 2008 konstateres, at besøgsantallet har været for lav, samtidig med at bemandingen har været for stor. Bestyrelsen har derfor anvendt uforholdsmæssig meget tid på driften af selskabet dels for at tilpasse driften og dels for løbende af følge den likviditetsmæssige udvikling. Efter regnskabsårets udløb er der tilført yderligere likviditet, men da den løbende drift endnu ikke i balance, skal der i 2009 tages stilling til, hvorledes aktiviteten skal videreføres eller afvikles. Udfordringen med wellness-afdelingen skal dog ikke overskygge det faktum, at Grenaa Idrætscenter med tilføjelsen af svømmehallen fremstår som et moderne idrætsanlæg der på årsbasis tiltrækker tusindvis af besøgende. Udsædvanlige forhold I resultatopgørelsen er der indregnet tab på kr vedr. GIC Wellness ApS. Dette beløb modsvarer det tab, Foreningen lider ved at ApS et evt. går konkurs, idet deponeringskonto kr og anpartskapital vil gå tabt. Foreningen kautionerer overfor kreditforening på kr vedr. ApS ets gæld i ejerlejlighed nr. 2. Der er ikke hensat noget beløb vedr. denne forpligtelse, selv om ApS ets situation er meget anstrengt. Årsagen hertil er, at ledelsen forventer, at der kan opnås en fornuftig aftale med Norddjurs Kommune vedr. ApS ets ejerlejlighed med tilhørende gæld. Foreningen har dog

7 efter regnskabsårets udløb forpligtet sig til at udlåne kr til GIC Wellness ApS. Dette tilsagn er afgivet i tillæg til tidligere tilsagn, jfr. note 4 b. 5

8 6 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Foreningen Grenaa Idrætscenter og Svømmehal for 2008 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens størrelse kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. RESULTATOPGØRELSEN Hensættelser til vedligeholdelse/udskiftning Ved indgåelsen af driftsaftale og ved beregningen af driftstilskuddet er forudsat, at der reserveres kr pr. år til vedligeholdelse (udskiftning) af den pr værende bestand af inventar/løsøre samt kr til (indvendig) vedligeholdelse af bygninger. Beløbet i alt kr pr. år udgiftsføres i resultatopgørelsen og et tilsvarende beløb hensættes til konto under passiver Hensættelse til vedligeholdelse/udskiftning. Årets udgifter til større vedligeholdelsesarbejder/udskiftning vil derfor blive belastet denne konto. Hvis kontoen går i underskud, vil underskuddet dog blive belastet resultatopgørelsen. Nyanskaffelser, der ikke er udskiftning, vil ved køb over t.kr blive aktiveret og afskrevet over forventet levetid. Ved købspris under kr vil beløbet blive fratrukket i resultatopgørelsen. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. I foreningens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af tilknyttede virksomheders resultat for året i posten Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder. Der indregnes dog max. et negativt resultat svarende til det beløb, som Foreningen kan tabe ved den tilknyttede virksomheds konkurs. Ekstraordinære indtægter og omkostninger Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.

9 7 BALANCEN Immaterielle anlægsaktiver Brugsret Foreningen har betalt kr for udvidelsen, som afskrives over 10 år (perioden ). Endvidere nedsættes foreningens driftstilskud med kr årligt i 10 år fra Materielle anlægsaktiver Indretning af udlejede lokaler Fitnesscenter Foreningen har i 2005 og 2007 bekostet indretning af lokaler til brug herfor. Udgifterne afskrives over lejers uopsigelighedsperiode frem til henholdsvis den og den Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedens indre værdi efter indre værdis metode. Såfremt den indre værdi er negativ, hensættes der til tab svarende til foreningens hæftelser/tab. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Gældsforpligtelser Gæld måles til amortiseret kostpris, sædvanligvis svarende til nominel værdi.

10 8 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Spec. kr. t.kr. Opkrævede kontingenter Idrætscenter: 1 Indtægter Omkostninger Afskrivninger Resultat sportscafé Svømmehal: 5 Indtægter Omkostninger Resultat før fællesudgifter Administrationsomkostninger Tab på debitorer Resultat før finansielle poster Driftsresultat/nedskrivning GIC Wellness ApS Finansielle indtægter Finansielle omkostninger ÅRETS RESULTAT der disponeres således: Overført til Overført resultat

11 9 BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER Spec. kr. t.kr. Brugsret Indretning af udlejede lokaler Materielle anlægsaktiver Anparter GIC Wellness ApS Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER I ALT Varelager Varebeholdninger Tilgodehavende tjenesteydelser m.v Diverse tilgodehavender Mellemregning GIC Wellness ApS Tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

12 10 BALANCE 31. DECEMBER PASSIVER Spec. kr. t.kr. Indsamlede midler Overført resultat EGENKAPITAL (jfr. note 1) Hensættelse til vedligeholdelse/udskiftning Hensat til tab vedr. GIC Wellness ApS HENSATTE FORPLIGTELSER Kreditinstitutter (note 2) Modtaget forudbetalt husleje Depositum Fitnesscenter Langfristede gældsposter Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Skyldig løn 0 7 Periodeafgrænsningsposter 0 13 Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT PASSIVER I ALT Forpligtelser, jfr. note 3

13 11 NOTER 1 Egenkapital Saldo Årets Saldo primo bevægelser ultimo Indsamlede midler Overført resultat Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Beløb ifølge tilknyttet virksomheds årsrapport Ejerandel Resultat Egenkapital GIC Wellness ApS 100% Langfristet gæld Gæld i alt Gæld i alt Afdrag Restgæld primo ultimo næste år efter 5 år Kreditinstitutter Modtaget forudbetalt husleje Depositum Forpligtelser a) Ved fratræden af personalet vil der være en væsentlig feriepengeforpligtelse. Beløbet er ikke afsat skyldigt pr , fordi Norddjurs Kommune har tilkendegivet, at ved Foreningens evt. opsigelse af aftalen vil Norddjurs Kommune indtræde efter de principper, der var gældende ved Foreningens indtræden pr , hvor beløbet ikke blev refunderet Foreningen. b) Der har i perioden været indsamlet midler via et lotteri Vanddelsbeviser. Overskuddet herfra skulle medgå til at dække foreningens andel af byggeri af ny svømmehal. Beløbet kr indgår i egenkapitalen, selv om beløbet er reserveret til at afdække foreningens tilsagn på indtil kr c) Foreningen har kautioneret for kr for GIC Wellness ApS s gæld til LR Realkredit.

14 12 SPECIFIKATIONER TIL RESULTATOPGØRELSEN kr. t.kr. 1 Indtægter Idrætscenter Tilskud Norddjurs Kommune kl. center (lokaler og tjenesteydelser) Fitness Fitness, multilokale Udleje lokaler og baner Banepleje Forpagtningsafgifter Diverse Salg af udlæg Køb af udlæg Omkostninger Idrætscenter Lønninger (betalt til Norddjurs Kommune) Skyldig løn ultimo 0 7 Skyldig løn primo Lønrefusion ATP-FIB bidrag Arbejdstøj Alarm Driftsudgifter maskinpark Mindre nyanskaffelser Frø, gødning m.v Øvrige udgifter vedr. udvendige arealer Viderefaktureret vedr. etablering vand ved petanque Forbrug el, vand og varme Salg af el, vand og varme Reparation og vedligeholdelse, lokaler Rengøring Renovation Forsikringer Hensættelse til vedligeholdelse/udskiftning Negativ saldo henlæggelse til vedligeholdelse (jfr. spec. 15) Indgående moms (vedr. indtægter som faktureres med moms) Indgående moms (vedr. fællesudgifter) Heri modregnet kr vedr. anlægslån, som afdrages med t.kr årligt i årene

15 13 SPECIFIKATIONER TIL RESULTATOPGØRELSEN kr. t.kr. 3 Afskrivninger Brugsret Indretning af udlejede lokaler Resultat sportscafé Omsætning Varesalg Kassedifferencer Vareforbrug Varekøb Varelager primo Varelager ultimo Engangsservice m.v Leje service Modtaget bonus Dækningsbidrag (46,0% - 38,4%)

16 14 SPECIFIKATIONER TIL RESULTATOPGØRELSEN kr. t.kr. 4 Resultat Sportscafé Faste omkostninger: Lønninger (betalt til Norddjurs Kommune) Medhjælp (foreninger) Medhjælp (foreninger) ekstra betaling Arbejdstøj El Mindre nyanskaffelser Rengøringsartikler 0 4 Reparation og vedligeholdelse (incl. serviceaftale) Diverse Årets resultat Indtægter svømmehal Tilskud Norddjurs Kommune Udleje lokaler Salg tjenesteydelser (livredder m.v.) Salg badebilletter, solkort m.v.: Søndre Skole Ydesvej Salg logopladser Kassedifferencer Diverse (tilskud udsmykning)

17 SPECIFIKATIONER TIL RESULTATOPGØRELSEN kr. t.kr. 6 Omkostninger svømmehal Lønninger (betalt til Norddjurs Kommune) Varekøb (sæbe, badehætter m.v.) Arbejdstøj Leje sol Forbrug el, vand og varme: Søndre Skole Ydesvej Reparation og vedligeholdelse, lokaler Reparation og vedligeholdelse, inventar, maskiner Alarm Mindre nyanskaffelser (bl.a. pc er, kontormøbler) Rengøring m.v Forsikring Diverse Indgående moms (vedr. fællesudgifter) Administrationsomkostninger Annoncer Avisabonnement Back-up, service Bestyrelsesmøder Edb, software og konsulentbistand (inkl. hjemmeside) Falck Forsikringer Kontorartikler Kontingenter Kursusudgift Mindre nyanskaffelser (bl.a. pc er, kontormøbler) Papir (toilet/køkken) Personaleomkostninger Porto/gebyrer Reparation og vedligeholdelse 0 1 Repræsentation, gaver og blomster Revisor Momskonsulent BDO 0 8 Telefon og internet Diverse Indgående moms (vedr. fællesudgifter) Varmeforbruget har i 2008 været ca. t.kr større end i samme periode i 2007, hvilket skyldes varmegenvindingsanlæg har været ude af drift i en længere periode.

18 16 SPECIFIKATIONER TIL RESULTATOPGØRELSEN kr. t.kr. 8 Tab på debitor Hensat til tab på debitorer, ultimo Hensat til tab på debitorer primo Driftsresultat/nedskrivning GIC Wellness ApS Nedskrivning anpartskapital Hensættelse til yderligere tab (svarende til deponeringskonto) Finansielle indtægter Bank Finansielle omkostninger Bank Kreditorer Nettoindtægt

19 17 SPECIFIKATIONER TIL BALANCEN 11 Anlægsaktiver Indretning af Anskaffelsessum: Brugsret lejede lokaler Saldo primo Årets tilgang 0 0 Årets afgang 0 0 Anskaffelsessum i alt Afskrivninger: Saldo primo Årets afskrivning Afskrivninger vedrørende afhændede aktiver 0 0 Afskrivninger i alt Bogført værdi ultimo Tilgodehavender tjenesteydelser m.v. 31/ / kr. t.kr. Tilgodehavender Hensat til tab Diverse tilgodehavender Merværdiafgift: Angivelse oktober kvartal Efterangivelse Opgørelser forbrug el, vand og varme Diverse

20 14 Likvide beholdninger SPECIFIKATIONER TIL BALANCEN 18 31/ / kr. t.kr. Djurslands Bank, checkkonto nr Djurslands Bank, checkkonto nr Djurslands Bank, checkkonto nr Djurslands Bank, checkkonto nr Djurslands Bank, erhvervskonto (deponering) nr Kassebeholdninger Hensættelser til vedligeholdelse/udskiftning Hensættelse primo Hensættelse i året Køb i året: Græsklipper Sikkerhedsnet Automater Café Tyverialarm Salg i året: Græsklipper Negativ saldo overføres til resultatopgørelsen Langfristede gældsforpligtelser Djurslands Bank, erhvervslån nr Afdrag, Modtaget forudbetalt husleje Saldo primo Indtægtsført Afdrag,

21 SPECIFIKATIONER TIL BALANCEN 18 Leverandører af varer og tjenesteydelser 19 31/ / kr. t.kr. Norddjurs Kommune, el svømmehal (Søndre Skole) Norddjurs Kommune, løn december Nrgi, el ny svømmehal ( ) Varmeopgørelse, ny svømmehal Vandopgørelse, ny svømmehal NRGI, el Idrætscenter december Diverse

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Strandgaarden Badehotel ApS Strandvejen 8 9940 Læsø -------------- CVR-nr. 31 87 81 79 Årsrapport 2011 (3. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

MARSELISBORG SEJLKLUB MARSELISBORG HAVNEVEJ 100B 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT FOR 2014

MARSELISBORG SEJLKLUB MARSELISBORG HAVNEVEJ 100B 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT FOR 2014 MARSELISBORG SEJLKLUB MARSELISBORG HAVNEVEJ 100B 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på klubbens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR. NR. 29 96 88 96 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12 CVR nr. 24251020 Årsrapport 2011/12 2 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved og nøgletalsoversigt 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06 82 Årsrapport for 2006

Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06 82 Årsrapport for 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. marts 2014. Dirigent

Læs mere

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Strandgaarden Badehotel ApS Strandvejen 8 9940 Læsø -------------- CVR-nr. 31 87 81 79 Årsrapport 2012 (4. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Erhvervsstyrelsen

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsregnskab 2014 Fanø Erhvervs- og Turistråd

Årsregnskab 2014 Fanø Erhvervs- og Turistråd Årsregnskab 2014 Fanø Erhvervs- og Turistråd Skolevej 5 6720 Fanø CVR nr. 33791615 Indholdsfortegnelse Årsregnskabets godkendelse 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport for 2011/2012

Årsrapport for 2011/2012 Årsrapport for 2011/2012 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S CVR-nr.

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere