Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen"

Transkript

1 Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 15:20 Mødested: Rådhuset, mødelokale 222, 2. sal Fraværende: Jette Kirkeby (S) var fraværende Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Analyse tildelingsmodel skoleområdet 2 2 Udmøntning af skolepulje 11 3 Forslag vedrørende sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole (efter 17 høring) 4 Deltagelse i en tværkommunal projektansøgning Et bedre liv for 24 plejebørn i Danmark gennem Kvalitetsuddannelse af plejeforældre og konsulenter 5 Orientering fra formanden 27 6 Orientering fra medlemmerne 27 7 Forvaltningen orienterer 27

2 Side Ø Analyse tildelingsmodel skoleområdet Resumé Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget besluttede på sit møde d. 26. september 2016, at der skulle gennemføres en analyse af tildelingsmodellen på skoleområdet. Analysen er gennemført i efteråret 2016 og behandles derfor af Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget forud for Udvalgets dialogmøde med skolebestyrelserne i februar Sagsfremstilling Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkendte på sit møde d. 26. september 2016 kommissorie for analyse af tildelingsmodellen på skoleområdet. Den nuværende tildelingsmodel trådte i kraft d. 1. august Der gøres opmærksom på, at de 5 mio. kr., der i foråret blev besluttet at indarbejde i tildelingsmodellen til kompensation for høje klassekvotienter på 26 og derover ikke er indgået i analysen. Dette skyldes, at udlægningen af de 5 mio. kr. ses i sammenhæng med skolepuljen på 3,7 mio. kr., der behandles særskilt af Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget d. 23. januar Til at gennemføre analysen har der været nedsat en projektgruppe bestående af repræsentanter fra skoledistriktsledergruppen, den administrative ledergruppe samt repræsentanter fra forvaltningen. Derudover har der været afholdt et administrativt dialogmøde mellem skolebestyrelserne og projektgruppen ligesom Sektor-MED undervisning har været inddraget som referencegruppe. Rammen for analysen har været at vurdere de enkelte tildelingskriterier i tildelingsmodellen op mod formålet med tildelingsmodellen, der er at sikre driften af de enkelte skoler indenfor det fælles skolevæsen. Grundlæggende skal det her sikres, at der kan drives folkeskoler med fælles strategier, hvor der samtidig tages højde for skolernes forskellige betingelser og forudsætninger i form af, at der er forskellig elevsammensætning og dermed klassestørrelser på skolerne at der er forskel på, om skolen ligger på landet eller i byen at der tages højde for elevernes sociale profiler at inklusionen understøttes.

3 Side 3. Omdrejningspunktet for analysen har været følgende budgetområder: Tildeling til to-sprogsområdet har ikke indgået i analysen, idet der i foråret 2016 er taget politisk stilling til tildelingen. På baggrund af projektgruppens samlede analyse, har projektgruppen følgende konklusioner på anbefalinger til revidering af tildelingsmodellen: Klasseoptimeringsprincippet i Hjørring by øger sårbarheden for eleverne på skolerne i Hjørring Sydøst og Nordvest skoler. Det anbefales derfor, at klasseoptimeringsprincippet på alle skoler sker pr. undervisningssted, hvilket betyder, at klasseoptimering på tværs af undervisningsstederne i Hjørring by bortfalder. I den forbindelse anbefales det, at opgørelsen af skolernes endelige elevtal sker pr. 5. september. Ændringen i klasseoptimeringsprincippet medfører merudgifter, da der oprettes flere klasser. Det anbefales, at merudgiften finansieres via nedjustering af elevtaksten til øvrige lønrelaterede udgifter. Merudgiften fordeles dermed på alle skoler efter elevtallet. I fordeling af midler til inklusion, støtteforanstaltninger og specialundervisning bør elevernes sociale profiler vægte mere, idet midlerne tildeles til at understøtte inklusionsopgaven. Det anbefales derfor, at vægtningen imellem elevtal og elevernes sociale profiler ændres fra, at elevtallet vægter 80 % og de sociale profiler vægter 20 %, til at elevtallet vægter 70 %, mens de sociale profiler vægter 30 %. Tildelingen til ledelse og administration tager ikke i tilstrækkelig grad højde for ledelseskompleksiteten, når der ses på den elevsammensætning, der er på de enkelte skoler. Det anbefales derfor, at elevernes sociale profiler ligeledes bør indgå i ledelsestildelingen.

4 Der vurderes ikke at være behov for ændring i tildelingen til øvrige driftsudgifter og bygninger. Side 4. Projektgruppen har i løbet af processen også arbejdet med en "20-model", som projektgruppen fik input til på dialogmødet med bestyrelserne. 20-modellen betyder, at klasse- og elevtildelingen bortfalder og erstattes med en grundtildeling pr. klasse på 20 elever, mens der tildeles specifikt til elever fra 21 og op efter. På baggrund af konsekvensberegningerne vurderer projektgruppen ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at erstatte den nuværende klasse- og elevtildeling med 20-modellen, da modellen vil få store økonomiske konsekvenser for de enkelte skoler især i Hirtshals, Tårs, Vrå og Sydøst. Derudover bryder 20-modellen med princippet om, at der som udgangspunkt tildeles til 1 pædagogisk medarbejder pr. klasse. I nedenstående skema fremgår de økonomiske konsekvenser ved 20-modellen. Det er i konsekvensberegning for 20-modellen forudsat, at der ikke klasseoptimeres i Hjørring by. I det følgende præsenteres resultaterne af projektgruppens analyse af de forskellige budgetområder samt forslag til anbefalinger nærmere. Der gøres opmærksom på, at alle konsekvensberegninger er baseret på det kendte budgetterede elevtal for skoleåret 2016/2017. De endelige økonomiske konsekvenser for skolerne vil dog afhænge af elevtallet for skoleåret 2017/2018, idet eventuelle ændringer først træder i kraft til det kommende skoleår. Tildeling til pædagogisk personale Tildeling til lærere og øvrigt pædagogisk personale sker primært via klassetildelingsprincippet, hvor der for skolerne udenfor Hjørring by klasseoptimeres pr. årgang på de enkelte undervisningssteder. I Hjørring by klasseoptimeres pr. årgang på tværs af undervisningsstederne. Der tages her udgangspunkt i den elevsammensætning, der er på skolerne umiddelbart efter skolestart. Udover tildeling via klasser tildeles pr. elev ressourcer til øvrige lønrelaterede udgifter.

5 I forhold til klassetildelingen er det projektgruppens vurdering, at der via klassetildelingen grundlæggende sikres ressourcer til en pædagogisk medarbejder pr. klasse og dermed, at klassetildelingsprincippet bør videreføres fremadrettet. Via klassetildelingsprincippet tages der ligeledes højde for den specifikke elevsammensætning, der er på de enkelte skoler og deres muligheder for at etablere klasser. Det betyder også, at der vil være forskel på det antal elever, der er i hver klasse. Side 5. Projektgruppen vurderer dog, at klasseoptimeringsprincippet i Hjørring by øger sårbarheden for eleverne på Hjørring Nordvest og Sydøst skoler. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at det kan være nødvendigt at flytte elever imellem undervisningsstederne for at opnå så høje klassekvotienter som muligt. Det anbefales derfor, at klasseoptimeringsprincippet på alle skoler sker pr. undervisningssted og at kriteriet om klasseoptimering på tværs af undervisningsstederne i Hjørring by bortfalder. Derudover anbefales det, at fastsættelse af elevtallet for skolerne sker pr. 5. september i stedet for umiddelbart efter skolestart, da det også er her, elevtallet for privatskoler og efterskoler endeligt opgøres. I nedenstående skema fremgår de økonomiske konsekvenser ved ændring af klasseoptimeringsprincippet i Hjørring by. Som det fremgår af ovenstående skema, vil ændringen af klasseoptimeringsprincippet betyde, at der på Hjørring Nordvestskole tildeles yderligere 4 klasser svarende til en ekstra budgettilførsel på 2,8 mio. kr., mens ændringen af kriteriet på baggrund af elevtallet for skoleåret 2016/2017 ikke ændrer i klassetallet for Hjørring Sydøstskole. Med ændringen af klasseoptimeringsprincippet ser de gennemsnitlige klassekvotienter for skolerne ud som følgende, når der tages udgangspunkt i det budgetterede elevtal for skoleåret 2016/2017:

6 Side 6. Som det fremgår af skemaet, falder den gennemsnitlige klassekvotient i Hjørring Nordvest fra 24,4 til 23 elever. På Hjørring Sydøst forbliver den budgetterede klassekvotient på 25,1. Idet projektgruppens ændringsforslag til tildelingsmodellen skal holdes indenfor den samlede ramme til skolerne, har det været nødvendig at indarbejde en finansiering af budgetudvidelsen, når der ved ændring af klasseoptimeringsprincippet udløses flere klasser. Det foreslås her, at finansieringen fordeles på skolerne efter elevtallet og reduktionen er dermed finansieret ved, at taksten til øvrige lønrelaterede udgifter nedjusteres, hvilket har følgende økonomiske konsekvenser for skolerne: Tildeling til specialundervisning og inklusion Midler til inklusion, støtteforanstaltninger og specialundervisning fordeles med det formål at sikre en større grad af inklusion i det pædagogiske arbejde med eleverne og alternativt, at skolerne kan henvise til en plads i et specialklassetilbud. Fordeling af midlerne sker i den nuværende tildelingsmodel både efter skolernes elevtal og elevernes sociale profiler. Skolens elevtal vægter 80 %, mens de sociale profiler vægter 20 %. Det er projektgruppens vurdering, at elevernes sociale profiler i større udstrækning bør vægte i fordelingen af midlerne, idet de netop tildeles til at understøtte inklusionen af alle elever i folkeskolen. Det er derfor anbefalingen, at vægtningen mellem elevtal og elevernes sociale profiler

7 ændres til, at 70 % fordeles efter elevtal, og 30 % fordeles efter de sociale profiler. Side 7. I nedenstående skema fremgår de økonomiske konsekvenser ved ændringen af tildelingskriteriet: Som det fremgår af skemaet vil ændringen af kriteriet betyde, at rammen i Hirtshals, Sindal, Tårs og Hjørring Ny 10 udvides. Mens rammen især reduceres i Vrå Skole og Nordvestskolen men også i Sydøstskolen. Tildeling til ledelse og administration I den nuværende tildelingsmodel sker tildelingen til ledelse og administration ud fra 3 kriterier. Der tildeles specifikt til skoledistriktsledelse, mens tildeling til øvrig ledelse og administration sker via en grundtildeling på 2/3 gennemsnitsløn til en faglig leder samt elevtallet på skolerne. Projektgruppen vurderer, at der via ledelsestildelingen ikke i tilstrækkelig grad tages højde for ledelseskompleksiteten, når der ses på den elevsammensætning, der er på de enkelte skoler. Det anbefales derfor, at elevernes sociale profiler ligeledes bør indgå i ledelsestildelingen. Det foreslås derfor, at tildeling til øvrig ledelse og administration ændres så der i stedet tildeles en ½ gennemsnitsløn til en faglig leder pr. undervisningssted mens den resterende tildeling sker via elevtal og elevernes sociale profil med en vægtning, hvor skolernes sociale profiler vægter 30 % mens elevtallet vægter 70 %. I nedenstående skema fremgår de økonomiske konsekvenser ved ændringen:

8 Side 8. Tildeling til øvrige driftsudgifter og bygninger Tildeling til øvrige driftsudgifter sker ud fra antallet af elever på den enkelte skole, mens tildeling til bygningsrelaterede udgifter sker efter m2 antallet samt fremskreven rammebudget til forbrugsudgifter og forsikringer. Projektgruppen vurderer ikke, at der er behov for at ændre kriterierne. Samlede økonomiske konsekvenser I nedenstående skema fremgår de samlede økonomiske konsekvenser ved de foreslåede anbefalinger: Samlede økonomiske konsekvenser

9 Som det fremgår af ovenstående skema sker de største procentvise ændringer i forhold til den nuværende ramme på Vrå, Nordvest og Sydøst skoler. På Vrå Skole reduceres rammen med 0,9 mio. kr. svarende til 1,82 % af budgetrammen, mens rammen for Hjørring Nordvestskole udvides med ca. 1,8 mio. kr. svarende til 1,94 %. På Hjørring Sydøstskole reduceres rammen med 0,7 mio. kr. svarende til 0,9 % af budgetrammen. På de øvrige skoler sker der samlet set mindre ændringer. Side 9. Grunden til de mere markante ændringer på Vrå og Nordvest skoler skyldes, at Vrå skoles udlægning til inklusion, støtteforanstaltninger og specialundervisning reduceres, når vægtningen imellem elevtal og skolernes sociale profiler ændres til 70 % elevtal og 30 % efter skolernes sociale profiler. Derudover reduceres rammen til Vrå Skole som følge af finansieringen af forslaget om ændret klasseoptimeringsprincip i Hjørring by. På Hjørring Nordvestskole udvides rammen samlet set, hvilket skyldes anbefalingen om det ændrede klasseoptimeringsprincip, hvor rammen isoleret set udvides med 2,8 mio. kr., idet der tildeles til 4 ekstra klasser. Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget bedes drøfte resultatet af analysen og de foreslåede anbefalinger inden Udvalgets dialogmøde med skolebestyrelserne d. 6. februar Videre tidsplan: : Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget behandler projektgruppens analyse forud for dialogmøde med skolebestyrelser 6. februar 2017: Dialogmøde imellem skolebestyrelser og Børne-, Skoleog Uddannelsesudvalget 7. februar 2017: Orientering og drøftelse af projektgruppens forslag til anbefalinger med Sektor-MED Undervisning 13. marts 2017: Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget udarbejder indstilling til Byrådet om eventuelle ændringsforslag til tildelingsmodellen 22. marts 2017: Behandling i Økonomiudvalget 29. marts 2017: Endelig godkendelse af forslag til eventuelle ændringsforslag i Byrådet Eventuelle ændringer i tildelingsmodellen træder i kraft fra 1. august 2017 med skoleåret for 2017/2018. Lovgrundlag LBK nr. 747 af 20/06/2016 (folkeskoleloven) 40. stk. 2, pkt. 1.

10 Økonomi Overordnet set har analysen og anbefalingerne ikke betydning for den samlede økonomiske situation for. Anbefalingerne medfører dog ændringer for de enkelte skoler, idet der flyttes midler mellem skolerne inden for den samlede budgetramme. Ændring af klasseoptimeringsprincippet i Hjørring by medfører med elevtallet for skoleåret 2016/2017 en merudgift på 2,8 mio. kr., idet der tildeles til 4 klasser mere på Nordvestskolen. Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvad den reelle merugift bliver i 2017, idet det afhænger af elevtallet for skoleåret 2017/2018, hvor de evt. ændringer i tildelingsmodellen træder i kraft. Der er indarbejdet forslag til finansiering af merudgiften ved at reducere i taksten til øvrige lønrelaterede udgifter, således at de økonomiske konsekvenser ved de anbefalede ændringer holdes indenfor den samlede decentrale budgetramme. Side 10. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Arbejdet med analysen har løbende været drøftet med Sektor-MED Undervisning som referencegruppe. Resultatet af analysen vil ligeledes blive behandlet på et møde i Sektor MED Undervisning i februar Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget behandler analysen af tildelingsmodellen på skoleområdet forud for dialogmødet med skolebestyrelserne. Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget drøftede sagsfremstillingen og besluttede, at grundlaget for dialogmødet med skolebestyrelserne om revision af tildelingsmodellen er sagsfremstillingen. Jette Kirkeby (S) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

11 Side P Udmøntning af skolepulje Resumé Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget behandler forslag til udlægningsmodeller af skolepulje på 3,7 mio. kr. Børne- og Undervisningsforvaltningen foreslår herefter, at udmøntningen indgår som tema i dialogmødet med skolebestyrelserne forud for Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets endelige beslutning om udlægningsmodel for skolepuljen. Sagsfremstilling Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget havde på sit møde d. 28. november 2016 indledende drøftelser om udmøntningen af skolepuljen på 3,7 mio. kr., der blev vedtaget med budgettet for Skolepuljen skal ses i sammenhæng med de 5,1 mio. kr., der i forvejen er lagt ud til skolerne for kompensation til klasser med 26 eller flere elever jf. Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning d. 7. marts I nedenstående skema fremgår den fordeling, der i budget 2017 er indarbejdet i skolernes rammer: I forhold til skolepuljen på de 3,7 mio. kr. fremgår det af budgetaftalen for : " På skoleområdet er afsat en pulje på 3,7 mio. kr. til udsving i elev- og klassetal, der viser sig i løbet af budgetåret i forhold til det i budgettet forudsatte. I fald midlerne ikke anvendes til formålet henlægges midlerne til kassen. Parterne er enige om at imødekomme udfordringer med høje klassekvotienter og

12 tilkendegiver, at overskydende midler fra puljen i stedet omprioriteres til skolerne og udmøntes til skoler med høje klassekvotienter. Side 12. Parterne vil derfor udvide de 5,1 mio. kr., der i 2016 blev bevilget til at imødekomme udfordringer med høje klassekvotienter med maksimalt 3,7 mio. kr. I forhold til den konkrete udmøntning af eventuelle overskydende midler træffer Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget beslutning om eventuelle ændringer i tildelingskriterierne." I forbindelse med Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets indledende drøftelse blev forvaltningen anmodet om at udarbejde konkrete forslag til udlægning af de maksimale 8,8 mio. kr. Børne- og Undervisningsforvaltningen har på den baggrund udarbejdet følgende forslag til udlægningskriterier for de maksimale 8,8 mio. kr.: Puljen lægges ud til høje klassekvotienter på eller over 26 eller 27 elever. Puljen indgår i finansiering, hvis klassedelingen i budgettet ændres fra 28 til enten 27 eller 26 elever. Puljen indgår i finansiering af udvidelse af åbningstiden på SFO-området i fald timer til understøttende undervisning konverteres til to-voksen ordning. Puljen lægges ud til skolerne til inkluderende tiltag efter socioøkonomiske kriterier og elevtal. I det følgende uddybes de enkelte forslag nærmere. Der gøres opmærksom på, at alle beregninger er foretaget ud fra den forudsætning, at der ikke klasseoptimeres på tværs af undervisningsstederne på skolerne i Hjørring by, derudover er der taget udgangspunkt i elevtallet for skoleåret 2016/2017. Udlægning til høje klassekvotienter Som tidligere nævnt udmøntes de 5,1 mio. kr. på nuværende tidspunkt til klasser med klassekvotienter på 26 elever eller derover. Forslaget indebærer, at puljen udvides med de maksimale 3,7 mio. kr. og fortsat lægges ud til klasser med høje klassekvotienter. I nedenstående skema fremgår de økonomiske konsekvenser, hvis de fulde 8,8 mio. kr. lægges ud ved henholdsvis en klassekvotient på 26 eller 27.

13 Side 13. Som det fremgår, vil der tildeles ressourcer til 53 klasser, hvis der tildeles til klasser på eller over 26 elever. Det er primært i Hjørring by samt Sindal, at klasserne er placeret. Ændres kriteriet til klasser på eller over 27 elever, vil 25 klasser blive kompenseret. Her tegner sig samme billede, og det er primært skolerne i Hjørring by, der kompenseres, idet disse skoler har de højeste klassekvotienter. Ændret klassedeling På nuværende tidspunkt klassedeles i tildelingsmodellen ved 28 elever. Forslaget indebærer her, at midlerne indgår i finansiering, hvis klassedelingen ændres til enten 27 eller 26 elever. I nedenstående skema fremgår konsekvenserne, hvis klassedelingen ændres til 27: Hvis klassedelingen ændres til 27 medfører det, at der udløses 6 yderligere klasser svarende til en udgift på 4,2 mio. kr. Det vil være på skolerne i Hjørring by samt på Sindal Skole, hvor der tildeles til flere klasser. I nedenstående skema fremgår konsekvenserne, hvis klassedelingen i stedet sker ved 26 elever:

14 Side 14. Hvis klassedelingen ændres til 26 medfører det, at der udløses 20 yderligere klasser svarende til en udgift på 13,7 mio. kr. Her vil det igen primært være i Hjørring by samt i Sindal, at der udløses flere klasser. Skolepuljen på de 3,7 mio. kr., er som udgangspunkt givet til reguleringer i klasse- og elevtallet på undervisningsområdet. Hvis denne model vælges, vil midlerne i skolepuljen i stedet blive bundet til at finansiere det øgede klassetal, idet modellen indebærer ændring af et parameter i tildelingsmodellen på skoleområdet. Konvertering af timer til understøttende undervisning Forslaget indebærer, at midlerne indgår i finansiering, hvis 1 time pr. dag konverteres fra timer til understøttende undervisning til i stedet at blive anvendt til to-voksenordning. Dette vil forkorte den samlede skoledag og SFO-tilbuddets åbningstid vil dermed skulle udvides med 5 timer pr. uge i de 40 uger, hvor der årligt undervises. Den økonomiske konsekvens af udvidelsen bliver med det forventede elevtal i SFO-ene for 2017 en brutto-merudgift på ca. 3,5 mio. kr., fordelt på følgende måde: Dertil kan komme merudgifter til befordring. Som tidligere nævnt er skolepuljen på de 3,7 mio. kr. som udgangspunkt givet til reguleringer i klasse- og elevtal på undervisningsområdet. Hvis denne model

15 vælges, vil midlerne i stedet blive bundet til finansiering af udvidelsen på SFOområdet. Side 15. Inkluderende tiltag Forslaget indebærer, at de maksimale 8,8 mio. kr. lægges ud til inkluderende tiltag, og at skolernes sociale profiler indgår i udlægningen. I nedenstående skema er vist udlægningsbeløbene ved forskellig vægtning imellem de socio-økonomiske kriterier og elevtallet på skolerne. I ovenstående skema er vist konsekvenserne, hvor skolernes sociale profiler vægter henholdsvis 20 %, 50 %, 70 % og 100 %. Den resterende andel lægges ud efter elevtallet på skolerne. Som det fremgår, forøges udlægningen på skolerne i Hirtshals, Sindal, Vrå og Hjørring Ny 10, når andelen, der lægges ud efter skolernes sociale profiler, forøges. Det foreslås, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget drøfter de forskellige forslag til udlægningsmodeller, og at udmøntningen af de maksimale 8,8 mio. kr. ligeledes indgår som tema i det dialogmøde Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget har med skolebestyrelserne angående analysen af tildelingsmodellen på skoleområdet. På den måde kan Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget få konkrete input til udmøntningen fra skolebestyrelserne, inden sagen vender tilbage til Udvalget d. 13. marts til beslutning. Videre tidsplan : Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget behandler forvaltningens forslag til udlægningsmodeller af de maksimale 8,8 mio. kr. 6. februar 2017: Dialogmøde imellem skolebestyrelser og Børne-, Skoleog Uddannelsesudvalget. 7. februar 2017: Orientering og drøftelse af forslag til udlægningskriterier med Sektor MED Undervisning

16 13. marts 2017: Endelig beslutning om udmøntning af midlerne. Side 16. Lovgrundlag LBK nr. 747 af 20/06/2016 (folkeskoleloven) 40. stk. 2, pkt. 1. Økonomi Idet der er tale om udmøntning af allerede budgetterede budgetpuljer, vil ændringen ikke få konsekvenser for den samlede økonomiske situation i Hjørring Kommune. Beslutningen vil dog få økonomisk betydning for de enkelte skoler, da de 5,1 mio. kr. i forvejen indgår i skolernes rammer tildelt til klasser med eller over 26 elever jf. Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning d. 7. marts Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Forslag til udlægningskriterier behandles af Sektor MED Undervisning i februar Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget behandler forslag til udlægningsmodeller forud for dialogmødet med skolebestyrelserne. Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget drøftede forslaget til udlægningsmodeller og besluttede at sagsfremstilling anvendes som grundlag for dialogmødet med skolebestyrelserne. Dog således at modellen om inkluderende tiltag tages ud af sagsfremstillingen. Jette Kirkeby (S) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

17 Side K Forslag vedrørende sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole (efter høring) Resumé Forslag om nedlæggelse af Tårs Skole og Vrå Skole og oprettelse af én ny skole (Tårs-Vrå Skole) pr. 1. august 2017 har været i høring i perioden 14/ / , og skal nu behandles politisk med endelig behandling i Byrådet den 15/ Sagsfremstilling 1. Sagens baggrund På Byrådsmødet onsdag den 12. oktober sendte Byrådet "Forslag om sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole" i høring i de berørte skolebestyrelser, i offentlig høring og til information og drøftelse i Sektor-MED Undervisning. 2. Høringssvar vedrørende emner fra høringsbrevet Børne- og Undervisningsforvaltningen har i alt modtaget 27 høringssvar, hvoraf 3 er fra foreninger og organisationer, 3 fra MED-udvalg og skolebestyrelser og 21 fra privatpersoner (offentlig høring). Hovedparten af høringssvarene fra privatpersoner er fra personer, som er bosat i Tårs (15 i alt). Samtlige høringssvarene er vedlagt som bilag 4. I afsnit 2 gennemgås høringssvarenes kommentarer til emner, som er beskrevet i høringsbrevet. 2.1 Princip om ét skoledistrikt, én ledelse og én personalestab Der er både høringssvar fra MED-udvalg og skolebestyrelser samt fra privatpersoner, hvori der udtrykkes en bekymring for, at oprettelsen af én stor Tårs-Vrå Skole vil gå ud over nærheden. Frygten går bl.a. på, at en fælles skoleledelse vil komme til at fremstå som ikke nærværende og udenfor rækkevidde, såfremt man har problemer med sit barns skolegang. I et fælles høringssvar fra MED-udvalg og skolebestyrelse på Vrå Skole deler man bekymringen for, at en sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole vil gå ud over nærheden, men samtidig oplister man en række fordele ved en sammenlægning. Herunder en større økonomisk robusthed og dermed mindre

18 sårbarhed overfor udsving, mulighed for større målrettede investeringer i f.eks. It eller bøger samt videndeling i fagteams. Side 18. I et fælles høringssvar fra MED-udvalg og skolebestyrelse på Tårs Skole fremhæves vigtigheden af, at der ikke sker klasseoptimering på tværs af undervisningsstederne, at Tårs Undervisningssted fortsat kan have sit eget særpræg, og at personalet har fast tilknytning til ét af undervisningsstederne Forvaltningens bemærkninger til "Princip om ét skoledistrikt, én ledelse og én personalestab" På nuværende tidspunkt deler Tårs Skole og Vrå Skole allerede skoledistriktsleder, administrativ leder og SFO leder (jf. afsnit 1.1 i høringsbrevet), hvorfor skoleledelsen på Tårs Skole og Vrå Skole allerede nu både har nogle ledere, som fast er på det enkelte undervisningssted og andre ledere, som skiftevis er på de enkelte undervisningssteder under de to skoler. Denne praksis vil blive videreført, hvis Tårs-Vrå Skole oprettes pr. 1. august 2017, og dermed vil oprettelsen af en ny skole ikke medføre mindre nærhed. Der vil som udgangspunkt fremover fortsat altid være skoleledere tilstede på det enkelte undervisningssted, som f.eks. vil kunne tage sig af forældrehenvendelser. I den gældende tildelingsmodel for skoleområdet opereres der ikke med klasseoptimering uden for Hjørring by, og forvaltningen forventer, at det fortsat vil være tilfældet, når Byrådet har godkendt den nye tildelingsmodel for skoleområdet på byrådsmødet onsdag den 29. marts I forhold til ønsket fra begge MED-udvalg og skolebestyrelser om, at personalet så vidt muligt skal have ét fast arbejdssted, så vil personalet som udgangspunkt have tjeneste på ét undervisningssted, men der vil også være mulighed for at have flere/skiftende arbejdssteder. I alle de andre skoledistrikter i Hjørring Kommune er der ligeledes flere undervisningssteder i hvert distrikt. Angående ønskerne om, at Tårs Undervisningssted kan bevare sit eget særpræg, og at der arbejdes på at styrke nærhed, synlighed og forældresamarbejde på Tårs Undervisningssted, så vil det være op til den kommende skolebestyrelse på Tårs-Vrå Skole og forældrene på skolens tre undervisningssteder at præge ledelsen på Tårs-Vrå Skole i retning af at fortsætte med dette. 2.2 Princip om ét budget I 8 af høringssvarene fra privatpersoner ser man kritisk på princippet om, at der ved oprettelse af Tårs-Vrå Skole pr. 1. august 2017 vil være ét budget for

19 skolens tre undervisningssteder (Tårs, Vrå og Løkken). Det fremføres bl.a., at det er svært få øje på det økonomiske robuste i sammenlægningen, når der er en anslået merudgift til skolekørsel. Side 19. Foreninger og organisationer udtrykker en vis forståelse for tanken om, at det kan være nødvendigt med ét budget for Tårs-Vrå Skole. MED-udvalg og skolebestyrelse på Tårs Skole ønsker at bevare Tårs Skole som selvstændig skole, men med et sikkerhedsnet, der sikrer, at børnene ikke kommer til at lide, hvis økonomien igen bliver usikker. Da forslaget i høringsbrevet ikke rummer et sådant sikkerhedsnet, anbefaler MED-udvalg og bestyrelse på Tårs Skole, at skolen må indgå i et større økonomisk fællesskab. MED-udvalg og skolebestyrelse på Vrå Skole har set på fordele og ulemper ved sammenlægningen af Tårs Skole og Vrå Skole, og af økonomiske fordele nævnes en større økonomisk robusthed og dermed mindre sårbarhed overfor udsving samt solidarisk dækning. Solidarisk dækning nævnes dog samtidig også som en ulempe Forvaltningens bemærkninger til "Princip om ét budget" Udgifter til skolekørsel afholdes af centrale midler og indgår i den samlede aftale med NT vedrørende kollektiv trafik og vil således ikke få betydning for Tårs-Vrå Skoles budget. En fordel ved at være en større skole (Tårs-Vrå Skole) med ét samlet budget for skolens tre undervisningssteder er, som MED-udvalg og skolebestyrelse på Vrå Skole også nævner, at man kan foretage større målrettede investeringer. Skolen vil f.eks. kunne foretage en særlig satsning på digitale læremidler på Vrå Undervisningssted det ene år og på hardware på it-fronten på Tårs Undervisningssted det næste år. Skoleledelsen for Tårs-Vrå Skole vil således have en større økonomisk fleksibilitet, end skoleledelserne på Tårs Skole og Vrå Skole har på nuværende tidspunkt. 2.3 Princip om én skolebestyrelse MED-udvalg og skolebestyrelse på Vrå Skole fremhæver det som en fordel med én skolebestyrelse, men de ser det som en ulempe, at der kun er to medarbejderrepræsentanter, men tre undervisningssteder. I høringssvaret fra MED-udvalg og skolebestyrelse på Tårs Skole, 9 af høringssvarene fra privatpersoner samt de tre høringssvar fra foreninger og organisationer udtrykkes der bekymring over, at der vil være mindre lokal repræsentation i skolebestyrelsen, og en bekymring over, om det vil være muligt

20 at finde forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen for Tårs-Vrå Skole, som vil engagere sig i forhold, som vedrører de undervisningssteder, hvor de ikke selv har børn på. Side Forvaltningens bemærkninger til "Princip om én skolebestyrelse" Sammenlægningen af Tårs-Vrå Skole er formelt set en nedlæggelse af to skoler (Tårs Skole og Vrå Skole) og oprettelse af én ny skole pr. 1. august 2017 (Tårs- Vrå Skole). Når der oprettes skoler i valgperioden, skal der afholdes valg snarest muligt efter at skoleplaceringen for de børn, der skal indskrives ved skolen, er endeligt fastlagt. I Hjørring by blev der også afholdt valg til skolebestyrelsen, umiddelbart efter etableringen af skolerne Hjørring Nordvestskole, Hjørring Sydøstskole og Hjørring Skolen i Forvaltningen vurderer, at 2 medarbejderrepræsentanter kan repræsentere medarbejderne på Tårs-Vrå Skole. Hvis antallet udvides til 3 medarbejderrepræsentanter, vil det enkelte undervisningssted under Tårs-Vrå Skole ikke være sikret én medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen. Det fremgår nemlig kun af folkeskoleloven, at der på skoler med flere afdelinger (undervisningssteder) skal være mindst én forældrerepræsentant fra hver afdeling og mindst én elevrepræsentant fra hver afdeling. På medarbejdersiden er kravet i folkeskoleloven blot, at der er mindst 2 medarbejderrepræsentanter. Desuden vil der på de enkelte undervisningssteder være MED-udvalg. Tårs Skole er den eneste skole i bestående af kun ét undervisningssted. Det er således en betingelse for langt hovedparten af de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer i, at de skal kunne forholde sig til overordnede spørgsmål, som ikke kun vedrører det undervisningssted, de selv har børn på. Tårs-Vrå Skole vil derfor kunne erfaringsudveksle med skolebestyrelser og ledelser på de andre folkeskoler i, om hvad de har gjort for at sikre forældreengagementet i skolebestyrelsesarbejdet, og for at sikre at der er forældre, som ønsker at lade sig vælge til skolebestyrelsen. 3. Høringssvar vedrørende emner, som ikke indgår i høringsbrevet I afsnit 3 gennemgås emner fra høringssvar, som ikke indgår i høringsbrevet. 3.1 Nærmiljø og bosætning I 12 af høringssvarene fra privatpersoner samt høringssvaret fra bestyrelsen for Foreningen Taarshallen betones vigtigheden af, at Tårs Skole bevares til fordel for byens nærmiljø og bosætning.

21 3.1.1 Forvaltningens bemærkninger til "Nærmiljø og bosætning" Ved oprettelse af Tårs-Vrå Skole, vil Tårs fortsat have et undervisningssted med 0-9 klassetrin, hvorfor tilblivelsen af den nye skole ikke burde skade hverken Tårs bys nærmiljø eller bosætningsmulighederne i Tårs. Side Bekymring for fremtidig lukning af skole eller overbygning I høringssvarene fra foreninger og organisationer samt MED-udvalg og skolebestyrelser udtrykkes der kun en direkte bekymring for en fremtidig lukning af Tårs Undervisningssted eller overbygningen på Tårs Undervisingssted i det fælles høringssvar fra Tårs Borgerforening og Tårs-Ugilt Idrætsforening. Derimod udtrykkes der bekymring for enten en fremtidig lukning af Tårs Undervisningssted eller overbygningen på Tårs Undervisningssted i hele 11 af høringssvarene fra privatpersoner. Der spekuleres bl.a. i, om Byrådet kunne finde på at flytte børnene fra Tårs Undervisningssted til Vrå Undervisningssted, når de når til overbygningen Forvaltningens bemærkninger "Bekymring for fremtidig lukning af skole eller overbygning" Byrådet har klart tilkendegivet, at en evt. sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole skal være så lidt indgribende som muligt for de berørte parter, samtidig med at sammenlægningen skal give skolen en mere robust økonomi. Derfor har Byrådet også kun fremsendt én model for nedlæggelse af Tårs Skole og Vrå Skole og efterfølgende oprettelse af én ny pr. skole pr. 1. august 2017 i høring, hvori ét af principperne er, at den nye skole har klasse på alle dens tre undervisningssteder (i Tårs, Vrå og Løkken). Det vil kræve fornyet politisk behandling og høring, hvis der ændres i strukturen. 4. Afrunding I de indkomne høringssvar er der en overvejende kritisk tilgang til forslaget om sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole, men på baggrund af gennemgangen af høringssvarene ovenfor vurderer forvaltningen, at det vil være muligt at imødekomme størstedelen af ønskerne, og at de bekymringer, der kommer til udtryk, ligger udenfor høringsmaterialet. Der er således ikke noget, som giver anledning til, at det ikke fortsat er muligt at oprette Tårs-Vrå Skole efter de principper, som er beskrevet i høringsbrevet. Baggrunden for selve forslaget om en sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole var at minimere den udfordring, som Tårs Skole har i forhold til økonomisk robusthed. Det fremgår af det fælles høringssvar fra MED-udvalg og skolebestyrelse på Tårs Skole, at de støtter tanken om, at Tårs Skole må indgå i et større økonomisk fællesskab for derved at opnå økonomisk robusthed. Hvis der ikke sker en sammenlægning, vil Tårs Skole fortsat være økonomisk sårbar.

22 Side 22. Lovgrundlag Folkeskolelovens 40, stk. 2, nr. 2 og nr. 3. Bekendtgørelse nr. 700 af 23. juni 2014 om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole. Økonomi Budget Budgetfordeling før og efter sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole: Budget 2016 Nettobudget Antal ansatte Tårs Skole Vrå Skole Vrå SFO Tårs SFO Budget ny skole/sfo Ny samlet skole Ny samlet SFO Udgifter til skolekørsel i skoleårene og Skoleår Forventet merudgift til skolekørsel kr kr. Udgifter til skolekørsel afholdes af centrale midler og indgår i den samlede aftale med NT vedrørende kollektiv trafik og vil således ikke få betydning for Tårs-Vrå Skoles budget. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

23 Ved oprettelse af én ny skole (Tårs-Vrå Skole) pr. 1. august 2017, overgår alle medarbejderne og lederne til ansættelse ved den ny skole. Side 23. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen sundhedsmæssige konsekvenser. Bilag 1) Høringsbrev vedr. forslag om sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole 2) Kort over skoledistrikter for skoleåret ) Kort over skoledistrikter for skoleåret ved oprettelse af ny skole pr. 1. august ) Samtlige høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole Direktionen indstiller, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at der træffes beslutning om, hvorvidt Tårs-Vrå Skole skal oprettes pr. 1. august 2017 efter principperne, som er beskrevet i "Høringsbrev vedrørende forslag om sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole" at der foretages konsekvensrettelser i Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i og bilag hertil på baggrund af Byrådets beslutning i sagen. Beslutning Flertal af Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget besluttede at anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at Tårs-Vrå skole ikke skal oprettes pr. 1. august 2017 jf. sagsfremstillingen. Imod sammenlægning stemte 5: Dan Andersen (T), Svenning Christensen (V), Mai-Britt Beith Jensen (S), Tim Jensen (S), Bjarne Mølgaard (V) For sammenlægning stemte 1: Kasper Maarup Andersen (K). Jette Kirkeby (S) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

24 Side G Deltagelse i en tværkommunal projektansøgning Et bedre liv for plejebørn i Danmark gennem Kvalitetsuddannelse af plejeforældre og konsulenter Resumé I samarbejde med Fairstart Fonden, Randers Kommune, Aabenraa Kommune og endnu ukendt kommune indgår i en projektansøgning til A.P. Møller- og Trygfonden om midler til et projekt. Projektet har til formål at forbedre de rammer, plejebørn vokser op i med særlig fokus på en tryg opvækst og forbedrede skoleforløb via uddannelse af plejefamiliekonsulenter og plejefamilier. Sagsfremstilling Baggrunden er, at plejefamilier repræsenterer en stor kommunal investering på anbringelsesområdet, og med reduktionen i institutionsanbringelser har uuddannede plejefamilier et stort behov for praktisk viden om omsorg for børn med ofte svære vanskeligheder. Ligeledes er der behov for professionel opkvalificering af de ansatte i Børne- og Undervisningsforvaltningen, der skal rådgive dem. Der findes ikke i dag en formel efteruddannelse for plejefamiliekonsulenter. Samtidig er det ringe belyst, hvilken dokumenterbar effekt forskellige individuelle initiativer i kommunerne har på de anbragtes udviklingsforløb, og ofte sker der ikke videns overførsel mellem kommunerne om vellykkede initiativer. Det er desuden en udfordring for mange kommuner at afsætte tilstrækkelige midler til at opfylde bestemmelserne i Barnets Reform. Fairstart Fondens formål i dag er at omsætte international forskning i udsatte børn til brugervenlige uddannelsespakker for plejefamiliesystemer og anbringelsessteder, der tilbydes gratis til politiske beslutningstagere og større hjælpeorganisationer verden over. Efter start i 2005 har dette udviklet sig til undervisningsprogrammer, instruktøruddannelser og lokal medudvikling på 15 sprog over hele verden, bl.a. via to meget værdsatte EU projekter. Fairstart er i dag internationalt anerkendt og har modtaget Life Long Learning Platform s (Europæisk sammenslutning for uddannelse) pris for sit inkluderende arbejde med at opbygge lokal omsorgskompetence. Fairstarts rolle i projektet er således at udvikle en dansk online instruktøruddannelse for de 4 kommuners 15 familieplejekonsulenter, en dansk version af Fairstarts træningsforløb for grupper af plejefamilier samt en række

25 kursusdage for skolelærere. Endvidere at samarbejde med de involverede kommuner og SFI om implementering via en række kursus- og evalueringsdage undervejs. Side 25. Med projektet forventes der således at blive udviklet en uddannelsespakke, som kan skabe et langsigtet kompetenceløft, der skal understøtte, at mange flere plejebørn vil vokse op som sunde, ansvarlige samfundsborgere, der kan bidrage positivt til fællesskabet. De involverede kommuner vil herefter have et praktisk værktøj og et samlet koncept til disse opgaver, og erfaringerne fra projektet vil blive omsat i en model, der kan replikkeres og anvendes af alle danske kommuner. Der vil undervejs blive lavet et effektstudie af SFI. Randers Kommune har påtaget sig at stå som ansøger til A.P. Møller Fonden og herfra allokere midler til projektet. Socialforskningsinstituttet (SFI) påtager sig (i samarbejde med Fairstart Fonden) at udvikle et design til effektundersøgelse af forløbet med en efterfølgende publicering heraf i internationalt anerkendte tidsskrifter. SFI søger Trygfonden om midler til projektet. Projektet forventes efter endelig ansøgning til A.P. Møller Fonden at starte efteråret 2017 med en samlet varighed på 2,5 år. Afgrænsning i Projektet bliver på alder, hvilket betyder, at alle plejeforældre med børn i alderen 0 10 år indgår i projektet. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Økonomi Igen bemærkninger. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger.

26 Bilag 1. Vedr. Projekt familiepleje 2. Fairstart Global 3. Samlet ansøgning Side 26. Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at orientering om Hjørring kommunes deltagelse i en tværkommunal projektansøgning Et bedre liv for plejebørn i Danmark gennem Kvalitetsuddannelse af plejeforældre og konsulenter tages til efterretning. Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget tog indstillingen til efterretning. Jette Kirkeby (S) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

27 Side G Orientering fra formanden G Orientering fra medlemmerne G Forvaltningen orienterer a. Orienterede om dialogmøde. b. Forvaltningen orienterede om at Børne- og Familieområdet har modtaget midler fra Socialstyrelsen til makkerlæsning for anbragte børn.

28 Side 28. Underskrifter Dan Andersen Svenning Christensen Jette Kirkeby Mai-Britt Beith Jensen Tim Jensen Bjarne Mølgaard Kasper Maarup Andersen

Hjørring Kommune. 1. Beskrivelse af principper for ny skole. Til Skolebestyrelser. Hjørring den

Hjørring Kommune. 1. Beskrivelse af principper for ny skole. Til Skolebestyrelser. Hjørring den Hjørring Kommune Til Skolebestyrelser Hjørring den 08-09-2016 Sagsnr.: 17.01.04-K04-1-16 Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Undervisning. Referat - dialogmøde 6. februar 2017 om tildelingsmodellen

Hjørring Kommune. Internt notat Undervisning. Referat - dialogmøde 6. februar 2017 om tildelingsmodellen Hjørring Kommune Internt notat Undervisning Sag nr. 00.01.00-P35-1-13 08-02-2017 Side 1. Referat - dialogmøde 6. februar 2017 om tildelingsmodellen Deltagere: SkoleCenter Hirtshals: Skolebestyrelsesformand

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:15 Mødested: Rådhuset,

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:15 Mødested: Familiehuset Kløvergården,

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:30 Mødested: Rådhuset,

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:20 Mødested: Kløvergården,

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:10 Mødested: Rådhuset,

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 14:40 Mødested: Rådhuset, mødelokale

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Åben dagsorden Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben dagsorden Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben dagsorden Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, mødelokale 469,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Åben tillægsdagsorden, referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Åben tillægsdagsorden, referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Side 1. Åben tillægsdagsorden, referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 12:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

Referataf af skolebestyrelsesmødet den kl i. Skolens arbejde med børnefællesskaber i skoleåret 2012/2013.

Referataf af skolebestyrelsesmødet den kl i. Skolens arbejde med børnefællesskaber i skoleåret 2012/2013. Til skolebestyrelsen Nyløkke 4 DK-6200 Aabenraa Tlf. 7376 8300 Fax 7462 6673 Dato: 16.10.2012 hojekolstrupskole@aabenraa.dk www.hkolstrupskole.dk Referataf af skolebestyrelsesmødet den 8.10.2012 kl. 19.00

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 20:00 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Børn og ungeudvalget den 2. april 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Børn og Ungeudvalget 2. april 2001 kl. 16.30 i Byrådssalen og mødelokale 6 Mødedeltagere: Morten Andersen, Finn Vester,

Læs mere

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Næstformand - Birgitte A. Rasmussen (V),

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt til høring, de indkomne høringssvar og den indgåede budgetaftale for

Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt til høring, de indkomne høringssvar og den indgåede budgetaftale for Hjørring Kommune 23-11-2010 Side 1. Forlig om skolestruktur i Hjørring Kommune Der er indgået forlig om skolestruktur i Hjørring Kommune. Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 17:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Åben dagsorden Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben dagsorden Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben dagsorden Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, mødelokale

Læs mere

Sagsbeskrivelse Resumé Baggrund

Sagsbeskrivelse Resumé Baggrund Sagsbeskrivelse Resumé Skoleforvaltningen fremlægger hermed forslag om lukning af Løvvangskolen med henblik på, at Skoleudvalget tager stilling til, om forslaget kan godkendes og sendes i offentlig høring

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Nedenfor følger vores bemærkninger og spørgsmål til udvalgte punkter i den politiske aftale:

Nedenfor følger vores bemærkninger og spørgsmål til udvalgte punkter i den politiske aftale: Funder og Kragelund Skoler, den 6. juni 2016 SKOLEBESTYRELSEN FOR FUNDER OG KRAGELUND SKOLER AFGIVER HERMED SIT HØRINGSSVAR TIL POLITISK AFTALE OM STRUKTUR PÅ SKOLEOMRÅDET, VEDTAGET AF BYRÅDET 23. MAJ

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbudsområdet

Strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbudsområdet Strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbudsområdet Sagsnummer 14/34637 Åbent punkt Resume På baggrund af nye muligheder/ændringer i Folkeskoleloven i forhold til samdrift mellem dagtilbud og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Senest opdateret: 29. maj 2015 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Godkendt af byrådet torsdag d. 25. juni, 2015 Side 1 af 6 Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold

Læs mere

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015. Notat Vedrørende: Opgørelse af provenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1.8.2015 Sagsnavn: Ny skolestruktur pr. 1.8.2015. Provenue Sagsnummer: 17.00.00-Ø00-2-15 Skrevet af: Torben Bugge/Jørn Sørensen

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15.30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal Hjørring Rådhus

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 14:15 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling

Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling Skole og Undervisning Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling UFB 2010 den 30.november 2010 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson 17A00 2010/13801 Indstilling vedrørende skolestruktur

Læs mere

Hirtshals den 9. september Borgmester Arne Boelt Viceborgmester, udvalgsformand Daniel Rugholm Direktør Jens Otto Størup

Hirtshals den 9. september Borgmester Arne Boelt Viceborgmester, udvalgsformand Daniel Rugholm Direktør Jens Otto Størup 1 Hirtshals den 9. september 2014 Borgmester Arne Boelt Viceborgmester, udvalgsformand Daniel Rugholm Direktør Jens Otto Størup Ved Skolen 2 9850 Hirtshals Telefon 7233 4200 hirtshalsskole@hjoerring.dk

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: Åben sag

Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: Åben sag Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: 47821 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Børn og Undervisning vedtog den 3. juni 2014 at sende 2

Læs mere

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Hanebjerg Skole ligger naturskønt i Hillerød Kommune, har ca. 550 elever og har undervisning på tre matrikler i: Brødeskov, Gørløse og Uvelse. Skolen

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Referat 3. marts 2016 kl. 19:50 Kantinen Indkaldelse Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Henriette Breum Henrik Bang Birgitte Hannibal Mette Hoff Dorthe la Cour Dorete Dandanell

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281 SOLRØD KOMMUNE PÆDAGOGISK UDVIKLING NOTAT Emne: Til: Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur Familie og Uddannelsesudvalget Dato: 10. november 2010 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.:

Læs mere

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015 Styrelsesvedtægt For Aabenraa Kommunes skolevæsen Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommunes Skolevæsen... 3 KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2... 4 KAPITEL 3... 6 KAPITEL 4... 6 KAPITEL

Læs mere

Skoledistrikt Kommentarer fra høringssvar Center for Dagtilbud og Skoler Espergærde Skoledistrikt

Skoledistrikt Kommentarer fra høringssvar Center for Dagtilbud og Skoler Espergærde Skoledistrikt Kommentarer til høringssvarene: Skoledistrikt Kommentarer fra høringssvar Center for Dagtilbud og Skoler Espergærde Skoledistrikt Elevrepræsentanter. Eleverne ønsker dog at fastholde 17, hvoraf det fremgår,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Afbud fra: Kasper Glyngø Bemærkninger: Mødets

Læs mere

Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 19. februar 2003 kl. 14.

Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 19. februar 2003 kl. 14. Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Børn og Ungeudvalget 19. februar 2003 kl. 14.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, Selim Yumuk, Anette Lauge

Læs mere

Forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015 og oprettelse af 9 nye skoler pr. 1. august 2015 Dok.nr.: 1936 Sagsid.: 14/24120 Åben sag

Forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015 og oprettelse af 9 nye skoler pr. 1. august 2015 Dok.nr.: 1936 Sagsid.: 14/24120 Åben sag Forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015 og oprettelse af 9 nye skoler pr. 1. august 2015 Dok.nr.: 1936 Sagsid.: 14/24120 Åben sag Indledning Esbjerg Byråd har på sit møde den 6. oktober

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:15 Mødested: Rådhuset, mødelokale

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 5. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne- og Undervisningsforvaltningen. Høringssvar Fælles Ansvar samlet notat

Hjørring Kommune. Internt notat Børne- og Undervisningsforvaltningen. Høringssvar Fælles Ansvar samlet notat Hjørring Kommune Internt notat Børne- og Undervisningsforvaltningen Sag nr. 00.18.04-P16-1-15 01-03-2016 Side 1. Høringssvar Fælles Ansvar 2.0 - samlet notat I høringsperioden fra 25. januar til 29. februar

Læs mere

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1 Sidenr. 1 Organisering og økonomisk styring af særligt tilrettelagt specialundervisning J.nr.: 17.03.00.A00 Sagsid.: 10/2629 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender forslag til organisering

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Dagsordenpunkt Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Sagsbehandler: Dr16610 Sags-ID: EMN-2015-01327 Resume Den 11 april 2016 er der tiltrådt en bred politisk aftale om den fremtidige

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

REFERAT FRA SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 4. DECEMBER KL i skolens mødelokale Solbjerg

REFERAT FRA SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 4. DECEMBER KL i skolens mødelokale Solbjerg ORDSTYRER: Viggo W. Schmidt REFERENT: Flemming Nielsen FRAVÆRENDE: Christina Lorenz REFERAT FRA SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 4. DECEMBER KL. 17.00-19.00 i skolens mødelokale Solbjerg Pkt. 21 Godkendelse

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere