Basisoplysninger til Digitalt kort over Danmarks jordarter 1:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Basisoplysninger til Digitalt kort over Danmarks jordarter 1:200.000."

Transkript

1 Basisoplysninger til Digitalt kort over Danmarks jordarter 1: Krav til system. For at kunne anvende denne cd-rom optimalt kræves operativsystemet Windows 95, 98 eller WindowsNT. Maskiner i MacOS og Unix miljøer kan også bruge data, hvis ArcView eller MapInfo er installeret på de tilhørende maskiner. Operativsystemerne vil typisk kræve en Pentium-PC med 16 MB RAM som absolut minimum. Med mindre data er kopieret over på et fællesdrev kræves naturligvis også et cd-rom drev. Indhold. Denne cd-rom indeholder Digitalt kort over Danmarks jordarter 1: med tilhørende legende. Det oprindelige dataformat er et ARC/INFO-cover, men i denne cd-rom version er kortet konverteret til ArcViews Shape format, ver. 3.1 (som desuden kan læses af ARC/INFO) og MapInfos Mif/Mid format, ver Brugere, som ikke er i besiddelse af et GIS system, kan anvende kortet via view eren ArcExplorer TM eller den grafiske fil i pdf format. Den tilhørende geologiske og korttekniske beskrivelse ligger både som word dokumentet beskriv.doc og i Acrobat Reader format som filen beskriv.pdf. For overskuelighedens skyld indeholder cd-rom en 4 mapper: ArcView, MapInfo, ArcExplorer og Acrobat_Reader. Hver mappe indeholder de relevante filer med jordartskort og legende. ArcView: Da begrebet 'en shape-fil' dækker over flere adskilte filer, figurerer der således 7 filer i mappen ArcView. Udover selve temaet med jordartspolygonerne i filen j200.shp drejer det sig om index- og databasefilerne: j200.shx, j200.dbf, j200.aih, j200.sbn og j200.sbx samt legendefilen j200.avl. MapInfo: Mappen MapInfo indeholder 3 filer: j200.mif, j200.mid og legende.thm. De to førstnævnte filer anvendes ved import af temaet i MapInfo, hvilket resulterer i en fil j200.tab, som lægges på brugerens harddisk. Filen legende.thm skal før brug kopieres til brugerens harddisk som angivet i MapInfos Directory Preferences under Theme Template ( \mapinfo\professionel\thmtmplt). Se i øvrigt figur 1 og 2 på næste side. ArcExplorer: View eren ArcExplorer TM installeres med filen aeclient.exe i mappen ArcExplorer. ArcExplorerProject filen j200.aep placeres på brugerens harddisk., men det er oftest nødvendigt at rette drev- og stinavnet i filen med en tekst editor (se figur 3). Det digitale kortværk åbnes efterfølgende ved at dobbeltklikke på filnavnet j200.aep. De tilgængelige funktionsknapper, eksempelvis zoom-, infoeller søgefunktionen i ArcExplorer TM vinduets værktøjsbjælke, kan herefter anvendes. Yderligere oplysninger kan søges ved at trykke på knappen Help i menubjælken. Acrobat_Reader: Denne mappe indeholder filen j200.pdf, som er en fil i et grafisk format uden geografisk reference. Denne fil indeholder hele kortet og legenden i ét billede. Pdf-filen kan fremvises i Adobe Acrobat Reader, der kan downloades gratis fra internetadressen: 1

2 Figur 1. Når det digitale kort er åbnet i MapInfo s Map vindue vælges Create Thematic Map.. fra Map dropdown menuen. I dialog boxen Create Thematic Map Step 1 of 3 vælges under Type: Individual og under Template Name vælges som vist legende. Tryk Next>. Figur 2. I dialog boxen Create Thematic Map Step 2 of 3 vælges Table: j200 og Field:TSYM. Tryk Next>. I dialogboxen Create Thematic Map Step 3 of 3 (ikke vist) klikkes blot OK. Herefter fremkommer hele jordartskortet med farver på i Map vinduet. 2

3 Figur 3. ArcExplorer: Via Notepad eller en anden texteditor rettes ArcExplorerProject filen til, så der på linien med WORKSPACE= henvises til det drev og den sti, hvor Shapefilen j200.shp er placeret hos brugeren. Målestoksforhold. Det foreliggende digitale kortværk er generelt egnet til udtegning i målestoksforholdet 1: , men i modsætning til topografiske kort i denne målestok er præcisionen ikke omkring 20 meter i forhold til virkeligheden. Præcisionen af dette digitale kort er sværere at fastlægge, dels fordi kortet baserer sig på forskellige datakilder (f.eks. boringer og generaliserede karteringskort), og dels fordi grænsen mellem to jordarter er svær at fastlægge som en entydig linie, da der ofte er glidende overgange mellem forskellige jordartstyper i naturen. Der må således generelt regnes med en usikkerhed på omkring 200 meter. Signaturer. Signaturerne for jordarterne angives med bogstavssymboler og farver. Bogstavssymbolerne er en mnemoteknisk kode, som er sammensat af to eller tre bogstaver, der angiver aflejringstype, geologisk alder og litologi. Hver jordartspolygon er tildelt én jordartskode TSYM (tolket symbol). Se det uddybende afsnit Kortteknisk beskrivelse i filen beskriv.doc. Ophavsret og leveringsbetingelser. Denne cd-rom er fremstillet af GIS-laboratoriet på GEUS, Kvartær- og Maringeologisk Afdeling. For levering af denne cd-rom gælder følgende betingelser: 3

4 1. Rettigheder. 1.1 Ejendoms- og ophavsrettigheder. GEUS overdrager alene ejendomsretten til det leverede eksemplar af cd-rom en og således ingen ejendoms-, ophavs- eller øvrige rettigheder til Kunden, hverken til de digitale kort eller øvrige data, som ligger på cd-rom en. 1.2 Kundens rettigheder. Kunden har ret til at anvende cd-rom en til eget brug, herunder ret til at bearbejde indholdet samt ret til at foretage datafangst i indholdet af cd-rom en. Kunden har kun ret til at kopiere cd-rom en i det omfang Kunden har købt en flerbrugerlicens. Kunden har ikke ret til at fremstille og videregive produkter, hvori indholdet af cd-rom en indgår i bearbejdet form, med mindre det sker til rene ikke-kommercielle formidlingsformål indenfor Kundens ressortområde/forretningsområde. Kundens ret omfatter dog ikke retten til fremstilling og videregivelse af nye kort, baseret helt eller delvis på indholdet af cd-rom en, udover til eget brug. Rettighederne i henhold til disse betingelser omfatter såvel den digitale form som enhver anden form. Kundens rettigheder i henhold til disse betingelser kan udnyttes af personer ansat hos Kunden og dennes datterselskaber. Kunden er endvidere berettiget til at stille indholdet af cd-rom en til rådighed for konsulenter og lignende til brug for udførelse af arbejder for Kunden. Indholdet af cd-rom en kan i disse tilfælde kun stilles til rådighed for andre i den udstrækning, som det konkrete formål tilsiger. Såfremt Kunden er entreprenør, konsulent eller lignende, som erhverver cd-rom en til brug for udførelse af en opgave for en kunde, skal til eget brug præciseres, således at det tillige omfatter til Kundens brug, under forudsætning af at der kun sker videregivelse til een kunde. Såfremt Kunden er en kommune eller et amt, kan ordene til eget brug præciseres, således at Kunden har ret til at anvende indholdet af cd-rom en til administrative formål i Kundens egen forvaltning, i forbindelse med behandlingen af konkrete sager og til planlægningsopgaver, herunder udarbejdelse af kommuneplaner/regionplaner. 1.3 Videresalg og anden videregivelse. Kunden har ikke ret til at kopiere, offentliggøre, videresælge eller udleje eksemplarer af hele eller dele af indholdet af cd-rom en eller på anden måde at videregive indholdet af cd-rom en i oprindelig eller bearbejdet form på anden måde end beskrevet ovenfor i pkt. 1.2, med mindre GEUS giver skriftligt samtykke hertil. Såfremt indholdet af cd-rom en videregives eller på anden måde stilles til rådighed for tredjemand i henhold til pkt. 1.2 eller udtrykkelig aftale, er Kunden forpligtet til at underrette tredjemand om og pålægge tredjemand at respektere GEUS rettigheder i henhold til nærværende betingelser. 1.4 Kildehenvisning m.v. Kunden er forpligtet til i behørigt omfang at angive GEUS som datakilde i overensstemmelse med ophavsretsloven og sædvanlig praksis. Ved kildehenvisninger skal Kunden så vidt muligt henvise til denne cd-rom, således at tredjemand gives mulighed for at gøre sig bekendt med data fra GEUS i deres oprindelige form. Endvidere skal Kunden, såfremt disse oplysninger foreligger, anføre dato for GEUS 4

5 seneste opdatering, eventuelle forbehold m.h.t. datas nøjagtighed samt oplysning om hvilke tilføjelser Kunden har foretaget. 2. Ansvar. GEUS indestår for, at indholdet af cd-rom en er i overensstemmelse med GEUS database på tidspunktet for produktion af cd-rom en. Data er indsamlet og tolket efter gældende videnskabelig praksis på indsamlingstidspunktet. GEUS påtager sig dog intet ansvar for datas kvalitet, pålidelighed, nøjagtighed eller anvendelighed til Kundens formål og påtager sig derfor heller intet ansvar for konsekvenser af Kundens brug af indholdet af cd-rom en, uanset om sådanne konsekvenser skyldes fejl og mangler i GEUS database eller Kundens anvendelse, bearbejdning og fortolkning af indholdet af cd-rom en. Tilsvarende gælder, såfremt cd-rom en er baseret på data, som er indberettet til GEUS af tredjeman. Projektdeltagere og ansvarlige. Projektledelse og GIS-koordination: Bjørn Hermansen. Geologisk kontrol og redigering: Stig Schack Petersen. GIS-programmering og kvalitetskontrol: Frants von Platen. Digitalisering: Kim Mogensen. Redigering af tekster og digitale kort m.v.: Charlotte Bjerregaard. Henvendelse vedrørende fejl eller problemer med Digitalt kort over Danmarks jordarter 1: bedes rettet til GIS-laboratoriet ved Bjørn Hermansen. Tlf eller Fax Henvendelse vedrørende køb og levering af Digitalt kort over Danmarks jordarter 1: bedes rettet til Laura Osella, Kvartær- og Maringeologisk afdeling. Tlf Fax Udgivelsesdato: 13. oktober

Basisoplysninger til Danmarks digitale Jordartskort.

Basisoplysninger til Danmarks digitale Jordartskort. Basisoplysninger til Danmarks digitale Jordartskort. Krav til system. For at kunne anvende data og viewer på denne cd-rom kræves operativsystemet Windows95 eller WindowsNT. Disse vil typisk kræve en Pentium-PC

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse side 2 PDF i praksis side 3 Hvad skal være installeret? side 4 Kontrol side

Læs mere

PDF. Branchestandard for digitalt annoncemateriale. Udarbejdet december 2000 DDPFF/DDF-DRB

PDF. Branchestandard for digitalt annoncemateriale. Udarbejdet december 2000 DDPFF/DDF-DRB PDF Branchestandard for digitalt annoncemateriale Udarbejdet december 2000 DDPFF/DDF-DRB PDF Branchestandard for digitalt annoncemateriale, udarbejdet i forlængelse af annonceaftalen af et fællesudvalg

Læs mere

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

OPTAC Flådestyrings System. Betjeningsvejledning

OPTAC Flådestyrings System. Betjeningsvejledning OPTAC Flådestyrings System Betjeningsvejledning Stoneridge Limited Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB Stoneridge Hotline tlf. nr.: +44 0870 887 9256 E-Mail: optacdk@stoneridge.com Dokument version

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk Brugermanual 1.1 Netpub Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Netpub... 6 1.1. Om brugermanualen... 7 1.2. Sådan arbejder Netpub.... 7 1.3. Kom godt i gang

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Brugervejledning. PC Omstillingsbord: TDC Erhverv One TDC IP Telefoni Scale. Vejledning i brugerfunktionerne i Voquant Version 1.

Brugervejledning. PC Omstillingsbord: TDC Erhverv One TDC IP Telefoni Scale. Vejledning i brugerfunktionerne i Voquant Version 1. Brugervejledning PC Omstillingsbord: TDC Erhverv One TDC IP Telefoni Scale Vejledning i brugerfunktionerne i Voquant Version 1.1 april 2012 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR)

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) MAJ 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 2 af 12

Læs mere

CBkort brugervejledning

CBkort brugervejledning CBkort brugervejledning Version 2.5 September 2009 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 1.1 Formål 4 1.2 Målgruppe 4 2. Forudsætninger 4 3. Præsentation af CBkort 4 3.1 Sidens opbygning 4 3.1.1 Kortet

Læs mere

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Denne side og vores Cookiebetingelser beskriver de vilkår og betingelser, som gælder for vores, Frederiks Kro.dk, CVR 30306384 ("os" eller "FREDERIKS KRO"), ydelser gennem vores

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Forretningsbetingelser for profiler på www.stateofgreen.com Opdateret 25. juli 2014

Forretningsbetingelser for profiler på www.stateofgreen.com Opdateret 25. juli 2014 Forretningsbetingelser for profiler på www.stateofgreen.com Opdateret 25. juli 2014 Resume af forretningsbetingelserne: Forretningsbetingelserne tiltrædes ved tilmelding til State of Greens webportal www.stateofgreen.com

Læs mere

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR DIGITALE PROJEKTER - en del af Leveringsaftalen for digitale projekter Version 2.0, Juni 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Præambel... 5 2. Aftalen...

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger 09.05.2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vejledningen 2 2. Selskabers behov for indhentning af helbredsoplysninger - generelt 3 3. Lovgivningen

Læs mere

MIA. Matrikulært Informations- og Ajourføringssystem. 2010 Kort & Matrikelstyrelsen, Matrikel og Jura området

MIA. Matrikulært Informations- og Ajourføringssystem. 2010 Kort & Matrikelstyrelsen, Matrikel og Jura området MIA Matrikulært Informations- og Ajourføringssystem 2010 Kort & Matrikelstyrelsen, Matrikel og Jura området Dette dokument er dannet 28. maj 2010 Indhold Indholdsfortegnelse 1. Om Mia 7 1.1 MIA's...7

Læs mere

Aftalen er bindende for begge parter, indtil den opsiges i overensstemmelse med betingelserne herfor.

Aftalen er bindende for begge parter, indtil den opsiges i overensstemmelse med betingelserne herfor. Betingelser Anvendelse Disse forretningsbetingelser anvendes i alle forhold imellem Optimeo ApS og kunden (kunden er den virksomhed der har indgået en aftale med Optimeo ApS, herefter benævnt Kunden).

Læs mere