Brugervejledning Plasmafjernsyn TH-42PZ80E TH-46PZ80E TH-50PZ80E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning Plasmafjernsyn TH-42PZ80E TH-46PZ80E TH-50PZ80E"

Transkript

1 Modelnummer Brugervejledning Plasmafjernsyn TH-42PZ80E TH-46PZ80E TH-50PZ80E Læs denne betjeningsvejledning, inden De begynder at anvende Deres apparat og gem den til fremtidig konsultation. De i denne betjeningsvejledning viste illustrationer er kun til illustrationsformål. Se venligst Deres Pan europæiske garantikort, hvis De har behov for at kontakte Deres lokale Panasonic-forhandler og få assistance. Dansk

2 Lav Deres dagligstue om til en biograf! Oplev et forbløffende niveau af multi- 2 Angående DVB-funktioner Alle funktioner, som er relaterede til DVB (Digital Video Broadcasting) vil fungere i områder, hvor DVB-T (MPEG2) digital, jordbaseret sending modtages. Rådfør dig med din lokale Panasonic-forhandler angående, hvilke område, der dækkes. DVB-funktioner er muligvis ikke til rådighed i nogle lande. Nogle funktioner er muligvis ikke til rådighed i nogle lande. Dette fjernsyn er udrustet med DVB-specifi kationer. Dog kan der ikke garanteres for fremtidige DVB-tjenester.

3 media spænding Forstærker med højttalersystem Oplev fin multi-media Videobåndoptager DVD-optager SDhukommelseskort DVD-afspiller Videokamera Personlig computer Sæt topboks Op til timers levetid for plasmapanel Det plasmaskærmpanel, som anvendes i 2008 VIERA-fjernsynsområde er beregnet til at holde i timer. Denne beregning er baseret på den tid, det tager panelets lys at blive reduceret til halvdelen af dets maksimale niveau. Den tid, det tager at nå dette niveau, kan variere, alt efter billedindholdet og de omgivelser, hvori fjernsynet anvendes. Billedbibeholdelse og fejlfunktioner er ikke medregnet. Indhold Husk at læse Sikkerhedsforanstaltninger 4 (Advarsel / Forsigtig) Bemærkninger 5 Vedligeholdelse 5 Kvik-start vejledning Tilbehør / Ekstraudstyr 6 Identifi kation af kontrolknapperne 9 Grundlæggende tilslutning 10 Automatisk opsætning 12 Nyd dit fjernsyn! Grundlæggende egenskaber For at se fjernsyn 14 Brug af Programguide 17 For at se TV-tekst 18 For at se videobånd og DVD er 20 Avancerede egenskaber Sådan bruges menu-funktionerne 22 (billede, lydkvalitet etc.) DVB-indstillinger (DVB) 26 (betalingsfjernsyn, software-opdatering. tidsindstilling) Redigering af programmer 28 Indstilling af programmer 30 Kontrol af programbrugere 32 Genopret indstillinger 33 Indgangsetiketter 34 Visning af PC-skærm på fjernsynsskærmen 35 Se fra SD-kort (fotos) 36 Link-funktioner 38 (Q-Link / VIERA Link) Tilsluttet udstyr 44 Hyppigt stillede spørgsmål etc. Teknisk information 46 Hyppigt stillede spørgsmål 49 Specifi kationer 51 Licens 52 Kvik-start vejledning Sening Avanceret Hyppigt stillede spørgsmål etc. 3

4 Sikkerhedsforanstaltninger Advarsel Håndtering af netstikket og netledningen Sæt netstikket helt ind i stikkontakten. (Hvis netstikket er løst, kan det frembringe varme og være årsag til brand.) Sørg for en nem adgang til strømforsynings kilde. Sørg for, at jordstiften på netstikket er korrekt tilsluttet, for at undgå elektrisk stød. Et apparat med KLASSE I-konstruktion skal sluttes til en stikkontakt i væggen med en beskyttende jordtilslutning. Rør ikke ved netstikket med våde hænder. (Dette kan resultere i elektrisk stød.) Anvend ikke nogen anden netledning end den, der følger med dette fjernsyn. (Brand eller elektrisk stød kan blive resultatet.) Vær påpasselig med ikke at beskadige netledningen. (En beskadiget netledning kan være årsag til brand og elektrisk stød.) Flyt ikke fjernsynet med ledningen sat i stikkontakten. Anbring ikke tunge genstande på ledningen og placer ikke ledningen i nærheden af varme genstande. Lad være med at sno ledningen, bøje den for meget og strække den. Træk ikke i ledningen. Tag fat i netstikket, når De tager ledningen ud af forbindelse. Anvend ikke et netstik eller en stikkontakt, som er beskadiget. Hvis De opdager noget unormalt skal De øjeblikkeligt tage netstikket ud af forbindelse! Vekselstrøm V, 50 / 60 Hz 4 Strømkilde Dette fjernsyn er beregnet til at fungere ved V AC, 50 / 60 Hz. Tag ikke dækslerne af De må ALDRIG selv foretage ændringer af apparatet (Højspændingsdele kan være årsag til alvorlige elektriske stød.) Få apparatet undersøgt, indstillet eller repareret hos den lokale Panasonic-forhandler. Hold væske borte fra fjernsynet Produktet må ikke udsættes for dryp eller tilsprøjtning, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Anbring ikke beholdere indeholdende væske (blomstervaser, kopper, kosmetik, eller lignende) oven på apparatet. (heller ikke på hylder osv. anbragt over apparatet) Udsæt ikke fjernsynet for direkte sol og andre varmekilder Undgå at udsætte TV-apparatet for direkte sollys og andre varmekilder. For at undga ild ma du aldrig anbringe nogen formfor lys eller aben flamme oven pa eller i narheden af fjernsynsenheden. Stik ikke fremmedlegemer ind i apparatet Lad ikke nogen genstande falde ned i fjernsynet gennem luftventilerne (dette kan medføre brand eller elektrisk stød). Anbring ikke fjernsynet på en hældende eller ustabil overflade Fjernsynet kan falde af eller vælte. Anvend kun den beregnede hylde eller det beregnede monteringsudstyr Hvis der anvendes en ikke-godkendt sokkel eller anden holder, kan fjernsynet blive ustabilt, og der er risiko for kvæstelser. Husk at bede Deres lokale Panasonicforhandler om at gøre apparatet klar. Brug godkendte sokler/beslag (s. 6). Lad ikke børn få lov til at røre ved SD-kort I lighed med andre mindre genstande kan SD-kort blive slugt af små børn. Fjern altid SD-kort efter brugen.

5 Forsigtig Når De rengør fjernsynet, skal De tage netstikket ud Rengøring af et energiladet apparat kan føre til elektrisk stød. Hvis fjernsynet ikke skal bruges i længere tid, skal du tage stikket ud af stikkontakten Fjernsynet vil forbruge nogen strøm, selv hvis der er slukket for det (OFF), så længe netstikket stadig sidder i en strømførende stikkontakt. Skal holdes i opret stilling under transport Hvis fjernsynet transporteres med dets billedskærm vendende opad eller nedad, kan dets interne kredsløb blive beskadiget. Sørg for tilstrækkelig plads omkring apparatet, så varmen kan slippe væk Mindste afstand (cm) Ved anvendelse af hylden skal mellemrummet bevares mellem bunden af fjernsynet og gulvets overflade. Ved anvendelse af vægbeslaget skal du følge betjeningsvejledningen til det. Bloker ikke ventilationsåbningerne på bagsiden af apparatet Hvis ventilationen blokeres af aviser, duge, gardiner osv. kan der opstå overophedning, brand eller elektrisk stød. Udsæt ikke ørerne for kraftig lyd fra hovedtelefonerne Der kan opstå irreversible skader. Vedligeholdelse Bemærkninger Lad ikke et stillbillede blive stående i lang tid Dette bevirker, at billedet forbliver på plasmaskærmen ( billedbibeholdelse ). Dette regnes ikke for en fejlfunktion og dækkes ikke af garantien. Typiske stillbilleder Programnummer og andre logoer Billede vist i 4:3 indstilling Videospil Computerbillede For at forhindre billedbibeholdelse, sænkes kontrasten automatisk efter et par minutter, hvis der ikke sendes nogen signaler eller udføres nogen betjeninger. (s. 49) Automatisk standby-funktion Hvis der ikke modtages noget signal og der ikke udføres nogen betjening i analog tv-indstilling i 30 minutter, vil tv et automatisk gå i standby. Hold fjernsynet på afstand fra disse typer af udstyr Elektronisk udstyr Det er særlig vigtigt ikke at anbringe videoudstyr i nærheden af apparatet (elektromagnetisk interferens kan forvrænge billeder / lyd). Udstyr med en infrarød sensor Dette fjernsyn udsender også infrarøde ståler (dette kan påvirke funktionen af andet udstyr). Tag først netstikket ud af stikkontakten. Displaypanel Almindelig pleje: Tør forsigtigt overfladen ren for snavs med en blød klud. Kraftig forurening: Tør overfladen af med en blød klud, der er fugtet med rent vand eller fortyndet neutralt rengøringsmiddel (1 del rengøringsmiddel til 100 dele vand). Anvend derefter en blød klud til at tørre overfl aden ren, til den er tør. Forsigtig Displaypanelets overflade har undergået en specialbehandling og kan nemt lide skade. Lad være med at banke på eller ridse overfladen med en fi ngernegl eller andre hårde objekter. Vær påpasselig med ikke at udsætte overfl aden for insektmiddel, opløsningsmidler, fortynder eller andre flygtige substanser (dette kan forringe kvaliteten af overfladen). Kabinet, Hylde Almindelig pleje: Tør overfladen ren med en tør, blød klud. Kraftig forurening: Fugt en blød klud med rent vand eller vand, som indeholder en smule neutralt rengøringsmiddel. Vrid derefter kluden op og tør overfladen ren med den. Tør til sidst overfl aden ren med en tør klud. Forsigtig Vær påpasselig med ikke at udsætte fjernsynets overflader for rengøringsmidler. (Væske inden i fjernsynet kan føre til fejlfunktion af apparatet.) Vær påpasselig med ikke at udsætte overfl aderne for insektmiddel, opløsningsmidler, fortynder eller andre fl ygtige substanser. (dette kan ødelægge overfladen ved at lakken skaller af). Lad ikke kabinettet eller hylden være i kontakt med gummi- eller PVC-substanser i længere tid. Netstik Tør jævnligt netstikket af med en tør klud. (Fugt og støv kan føre til brand eller elektrisk stød.) 5

6 TV Tilbehør / Ekstraudstyr Standardtilbehør Fjernbetjening N2QAYB Kontroller, at De har modtaget de viste tilbehørsdele og ting Batterier til Klemmer (2) Netledning fjernbetjeningen (2) s. 8 s. 11 R6 (UM3) Brugervejledning Renseklud Hylde (ST-42R3-W2 / ST-50R3-W2) Pan europæisk garanti TBLX0043 (TH-42PZ80E) TBLX0045 ( TH-46PZ80E TH-50PZ80E) s. 7 Dette produkt indeholder potentielt farlige dele (f.eks. plastikposer), som børn kan komme til at indånde eller sluge. Opbevar disse dele utilgængeligt for børn. Ekstraudstyr Stativ til plasmafjernsyn TY-S42PZ80W (TH-42PZ80E) TY-S46PZ80W (TH-46PZ80E) TY-S50PZ80W (TH-50PZ80E) Vægbeslag (lodret) TY-WK42PV3W TY-WK42PV4W (vinkel) TY-WK42PR3W TY-WK42PR4W Forsigtig For at opretholde apparatets ydelse og sikkerhed, er det meget vigtigt at man beder forhandleren eller en leverandør med licens om at sikre vægbeslaget. Læs omhyggeligt de anvisninger, som følger med højttalerne eller hylden, og tag alle forholdsregler for at forhindre, at fjernsynet vælter. Håndter fjernsynet med forsigtighed under installationen, da skade på produktet kan ske, hvis det udsættes for slag eller andre påvirkninger. 1 Træk åben Isætning af fjernbetjeningens batterier 2 Luk Krog Bemærk den korrekte polaritet (+ og -) Forsigtig Forkert isætning kan føre til batterilækage og korrosion, hvilket kan være årsag til beskadigelse af fjernbetjeningen. Anvend ikke gamle og nye batterier sammen. Anvend ikke forskellige typer batterier sammen (som for eksempel alkaline- og manganbatterier). Anvend ikke genopladelige (Ni-Cd) batterier. Lad være med at brænde og skille batterier ad. Batterier må ikke udsættes for kraftig varme som f.eks. solskin, ild eller lignende. 6

7 Monteringsskrue (4) (sølv) Montering af soklen Advarsel Undlad at skille soklen ad og foretage ændringer af den. I modsat fald kan enheden tippe forover og blive beskadiget, Iigesom det kan medføre personskader. Forsigtig Anvend ikke andre fjernsyn og display. I modsat fald kan enheden tippe forover og blive beskadiget, Iigesom det kan medføre personskader. Brug ikke soklen, hvis den bliver bøjet, får revner eller på anden måde bliver defekt. Hvis du bruger en defekt hylde, kan den blive beskadiget yderligere, hvilket kan medføre personskader. Kontakt den forhandler eller forretning, hvor du har købt hylden, så hurtigt som muligt. Sørg for, at alle bolte spændes helt fast i forbindelse med montering. Hvis det ikke sikres, at skruer strammes korrekt under monteringen, vil hylden ikke være stærk nok til at støtte fjernsynet, og det kan vælte og blive beskadiget, hvilket kan medføre personskade. Sørg for, at fjernsynet ikke vælter. I tilfælde af rystelser eller hvis børn kravler op på soklen, mens tv et monteret, kan tv et vælte, hvilket kan medføre personskader. Der skal to eller flere personer til at montere eller flytte tv et. Hvis der ikke er to eller flere personer til stede ved dette arbejde, er der risiko for at tv et tabes, hvilket kan medføre personskader. Samling af soklen Monteringsskrue (4) (sort) M5 18 M5 25 Anvend de fi re monteringsskruer til at fastgøre den venstre og højre stang forsvarligt på foden. Sørg for, at skruerne er strammet forsvarligt. Skruer du monteringsskruerne den forkerte vej i, vil gevindene blive ødelagt. Mærket L eller R er stemplet på bunden af stangen. R D Stang (2) Sokkel L R A L Forside Kvik-start vejledning Tilbehør / Ekstraudstyr Sikring af plasmas-tv et Brug monteringsskruerne til at fastgøre skærmen ordentiligt. Sørg for, at skruerne er strammet forsvarligt. Udfør arbejdet på et plant underlag. Set nedefra B Pilemærke Hul til sokkelmontering D 7

8 Tilbehør / Ekstraudstyr Bagsiden af fjernsynet Påsætning af klemmen Bind ikke RF-kablet og netledningen sammen (dette kan føre til billedforvrængning). Fastgør om nødvendigt kablerne med klemmer. Følg ekstraudstyrets samlingsvejledning for at fastgøre kabler, når De anvender ekstraudstyr. Monter spændet hul For at fjerne fra fjernsynet: Bind kablerne sammen Frigørelse: låse Sæt spændet ind i et hul Blive ved med at trykke på låsen på begge sider kroge Sæt spidsen i krogene knap Bliv ved med at trykke på knappen Indstil panelet til den ønskede vinkel Sørg for, at soklen ikke hænger ud over fodens kant, selv hvis fjernsynet drejes til den fulde rotationsrækkevidde. Placer ikke nogen genstande eller hænder inden for den fulde rotationsrækkevidde. Placer mærket i midten som vist, så drejemekanismen placeres i midten af rotationsvinklen. TH-42PZ80E a: 521 mm / b: 425 mm / c: 15 TH-46PZ80E, TH-50PZ80E a: 513 mm / b: 453 mm / c: 10 b c c a (Figur set ovenfra) 8

9 Identifikation af kontrolknapperne TV Åbn ved at løfte døren Funktionsvalg Lydstyrke / Kontrast / Lys / Farve / Skarphed / Nuance (NTSC indstilling) / Bas / Diskant / Balance / Autosøgning (s. 30) HDMI3-terminal (s. 44) AV3 Tændt-LED Standby: rød Til: grøn Angiver, at fjernsynet har modtaget en kommando, når fjernbetjeningen anvendes. Tænd / sluk-knap (hovedafbryder) Tænd for tænde for fjernsynet eller indstille fjernsynet til standby med fjernbetjeningen Fjernbetjening Standby til / fra-knap Skifter fjernsynets standby til / fra Formatforhold (s. 16) Ændrer formatforholdet fra listen over valg af formatforhold Også muligt ved at trykke på denne knap gentagne gange, indtil du når det ønskede formatforhold VIERA Link-menu (s. 41) Tryk for at få direkte adgang til VIERA Link-menu Guide (s. 17) Viser Programguide eller Programliste OK Bekræfter valg og ønsker Tryk på denne knap, efter at der er valgt programpositioner for hurtigt at skifte program Hovedmenu (s. 22) Tryk for at åbne VIERA Link, Billed-, Lyd- og Opsætnings-menuerne Tekst-TV (s. 18) Skifter til tekst-tv indstilling Undertekster (s. 14) Viser undertitler Talknapper Ændrer program- og tekst-tv sider Tænder for fjernsynet, når det er i standbyindstilling Programinformation (s. 15) Viser programinformation Program Op / Ned Vælger programmer i rækkefølge INPUT OPTION SD CARD RETURN S-V V L R HDMI 3 Ændrer Hovedtelefonjackstik AV3-terminaler indgangsindstillingen (s. 44) (s. 44) Øger eller nedsætter programpositionen ét trin. Når en funktion vises på displayet, trykkes på knappen for at øge eller nedsætte den valgte funktion. Når den står på Standby, tændes TV et. LED for optagelse Standby for direkte tv-optagelse: orange C.A.T.S. (Contrast Automatic Tracking System) sensor Registrerer lysstyrke for at indstille billedkvaliteten i Miljø - indstilling i billedmenuen (s. 24) Modtager til fjernbetjeningssignaler Valg af indgangsindstilling TV - skifter DVB (digital sending) / Analog indstilling (s. 14) AV - skifter til AV-indgangsindstilling fra listen over indgangsvalg (s. 20) SD-kort (s. 36) Skifter til billedtilstand for SD-kort Alternativmenu (s. 15) Nem indstilling af billed- og lydindstillinger Afslut Returnerer til den normale fjernsynsskærn Markørknapper Foretager valg og indstillinger Tilbage Returnerer til den foregående menu Farvede knapper Anvendes til valg, navigering og betjening af forskellige funktioner Hold Fryser / affryser billede (s. 14) Holder den aktuelle tv-tekst side (tekst-tv indstilling) (s. 19) Indeks (s. 19) Returnerer til tv-tekst indekssiden (tekst-tv indstilling) Lyddæmpning Kobler lyddæmpning ind eller ud Lydstyrke op / ned SD Card-stik (s. 37) Kvik-start vejledning Identifi kation af kontrolknapperne Tilbehør / Ekstraudstyr Betjeninger af VCR / DVD Panasonic udstyr (s. 21) Normaliser (s. 22) Nulstiller billed- og lydindstillinger til deres standardniveauer MULTI WINDOW N DIRECT TV REC DIREKTE TV-optagelse (s. 39 og s. 41) Optager øjeblikkeligt programmet på DVD-optager / videobåndoptager med Q-Link- eller VIERA Link-forbindelse Surround (s. 24) Kobler surround ind og ud 9

10 Grundlæggende tilslutning Det viste eksterne udstyr og de viste kabler følger ikke med dette fjernsyn. Sørg venligst for, at apparatet er taget ud af forbindelse med stikkontakten i væggen, inden ledninger sættes i eller tages ud af forbindelse. Når du tager netledningen ud af forbindelse, skal du være absolut sikker på, at du tager netstikket ud af kontakten først. Eksempel 1 Tilslutning af antenne Kun fjernsyn Bagsiden af fjernsynet Antenne Eksempel 2 Tilslutning af DVD-optager / videobåndoptager Fjernsyn, DVD-optager eller videobåndoptager Bagsiden af fjernsynet Antenne Vekselstrøm V, 50 / 60 Hz Vekselstrøm V, 50 / 60 Hz Netledning (medfølger) Netledning (medfølger) RF-kabel AV1 AV2 PC AV1 AV2 PC RGB VIDEO RGB VIDEO S VIDEO RGB VIDEO RGB VIDEO S VIDEO AUDIO OUT COMPONENT AUDIO IN Y COMPONENT AUDIO OUT AUDIO IN Y L L PB L L PB R R PR HDMI 1 HDMI 2 R R PR HDMI 1 HDMI 2 RF-kabel SCART-kabel (fuldt monteret) RF OUT DVD-optager eller videobåndoptager RF IN RF-kabel Bemærk Slut til AV1 / AV2 for en DVD-optager / videobåndoptager, som understøtter Q-Link (s. 39). HDMI-kompatibelt udstyr kan sluttes til HDMI-terminalerne (HDMI1 / HDMI2 / HDMI3) ved hjælp af HDMI-kablet (s. 44). Q-Link-tilslutning s. 38 VIERA Link-tilslutning s. 38 Læs også betjeningsvejledningen til udstyret. 10

11 Eksempel 3 Tilslutning af DVD-optager / videobåndoptager og Sæt topboks Fjernsyn, DVD-optager / videobåndoptager og Sæt topboks Bagsiden af fjernsynet Antenne AUDIO OUT L R COMPONENT AUDIO IN L R Y PB PR AV1 RGB VIDEO AV2 RGB VIDEO S VIDEO PC HDMI 1 HDMI 2 Skub ind, indtil begge sidetapper klikker på plads For at fjerne fra fjernsynet: tapper Netledning (medfølger) Sørg for, at netledningen sidder ordentligt fast. Tryk på begge tapper og træk i hovedstikket for at frigøre RF-kabel Vekselstrøm V, 50 / 60 Hz Kvik-start vejledning Grundlæggende tilslutning SCART-kabel (fuldt monteret) RF OUT Fuldt monteret HDMI-kompatibelt kabel DVD-optager eller videobåndoptager SCART-kabel (fuldt monteret) RF IN RF-kabel RF OUT RF IN RF-kabel Sæt topboks RF IN RF-kabel 11

12 Automatisk opsætning Søger efter og gemmer automatisk fjernsynsprogrammer. Disse trin er ikke nødvendige, hvis klargøringen er blevet udført af en lokal forhandler. 1 Slut fjernsynet til stikkontakten i væggen og tænd for det (Det tager et par sekunder inden displayet vises) De kan nu anvende fjernbetjeningen til at tænde for apparatet eller indstille det til standby. (Tændt-LED: Til) INPUT OPTION SD CARD RETURN 2 3 Vælger sproget Menüsprache Deutsch English Français Italiano Español Português Nederlands Land Tyskland Østrig Frankrig Italien Spanien Portugal Schweiz Malta Andorra Dansk Svenska Norsk Suomi Türkçe Еλληνικά Polski čeština Magyar Slovenčina Български Românǎ Vælg dit land Danmark Sverige Norge Finland Luxembourg Belgien Nederlandene Tyrkiet Grækenland Srpski Hrvatski Slovenščina Latviešu eesti keel Lietuvių Polen Tjekkiet Ungarn Slovakiet Østeuropa gem Afhængigt af de valgte lande skal du muligvis også e regionen. 4 Start den automatiske opsætning Autosøgning - digital og analog Digital søg 5 69 Analog søg Dette tager cirka 6 minutter. Kanal Tjenestenavn Type Kvalitet 62 CBBC Channel Gratis BBC Radio Wales Gratis E4 Gratis Cartoon Nwk Gratis Analog - 33 BBC1 Analog - Gratis: 4 Betal: 0 Analog: 2 Radio: 0 Data: 0 Søger Afslut Tilbage Sender kanaldata Vent venligst! 0% 100% Fjernbetjening ikke tilgængelig Autosøgning begynder at søge efter tv-programmer og gemme dem. Den sorterede programrækkefølge afhænger af fjernsynssignalet, sendesystemet og modtageforholdene. Hvis der er tilsluttet en optager med Q-Link, VIERA Link eller lignende teknologi (s. 38), bliver indstillingerne for program, sprog og land / region automatisk overført til optageren. TV 5 Vælg billedindstilling Vælg venligst miljø. Hjemme Butik Butik og Hjemme er lig med henholdsvis Dynamisk og Normal Billedindstilling i Billede (s. 24) indstil Den automatiske opsætning er nu fuldført og fjernsynet er klar til anvendelse. Sådan redigeres programmer Redigering af programmer (s. 28) 12

13 Mange af dette fjernsyns egenskaber kan aktiveres via On-screen Displaymenuen. Anvendelse af fjernbetjeningen MENU Åbn hovedmenuen Flyt cursoren / menuen Anvendelse af On-screen displayene RETURN Lyd Lydindstilling Bas Diskant Balance Hovedtlf. Styrke Surround Lydregulering TV afstand til væggen MPX Flyt cursoren / indstil niveauer / fra et udvalg af alternativer Åbn menuen / gem indstillinger efter at der er udført indstillinger eller alternativer er indstillet Gå tilbage til den foregående menu Afslut menusystemet og gå tilbage til den normale billedskærm ON SCREEN HELP instruktionskassen (eksempel: Lyd) Musik Fra Over 30 cm. Stereo 1/2 Kvik-start vejledning Automatisk opsætning Vælg Afslut Ændre Tilbage Side op Side ned On-screen betjeningsguiden vil hjælpe Dem. Bemærk Hvis stationsindstilling ikke er lykkedes Autosøgning (s. 31) Hvis nedhentning ikke er lykkedes Download (s. 25) Intialisering af alle indstillinger Fabriksindstilling (s. 33) Hvis De har slukket for fjernsynet, mens det er i standby-indstilling, vil fjernsynet være i standby-indstilling, når De tænder for det med tænd / sluk-knappen (hovedafbryder). 13

14 For at se fjernsyn INPUT OPTION SD CARD 1 Tænd for fjernsynet (Tryk i omkring 1 sekund) Tænd / sluk-knappen (hovedafbryder) skal være i tændt-stilling. (s. 9) RETURN 2 Vælg DVB (Digital Video Broadcasting) eller Analog Du kan også e tilstanden ved hjælp af TV-knappen på fjernsynets frontpanel. (s. 9) Lydstyrke 3 Vælg et program 1 BBS 23:35 Profil 1 Coronation Street 20 : 00 ~ 20 : 55 Nu Skift kategori For info, tryk pa op eller ned For at e fra programlisten Alle DVB-tjenester 6 Cartoon Nwk 7 BBC Radio Wales 8 BBC Radio Cymru 1 BBC ONE Wales 2 BBC THREE 3 BBCi 4 CBBC Channel Valg Tilslut Afslut Tilbage Side op Side ned Informationsbanneret vises, hver gang du er et program For detaljer s. 15 For at e det to- eller trecifrede programnummer, f.eks. 39 (på kort tid) program se DIRECT TV REC Vælg et program vha. informationsbanneret (s. 15) Det er muligt at bekræfte programnavnet, før der es program. TV Bemærk Modtagning af betalings-tv s. 27 Vis informationsbanneret, hvis det ikke vises Timeout for visning kan indstilles under Timeout for indikation (s. 25). Vælg programmet, mens banneret vises program se Vælg et program vha. programguiden (s. 17) Det er muligt at bekræfte programguiden eller programlisten, før der es programmer. Denne funktion er muligvis ikke til rådighed i nogle lande. Vis Programguide eller Programliste GUIDE Vælg programmet program se Andre nyttige funktioner Hold Fryser / affryser billede 14 Vis undertekster Vis / skjul undertekster (hvis de findes) For at skifte sprog for DVB (Hvis de fi ndes) Foretruk. undertekst (s. 25)

15 Andre nyttige funktioner Vis informationsbanner Vises også, når der skiftes program Program Programtype Udsendelse (Hvis det er Eksempel: Radio- eller Datakanal) Klokkeslæt Kategori 1 ZDF Radio 23:35 Profil 1 Coronation Street 20 : 00 ~ 20 : 55 Nu Skift kategori For info, tryk på Krypteret 45 DVB: Start- / sluttidspunkt for udsendelse Analog: Programstatus Disponible egenskaber / Betydning af meddelelser Vis informationsbanner Vis de indstillinger, der kan es for det aktuelle program Lyddæmpning Til Svagt signal Dårlig kvalitet af TV-signal Krypteret Kodet program Undertekster tilgængelige Bekræftelse af navnet på et nyt indstillet program Bekræfter eller ændrer øjeblikkeligt den aktuelle programstatus Multilyd (DVB-indstilling) Gør det muligt at e mellem forskellige sprog på lydsporet (hvis tilgængeligt) Undertekstsprog (DVB-indstilling) Gør det muligt at e det sprog, som underteksterne skal vises på (hvis de fi ndes) Tekst-tv bogstaver Indstiller tekst-tv-sprog Indstilling (s. 25) Tekst-TV tilgængeligt Multilyd tilgængeligt Stereo, Mono Lydtilstand 1-90 Resterende tid for Sluk timer For indstillinger se nedenfor Hvordan man ser det i banneret viste program For skifte kategori Blå Skjul Oplysninger om næste udsendelse (DVB-indstilling) Ekstra oplysninger (DVB-indstilling) (tryk igen for at skjule banneret) Indstilling af display-timeout Timeout for indikation (s. 25) OPTION Ændring ændr Tekst-TV-sprog (DVB-indstilling) Gør det muligt at e mellem forskellige sprog på tekst-tv (hvis tilgængeligt) MPX (Analog indstilling) Lyd (s. 24) Lydregulering Regulerer lydstyrken for det enkelte program eller indgangsindstillingen Bemærk Det er også muligt at ændre indstillingerne i menulisten (s. 24 og s. 25). Sluk automatisk for fjernsynet efter et bestemt tidsrum Vis menu Vælg Indstilling Vælg Sluk timer, og indstil tiden Sening For at se fjernsyn Sluk timer MENU Hovedmenu VIERA Link Billede Lyd Indstilling adgang Indstilling Rediger DVB-profil DVB programmer Link indstillinger Børnelås Søgning Sluk timer Sprog Tekst-TV Tekst-tv bogstaver Annullering Indstil til Fra, eller sluk for fjernsynet. Visning af den tilbageværende tid Informationsbanner (ovenfor) Når den resterende tid er mindre end 3 minutter, blinker den resterende tid på skærmen. Fra TOP Vest 1/3 indstil 15

16 For at se fjernsyn Andre nyttige funktioner Ændr størrelsesforholdet Se billedet med dets optimale størrelse og formatforhold. Viser listen over formatforholdmulige Vælg indstillingen, mens listen vises gem Valg af skærmformat Automatisk 16:9 14:9 Tilpasset 16:9 4:3 4:3 Fuld Zoom1 Zoom2 Zoom3 Ændre Vælg Afslut Tilbage Liste over muligeformatforholds Ændring af indstillingen med udelukkende ASPECT-knappen (Tryk gentagne gange, indtil den ønskede indstilling er opnået) Ændr størrelsesforholdet Automatisk 16:9 Det bedste formatforhold es, og billedet udvides til at fylde hele skærmen. For detaljer s :9 Tilpasset 16:9 Viser billedet i standardformatet 14:9 uden forvrængning. 4:3 4:3 Fuld Viser billedet i standard 4:3 uden forstørrelse. Viser billedet direkte i 16:9 uden forvrængning (anamorfi sk). Viser et 4:3 billede uld-skærm. Strækning kan kun ses i venstre og højre kant. Viser et 4:3 billede forstørret vandret for at udfylde skærmen. Kun HD-signal Zoom1 Viser et 16:9 letterbox eller 4:3 billede uden forvrængning. Zoom2 Viser en 16:9 letterbox (anamorfi sk) billede fuld-skærm uden forvrængning. Zoom3 Viser en 2,35:1 letterbox (anamorfisk) billede fuld-skærm uden forvrængning. I 16:9 vises billedet ved dets maksimum (en smule forstørret). Bemærk Kun 16:9 og 4:3 er tilgængelige i PC-indstilling. Ikke tilgængelig i tekst-tv-indstilling. Formatindstillingen kan gemmes separat i hukommelsen for SD (standarddefi nitions) og HD (højdefinitions) signaler. 16

17 Brug af Programguide Med Programguide er det let at e program, få vist oplysninger om udsendelser osv. Programguide den elektroniske programguide viser på skærmen de programmer, der i øjeblikket udsendes, og de fremtidige udsendelser i løbet af de næste syv dage (afhængigt af stationerne). Denne funktion varierer afhængigt at det land, du er (s. 12). programmer vises efter DVB-programmer. D står for DVB-program, og A står for Analogt program. Analoge INPUT OPTION SD CARD GUIDE Vis Programguide Layoutet ændres (Liggende / Stående), hver gang der trykkes på knappen. Afhængigt af landet skal postnummeret muligvis indtastes eller opdateres. Følg instruktionerne i meddelelsen. Dette kan også indstilles manuelt fra indstillingsmenuen Opdater / Postnummer i GUIDE Plus+ indstillinger (s. 25) RETURN Programguidetid Eksempel: Aktuel dato og klokkeslæt Programguide-dato Udsendelse Eksempel: Ons Liggende Alle typer Alle program 10:46 Ons, :00-20:30 DIY SOS : We open in the Battersbys Tidspunkt: 19:30 20:00 20:30 21:00 D 1 BBC ONE Eastender DIY SOS The Bill Red Cap D 7 BBC THR Hot Wars Horiday Program D 14 E4 Emmerdal. Coronation Street The Bill D 70 CBBC Cha 10 O clock News BBC Pepsi Char. Good bye D 72 Cartoon Panorama Sex And The City Terminator D 105 BBCi I m A Celebrity Pop Idol News 719 BBC Radi D Rugby 15 To 1 The Bill Vælg kanal Information Ændre visning Afslut Side op Vælg program Vælg Vis valgt program Side ned Tilbage - 24 timer + 24 Programtype Kategori timer Reklame Program Liggende (vises efter program) Ons Stående Alle typer Alle program 10:46 Ons, D 1 BBC O D 7 BBC T D 14 E4 D 70 CBBC 19:30~20:00 Eastender 20:00~21:00 DIY SOS 21:00~22:00 The Bill 21:00~22:00 Red Cap 22:30~23:00 Live junction 23:00~23:30 POP :00~00:00 Rugby Vælg program Ændre visning Afslut Information Side op Vælg kanal Vælg Vis valgt program Tilbage Side ned + 24 timer Programtype Kategori Stående (vises efter tid) For at gå tilbage til fjernsynet Til forrige dag For at se en programliste for den (DVB-indstilling) Rød valgte type (DVB-indstilling) Til næste dag (Typeliste) Programtype (DVB-indstilling) Grøn Alle typer Alle 21:00 typer 21:30 For at se programmet type Film Red Capp Vælg den udsendelse eller det program, Nyheder So Gul The Bill.. der sendes nu vis Good bye Hell Terminator. For at se en programliste for den valgte kategori se Der vises kun analoge tv-programmer For at se detaljer om udsendelsen (DVB-indstilling) Vælg den udsendelse Tryk igen for at gå tilbage til programguiden. For at se reklame (afhængigt af land) Hvis du indtaster et forkert postnummer for området, eller hvis der ikke indtastes noget postnummer, vises reklamer muligvis ikke korrekt. OPTION reklame Tryk på OPTION- eller RETURN-knappen for at gå tilbage til programguiden. Bemærk Første stykke tid, før programguiden vises helt. Blå (Kategoriliste) Kategori Alle program Alle program Alle DVB-tjenester Alle analoge tjenester Gratiskanaler Betalkanaler TV Radio Information Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 For at få vist foretrukne programmer s. 29 kategori gang der tændes for fjernsynet, eller hvis fjernsynet har været slukket i mere end en uge, kan det tage et vis Sening Brug af Programguide For at se fjernsyn Afhængigt af det valgte land understøttes programguiden muligvis ikke I så fald vises programlisten. Programliste Alle DVB-tjenester 6 Cartoon Nwk 7 BBC Radio Wales 8 BBC Radio Cymru 1 BBC ONE Wales 2 BBC THREE 3 BBCi 4 CBBC Channel Valg Tilslut Afslut Side op Tilbage Side ned program se 17

18 For at se TV-tekst De kan nyde TV-tekst udsendelser, inklusive nyheder, vejrudsigten og undertekster, hvis denne service sendes af stationerne. Hvad er FLOF (FASTEXT) indstilling? I FLOF-indstillingen vises fire forskelligt farvede emner nederst på skærmen. For at få fl ere oplysninger om et af disse emner, skal. De trykke på knappen i den relevante farve. Denne funktion giver hurtig adgang til informationer om de viste emner. Hvad er TOP-indstilling? (I tilfælde af sendning af TOP tekst) TOP er en bestemt forbedring af den standard TV-tekst service, som resulterer i en lettere søgning og mere effektiv guide. Hurtigt overblik over den TV-tekst information, som er til rådighed Nemt anvendeligt trin-for-trin valg af det aktuelle emne Sidestatusinformation nederst på skærmen Disponibel side op / ned Rød Grøn Til at e blandt emneblokke Blå Til at e næste emne inden for emneblokken (Efter det sidste emne flytter det til den næste emneblok.) Gul Hvad er Liste funktionen? I Liste funktionen findes 4 sidetal med forskellig farve forneden på skærmen. Hvert af disse tal kan ændres og lagres i TV-apparatets hukommelse. ( Gem hyppigt sete sider, s. 19) Til at ændre indstilling Tekst-TV i Indstilling (s. 25) OPTION SD CARD 1 Skift til TV-tekst Viser indeks Aktuelt sidenummer (indholdet varierer, alt efter sendestationerne) Undersidenummer << >> 17:51 28 Feb TELETEXT INFORMATION Tid / dato Vælg siden Farvebjælke RETURN 2 eller op ned eller Rød Grøn Gul Blå (Svarer til farvebjælken) Som den blå bjælke vises Til at regulere kontrasten MENU (Tryk tre gange) Tilbage til fjernsynet Bekvem anvendelse af TV-tekst Viser skjult data Viser skjulte ord, f.eks. quizsidesvar MENU Rød Skjul igen Rød FULD / TOP / BUND MENU Grøn (TOP) (Udvider TOP-halvdelen) (BUND) (Forlænger den NEDERSTE halvdel) Normal (FULD) 18

19 Hold Stop automatisk opdatering (Hvis du vil holde den aktuelle side uden opdatering) Fortsættelse Indeks Gå tilbage til hovedindekssiden Fremkald en favoritside Se i multivindue Vis en gemt favoritside Fremkald den side, som er gemt i blåt. Fabriksindstillingen er P103. Se fjernsyn og TV-tekst samtidigt i to vinduer MENU (Tryk to gange) Vælg Billede og tekst til eller fra Betjeninger kan kun udføres på TV-tekst skærmen. Gem hyppigt sete sider i farvebjælken (Gælder kun Liste-indstilling) Gem hyppigt sete sider Se underside Når siden vises Tilsvarende farveknap tryk og hold inde Ændring af gemte sider Indtast nyt sidenummer Farveknap, du vil ændre Visning af en bestemt underside MENU Blå Vises øverst på skærmen Tallet ændres til hvid. Se underside (Kun når teletekst er mere end en side) Indtast det 4-cifrede nummer eksempel: P6 tryk og hold inde Sening For at se TV-tekst Se fjernsyn, mens De venter på opdateringen Undersider: Antallet af undersider varierer, alt efter sendestationerne (op til 79 sider). Det kan tage noget tid at søge. I dette tidsrum kan De se fjernsyn. Se fjernsynsbilledet under søgning efter en teletekstside TV-tekst opdaterer automatisk sig selv, når ny information er parat. Skifter midlertidigt til fjernsynsskærm MENU P108 Kommer frem, når opdatering Gul er fuldført (Du kan ikke skifte program.) Nyhedssiden indeholder en funktion, som indikerer ankomsten af de seneste nyheder ( News Flash ). Gul Se den opdaterede side 19

20 For at se videobånd og DVD er Tilslut det eksterne udstyr (videobåndoptagere, DVD-udstyr etc.), og det er muligt at se indgangssbilledet. Tilslutning af udstyret s. 10 og s. 11 Fjernbetjeningen kan styre nogle funktioner af udvalgt eksterne Panasonic-udstyr. INPUT OPTION SD CARD RETURN 1 Tænd 2 for fjernsynet Ved tilslutning med SCART som eksempel 2 eller 3 (s. 10 og s. 11) Modtager automatisk indgangssignaler, når afspilningen begynder Indgangssignaler identifi ceres automatisk af SCART (stikben 8) terminalen. Denne funktion vil også være til rådighed for HDMI-tilslutning (s. 44). Udfør og Afhænger af opsætningen af udstyret Hvis indgangsindstillingen ikke skifter automatisk Vis indtastningsermenuen MULTI WINDOW DIRECT TV REC 3 Vælg 4 Vis indgangsindstillingen, som er tilsluttet udstyret Inputvalg AV1 AV2/S AV3/S COMPONENT PC HDMI1 HDMI2 HDMI3 TV Du kan også e indgangen med AV-knappen på fjernbetjeningen eller på fjernsynets frontpanel. Tryk gentagne gange på knappen, indtil den ønskede indgang er valgt. Du kan mærke hver indgangstilstand eller springe den over Angiv etiketter (s. 34) Viser det valgte stik se Tilbage til fjernsynet Bemærk Hvis det tilsluttede udstyr har en funktion for indstilling af størrelsesforholdet, skal dette sættes til 16:9. For detaljer henviser vi til betjeningsvejledningen for udstyret, eller rådfør Dem med Deres lokale forhandler. 20

21 Panasonic-udstyr, som er sluttet til fjernsynet, kan betjenes direkte med fjernbetjeningen. VCR / DVD knap Vælg VCR for at betjene VCR- eller DVD-udstyr fra Panasonic Vælg DVD for at betjene Panasonic DVD-udstyr eller Player hjemmebiograf Standby Sæt til standby-indstilling / Tænd Afspilning Afspil videobånd / DVD Stop Stopper operationerne Tilbagespoling / Overspring / Søgning Videobåndoptager: Tilbagespoling, tilbagespoling med billede (under afspilning) DVD: Går direkte til det foregående spor eller den foregående titel Tryk og hold nede for at søge bagud VCR stilling Udstyr Kode VCR (videobåndoptager) 10 (standard) DVD 11 Hurtigt frem / Overspring / Søgning Videobåndoptager: Hurtigt frem / fremspoling med billede (under afspilning) DVD: Går direkte til det næste spor eller den næste titel Tryk og hold nede for at søge fremad Pause Pause / Genoptag DVD: Tryk og hold inde for at afspille med langsom hastighed Program op / ned Vælg program Optag Start optagelsen Indstilling af fjernbetjeningen til at styre Panasonic videobåndoptagere, DVD etc. Sæt VCR / DVD-knappen i den rigtige stilling Tryk og hold inde under de følgende operationer Indtast den rigtige kode for det udstyr, som skal styres, se tabellen herunder Tryk på DVD stilling Udstyr Kode DVD 70 (standard) Player hjemmebiograf 71 Sening For at se videobånd og DVD er Bemærk Kontroller, om fjernbetjeningen virker korrekt, når du har ændret koden. Koderne vil blive nulstillet til standardværdierne, hvis batterierne skiftes ud. DVD betyder DVD-afspiller, DVD-optagere og optager-hjemmebiograf. Nogle betjeninger er muligvis ikke tilgængelige på visse modeller af udstyret. 21

22 Sådan bruges menu-funktionerne Forskellige menuer gør det muligt at udføre indstillinger af billede, lyd og andre funktioner. INPUT OPTION SD CARD RETURN Vis menu MENU Vælg menuen Hovedmenu VIERA Link Billede Lyd Indstilling (eksempel: Billede) Vælg posten Billede 1/2 Billedindstilling Kontrast Lys Farve Skarphed Nuance Farvetemp. Farvestyring x.v.colour Viser de funktioner, som kan indstilles (varierer alt efter indgangssignalet) Dynamisk Varm Fra Automatisk adgang MULTI WINDOW N DIRECT TV REC 4 Indstil eller Billede Billedindstilling Kontrast Lys Farve Skarphed Nuance Farvetemp. Farvestyring x.v.colour (eksempel: Billede) Dynamisk Varm Fra Automatisk 1/2 (eksempel: Billede) ændr gem eller få adgang (Påkrævet af nogle funktioner) 22 For til enhver tid at gå tilbage til fjernsynet For at gå tilbage til den foregående skærm RETURN Ændring af menusider op ned Vælg mellem alternativerne Farvetemp. Skarphed Søgning Antal og positioner af alternativer Normal Ændret Indstil brugen af skydebjælken Flyttet Gå til den næste skærm For adgang Indtast tegn ved fri indtastningsmenu Du kan frit indtaste navne eller numre for visse elementer. Skriv ind Navn Viser den næste skærm A B C D E F G H I J K L M N U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n u v w x y z ( ) + -. * _ O P Q R S T 7 8 9! : # o p q r s t Indstil tegn Nulstilling af indstillingerne Hvis du kun vil nulstille billedindstillingerne Gendan standard i Billede (s. 24) Hvis du kun vil nulstille lydindstillingerne Gendan standard i Lyd (s. 24) Hvis du både vil nulstille billed- og lydindstillingerne N Lydstyrken og størrelsesforholdet ( nulstilles også ) Intialisering af alle indstillinger Fabriksindstilling i Indstilling (s. 33) indstil Gem RETURN

23 Oversigt Hovedmenu VIERA Link Billede Lyd VIERA Link-menu Pause Live TV Direct TV Rec VIERA Link Control Højttaler-valg For adgang Start Optager Hjemmebiograf (s. 41) Menuen for det adgangsvalgte udstyr Indstilling Billede 1/2 Billedindstilling Kontrast Lys Farve Skarphed Nuance Farvetemp. Farvestyring x.v.colour Billede P-NR 3D-COMB Gendan standard Lyd Lydindstilling Bas Diskant Balance Hovedtlf. Styrke Surround Lydregulering TV afstand til væggen MPX Lyd HDMI1 indgang Gendan standard Dynamisk Varm Fra Automatisk Fra Fra Indstil Musik Fra Over 30 cm. Stereo Automatisk Indstil 2/2 (s. 24) 1/2 2/2 Sådan bruges menu-funktionerne (billede, lydkvalitet etc.) (s. 24) Indstilling 1/3 AV-farvesystem Automatisk Rediger DVB-profil For adgang DVB programmer For adgang Kanalliste, analog For adgang Link indstillinger For adgang Børnelås For adgang Søgning For adgang GUIDE Plus+ indstillinger Access Sluk timer Fra Sprog Tekst-TV For adgang TOP Link indstillinger VIERA Link Q-Link AV2 udgang Link strøm af Link strøm til Download Til AV2 TV Indstil Indstil For adgang Avanceret Indstilling 2/3 (s. 25) Tekst-tv bogstaver Fabriksindstilling Fælles grænseflade Systemopdatering Dvale-tilstand Sidegardiner Overscan Angiv etiketter Vest For adgang For adgang For adgang Fra Fra Til For adgang Søgning Autosøgning For adgang DVB manuel søgning For adgang Analog manuel søgning For adgang Tilføj ny DVB-kanal For adgang Ny tjenestemeddelelse DVB-signaltilstand Til For adgang Timeout for indikation 3 sekunder (s. 30) Kun disponible poster kan es. Indstilling Tidszone Billedfrekvens Softwarelicens System information Automatisk 100Hz For adgang For adgang 3/3 (s. 25) Sprog Skærmmenusprog Ønsket lydsprog 1 Ønsket lydsprog 2 Ønsket tekstsprog 1 Ønsket tekstsprog 2 Ønsket tekst-tv For adgang Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk (s. 25) 23

24 24 Sådan bruges menu-funktionerne Menu-liste Menu Post Indstillinger / Konfigurationer (alternativer) VIERA Link Billede Lyd Pause Live TV Direct TV Rec VIERA Link Control Højttaler-valg Billedindstilling Kontrast, Lys, Farve, Skarphed Nuance Farvetemp. Farvestyring x.v.colour P-NR 3D-COMB Gendan standard Lydindstilling Bas Diskant Balance Hovedtlf. Styrke Surround Lydregulering TV afstand til væggen MPX HDMI1 / 3 indgang Gendan standard Betjener det tilsluttede udstyr med VIERA Link-funktion og tillader forskellige praktiske funktioner til optagelse, afspilning osv. (s ) Man kan også åbne VIERA Link-menuen direkte ved hjælp af VIERA Link-knappen på fjernbetjeningen. Grundlæggede billedindstilling (Dynamisk / Normal / Biograf / Miljø) Dynamisk: Giver større billedkontrast og skarphed, når du ser fjernsyn i et lyst værelse Normal : Anbefales til at se fjernsyn under normale belysningsforhold i et værelse Biograf : Til at se fi lm i et mørkt værelse, så man får et biografl ignende billede Miljø : Justerer automatisk billedindstillingerne afhængigt af de omgivende belysningsforhold Indstil for hvert indgangssignal Forøger eller formindsker niveauerne for disse indstillinger i overensstemmelse med dine personlige præferencer Når fjernsynet er sluttet til en NTSC-signalkilde, kan billedets farvetone justeres efter dit ønske Gælder kun NTSC-signalmodtagning Gør det muligt at indstille billedets overordnede farvetone (kølig / Normal / Varm) Indstiller automatisk farverne til livlige farver (Fra / Til) Ikke gyldig med PC-signal Øger farvegradationerne (Fra / Automatisk) Dette er effektivt, når du ser HD-fi lmsekvenser fra et tilsluttet apparat. Kun HDMI-indgangsindstilling Reduktion af billedstøj Reducerer automatisk uønsket billedstøj og fl imren i billedets konturdele (Fra / Minimum / Middel / Maksimum) Ikke gyldig med PC-signal Der kan undertiden forekomme farvemønster, når du ser still-billeder eller billeder i langsom bevægelse Indstil til Til for at få vist skarpere og mere realistiske farver (Fra / Til) Gælder kun PAL- og NTSC-signalmodtagning Gælder ikke for RGB-, S-Video-komponenter, PC, HDMI, og SD-kort Tryk på OK-knappen for at nulstille den aktuelle billedindstilling til standardindstillingerne Grundlæggende lydindstilling (Musik / Tale) Forøger eller formindsker niveauet for at forøge eller reducere den lavere, dybere lydudgang Forøger eller formindsker niveauet for at forøge eller reducere den skarpere, højere lydudgang Indstiller lydstyrkeniveauet for højre og venstre højttaler Indstiller hovedtelefonernes lydstyrke Surroundlydindstillinger (Fra / Til) Giver en dynamisk fremhævelse til simulering af rumeffekter Det er også muligt at skifte ved hjælp af Surround-knappen på fjernbetjeningen (s. 9). Regulerer lydstyrken for det enkelte program eller indgangsindstillingen Indstiller den lavfrekvente lyd (Over 30 cm. / Indtil 30 cm.) Hvis afstanden mellem bagsiden af TV et og væggen er større end 30 cm, anbefales Over 30 cm.. Hvis afstanden mellem bagsiden af TV et og væggen er mindre end 30 cm, anbefales Indtil 30 cm.. Vælg stereo / monofonisk (Mono / Stereo) Normalt: Stereo Stereosignaler kan ikke modtages: Mono M1 / M2: Til rådighed mens et monosignal sendes Kun analog indstilling Vælg for at tilpasse indgangssignalet (Automatisk / Digital / Analog) (s. 46) Automatisk : Analog detektering af digital eller analog lydkilde Digital : HDMI-kabeltilslutning Analog : HDMI-DVI adapterkabeltilslutning Kun HDMI-indgangsindstilling HDMI2 terminalerne er kun til digitalt signal Ingen indstilling for HDMI2 er til rådighed Tryk på OK-knappen for at nulstille den aktuelle lydindstilling til standardindstillingerne

25 Menu-liste Menu Post Indstillinger / Konfigurationer (alternativer) Indstilling AV-farvesystem Vælger optionelt farvesystem baseret på videosignaler i AV-indstilling (Automatisk / PAL / SECAM / M.NTSC / NTSC) Rediger DVB-profil Laver en liste med favoritprogrammer (s. 29) DVB programmer Springer de uønskede DVB-programmer over (s. 29) Kanalliste, analog Springer de uønskede analoge programmer over eller redigerer analoge programmer (s. 29) VIERA Link Indstiller til anvendelse af VIERA Link-funktioner (Fra / Til) (s. 40) Vælger, hvilken AV-terminal der skal benyttes til datakommunikation mellem fjernsynet og en kompatibel optager (AV1 / AV2) (s. 39) Q-Link Vælg den terminal, der er forbundet med optageren, også selvom den ikke er kompatibel med Q-Link. Vælger det signal, som skal sendes fra fjernsynet til Q-Link (TV / AV1 / AV2 / AV3 / Monitor) AV1 / AV2 udgang Monitor: Billede vist på skærmen Komponent-, PC- og HDMI-signaler kan ikke udsendes. Link strøm af Indstiller til anvendelse af Link strøm af-funktionen (Nej / Indstil) (s. 39 og s. 40) Link strøm til Indstiller til anvendelse af Link strøm til-funktionen (Nej / Indstil) (s. 39 og s. 40) Download Overfører indstillinger for program, sprog, land / region til Q-Link- eller VIERA Linkkompatibelt udstyr, der er sluttet til fjernsynet Børnelås Låser et program / AV-indgangen for at forhindre adgang til det (s. 32) Autosøgning Indstiller automatisk de programmer, der modtages i området (s. 31) DVB manuel søgning Indstiller DVB-programmerne manuelt (s. 31) Analog manuel søgning Indstiller de analoge programmer manuelt (s. 31) Tilfoj ny DVB-tjen. Tilføjer nye DVB-tjenester (s. 31) Ny tjenestemeddelelse Vælger, om en notifi kationsmeddelelse skal vises, når en ny DVB-tjeneste er fundet (s. 31) DVB-signaltilstand Kontrollerer DVB-signalets tilstand (s. 31) Opdater Udfører opdateringen af GUIDE Plus+-planen og reklameoplysninger for GUIDE Plus+-systemet Postnummer Vælger dit postnummer til brug med GUIDE Plus+-systemet (s. 17) System information Viser GUIDE Plus+ systemets systeminformation Link indstillinger Søgning GUIDE Plus+ indstillinger Sluk timer Indstiller det tidspunkt, hvor apparatet automatisk slukker (Fra / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 minutter) Skærmmenusprog Skifter sprog for on-screen display Ønsket lydsprog 1 / 2 Vælger det foretrukne sprog til DVB-multilyd (afhængigt af stationen) Vælger det foretrukne sprog til DVB-undertekster (afhængigt af stationen) Ønsket tekstsprog 1 / 2 Visning af undertekster s. 14 Ønsket tekst-tv Vælger det foretrukne sprog til DVB-tekst-TV (afhængigt af sendestationen) Tekst-TV TV-tekst display indstilling (TOP (FLOF) / Liste) (s. 18) Vælger TV-tekst-sproget (Vest / Oest1 / Oest2) Vest: Engelsk, fransk, tysk, græsk, italiensk, spansk, svensk, tyrkisk osv. Tekst-tv bogstaver Oest1: Tjekkisk, engelsk, estisk, lettisk, rumænsk, russisk, ukrainsk osv. Oest2: Tjekkisk, ungarsk, lettisk, polsk, rumænsk osv. Fabriksindstilling Nulstiller alle indstillinger, for eksempel, hvis De skal fl ytte (s. 33) Fælles grænseflade Bruges bl.a. til at se betalingsfjernsyn (s. 27) Systemopdatering Nedhenter ny software til fjernsynet (s. 27) Sprog Dvale-tilstand Reducerer billedets lydstyrke, så der økonomiseres med effektforbruget (Fra / Til) Øger sidepanelets lysstyrke (Fra / Mørk / Middel / Lys) Sidegardiner Den anbefalede indstilling er Høj for at forhindre panel billedbibeholdelse. Vælger skærmområdet, som viser billedet (Fra / Til) Til : Forstørrer billedet for at skjule kanten af billedet. Fra : Viser billedet i dets oprindelige størrelse. Sæt til Til, hvis der frembringes støj i kanten af skærmen. Overscan Denne funktion er til rådighed, når formatforholdet er indstillet til Auto (kun 16:9-signal) eller 16:9. Denne funktion kan memoriseres separat til SD-signaler (Standard Defi nition) og HD-signaler (High Defi nition). Angiv etiketter Mærker hver indgangsterminal, eller springer den over (s. 34) Indstiller, hvor længe informationsbanneret (s. 15) bliver stående på skærmen Timeout for indikation 0 (Intet display) til 10 sek. i trin på 1 sekund Tidszone Indstiller automatisk tidsdataene (s. 27) Ændrer billedbehandlingen for panelet (afhængigt af indgangssignalet) (50Hz / 100Hz) Billedfrekvens Normalt sat til 100Hz Softwarelicens Viser softwarelicensinformationen System information Viser dette fjernsyns systeminformation En anden menu vil blive vist, mens PC- eller SD-kort anvendes. (s. 35 og s. 37) Kun disponible poster kan es. Sådan bruges menu-funktionerne (billede, lydkvalitet etc.) Avanceret 25

26 DVB-indstillinger (DVB-indstilling) DVB-indstillinger giver adgang til forskellige, avancerede egenskaber. 1 Hvis i analog indstilling Vælg DVB INPUT OPTION SD CARD 2 Vis menuen MENU RETURN 3 Vælg Indstilling Hovedmenu VIERA Link adgang Billede Lyd Indstilling 4 Vælg Fælles grænseflade, Systemopdatering eller Tidszone Indstilling Fabriksindstilling Fælles grænseflade Systemopdatering Dvale-tilstand Sidegardiner Overscan Angiv etiketter Timeout for indikation Tidszone For adgang For adgang Fra Fra Til 3 sekunder Automatisk 2/3 adgang TV Tilbage til fjernsynet 5 Indstil 26

27 Fælles grænseflademodul-menuen giver adgang til software, som fi ndes på fælles grænseflade (CI) moduler. Dette fjernsyn kan kun anvende betalingsfjernsynsmoduler, som er i overensstemmelse med CI-standarden. Betalingsfjernsyn Fælles grænseflade Opdater fjernsynets softwaresystem Systemopdatering Forsigtig Sluk for fjernsynet med tænd / sluk-knappen (hovedafbryder), når du sætter CI-modulet ind eller tager det ud. Hvis et visningskort eller en kortlæser udgør et sæt, skal du først sætte kortlæseren i og derefter sætte visningskortet i kortlæseren. Sæt ikke modulet omvendt i. Sæt CI-modulet (ekstraudstyr) ind De egenskaber, som kommer frem på skærmen, afhænger af indholdet af det valgte CI-modul. Normalt vil betalingsfjernsyn-tjenester komme frem uden udførelse af og. Udfør og, hvis betalingsfjernsyn-tjenester ikke kommer frem. For yderligere detaljer henviser vi til CI-modulet, eller indhent oplysning fra sendestationen. Få adgang til Fælles grænseflade Fælles grænseflade Stik 1: Modul indsat Følg anvisningerne på skærmen eksempel:, start Farvede tegn Nedhent ny software til fjernsynet. For detaljer s. 47 Hvis opdatering af systemet udføres, vil softwaren blive opdateret (dette kan ændre fjernsynsfunktionerne). Hvis du ikke ønsker at gøre dette, skal du sætte Auto-opdat.søgning i standby til Fra. Vælg Auto opdat.søgning i standby og indstil derefter Til eller Fra Systemopdatering Til : Udfører automatisk en Auto-opdat.sogning i standby Til indstil søgning i standby og Systemopdateringssogning nu nedhenter en opdatering, hvis softwareopdateringer er til rådighed For straks at opdatere Vælg Systemopdateringssøgning nu adgang Rød Grøn Gul CI-sprække Indsæt eller udtag CImodulet lige og helt Blå CI-modul Søger efter en opdatering (i flere minutter) og viser en tilsvarende meddelelse, hvis der er en Bagsiden af fjernsynet Betjeningsguiden på skærmen svarer muligvis ikke til fjernbetjeningsknapperne. Nedhentning Nedhentning kan tage omkring 20 min. DVB-indstillinger (DVB) (betalingsfjernsyn, software-opdatering. tidsindstilling) Avanceret Indstiller automatisk tidsdataene Tidszone Indstil tiden indstil Automatisk : Tidsdataene vil automatisk blive indstillet i overensstemmelse med dit område. Andre : Tidsdataene vil blive korrigeret, baseret på GMT. 27

Brugervejledning LCD-fjernsyn TX-32LED8F TX-32LED8FS. Dansk. Modelnummer

Brugervejledning LCD-fjernsyn TX-32LED8F TX-32LED8FS. Dansk. Modelnummer Brugervejledning LCD-fjernsyn Modelnummer TX-32LED8F TX-32LED8FS Læs denne betjeningsvejledning, inden De begynder at anvende Deres apparat og gem den til fremtidig konsultation. De i denne betjeningsvejledning

Læs mere

Indhold Husk at læse Sikkerhedsforanstaltninger 4 (Advarsel / Forsigtig) Bemærkninger 5 Vedligeholdelse 5

Indhold Husk at læse Sikkerhedsforanstaltninger 4 (Advarsel / Forsigtig) Bemærkninger 5 Vedligeholdelse 5 Brugervejledning LCD-fjernsyn Modelnummer TX-32LE8FS Indhold Husk at læse Sikkerhedsforanstaltninger 4 (Advarsel / Forsigtig) Bemærkninger 5 Vedligeholdelse 5 Kvik-start vejledning Tilbehør / Ekstraudstyr

Læs mere

Brugervejledning LCD-fjernsyn

Brugervejledning LCD-fjernsyn Brugervejledning LCD-fjernsyn Modelnummer TX-32LXD85F TX-37LXD85F Læs denne betjeningsvejledning, inden De begynder at anvende Deres apparat og gem den til fremtidig konsultation. De i denne betjeningsvejledning

Læs mere

Indhold Husk at læse Sikkerhedsforanstaltninger 4 (Advarsel / Forsigtig) Bemærkninger 5 Vedligeholdelse 5

Indhold Husk at læse Sikkerhedsforanstaltninger 4 (Advarsel / Forsigtig) Bemærkninger 5 Vedligeholdelse 5 Brugervejledning LCD-fjernsyn Modelnummer TX-32LXD80F Indhold Husk at læse Sikkerhedsforanstaltninger 4 (Advarsel / Forsigtig) Bemærkninger 5 Vedligeholdelse 5 Kvik-start vejledning Tilbehør / Ekstraudstyr

Læs mere

Indhold Husk at læse Sikkerhedsforanstaltninger 4 (Advarsel / Forsigtig) Bemærkninger 5 Vedligeholdelse 5

Indhold Husk at læse Sikkerhedsforanstaltninger 4 (Advarsel / Forsigtig) Bemærkninger 5 Vedligeholdelse 5 Modelnummer Brugervejledning LCD-fjernsyn TX-37LZD800F Indhold Husk at læse Sikkerhedsforanstaltninger 4 (Advarsel / Forsigtig) Bemærkninger 5 Vedligeholdelse 5 Kvik-start vejledning Tilbehør / Ekstraudstyr

Læs mere

Brugervejledning Plasmafjernsyn TX-P37X10Y TX-P42X10Y TX-P42X10YS TX-P50X10Y

Brugervejledning Plasmafjernsyn TX-P37X10Y TX-P42X10Y TX-P42X10YS TX-P50X10Y Modelnr. Brugervejledning Plasmafjernsyn TX-P37X10Y TX-P42X10Y TX-P42X10YS TX-P50X10Y Læs denne betjeningsvejledning, inden De begynder at anvende Deres apparat og gem den til fremtidig konsultation. De

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC TH42PZ80E

Din brugermanual PANASONIC TH42PZ80E Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC TXL32G10E http://da.yourpdfguides.com/dref/2733726

Din brugermanual PANASONIC TXL32G10E http://da.yourpdfguides.com/dref/2733726 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning Plasmafjernsyn TX-P42V10E TX-P50V10E. Dansk TQB0E0828K. Modelnr.

Brugervejledning Plasmafjernsyn TX-P42V10E TX-P50V10E. Dansk TQB0E0828K. Modelnr. Brugervejledning Plasmafjernsyn Modelnr. TX-P42V10E TX-P50V10E Læs denne betjeningsvejledning, inden De begynder at anvende Deres apparat og gem den til fremtidig konsultation. De i denne betjeningsvejledning

Læs mere

Brugervejledning Plasmafjernsyn

Brugervejledning Plasmafjernsyn Modelnr. TX-P42G20E TX-P42G20ES TX-P46G20E TX-P46G20ES TX-P50G20E TX-P50G20ES Brugervejledning Plasmafjernsyn Tak, fordi De har valgt at købe dette Panasonic-produkt. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt,

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC TX-P42UT30Y http://da.yourpdfguides.com/dref/5645974

Din brugermanual PANASONIC TX-P42UT30Y http://da.yourpdfguides.com/dref/5645974 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning Plasmafjernsyn TH-37PX80E TH-42PX80E. Dansk. Modelnummer

Brugervejledning Plasmafjernsyn TH-37PX80E TH-42PX80E. Dansk. Modelnummer Brugervejledning Plasmafjernsyn Modelnummer TH-37PX80E TH-42PX80E Læs denne betjeningsvejledning, inden De begynder at anvende Deres apparat og gem den til fremtidig konsultation. De i denne betjeningsvejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugervejledning Plasmafjernsyn

Brugervejledning Plasmafjernsyn Modelnr. TX-P50VT20E Brugervejledning Plasmafjernsyn Tak, fordi De har valgt at købe dette Panasonic-produkt. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, inden De begynder at anvende Deres apparat og gem

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC TXP46Z11E http://da.yourpdfguides.com/dref/2734348

Din brugermanual PANASONIC TXP46Z11E http://da.yourpdfguides.com/dref/2734348 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Brugervejledning Plasmafjernsyn

Brugervejledning Plasmafjernsyn Modelnr. TX-P42G30E TX-P46G30E TX-P50G30E Brugervejledning Plasmafjernsyn Tak, fordi De har valgt at købe dette Panasonic-produkt. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, inden De begynder at anvende

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC TH37PX80E

Din brugermanual PANASONIC TH37PX80E Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning Plasmafjernsyn TH-58PY800P TH-65PY800P

Brugervejledning Plasmafjernsyn TH-58PY800P TH-65PY800P Modelnummer Brugervejledning Plasmafjernsyn TH-58PY800P TH-65PY800P Læs denne betjeningsvejledning, inden De begynder at anvende Deres apparat og gem den til fremtidig konsultation. De i denne betjeningsvejledning

Læs mere

Indhold Husk at læse. Brugervejledning Plasmafjernsyn. Kvik-start vejledning. Dansk TQB0E0904K1G

Indhold Husk at læse. Brugervejledning Plasmafjernsyn. Kvik-start vejledning. Dansk TQB0E0904K1G TX-P42G20E TX-P46G20E TX-P50G20E Modelnr TX-P42G20ES TX-P46G20ES TX-P50G20ES Brugervejledning Plasmafjernsyn Se brugsvejledningen for CD-ROM en angående mere detaljerede instruktioner. For at se brugsvejledningen

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Vær opmærksom på, at funktioner og specifikationer kan være forskellige fra land til land.

Vær opmærksom på, at funktioner og specifikationer kan være forskellige fra land til land. Denmark KDL-32V4500 http://www.sony.dk Dette dokument blev oprettet den 2008-05-23 32" (81 cm) BRAVIA HD Ready V4500 LCD-TV i "draw the LINE"- designkonceptet og elegant Piano Black. Det har en MPEG-4

Læs mere

Brugervejledning Plasmafjernsyn TH-42PZ800E TH-50PZ800E. Dansk. Modelnummer

Brugervejledning Plasmafjernsyn TH-42PZ800E TH-50PZ800E. Dansk. Modelnummer Brugervejledning Plasmafjernsyn Modelnummer TH-42PZ800E TH-50PZ800E Læs denne betjeningsvejledning, inden De begynder at anvende Deres apparat og gem den til fremtidig konsultation. De i denne betjeningsvejledning

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC TX32CSW514 http://da.yourpdfguides.com/dref/5797230

Din brugermanual PANASONIC TX32CSW514 http://da.yourpdfguides.com/dref/5797230 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC TX-P42G30Y http://da.yourpdfguides.com/dref/5645894

Din brugermanual PANASONIC TX-P42G30Y http://da.yourpdfguides.com/dref/5645894 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC TH-42PZ70E

Din brugermanual PANASONIC TH-42PZ70E Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter Quattro Forforstærker Brugervejledning For modellerne Quattro forforstærker kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter - - Audion International Introduktion Tillykke med købet af din Audion Quattro

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC TX-P42XT50Y http://da.yourpdfguides.com/dref/5646017

Din brugermanual PANASONIC TX-P42XT50Y http://da.yourpdfguides.com/dref/5646017 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC TX-P42GT30Y http://da.yourpdfguides.com/dref/5645905

Din brugermanual PANASONIC TX-P42GT30Y http://da.yourpdfguides.com/dref/5645905 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C.

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C. Produktoplysninger MODTAGER. Antenne 2. VGA UD 3. VGA IND 4. AUDIO IND 5. S-VIDEO 6. Strømforsyning 7. Kontrolknapper 8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 0. STRØM-indikator. PAL-indikator 2. Kanalvælgerknap

Læs mere

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk 1 4 0 Dansk 2 5 9 6 3 7 8 @ @ # Generel information Denne lyn-vejledning giver dig et groft overblik og hjælper dig med hurtigt at komme i gang med de grundlæggende trin. Mere detaljeret information finder

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC TX-55CXW684 http://da.yourpdfguides.com/dref/5804723

Din brugermanual PANASONIC TX-55CXW684 http://da.yourpdfguides.com/dref/5804723 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere